Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» icon

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
НазваМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Сторінка1/4
Дата10.09.2012
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

кафедра «ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА»


ЗАТВЕРДЖЕНО

Радою економічного факультету

Протокол № 2 від 23.10.2009 р.

Голова Ради
______________

Г.О.Черніченко


РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ»

для студентів спеціальності 8.000013 «Бізнес-адміністрування»


Донецьк – 2009

Укладач: Гаджиєв О.Г., к.е.н., доц.


Рецензент: к.е.н., професор М.І. Бєлявцев, к.е.н., доц. Ніколайчук В.Є.


Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол № 2 від 20.10.2009 р.


Зав. кафедрою «Прикладна економіка»,

д.е.н., проф. Т.В. Орєхова


Робоча програма ухвалена на засіданні навчально-методичної комісії економічного факультету, протокол № 1 від 21.10.2009 р.

Голова навчально-методичної комісії Т.В. Орєхова


Донецьк: ДонНУ, 2009


Вступ

1.1.Опис


Дослідження ринку і ринкових процесів – необхідна умова функціонування маркетингу. Прозорість ринку, передбачуваність його розвитку – непорушна умова маркетингової теорії і практики. З позиції підприємця маркетингове дослідження – своєрідна лоція, що дозволяє впевнено вести корабель бізнесу до наміченої мети. Немає буквально жодної маркетингової операції, яка не потребувала б інформаційно-аналітичного забезпечення. Слід нагадати, що будь-яке підприємство, виступаюче на ринку, діє в маркетинговому середовищі, сукупності сил і чинників, що впливають на його діяльність. Контроль мікросередовища і адаптація до макросередовища маркетингу вимагають постійного вивчення характеру і інтенсивності цього впливу.

Як стратегічний, так і оперативний маркетинг формують і здійснюють свою планову програму на основі систематичного відстежування параметрів ринку, оцінки ринкової ситуації, вивчення конкурентів і власного потенціалу. Прогнозування розвитку ринку, виявлення тенденцій його динаміки і структури, оцінки його стійкості, ступеня збалансованості і т.п. представляють важливий напрям маркетингового дослідження. Розробка виробничих і торгово-збутових програм підприємств спирається на інформацію і аналіз маркетингового дослідження. Концепція сучасного маркетингу базується на визнанні суверенітету споживача, що припускає широке вивчення та моделювання споживацької поведінки на ринку, думок, переваг і вимог споживача.


1.2.Рівень дисципліни

А) Попередні умови

Маркетингове дослідження, будучи окремим етапом маркетингового циклу, виділилося в самостійну науково-практичну дисципліну із своїм предметом і методом. Проте, важливо підкреслити, що маркетингове дослідження підлегле загальним цілям маркетингу і бізнесу в цілому. Методологія маркетингового дослідження синтетична, вона об’єднує в єдине ціле методи статистики, економетрики, соціометрії, кваліметрії і т.п. Вона спирається також на висновки теорії інформатики, використовує її прийоми. Тому ми рекомендуємо слухачам, які приступають до вивчення даного курсу, освіжити свої знання в області теорії статистики і математичної статистики, економетрики, теорії інформатики і т.п. Крім того, необхідне добре знайомство із сучасними комп’ютерними технологіями, особливо з розширенням меж інтерактивного маркетингу, формуванням баз даних в Інтернеті.

Дисципліна «Маркетингові дослідження» покликана формувати у слухачів фундаментальні теоретичні знання і практичні навики по методах вивчення і прогнозування ринкових явищ і процесів, отримання висновків, необхідних для ухвалення маркетингових рішень і розробки відповідних рекомендацій. Вона базується на курсі «Основи маркетингу», підкріплює курси прикладного маркетингу, управління маркетингом тощо.

Місце маркетингового дослідження в системі дисциплін, що вивчають ринок: економічної теорії, статистики ринку і статистики комерційної діяльності, бухгалтерського обліку і т.п. Значення маркетингового дослідження, як науки та практики, для забезпечення можливостей регулювання ринкового механізму і управління ринковими структурами (marketing-management). Конкурентні переваги на ринку праці фахівця, що володіє методологією маркетингового дослідження.


1.3 Обов’язковість вивчення дисципліни

Дисципліна відноситься до циклу дисциплін самостійного вибору студентів.


1.4 Викладацький склад

Викладання дисципліни здійснює кандидат економічних наук, доцент кафедри «Маркетинг» Гаджиєв Олексій Гаджиєвич

1.5 Методика викладання, форми та методи навчання

Словесні – лекції з застосуванням методів активізації, у тому числі проблемні лекції; наглядні – при формуванні візуального сприяння теоретичного матеріалу; практичні – при формуванні вмінь та навичок використання окремих методів аналізу макроекономічних показників; репродуктивні та проблемно – пошукові – при виконанні самостійних та індивідуальних завдань.


1.6.Мова

Викладання ведеться в російською та українською мовами.


2. Навчальна програма курсу. Література


Тема 1. Поняття маркетингового дослідження, його задачі і принципи

Настійна потреба маркетингу та підприємництва в цілому, повному і об’єктивному освітленні ринкових процесів, в достовірному прогнозуванні можливого розвитку ринку. Поняття маркетингового дослідження, його роль в бізнесі і задоволенні інформаційно-аналітичних потреб маркетингу. Місце маркетингового дослідження в розробці стратегії маркетингу, плануванні маркетингу і його контролінгу. Предмет і об’єкти маркетингового дослідження. Цілі маркетингового дослідження. Принципи маркетингового дослідження. Два напрями маркетингового дослідження: формалізація та якісні оцінки. Достоїнства та недоліки кожного з них. Можливості їх консолідації.

Типологія маркетингових досліджень.

Етапи маркетингового дослідження. Розробка концепції маркетингового дослідження. План маркетингового дослідження. Висунення гіпотез. Організація і проведення маркетингового дослідження. Координація маркетингових структур при замовленнях на дослідження і при його проведенні. Можливості використовування маркетингових і консалтингових фірм. Задачі маркетингового дослідження.


^ Тема 2. Система маркетингової інформації

Поняття маркетингової інформації. Значення інформації для маркетингового дослідження. Мета збору інформації. Носії маркетингової інформації. Поняття інформаційної культури. Зв’язок маркетингової інформації з теорією інформатики і теорією статистики (теорія статистичного нагляду). Поняття банку інформації. Збір інформації, накопичення і зберігання інформації, обробка інформації (контроль, зведення, угрупування), видача інформації користувачам.

Типологія маркетингової інформації. Внутрішня і зовнішня інформація, первинна і вторинна інформація, польова (field research) і «кабінетна інформація (desk research). Індикатори маркетингу в системі інформації.

Джерела маркетингової інформації. Публікації: ЗМІ, офіціози та довідники, бюлетені, наукова і публіцистична література, внутрішньо вузівські видання, регістри і т.п. Використовування рекламної інформації. Використовування інформації, що міститься в Інтернеті. Покупка інформації на комерційних початках. Облік і звітність (державна, внутрішньо фірмова статистична і бухгалтерська). Обмін інформацією у вертикальних і горизонтальних маркетингових системах.

Торгові кореспонденти. Моніторинги. Торгові панелі. Разові обстеження підприємств, вибіркові і суцільні (омнібуси). Трекові дослідження (відстежування динаміки). Опитування. Панелі споживачів. Безпосередній нагляд. Експертні оцінки. Експеримент (польовий і лабораторний), пробний маркетинг і імітаційні моделі. Чутки. Економічне шпигунство. Роль інтуїції в оцінці інформації.

Первинні документальні носії інформації: товарні і касові чеки, відривні ярлики, магнітні ярлики, штриховий код (бар-код), табличні звіти. Зведені носії інформації: зведені таблиці/угрупування, графіки і діаграми, картотека (метод Канбан), комп’ютери (жорсткі диски), дискети.

Методи організації опитування. Використовування соціометричних методів. Опитування споживачів і продавців/підприємців. Використовування вибіркового методу відбору респондентів. Методика інтерв’ювання, індивідуальні і групові інтерв’ю. Тестування респондентів. Методика анкетування. Метод самореєстрації і кореспондентський метод. Поняття і структура анкети. Типологія питань. Поняття панелі. Методи формування панелі. Система збору інформації в панелі. Кон’юнктурні опитування, кон’юнктурні наради.

Методологія експертних опитувань. Формування експертної групи. Оцінки компетентності експертів. Анкетування експертів. Дельфі-метод. Метод мозкового штурму (brain-storm). Метод синектики. Морфологічний метод. Метод семантичного диференціала Логіко-змістове моделювання проблем. Багатовимірне шкалювання.


^ Тема 3. Маркетинговий аналіз: принципи і методи

Поняття маркетингового аналізу як системи отримання висновків із зібраної і належним чином згрупованої і обробленої інформації. Маркетинговий аналіз – виявлення тенденцій і закономірностей стану і розвитку ринку, комплекс взаємозв’язків із навколишнім середовищем. Маркетинговий аналіз як оцінка, пояснення, моделювання та прогноз процесів і явищ товарного ринку за допомогою статистичних, економетричних і інших методів дослідження.

Цілі і задачі маркетингового аналізу. Типологія маркетингового аналізу. Методологія маркетингового аналізу. Ступені маркетингового аналізу. Аналіз констатації. Причинно-наслідковий аналіз. Статистичні методи аналізу в маркетингових дослідженнях. Роль статистики в аналізі ринкових процесів і явищ.

Кон’юнктурний і стратегічний маркетинговий аналіз, їх роль в маркетинговому дослідженні, єдність і відмінності. Поняття кон’юнктурного аналізу ринку. Поняття ринкової ситуації, його відмінність від поняття ринкової кон’юнктури. Цілі і задачі аналізу ринкової кон’юнктури. Просторовий, структурний і динамічний методи аналізу ринкової кон’юнктури. Аналіз кон’юнктурних змін на ринку. Якісні оцінки кон’юнктури. Кон’юнктурна карта. Система індикаторів ринкової ситуації.

Поняття стратегічного аналізу ринку. Методи стратегічного аналізу чинників мікро- та макросередовища маркетингу. Моделі стратегічного аналізу ринку. Аналіз стратегічної ситуації ринку. Моделі потенціалу ринку. Аналіз виробничого потенціалу та місткості ринку. Оцінки збалансованості ринку. Специфіка портфоліоаналізу.

Стратегічні проблеми і методи регіонального аналізу ринку. Вивчення стану і розвитку товарообігу кожного окремого регіону характеристика міжрегіональних товарних зв’язків; дослідження міжрегіональних відмінностей обсягу, рівня, структури і динаміки товарообігу.


^ Тема 4. Аналіз і прогнозування динаміки і стійкості розвитку ринку

Поняття динаміки ринку і його характеристика його параметрів. Цілі і задачі аналізу динаміки ринку. Поняття швидкості і вектора розвитку ринку.

Поняття темпів зростання обсягу ринку. Методи і типи індексного аналізу динаміки ринку. Індексні і структурні моделі динаміки ринку. Трендові моделі і їх використовування при оцінках характеру тенденцій розвитку ринку. Методи побудови і інтерпретації трендових моделей.

Прогнозування розвитку ринку. Стратегічне і оперативне планування маркетингу, інформаційно-аналітичне забезпечення політики фірми, організація виведення товару на ринок. Типи прогнозів за обхватом об’єктів вивчення та за термінами прогнозування. Типи прогнозів: точкові, інтервальні, багатоваріантні. Методологія прогнозування попиту: аналогові моделі, екстраполяція, багаточинникові регресійні моделі ,сценарії, експертні розрахунки (Дельфі-метод). Забезпечення надійності прогнозу і адекватності прогнозної моделі. Методи перевірки точності прогнозу.

Поняття стійкості і коливається ринку, методи їх аналізу. Аналіз коливань і їх інтенсивності розвитку ринку. Аналіз диференціації ринку.

Поняття аналізу циклічних коливань ринку (у тому числі сезонних). Методологія побудови індексів сезонності. Моделі сезонних циклів.


^ Тема 5. Аналіз реакції ринку на зміну ринкової ситуації

Поняття реакції ринку і взаємообумовленості маркетингових дій. Форми реакцій ринку на маркетингові дії і зміну соціально-економічних умов. Поняття еластичності ринку. Еластичність попиту/пропозиції як прояв дії закону попиту. Залежність попиту від доходу, її оцінки. Задачі вивчення еластичності попиту/пропозиції. Попит/пропозиція як функція ціни. Погляди на зв’язок попиту/пропозиції і ціни. Крива залежність попиту/пропозиції. Способи виявлення реакції покупців на зміну чинників попиту і пропозиції. Методи аналізу цінової еластичності попиту/пропозиції і еластичності попиту/пропозиції по доходах.

Методи розрахунку коефіцієнтів еластичності. Емпіричний коефіцієнт еластичності (коефіцієнт Маршалла), способи його розрахунку. Поняття інфраеластичності і ультраеластичності. Розрахунок групових і середніх коефіцієнтів еластичності. Поняття перехресної еластичності. Методи розрахунку коефіцієнтів перехресної еластичності попиту.


^ Тема 6. Вивчення конкуренції і конкурентної боротьби

Поняття конкуренції і конкурентного аналізу. Задачі вивчення конкуренції з позиції стратегічного маркетингу і досягнення конкурентної переваги. Виявлення конкурентних небезпек. Матриця типології ринків по рівню конкуренції. Комплексний аналіз можливостей і небезпек фірми на конкурентному ринку. Розрахунок частки фірми на конкурентному ринку. Модель рушійних сил конкуренції Портеру. Матриця конкурентної переваги. Матриця первинних характеристик конкурента. Табличний аналіз і прогноз конкуренції. Аналіз конкурентних стратегій.

Задачі аналізу/оцінки ризику на ринку. Оцінки ринкового ризику. Визначення вірогідності ризику. Шкалювання ризиків. Розрахунок середнього рівня ризику як середньої арифметичної із балів кожного ризику, зважених по рангу серйозності ризику.


^ Тема 7. Аналіз і моделювання купівельної поведінки

Поняття купівельної поведінки. Задачі аналізу купівельної поведінки. Критерії і моделі купівельної поведінки. Виявлення і моделювання купівельних думок і переваг. Типологія покупців по соціально-економічних і демографічних ознаках. Аналіз структури споживачів. Оцінки відношення споживачів до товару, виявлення прихильників товару/марки. Виявлення орієнтації споживачів на ціну і на якість товару і якість обслуговування. Розподіл споживачів за часом визнання товару. Психографічні моделі споживачів. Виявлення купівельних звичок. Вивчення спонукальних чинників покупки. Аналіз у відповідь реакції покупця на товарну пропозицію. Вивчення реакції споживача на новий товар, його якість і ціну. Поняття роздрібної і оптової торгівлі і громадського харчування. Типологія оптових підприємств і підприємств громадського харчування. Чинники привабливості магазина.


^ 3. МОДУЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ

На вивчення дисципліни в цілому відводиться 108 ак. годин (3 кредити), загальний час аудиторної роботи складає 20 ак. годин, в тому числі 14 лекцій та 6 практичних (семінарських) занять, самостійна робота студентів має складати відповідно до начального плану – 88 ак. години.

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ


Тема

Лекції

Практичні (семінарські)

заняття

Самостійна

робота

Тема 1. Поняття маркетингового дослідження, його задачі і принципи

2

-

10

Тема 2. Система маркетингової інформації

2

-

10

Тема 3. Маркетинговий аналіз: принципи і методи

2

2

16

Тема 4. Аналіз і прогнозування динаміки і стійкості розвитку ринку

2

2

16

Тема 5. Аналіз реакції ринку на зміну ринкової ситуації

2

2

16

Тема 6. Вивчення конкуренції і конкурентної боротьби

2

-

10

Тема 7. Аналіз і моделювання купівельної поведінки

2

-

10

Усього за видами робіт:

14

6

88

Усього за видами навантаження:

Аудиторна робота: 20

годин

СРС: 88

годин^ 4.ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ


Цілі вивчення теми №1:

 1. Формування поняття маркетингового дослідження як способу отримання об’єктивної і достовірної інформації про ринкові процеси і явища. Виявлення ролі маркетингового дослідження як знаряддя підприємницької діяльності. Інструменти маркетингового дослідження і послідовність їх використовування.

 2. Виявлення різних позицій і поглядів на маркетингове дослідження і роль в ньому маркетингу. Література, що використовується для вивчення теорії і практики маркетингових досліджень.

 3. Основні принципи методології маркетингового дослідження.


Задачі вивчення теми:

 1. Дати визначення поняття і сутність маркетингового дослідження. Розкрити роль підприємницької діяльності в маркетингових дослідженнях.

 2. Показати місце маркетингового дослідження в системі маркетингу і маркетинговому циклі.

 1. Розкрити цілі і задачі маркетингового дослідження.

 2. Визначити предмет і об’єкт маркетингового дослідження.

 3. Сформулювати і охарактеризувати основні принципи і методи маркетингового дослідження. Сучасна технологія маркетингового дослідження.

 4. Побудувати розгорнений план (проект) маркетингового дослідження.

 5. Охарактеризувати основні принципи і методи організації маркетингового дослідження. Джерела і канали маркетингового дослідження.


Вивчаючи тему, необхідно акцентувати увагу на наступних поняттях:

 1. інтелектуальний продукт в маркетинговому дослідженні;

 2. дослідження ринку і ринкової діяльності;

 3. класифікація маркетингових досліджень;

 4. маркетинг;

 5. маркетингове дослідження;

 6. маркетинговий цикл;

 7. менеджмент маркетингових досліджень;

 8. моделювання маркетингової діяльності;

 9. науковість маркетингового дослідження;

 10. об’єктивність і достовірність маркетингового дослідження;

 11. ринок;

 12. системність маркетингового дослідження;

 13. етика маркетингового дослідження.

Порядок вивчення теми:

Для вивчення теми виділяється 2 лекційні години, 10 годин самостійної роботи.

Передбачені наступні лекції:

 1. Поняття і задачі маркетингового дослідження (1 година).

 2. Принципи організації маркетингових досліджень (1час).

Передбачена самостійна робота студентів у формах:

 • підготовка до лекцій.

 • вивчення додаткової літератури.


Методичні вказівки:

Питання теми:

1. Поняття і сутність маркетингового дослідження, його роль в маркетингу.

Роль і цілі маркетингу в маркетинговому дослідженні. Цілі і задачі маркетингового дослідження. Два напрями в маркетингових дослідженнях: формалізація досліджень і якісні характеристики.

2. Принципи і методи маркетингового дослідження.

Методологічні основи маркетингового дослідження. Типологія маркетингових досліджень. Основні прийоми і способи маркетингового дослідження. Етапи маркетингового дослідження.

3. Організація і структура маркетингового дослідження.

Організація маркетингових досліджень. Поняття маркетингової служби, виробничої або комерційної фірми. Служби і підрозділи, що займаються маркетинговими дослідженнями. Роль і можливості маркетингової або консалтингової фірми в дослідницькій діяльності.

  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Рецензенти: завідувач відділом Інституту економіки промисловості нан україни, к е н., с н с
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Рецензенти: завідувач відділом Інституту економіки промисловості нан україни, к е н., с н с
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи