Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» icon

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
НазваМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Сторінка1/3
Дата10.09.2012
Розмір0.74 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

кафедра «ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА»


ЗАТВЕРДЖЕНО

Радою економічного факультету

Протокол № 2 від 23.10.2009 р.

Голова Ради
_______________

Г.О.Черніченко


РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»

для студентів спеціальності 8.000013 «Бізнес-адміністрування»


Донецьк – 2009

Укладач: Власова Т.В., к.е.н., доц.

Ахновська І.О., к.е.н., доц.


Рецензенти: Лях О.В., к.е.н., доц.

Сисой Ю.В., к.е.н., доц.


Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол № 2 від 20.10.2009 р.


Зав. кафедрою «Прикладна економіка»,

д.е.н., проф. Т.В. Орєхова


Робоча програма ухвалена на засіданні навчально-методичної комісії економічного факультету, протокол № 1 від 21.10.2009 р.

Голова навчально-методичної комісії Т.В. Орєхова


Донецьк: ДонНУ, 2009


Вступ

В умовах ринкових відносин центр економічної діяльності переміщується до основної ланки усієї економіки – підприємства. Якраз на цьому рівні створюється необхідна суспільству продукція, здійснюються послуги. На підприємстві зосере­джені кваліфіковані кадри, де вирішуються питання економічної витрати ресурсів, застосування техніки, технології. На підприємстві прагнуть зниження до мі­німуму виробничих витрат, розробляються бізнес-плани, застосовується марке­тинг, здійснюється ефективне управління – менеджмент. Усе це потребує глибоких економічних знань. В умовах ринкової економіки виживати буде те підприємство, яке найбільш грамотно визначить вимоги ринка, створить та організує виробництво продукції, що користується по­питом.

 1. Опис

Перший розділ робочої програми містить анотацію кожної теми курсу і список літератури, в якій окреслене коло проблем, що вивчає дисципліна «Економіка підприємства». В другому розділі розподілено навчальний час. В третьому розділі подано перелік питань до практичних занять. В четвертому розділі визначаються форми та зміст матеріалу, що є предметом самостійного опрацювання слухачами. П’ятий розділ містить викладення змісту та «технології» оцінювання знань студентів.

2. ^ Рівень

Попередні умови. Вивчення дисципліни «Економіка підприємства» базується на фундаментальній підготовці студентів з дисципліни «Мікроекономіка і макроекономіка».

Цілі та завдання. Метою дисципліни «Економіка підприємства» є формування знань з основних розділів прикладної економіки, організації та результативності господарювання на рівні первинної ланки суспільного виробництва.

Завдання: вивчення теорії та методологічних засад управління підприємствами у конкурентному середовищі; формування вмінь ефективного використання потенціалу, забезпечення розширенного відтворення на основі інвестиційно-інноваційної моделі розвитку.

Предмет: закономірності функціонування і розвитку підприємств у ринкових умовах.

^ 3. Обов’язкова чи вибіркова дисципліна. Дисципліна «Економіка підприємства» є базовою обов’язковою дисципліною.

4. Викладацький склад. Викладання дисципліни здійснюється к.е.н., доцентом Ахновською Інною Олександрівною.

^ 5. Методика викладання, форми та методи навчання. Форми навчання: лекції, практичні заняття.

6. Мова викладання: російська, українська.

РОЗДІЛ 1

Навчальна програма курсу. Література.


^ ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 1

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО В АСПЕКТІ УПРАВЛІННЯ

ТА РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ


Змістовий модуль 1. Підприємство і підприємництво

Поняття системи господарювання. Господарюючий суб`єкт як носій господарської діяльності, спрямованої на виробництво та продаж продукції з метою реалізації своїх економічних інтересів. Основні функції суб`єкта господарювання та головні мотиви його діяльності. Підприємництво як особливий тип господарювання. Ознаки підприємництва. Класична та інноваційна моделі підприємництва. Короткий огляд основних теорій підприємств в історичній ретроспективі: емпірична та класична теорії, теорія цін і обсягу виробництва.

Поняття підприємства як організаційно відокремленої та економічно самостійної первинної ланки виробничої сфери. Місія і множинні цілі підприємства. Головні напрями діяльності підприємства (маркетингова, інноваційна, виробнича, економічна та соціальна діяльність; післяпродажний сервіс). Правові основи функціонування підприємства. Класифікація підприємств: за типами власності, за характером та змістом діяльності, за обсягом та асортиментом продукції, за методами ведення конкурентної боротьби, за організаційно-правовими формами. Виробнича структура підприємства, її види за певними ознаками (цехова, безцехова, корпусна, комбінатська, технологічна, предметна, змішана) і чинники формування.

Поняття та ступінь складності зовнішнього середовища господарювання підприємств. Характеристика зовнішніх факторів прямого впливу як спектру обмежень з боку держави, постачальників, споживачів та конкурентів. Правові норми функціонування підприємства як важливіший елемент зовнішнього середовища. Характеристика факторів непрямого впливу: загальний стан економіки, технічні фактори та технології, соціальні та політичні фактори.

^ Змістовий модуль 2. Управління підприємствами

Загальна структура підприємств та організацій. Сутність і функції процесу управління. Особливості підприємства як складної системи. Об’єктивна необхідність і поняття управління суб’єктами господарювання. Методи управління діяльністю підприємств. Поняття і теоретико-методологічна основа класифікації методів управління. Змістова характеристика економічних, організаційно-розпорядчих і соціально-психологічних методів управління. Організаційні форми реалізації методів управління суб’єктами господарювання різного рівня. Організаційні структури управління підприємствами різних форм власності. Поняття і параметри організаційної структури управління підприємством (організацією). Основні типи організаційних структур управління: лінійно-функціональні, дивізіональні, матричні. Принципи та етапи процесу побудови організаційних структур управління виробничими і невиробничими підприємствами. Особливості вибору організаційних структур управління новостворюваних підприємств різних розмірів і форм власності, галузевої належності.

^ Змістовий модуль 3. Персонал, продуктивність, мотивація та оплата праці.

Поняття, класифікація і структура персоналу підприємства та інших суб’єктів господарювання. Тлумачення економічних термінів: трудові ресурси, кадри, персонал, трудовий потенціал. Категорії персоналу підприємств (керівники, спеціалісти, службовці, робітники). Поділ персоналу за професіями, спеціальностями і кваліфікацією. Виокремлення і характеристика робітників за рівнем кваліфікації. Особливості структури персоналу підприємств та організацій різних типів, розмірів і форм власності. Тенденції динаміки структури персоналу в окремих галузях та сферах діяльності.

^ Визначення чисельності окремих категорій працівників. Чинники, які мають враховуватися у процесі розрахунків необхідної чисельності персоналу фірми. Визначення чисельності працівників управління, спеціалістів і службовців для підприємств різних розмірів, форм власності та сфер діяльності. Розрахунки чисельності окремих категорій робітників виробничих підприємств.

^ Продуктивність праці персоналу. Продуктивність праці як економічна категорія. Різноманітність підходів до визначення та можливі методи розрахунку продуктивності праці на підприємствах виробничої сфери. Показники рівня продуктивності праці. Зовнішні та внутрішні чинники зростання продуктивності праці. Динаміка і резерви підвищення продуктивності праці на підприємствах різних галузей економіки України за сучасних умов господарювання.

^ Оплата праці: сутність, функції, державна політика і загальна організація. Поняття оплати праці. Основна заробітна плата і додаткова оплата праці. Основні функції заробітної плати (відтворювальна, стимулююча, регулювальна, соціальна) та їх реалізація. Державна політика оплати праці. Механізм державного регулювання оплати праці та соціального захисту. Політика оплати праці підприємств, організацій та інших первинних суб’єктів господарювання. Договірне регулювання оплати праці найманого персоналу шляхом укладання різнорівневих тарифних угод. Регулювання оплати праці на основі колективного договору. Основи організації оплати праці на підприємствах (в організаціях). Тарифно-посадова система (тарифно-кваліфікаційні довідники; кваліфікаційні довідники посад керівників, спеціалістів і службовців; тарифні сітки; схеми посадових окладів або єдина тарифна сітка).

^ Застосовувані форми і системи оплати праці робітників. Дві форми заробітної плати, що базуються на тарифній системі, – почасової форми заробітної плати. Основні системи оплати праці, форм заробітної плати: відрядної – пряма відрядна, непряма відрядна, відрядно-преміальна, відрядно-прогресивна, акордна; почасової – проста почасова, почасово-преміальна, за посадовими окладами. Права засновників щодо вибору форм і систем оплати праці. Сучасні тенденції у застосуванні форм заробітної плати. Колективні форми організації та оплати праці. Доплати і надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу.

^ Змістовий модуль 4. Необоротні та оборотні активи підприємств.

Основний капітал підприємства. Поняття основного капіталу та основних фондів підприємства. Первісна і відновна, повна та залишкова вартість основ них фондів. Періодична індексація основних фондів. Видова класифікація основних фондів (поділ на чотири групи). Видова (технологічна) структура основних фондів, чинники і тенденції її динаміки на виробничих підприємствах. Характеристика процесу відтворення основних фондів. Фізичне (матеріальне) та економічне спрацювання основних фондів. Види фізичного спрацювання та техніко-економічного старіння засобів праці та застосовувані форми їх усунення. Амортизація основних фондів. Норми амортизаційних відрахувань на повне відновлення (реновацію) основних фондів. Методи рівномірної, подвійно-залишкової і прискореної амортизації засобів праці. Строки експлуатації машин та устаткування, методичні підходи до їх оптимізації. Характеристика ремонту, модернізації і заміни діючих засобів праці та економічна оцінка доцільності витрат на їх періодичне здійснення. Розширене відтворення основних фондів (технічне переозброєння і реконструкція, розширення діючого підприємства, нове будівництво виробничих та інфраструктурних об’єктів). Економічне і соціальне значення підвищення ефективності відтворення та використання основних фондів підприємства. Системи показників − ефективності відтворення засобів праці; рівня використання окремих видів і всієї сукупності основних фондів. Напрями інтенсифікації відтворення та шляхи кращого використання основних фондів підприємства.

^ Оборотний капітал. Сутнісна характеристика оборотних коштів. Обслуговування оборотними коштами сфер виробництва та обігу. Функціональна та елементна структура оборотних коштів. Нормовані оборотні кошти. Методи розрахунку нормативів оборотних коштів (аналітичний, коефіцієнтний, прямого розрахунку). Обчислення нормативів оборотних коштів у виробничих запасах, незавершеному виробництві, витратах майбутніх періодів, залишках готової продукції. Визначення загального нормативу оборотних коштів для підприємства. Основні показники рівня ефективності використання оборотних коштів: коефіцієнти оборотності (кількість оборотів) і завантаження, тривалість одного обороту в днях, рентабельність; методика їх обчислення. Шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів: оптимізація запасів ресурсів і незавершеного виробництва; скорочення тривалості виробничого циклу; поліпшення організації матеріально-технічного забезпечення виробництва; прискорення реалізації виробленої продукції. Проблеми нестачі оборотних коштів і поповнення їх обсягів до нормативного рівня за умов кризової економічної ситуації на підприємстві.

^ Змістовий модуль 5. Інвестиційні ресурси.

Поняття, склад і структура інвестицій. Сутнісна характеристика інвестицій. Функціонально-елементний склад інвестицій підприємства. Внутрішні та зовнішні джерела інвестування. Різно­види та структура капітальних вкладень, тенденції її зміни у часі.

^ Визначення необхідного обсягу і джерел фінансування виробничих інвестицій. Обґрунтування конкретних джерел фінансування капітальних вкладень та обчислення необхідного їх обсягу відповідно до можливих варіантів економічної ситуації на ринку і підприємстві.

^ Формування і регулювання фінансових інвестицій (цінних паперів). Роль фінансових інвестицій у становленні та розвитку ринкових відносин. Умови залучення і використання фінансових інвестицій за діючої системи господарювання. Види цінних паперів, порядок їх випуску, обігу і використання. Визначення суми фінансових ресурсів, одержаних від продажу акцій. Обчислення величини дивідендів. Обґрунтування економічної доцільності придбання акцій інвестором. Державне регулювання та масштаби обігу цінних паперів.

^ Залучення іноземних інвестицій для розвитку і підвищення ефективності діяльності суб’єктів господарювання. Об’єктивна необхідність залучення іноземних інвестицій. Основні типи прямих іноземних інвестицій. Ознаки привабливості інвестування вітчизняних суб’єктів господарювання. Можливі види і форми іноземних інвестицій. Державне регулювання іноземних інвестицій в економіку України. Чинне законодавство України щодо іноземних інвестицій. Ефективність іноземних інвестицій для зарубіжного інвестора і вітчиз­няних підприємств та інших суб’єктів господарювання.

^ Оцінка ефективності виробничих і фінансових інвестицій. Загальні положення методології визначення ефективності виробничих і фінансових інвестицій. Методика оцінки ефективності виробничих інвестицій за умов ринкових відносин між господарюючими суб’єктами з урахуванням грошових потоків, ставки дискон­ту (капіталізації), господарського ризику та інфляції. Показники оцінки ефективності виробничих інвестицій: чистий приведений дохід, індекс дохідності, період окупності, внутрішня норма дохідності. Особливості і показники визначення ефективності випуску та реалізації (використання) різних видів цінних паперів.

^ Чинники підвищення ефективності використання капітальних вкладів і фінансових інвестицій. Сукупність чинників, що впливають на рівень ефективності інвестицій. Основні організаційно-економічні чинники підвищення ефективності використання капітальних вкладень (удосконалення) проектно-кошторисної справи; поліпшення технологічно-відтворювальної структури капітальних вкладень; скорочення тривалості інвестиційного циклу; застосування гнучких економічних методів управління інвестиційними процесами. Організаційно-фінансові підвищення ефективності обігу цінних паперів.

Інвестиційні проекти підприємств та організацій. Економічне обґрунтування інвестиційних проектів різних суб’єктів господарювання шляхом розробки повного або короткого варіанта бізнес-плану. Стисла характеристика інвестиційного проекту, ступінь його завершеності. Форма здійснення та необхідний обсяг інвестицій для практичної реалізації проекту. Період інвестування до початку екс­плуатації об’єкта. Вибір з кількох альтернативних економічно привабливішого інвестиційного проекту.

^ Змістовий модуль 6. Інноваційні процеси.

Загальна характеристика інноваційної діяльності. Поняття і змістова характеристика інноваційної діяльності. Новини і нововведення, їх сутність і первісні імпульси виникнення. Виокремлювані види інноваційних процесів (новин, нововведень): технічні, організаційні, економічні, соціальні, юридичні. Локальні та глобальні нововведення. Взаємозв’язок окремих видів інноваційних процесів. Вплив нововведень на виробництво, будь-яку господарську і підприємницьку діяльність.

^ Науково-технічний прогрес (поступ), його загальні та пріоритетні напрями. Сутнісне тлумачення науково-технічного прогресу (поступу) (НТП). Еволюційні та революційні форми НТП. Зміст та особливості науково-технічних революцій. Більш доскональні й нові технології, матеріали та енергія, засоби праці й кінцева продукція як усталені загальні напрями НТП. Пріоритетні напрями НТП: прогресивні базові технології; синтетичні, композиційні і надчисті матеріали; ядерна та інші нетрадиційні види енергії; робототехнічні комплекси та гнучкі автоматизовані систе­ми; комплексна автоматизація та комп’ютеризація виробництва і процесів управління.

^ Оцінка ефективності технічних нововведень. Економічний ефект як узагальнюючий показник ефективності технічних нововведень. Вартісна оцінка результатів використання нових засобів і предметів праці. Сумарні витрати на реалізацію технічних нововведень. Урахування чинника часу при визначенні ефективності технічних нововведень. Принципово новий підхід до визначення ефективності технічних новин і нововведень з урахуванням пріоритетності критерію соціальної ефективності та екологічної безпеки.

^ Змістовий модуль 7. Техніко-технологічна база виробництва та інфраструктура підприємств.

Характеристика техніко-технологічної бази виробництва. Поняття і значення техніко-технологічної бази виробництва. Складники техніко-технологічної бази, можливі та ефективні шляхи її формування на підприємстві. Особливості формування виробничої (техніко-технологічної) бази на підприємствах різних галузей.

^ Організаційно-економічне управління технічним розвитком підприємства. Змістова характеристика і форми технічного розвитку підприємства (технічне переозброєння: модернізація, капі­тальний ремонт і заміна діючого устаткування). Діагностика стану технічного розвитку підприємства: сутність, процедура та основні показники (технічна оснащеність праці, рівень технології, технічний рівень устаткування, рівень комп’ютеризації та автоматизації вироб­ничих процесів і процесів управління). Організаційно-економічне управління технічним розвитком підприємства, його передбачува­ність, етапність і послідовність.

^ Лізинг як форма оновлення технічної бази виробництва (діяльності). Сутність лізингу та його об’єкти. Можливі види лізингу за окремими класифікаційними ознаками. Характеристика виокремлюваних видів лізингу. Організаційно-правові основи здійснення лізингу. Умови договору лізингу. Права та обов’язки лізингодавців і лізингоодержувачів. Витрати на надання та ефективність лізингових послуг.

^ Формування і використання виробничої потужності підприємства. Поняття, види і чинники формування виробничої потужності. Загальні методичні принципи розрахунку виробничої потужності заново створюваного та діючого підприємства. Особливості визначення виробничих потужностей різногалузевих підприємств. Установлення й регулювання резервних потужностей на підприємствах різних галузей економіки. Показники та шляхи підвищення використання виробничих потужностей. Конверсія й диверсифікація виробничих потужностей за ринкових умов господарювання.

^ ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 2

ОРГАНІЗАЦІЯ, ПЛАНУВАННЯ, РЕЗУЛЬТАТИ

ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА


Змістовий модуль 1. Організація виробництва.

^ Сутнісна характеристика, структура і принципи організації виробничих процесів. Поняття та основні елементи виробничого процесу. Технологічний процес як головна складова виробничого процесу. Поділ виробничих процесів за призначенням (основні, допоміжні, обслуговуючі), перебігом у часі (дискретні, безперервні) і ступенем автоматизації (ручні, механізовані, автоматизовані, автоматичні). Принципи організації виробничого процесу: спеціалізація, пропорційність, паралельність, прямоточність, безперервність, ритмічність, автоматичність, гнучкість, гомеостатичність. Тривалість виробничого циклу як характеристика виробничого процесу за скла­дністю та швидкістю перебігу.

^ Організаційні типи виробництва. Необхідність виокремлення і дефініція типу виробництва. Сутнісна характеристика одиничного, серійного і масового типів виробництва. Дослідно-експериментальне виробництво. Характеристика робочих місць за ознаками особливостей операцій та обладнання в різних типах виробництва. Порівняльна характеристика типів виробництва. Вплив типу вироб­ництва на його організаційно-технічну побудову та ефективність.

^ Методи організації виробництва. Застосовувані методи організації виробництва. Властиві ознаки і сфери застосування непотокового виробництва. Загальна характеристика потокового виробництва (ознаки, умови застосування, класифікація потокових ліній). Особливості організації та основні параметри функціонування потокових ліній. Тенденції розвитку потокового виробництва в Україні та інших країнах світу.

^ Форми організації виробництва. Сутність і соціально-економічне значення застосування різних форм організації виробни­цтва. Концентрація та розукрупнення виробництва. Сутність, показники рівня розвитку та ефективність спеціалізації, кооперування і конверсії виробничих підприємств (організацій). Комбінування ви­робництва: характерні ознаки, галузі переважного використання, показники рівня та ефективність розвитку. Об’єктивна необхідність і тенденції розвитку диверсифікації виробництва.

^ Змістовий модуль 2. Регулювання, прогнозування і планування діяльності.

Регулювання, прогнозування в планування як функції управління.

Методичні основи планування. Планування як домінантна функція управління. Специфічні принципи планування (вибір та обґрунтування цілей, системність, безперервність, оптимальність використання ресурсів, збалансованість). Система планів підприємства. Методи планування діяльності та розвитку підприємства.

^ Стратегія розвитку підприємства і бізнес-планування. Сутність стратегічного планування. Місія і стратегічні цілі підприємства. Основні етапи стратегічного планування діяльності підприємства. Методи вибору стратегії. Різновиди стратегії (зростання, стабілізації, виживання). Бізнес-планування, його призначення і роль в системі передбачення перспектив розвитку виробництва (господарської діяльності). Типовий зміст і методика складання окремих розділів бізнес-планів. Розвиток системи стратегічного планування та бізнес-планування за ринкових умов господарювання.

^ Тактичне та оперативне планування. Відмінність тактичного планування від стратегічного. Основний зміст і можливі типові розділи тактичних (середньо та короткострокових) планів підприємства. Показники тактичних планів, їх класифікація і призначення. Сутність і системи оперативного планування діяльності виробничих підрозділів підприємства. Проблеми вдосконалення тактичного та оперативного планування за умов ринкової системи господарювання.

^ Змістовий модуль 3. Попит, виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції.

Сутність та головні функції ринку, поняття суб`єктів та об`єктів ринку. Попит, закон попиту, виключення з закону попиту. Загальна характеристика продукції (послуг). Вироблена продукція (виконана робота, надана послуга) як конкретний продукт праці, результат діяльності виробничих та інших господарських систем. Класифікація продукції за економічним призначенням. Показники обсягу продукції (послуг): натуральні та вартісні. Номенклатура та асортимент продукції (послуг). Товарна, валова і чиста продукція. Обсяг реалізованої продукції (продажу).

Обґрунтування зв`язку між ринком і продукцією, що виробляється через визначення понять, функцій і принципів маркетингової діяльності. Виробнича, продуктова та комерційна концепції маркетингу. Стратегія і тактика маркетингу підприємства. Оцінка маркетингового потенціалу фірми. Особливості визначення ринкового попиту на окремі види продукції (послуг).

^ Якість і конкурентоспроможність продукції (послуг). Якість продукції як економічна категорія. Показники якості продукції та їх характеристика. Методи оцінки якості продукції. Поняття і визначення рівня конкурентоспроможності продукції вітчизняних підприємств на ринку. Багатоспрямований вплив підвищення якості виробів на економіку та імідж підприємства. Зростаючий випуск конкурентоспроможної продукції як необхідна умова виходу на сві­товий ринок і формування сталого іміджу на ньому, забезпечення стабільного фінансового стану підприємства. Технічні, організаційні та соціальні шляхи (заходи) підвищення якості та конкурентоспро­можності продукції підприємств України.

^ Стандартизація і сертифікація продукції (послуг). Сутнісна характеристика стандартизації продукції, її складові елементи і принципи здійснення. Застосовувані в Україні стандарти (міжнарод­ні, державні, галузеві, науково-технічних та інженерних товариств, підприємств) і технічні умови. Сучасні напрями удосконалення стандартизації виробів. Поняття та економічне значення сертифіка­ції продукції. Обов’язкова і добровільна сертифікація виробів в Україні. Міжнародні системи сертифікації та національні системи якості. Формування систем якості на підприємствах України. Еконо­мічна ефективність стандартизації та сертифікації продукції.

^ Державний нагляд за якістю і внутнішньовиробничий технічний контроль. Функції та організація роботи Державного ко­мітету України по стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарту України). Державний нагляд за дотриманням вимог стандартів територіальними органами Держстандарту – центрами стандартизації, метрології та сертифікації. Об’єкти державного нагляду. Матеріальна відповідальність за порушення вимог стандартів. Внутрішньовиробничий технічний контроль якості. Об’єкти технічного контролю на вході та виході виробничої системи, упродовж технологічного процесу виготовлення продукції. Основні види технічного контролю якості на підприємствах України, їх ефективність.

^ Змістовий модуль 4. Валові витрати і ціни на продукцію.

Поточні витрати на продукування виробів (послуг), їх класифікація і структура. Поточні витрати (собівартість продукції) як комплексний економічний показник. Включення поточних витрат виробництва до собівартості продукції (послуг). Класифікація витрат на виробництво за окремими ознаками. Структура поточних витрат за групами первинних елементів і тенденції її зміни по окремих видах продукції. Критичний обсяг виробництва продукції («точка беззбитковості»), графічний та аналітичний методи знаходження. Зміна критичного обсягу виробництва продукції під впливом окремих чинників.

^ Кошторис виробництва і собівартість товарної продукції. Зміст і методика обчислення кошторису виробництва. Розрахунки кошторису виробництва за окремими економічними елементами. Собівартість валової, товарної і реалізованої продукції. Витрати на одиницю обсягу товарної продукції.

^ Обчислення собівартості окремих виробів. Калькулювання та його місце в економічних розрахунках. Об’єкти калькулювання і калькуляційні одиниці. Типова номенклатура калькуляційних статей витрат. Методика обчислення окремих статей калькуляції. Прогнозування собівартості нових виробів на етапах їх розробки та освоєння виробництва; можливі методи прогнозування: питомих витрат, баловий, агрегатний, кореляційний.

^ Стратегія і шляхи зниження поточних витрат. Обґрунтування і вибір стратегії зниження поточних витрат на підприємствах України. Стратегічні напрями регулювання поточних витрат на різногалузевих підприємствах. Групи шляхів (чинників) зниження поточних витрат у розрахунку на одиницю продукції: підвищення технічного рівня виробництва; удосконалення організації виробництва, праці та управління; збільшення обсягу виробництва і підвищення якості продукції. Методика визначення впливу окремих (сукупності) техніко-економічних чинників на зміну (зменшення, збільшення) поточних витрат.


^ Ціноутворення на продукцію, роботи, послуги і цінова політика підприємства. Функції, види, структура і елементи ціни. Методи ціноутворення і цінова політика підприємства.

^ Змістовий модуль 5. Фінансово-економічні результати і ефективність діяльності.

Загальна характеристика фінансової діяльності підприємства (організації). Напрями діяльності підприємства (організації) з формування та раціонального використання фінансових коштів. Складання фінансового плану підприємства (організації).

^ Прибутковість (дохідність) підприємства. Прибуток і доход як основні показники фінансових результатів діяльності підприємства. Прибутковість і доходність: їхня сутність, відмінність між ними. Джерела формування прибутку і доходу підприємства. Валовий, чистий та реінвестований прибуток. Маржинальний доход. Загальноприйнята практика використання прибутку (доходу) підприємства. Визначення суми прибутку до оподаткування. Зростання прибутковості фірми під впливом дії окремих чинників. Рівень прибутковості підприємств різних галузей економіки України.

^ Рентабельність ресурсів і продукції. Рентабельність як відносний показник ефективності роботи підприємства. Методика обчислення рентабельності: виробничих фондів (виробництва); сукупних активів; власного (акціонерного) капіталу. Рентабельність обсягу товарної продукції (продажу) та окремих виробів. Динаміка та шляхи підвищення рентабельності на підприємствах різних галузей економіки України.

^ Оцінка фінансово-економічного стану підприємства. Тлумачення і важливість оцінки загального фінансово-економічного стану підприємства. Основні напрями діяльності, що забезпечують певний фінансово-економічний стан підприємства. Методичні підходи до оцінки загального фінансово-економічного стану підприємства. Групи показників для оцінки прибутковості, ліквідності, оборотності, стабільності та ділової активності, методи їх обчислення. Економічний ефект, диференціал (фінансовий леверидж) і коефіцієнт плеча фінансового важеля. Накопичення обліково-звітної інформації для оцінки фінансово-економічного стану підприємства.

^ Змістовий модуль 6. Економічна безпека та антикризова діяльність підприємств.

Змістово-типологічна характеристика економічної безпеки господарюючого суб’єкта. Багатоаспектне тлумачення економічної безпеки різнорівневих суб’єктів господарювання. Об’єктові види економічної безпеки за типами суб’єктів, сферами життєдіяльності та конкретними предметами. Способи оцінки економічної безпеки підприємства та інших суб’єктів господарювання. Можливі загрози для економічної безпеки господарюючого суб’єкта. Збитки від зниження рівня економічної безпеки окремо взятого і певної сукупності підприємств.

^ Рівень економічної безпеки і кризовий стан підприємства. Основні ознаки достатнього рівня економічної безпеки підприємства за умов ринкової системи господарювання. Зниження до критичної межі рівня економічної безпеки як основна причина настання кризового стану підприємства. Поняття економічної кризи підприємства. Легка, важка і катастрофічна економічна криза; основні причини та наслідки. Фази реакції керівництва фірми на настання економічної кризи: шоку, оборонного відступу, визнання кризи, адаптації і зміни поведінки. Розробка програми виходу з економічної кризи.

^ Стратегія забезпечення належної економічної безпеки підприємства. Основні групи чинників, що формують належний рівень економічної безпеки підприємства (безпосередні чинники виробництва, стабільний попит на продукцію, надійність постачальників, зовнішня конкуренція, державне економічне регулювання діяльності підприємства, надійний захист комерційної таємниці, компетентність керівництва фірми). Розробка власної довгостроко­вої стратегії формування високого рівня економічної безпеки фірми. Необхідні заходи і ресурси для реалізації стратегії досягнення нале­жної економічної безпеки господарюючого суб’єкта.

^ Національна програма антикризового господарювання. Об’єктивна необхідність формування та реалізації національної програми антикризового господарювання як важлива складова економічної безпеки вітчизняних підприємств та організацій. Змістова характеристика державної програми антикризового господарювання. Форми та ефективність реалізації програми антикризового господарювання.

^ Змістовий модуль 7. Реструктуризація і санація підприємств.

Загальна характеристика напрямів розвитку підприємства. Економічний зміст процесу розвитку підприємства. Базові моделі та шляхи розвитку підприємств: концентрація зусиль на поточному бізнесі; розширення ринку; оновлення продукції; інновації; горизонтальна інтеграція – модель поглинання конкурентів; вертикальна інтеграція; спільне підприємництво; концентрична диверсифікація; конгломератна диверсифікація. Характеристика вартості та ризикованості різних напрямів розвитку підприємства.

^ Реструктуризація підприємств (організацій). Сутнісна характеристика та організаційні форми реструктуризації підприємств (організацій). Вплив реформування форм власності на реструктуризацію виробничо-господарської діяльності підприємств.

^ Практика здійснення та ефективність реструктуризації суб’єктів господарювання. Розробка і реалізація програми (бізнес-проекту) реструктуризації різних організаційних утворень. Конверсія, диверсифікація та розукрупнення виробництва як дійові форми реструктуризації суб’єктів господарювання. Холдингові компанії як нові організаційні утворення, економічне обґрунтування їх створення в окремих галузях господарства України. Методичні підходи до визначення ефективності реструктуризації різних господарюючих суб’єктів. Набутий вітчизняний і зарубіжний досвід реструктуризації різних суб’єктів господа­рювання.

^ Санація (фінансове оздоровлення) господарюючих суб’єктів. Тлумачення механізму санації та цілей її проведення. Програма санаційних заходів фінансово-економічного характеру. Особливості державної підтримки проведення санації потенційно-конкурентоспроможних підприємств (організацій). Практика, масштаби та ефективність санації господарюючих суб’єктів в Україні.

^ Змістовий модуль 8. Банкрутство і ліквідація підприємств.

Сутність і основні причини банкрутства. Діяльність ліквідаційної комісії, формування ліквідаційної маси. Черговість задоволення прав кредиторів. Алгоритм здійснення ліквідації підприємства в Україні.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1. Закон Украины «О предпринимательстве» от 07.02.91 г. № 697 – ХІІ/ Сб. Правовые основы предпринимательской деятельности. – Х.: Фактор, 2000 – с.29.

2. Закон Украины «О предприятиях в Украине» от 27.03.91 г. № 887 – ХІІ. / Сб. Правовые основы предпринимательской деятельности. – Х.: Фактор, 2000. – с.43.

3. Закон Украины «О собственности» от 07.02.91 г. №697-ХІІ. / Сб. Правовые основы предпринимательской деятельности. – Х.: Фактор, 2000.- с. 19.

4. Закон Украины «О восстановлении платежеспособности должника или при-знании его банкротом» от 14.05.92 г. №2343-ХІІ. / В сб. Правовые основы предпринимательской деятельности. – Х.: Фактор, 2000. – с.142.

5. Закон Украины «О хозяйственных обществах» от 19.09.91 г. №1576-12 / В сб. Правовые основы предпринимательской деятельности. – Х.: Фактор, 2000. – с.108.

6. Господарський кодекс України: Офіційний текст. – К.: Кондор, 2003-208 с.

7. Цівільний кодекс України. Х.: «Одіссей», 2003. – 408 с.

8. Экономика и статистика фирм: Учебник / В.Е. Адамов, С.Д. Ильенкова, Т.П.Сиротина, С.А.Смирнов. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 288с.

9. Бланк И.А. Управление прибылью. – К.: «Ника-центр», «Эльга», 1998.

10. Бойчик І.М. Економiка пiдприємства. – К.: Атіка, 2006. – 528с.

11. Бусыгин А.В. Предпринимательство. – М.: ИНФРА – М , 1998. – 608С.

12. Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование. – М.: ИНФРА-М, 1999. 392 с.

13. Германова О.Е. Производительность: экономическое содержание и проблемы измерения. – М.: Наука, 1996. – 188 с.

14. Економіка підприємства: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Г.О. Швиданенко, С.Ф. Покропивний, С.М. Клименко та ін. – К.: КНЕУ, 2000 – 248 с.

15. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 1999. – 328с.

16. Економіка підприємства / За ред. А.А. Фастовець. – К.: НМЦ «Укоопосвіта», 2000. – 572с.

17. Ерухимович И.Л. Ценообразование. – К.: МАУП, 1998. – 104 с.

18. Жнякін Б.О., Краснова В.В. Економіка підприємства: Навч.посібник. – Донецьк: ДонНУ, 2002 рік. – 180 с.

19. Золотогоров В.Г. Энциклопедический словарь по экономике. – Мн.: Полы-мя, 1997. – 571с.

20. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия. Практикум. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 192 с.

21. Коробов М.Я. Фiнанси промислового пiдприємства. – К.: Либiдь, 1995. – 160 с.

22. Примак Т.О. Економіка підприємства: Навч. Посіб. – К.: Вікар, 2001. – 178 с.

23. Сергеев И.В. Экономика предприятия: Учеб. Пособие. – М.: Финансы и ста-тистика, 1999. – 304 с.

24. Сопко В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000.-578 с.

25. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств. – К.: КНЕУ, 2000. – 412 с.

26. Тян Р.Б. Планирование деятельности предприятия. – К.: МАУП, 1998.-156с.

27. Фатхутдинов Р.А. Менеджмент конкурентоспособности товара. – М.: А/О «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1995. – 55с.

28. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгал-терського обліку. – К.: Лібра, 1999. – 336с.

29. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. професора А.М. Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 1998. – 368с.

30. Харів П.С. Економіка підприємства: Збірник задач і тестів. – К.: Знаня- Прес, 2001. – 301 с.

31. Шеремет А.Д. Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 343с.

32. Экономика предприятия: Учебник / Под проф. О.И. Волкова. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 416с.

33. Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.Я. Горфин-келя, проф. В.А. Швандара. – М.: Банки и Биржи, ЮНИТИ, 1998. – 742с.

34. Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.П. Грузинова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 535с.

35. Экономика предприятия. Учебник / Под общ.ред. С.Ф.Покропивного. – К.: КНЭУ, 2003. – 608 с.

36. Экономика предприятия: Задачи. Ситуации. Решения / С.Ф. Покропивный, Г.А. Швиданенко, А.С. Федорин и др. / Под ред. С.Ф.Покропивного. К.: Знання-Прес, 2001. – 343 с.

37. Экономика предприятия: Учебник / Под общ. ред. С.Ф.Покропивного. К.: КНЭУ, 2003. – 608 с.

38. Экономика предприятия: Тесты, задачи, ситуации. / Под ред. В.А.Швандара. – 3-е изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 254 с.

39. Экономика предприятия / Под ред. В.Я. Хрипача; Академия управления при Призиденте Республики Беларусь. Кафедра экономики и организации прои-зводства. – Мн.: 1997. – 448с.

40. Макаренко М.В., Махалина О.М. Производственный менеджмент. – М.: «Издательство ПРИОР», 1998. – 384 с.


Періодичні видання: «Фінанси України», «Економіка України», «Економіка підприємства», «Економіст», тижневик «Бізнес», «Українська інвестиційна газета» та інші.

Інтернет-ресурси:

 1. Президент України www.president.gov.ua

 2. Верховна Рада України. www.rada.gov.ua

 3. Кабінет Міністрів України www.kmu.gov.ua

 4. Міністерство економіки України www.me.gov.ua

 5. Міністерство фінансів України http://minfin.kmu.gov.ua

 6. Міністерство освіти та науки України www.mon.gov.ua

 7. Міністерство промислової політики

www.industry.kmu.gov.ua/control/uk/index

 1. Головне управління статистики в Донецькій області. www.donetskstat.gov.ua

 2. «Эксперт Украина»: http://www.expert.ua/

 3. «Проблемы современной экономики»: www.m-economy.ru

 4. «Клуб борцов с затратами»: www.costkiller.ru

РОЗДІЛ 2

  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Рецензенти: завідувач відділом Інституту економіки промисловості нан україни, к е н., с н с
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Рецензенти: завідувач відділом Інституту економіки промисловості нан україни, к е н., с н с
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи