Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» icon

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
НазваМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Сторінка1/3
Дата10.09.2012
Розмір0.54 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

^ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

кафедра «ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА»


ЗАТВЕРДЖЕНО

Радою економічного факультету

Протокол № 2 від 23.10.2009 р.

Голова Ради
______________

Г.О.Черніченко


^ РОБОЧА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

«ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ У МЕНЕДЖМЕНТІ»

для спеціальності 8.000013 «Бізнес-адміністрування»


^ Донецьк -2009

Укладач: к.т.н., доц. Шишковський Г.Й.


Рецензент: к.е.н., доц. Дудка А.І., к.е.н., доц. Косюк В.О.


Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол № 2 від 20.10.2009 р.


Зав. кафедрою «Прикладна економіка»,

д.е.н., проф. Т.В. Орєхова


Робоча програма ухвалена на засіданні навчально-методичної комісії економічного факультету, протокол № 1 від 21.10.2009 р.

Голова навчально-методичної комісії Т.В. Орєхова


Донецьк: ДонНУ, 2009


1. ВСТУП

 1. Опис

Курс «Інформаційні системи у менеджменті» читається студентам заочного відділення протягом одного семестру, завершується модульним контролем та іспитом.

Курс методологічно орієнтований на конкретну мету: діяльність випускника кафедри в масштабах великих промислових підприємств.

Виділено фундаментальні дисципліни, орієнтовані на ІС: економіко-математичні методи і моделі в ІС, бізнес-процеси та бізнес-аналіз якості адміністрування, комп’ютерні технології.

Вивчення курсу включає лекційні заняття, практичні роботи й самостійну роботу студентів, що забезпечує закріплення теоретичних знань і сприяє одержанню практичних навичок. У методологічному аспекті особлива увага приділена понятійному апарату. Поняття й визначення викладаються відповідно до назви дисципліни: бізнес, адміністрування, система, менеджмент, якість. Далі зроблено перехід до процесного підходу в рамках бізнес-адміністрування виробничих процесів, технологічних процесів і технологічних операцій з демонстрацією життєвого циклу системи менеджменту якості й відповідних стандартів Україна та ISO (Міжнародна організація з стандартизації).

Стандарти серії ISO 9000 розроблено для сприяння організаціям, незалежно від їх типу та чи­сельності працівників, у впровадженні та забезпеченні функціонування ефективних систем управління якістю.

ISO 9000 містить рекомендації щодо здійснення аудиту систем управління якістю і систем управ­ління навколишнім середовищем.

Перспективні комп’ютерні технології в ІС представлені короткими характеристиками пакета статистичного аналізу StatPlus, пакета моделювання бізнес-процесів BPwin.

Вивчивши дисципліну, студент повинен засвоїти основні поняття й визначення в області сучасного бізнес-адміністрування в умовах систем менеджменту якості, інформаційних і технологічних процесів. Він повинен чітко розрізняти, що для того, щоб успішно керувати організацією і забезпечувати її функціонування, необхідно спрямо­вувати та контролювати її діяльність систематично і відкрито. Успіху можна досягти завдяки впровад­женню та актуалізуванню новітнього бізнес-адміністрування, розробленого для постійного поліпшення показ­ників діяльності, з урахуванням потреб усіх зацікавлених сторін. Бізнес-адміністрування організацією охоплює управління якістю поряд з іншими аспектами управління.

Вивчивши дисципліну, студент повинен знати, що системи бізнес-адміністрування можуть сприяти організаціям у підвищенні задоволеності замовників. Замовники вимагають продукцію, характеристики якої задовольняють їхні потреби та очікування. Ці потреби та очікування оформлюють разом у вигляді технічних умов на продукцію і позначають як вимоги замовників. Вимоги замовників можуть бути зазначені замовником у контракті або визначені безпосередньо організацією. У кожному з цих випадків саме замовник остаточно визначає прийнятність продукції. Зміна потреб та очікувань замовників, а також конкурентний тиск і технічний прогрес зму­шують організації постійно вдосконалювати свою продукцію та процеси.

Підхід, що базується на застосуванні бізнес-адміністрування, спонукає організації аналізувати вимоги замовників, визначати процеси, які сприяють отриманню продукції, прийнятної для замовника, і забезпечувати постійний контроль цих процесів. Система управління якістю може бути основою для постійного поліпшення, яке дозволяє збільшити ймовірність підвищення задоволеності замовника та інших зацікавлених сторін.

Вивчивши дисципліну, студент повинен на основі інноваційного й системного підходу у стандартах серії ISO 9000 розмежовувати вимоги до систем бізнес-адміністрування в умовах менеджменту якістю і вимоги до про­дукції, виявляти проблеми ресурсо- і енергозбереження, ефективності застосовуваної техніки й технологій у різних галузях промисловості.

Вимоги до продукції можуть бути встановлені замовниками, або організацією з передбаченням вимог замовників, або регламентами.


Кількісні

характеристики

^ Напрям,

освітньо-

кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчального курсу

Кількість кредитів ЕСТS: 38.000013

«Бізнес-адміністрування»


Нормативна дисципліна циклу спеціальної підготовки

Десятий семестр

Лекції: 14 год.

Модулів: 1


Індивід. конс. робота 2,35 год.

Змістових модулів: 12


Самостійна робота:

88 год.

Загальна кількість годин:

108

Практичні роботи:

6 год.

Вид контролю: модульний

Іспит.

Тижневих годин: 1

Зміст навчальної дисципліни рзкривається в темах:

  1. Інформаційні системи та комп’ютеризовані засоби вдоско­налення управління економіко-організаційиими об’єктами.

  2. Характеристики інформаційних систем у менеджменті.

  3. Засоби формалізування економічної інформації.

  4. Організація інформаційної бази систем оброблення управлінської інформації, баз та сховищ даних.

  5. Організаційно-методичні основи створення і функціонування інформаційних систем.

  6. Основні типи інформаційних систем у менеджменті організацій.

  7. Корпоративні інформаційні системи.

  8. Системи підтримки прийняття рішень.

  9. Виконавчі інформаційні системи.

  10. Інтелектуальні інформаційні системи.

  11. Електронна комерція.

  12. Віртуальні офіси та організації, віртуальний бізнес.


2. Рівень

Мета: формування у майбутніх менеджерів системи теоретичних і практичних знань і навичок з основ створення та функціонування сучасних інформаційних систем і тех­нологій, їх раціонального використання в управлінні соціально-економічними та виробничими системами.

Завдання: вивчення основ теорії економічної інформації, кла­сифікації інформаційних систем економіко-організаційного типу та їх ролі в сучасній економіці, структури та етапів побудови ін­формаційних систем і технологій в управлінні, набуття навичок і вмінь розробляти, аналізувати, адаптувати та використовувати інформаційні системи різного типу і призначення в менеджменті. Сформувати у студентів систему знань щодо суті сучасних процесів бізнес-адміністрування з урахуванням світових тенденцій розвитку ІС та систем менеджменту якості.

Предмет: економічна інформація та засоби її оброблення в складних економіко-організаційних та виробничих системах. Інформаційні системи та технології управління різних класів в організації.


3. Обов’язкова чи вибіркова дисципліна

Обов’язкова навчальна дисципліна.

4. Викладацький склад

Доцент, кандидат технічних наук Шишковський Г. Й.

5. Методика викладання та методи навчання

Методика викладання – модульно-рейтингова; дистанціонна.

Форми навчання – лекції; практичні.

Методи навчання – лекції проблемні, індивідуальні комп’ютерні завдання з використанням мережі Інтернет і з застосуванням електронних підручників.

6. Мова

Російська.


^ 2. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ. ЛІТЕРАТУРА.


Тема 1. Змістовий модуль 1. Інформаційні системи та комп’ютеризовані засоби вдоско­налення управління економіко-організаційними об’єктами.

Роль інформаційних систем в управлінні сучасними організаціями. Предмет і зміст курсу. Основні поняття й визначення в області розвитку інформаційних систем та технологій. Визначення інформаційних технологій. Інформаційні системи, сучасний менеджмент та бізнес-адміністрування. Роль і місце інформаційних систем і технологій у керуванні економічним об’єктом. Реальний світ інформаційних систем. Ресурси і технології інформаційних систем. Глобальне інформаційне суспільство. Основоположна роль інформаційних систем в управлінні організацією. Зростаюча цінність інформаційних технологій. Новітні інформаційні технології.


^ Тема 2. Змістовий модуль 2. Характеристики інформаційних систем у менеджменті.

Концепції розвитку та проектування інформаційних систем. Етапи розвитку інформаційних систем.

Поняття інформаційної системи. Мета створення управлінських інформаційних систем. Завдання інформаційних систем. Традиційні інформаційні системи та автоматизовані інформаційні системи. Сутність автоматизованої системи управління. Переваги та недоліки використання автоматизованих систем управління. Складові компоненти управлінських інформаційних систем.

Основні ресурси інформаційних систем: людські, апаратні, програмні, мережеві, інформаційні. Тенденції в інформаційних системах. Системи підтримки виконання операцій. Системи управління процесами. Системи підтримки прийняття управлінських рішень. Інші види інформаційних систем: експертні, управлінських знань, стратегічної інформації, бізнес-інформації, інтегровані інформаційні системи.

Умови успішного функціонування менеджерських інформаційних систем


^ Тема 3. Змістовий модуль 3. Засоби формалізування економічної інформації.

Структура економічної інформації і її характеристика. Характеристика етапів перетворення економічної інформації в ІС. Системи класифікації й кодування техніко-економічної інформації. Формальне подання структури документа. Оцінювання економічної інформації. Розрахунок кількості інформації в документі. Інформаційні процедури.

Розробка інформаційно-логічної моделі ІС. Рівні аналізу економічної інформації. Стандартизація й уніфікація інформаційних процесів на державному, міждержавному й міжнародному рівні.

Поняття інформаційної технології й технологічних процесів обробки даних. Класифікація засобів обчислювальної техніки: аналогові, дискретні й гібридні кошти ВТ. Основні режими обробки даних в інформаційних системах. Обчислювальні системи й комп’ютерні мережі: характеристика Internet і Intranet. Grid-технології та Web-технології. Основні положення по розробці АРМ-менеджера.


^ Тема 4. Змістовий модуль 4. Організація інформаційної бази систем оброблення управлінської інформації, баз та сховищ даних.

Банки й бази даних. Організація типової інформаційної бази ІС.

Ведення баз даних на основі Microsoft Access.

Організація діловодства й документообігу з використанням сучасних комп’ютерних технологій. Корпоративні системи документообігу. Web-Кластери – доставка зведень новин, інформації про біржові котирування, комерційну інформацію тощо. Програмний продукт Microsoft Net Meeting для організації відеоконференцій. Організація функціонування Web-Камер з використанням біометричної програми Faceit 3.0, програми Gotcha 3.01 і ін. Організація міжнародних відео- і телеконференцій і «дошки оголошень» (Система USENET). Настільні відеоконференції.

Аналіз даних Microsoft Excel 2007: характеристика основних інструментів. Практичне використання інструментів Аналізу даних: Описова статистика, Експонентне згладжування, Гистограма, Регресія.

Планування персональної діяльності за допомогою Schedule+.

Бізнес-адміністрування за допомогою Microsoft Outlook.

Перспективні офісні інформаційні технології. Єдина технологія використання офісних прикладних програм.

Програмні комплекси: BPwin – пакет моделювання бізнес-процесів, HyperSnap4.52.20 – програма сканування, Visio 2007 Rus – пакет моделювання ділової графіки, StatPlus25 – пакет статистичного моделювання.

Практика застосування Web-Технологій в інформаційній системі ведення нормативно-довідкової документації (система ЛЕТОГРАФ).

Програма Solid Converter PDF – конвертація PDF в Word (і назад): перетворить PDF файли в документи Word (і документи Word в PDF) зберігаючи форматування й малюнки.


^ 3. МОДУЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ

Порядковий номер і назва модулю

Короткий зміст модулю

^ Різновид (лекція, сем., , сам., інд. заняття)

Кількість годин

Змістовий модуль 1. Інформаційні системи та комп’ютеризовані засоби вдоско­налення управління економіко-організаційиими об’єктами.

Основні поняття й визначення курсу. Роль і місце інформаційних систем і технологій у керуванні економічним об’єктом. Реальний світ інформаційних систем. Ресурси і технології інформаційних систем. Глобальне інформаційне суспільство.

Лекція


2


Змістовий модуль 2. Характеристики інформаційних систем у менеджменті.

Основні ресурси інформаційних систем: людські, апаратні, програмні, мережеві, інформаційні. Тенденції в інформаційних системах. Системи підтримки виконання операцій. Системи управління процесами. Системи підтримки прийняття управлінських рішень. Інші види інформаційних систем: експертні, управлінських знань, стратегічної інформації, бізнес-інформації, інтегровані інформаційні системи.

Лекція

Практ. раб.

1

1

Змістовий модуль 3. Засоби формалізування економічної інформації.

Основні режими обробки даних в інформаційних системах. Обчислювальні системи й комп’ютерні мережі: характеристика Internet і Intranet. Grid-технології та Web-технології. Основні положення по розробці АРМ-менеджера.

Лекція


Інд

Практ. раб.

1


1


Змістовий модуль 4.

Організація інформаційної бази систем оброблення управлінської інформації, баз та сховищ даних.

Організація діловодства й документообігу з використанням сучасних комп’ютерних технологій. Програмні комплекси: BPwin – пакет моделювання бізнес-процесів, HyperSnap4.52.20 – програма сканування, Visio 2007 Rus – пакет моделювання ділової графіки, StatPlus25 – пакет статистичного моделювання. Програма Solid Converter PDF.

Лекція

Практ. раб.

1

1

Змістовий модуль 5. Організаційно-методичні основи створення і функціонування інформаційних систем.

Організація робіт зі створенням інформаційних систем. Стадії й етапи робіт при створенні системи. Життєвий цикл інформаційної системи. Бізнес-процеси. Нормативно-технологічна документація по створенню інформаційних систем на основі сучасних інформаційних технологій.

Лекція

Практ. раб.

1

1

Змістовий модуль 6. Основні типи інформаційних систем у менеджменті організацій.

Основні структурні частини функціонування інформаційної системи у менеджменті організації: управління маркетинговою діяльністю, управління людськими ресурсами, управління фінансами, здійснення бухгалтерського обліку. Підтримка бізнес-процесів спеціалізованими інформаційними системами.

Лекція


1


Змістовий модуль 7. Корпоративні інформаційні системи.

Аналіз сучасних корпоративних інформаційних систем, які пропонуються на ринку програмного забезпечення. Відповідність інформаційних систем вимогам ведення сучасного бізнесу та інтеграція у міжнародне середовище. Комплекси управлінських завдань, які дозволяють автоматизувати корпоративні інформаційні системи. Система впровадження корпоративних програмних продуктів.

Лекція


1


Змістовий модуль 8. Системи підтримки прийняття рішень.

Компоненти систем підтримки прийняття рішень: інтерфейс користувач-система; база даних і система управління базою даних; бази моделей і системи управління базами моделей; управління поштою (повідомленнями) в СППР; групові системи підтримки прийняття рішень. Модель прийняття рішень на основі логічного дерева. Етапи розробки моделі та положення алгебри логіки.

Лекція

Практ. раб.

1

1

Змістовий модуль 9. Виконавчі інформаційні системи.

Виконавчі інформаційні системи (ВІС) як різновид СППР. Визначення і призначення ВІС. Використання ВІС. Виконавча інформаційна система як комп’ютеризована система, яка забезпечує прямий (on-line) доступ до релевантної і актуальної інформації. Доступне програмне забезпечення ВІС. Ринок програмних продуктів комерційних ВІС.

Лекція

Практ. раб

1

1

Змістовий модуль 10. Інтелектуальні інформаційні системи.

Сучасний погляд на інтелектуальні інформаційні системи. Інтелектуальні інформ-пошукові системи, інтелектуальні пакети прикладних програм, розрахунково-логічні системи, експертні системи.

Лекція


1


Змістовий модуль 11. Електронна комерція.

Основи електронної комерції. Варіанти вибору технологічної архітектури для електронної комерції. Застосування електронної комерції у практичній діяльності підприємства. Основні характеристики економічних моделей для електронної комерції. Взаємозв’язок електронної комерції із поведінкою споживача, бізнес-процесами та конкуренцією. Роздрібний продаж на Web-site. Управління ланцюгом постачальників. Електронні платежі та безпека. Електронне переміщення запасів.

Лекція


1


Змістовий модуль 12. Віртуальні офіси та організації, віртуальний бізнес.

Передумови для виникнення віртуальних офісів. Основні можливості віртуального офісу: проектування та адміністрування web-узлів. Використання можливості Інтернет та web-технологій. Етапи створення сайтів. Доступ до сторінок віртуального офісу сайта компанії. Технологія створення віртуальних офісів.

Лекція


1


Всього
Лекції

14

Всього
Практич. раб.

6

Всього
Конс.

2,35

Всього
Іспит

2,64


  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Рецензенти: завідувач відділом Інституту економіки промисловості нан україни, к е н., с н с
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Рецензенти: завідувач відділом Інституту економіки промисловості нан україни, к е н., с н с
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи