Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» icon

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
НазваМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Сторінка1/3
Дата10.09.2012
Розмір0.7 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

кафедра «ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА»


ЗАТВЕРДЖЕНО

Радою економічного факультету

Протокол № 2 від 23.10.2009 р.

Голова Ради
______________

Г.О.Черніченко


РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«КІЛЬКІСНІ МЕТОДИ В УПРАВЛІННІ»

для студентів спеціальності 8.000013 «Бізнес-адміністрування»


Донецьк – 2009

Укладач: Іванов С.М., к.е.н., доц.


Рецензент: Румянцев М.В., д.е.н., проф.


Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол № 2 від 20.10.2009 р.


Зав. кафедрою «Прикладна економіка»,

д.е.н., проф. Т.В. Орєхова


Робоча програма ухвалена на засіданні навчально-методичної комісії економічного факультету, протокол № 1 від 21.10.2009 р.

Голова навчально-методичної комісії Т.В. Орєхова


Донецьк: ДонНУ, 2009


1. ВСТУП


Дисципліна «Кількісні методи в управлінні» є однією з основних в підготовці магістрів з бізнес адміністрування. Вона забезпечує спеціалістів з прийняття рішень методами їх обґрунтування. В системі підготовки магістрів на економічних факультетах університетів і в вищих навчальних закладах економічного і управлінського профілів України, Росії, США і низки інших закордонних країн «Кількісні методи в управлінні» є однією з найбільш важливіших дисциплін. Викладання даного курсу базується на застосуванні методів кількісного аналізу і економіко-математичних моделей.

Студент, який прослухав дисципліну «Кількісні методи в управлінні», повинен знати основні економічні проблеми, при вирішенні яких виникає необхідність у математичному інструментарії; орієнтуватися в економічній постановці задачі і визначати, у якому розділі курсу слід шукати засоби її розв’язання; вміти формалізувати економічну задачу і описати її за допомогою математичної моделі; бути здатним провести розрахунки у отримати кількісні результати; вміти аналізувати ці результати і робити висновки, які адекватні поставленої економічної задачі.

Протягом вивчення дисципліни студенти знайомляться з роллю математичних методів в обґрунтуванні управлінських рішень, моделями раціонального розподілу ресурсів, методами прийняття рішень на основі сіткового моделювання, аналізом чутливості отриманого за допомогою математичної моделі рішення на зміни параметрів системи, з моделями й методами управління товарними та виробничими запасами, методами фінансової математики, обґрунтування рішень у багатоетапних процесах, методами прогнозування.

Дисципліна «Кількісні методи в управлінні» має зв’язки з базовими економічними та економіко-математичними дисциплінами підготовки менеджерів та економістів: політична економія, мікро- та макроекономіка, менеджмент, маркетинг, економіка підприємства, фінанси, математика для економістів, математичне програмування, економетрія тощо.

^ Мета вивчення дисципліни. Опанування теоретичними знаннями і отримання практичних навичок постановки і розв’язання економічних задач методами дослідження операцій, прогнозування, і аналізу отриманих рішень.

^ Задачі вивчення дисципліни. Навчити студентів робити постановку економічної задачі, аргументовано обирати адекватний математичний апарат для її розв’язання, аналізувати і оцінювати отримані рішення, формулювати висновки і рекомендації, приймати і реалізовувати рішення, основані на математичних методах.

^ Очікуванні результати вивчення дисципліни.

Знання

 1. Розуміння і знання методології рішення економічних і управлінських проблем методами дослідження операцій.

 2. Знання теоретичних основ кількісних методів прийняття рішень.

 3. Розуміння й знання того, як і коли кількісні і математичні методи могут бути застосовані до рішення проблем.

Вміння

 1. Застосовувати положення класичної економічної теорії для постановки задач аналізу економічних систем.

 2. Будувати і аналізувати математичні моделі.

 3. Виконувати розв’язок задач методами дослідження операцій.

 4. Застосовувати відповідні пакети прикладних програм.

 5. Робити висновки і подавати результати розв’язання задач і заключних рекомендації чітко та ясно.

Робочу програму розраховано на студентів, які навчаються за програмою підготовки магістра.

Дисципліна відноситься до варіативної частини освітньо-професійної програми, а саме до самостійного вибору Донецького національного університету

Викладач: доцент кафедри прикладної економіки, к.е.н. Іванов С.М.

^ Методика викладання: методика проблемного навчання.

Форми навчання: проблемно-орієнтовні лекції, практичні заняття, самостійна робота студентів, практичне рішення задач за допомогою комп’ютера.

^ Методи навчання: кейс-метод.

Мова навчання – російська.


2. Навчальна програма курсу


ВСТУП

Предмет і задачі курсу. Історія дисципліни.

Кількісні методи як інструмент виробки альтернатив класичним підходам щодо прийняття рішень. Місце і роль кількісних методів в обґрунтуванні ефективних рішень в економічній системі.

Методи дослідження операцій – основа кількісних методів прийняття рішень. Класифікація методів прийняття рішень.

Зв’язок дисциплін «Кількісні методи в управлінні», «Математичне програмування», «Економетрія». Математичне моделювання економічних процесів.

Методологія прийняття рішень з застосуванням кількісних методів: формулювання проблеми; дослідження системи; формулювання математичної моделі проблеми; перевірка достовірності побудованої моделі та застосування її для виробки рішень; вибір можливих альтернативних шляхів розв’язання проблеми; подання результатів і висновків за результатами досліджень замовнику; втілення й оцінка рекомендацій.

Приклади успішного застосування методів дослідження операцій (на прикладі зарубіжних і українських фірм та підприємств).


ТЕМА 1. Моделі раціонального використання ресурсів


Задача побудови виробничого розпису; задача розподілу капітальних вкладень; задача короткострокового фінансового планування; задачі виробничих процесів; задачі розкрою матеріалів; динамічна задача управління підготовкою та перепідготовкою персоналу; використання лінійного програмування для розв’язання динамічних задач прийняття рішень: модель управління запасами; динамічні фінансові моделі.


^ ТЕМА 2. АНАЛІЗ ЧУТЛИВОСТІ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ І ОТРИМАНОГО РІШЕННЯ


Поняття і призначення аналізу чутливості. Класифікація обмежень математичної моделі.

Тіньова ціна як відображення «внутрішньої» ефективності ресурсів і продукції. Альтернативна ціна (знижуюча оцінка) та її роль в оцінці вигідності продукції з точки зору підвищення ефективності виробництва.

Напрямки аналізу чутливості:

 1. Зміна цін, показників витрат, прибутку, доходу і т.п.

 2. Зміна обсягів ресурсів, випуску продукції і т.п.

 3. Зміна нормативів витрат ресурсів, та якісних показників.

 4. Зміна умов протікання виробничого процесу.

 5. Додавання нового виду діяльності.

Аналіз чутливості для случаю, коли зміняється більш ніж один параметр.

^ ТЕМА 3. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРИ ДЕКІЛЬКОХ КРИТЕРІЯХ


Цільове програмування. Відхиляючі змінні. Ваги цілей. Формування моделі цільового програмування. Функція багатоатрибутивної корисності. Властивості функції. Оцінка функції.

Процес «аналітичної ієрархії». Знаходження ваг кожної цілі.

Приоритетне цільове програмування.


^ ТЕМА 4. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ


Фактор невизначеності як одна з характеристик ринкової економіки. Приклади постановок задач з урахуванням фактору невизначеності.

Підходи до прийняття рішень. Проблемна карта. Вибір критерія прийняття рішень. Домінуюча дія. Критерій Байеса. Критерій Вальда (maximin). Критерій maximax. Критерій Лапласа (очікуваної цінності). Критерій Севіджа (minimax-ного жалкування). Критерій Гурвіца. Проблема вибору критерію.

Дерево рішень як графічний підхід до прийняття рішень в умовах ризику. Вилка рішень. Вилка подій. Заключна гілка.

Ризик і прийняття рішень. Оцінки ризику: очікувана цінність вибіркової інформації (EVSI); очікувана цінність повної інформації (EVPI).

Формула Байеса і дерево рішень.


^ ТЕМА 5. ЗАДАЧІ СІТКОВОГО МОДЕЛЮВАННЯ


Елементи теорії графів.

Загальні положення сіткового моделювання. Поняття сітки. Робота і подія сіткового графіку. Види шляхів. Критичний шлях.

Метод критичного шляху (СРМ) і PERT-аналіз.

Основні задачі, яки розв’язуються на сітці:

 1. задача знаходження найкоротшого шляху (алгоритм Дейкстри);

 2. задача знаходження максимального потоку (алгоритм Форда-Фалкерсона);

 3. планування витрат на скорочення часу проекту.

Прикладні задачі сіткового моделювання: оптимізація сіткового графіка за ресурсами, за часом.


^ ТЕМА 6. ДЕТЕРМІНОВАНІ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ


Загальні положення. Виді витрат, пов’язані з організацією управління запасами. Схеми управління запасами. Деякі допущення.

Динамічні задачі управління запасами. Детермінована модель оптимальної партії поставки (EOQ-модель). Виведення рівняння для визначення величини запасу.

Чутливість загальних витрат на незначні зміни обсягів поставок.

Визначення часу розміщення замовлення на поставку.

Розрахунок оптимального розміру замовлення, коли припустимі знижки у ціні (для великих партій).

Модель економічно вигідної партії виробів.

Модель розрахунку оптимальної партії поставки з урахуванням нестачі виробів.

Багатономенклатурна задача управління запасами.

Оцінка оптимальної партії поставки у вартісному виразі.

Задачі управління запасами при наявності обмежень.


ТЕМА 7. ПланУВАННЯ потребИ У матерІалах (ППМ)


Задачі управління запасами в умовах, коли виробнича програма часто змінюється. Як ППМ знижує рівень запасів. Специфікації і таблиця зведеної потреби у матеріалах. Різноманітні стратегії з визначення розміру партії: попартіонний (Lot-for-Lot) підхід; метод періодичного (поперіодного) замовлення (Periodic Order Quantity); економічно обґрунтований підхід (Economic Order Quantity); стратегія фіксованого розміру замовлення (Fixed Order Quantity); стратегія, яка заснована на розбивання періоду планування на частки (Part-Period Balancing Method), метод мінімальної питомої вартості (Least Unit Cost).


^ ТЕМА 8. ЕЛЕМЕНТИ ФІНАНСОВОЇ МАТЕМАТИКИ

Прості та складні відсотки. Значення параметрів вкладу при нарахуванні простих і складних відсотків. Рента. Амортизаційний знос. Безперервне нарахування складних відсотків і число e. Дисконтування. Номінальні і ефективні відсоткові ставки. Оцінка інвестицій. Облікова норма прибутку. Окупність. Дисконтований грошовий потік. Чиста приведена вартість. Внутрішня норма прибутку. Індекс прибутковості. Оцінка інвестицій і інфляція. Оцінка інвестиції і невизначеність. Нормування капіталу.


^ ТЕМА 9. МЕТОД «DATA ENVELOPMENT ANALYSIS»

(АНАЛІЗ ОБОЛОНКИ ДАНИХ)


Виникнення методу. Поняття одиниці прийняття рішень. Постановка задачі. Порівняння методу аналізу оболонки даних з регресійним аналізом. Постулати. Форми відношень методу АОД. Поняття ефективної одиниці прийняття рішень.

Моделі АОД: CCR, BCC, адитивна, мультиплікативна.


ОСНОВНА ЛІтература


 1. Иванов С.Н. Математические методы исследования операций: Учеб. пособие. – Донецк, Донецкий национальный университет, 2003. – 688 с.


^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА


 1. Вагнер Г. Основы исследования операций (в 3-х томах). – М.: Мир, 1972-1973.

 2. Васильченко І.П., Васильченко З.М. Фінансова математика: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2007. – 184 с.

 3. Вентцель Е.С. Исследование операций. – М.: Сов. радио, 1972. – 552 с.

 4. Деордица Ю.Л., Нефедов Ю.М. Исследование операций в планировании и управлении: Учебн. пособие для экономических специальностей. – Киев: Высш. шк., 1991. – 270 с.

 5. Ермольев Д.Н. Ляшко И.И., Михалевич В.С. Тюптя В.И. Математические методы исследования операций. – К.: Вища школа, 1979. – 312 с.

 6. Исследование операций в экономике: Учебн. Пособие для вузов/ Н.Ш.Кремер, Б.А.Путко, И.М.Тришин, М.Н.Фридман; Под ред. проф. Н.Ш. Кремера. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 407 с.

 7. Костевич Л.С. Лапко А.А. Теория игр. Исследование операций. – Минск: Вышейшая школа, 1982. – 230 с.

 8. Кофман А. Методы и модели исследования операций. – М.: Мир, 1966. – 523 с.

 9. Кофман А., Фор Р. Займемся исследованием операций. – М.: Мир. – 1966. – 278 с.

 10. Ляшенко И.Н., Ляшенко Е.И. Математика для экономистов: учебное пособие для подготовки бакалавров экономического профиля. – Донецк, 1998. – 228 с.

 11. Морозов В.В., Сухарев А.Г., Федоров В.В. Исследование операций в задачах и упражнениях: Учеб. пособие. – М.: Высш. шк., 1986. – 285 с.

 12. Румянцев Н.В., Брайер Р. Элементы финансовой математики. – Донецк: ДонГУ, 1999. – 180 с.

 13. Таха Х. Введение в исследование операций: в 2-х книгах. Пер. с англ. – М.: Мир, 1985.

 14. Черчмен У., Акоф Р., Арноф Л. Введение в исследование операций. – М.: Наука. – 1968. – 448 с.


^ ЛІТЕРАТУРА НА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ


 1. Curwin J., Slater R. Quantitative Methods for Business Decisions, London, International Thomson Business Press, 1996.

 2. Eppen G.D., Gould F.J., Schmidt C.P. Introductory Management Science, 3rd ed., Englewood Cliffs, New Jersey 07632, Prentice Hall, Inc., 1991. – 830 p.

 3. Hanna M.E. Introduction to Management Science. Mastering Quantitative Analysis, Cincinnati, Ohio, South-Western College Publishing, 1996.

 4. Lucey T. Quantitative Techniques, 3d ed., DP Publications Limited, London, 1989.

 5. Oakshott L. Business Modelling and Simulation, London, Pitman Publishing, 1997.

 6. Oberstone J. Management Science: Concepts, Insights, and Applications, New York, West Publishing Company, 1990. – 660 p.

 7. Waters D. Operations Management. Producing Goods & Services, Harlow, England, Addison-Wesley, 1996.

 8. Waters D. Quantitative Methods for Business, 2nd ed., Harlow, England, Addison-Wesley, 1997.

 9. Webster A.L. Applied Statistics for Business and Finance, 2nd ed., Chicago, Irwin, 1995.

 10. Wild R. Production and Operations Management, 5th ed., London, Cassel, 1995.

 11. Winston W.L. Operations Research: Applications and Algorithms, 2nd ed., Boston, PWS-Kent Publishing Company, 1991. – 1262 p.

 12. Wisniewski M. Quantitative Methods for Decision Makers, London, Pitman Publishing, 1994.^ 3. МОДУЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ

Таблиця 3.1

Порядковий номер і назва теми

Короткий зміст теми

Різновид (лекція, лабор. сам. робота)

Кількість годин

Форми контролю

Вступ.

Предмет і задачі курсу. Поняття операції. Методологія дослідження операцій. Приклади успішного застосування методів дослідження операцій

лекція,

СРС

0,5

2

Опитування

Тема 1. Моделі раціонального використання ресурсів.

Задача побудови виробничого розпису; задача розподілу капітальних вкладень; фінансове планування; управління підготовкою та перепідготовкою персоналу; модель управління запасами; динамічні фінансові моделі.

лекція,

СРС

1

10

Опитування

Тема 2. Аналіз чутливості математичної моделі і отриманого рішення.

Тіньові ціни. Альтернативна ціна. Напрямки аналізу чутливості.

лекція,

лабораторна робота,

СРС

1,5

0,5


10

Опитування

Тема 3. Прийняття рішень при декількох критеріях.

Цільове програмування. Відхиляючі змінні. Принципи побудови моделей і методи розв’язання.

лекція,

лабораторна робота,

СРС

1

0,5


8

Опитування

Тема 4. Прийняття рішень в умовах невизначеності.

Підходи до прийняття рішень. Критерії прийняття рішень. Дерево рішень

лекція,

лабораторна робота,

СРС

2

1


10

Опитування

Тема 5. Задачі сіткового моделювання.

Метод критичного шляху (СРМ) і PERT-аналіз. Основні задачі, яки розв’язуються на сітці, і алгоритми їх розв’язання.

лекція,

лабораторна робота,

СРС

2

1


10

Опитування

Тема 6. Детерміновані моделі управління запасами.

Види моделей. Питання використання моделей

лекція,

лабораторна робота,

СРС

2

1


10

Опитування

Тема 7. Планування потреби в матеріалах (ППМ).

Методи планування потреби в матеріалах.

лекція,

лабораторна робота,

СРС

1

1


10

Опитування(продовження табл. 3.1)

Тема 8. Елементи фінансової математики.

Прості та складні відсотки. Рента. Амортизація. Оцінка інвестицій

лекція,

лабораторна робота,

СРС

2

1

10

Опитування

Тема 9. Метод «Data Envelopment Analysis» (Аналіз оболонки даних).

Основа ідея методу. Види моделей DEA

лекція,

СРС

1

8

Опитування

Загалом: лекції – 14, лабораторні роботи – 6, СРС – 88

Підсумкова форма контролю – залік на основі виконання контрольної роботи^ 4. ПЛАНИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ


Лабораторне заняття – організаційна форма навчального заняття, на якому студенти під керівництвом викладача проводять експерименти чи досліди в навчальних лабораторіях з використанням комп’ютерної техніки.

Основною метою лабораторного заняття є практичне підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набуття окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набуття практичних умінь та навичок роботи з комп’ютерною технікою, методикою експериментальних досліджень у кількісного обґрунтування рішень за допомогою математичних моделей і методів.

Для закріплення знань з використання кількісних методів передбачені лабораторні роботи, які полягають у виконанні завдань, пов’язаних з постановкою задачі, моделюванням основних співвідношень, вибором методу розв’язання, рішенням задачі за допомогою ППП WinQSB (або будь-якого іншого), аналізом отриманих результатів. Завдання по кожній лабораторній роботі складається з 3-6 задач. Виконання кожного завдання подається у вигляді звіту у надрукованому вигляді з наступним захистом результатів розв’язання поставлених проблем.

Завдання на лабораторні роботи формуються з джерела: Иванов С.Н. Математические методы исследования операций: Учеб. пособие. – Донецк, Донецкий национальный университет, 2003. – 688 с.

Оцінка виконання завдання включає: правильність розв’язання (75% оцінки), повноту відповідей на поставлені в завданні питання (20% оцінки) і якість оформлення (5% оцінки).

  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Рецензенти: завідувач відділом Інституту економіки промисловості нан україни, к е н., с н с
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Рецензенти: завідувач відділом Інституту економіки промисловості нан україни, к е н., с н с
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи