Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» icon

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
НазваМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Сторінка1/3
Дата10.09.2012
Розмір0.56 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

кафедра «ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА»


ЗАТВЕРДЖЕНО

Радою економічного факультету

Протокол № 2 від 23.10.2009 р.

Голова Ради
______________

Г.О.Черніченко


РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«МАРКЕТИНГ»

для студентів спеціальності 8.000013 «Бізнес-адміністрування»


Донецьк – 2009

Укладач: к.е.н., доц. Іваненко Л.М.


Рецензенти: д.е.н., проф. Лук’янченко Н. Д., д.е.н., проф. Петенко І. В.


Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол № 2 від 20.10.2009 р.


Зав. кафедрою «Прикладна економіка»,

д.е.н., проф. Т.В. Орєхова


Робоча програма ухвалена на засіданні навчально-методичної комісії економічного факультету, протокол № 1 від 21.10.2009 р.

Голова навчально-методичної комісії Т.В. Орєхова


Донецьк: ДонНУ, 2009

 1. ВСТУП

  1. Опис

Для формування цивілізованої економіки в нашій країні, інтеграції України в світове господарство необхідне глибоке розуміння ринкових механізмів, закономірностей поведінки споживачів і конкурентів, основ стратегічного планування і контролю. Такі знання дає маркетинг як сучасна концепція управління і метод практичного господарювання. Інструментарій маркетингу дозволяє максимально пристосувати виробництво до потреб і запитів покупців, сприяє формуванню раціональних потреб, підвищенню конкурентоспроможності продукції. Маркетинг представляє методологію ринкової діяльності, що визначає стратегію і тактику підприємства в умовах конкуренції.

Ринкова економіка пред’являє нові вимоги до фахівців-маркетологів, які повинні бути висококваліфікованими, з новим мисленням, володіти сучасними засобами організації виробничої і комерційної діяльності, творчо підходити до розв’язання ринкових проблем, своєчасно адаптуватися до зміни маркетингового середовища, забезпечувати нормальне функціонування підприємств в умовах ризику та невизначеності.

Щоб стати професійним економістом, необхідно знати і розуміти загальні принципи маркетингу, мати навички реалізації маркетингових ідей і процесів, використовувати сучасні методи управління і технології бізнесу.

Дана навчальна дисципліна покликана надати уявлення про такі важливі аспекти маркетингу, як знання про потреби та запити споживачів, види маркетингу, створення конкурентоспроможної продукції, методи ціноутворення, способи просування і збуту продукції, організацію та контроль маркетингової діяльності, що і формує основу маркетингової практики.

Робоча програма дисципліни «Маркетинг» призначена для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за напрямом «Специфічні категорії» для спеціальності 8.000013 «Бізнес-адміністрування».


1.2.Рівень дисципліни

А) попередні умови

Програма дисципліни «Маркетинг» пов’язана з програмами інших дисциплін бакалаврського та магістерського рівнів підготовки фахівців. Маркетинг – синтетична наука, яка тісно пов’язана з іншими науками, перш за все з економічною теорією, політичною економією, соціологією, психологією, культурологією.


^ Б) цілі і завдання

Ціль навчальної дисципліни: формування системи знань про сутність і зміст маркетингу як філософію підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки і конкуренції.

Завдання дисципліни:

 • вивчення основних понять, систем і алгоритмів маркетингу;

 • набуття практичних навичок розв’язання конкретних маркетингових завдань;

 • формування вмінь творчого пошуку рішень удосконалення маркетингової діяльності підприємства.

результати навчання:

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

знати:

 • сутність, завдання, принципи та функції маркетингу;

 • основні види та сфери застосування маркетингу;

 • основні категорії та концепції маркетингу;

 • комплекс маркетингу, його основні елементи.

вміти:

 • проводити маркетингове дослідження ринку товарів чи послуг;

 • використовувати маркетингові політики в практичній діяльності;

 • здійснювати планування асортименту товарів;

 • організовувати процес просування та реалізації продукції чи послуг підприємства;

 • вибирати ефективну систему організації служби маркетингу на підприємстві;

 • проводити контроль за виконанням маркетингових програм.

^ Предмет дисципліни: процеси й методи вивчення та задоволення потреб споживачів як пріоритетних суб’єктів ринку.

Ключові поняття: маркетинг, потреба, обмін, концепції маркетингу, маркетингове середовище, маркетингові дослідження, сегментування ринку, ціноутворення, товар та його атрибути, позиціонування, елементи системи маркетингових комунікацій, розподіл, оптова та роздрібна торгівля, маркетинг-логістика.


^ 1.3.Обов’язковість вивчення дисципліни

Дисципліна «Маркетинг» відноситься до циклу дисциплін базової підготовки і є обов’язковою з напряму професійної підготовки магістрів.

^ 1.4. Викладацький склад

Викладання дисципліни здійснює доцент кафедри «Маркетинг», к.е.н. Іваненко Лариса Михайлівна.


1.5. Методика викладання. форми та методи навчання:

а) методика викладання – проблемного навчання;

б) форми навчання – лекції (інформативні, аналітичні, проблемні), практичні заняття, дискусії;

в) методи навчання – кейс-метод, рольова гра.


1.6. Мова викладання дисципліни – російська та українська.

^ 2. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни. ЛІТЕРАТУРА


2.1. Навчальна програма дисципліни «Маркетинг»


Тема 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

Етимологія слова «маркетинг». Хронологія виникнення і розвитку маркетингу. Передумови виникнення концепції маркетингу. Соціально-економічна сутність категорії «маркетинг». Характеристика маркетингу як філософії, культури, стратегії і тактики бізнесу. Поняття про концепцію маркетингу. Характеристика основних концепцій маркетингу: виробнича концепція, продуктова концепція, збутова концепція, концепція чистого маркетингу, концепція соціально-етичного маркетингу. Зіставлення концепції збуту і концепції маркетингу. Тенденції розвитку сучасної концепції маркетингу. Методологічні підходи до характеристики маркетингу: концептуальний, функціональний, товарний, системно-поведінковий, інституціональний, національний, управлінський.

Основні поняття маркетингу: потреба, запити, попит, товар (послуга), споживча цінність, задоволеність споживача, покупка, обмін, угода, ринок, ринок продавця, ринок покупця, збалансований ринок. Потреби і мотиви купівельної поведінки.


^ Тема 2. Система і характеристики сучасного маркетингу

Система маркетингу. Принципи і цілі маркетингу. Комплекс задач маркетингу. Основні функції маркетингу.

Види маркетингу. Класифікація видів маркетингу залежно від: рівня економічних систем (макро-, мезо- та мікромаркетинг); мети (комерційний та некомерційний маркетинг); об’єкту (маркетинг товарів споживчого та промислового призначення, маркетинг послуг, маркетинг робочої сили, маркетинг регіонів та територій, маркетинг технологій тощо); об’єкту орієнтації (маркетинг, орієнтований на продукт, на споживача і змішаний маркетинг); періоду часу, на який розробляється маркетингова політика підприємства (стратегічний та тактичний маркетинг); виду купівельного попиту (протидіючий маркетинг, ремаркетинг, демаркетинг, синхромаркетинг, конверсійний маркетинг, стимулюючий маркетинг, розвиваючий маркетинг); рівня диференціації (диференційований та недиференційований маркетинг) тощо. Новітні види маркетингу: маркетинг стосунків; інтерактивний маркетинг, холістичний, емпіричний, партизанський, латеральний та екологічний маркетинг.

Комплекс маркетингу (маркетинг-мікс). Маркетингове середовище.


^ Тема 3. Маркетингові дослідження

Зміст поняття «маркетингові дослідження», основні напрямки маркетингових досліджень. Етапи проведення маркетингового дослідження. Вторинна маркетингова інформація, характеристика її основних джерел. Методи збору первинної інформації. Анкета як основний інструмент дослідження методом опитування. Дослідження маркетингового середовища підприємства. Поняття сегментування ринку, його призначення. Відмінність сегментації ринку від сегментування. Етапи процесу сегментування ринку. Основні підходи до сегментування ринку. Оцінка сегментів ринку. Поняття позиціювання товару. Етапи позиціювання.


^ Тема 4. Маркетингова товарна політика

Сутність маркетингової товарної політики, її структура й умови реалізації. Маркетингова концепція товару. Поняття «марка», «марочна назва», «марочний знак», «товарний знак», «бренд». Прийняття рішень відносно вибору марочних позначень, хазяїна марки (бренда), якості марочного товару, поширення границь використання бренда. Багатомарочний підхід.

Рішення відносно упаковки товару. Сутність упаковки, її функції. Упаковка як інструмент маркетингу. Рішення відносно упаковки товару. Розробка ефективної упаковки: створення концепції упаковки, визначення її розмірів, форми, матеріалу, кольорів, текстового оформлення, наявність марочного знаку.

Об’єктивні, ринкові атрибути товару й атрибути, використовувані в процесі споживання. Споживчі товари, їхня класифікація. Товари виробничого призначення, їхня класифікація. Конкурентна перевага, основні ознаки і види. Конкурентоздатність продукції, задачі аналізу. Блок-схема аналізу конкурентоздатності продукції. Одиничні, групові й інтегральний показники конкурентоздатності.


^ Тема 5. Планування нових товарів

Характеристика понять: новий товар, інновація, диференціація, диверсифікованість товару.

Алгоритм планування нових товарів.

Концепція життєвого циклу продукції і характеристика його основних етапів. Види кривих життєвого циклу товару, їхня характеристика.

Поняття товарного асортименту, управління товарним асортиментом. Товарна номенклатура. Широта, глибина, насиченість, гармонійність товарної номенклатури. Продуктова лінія.

Матриця БКГ. Основні сценарії розвитку портфеля напрямків діяльності чи товарів фірми.

Причини невдач нової продукції на ринку.


^ Тема 6. Маркетингова цінова політика

Сутність і роль маркетингової цінової політики. Фактори, що впливають на рішення в області ціноутворення.

Алгоритм маркетингового розрахунку цін. Цілі цінової політики маркетингу. Вибір методу ціноутворення.

Маркетингові політики управління цінами («зняття вершків», поступового зниження ціни, проникнення вглиб ринку). Політика диференційованих цін і її різновиди: стратегія пільгових, дискримінаційних цін, цінові лінії і традиційні шкали цін на товари різної класності. Політика престижних цін, збиткового лідера, єдиних цін, стандартних цін, політика встановлення цін на товари, зняті з виробництва.


^ Тема 7. Методи маркетингового ціноутворення

Методи прямого ціноутворення. Метод ціноутворення, орієнтований на витрати. Метод ціноутворення, орієнтований на аналіз беззбитковості. Метод ціноутворення, орієнтований на очікувану цінність товару. Метод ціноутворення, виходячи з умов конкуренції. Метод ціноутворення в рамках товарної номенклатури. Метод ціноутворення по географічному принципу. Метод ціноутворення на основі узаконених типових умов.

Методи непрямого ціноутворення. Кредитна політика. Політика кондицій. Політика знижок.


^ Тема 8. Маркетингова політика комунікацій

Сутність маркетингової політики комунікацій. Алгоритм планування комплексу маркетингових комунікацій і характеристика його основних етапів. Цільова аудиторія. Шість станів купівельної готовності. Процес створення звертання. Вибір засобів поширення маркетингової інформації. Облік потоку зворотного зв’язку і розробка бюджету комунікацій.


^ Тема 9. Комплекс маркетингових комунікацій

Основні засоби маркетингових комунікацій. Реклама, її види. Процес планування рекламних заходів. Стимулювання збуту. Прямий маркетинг, його види. Персональний продаж. Різновиди торгових агентів. Промоутери, види. Зв’язки з громадськістю (паблік рілейшнз).

Додаткові засоби комплексу маркетингових комунікацій. Участь у виставках (ярмарках). Брендінг. Продакт-плейсмент. Інтегровані маркетингові комунікації на місці продажу і мерчандайзинг. Маркетинг подій (івент-маркетинг).


^ Тема 10. Маркетингова політика розподілення

Сутність маркетингової політики розподілення. Природа каналів товароруху. Алгоритм формування каналів товароруху.

Форми поширення продукції. Оптова торгівля. Підрозділи оптової торгівлі виробників. Незалежні оптові фірми. Оптовики з повним циклом обслуговування. Оптовики з обмеженим циклом обслуговування. Залежні оптові фірми: торгові представники, комісіонери, комівояжери, консигнатори, маклери, брокери, агенти, оптовики-організатори. Організатори оптового товарообігу.

Роздрібна торгівля. Класифікація підприємств роздрібної торгівлі по формах власності. Класифікація підприємств роздрібної торгівлі за структурою стратегії магазина. Класифікація підприємств роздрібної торгівлі за місцем здійснення торгівлі (характеру торгового приміщення).


^ Тема 11. Управління каналами розподілу

Управління каналами розподілу. Конфлікти в каналах розподілу і методи їх ліквідації. Оцінка каналів розподілу.

Маркетингова логістика. Організація товаропросування (логістики): склад його елементів, визначення мети товаропросування, формування системи товаропросування (прийняття рішень щодо обробки замовлень, складування, товарно-матеріальних запасів, транспортування), розробка структури управління товаропросуванням.


^ Тема 12. Організація та контроль маркетингової діяльності

Організація маркетингу. Базові оргструктури управління маркетингом: функціональна; географічна; продуктова (товарна); ринкова. Комбіновані оргструктури управління маркетингом: функціонально-продуктова; функціонально-ринкова; продуктово-ринкова; функціонально – продуктово-ринкова. Проектна структура управління. Матрична структура управління.

Сутність процесу контролю маркетингу. Контроль річних планів маркетингу. Контроль прибутковості. Стратегічний контроль.


2.2. Література

2.2.1. Основна література

 1. Андреева О.Д. Технология бизнеса: Маркетинг: Учеб. пособие. – М.: Дело, 2000. – 224 с.

 2. Ассель Г. Маркетинг: принципы и стратегия: Учеб. для вузов. – М.: ИНФРА – М, 1999. – 804 с.

 3. Багиев Г.Л. и др. Маркетинг: Учеб. для вузов. – 3-е изд. перераб. и доп. – Спб.: Питер, 2005. – 733 с.

 4. Балабанова Л.В. Маркетинг: Підручник. – Донецьк: РВЦ ДонДУЕТ, 2002 – 562 с.

 5. Бєлявцев М. І., Іваненко Л. М. Маркетинг: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 328 с.

 6. Голубков Е.П. Основы маркетинга: Учебник. – 2-е изд. перераб. и доп. – М: «Финпресс», 2003. – 687 с.

 7. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. – М.: Издательство «Финпресс», 2003. – 493 с.

 8. Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга: Пер. с англ.: Учеб. пос. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – 688 с.

 9. Котлер Ф. Основы марктеинга: Пер. с англ. – 2-е авроп. изд. – К.; М.; СПб.; Издательский дом «Вильямс», 1998. – 1056 с.

 10. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент. – 12-е изд. – СПб.: Питер.- 2006. – 816 с.

 11. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д. и др. Основы маркетинга. – 2-е европ. изд.. – М.; СПб.; К.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – 944 с.

 12. Маркетинг: бакалаврський курс: Навчальний посібник / За заг. редакцією д.е.н., проф. С.М.Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. 976 с.

 13. Маркетинг в термінах і означеннях. Навчальний посібник / Під ред. А.Ф.Кравчука. – Кіровоград, 2001. – 166 с.

 14. Маркетинг: Підручник / А. Ф. Павленко, І. Л. Решетникова, А. В. Войчак та ін. – К.: КНЕУ, 2008. – 600 с.

 15. Маркетинг: принципы и функции: Учеб. – практ. пособие для вузов/Под ред. Е.М.Азарян. – К.: МЦВО Министерство образования Украины, НВФ «Студцентр», 2000. – 320 с.

 16. Мешков А.А., Мусатов Б.В. Маркетинг: Учебное пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К«, 2002. – 172 с.

 17. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг: навч-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 1999. – 84 с.

 18. Парсяк В.Н., Рогов Г.К. Маркетинговые исследования. – К.: Наукова думка. – 2003. – 174 с.

 19. Постма П. Новая эра маркетинга: Пер с англ.; Под ред. Т.Р.Тэор. – СПБ.: Питер, 2002. – 208 с.

 20. Соловьев Б.А., Мусатов Б.В. Управление маркетингом: Учебное пособие. – М.: Изд-во Рос. экон. акад., 2002. – 288 с.

 21. Старостіна А.О., Черваньов Д.М., Зозульов О.В. Маркетинг: Навч. посіб. – К.: Знання – Прес, 2002. – 191 с.

 22. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. Современный маркетинг – М.: Финансы и статистика, 1999. – 528 с.

 23. Шевченко Л.С. Введение в маркетинг: Учебно-практическое пособие. – Харьков: Консум, 2000. – 672 с.

 24. Эрис Б.М., Кокс К.Т., Моква М.П. Классика марктеинга. – СПБ.: Питер, 2001. – 752 с.


^ 2.2.2. Додаткова література

 1. Алексунин В.А., Бунич Г.А., Гапошина Л.Г. и др. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: учебник. – 3-е изд. – М.: Дашков и К, 2005. – 714с.

 2. Гордон Я. Маркетинг партнерских отношений: Пер. с англ.; под ред. О.А.Третьяк. – СПб.: Питер, 2001. – 384 с.

 3. Данько Т.П. и др. Электронный маркетинг: Учебное пособие – М.: ИНФРА-М, 2003.- 377 с.

 4. Економічна енциклопедія: У трьох томах / Редкол.: С.В.Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр «Академія», 2000 – 2002.

 5. Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 496 с.

 6. Зозулев А.В. Промышленный маркетинг: стратегический аспект: Учебное пособие. – Харьков: Студцентр, 2005. -328 с.

 7. Ілляшенко С.М., Прокопенко О.В. Формування ринку екологічних інновацій: економічні основи управляння. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2002. – 250 с.

 8. Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: Как создать, завоевать и удержать рынок. – М.: АСТ, 2000. – 272 с.

 9. Маркетинг: Учебник. / Под ред. А.Н. Романова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. – 560 с.

 10. Маркетинговые исследования потребительского рынка / В.Анурин, И.Муромкина, Е.Евтушенко. – СПб.: Питер, 2004. – 270 с.

 11. Николайчук В.Е., Белявцев М.И. Промышленный маркетинг. – Донецк: ООО ПКФ «БАО», 2004. – 384 с.

 12. Панкрухин А.П. Маркетинг: Учебник. – М.: Институт международного права и экономики им. А.С.Грибоедова, 1999. – 398 с.

 13. По Р. Четвертая волна, или Сетевой маркетинг в XXI веке: Пер. с англ. К Ткаченко.- М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. – 416 с.

 14. Холленсен С. Глобальный маркетинг. – Минск: Новые знания, 2004. – 832 с.

 15. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. – СПб: Изд-во «Питер», 2000. – 752 с.


^ 2.2.3. Періодичні видання

Журнали вітчизняні та зарубіжні:

Економіка України, Економіка промисловості, Вісник економічної науки, Эксперт, Ділова Україна, Бізнес, Маркетинг в Україні, Маркетинг і реклама, Актуальні проблеми економіки, Вісник Донецького університету (серія В. Економіка і право), Статистика України, Економіка АПК, Маркетинговые исследования в России, Маркетолог, Маркетинг в России и зарубежом, Менеджмент в России и зарубежом, статистичний збірник «Довкілля України», «Статистичний щорічник України» та інші


^ 2.2.4. Internet-адреси сайтів з маркетингу


Зарубіжні сайти:

 1. http://www/wilsonweb.com/awards – інформація про стратегії маркетингу в Internet;

 2. http://www.emap.com/internet/hot – список маркетингових фірм і періодичних видань з маркетингу;

 3. http://www.marketingtools.com/AmericanDemographics/MarketingTools інформація про американські журнали з маркетингу, а також статті, огляди, посилання на сервери маркетингових фірм;

 4. http://www.nsns.com/Mix – сервер американської асоціації маркетингу,містить посилання на маркетингові фірми;

 5. http://www/nsns.corn:80/MouseTracs – інформація про стратегії маркетингу в Internet, посилання на сервери маркетингових фірм;

 6. http://www/wmw.com – сервер компанії World Market Watch, який містить базу даних з ринкових досліджень, пропозиції ділових партнерів,ціни на світових ринках тощо;

 7. http://www/umich.edu/sgupta/survey3 – звіти за результатами опитувань покупців в Internet.


^ Українські та російські сайти:

- http://www/marketing.web-standart.net – журнал про маркетинг і рекламу «Новий маркетинг» для маркетологів і рекламістів. Статті за темами: реклама і медіа, ринкові дослідження, брендинг, упаковка, дистриб’юція, торговельні мережі, логістика, просування товару, навчання і т.ін.;

http://www.autosystems.com.ua – інформаційно-пошукова система по підприємствах, фірмах і організаціях, які працюють на ринку України (Маркетинг термінал-2000);

 1. http://barhan.pol1/ava,ua/marek/ – розділ маркетинг і реклама: теоріяпрактичні поради;

 1. http://uam.iatp.org.ua – українська асоціація маркетингу;

 1. http://www.obriy-marketing.kiev.ua – маркетинг для ефективного просування на ринку товарів і організацій (Обрій-маркетинг);

 2. http://www.sevbit.com – бізнес-ресурс Криму: маркетингові і рекламні послуги, здравниці, нерухомість, туризм, виставки, ЗМІ, Кримська асоціація маркетингу;

 3. http://www.mr.com.ua – «Маркетинг і реклама» – український професіональний журнал;

 4. http://udc.com.ua/ – проект про бізнес-технології, головні теми: кооперація, системи управління якістю, маркетинг і Internet, дисконтна програма;

 5. http://www.i2.com.ua – Бібліотека інтелектуальні системи прогнозування: фінанси, валюта, економіка, маркетинг, менеджмент, цінні папери, біржі;

 6. http://www.profibook.com.ua – ділова література з економіки, менеджменту, реклами і маркетингу, управління персоналом, психології бізнесу, інформаційних технологій тощо;

 7. http://www.bdo.com.ua – сайт для власників і управителів українських компаній з освіти, економіки, маркетингу тощо; .

 8. http://www.business-master.com.ua – бізнес-портал психології бізнесу: технології управління підприємством, управління персоналом, управління маркетингом і продажами, фокус групи, паблік рилейшнз, медіа-компанії і т.ін.;

 1. http://www.univest-group.com/propoz/ – «Пропозиція» – український журнал з питань агробізнесу;

 2. http://www.glecsys.kiev.ua – система побудови Internet-магазинів;

 3. http://www.geology.com.ua – центр менеджменту і маркетингу в галузі наук про землю;

 4. http://bredmarketing.bigmir.net – маркетинг очима світил науки;

 5. http://www.expert.kiev.ua/ – консалтинг, маркетинг, маркетингові дослідження, статистика, цінова інформація, цінові експертизи, ринки металів і металобрухту, руда, вугілля, ферросплави, сільгосппродукція;

 6. http://www.glecsys.kiev.ua/promo.shtml – школа Internet-комерції, маркетингу і сайтопромоутинга;

 7. http://www.sebso.com.ua/ – система електронного бізнесу і торгівлі в Internet;

 8. http://www.newcrimea.com – журнал «Новий Крим. Курорти і туризм»: курорти і туризм у Криму, менеджмент, маркетинг, динаміка розвитку, історія;

 9. http://www.marketinganalytic.com.ua/ – програмний комплекс Marketing Analytic, оперативний, аналітичний CRM, консалтинг, маркетинг. Програмне забезпечення, OLAP, сховища даних. Консалтингова група «Філоненко і Копилов»: консультаційні послуги в галузі маркетингового управління;

 10. http://www.marketolog.com.ua – перший в Україні тематичний ресурс Internet, який присвячено маркетингу: статті, аналітика, програмне забезпечення, навчання, працевлаштування, форум маркетологу;

 11. http://www.im.hl.ru – теорія і практика міжнародних компаній, маркетинг у міжнародному середовищі, багатонаціональні компанії -, принципи міжнародного бізнесу, правила міжнародного Internet-маркетингу;

 12. http://www.az.ru/project21/index.html – навчальний курс з Internet-ма ркетингу;

 13. http://www.vigvam.kiev.ua – загальна інформація про маркетинг взагалі і в Україні зокрема;

 14. http://www.atmarket.kiev.ua/ – центр атакуючого маркетингу, організація надійного і прибуткового управління бізнесом, маркетингом, продажами;

 15. http://prodazhi.narod.ru – консалтингові послуги, продаж, маркетинг, управління, бюджетування, реінжиніринг», управлінський консалтинг, логістика, закупки, товарорух, ISO 9000;

 16. http://www.reklamist.com – повна інформація про маркетинг і рекламу;

 17. http://www.org.udm.ru – бізнес-довідник Росії. Представництва промислових і комерційних організацій. Прайс-листи. Дошка оголошень і послуг;

 18. http://asma.com.ua – прайс-лист асоціації маркетингу;

 19. http://www.airn.net – Internet-банкінг, Internet-страхування, Internet-маркетинг, електронна комерція, міжнародний бізнес, робота на фондових ринках;

 20. http://www.web-standart.net – журнали «Новий маркетинг», «ПЕК», «Банківська практика за кордоном», «Металисвіту», «Метал-бюлетеньУкраї на», «Ринок капіталу», «Книжковий огляд»;

 21. http://www.rkm.com.ua/ – реклама, комп’ютери, маркетинг;

 22. http://www.kmci.com.ua – бізнес-рішення для розвитку підприємств, управління маркетингом і збутом, фінансовий менеджмент, управління персоналом, інформаційні технології управління персоналом, бюджетування;

 23. http://bisnesinfo.fromru.com – виставкова торгово-промислова газета Приволзького і Уральського федеральних округів Росії: інформація, реклама, товари, послуги, довідники, маркетинг;

 24. http: //www. MarketingMix. com. ua – перший український Internet-журнал з маркетингу і реклами «MarketingMix».^ 3. Модульне планування


На вивчення дисципліни в цілому відводиться 180 академічних годин (5 кредитів), на заочному відділенні загальний обсяг аудиторної роботи складається з 20 академічних годин, у тому числі 14 годин лекцій та 6 годин практичних (семінарських) занять. Самостійна робота студентів відповідно до начального плану складається з 88 академічних годин.


^ 3.1. Тематичний план дисципліни


Назва теми

Лекції

Практичні

(семінарські)

заняття

Самостійна

робота

1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція

1

-

9

2. Система і характеристики сучасного маркетингу

2

-

5

3. Маркетингові дослідження

2

2

4

4. Маркетингова товарна політика

1

-

9

5. Планування нових товарів

1

-

9

6. Маркетингова цінова політика

1

-

9

7. Методи маркетингового ціноутворення

1

2

8

8. Маркетингова політика комунікацій

1

-

9

9. Комплекс маркетингових комунікацій

1

2

8

10. Маркетингова політика розподілення

1

-

5

11. Управління каналами розподілу

1

-

7

12. Організація та контроль маркетингової діяльності

1

-

6

Усього по видах робіт:

14

6

88

^ Усього за видами навантаження:

Аудиторна робота:

20 годин

СРС: 88

годин^ 4. ПЛАН ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ


  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Рецензенти: завідувач відділом Інституту економіки промисловості нан україни, к е н., с н с
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Рецензенти: завідувач відділом Інституту економіки промисловості нан україни, к е н., с н с
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи