Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» затверджено icon

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» затверджено
НазваМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» затверджено
Сторінка1/3
Дата10.09.2012
Розмір0.59 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА «ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА»


ЗАТВЕРДЖЕНО:

Радою факультету

протокол №_2_

від «23»10 2009р.

Голова ради
_______________

Черніченко Г.О.


РОБОЧА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни «Маркетинговий менеджмент»

для спеціальності 8.000013 «Бізнес-адміністрування»


Донецьк 2009

Укладачі: д.е.н., професор каф. маркетингу І.В. Петенко,

к.е.н., доц. Р.Ю. Подольський


Рецензент: к.е.н., доц. В.Г.Кузнецов

к.е.н., доц. О.Ю.Боєнко


Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол № 2 від 20.10.2009 р.


Зав. кафедрою «Прикладна економіка»,

д.е.н., проф. Т.В. Орєхова


Робоча програма ухвалена на засіданні навчально-методичної комісії економічного факультету, протокол № 1 від 21.10.2009 р.

Голова навчально-методичної комісії Т.В. Орєхова


Донецьк: ДонНУ, 2009


1. ВСТУП

Дисципліна «Маркетинговий менеджмент» є дисципліною циклу нормативних дисциплін спеціальної підготовки і викладається у 10-му семестрі для студентів заочного відділення 5 курсу спеціальності «Бізнес-адміністрування». На вивчення курсу відводиться 108 годин (3 кредита), з яких аудиторні заняття складають 20 годин (16 годин лекцій, 6 годин практичні заняття). На самостійну роботу студентів відводиться 88 годин.

Дисципліна призначена сформувати у студента комплексний підхід до вирішення завдань з маркетингового управлння, що стоять перед підприємством будь-якої форми власності та специфіки діяльності.

Головна мета вивчення дисципліни «Маркетинговий менеджмент» – формування у студентів системи теоретичних знань і практичних навичок щодо управління маркетинговою діяльністю підприємства в умовах ринкової економіки.

Завданням вивчення дисципліни «Маркетинговий менеджмент» є опанування системи маркетингового управління та її основних складових: маркетингового планування, організаційної структури маркетингових підрозділів, контролю і аналізу маркетингової діяльності.

Предметом є система управлінських відносин у маркетингових підрозділах та їхні зв’язки з іншими підрозділами підприємства.


1.1.Опис

Навчальний курс «Маркетинговий менеджмент» складається з 10 тем (змістовних модулів), які поділені на два залікових модуля:

Заліковий модуль 1. Теоретико-методологічні засади управління маркетинговоюдіяльністю.

 1. Розуміння маркетингового менеджменту.

 2. Процес маркетингового менеджменту.

 3. Організація маркетингового менеджменту.

 4. Створення маркетингових організаційних структур.

Заліковий модуль 2. Складові маркетингового менеджменту.

 1. Сутність і структура маркетингового планування.

 2. Маркетингові стратегії.

 3. Маркетингове стратегічне планування.

 4. Маркетингові програми.

 5. Тактичне й оперативне планування маркетингу.

 6. Контроль та аналіз маркетингової діяльності.

1.2. Рівень

Робоча програма курсу «Маркетинговий менеджмент» призначена для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» за напрямом «Специфічні категорії» (спеціальність «Бізнес-адміністрування»).

^ Мета: формування системи теоретичних знань і практичних навичок щодо управління маркетинговою діяльністю підприємства.

Завдання: опанування системи маркетингового управління та її основних складових:

 • маркетингового планування,

 • організаційної структури маркетингових підрозділів,

 • контролю і аналізу маркетингової діяльності.

результати навчання:

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • сутність маркетингового менеджменту та його методологічні засади;

 • принципи, методи та завдання маркетингового планування, формування маркетингової стратегії підприємства;

 • сутність і методи управління комплексом маркетингу (маркетингом-мікс), прийоми управління розробкою окремих його складових;

 • сутність та основні принципи організації маркетингу на підприємстві, контролю його маркетингової діяльності;

 • підходи до управління торговим персоналом на сучасній фірмі,прийоми ефективної його мотивації;

уміти

 • застосовувати здобуті знання у процесі маркетингового управління підприємством;

 • організовувати та здійснювати маркетингове управління;

 • на основі аналізу ринкових можливостей фірми та її ресурсів вибрати цільовий ринок;

 • визначати і формувати конкретну маркетингову стратегію фірми, розробляти відповідні програми маркетингу;

 • здійснювати планування, організацію та контроль у процесі розробки окремих складових комплексу маркетингу.

Предмет: система управлінських відносин у маркетингових підрозділах та їхні зв’язки з іншими підрозділами підприємства.

^ Ключові поняття: маркетинг,маркетинговий менеджмент, концепції маркетингового управління, маркетингове середовище, організаційні структури управління маркетингом, маркетингове планування, стратегічне і тактичне планування маркетингу, маркетингові програми, системи контролю маркетингової діяльності.

Основна література:

 1. Багиев Г.Л. и др. Маркетинг: Учеб. для вузов. – 3-е изд. перераб. и доп. – Спб.: Питер, 2005. – 733 с.

 2. Балабанова Л.В. Маркетинг: Підручник. – Донецьк: РВЦ ДонДУЕТ, 2002 – 600 с.

 3. Бєлявцев М.І., Іваненко Л.М. Маркетинг: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 328 с.

 4. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – 100 с.

 5. Голубков Е.П. Основы маркетинга: Учебник. – 2-е изд. перераб. и доп. – М: «Финпресс», 2003. – 687 с.

 6. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент. – 12-е изд. – СПб.: Питер.- 2006. – 816 с.

 7. Маркетинговий менеджмент: Навч.посібник / Під заг.ред. М.І.Бєлявцева. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 407 с.

 8. Маркетинговый менеджмент. Учеб. пособие / Под общ.ред. М.И.Бэлявцева. – Донецк.: ДонНУ, 204. – 545 с.

1.3. Дисципліна «Маркетинговий менеджмент» є обов’язковою з напряму «Спеціфічні категорії» професійної підготовки магістрів зі спеціальністю «Бізнес-адміністрування»

^ 1.4. Викладацький склад

Керівник:

д.е.н., професор каф. маркетингу І.В. Петенко

Лектори:

д.е.н., професор каф. маркетингу І.В. Петенко

Викладачі, що ведуть практичні занняття:

д.е.н., професор каф. маркетингу І.В. Петенко

^ 1.5. Методика викладання. форми та методи навчання

а) методика викладання – модульно-рейтингова;

б) форми навчання -лекції: інформативні, аналітичні, проблемні; , семінари, практичні заняття;

в) методи навчання – кейс-метод, рольова гра.

1.6. Мова викладання – російська та українська.

^ 2. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ. ЛІТЕРАТУРА

2.1. Навчальна програма курсу «Маркетинговий менеджмент»

Заліковий модуль 1.

Теоретико-методологічні засади управління маркетинговою діяльністю.


Тема 1. Розуміння маркетингового менеджменту

Сутність маркетингового менеджменту. Виробнича та продуктово-орієнтована концепції маркетингового менеджменту. Збутова концепція маркетингового менеджменту. Ринкова концепція маркетингового менеджменту. Сучасна концепція маркетингового менеджменту.


^ Тема 2. Процес маркетингового менеджменту.

Задачі маркетингового менеджменту. Функції маркетингового менеджменту. Процес маркетингового менеджменту. Сучасні тенденції розвитку маркетингового менеджменту.


^ Тема 3. Організація маркетингового менеджменту.

Основні принципи організації маркетингу на підприємстві. Структурні підрозділи, що можуть входити до складу служби маркетингу підприємства. Можливості інтегрованих і неінтегрованих маркетингових організаційних структур менеджменту. Неінтегровані та інтегровані маркетингові структури. Типові моделі побудови інтегрованих маркетингових структур: функціональна, товарна, орієнтована на групи споживачів, орієнтована на території, матрична. Змішані форми побудови маркетингових структур. Тимчасові форми організації маркетингу на підприємстві.


^ Тема 4. Створення маркетингових організаційних структур на підприємстві.

Маркетингові організаційні структури. Функції, права та обов’язки служби маркетингу на підприємстві. Права служби маркетингу. Організаційні мережі та маркетинг партнерських відносин. Алгоритм створення організації маркетингу на підприємстві та характеристика його основних етапів: дослідження ринку підприємства, аналіз підприємства та констатація концепції його маркетингового менеджменту, формування концепції організації маркетингу підприємства, визначення цілей та завдань діяльності відділу маркетингу, формування його організаційної структури, розподілення функцій між окремими виконавцями, підбір кадрів, розроблення та запровадження системи стимулювання праці, контроль. Перевірка раціональності створеної організаційної маркетингової структури.


^ Тема 5. Сутність і структура маркетингового планування.

Сутність та зміст маркетингового планування. Основні завдання маркетингового планування. Основні принципи маркетингового планування. Види планів маркетингу залежно від тривалості, масштабів, спрямованості процесу їх розроблення, об’єкта та предмета. Процес маркетингового планування та характеристика його основних етапів: аналіз проблеми, визначення мети маркетингової діяльності, пошук альтернатив вирішення існуючої проблеми, прогнозування розвитку, оцінка найкращого варіанта вирішення проблеми, прийняття рішення та постановка планового завдання, супроводження плану. Вимоги до ефективної організації маркетингового планування. Причини невдач у маркетинговому плануванні.

Заліковий модуль 2.

Складові маркетингового менеджменту.

^ Тема 6. Маркетингові стратегії.

Сутність стратегії. Основна мета стратегічного маркетингу. Місце стратегічного маркетингу у процесі управління фірмою. Основні категорії стратегічного маркетингу. Елементи та види маркетингових стратегій. Стратегії маркетингу: утримання конкурентних переваг (Портер, 1980, зростання (інтенсивного, інтегративного, диверсифікаційного), конкурентні (за Ф. Котлером), за Р. Майлзом та П. Сноу (США).


^ Тема 7. Маркетингове стратегічне планування.

Сутність та основні поняття стратегічного планування. Основна мета стратегічного планування. Переваги стратегічного планування. Завдання та функції маркетингового стратегічного планування. Принципи маркетингового стратегічного планування. Процес маркетингового стратегічного планування. Моделі маркетингового стратегічного планування. Основні аспекти стратегічного аналізу. Формулювання місії підприємства та його цілей. Вибір стратегії маркетингу підприємства. Сутність портфельного методу вибору стратегії підприємства. Метод Бостонської консалтингової групи. Матриця «ринок – продукт»..


^ Тема 8. Маркетингові програми.

Види маркетингових програм та їх класифікація. Етапи планування розробки маркетингових програм. Сутність ринкових стратегій при розробці маркетингових програм. Стратегічні вікна та їх використання в стратегічному маркетинговому плануванні
^ Тема 9. Тактичне й оперативне планування маркетингу.

Сутність та основні принципи оперативного планування маркетингу. Основні завдання тактичного та оперативного планування. Структура тактичного плану маркетингу. Бізнес-планування та розділи бізнес-плану. Розробка бюджету та планування витрат конкретних оперативних та тактичних маркетингових програм. Алгоритм та структура розроблення маркетингового оперативного плану. Функціональні сфери діяльності підприємства, які охоплюються оперативним плануванням


^ Тема 10. Контроль та аналіз маркетингової діяльності.

Сутність і основні складові контролю маркетингової діяльності фірми. Система та процес контролю маркетингової діяльності. Основні типи контролю: контроль щорічних планів, прибутковості, ефективності та стратегічний контроль. Контролінг маркетингової діяльності. Критерії ефективних форм контролю. Зміст та алгоритм аналізу маркетингової діяльності підприємства. Аналіз результатів маркетингової діяльності підприємства. Маркетинговий аудит.


2.2. Література

2.2.1. Основна література

 1. Андреева О.Д. Технология бизнеса: Маркетинг: Учеб. пособие. – М.: Дело, 2000. – 224 с.

 2. Ассель Г. Маркетинг: принципы и стратегия: Учеб. для вузов. – М.: ИНФРА – М, 1999. – 804 с.

 3. Багиев Г.Л. и др. Маркетинг: Учеб. для вузов. – 3-е изд. перераб. и доп. – Спб.: Питер, 2005. – 733 с.

 4. Балабанова Л.В. Маркетинг: Підручник. – Донецьк: РВЦ ДонДУЕТ, 2002 – 600 с.

 5. Бєлявцев М.І., Іваненко Л.М. Маркетинг: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 328 с.

 6. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – 100 с.

 7. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. – М.: Издательство «Финпресс», 2003. – 493 с.

 8. Голубков Е.П. Основы маркетинга: Учебник. – 2-е изд. перераб. и доп. – М: «Финпресс», 2003. – 687 с.

 9. Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга: Пер. с англ.: Учеб. пос. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – 688 с.

 10. Котлер Ф. Основы марктеинга: Пер. с англ. – 2-е авроп. изд. – К.; М.; СПб.; Издательский дом «Вильямс», 1998. – 1056 с.

 11. Котлер Ф., Армстронг Г., Сондерс Д. и др. Основы маркетинга. – 2-е европ. изд.. – М.; СПб.; К.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – 944 с.

 12. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент. – 12-е изд. – СПб.: Питер.- 2006. – 816 с.

 13. Маркетинг в термінах і означеннях. Навчальний посібник / Під ред. А.Ф.Кравчука. – Кіровоград, 2001. – 166 с.

 14. Маркетинг: бакалаврський курс: Навчальний посібник / За заг. редакцією д.е.н., проф. С.М.Ілляшенка. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. 976 с.

 15. Маркетинг: принципы и функции: Учеб. – практ. пособие для вузов/Под ред. Е.М.Азарян. – К.: МЦВО Министерство образования Украины, НВФ «Студцентр», 2000. – 320 с.

 16. Маркетинговий менеджмент: Навч.посібник / Під заг.ред. М.І.Бєлявцева. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 407 с.

 17. Маркетинговый менеджмент. Учеб. пособие / Под общ.ред. М.И.Бэлявцева. – Донецк.: ДонНУ, 204. – 545 с.

 18. Мешков А.А., Мусатов Б.В. Маркетинг: Учебное пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К«, 2002. – 172 с.

 19. Павленко А.Ф., Войчак А.В. Маркетинг: навч-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 1999. – 84 с.

 20. Парсяк В.Н., Рогов Г.К. Маркетинговые исследования. – К.: Наукова думка. – 2003. – 174 с.

 21. Постма П. Новая эра маркетинга: Пер с англ.; Под ред. Т.Р.Тэор. – СПБ.: Питер, 2002. – 208 с.

 22. Соловьев Б.А., Мусатов Б.В. Управление маркетингом: Учебное пособие. – М.: Изд-во Рос. экон. акад., 2002. – 288 с.

 23. Старостіна А.О., Черваньов Д.М., Зозульов О.В. Маркетинг: Навч. посіб. – К.: Знання – Прес, 2002. – 191 с.

 24. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. Современный маркетинг – М.: Финансы и статистика, 1999. – 528 с.

 25. Шевченко Л.С. Введение в маркетинг: Учебно-практическое пособие. – Харьков: Консум, 2000. – 672 с.

 26. Эрис Б.М., Кокс К.Т., Моква М.П. Классика марктеинга. – СПБ.: Питер, 2001. – 752 с.

^ 2.2.2. Додаткова література

 1. Алексунин В.А., Бунич Г.А., Гапошина Л.Г. и др. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности: учебник. – 3-е изд. – М.: Дашков и К, 2005. – 714с.

 2. Гордон Я. Маркетинг партнерских отношений: Пер. с англ.; под ред. О.А.Третьяк. – СПб.: Питер, 2001. – 384 с.

 3. Данько Т.П. и др. Электронный маркетинг: Учебное пособие – М.: ИНФРА-М, 2003.- 377 с.

 4. Економічна енциклопедія: У трьох томах / Редкол.: С.В.Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр «Академія», 2000 – 2002.

 5. Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 496 с.

 6. Зозулев А.В. Промышленный маркетинг: стратегический аспект: Учебное пособие. – Харьков: Студцентр, 2005. -328 с.

 7. Ілляшенко С.М., Прокопенко О.В. Формування ринку екологічних інновацій: економічні основи управляння. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2002. – 250 с.

 8. Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: Как создать, завоевать и удержать рынок. – М.: АСТ, 2000. – 272 с.

 9. Маркетинг: Учебник. / Под ред. А.Н. Романова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1996. – 560 с.

 10. Маркетинговые исследования потребительского рынка / В.Анурин, И.Муромкина, Е.Евтушенко. – СПб.: Питер, 2004. – 270 с.

 11. Николайчук В.Е., Белявцев М.И. Промышленный маркетинг. – Донецк: ООО ПКФ «БАО», 2004. – 384 с.

 12. Панкрухин А.П. Маркетинг: Учебник. – М.: Институт международного права и экономики им. А.С.Грибоедова, 1999. – 398 с.

 13. По Р. Четвертая волна, или Сетевой маркетинг в XXI веке: Пер. с англ. К Ткаченко.- М.: ФАИР-ПРЕСС, 2001. – 416 с.

 14. Холленсен С. Глобальный маркетинг. – Минск: Новые знания, 2004. – 832 с.

 15. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования. – СПб: Изд-во «Питер», 2000. – 752 с.
^ 2.2.3.Періодичні видання

Журнали вітчизняні та зарубіжні:

Економіка України, Економіка промисловості, Вісник економічної науки, Эксперт, Ділова Україна, Бізнес, Маркетинг в Україні, Маркетинг і реклама, Актуальні проблеми економіки, Вісник Донецького університету (серія В. Економіка і право), Статистика України, Економіка АПК, Маркетинговые исследования в России, Маркетолог, Маркетинг в России и зарубежом, Менеджмент в России и зарубежом, статистичний збірник «Довкілля України», «Статистичний щорічник України» та інші

^ 2.2.4. Internet-адреси сайтів з маркетингу

Зарубіжні сайти:

 1. http://www/wilsonweb.com/awards – інформація про стратегії маркетингу в Internet;

 2. http://www.emap.com/internet/hot – список маркетингових фірм і періодичних видань з маркетингу;

 3. http://www.marketingtools.com/AmericanDemographics/MarketingTools інформація про американські журнали з маркетингу, а також статті, огляди, посилання на сервери маркетингових фірм;

 4. http://www.nsns.com/Mix – сервер американської асоціації маркетингу,містить посилання на маркетингові фірми;

 5. http://www/nsns.corn:80/MouseTracs – інформація про стратегії маркетингу в Internet, посилання на сервери маркетингових фірм;

 6. http://www/wmw.com – сервер компанії World Market Watch, який містить базу даних з ринкових досліджень, пропозиції ділових партнерів,ціни на світових ринках тощо;

 7. http://www/umich.edu/sgupta/survey3 – звіти за результатами опитувань покупців в Internet.

^ Українські та російські сайти:

 1. http://www/marketing.web-standart.net – журнал про маркетинг і рекламу «Новий маркетинг» для маркетологів і рекламістів. Статті за темами: реклама і медіа, ринкові дослідження, брендинг, упаковка, дистриб’юція, торговельні мережі, логістика, просування товару, навчання і т.ін.;

 2. http://www.autosystems.com.ua – інформаційно-пошукова система по підприємствах, фірмах і організаціях, які працюють на ринку України (Маркетинг термінал-2000);

 1. http://barhan.pol1/ava,ua/marek/ – розділ маркетинг і реклама: теоріяпрактичні поради;

 1. http://uam.iatp.org.ua – українська асоціація маркетингу;

 1. http://www.obriy-marketing.kiev.ua – маркетинг для ефективного просування на ринку товарів і організацій (Обрій-маркетинг);

 2. http://www.sevbit.com – бізнес-ресурс Криму: маркетингові і рекламні послуги, здравниці, нерухомість, туризм, виставки, ЗМІ, Кримська асоціація маркетингу;

 3. http://www.mr.com.ua – «Маркетинг і реклама» – український професіональний журнал;

 4. http://udc.com.ua/ – проект про бізнес-технології, головні теми: кооперація, системи управління якістю, маркетинг і Internet, дисконтна програма;

 5. http://www.i2.com.ua – Бібліотека інтелектуальні системи прогнозування: фінанси, валюта, економіка, маркетинг, менеджмент, цінні папери, біржі;

 6. http://www.profibook.com.ua – ділова література з економіки, менеджменту, реклами і маркетингу, управління персоналом, психології бізнесу, інформаційних технологій тощо;

 7. http://www.bdo.com.ua – сайт для власників і управителів українських компаній з освіти, економіки, маркетингу тощо; .

 8. http://www.business-master.com.ua – бізнес-портал психології бізнесу: технології управління підприємством, управління персоналом, управління маркетингом і продажами, фокус групи, паблік рилейшнз, медіа-компанії і т.ін.;

 1. http://www.univest-group.com/propoz/ – «Пропозиція» – український журнал з питань агробізнесу;

 2. http://www.glecsys.kiev.ua – система побудови Internet-магазинів;

 3. http://www.geology.com.ua – центр менеджменту і маркетингу в галузі наук про землю;

 4. http://bredmarketing.bigmir.net – маркетинг очима світил науки;

 5. http://www.expert.kiev.ua/ – консалтинг, маркетинг, маркетингові дослідження, статистика, цінова інформація, цінові експертизи, ринки металів і металобрухту, руда, вугілля, ферросплави, сільгосппродукція;

 6. http://www.glecsys.kiev.ua/promo.shtml – школа Internet-комерції, маркетингу і сайтопромоутинга;

 7. http://www.sebso.com.ua/ – система електронного бізнесу і торгівлі в Internet;

 8. http://www.newcrimea.com – журнал «Новий Крим. Курорти і туризм»: курорти і туризм у Криму, менеджмент, маркетинг, динаміка розвитку, історія;

 9. http://www.marketinganalytic.com.ua/ – програмний комплекс Marketing Analytic, оперативний, аналітичний CRM, консалтинг, маркетинг. Програмне забезпечення, OLAP, сховища даних. Консалтингова група «Філоненко і Копилов»: консультаційні послуги в галузі маркетингового управління;

 10. http://www.marketolog.com.ua – перший в Україні тематичний ресурс Internet, який присвячено маркетингу: статті, аналітика, програмне забезпечення, навчання, працевлаштування, форум маркетологу;

 11. http://www.im.hl.ru – теорія і практика міжнародних компаній, маркетинг у міжнародному середовищі, багатонаціональні компанії -, принципи міжнародного бізнесу, правила міжнародного Internet-маркетингу;

 12. http://www.az.ru/project21/index.html – навчальний курс з Internet-ма ркетингу;

 13. http://www.vigvam.kiev.ua – загальна інформація про маркетинг взагалі і в Україні зокрема;

 14. http://www.atmarket.kiev.ua/ – центр атакуючого маркетингу, організація надійного і прибуткового управління бізнесом, маркетингом, продажами;

 15. http://prodazhi.narod.ru – консалтингові послуги, продаж, маркетинг, управління, бюджетування, реінжиніринг», управлінський консалтинг, логістика, закупки, товарорух, ISO 9000;

 16. http://www.reklamist.com – повна інформація про маркетинг і рекламу;

 17. http://www.org.udm.ru – бізнес-довідник Росії. Представництва промислових і комерційних організацій. Прайс-листи. Дошка оголошень і послуг;

 18. http://asma.com.ua – прайс-лист асоціації маркетингу;

 19. http://www.airn.net – Internet-банкінг, Internet-страхування, Internet-маркетинг, електронна комерція, міжнародний бізнес, робота на фондових ринках;

 20. http://www.web-standart.net – журнали «Новий маркетинг», «ПЕК», «Банківська практика за кордоном», «Металисвіту», «Метал-бюлетеньУкраї на», «Ринок капіталу», «Книжковий огляд»;

 21. http://www.rkm.com.ua/ – реклама, комп’ютери, маркетинг;

 22. http://bisnesinfo.fromru.com – виставкова торгово-промислова газета Приволзького і Уральського федеральних округів Росії: інформація, реклама, товари, послуги, довідники, маркетинг;

 23. http: //www. MarketingMix. com. ua – перший український Internet-журнал з маркетингу і реклами «MarketingMix»;

 24. http://mamba.ru/index.asp – менеджмент, маркетинг, закони, Internet;

 25. www.business.kiev.ua – щотижневик «Бизнес»;

 26. www.tpup.com.ua – журнал «Теория и практика управлення».

^ 3. МОДУЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ
Модульне планування передбачає розподіл навчального часу за заліковими модулями, змістовими модулями, різновидами занять, а також визначення кількості годин згідно даних таблиці, яка наведена нижче.


Таблиця 1

Розподіл навчального часу за заліковими модулями, змістовними модулями, різновидами занять та формами контролю


Тема

Короткий зміст

Різновид занять

Кількість

годин

Форми контролю

1

2

3

4

5

Заліковий модуль 1.

Теоретико-методологічні засади управління маркетинговою діяльністю.

Тема 1. Розуміння маркетингового менеджменту.

Сутність маркетингового менеджменту. Виробнича та продуктово-орієнтована концепції маркетингового менеджменту. Збутова концепція маркетингового менеджменту. Ринкова концепція маркетингового менеджменту. Сучасна концепція маркетингового менеджменту.

лекція

1,0

Експрес-опитування, тестування

практичне

0,5

Тема 2. Процес маркетингового менеджменту.

Задачі маркетингового менеджменту. Функції маркетингового менеджменту. Процес маркетингового менеджменту. Сучасні тенденції розвитку маркетингового менеджменту.

лекція

1,0

Експрес-опитування, тестування

практичне

0,5

Тема 3. Організація маркетингового менеджменту.

Основні принципи організації маркетингу на підприємстві. Структурні підрозділи, що можуть входити до складу служби маркетингу підприємства. Можливості інтегрованих і неінтегрованих маркетингових організаційних структур менеджменту. Неінтегровані та інтегровані маркетингові структури. Типові моделі побудови інтегрованих маркетингових структур: функціональна, товарна, орієнтована на групи споживачів, орієнтована на території, матрична. Змішані форми побудови маркетингових структур. Тимчасові форми організації маркетингу на підприємстві.

лекція

1,0

Експрес-опитування, тестування

практичне

0,5(продовження табл.)

Тема 4. Створення маркетингових

організаційних структур

Маркетингові організаційні структури. Функції, права та обов’язки служби маркетингу на підприємстві. Права служби маркетингу. Організаційні мережі та маркетинг партнерських відносин. Алгоритм створення організації маркетингу на підприємстві та характеристика його основних етапів: дослідження ринку підприємства, аналіз підприємства та констатація концепції його маркетингового менеджменту, формування концепції організації маркетингу підприємства, визначення цілей та завдань діяльності відділу маркетингу, формування його організаційної структури, розподілення функцій між окремими виконавцями, підбір кадрів, розроблення та запровадження системи стимулювання праці, контроль. Перевірка раціональності створеної організаційної маркетингової структури.

лекція

2,0

Експрес-опитування, тестування

практичне

0,5

Тема 5. Сутність і структура маркетингового планування.

Сутність та зміст маркетингового планування. Основні завдання маркетингового планування. Основні принципи маркетингового планування. Види планів маркетингу залежно від тривалості, масштабів, спрямованості процесу їх розроблення, об’єкта та предмета. Процес маркетингового планування та характеристика його основних етапів: аналіз проблеми, визначення мети маркетингової діяльності, пошук альтернатив вирішення існуючої проблеми, прогнозування розвитку, оцінка найкращого варіанта вирішення проблеми, прийняття рішення та постановка планового завдання, супроводження плану. Вимоги до ефективної організації маркетингового планування.

лекція

2,0

Експрес-опитування, тестування

практичне

1,0

^ Всього за заліковий модуль 1

10,0
Заліковий модуль 2.

Складові маркетингового менеджменту.

Тема 6. Маркетингові стратегії

Сутність стратегії. Основна мета стратегічного маркетингу. Місце стратегічного маркетингу у процесі управління фірмою. Основні категорії стратегічного маркетингу. Елементи та види маркетингових стратегій. Стратегії маркетингу: утримання конкурентних переваг (Портер, 1980, зростання (інтенсивного, інтегративного, диверсифікаційного), конкурентні (за Ф. Котлером), за Р. Майлзом та П. Сноу (США).

лекція

1,0

Експрес-опитування, тестування

практичне

0,5(продовження табл.)

Тема 7. Маркетингове стратегічне планування.

Сутність та основні поняття стратегічного планування. Основна мета стратегічного планування. Переваги стратегічного планування. Завдання та функції маркетингового стратегічного планування. Принципи маркетингового стратегічного планування. Процес маркетингового стратегічного планування. Моделі маркетингового стратегічного планування. Основні аспекти стратегічного аналізу. Вибір стратегії маркетингу підприємства. Сутність портфельного методу вибору стратегії підприємства. Метод Бостонської консалтингової групи. Матриця «ринок – продукт».

лекція

2,0

Експрес-опитування, тестування

практичне

0,5
Тема 8.

Маркетингові програми

Види маркетингових програм та їх класифікація. Етапи планування розробки маркетингових програм. Сутність ринкових стратегій при розробці маркетингових програм. Стратегічні вікна та їх використання в стратегічному маркетинговому плануванні.

лекція

1,0

Експрес-опитування, тестування

практичне

0,5

Тема 9. Тактичне й оперативне планування маркетингу.

Сутність та основні принципи оперативного планування маркетингу. Основні завдання тактичного та оперативного планування. Структура тактичного плану маркетингу. Бізнес-планування та розділи бізнес-плану. Розробка бюджету та планування витрат конкретних оперативних та тактичних маркетингових програм. Алгоритм та структура розроблення маркетингового оперативного плану. Функціональні сфери діяльності підприємства, які охоплюються оперативним плануванням

лекція

1,0

Експрес-опитування, тестування

практичне

0,5

Тема 10. Контроль та аналіз маркетингової діяльності

Сутність і основні складові контролю маркетингової діяльності фірми. Система та процес контролю маркетингової діяльності. Основні типи контролю: контроль щорічних планів, прибутковості, ефективності та стратегічний контроль. Контролінг маркетингової діяльності. Критерії ефективних форм контролю. Зміст та алгоритм аналізу маркетингової діяльності підприємства. Аналіз результатів маркетингової діяльності підприємства. Маркетинговий аудит.

лекція

2,0

Експрес-опитування, тестування

практичне

1,0

^ Взагалі за заліковий модуль 2

10,0
Всього лекції

14,0

^ Всього практичні заняття

6,0

Всого СРС

88,0

Взагалі за курс

108,0

^ 4. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Семінарське заняття – це особлива форма навчально-теоретичних занять, яка є доповненням до лекційного курсу. Семінар зазвичай присвячений детальному вивченню окремої теми і, на відміну від лекції, проводиться в кожній студентській групі окремо. Відмітною особливістю семінару як форми навчальних занять є активна участь самих студентів в поясненні винесених на розгляд проблем і питань. Викладач тільки допомагає їм правильно побудувати обговорення. Семінарські заняття проводяться у формі бесіди, дискусій, обговорення окремих аспектів маркетингової проблематики.

Практичне заняття – це одна з форм навчальної роботи, яка орієнтована на закріплення вивченого теоретичного матеріалу, його більш поглиблене засвоєння і формування навичок використання теоретичні знання в практичних та прикладних цілях. Особлива увага на практичних заняттях приділяється виробленню навчальних або професійних навичок. Такі навички формуються в процесі виконання практичних розрахункових завдань, ситуаційних вправ, тестів під контролем викладача.

Заліковий модуль 1.

Теоретико-методологічні засади управління маркетинговою діяльністю.

  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» затверджено iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» затверджено
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» затверджено iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Рецензенти: завідувач відділом Інституту економіки промисловості нан україни, к е н., с н с
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» затверджено iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Рецензенти: завідувач відділом Інституту економіки промисловості нан україни, к е н., с н с
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» затверджено iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» затверджено iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» затверджено iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» затверджено iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» затверджено iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» затверджено iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» затверджено iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи