Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» icon

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Скачати 244.43 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Дата10.09.2012
Розмір244.43 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

кафедра «ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА»


ЗАТВЕРДЖЕНО

Радою економічного факультету

Протокол № 2 від 23.10.2009 р.

Голова Ради
______________

Г.О.Черніченко


РОБОЧА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни «Логістика»

для студентів спеціальності 8.000013 «Бізнес-адміністрування»


Донецьк – 2009

Укладач: Кравченко В.М., к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики


Рецензенти: Гузь М.Г., д.е.н., професор кафедри економічної кібернетики

Левицький С.І., к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики


Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол № 2 від 20.10.2009 р.


Зав. кафедрою «Прикладна економіка»,

д.е.н., проф. Т.В. Орєхова


Робоча програма ухвалена на засіданні навчально-методичної комісії економічного факультету, протокол № 1 від 21.10.2009 р.

Голова навчально-методичної комісії Т.В. Орєхова


Донецьк: ДонНУ, 2009


1. ВСТУП


1.1 Опис

Робоча програма містить: мету, завдання та зміст дисципліни; коротку анотацію до кожної теми курсу з характеристикою основних питань, що розкривають зміст матеріалу; перелік літератури з дисципліни; розподіл учбового часу; плани лабораторних занять; робочий план самостійної роботи студента з вивчення дисципліни, критерії оцінювання знань, приклади типових завдань, що виносяться на іспит, зразок екзаменаційного білету.

Лабораторні (практичні) заняття проводяться по темах дисципліни, що сприяє розвитку практичних навичок з дослідження сфери логістики та застосування сучасних підходів та методів управління ресурсними потоками на підприємствах.

1.2 Рівень

Вивчення курсу «Логістика» базується на знаннях, отриманих студентами під час вивчення таких дисциплін як «Маркетинг», «Менеджмент», «Економіка підприємства.

Курс «Логістика» вивчає теоретичні та практичні здобутки у галузі управління ресурсними потоками, організації логістичної системи, закони і принципи взаємодії підприємств з контрагентами з метою підвищення конкурентоспроможності, а також актуальні проблеми з погляду керівників виробничих і торговельних підприємств, логістів, працівників і власників логістичних компаній і суспільства в цілому.

Отримані під час вивчення навички допоможуть стати професіоналом у сфері логістики, збуту продукції, постачання, сервісної логістики, управління запасами, аналізу ринкових стратегій з забезпечення підприємств різноманітними матеріальними ресурсами.

Мета вивчення курсу – дати уявлення щодо базових понять логістики, управління ланцюгами постачань, комерційної та сервісної логістики, навчити користуватися сучасними методами прийняття управлінських рішень у цих сферах.

Завдання: ознайомити студентів з історією створення логістики як науки, її основними концепціями й управлінськими технологіями; показати її науково-практичне місце у сучасній економіці; сформувати у студентів систему знань щодо аналізу, планування та управління логістичною діяльністю підприємств.

Предмет: економічні явища або процеси, що мають місце у сфері логістики й управління ланцюгами постачань.

Після вивчення курсу студент має володіти:

розумінням сутності логістики на рівні підприємства, регіону й економіки;

знаннями й навичками управління, планування, організації в основних функціональних сферах логістики, а саме: допоміжних процесах виробництва, транспортуванні, складському господарстві, збуті продукції і управлінні запасами матеріальних цінностей;

навичками системного підходу до логістичної системи, щоб охопити всі заходи з організації логістичних процесів, а також переміщення, зберігання матеріалів в межах фірми та її розподільчих планів;

знаннями, що допоможуть розібратися в ціноутворенні, ринкових і фінансових аспектах з тим, щоб оцінити вплив різних заходів на рух металопотоку.
1.3 Статус

Дисципліна «Логістика» відноситься до варіативних дисциплін спеціальної підготовки.
^ 1.4 Викладацький склад

Лекційні та лабораторні заняття проводить викладач кафедри «Економічна кібернетика» Донецького національного університету, доцент, кандидат економічних наук Кравченко В.М.
^ 1.5 Методика викладання

Викладання ведеться за методикою проблемного навчання в формі лекційних і лабораторних занять з застосуванням дискусій, аналізу ситуацій.
^ 1.6 Мова викладання

Викладання лекційних і лабораторних занять здійснюється української та російської (при необхідності, відповідно до Конституції та Закону України «Про вищу освіту»).


^ 2. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ. ЛІТЕРАТУРА


Обсяг дисципліни та види навчальної роботи


Вид навчальної роботи

Годин

Аудиторні заняття

20

Лекції

14

Лабораторні роботи

6

Самостійна робота

88

Консультації

2,35

Іспит

2,64

^ Тема 1. Методологічні основи логістики

Основні поняття логістики. Об’єкт і предмет управління та дослідження в логістиці. Термінологія теорії логістики:

логістичні елементі, логістичний ланцюг, мережа, канал, система;

логістичні операції, функції та процеси;

функціональні сфери логістики, логістичні цикли;

логістична стратегія.

Еволюція логістики:

основні концептуальні підходи;

концепції дистрибуції та маркетингової логістики, інтегрованої логістики, управління ланцюгами постачань та співвідношення цієї концепції з логістикою;

міжнародні логістичні організації.

Класифікація логістичних систем. Декомпозиція організаційно-функціональної структури логістичної системи. Логістичні потоки, їх види та характеристики. Матеріальний потік та його властивості. Джерела економічного ефекту від використовування логістики.

2 години


Тема 2. Організація та управління ланцюгом постачань
і взаємодією підприємств


Актуальність управління ланцюгами постачань. Конфлікти в ланцюгах постачань. Організаційні форми взаємодії підприємств в ланцюгу постачань. Процеси взаємодії підприємств в ланцюгу постачань. Технології управління взаємодією підприємств в ланцюгу постачань. Поняття електронних ланцюгів постачань. Концепція синтезу ланцюгу постачань. Проектування ланцюгу постачань. Розробка ланцюгу постачань. Вибір постачальників й сегментів продажу. Фактори, що впливають на конфігурацію ланцюгу постачань. Час реагування споживачів. Вибір розташування й визначення виробничих потужностей.

2 години


Тема 3. Управління запасами

Поняття та причини створення запасів товарно-матеріальних цінностей. Класифікація запасів. Стратегії управління запасами у ланцюгу постачань. Визначення потреб у запасах. Нормування запасів. Методи АВС й XYZ-аналізу. Однопродуктова модель управління запасами з постійною інтенсивністю споживання. Миттєве поповнення запасів. Точка замовлення. Однопродуктова модель управління запасами з детермінованим змінюваним попитом. Модель управління запасами зі знижкою. QRS-аналіз оборотних засобів й товарних ресурсів.

4 години


Тема 4. Логістика постачання

Логістика постачання як функціональна галузь інтегрованої логістики, термінологія, цілі, завдання, принципи, зв’язок з виробництвом і розподілом. Управління постачанням – організаційні та функціональні аспекти. Проблема «робити чи покупати» і задача визначення постачальника, критерії та методи вибору постачальників продукції. Визначення обсягу закупок з урахуванням поповнення недопоставок. Показники ефективності логістики постачань. Системно-динамічна модель закупівельно-збутового процесу торгівельної компанії. Оптимізаційна модель визначення обсягів закупок у постачальників (модель Ч.А. Вебера и Дж.Р. Карента (VENDMOP)).

2 години


Тема 5. Збутова логістика, дистрибуція

Визначення збутової логістики та дистрибуції. Структура системи збуту та дистрибуції. Стратегії розвитку системи дистрибуції. Технології управління роздрібним підприємством і роздрібною мережею. Управління процесом обслуговування споживачів та процедура виконання споживчих замовлень.

2 години


Тема 6. Функції складування та транспортування в управлінні ланцюгами постачань

Роль і місце складу у логістичній системі, їх функції та завдання. Класифікація складів. Формування складського комплексу: стратегічні проблеми, принципи, завдання, визначення кількості складів, вибір їх типів і розміру. Показники ефективності складської діяльності. Схеми організації перевезень і обробки вантажопотоків. Завдання, що вирішуються логістичними операторами або провайдерами під час надання логістичних послуг. Показники якості вантажних перевезень. Критерії вибору логістичного оператора. Алгоритм вибору способу поставки. Процес надання 3PL-компанією логістичних послуг.

2 години


3. ЛІТЕРАТУРА


3.1 Основні літературні джерела

 1. Бауэрокс Д.Дж., Клосс Д.Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок. – М.: Олимп-Бизнес, 2005. – 640 с.

 2. Дыбская В.В., Зайцева Е.И., Сергеев В.И., Стерлигова А.Н. Логистика: Учебник. – М.: Эксмо, 2008. – 944 с. – (Полный курс МВА).

 3. Гаджинский А.М. Логистика: учебник для высших и средних специальных учебных заведений. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 2000. – 375 с.


^ 3.2 Літературні джерела за темами

Тема 1

 1. Алесинская T.В. Основы логистики. Общие вопросы логистического управления: уч пособ. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2005.

 2. Бауэрокс Д.Дж., Клосс Д.Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок. – М.: Олимп-Бизнес, 2005. – 640 с.

 3. Логистика: Учеб. пособ. / Под ред. Б.А. Аникина. – М.: Инфра-М, 1999. – 327 с.

 4. Неруш Ю.М. Логистика: учеб. – М.: ТК Велби, 2006. – 520 с.

 5. Окландер М.А. Контуры экономической логистики. – К.: Наукова думка, 2000. – 176 с.

 6. Родников А.Н. Логистика: Терминологический словарь. – М.: экономика, 1995. – 251с.

 7. Семененко А.И., Сергеев В.И. Логистика. Основы теории. – СПб.: Союз, 2001. – 544с.

 8. Сербин В.Д. Основы логистики: уч. пособ. – Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004.

 9. Сток Дж.Р., Ламберт Д.М. Стратегическое управление логистикой. – М.: Инфра-М, 2005. – 797 с.

 10. Уваров С.А. Логистика. – СПб.: Инвест-НП, 1996. – 232с.

Тема 2

 1. Авдашева С.Б., Розанова Н.М. Теория организации отраслевых рынков. – М.: ИЧП «Издательство Магистр», 1998. – 320 с.

 2. Бурков В.Н., Кондратьев В.В. Механизмы функционирования организационных систем. – М.: Наука, 1981. – 384с.

 3. Головкин Н.Н. Аспекты прикладной логистики. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 147с.

 4. Губко М.В. Управление организационными системами с коалиционным взаимодействием участников. – М.: ИПУ РАН (научное издание), 2003. – 140с.

 5. Кизим Н.А. Концентрация и интеграция капитала. – Харьков: Бизнес Информ, 2000. – 104с.

 6. Клебанова Т.С., Молдавская Е.В., Чанг Хонгвен. Модели и методы координации в крупномасштабных экономических системах. – Х., 2002. – 148с.

 7. О’Лири Д. ERP системы. Современное планирование и управление ресурсами предприятия. Выбор, внедрение, эксплуатация. – М.: Вершина, 2004. – 272 с.

 8. Рыбников А.И. Система управления предприятием типа MRPII. – М.: Азроконсалт, 1999. – 134 с.

 9. Точно вовремя для России. Практика применения ERP-систем / С.В. Питеркин, Н.А. Оладов, Д.В. Исаев. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 368с.

 10. Хэндфилд Р.Б., Николс Э.Л. Реорганизация цепей поставок. Создание интегрированных систем формирования ценности. – М.: Вильямс, 2003. – 416 с.

Тема 3

 1. Гаджинский А.М. Логистика: учебник для высших и средних специальных учебных заведений. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 2000. – 375 с.

 2. Линдерс М.Р., Фирон Х.Е. Управление снабжением и запасами: Логистика / Пер. с англ. – СПб.: ООО «Издательство Полигон», 1999. – 768 с.

 3. Мешкова Л.Л., Белоус И.И., Фролов Н.М. Логистика в сфере материальных услуг (На примере снабженческо-заготовительных и транспортных услуг). 2-е изд. испр. и перераб. – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2002. – 188 с.

 4. Рыжиков Ю.И. Теория очередей и управление запасами. – СПб.: Питер, 2001. – 384 с.

 5. Фольмут Х.Й. Инструменты контроллинга от А до Я: Пер. с нем. / Под ред. и с предисл. М.Л. Лукашевича и Е.И. Тихоненковой. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 228 с.

 6. Шрайбфедер Дж. Эффективное управление запасами / Пер. с англ. – 2-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 304 с.

Тема 4

 1. Ансофф И. Стратегическое управление / Под ред. Л.И. Евенко. – М.: Экономика, 1989.

 2. Основы логистики: Учеб. пособ. / Под ред. Л.Б. Миротина, В.И. Сергеева. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 200 с.

 3. Сергеев В.И. Логистика: аналитический обзор. – СПб., 1996. – 285с.

 4. Управление крупным промышленным комплексом: Монография / под общ. ред. Ю.Г. Лысенко, Н.Г. Гузя. – Донецк: ООО «Юго-Восток, Лтд.», 2003. – 670 с.

 5. Управление маркетинговым потенциалом предприятия / Под общ. ред. Ю.Г. Лысенко, Н.Г. Гузя. – Донецк: Юго-Восток, Лтд, 2005. – 352 с.

 6. Gilvan C. Souza, Zhenying Zhao, Maomao Chen, Michael O. Ball. Coordinating sales and raw material discounts in a global supply chain. – University of Maryland, 2002. – 28 p.

Тема 5

 1. Голиков Е.А. Оптовая торговля. Менеджмент. Маркетинг. Логистика. Финансы. Безопасность. – М.: Экзамен, 2004. – 272с.

 2. Заруба В. Я. Математические модели и методы в маркетинговых исследованиях: Учеб. пособие-практикум. – Х.: Харьковский гос. политех. ун-т, 1997. – 47с.

 3. Основы логистики: Учеб. пособ. / Под ред. Л.Б. Миротина и В.И. Сергеева. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 200 с.

 4. Плоткин Б.К. Введение в коммерцию и коммерческую логистику. – СПб: Изд-во СПбУЭФ, 1996. – 171с.

 5. Чеботарев А.А., Чеботарев А.Д. Логистика и маркетинг. Маркетологистика. – М.: Экономика, 2005. – 247с.

Тема 6

 1. Гаджинский А.М. Логистика: учебник для высших и средних специальных учебных заведений. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 2000. – 375 с.

 2. Гордон М.П., Карнаухов С.Б. Логистика товародвижения. – 2-е изд., перераб., доп. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1999. – 208 с.

 3. Миротин Л.Б. Транспортная логистика. – М.: Экзамен, 2005. – 512с.

 4. Смехов А.А. Основы транспортной логистики: Учебник для вузов. М.: Транспорт, 1995.


^ 3.3 Додаткові літературні джерела

 1. Дорофеев В.Д., Зубков А.Б. Маркетинг в управлении организацией. Монография. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2001. – 107 с.

 2. Леви М., Вейтц Б.А. Основы розничной торговли / Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб: Питер, 1999. – 448 с.

 3. Терешкина Т. Логистический подход к управлению запасами // Логистика. – 2002. – №1 – С.31-33.

 4. Терешкина Т. Логистический подход к управлению запасами // Логистика. – 2002. – №2. – С.21-24.

 5. Организация складского учета / Под общ. ред. В.В. Семенихина. – М.: Эксмо, 2006. – 80 с.

 6. Chopra S., Meindl P. Supply Chain Management. Strategy, Planning and Operation. 2-nd edition. – Pearson Prentice Hall, 2001.

 7. Sherbrooke C.C. Optimal inventory modeling of systems. Multi-Echelon Techniques. – New York: Kluwer academic publishers, 2004. – 332 р.

 8. Waters D. Logistics. An introduction to supply chain management. – New York: Palgrave macmillan, 2003. – 354 p.

^ 4. МОДУЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ

Порядковий номер і назва теми

Короткий зміст теми

Різновид (лекція, лабор., сам. заняття)

Кількість годин

Тема1. Методологічні основи логістики


Основні поняття логістики. Логістична система, її елементи. Логістичні потоки

Лекція

СРС


2

8

Тема 2. Організація та управління ланцюгом постачань і взаємодією підприємств

Форми та процеси взаємодії підприємств в ланцюгу постачань, конфлікти, технології управління. Синтез оптимальної структури ланцюгу.

Лекція

Лабораторна робота

СРС

2

2


16

Тема 3. Управління запасами


Поняття, стратегії, методи нормування і управління запасами

Лекція

Лабораторна робота

СРС

4

2


32

Тема 4. Логістика постачання


Сутність, орг. та функціональні аспекти управління постачанням.

Багатокритеріальне визначення оптимального набору постачальників. Визначення обсягів закупок

Лекція

Лабораторна робота

СРС


2

2


16

Тема 5. Збутова логістика, дистрибуція


Опис системи збуту та дистрибуції продукції. Обслуговування споживачів і виконання їх замовлень

Лекція

СРС


2

8


Тема 6. Функції складування та транспортування в управлінні ланцюгами постачань


Складський комплекс, вантажо-перевезення, логістичні оператори. Схеми перевезень. Вибір засобу постачання

Лекція

СРС


2

8


Теми 1-6
Консультація

2,35

Теми 1-6
Іспит

2,64

Разом


лекції

14

лабораторні роботи

6

СРС

88

консультації

2,35

іспит

2,64

^ 5. ПЛАНИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ


Лабораторне заняття – організаційна форма навчального заняття, на якому студенти під керівництвом викладача проводять експерименти чи досліди в навчальних лабораторіях з використанням комп’ютерної техніки.

Основною метою лабораторного заняття є практичне підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набуття практичних умінь та навичок роботи з комп’ютерною технікою, методикою експериментальних досліджень у сфері взаємодії підприємств у ланцюгу постачань.

^ Тема 1. Оптимізація структури ланцюгу постачань

Лабораторна робота передбачає оволодіння студентом навичками побудови структури ланцюга постачань з використанням евристичних і економіко-математичних методів. (2 години)

^ Тема 2. Методи управління запасами

Лабораторна робота передбачає практичну реалізацію систематизованих знань щодо визначення обсягу закупівель та їх періодичності. (2 години)

^ Тема 3. Вибір постачальників на основі метода аналізу ієрархій. АВС-аналіз постачальників і товарного запасу на складі

Лабораторна робота передбачає застосування методів класифікації й аналізу експертних суджень щодо багатокритеріального вибору пріоритетних постачальників. (2 години)


^ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ


Самостійна робота студента – це форма організації навчального процесу, при якій заплановані завдання виконуються студентом під методичним керівництвом викладача, алі без його безпосередньої участі.

СРС є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом під час позааудиторної навчальної роботи.

Метою СРС є засвоєння в повному обсязі навчальної програми дисципліни та послідовне формування у студентів самостійності як риси характеру, що відіграє суттєву роль у формуванні сучасної моделі фахівця вищої кваліфікації.

З урахуванням змісту, цілей та завдань дисципліни «Логістика», що вирішуються в процесі виконання різних форм СРС, можна виділити такі основні види самостійної роботи:

І вид – самостійна робота, що забезпечує підготовку до поточних аудиторних занять;

ІІ вид – пошуково-аналітична робота.

Форми СРС включають:

а) опрацювання прослуханого лекційного матеріалу;

б) вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання:

 • характеристика концепції маркетингової логістики;

 • розробка логіко-структурної схеми складових логістики;

в) виконання індивідуальних завдань (аналітична обробка робочого навчального плану, підготовка та проведення презентації, виконання міні-проектів тощо);

 • завдання оптимізації структури ланцюгу постачань (3 задачі).^ 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДСУМКОВОГО

КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


7.1. Критерії оцінювання знань

90-100 балів

 1. повне виконання всіх обов’язкових завдань;

 2. ґрунтовні знання теоретичних основ дисципліни;

 1. послідовне викладення матеріалу з висновками в кінці відповіді;

 2. вміння самостійно опрацьовувати теоретичний матеріал та робити критичні та аналітичні висновки.

Допускається 1-3 неточності у викладі матеріалу, які не впливають на правильне виконання завдання, висновки чи рішення, отримано високий результат.

70-89 балів

 1. повне виконання всіх обов’язкових завдань;

 2. правильне осмислення основного змісту теоретичного матеріалу відповідно до визначеного завдання;

 3. володіння категорійним апаратом ;

 4. послідовне викладання матеріалу;

 5. вміння самостійно опрацьовувати теоретичний матеріал;

 6. вміння застосовувати теоретичні знання при виконанні індивідуальних завдань.

Допускається 1-2 неточності у викладанні понятійного матеріалу, незначні погрішності в узагальненнях та висновках, які не впливають на загальний добрий рівень виконання завдання.

50-69 балів

 1. виконання 50-70 % обов’язкових завдань;

 2. зміст матеріалу викладено частково, з недотриманням в окремих випадках послідовності;

 3. студент поверхово застосовує теоретичні знання для розв’язання лабораторних завдань;

 4. відсутність системності й послідовності викладання матеріалу;

 5. помилки при визначенні основних категорій;

 6. розкриття суті питання взагалі, не зважаючи на зазначені вище упущення;

 7. недостатнє володіння теоретичним матеріалом при виконанні індивідуальних завдань;

 8. невміння опрацьовувати нормативні матеріали та методичну літературу при виконанні практичних завдань.

30-49 балів

 1. виконання 30-50 % обов’язкових завдань;

 2. невміння розкрити сутність питання, виконати лабораторне завдання;

 3. невміння володіти категорійним апаратом;

 1. поверхове знання матеріалу за курсом лекцій;

 2. невміння самостійно опрацьовувати нормативні та методичні матеріали при виконанні індивідуальних завдань;

 3. часткове виконання практичних завдань для СРС.

0-29 балів

 1. виконання менше 30% обов’язкових завдань;

 2. невміння розкрити основний зміст питання;

 3. відсутність знань матеріалу за курсом лекцій;

 4. нездатність формулювати висновки;

 5. відсутність елементарних знань теоретичних основ дисципліни;

 6. неволодіння категорійним апаратом.


Трансформація бальної оцінки знань студента
з дисципліни «Логістика»


Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в ДонНУ

Оцінка за національною шкалою

A

90-100

відмінно

B

80-89

добре

C

70-79

добре

D

60-69

задовільно

E

50-59

задовільно

FX

30-49

незадовільно (з можливістю повторного складання)

F

0-29

незадовільно (з обов’язковим повторним вивченням дисципліни)^ 7.2. Перелік питань, що виносяться на іспит

 1. Походження терміну та історія логістики.

 2. Сучасні визначення логістики.

 3. Причини та тенденції розвитку логістики.

 4. Понятійний апарат логістики.

 5. Об’єкти і завдання логістичного управління.

 6. Логістика і сучасні вимоги економіки

 7. Засади сучасної концепції логістики.

 8. Системний підхід як методологічна база логістики.

 9. Класифікація і структуризація логістичних систем.

 10. Інструменти формалізації та прийняття рішень в логістичних системах.

 11. Планування потреби в матеріалах, деталях і вузлах (MRP).

 12. Тактика короткострокового планування.

 13. Загальна характеристика методів розв’язання логістичних завдань.

 14. Методи системного аналізу.

 15. Моделі логістичних систем.

 16. Логістика і навколишнє середовище.

 17. Логістика в системі управління організацією.

 18. Інтеграція логістики та маркетингу.

 19. Взаємодія логістики з виробництвом, фінансами, кадрами.

 20. Цілі управління й складові циклу замовлення.

 21. Обробка й виконання замовлень.

 22. Логістичний сервіс.

 23. Цілі й завдання логістики закупівель.

 24. Вибір постачальника й раціональні рішення у логістиці закупівель.

 25. Сучасне виробництво й логістика.

 26. Розвиток мікрологістичних концепцій і систем у виробництві. Логістика на виробництві.

 27. Дистрибутивні канали й мережі.

 28. Фізичний розподіл.

 29. Функції й завдання складів у логістичній системі.

 30. Логістичний процес на складі.

 31. Порівняльні логістичні характеристики різних видів транспорту.

 32. Альтернативи транспортування й критерії вибору логістичних посередників.

 33. Види запасів. Завдання й витрати формування й підтримки запасів.

 34. Системи управління запасами.

 35. Інформаційні потоки в логістиці.

 36. Логістичні інформаційні системи.

 37. Організаційні аспекти логістики.

 38. Аналіз, контроль й аудит.

 39. Дослідження ринку постачальників.

 40. Аналіз постачальників.

 41. Вибір постачальників.

 42. Визначення оптимального розміру партії товарів.

 43. Строки поставок, план закупівель.

 44. Види запасів.

 45. Розрахунок потреби в запасах.

 46. Приймання товарів.

 47. Система контролю запасів.

 48. Система інформаційного обміну при управлінні запасами.

 49. Стратегії управління запасами.

 50. Основні положення розподільчої логістики.

 51. Схеми каналів розподілу.

 52. Планування і оптимізація розподілу.

 53. Вибір схеми каналів розподілу.

 54. Логістичний сервіс.

 55. Оцінка рівня логістичного сервісу.

 56. Складська мережа.

 57. Вибір місця для складу.

 58. Визначення розміру складу.

 59. Вимоги до технологічного процесу перевезень у логістичній системі.

 60. Забезпечення функціонування логістичної системи.

 61. Інтегроване планування ланцюгів постачань.

 62. Цілі управління ланцюгами постачань.

 63. Структура і сутність проектування матеріальних потоків макрологістичних систем.

 64. Bullwhip-ефект і ефективність SCM.

 65. Практичні приклади концепції SCM.

 66. Критерій безпеки в управлінні ланцюгом постачань.

 67. Принципи «абсолютного» й «прийнятного» ризику.

 68. Перешкоди для глобальної логістики.

 69. Постановка завдання планування і оперативного управління логістичним ланцюгом.

 70. Фактори невизначеності.

 71. Логіка аналізу ризику в ланцюгу постачань.

 72. Основні показники ефективності логістичних систем.

 73. Показники, що характеризують структуру й розмір техніко-технологічних елементів системи (на прикладі контейнерного парку).

 74. Методи вирішення завдань планування і управління логістичними ланцюгами.

 75. Методологія комплексного моделювання логістичних ланцюгів.

 76. Інформаційні технології для SCM.

 77. Система оцінки інформаційних ресурсів.

 78. Методика аналізу і проектування складу й руху інформаційних потоків у логістичній системі.

 79. Техніко-технологічне нормування транспортно-логістичного комплексу.

 80. Можливі варіанти роботи автомобілів з обслуговування контейнерного терміналу.

 81. Вимоги до інформаційних ресурсів.

 82. Системні вимоги й структура інформаційних ресурсів.

 83. Створення інформаційної прозорості в ланцюгу постачань.

 84. Формування ефективних ланцюгів цінностей і скорочення зв’язаності капіталу.

 85. Інтеграція фінансових і фізичних ланцюгів постачань.

 86. Загальні поняття про вантажі.

 87. Класифікація вантажів.

 88. Методи дослідження вантажів.

 89. Вимоги до організації транспортних процесів.

 90. Класифікація засобів упакування вантажів.

 91. Характеристика транспортної тари.

 92. Класифікація, типи й основні параметри контейнерів.

 93. Засоби пакетування.

 94. Типи піддонів.

 95. Види маркування вантажів.

 96. Засоби й місце нанесення маркування.

 97. Фактори, що впливають на схоронність вантажів.

 98. Розміщення і кріплення вантажу в транспортному засобі та контейнері.

 99. Зберігання вантажів на складах.

 100. Маршрути руху транспортних засобів.

7.3. Зразок екзаменаційного білету


Схожі:

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Рецензенти: завідувач відділом Інституту економіки промисловості нан україни, к е н., с н с
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Рецензенти: завідувач відділом Інституту економіки промисловості нан україни, к е н., с н с
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи