Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» icon

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
НазваМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Сторінка1/2
Дата10.09.2012
Розмір0.58 Mb.
ТипДокументи
  1   2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

кафедра «ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА»


ЗАТВЕРДЖЕНО

Радою економічного факультету

Протокол № 2 від 23.10.2009 р.

Голова Ради
______________

Г.О.Черніченко


РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ»

для студентів спеціальності 8.000013 «Бізнес-адміністрування»


Донецьк – 2009

Укладач: д.е.н., професор Лук’янченко Н.Д.


Рецензенти: д.е.н., проф. Калініна С.П., к.е.н., доц. Муромець Н.Є.


Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол № 2 від 20.10.2009 р.


Зав. кафедрою «Прикладна економіка»,

д.е.н., проф. Т.В. Орєхова


Робоча програма ухвалена на засіданні навчально-методичної комісії економічного факультету, протокол № 1 від 21.10.2009 р.

Голова навчально-методичної комісії Т.В. Орєхова


Донецьк: ДонНУ, 2009

Вступ

1.1.Опис


Робоча програма та методичні вказівки до вивчення курсу «Менеджмент персоналу» призначені для навчання магістрів заочної форми навчання всіх економічних спеціальностей.

Безумовно, люди є найбільшою цінністю організацій, регіону, країни. Поступальний розвиток суспільства, об’єктивні зміни в розвитку продуктивних сил в епоху формування нової економіки, де найголовнішим чинником зростання виступають знання, кваліфікація людини, вимагають від економічної науки посилити увагу до людини та її творчих здібностей.

Тому однією із найважливіших проблем на сучасному етапі розвитку економіки більшості країн світу залишається проблема формування ефективного управління персоналом організацій.

За умови існуючої багатоваріантності підходів до цієї проблеми основними найбільш загальними складовими є: планування та формування персоналу, підбір та відбір найбільш здібних та придатних до роботи, формування резерву та атестація кадрів, формування ефективної системи навчання та підвищення кваліфікації персоналу, управління діловою кар’єрою та плинністю кадрів, організацію кадрового діловодства та інші. Саме ці питання і викликають інтерес більшості сучасних організацій, що сприймають працюючих в колективі людей як найбільш цінний ресурс, який на відміну від матеріально-речових факторів виробництва з роками не втрачає свою цінність.

Метою даного курсу є формування у студентів системного підходу до вирішення проблем, пов’язаних з ефективним управлінням, розвитком, розміщенням і оцінкою трудової діяльності персоналу різних організацій сучасності.

Курс читають викладачі кафедри управління персоналом і економіки праці.

Програма дисципліни «Менеджмент персоналу» також органічно пов’язана з програмами інших дисциплін підготовки магістрів, а саме «Менеджмент», «Фінанси підприємств», «Стратегічне управління», «Фінансовий менеджмент».


1.2. Рівень дисципліни

Мета модулю: є формування системи знань з теорії і практики керуван­ня персоналом різноманітних організацій, що функціонують у сфері економіки України.

Завдання модулю:

  • вивчення теоретичних засад менеджменту персо­налу, кадрової стратегії та політики;

  • методичних підходів щодо розподілу завдань з менеджменту персоналу між лінійними та функціональними підрозділами й керівниками;

  • методів профе­сійного добору кадрів;

  • мотивації та розвитку персоналу;

  • набуття вмінь самостійно аналізувати складні виробничі ситуації, обґрунтовувати ефективні рішення в галузі менеджменту персоналу.

результати навчання:

При успішному вивченні модулю, студенти демонструють:

  • розуміння теоретичних аспектів менеджменту персоналу;

  • знання нормативно-правової бази менеджменту персоналу.

^ Предмет модулю: системно-організований процес відтворення й ефективного використання персоналу організації.

Ключові поняття: персонал, менеджмент персоналу, служба персоналу, соціальне партнерство, кадрове діловодство, підбір персоналу, оцінювання персоналу, розвиток персоналу, рух персоналу.


1.3. Обов’язкова чи вибіркова дисципліна

Дисципліна «Менеджмент персоналу» є обов’язковою з напряму професійної підготовки магістрів.

1.4. Викладацький склад

Викладання дисципліни здійснює д.е.н., проф. Лук’янченко Н.Д.


1.5. Методика викладання, форми та методи навчання

а) методика викладання – кредитно-модульна;

б) форми навчання – лекції, практичні заняття;

в) методи навчання – індивідуальна та самостійна робота студентів.


1.6. Мова викладання модуля

Українська та російська.


^ 2. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ. ЛІТЕРАТУРА

2.1. Навчальна програма курсу «Менеджмент персоналу»

Заліковий модуль 1.

Тема 1. Персонал організації як об’єкт менеджменту

Предмет, об’єкт і зміст дисципліни, її місце в системі дисциплін фундаментальної підготовки бакалаврів за фахом «Економіка і підприємництво». Суспільна праця та об’єктивна необхідність її управління.. Організація – основний соціальний інститут суспільства. Організаційні цілі, організаційна структура та організаційна культура. Персонал організації і його структура. Якісні характеристики персоналу. Рівні управління персоналом.


^ Тема 2. Методологія менеджменту персоналу

Ціль, завдання і функції менеджменту персоналу. Суб’єкти менеджменту персоналу. Сучасні концепції менеджменту персоналу ефективної організації.

Системний підхід до менеджменту персоналу у напрямку його реалізації в сучасних умовах. Методи менеджменту персоналу організації: правові, адміністративні, економічні, соціально-психологічні.


^ Тема 3. Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу

Нормативно-правова база менеджменту персоналу. Кодекс Законів про працю України та інші законодавчі акти, що регулюють трудову діяльність.

Науково-методичне забезпечення менеджменту персоналу.

Кадрове забезпечення. Лінійні та функціональні керівники, їх права і обов’язки. Розподіл функцій по управлінню персоналом між службою персоналу і керівниками структурних ланок організації.

Інформаційне, матеріально-технічне і фінансове забезпечення менеджменту персоналу.


^ Тема 4. Соціально-психологічні аспекти менеджменту персоналу

Знання керівниками психології менеджменту як необхідну умову ефективного управління персоналом. Психологічні аспекти праці керівника управлінням спільної діяльності людей. Керівна і виховна роль керівника. Соціально-психологічні особливості колективу як суб’єкта і об’єкта управління. Закономірності формування позитивного соціально-психологічного клімату в колективі.

Психологічні риси особливості керівника, вимоги до його лідерських характеристик. Ціннісні орієнтації працівників, їх облік у процесі мотивації трудового поводження.

Соціально-психологічні резерви колективу і методи їх використання для підвищення ефективності і удосконалювання якості праці.

Психологія комунікацій. Комунікативний процес. Стресові фактори і управління ними. Типи і причини конфліктів. Управління конфліктною ситуацією.


^ Тема 5. Служба персоналу і кадрове діловодство

Функції і структура служби персоналу організації. Система кадрової роботи, її зміст, форми і методи. Роль керівників підприємства в організації кадрової роботи і її вдосконалення. Співробітництво служби персоналу з іншими структурними ланками організації. Комп’ютеризація кадрового діловодства. АРМ інспектори (менеджера) по кадрам.

Кодекс законів про працю України і його значення в управлінні персоналом.


^ Тема 6. Планування й формування персоналу

Внутрішній і зовнішній ринки праці як джерела поповнення і відновлення персоналу організації. Маркетинг ринку праці та ринку освітніх послуг.

Об’єктивні і суб’єктивні фактори зміни потреб організації в персоналі.

Інформаційна база для визначення поточних і перспективних потреб організації в персоналі.

Аналіз і оцінка явочної чисельності і структури персоналу з метою наступної оптимізації. Методи визначення потреб організації в кадрах певних професійних груп. Прогнозування персоналу на перспективу.

Структура витрат на робочу силу. Методи планування витрат на розвиток персоналу.

Методи професійного відбору персоналу. Процедури наймання персоналу. Виробнича і соціальна адаптація працівників, які прийняти на роботу.


^ Заліковий модуль 2. Регулювання питань менеджменту персоналу на державному та галузевому рівнях


Тема 7. Розвиток персоналу

Завдання стабілізації і планомірного відновлення персоналу. Сутність, соціально-економічне значення і завдання розвитку персоналу. Первинна професійна підготовка кадрів. Підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів. Післядипломне навчання керівників і фахівців. Система безперервного навчання кадрів.


^ Тема 8. Рух персоналу

Горизонтальний і вертикальний рух персоналу в організації, його позитивні і негативні наслідки. Показники змінності, плинності і стабільності кадрового складу, методи їх визначення.

Сутність, значення і організація (програмування) ділової кар’єри. Створення і підготовка резерву на заміщення вакантних посад.


^ Тема 9. Регулювання трудової діяльності персоналу

Завдання ефективного використання праці і розміщення кадрів. Планування роботи структурних підрозділів, визначення індивідуальних виробничих завдань Регулювання оплати праці на підприємства. Типові режими праці й відпочинку.

Правове й нормативне регулювання професійної підготовки. Облік результатів діяльності трудових колективів та окремих виконавців.


^ Тема 10. Управління робочим часом працівників

Поняття робочого часу як універсальної міри кількості праці. Законодавче регулювання робочого часу. Регулювання використання робочого часу в організації. Методи аналізу ефективності використання робочого часу.


^ Тема 11. Створення сприятливих умов праці

Поняття, фактори і значення умов праці. Державне регулювання умов праці. Закон України «Про охорону праці». Класифікація умов на виробництві та їх оцінка. Основні напрями та соціально-економічна ефективність поліпшення умов праці на виробництві. Засоби компенсації впливу на працівників несприятливих умов праці.


^ Тема 12. Оцінювання персоналу

Об’єктивна особливість оцінки персоналу. Значення і завдання оцінки персоналу.

Оцінка особистісних і професійних (ділових) якостей претендентів на робочі місця в організації. Вивчення документів. Співбесіда. Комп’ютерна психологічна діагностика. Тестування. Графологічна експертиза. Інші технології відбору персоналу.

Оцінка якості роботи персоналу. Оцінка працівників і службовців (рівень кваліфікації, виконавська і трудова дисципліна, якісні показники роботи, виконання правил техніки безпеки та ін.).

Оцінка фахівців (рівень кваліфікації, творчість і спритність, ініціативність, виконавська і трудова дисципліна).

Оцінка керівників (рівень кваліфікації, відповідальність, готовність до ризику, організаторські здатності, стиль управління, ініціативність, показники роботи підлеглих працівників).

Атестація фахівців і службовців: періодичність, документація, процедури проведення, використання результатів.


^ Тема 13. Мотивація і стимулювання персоналу

Поняття потреб людини. Потреби первинні і вторинні. Ієрархія потреб. Мотив як внутрішня рушійна сила до активних дій. Безліч мотивів трудового поводження і їх взаємодія. Мотив, інтерес і ціль усвідомленої дії.

Трудове поводження і його вплив на результати праці. Мотиваційний механізм управління трудовим поводженням персоналу. Закордонні теорії мотивації персоналу.

Поняття стимулу як фактора активізації трудової діяльності. Взаємозв’язок між мотивами та стимулами. Сучасні методи стимулювання ефективної діяльності персоналу.

Заробітна плата як основний стимул трудової діяльності. Система факторів диференціації трудових доходів. Нематеріальні форми стимулювання працівників.


^ Тема 14. Соціальне партнерство в організації

Соціальні партнери в організації: роботодавець і наймані робітники. Інтереси роботодавця і працівників: подібність і розходження, імовірність виникнення та загострення конфліктів.

Сучасні механізми попередження трудових конфліктів. Соціальне партнерство як спосіб погодженості інтересів роботодавця і працівників. Роль профспілкової організації в представництві інтересів найманих робітників.

Колективний договір як головний спосіб зміцнення соціального партнерства. Сторони колективного договору. Зміст колективного договору. Колективні переговори, порядок оформлення і реєстрації договору. Строк діяльності колективного договору і контроль за його виконанням.


^ Тема 15. Ефективність менеджменту персоналу

Загальні положення ефективності в економіці і управлінні. Економічні і соціальні аспекти ефективності роботи з персоналом.

Система економічних показників ефективності управління персоналом. Показники соціальної ефективності управління персоналом. Аналіз якісного складу персоналу організації. Управління плинністю і трудовою мотивацією працівників у фірмах і компаніях. Удосконалення моделі кадрового менеджера


2.2. Перелік основної та додаткової літератури для вивчення дисципліни «управління персоналом»


1. Закон Украни «Про оплату працi» // Закони про працю. – К., 1997. – С.173-181.

2. Закон України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 р. №3356-ХІІ // Соціальне партнерство – шлях до злагоди. – К.: Національна Рада соціального партнерства, 2003. – С. 178-183.

3. Закон Украни «Про мiнiмальний споживчий бюджет» / Закони Украни, т.2. – К.: Упр. законодавства, 1996. – с.89-90.

4. Закон Украни «Про пенсiйне забезпечення» / Закони Украни, т.2,3. – К.: Упр. законодавства, 1996.

5. Закон Украни «Про зайнятiсть населення» // Голос Украни. – 1991. – 30 грудня.

6. Кодекс законов о труде Украины: научно-практичекий комментарий. – Издание второе переработанное и дополненное. – Харьков: ООО «Одиссей», 2002. – 864 с.

7. Закон України «Про організації роботодавців» від 24 травня 2001 р. №2436-ІІІ // Соціальне партнерство – шлях до злагоди. – К.: Національна Рада соціального партнерства, 2003. – С. 198-208.

8. Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 3 березня 1998 р. №137/98-ВР // Соціальне партнерство – шлях до злагоди. – К.: Національна Рада соціального партнерства, 2003. – С. 208-217.

9. Закон України «Про професійні спілки, їх права і гарантії» від 15 вересня 1999 р. №1045-ХІV // Соціальне партнерство – шлях до злагоди. – К.: Національна Рада соціального партнерства, 2003. – С. 183-198.

10. Про Національну раду соціального партнерства: Схвалено Указом Президента України від 3 березня 1998 р. №137/98-вр // Соціальне партнерство – шлях до злагоди. – К.: Національна Рада соціального партнерства, 2003. – С. 217-222.

11. Про утворення Національної служби посередництва і примирення: Схвалено Указом Президента України від 17 листопада 1998 року №1258/98 // Соціальне партнерство – шлях до злагоди. – К.: Національна Рада соціального партнерства, 2003. – С. 236-273.

12. Буряк П.Ю., Карпiнський Б.А., Григор’єва М.I. Економiка працi й соцiально-трудовi вiдносини: Навч. посiбник для вузiв. – К.: Центр навч. л-ри, 2004. – 440 с.

13. Виноградський М.Д., Беляєва С.В., Виноградська А.М., Шканова О.М. Управління персоналом: Навч. посіб. – К.: Центр начальної літератури, 2006. – 504 с.

14. Гостенина В.И. Социальное партнерство в различных моделях общества. – М.: Айна, 2001. – 96 с.

15. Грiшнова О.А. Економiка працi та соцiально-трудовi вiдносини. – К. : Знання, 2006. – 559 с.

16. Егоршин А.П. Управление персоналом: Учебник для вузов. – 6-е изд., доп. и перераб. – Н.Новгород: НИМБ, 2007. – 1100 с.

17. Економіка праці та СТВ: Пащенко І.Н. Навчальний посібник рекомендовано МОН Ураїни. – К.: Магнолія, 2009. – 260 с.

18. Есинова Н.И. Экономика труда и социально-трудовые отношения: Учеб пособие – К.: Кондор, 2003. – 464 с.

19. Каменская В.Г. Социально-психологические основы управленческой деятельности: Учеб. пособие для студентов вузов. – М.: Академия, 2002. – 158 с.

20. Качан Є.П., Шушпанов Д.Г. Управління трудовими ресурсами: Навчальний посібник. – К.: Видавничий дім «Юридична книга», 2003. – 258 с.

21. Кибанов А.Я. Управление персоналом: Регламентация труда: Учеб. пособие для студентов / А.Я.Кибанов, Г.А.Мамед-Заде, Т.А.Водкина. – М.: Экзамен, 2003. – 478 с.

22. Классификатор профессий ДК 003-95. – К.: УкрНИИтруда, Министерство труда Украины. 2006. – 320с.

23. Колпаков В.М. Організація праці менеджера: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. – К. : МАУП, 2005. – 432с.

24. Колпаков В.М., Дмитренко Г.А. Стратегический кадровый менеджмент: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2002. – 280 с.

25. Комиссаров Т.А. Управление человеческими ресурсами: Учебное пособие. – М.: Дело, 2002. – 312 с.

26. Конвенции и рекомендации, принятые международной организацией труда: в 2 т. – Изд. Междунар. бюро труда, 1991. – Т.І. – 1160 с.; Т.2. – 2248 с.

27. Крушельницька О.В. управління персоналом: Навч. Посібник для студентів вищ.навч. закладів. – Житомир, 2002. – 343 с.

28. Макарова И.К. Управление персоналом: Учебник. – М.: Юриспруденция, 2002. – 115 с.

29. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. Эффективный менеджмент: Уч. пособ. для вузов. – М.: Высшая школа, 2003. – 555 с.

30. Менеджмент: Гірняк О.М., Лазановський П.П.: Підручник, 3-тє видання, виправл., К., Магнолія, 2009. – 352 с.

31. Менеджмент персоналу: Навч. посіб. для студентів ВНЗ. – 3-тє вид., випр. і доп. / Мурашко М.І. – К., 2008. – 435 с.

32. Михеев В.А. Основы социального партнерства: Учебник для вузов. – М.: Экзамен, 2001. – 448 с.

33. Мишурова И.В., Кутелев П.В. Управление мотивацией персонала: Учеб.-практ. пособие. – М.: МарТ, 2003. – 215 с.

34. Недашківській М.М. Менеджмент персоналу: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисциплін / М.М.Недашківський, Г.І.Євтушенко, Л.П. Гацька. – Ірпінь: Акад..ДПС України, 2002. – 252 с.

35. Одегов Ю.Г., Карташова Л.В. Управление персоналом, оценка эффективности: Учебное пособие. – М.: Издательство «Экзамен», 2002. – 256 с.

36. Основы управления персоналом / Самыгин С.И., Зайналабидов М.С., макиев З.Г., Обухов Д.В. – Ростов н-Д., Фенікс, 2002.

37. Осовська Г.В., Крушельницька О.В. Управління трудовими ресурсами: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003. – 224 с.

38. Пасiчник В. Г. Планування дiяльностi пiдприємства : Навч. посiб. для вузiв. – К.: Центр навч. л-ри, 2005. – 256 с.

39. Петюх В.М. Управління персоналом: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. – К.: КНЕУ, 2000. – 124 с.

40. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебное пособие. – Минск: ООО «Новое знание», 2001. – 688 с.

41. Управление персоналом организации: Практикум: Учеб. пособие / Под ред. А.Я. Кибанова. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 296 с.

42. Управління персоналом: 2-ге видання. Виноградська Л.М.: Навчальний посібник рекомендовано МОН Ураїни. – К., ЦУЛ, 2009. – 502 с.

43. Управління персоналом: Михайлова Л.І. Навчальний посібник рекомендовано МОН Ураїни. – К., ЦУЛ, 2007. – 248 с.

44. Управление человеческими ресурсами / Под ред. М.Пула, М.Уорнера. – СПб.: Питер, 2002. – 1200 с.

45. Чемерис А.Т. Організація діяльності служби зайнятості: Конспект лекцій. – К.: МАУП, 2003. – 120с.

46. Шаталова Н.И. Трудовой потенциал работника: Учеб.пособ. для студентов вузов. – М.: ЮНИТИ, 2003. – 3399 с.

47. Шаульська Л.В. Стратегія розвитку трудового потенціалу України: Монографія. – Донецьк: ІЕП НАН України, 2005. – 502 с.

48. Экономика труда (социально-трудовые отношения) / Под ред. Н.А.Волгина, Ю.Г. Одегова. – М.: «ЭКЗАМЕН», 2002 – 736 с.

49. Яхонтова Е.С. Эффективные технологии управления персоналом. – СПб.: Питер, 2003. – 272 с

50. Яхонтова Е.С. Эффективность управленческого лидерства. – М.: , 2002.


Ресурси на сайтах:

www.krm.com

www.hrd.com

www.ukrsts.gov.ua

www.personal.net.ua

www.top-personal.ru
^ 3. Модульне планування

Розподіл навчального часу за заліковими модулями, змістовними модулями, різновидами занять та формами контролю

^ Назва теми

Короткий зміст тем, що включає змістовний модуль

Різновид форми
навчання


Кількість

годин


Форми контролю

1

2

3

4

5

Заліковий модуль 1. Менеджмент персоналу як наукова дисципліна

1. Персонал організації як об’єкт менеджменту

Предмет, об’єкт і зміст дисципліни, її місце в системі дисциплін фундаментальної підготовки бакалаврів за фахом «Економіка і підприємництво». Суспільна праця та об’єктивна необхідність її управління.. Організація – основний соціальний інститут суспільства. Організаційні цілі, організаційна структура та організаційна культура. Персонал організації і його структура. Якісні характеристики персоналу. Рівні управління персоналом

лекція

1
семінарське/ практичне заняття

0,4

Усне опитування, перевірка завдань до самостійної роботи

СРС

5
Індивідуально-консультативна робота

-
2. Методологія менеджменту персоналу

Ціль, завдання і функції менеджменту персоналу. Суб’єкти менеджменту персоналу. Сучасні концепції менеджменту персоналу ефективної організації.

Системний підхід до менеджменту персоналу у напрямку його реалізації в сучасних умовах. Методи менеджменту персоналу організації: правові, адміністративні, економічні, соціально-психологічні.

лекція

0,5
семінарське/ практичне заняття

0,4

Усне опитування, перевірка завдань до самостійної роботи

СРС

5
Індивідуально-консультативна робота

-
3. Ресурсне забезпечення менеджменту персоналу

Нормативно-правова база менеджменту персоналу. Кодекс Законів про працю України та інші законодавчі акти, що регулюють трудову діяльність. Науково-методичне забезпечення менеджменту персоналу.

Кадрове забезпечення. Лінійні та функціональні керівники, їх права і обов’язки. Розподіл функцій по управлінню персоналом між службою персоналу і керівниками структурних ланок організації.

Інформаційне, матеріально-технічне і фінансове забезпечення менеджменту персоналу.

лекція

1
семінарське/ практичне заняття

0,4

Усне опитування, перевірка завдань до самостійної роботи

СРС

5
Індивідуально-консультативна робота

-
4.Соціально-психологічні аспекти менеджменту персоналу

Психологічні аспекти праці керівника управлінням спільної діяльності людей. Соціально-психологічні особливості колективу як суб’єкта і об’єкта управління.

Психологічні риси особливості керівника. Соціально-психологічні резерви колективу і методи їх використання. Психологія комунікацій. Типи і причини конфліктів. Управління конфліктною ситуацією.


лекція

1
семінарське/ практичне заняття

0,4

Усне опитування, перевірка завдань до самостійної роботи

СРС

5
Індивідуально-консультативна робота

-
5. Служба персоналу і кадрове діловодство

Функції і структура служби персоналу організації. Система кадрової роботи, її зміст, форми і методи. Роль керівників підприємства в організації кадрової роботи і її вдосконалення. Співробітництво служби

лекція

1
(продовження табл.)

1

2

3

4

5
персоналу з іншими структурними ланками організації. Комп’ютеризація кадрового діловодства. АРМ інспектори (менеджера) по кадрам. Кодекс законів про працю України і його значення в управлінні персоналом.

семінарське/ практичне заняття

0,4
СРС

6
Індивідуально-консультативна робота

-
6. Планування та формування персоналу

Внутрішній і зовнішній ринки праці як джерела поповнення і відновлення персоналу організації. Маркетинг ринку праці та ринку освітніх послуг. Об’єктивні і суб’єктивні фактори зміни потреб організації в персоналі. Інформаційна база для визначення поточних і перспективних потреб організації в персоналі. Аналіз і оцінка явочної чисельності і структури персоналу з метою наступної оптимізації. Методи визначення потреб організації в кадрах певних професійних груп. Прогнозування персоналу на перспективу. Структура витрат на робочу силу. Методи планування витрат на розвиток персоналу.

Методи професійного відбору персоналу. Процедури наймання персоналу. Виробнича і соціальна адаптація працівників, які прийняти на роботу.

лекція

0,5
семінарське/ практичне заняття

0,4

Усне опитування, перевірка завдань до самостійної роботи

СРС

6
Індивідуально-консультативна робота

-
Заліковий модуль 2. Регулювання питань менеджменту персоналу на державному та галузевому рівнях

7. Розвиток персоналу

Завдання стабілізації і планомірного відновлення персоналу. Сутність, соціально-економічне значення і завдання розвитку персоналу. Первинна професійна підготовка кадрів. Підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів. Післядипломне навчання керівників і фахівців. Система безперервного навчання кадрів.

лекція

1
семінарське/ практичне заняття

0,4
СРС

6
Індивідуально-консультативна робота

-
8. Рух персоналу

Горизонтальний і вертикальний рух персоналу в організації, його позитивні і негативні наслідки. Показники змінності, плинності і стабільності кадрового складу, методи їх визначення.

Сутність, значення і організація (програмування) ділової кар’єри. Створення і підготовка резерву на заміщення вакантних посад.

лекція

1
семінарське/ практичне заняття

0,4

Усне опитування, перевірка завдань до самостійної роботи

СРС

6
Індивідуально-консультативна робота

-
9. Регулювання трудової діяльності персоналу

Завдання ефективного використання праці і розміщення кадрів. Планування роботи структурних підрозділів, визначення індивідуальних виробничих завдань Регулювання оплати праці на підприємства. Типові режими праці й відпочинку. Правове й нормативне регулювання професійної підготовки. Облік результатів діяльності трудових колективів та окремих виконавців


лекція

1
семінарське/ практичне заняття

0,4
СРС

6
Індивідуально-консультативна робота

-

(продовження табл.)

1

2

3

4

5

10. Управління робочим часом працівників

Поняття робочого часу як універсальної міри кількості праці. Законодавче регулювання робочого часу. Регулювання використання робочого часу в організації. Методи аналізу ефективності використання робочого часу.

лекція

1
семінарське/ практичне заняття

0,4
СРС

6
Індивідуально-консультативна робота

-
11. Створення сприятливих умов праці

Поняття, фактори і значення умов праці. Державне регулювання умов праці. Закон України «Про охорону праці». Класифікація умов на виробництві та їх оцінка. Основні напрями та соціально-економічна ефективність поліпшення умов праці на виробництві. Засоби компенсації впливу на працівників несприятливих умов праці

лекція

1
семінарське/ практичне заняття

0,4

Усне опитування, перевірка завдань до самостійної роботи

СРС

6
Індивідуально-консультативна робота

-
12. Оцінювання персоналу

Значення і завдання оцінки персоналу.

Технології відбору персоналу. Оцінка якості роботи персоналу. Оцінка працівників і службовців. Оцінка фахівців. Оцінка керівників. Атестація фахівців і службовців: періодичність, документація, процедури проведення, використання результатів.

лекція

1
семінарське/ практичне заняття

0,4
СРС

6
Індивідуально-консультативна робота

-
13. Мотивація та стимулювання персоналу

Поняття потреб людини. Ієрархія потреб. Мотив, інтерес і ціль усвідомленої дії. Трудове поводження і його вплив на результати праці. Мотиваційний механізм. Закордонні теорії мотивації персоналу. Поняття стимулу. Взаємозв’язок між мотивами та стимулами. Сучасні методи стимулювання ефективної діяльності персоналу.

лекція

1
семінарське/ практичне заняття

0,4

Усне опитування, перевірка завдань до самостійної роботи

СРС

6
Індивідуально-консультативна робота

-
14. Соціальне партнерство в організації

Соціальні партнери в організації. Інтереси роботодавця і працівників. Сучасні механізми попередження трудових конфліктів. Соціальне партнерство. Роль профспілкової організації в представництві інтересів найманих робітників.

Колективний договір. Колективні переговори, порядок оформлення і реєстрації договору.

лекція

1
семінарське/ практичне заняття

0,4

Усне опитування, перевірка завдань до самостійної роботи

СРС

6
Індивідуально-консультативна робота

-
15. Ефективність управління персоналу

Загальні положення ефективності в економіці і управлінні. Економічні і соціальні аспекти ефективності роботи з персоналом.

Система економічних показників ефективності управління персоналом. Показники соціальної ефективності управління персоналом. Технологія аналізу і оцінки ефективності управління персоналом.

лекція

1
семінарське/ практичне заняття

0,4
СРС

8
Індивідуально-консультативна робота

-
УСЬОГО
108
^ 4. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Заліковий модуль 1. Менеджмент персоналу як наукова дисципліна


  1   2

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Рецензенти: завідувач відділом Інституту економіки промисловості нан україни, к е н., с н с
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Рецензенти: завідувач відділом Інституту економіки промисловості нан україни, к е н., с н с
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи