Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» icon

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Скачати 274.73 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Дата10.09.2012
Розмір274.73 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

кафедра «ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА»


ЗАТВЕРДЖЕНО

Радою економічного факультету

Протокол № 2 від 23.10.2009 р.

Голова Ради
______________

Г.О.Черніченко


РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«МЕНЕДЖМЕНТ»

для студентів спеціальності 8.000013 «Бізнес-адміністрування»


Донецьк – 2009

^ Укладач: Локшин А.І., к.е.н., доцент кафедри «Прикладна економіка»


Рецензенти: д.е.н., проф. Александров І.О., д.е.н., проф. Лук’янченко Н.Д.


Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол № 2 від 20.10.2009 р.


Зав. кафедрою «Прикладна економіка»,

д.е.н., проф. Т.В. Орєхова


Робоча програма ухвалена на засіданні навчально-методичної комісії економічного факультету, протокол № 1 від 21.10.2009 р.

Голова навчально-методичної комісії Т.В. Орєхова


Донецьк: ДонНУ, 2009


1. Вступ

1.1 Опис

Управлінська діяльність – один з важливих факторів функціонування та розвитку бізнесу в умовах ринкової економіки.

Менеджмент – набір принципів, правил, засобів, направлених на здійснення підприємницької діяльності найбільш ефективно, з оптимальним використанням ресурсів та потенціалу підприємства.

Менеджмент – це набір інструментів та засобів управління організаціями, з метою підвищення ефективності та досягнення мети існування.

Робота у ринкових умовах потребує наявності висококваліфікованих фахівців у сфері менеджменту. Їх очікує корпоративний та державний сектори державної економіки для підвищення функціонування господарського комплексу та національної економіки у цілому.

Сучасний фахівець повинен знати не лише теоретичні основи дисципліни, що є обов’язковою вимогою курсу, проте володіти методами менеджменту в організаціях та їх специфікою, володіти процесами менеджменту та досвідом управління у сучасних умовах як в Україні так і закордонних установах.

Для забезпечення конкурентноздатності на світовому рівні підприємствам необхідно керувати технологіями, структурами, бізнес – процесами, які необхідно проектувати таким чином, щоб вони забезпечували конкурентні переваги бізнесу, реалізовували ефективні інформаційні комунікації.

Сучасний менеджер повинен бути здатним приймати своєчасні та ефективні рішення для забезпечення та реалізації цілей функціонування організації.

Усе це потребує особливих знань і навичок, які пов’язані з вивченням даної навчальної дисципліни магістерської програми «Бізнес-адміністрування».

Важливою особливістю менеджменту як дисципліни виступає отримання сучасним фахівцем інструментів мотивації персоналу та адміністрування ресурсів підприємства або комерційної організації.

Сучасний менеджер за допомогою вивчення засад та світової практики менеджменту має змогу своєчасно налагоджувати ефективні процеси планування, організації та контролю у внутрішньому середовищі бізнесу, та реагувати на зміни у ринковому середовищі фірми.

Об’єктом науки управління виступають групи людей, організації, суспільне виробництво.

Предметом науки управління є відносини у сфері управління, як комплекс вазємозв’язків та взаємодій людей у процесі управлінських впливів на процеси.


^ 1.2. Рівень дисципліни

А) Попередні умови

Програма дисципліни «Менеджмент « органічно пов’язана з програмами інших дисциплін бакалаврського та магістерського рівнів підготовки фахівців. Зокрема, вивчення дисципліни «Менеджмент» має спиратись на ґрунтовні знання з дисциплін: «Мікроекономіка і макроекономіка», «Міжнародний менеджмент», «Міжнародна економіка» «Економіка підприємств», «Маркетинг», «Фінанси підприємств», «Стратегічне управління», «Фінансовий менеджмент».

^ Б) Цілі і завдання

Ціль навчальної дисципліни – дати студентам належні теоретичні знання та практичні навички з менеджменту.

Мета: формування системи базових знань у сфері менеджмен­ту, розуміння концептуальних засад системного управління орга­нізаціями; набуття вмінь розроблення й прийняття управлінських рішень.

Відповідно до мети поставлено наступні завдання:

 • вивчення основних категорій науки менеджменту, його функцій і процесів прийняття управлінських рішень;

 • мето­дів використання базових інструментів менеджменту організацій;

 • вивчення впливу різних факторів на ефективність системи управ­ління організацією.

Предмет: система управління організацією.

Системний підхід до викладання курсу «Менеджмент» уможливить формування належних знань та вмінь:

студент повинен знати:

 • мати поняття про основні теоретичні засади менеджменту;

 • вивчити особливості управління в організаціях;

 • вивчити менеджмент, як процес;

 • вивчити особливості керівництва у сучасних умовах;

 • вивчити та знати особливості моделей менеджменту, світову практику менеджменту;

 • мати уявлення про особливості становлення моделі менеджменту в Україні;

 • вивчити еволюцію управлінських систем та особливості керівництва у кризових ситуаціях.

студент повинен уміти:

 • визначати поняття та використовувати основні теоретичні засади менеджменту;

 • володіти особливостями управління в організаціях;

 • володіти менеджментом, як процесом;

 • володіти інструментами керівництва у сучасних умовах;

 • знати особливості моделей менеджменту;

 • вивчити світову практику менеджменту та мати уявлення про особливості становлення моделі менеджменту в Україні;

 • володіти теоретичними засадами еволюції управлінських систем та опанувати базові навички керівництва у кризових ситуаціях.


^ 1.3.Обов’язковість вивчення дисципліни

Дисципліна «Менеджмент» є нормативною, обов’язковою для студентів, які навчаються за програмою магістра бізнес – адміністрування.


^ 1.4. Викладацький склад

Викладання дисципліни здійснює доцент кафедри «Прикладна економіка», к.е.н. Локшин Андрій Ігорович.

1.5.Методики викладання, форми та методи навчання

Викладання ведеться за методикою проблемного навчання у формі лекційних занять з застосуванням кейс-методів, дискусій, підготовки та обговорення індивідуальних проектів.


1.6.Мова

Викладання ведеться в російською та українською мовами. 1. ^ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ. ЛІТЕРАТУРА.

Метою курсу є оволодіння теоретичними знаннями і отримання практичних навиків організаційних, правових і економічних аспектів менеджменту у сучасних умовах.

^ Основні питання по темах

Анотації за темами

Тема 1. Поняття і сутність менеджменту

 1. Визначення понятть менеджмент, бізнес – адміністрування;

 2. Менеджмент як самостійний вид професійної діяльності;

 3. Менеджмент в організації;

 4. Принципи менеджменту;

 5. Методи управління в менеджменті

Визначити поняття менеджменту, адміністрування.

Вивчити менеджмент як самостійний вид професійної діяльності в організації, його принципи

Вивчити теоретичні засади та опрацювати практичний досвід з прийняття управлінських рішень.

Тема 2. Розвиток науки менеджменту

 1. Менеджмент як науковий підхід;

 2. Класичні теорії менеджменту;

 3. Сучасні теорій та підходи до науки менеджменту.

Розглядається менеджмент як наука, її становлення, класичні та сучасні підходи до дисципліни.

Тема 3. Прийняття управлінських рішень

 1. Сутність управлінського рішення;

 2. Види управлінських рішень в менеджменті;

 3. Методи прийняття управлінських рішень

Вивчаються методи та принципи прийняття управлінських рішень у тому числі й сучасні підходи та практика.

Тема 4. Планування в організації

 1. Організація як об’єкт управління;

 2. Планування як функція менеджменту;

 3. Інструменти планування в організації

Вивчаються методи та принципи планування в менеджменті, підходи до процесу як до ключового у менеджменті.

Тема 5. Організація як функція управління

 1. Організація як функція менеджменту;

 2. Методи та підходи до організації в менеджменті

Вивчається організація як основна функція менеджменту. Розглядаються підходи та методи до організації в менеджменті.

Тема 6. Організаційне проектування

 1. Сучасні типи організацій;

 2. Організаційне проектування;

 3. Підходи до менеджменту в організаціях

Вивчити організацію як об’єкт управління, підходи до управління в організаціях та їх сучасні типи.

Тема 7. Мотивація

 1. Сутність та значення процесу мотивації в менеджменті;

 2. Методи мотивації в менеджменті

Мотивація визначається як одна з ключових функцій менеджменту. Вивчаються підходи та методи мотивації в організаціях.

Тема 8. Управлінський контроль

1. Сутність та значення процесу контролю в менеджменті;

2. Методи контролю в менеджменті

Управлінський контроль розглядається як основний процес у менеджменті. Визначаються методи до здійснення контролю в менеджменті.

Тема 9. Лідерство

 1. Лідерство, теорія и практика;

 2. Управлінські ролі керівників;

 3. Управлінська синергія.

Визначаються критерії та підходи до визначення лідерства як теорії та практики менеджменту. Визначаються управлінські ролі керівників та значення управлінської синергії.

Тема 10. Комунікації в системі менеджменту організації

 1. Комунікації в системі менеджменту;

 2. Корпоративна культура та комунікації;

 3. Методи та принципи комунікацій в менеджменті.

Комунікації визначаються як головний зв’язуючий процесс менеджменту. Визначається їх роль та зв’язок з корпоративною культурою організації, основні принципи та методи.

(продовження табл.)

Тема 11. Ефективність управління

 1. Еволюція управлінських систем;

 2. Ефективність управління як модель менеджменту організації;

 3. Моделі менеджменту та особливості їх застосування у світовій практиці;

 4. Власник та менеджер. Агентська теорія.

 5. Особливості становлення моделі менеджменту в Україні

Розглядається особливість розвитку управлінських систем та визначається ефективність управління як ефективна модель менеджменту. Розглядається світова практика та особливості становлення моделі менеджменту в Україні.


^ НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА

Основні джерела:

 1. Артемов В.Ю. Основи менеджменту для інформаційних аналітиків: Курс лекцій – К.: КТН, 2007. – 272 с.

 2. Василенко В.О., Шостка В.І., Клейменов О.М. Ситуаційний менеджмент. Навчальний посібник. Вид. 2-ге, виправлене та доповнене.-Кю6Центр навчальної літератури 2005р. – 372с.

 3. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. – 2-е изд. Перераб. и доп. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. – 480 с.

 4. Курс MBA по менеджменту. Под редакцией Аллена Р. Коэна
  2004 , Альпина Бизнес Букс , 512с.

 5. Кравченко А.И. История менеджмента: Учебное пособие для студентов вузов. – М.: Академический проект, 2000. – 352 с.

 6. Менеджмент организаций: теория и практика / Кол. авторов / Донецк: ДонНУ, 2002. -235 с.

 7. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело, 1992. – 702 с.

 8. Осовська Г. В. Основи менеджменту. – К.: Кондор. – 2006. – 664с.

 9. Осовська Г. В., Копитова І. В. Основи менеджменту. Практикум: Навчальний посібник. – К.: Кондор. – 2005. – 581с.

 10. Осовська Г.В., Копитова І.В. Основи менеджменту. Практикум: Навчальний посібник. – К.: Кондорб 2009. – 581 с.

 11. Стратегический менеджмент. Краткий курс Шифрин М. Б. 2005 , Питер , 240с.

Додаткові джерела:

 1. Виханский О.С., Наумов А.Н. Менеджмент. – М.: ГАРДАРИКА, 2004.-414 с.

 2. Гончаров В.В. Опыт управления на примере фирм «Моцусита», «ИБМ», «Сименс». – М.: МНИИПУ, 1998. – 176 с.

 3. Грейсон Дж.К.мл., О’Делл К. Американский менеджмент на пороге XXI века. Пер. с англ. /Авт. предисл. В.З. Мильнер. – М.: Экономика, 1991. – 319 с.

 4. Євтушевський В.А. Корпоративне управління. – Підручник. – К.: Знання, 2006. – 406с.

 5. Задихайло Д.В., Кібенко О.Р., Назарова Г.В. Корпоративне управління: Навч. посіб. – Х.: Еспада, 2003.- 688с.

 6. Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов: Сокр. Пер. с нем. /Науч. ред. и авт предисл. А.Л. Куравлев. – М.: Экономика, 1990. – 336 с.

 7. Колпаков В.М. Теория и практика принятия управленческих решений: Учеб. пособие. – К.: МАУП, 2000. – 256 с.

 8. Мартиненко М. М. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Каравела, 2005. – 496 с.

 9. Матрусова Г.Н. Япония: материальное стимулирование в фирмах. – М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1992. – 80 с.

 10. Менеджмент. 6-е изд. Дафт Р. Л. 2007 , 118 , 864 с.

 11. Мокляр В. Корпоративное управление крупными промышленными предприятиями: современное состояние и актуальные проблемы / В. Мокляр, Э. Мокляр // Экономика Украины. – 2007. – № 4. – С. 42-54.

 12. Шегда А. В. Менеджмент. – К.: Знання, 2004. – 687 с.

 13. Сазонець І.Л. Корпоративне управління: світовий досвід та механізми залучення інвестицій: навч.посіб. для вузів / І.Л. Сазонець. – К.: Центр учбової л-ри, 2008. – 303с.

 14. Филонович С. Р. Лидерство и практические навыки менеджера: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». – М.: ИНФРА-М,2000. – 288 с.

 15. http://www.management.com.ua/

 16. http://www.ukrrudprom.ua/

 17. http://www.12manage.com/^ 3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ

№ п/п


Найменування тем

Кількість годин лекційних занять

Кількість годин практичних занять

1.

Поняття і сутність менеджменту

2

1

2.

Розвиток науки менеджменту

1
3.

Прийняття управлінських рішень

2
4.

Планування в організації

1
5.

Організація як функція управління

1

1

6.

Організаційне проектування

1
7.

Мотивація

1
8.

Управлінський контроль

1

2

9.

Лідерство

1
10.

Комунікації в системі менеджменту організації

1
11.

Ефективність управління

2

2

РАЗОМ
14

6^ 4. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ:

Тема 1. Поняття і сутність менеджменту

Контрольні запитання:

 1. визначення поняття та ролі менеджменту, бізнесу, адміністрування;

 2. теоретичні основи та еволюція менеджменту як науки;

 3. визначення менеджменту як процесу.


Тема 2. Організація як функція управління

Контрольні запитання:

 1. теоретичні основи існування організацій;

 2. організація як структура управління;

 3. реалізація принципів менеджменту через побудову організаційної структури.


Тема 3. Управлінський контроль

Контрольні запитання:

 1. процес контролю його сутність, методи – зв’язок з іншими процесами менеджменту;

 2. процес планування, його сутність та методи, вплив на загальний результат;

 3. процес організації його сутність та методи, вплив на загальний результат;

 4. контроль – методи практичного застосування функції менеджменту.


Тема 4. Ефективність управління

Контрольні запитання:

 1. Американська та Японська модель менеджменту;

 2. особливості становлення моделі менеджменту в Україні;

 3. особливості побудови відносин менеджера та власника бізнесу;

 4. особливості розвитку комерційних організацій в Україні.^ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


5. 1 Карта самостійної роботи студента:

^ Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форма контролю та звітності

Вивчення літератури з вивчення дисципліни

Протягом установчої сесії

Активна участь в роботі групи протягом аудиторних занять

Підготовка до лекцій

Протягом установчої сесії

Активна участь в роботі групи протягом аудиторних занять

Пошук та огляд літературних джерел за заданими проблемами

Кінець установчої сесії

Обговорення підготовки матеріалів під час виконання ІКР

Написання контрольної роботи за обраною темою

До екзамену

Захист


^ 5.2 Тематика індивідуальних навчально-дослідницьких завдань


Магістр виконує самостійну письмову практичну контрольну роботу. Робота повинна складатися з теоретичної та практичної частини загальний обсягом до 15 сторінок.

У практичній частині повинен розкриватися досвід організації та її менеджменту у вирішенні управлінської задачі.

Повинна бути дана оцінка результатів та ключових рішень менеджменту, та запропоноване альтернативне рішення, та його можливі наслідки для підприємства.

Практичний приклад за вибором студента, але за тематикою контрольної роботи.


^ Теми індивідуальних навчально – дослідницьких завдань:

 1. Менеджер, його особисті якості та управлінські ролі. (Оцінка ділових якостей одного з кращих топ-менеджерів України або Світу. Розкрити якості та ролі менеджера. Навести приклад діяльності менеджера практика.)

 2. Менеджмент як самостійний вид професійної діяльності. (Розкрити теоретичні та практичні риси менеджменту як діяльності. Навести приклад управління підприємством.)

 3. Менеджер та власник. (Рівновага інтересів агента та принципала. Сутність агентської теорії. Механізм балансування інтересів власників та менеджменту у акціонерних товариствах. Розкрити взаємовідносини менеджменту та власників бізнесу.)

 4. Планування та його роль у реалізації тактичних та стратегічних задач організації. (Розкрити роль планування як функції менеджменту для досягнення мети діяльності організації. Практичне застосування.)

 5. Формування систем контролю в організаціях та їх ефективність. (Розкрити функцію контролю в менеджменті та засоби підвищення її ефективності.)

 6. Ситуаційний (адаптивний) менеджмент та його роль в управлінні організацією. (Розкрити сутність та роль адаптивних методів менеджменту. Практичне застосування.)

 7. Формування антикризового механізму управління в організації. (Розкрити сутність антикризового менеджменту на прикладі підприємства.)

 8. Роль обліку та аудиту у побудові ефективних систем контролю в організації. (Розкрити сутність контролю та практичного застосування його в управлінні організацією.)

 9. Формування механізму сталого розвитку організації. (Ефективний менеджмент: сутність, проблеми, практичне застосування.)

 10. Управління персоналом як головна задача менеджменту. (Розкрити сутність та засоби управління персоналом як задачу менеджера.)

 11. Методи прийняття рішень у менеджменті. (Розкрити теоретичні засади та практичні інструменти прийняття рішень.)

 12. Корпоративна культура та її роль у розвитку організації. (Розкрити сутність корпоративної культури та її ролі у менеджменті.)

 13. Управління внутрішньою середою організації. (Компоненти внутрішньої середи. Використання SWOT аналізу для сильних та слабких сторін організації, стратегія розвитку).

 14. Лідерство, теорія и практика. (Теоретичні засади лідерства. Діяльність сучасного лідера.)

 15. Управління конкурентоспроможністю продукції (оцінка ринкових позицій, конкурентні переваги, вибір стратегії).^ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Програмою магістерської підготовки передбачений поточний контроль виконання індивідуальних завдань і контроль в ході іспиту.

Об’єктом поточного контролю знань магістрів є виконання індивідуальних завдань. Оцінюються завдання, що опрацьовані самостійно – письмові контрольні роботи без зауважень за умови захисту в ході співбесіди з викладачем. За наявності зауважень кількість балів може бути знижена. Здача контрольних робіт обов’язкова – допуск до іспиту.

Підсумковий контроль – іспит, який проводиться у формі відповіді на два запитання, тестове завдання та співбесіди.

Критерії оцінювання знань студентів:

- кожне питання (вірна та повна відповідь – 4 бали, неточна і неповна відповідь – 3 бали, невірна відповідь – 0 балів);

- тестове завдання (вірна відповідь – 1 бал, невірна відповідь – 0 балів).

У оцінці знань враховується чіткість, повнота відповіді, креативність мислення студента, посилання на вивчені теорії в обґрунтуванні відповідей на поставлені питання, ілюстрація відповідей фактичними даними.


^ 6.1 Зразок екзаменаційного білету:


Донецький національний університет

Кафедра «Прикладна економіка»

Спеціальність 8.000013, «Бізнес адміністрування», з/в


Білет №1

 1. Поняття менеджменту, бізнесу, адміністрування.

 2. Ситуаційний менеджмент.


Тестове завдання:

Чому необхідно здійснювати контроль за виконанням управлінських рішень ?

 1. Щоб своєчасно виявити відхилення у виконанні рішень і вжити відповідних заходів.

 2. Тому, що є працівники, які безвідповідально відносяться до своїх обов’язків.

 3. Щоб виконавці боялись і добре їх виконували.

 4. Щоб виконавці своєчасно виконували завдання.


^ 6.2 Перелік екзаменаційних питань:

 1. Поняття менеджменту, бізнесу, адміністрування;

 2. Менеджмент як самостійний вид професійної діяльності;

 3. Принципи менеджменту;

 4. Методи управляння в менеджменті;

 5. Менеджмент як наука;

 6. Особливості управління в організаціях;

 7. Організація як об’єкт управління;

 8. Закони розвитку організації;

 9. Сучасні типи організацій;

 10. Менеджмент, як процес;

 11. Функція планування в менеджменті;

 12. Функція організації в менеджменті;

 13. Функція контролю в менеджменті;

 14. Прийняття рішень та комунікації в менеджменті;

 15. Особливості та механізми керівництва у сучасних умовах;

 16. Управлінські ролі керівників;

 17. Лідерство, теорія та практика;

 18. Управлінська синергія;

 19. Мотивація персоналу;

 20. Корпоративна культура;

 21. Основні моделі менеджменту та особливості їх застосування у світовій практиці;

 22. Американська модель менеджменту;

 23. Японська модель менеджменту;

 24. Сучасні вимоги до менеджменту щодо якості корпоративного управління;

 25. Особливості становлення моделі менеджменту в Україні;

 26. Власник та менеджер. Агентська теорія;

 27. Еволюція управлінських систем;

 28. Особливості керівництва у кризових ситуаціях;

 29. Ситуаційний менеджмент;

 30. Менеджмент систем з самостійним розвитком.


^ 6.3 Тестові екзаменаційні завдання:


Тест 1. До якого з видів управління відноситься менеджмент?

 1. Управління основним виробництвом.

 2. Управління людьми в політичній сфері.

 3. Управління технологічними процесами.

 4. Управління людьми в процесі суспільного виробництва.


Тест 2. Відзначте невірну відповідь.

Характерними рисами складної організації є:

 1. Невелика кількість рівнів управління.

 2. Перетворення ресурсів задля досягнення мети організації.

 3. Зв’язок із зовнішнім середовищем.

 4. Горизонтальний та вертикальний розподіл праці.


Тест 3. Яка з ролей менеджера відноситься до інформаційних ролей?

 1. Представник.

 2. Підприємець.

 3. Ведучий переговори.

 4. Розподілювач ресурсів.


Тест 4. Назвіть складові внутрішнього середовища організації:

 1. Люди.

 2. Структура.

 3. Екологія.

 4. Організаційні процеси.

 5. Політика.

 6. Технологія.

 7. Організаційна культура.


Тест 5. Назвіть ресурси, що складають об’єкт перетворення в організації:

 1. Матеріальні.

 2. Національні.

 3. Демографічні.

 4. Трудові.

 5. Фінансові.

 6. Природні.

 7. Інформаційні.


Тест 6. Назвіть фактори зовнішнього середовища прямого впливу на організацію:

 1. Економіка.

 2. Споживачі.

 3. Екологія.

 4. Конкуренти.

 5. НТП.

 6. Постачальники.

 7. Адміністративні країни.


Тест 7. Відзначте невірну відповідь

Характерними рисами складної організації є:

 1. Невелика кількість рівнів управління.

 2. Перетворення ресурсів задля досягнення мети організації.

 3. Зв’язок із зовнішнім середовищем.

 4. Горизонтальний та вертикальний розподіл праці.


Тест 8. Чому управління носить функціональний характер?

  1. Тому що, управління вимагає (передбачає) здійснення різного характеру впливу на певний об’єкт.

  2. Тому що, управління є діяльність, а всяка діяльність розглядається як функціонування чогось, наприклад – підприємства.

  3. Це пов’язано з розподілом праці в управлінні.

  4. Це пов’язано з кооперацією праці.


Тест 9. В якому порядку реалізуються основні (загальні) функції управління?


 1. Організація, планування, контроль, мотивація.

 2. Планування, організація, контроль, мотивація.

 3. Планування, організація, мотивація, контроль.

 4. Організація, контроль, мотивація, планування.


Тест 10. До основних загальних функцій менеджменту не відносяться:

 1. Кредитування.

 2. Планування.

 3. Організації, мотивації.

 4. Контроль.


Тест 11. Про яку функцію менеджменту йде мова? Це спосіб, за допомогою якого керівництво забезпечує єдиний напрям зусиль всіх членів організації для досягнення загальної цілі:

  1. Організування.

  2. Контролювання.

  3. Планування.

  4. Мотивування.


Тест 12. Що слід розуміти під організаційною структурою управління?

1. Склад ланок управління організацією.

2. Супідрядність управлінських взаємозалежних ланок управління.

3. Склад підрозділів управління.

4. Склад і супідрядність взаємозв’язаних управлінських ланок, які забезпечують здійснення функцій і завдань управління організацією.


Тест 13. На що переважно спрямовані функції менеджменту?

1. На виконання виробничих завдань.

2. На досягнення певної мети організації.

3. На досягнення відповідних економічних та соціальних показників у діяльності організації.

4. На досягнення запланованих прибутків.


Тест 14. Хто розподіляє функції управління в організації?

1. Керівник організації.

2. Спеціалісти.

3. Робітники.

4. Спеціалісти та робітники


Тест 15. Розподіл функцій у підрозділі здійснює:

1. Керівник підрозділу.

2. Керівник підприємства.

3. Відділ персоналу.

4. Економісти.


Тест 16.За допомогою аналізу зовнішнього середовища організації її керівник може:

1. Визначати стратегію і тактику своїх конкурентів.

2. Вивчити й оцінити зміни, які можуть сприяти або перешкоджати досягненню цілей організації.

3. Оцінити зміни, які перешкоджають досягненню цілей.

4. Вивчати зміни, які відбуваються.


Тест 17. Планування – це:

 1. Один із засобів, за допомогою якого забезпечується єдиний напрям зусиль членів організації для досягнення її цілей.

 2. Розроблення можливих варіантів існування організації.

 3. Розроблення завдань для підлеглих.

 4. Аналіз можливих змін у діяльності організації.


Тест 18. Під стратегією організації слід розуміти:

1. Комплексний план для отримання прибутків у перспективному періоді

2. План реалізації цілей.

3. Всебічний комплексний план, призначений для реалізації місії та досягнення цілей.

4. Поточні плани для досягнення цілей.


Тест 19. Під функцією мотивації слід розуміти:

1. Процес спонукання себе та інших до ефективної діяльності і досягнення поставлених перед організацією цілей.

2. Процес досягнення поставлених перед адміністрацією цілей.

3. Спонукання себе до ефективної діяльності.

4. Спосіб впливу на персонал з метою досягнення цілей.


Тест 20. Коли здійснюється поточний контроль в організації?

1. У ході проведення певних робіт.

2. Після виконання певних робіт.

3. До фактичного початку виконання певних робіт.

4. Тоді, коли зручно керівникові.


Тест 21. Де переважно застосовуються дивізіональні структури управління?

1.В управлінні великими багато профільними організаціями зі значною кількістю виробничих та комерційних відділень.

2. В управлінні великими організаціями.

3. В управлінні спільними організаціями.

4. В управлінні малими об’єднаннями.


Тест 22. Яка модель менеджменту характеризується індивідуальним характером прийняття рішень, орієнтацією на особистість, оплатою праці за особисті досягнення:

1. японська;

2. американська;

3. російська;

4. німецька.


Тест 23. Яка модель менеджменту характеризується колективним характером прийняття рішень, орієнтацією на мету бізнесу, оплатою праці за колективні досягнення:

  1. японська;

  2. американська;

  3. російська;

  4. німецька.


Тест 24. Продуктом управлінської праці є:

 1. інформаційні потоки;

 2. управлінські рішення;

 3. сукупність управлінських дій, спрямованих на досягнення поставленої мети.


Тест 25. Кому делегуються повноваження:

 1. конкретному працівнику;

 2. конкретній посаді;

 3. групі працівників;

 4. усі відповіді вірні.


Тест 26. Комунікація – це:

 1. сполучний процес, необхідний для управлінських дій;

 2. цикл обробки і руху документів;

 3. процес обробки і передачі на різні рівні управлінської інформації


Тест 27. Визначити перший етап процесу управління:

 1. управлінське рішення;

 2. установлення мети;

 3. визначення проблеми;

 4. оцінка ситуації.


Тест 28. Короткострокові рішення орієнтовані на:

 1. Тактичні та оперативні цілі.

 2. Оперативні цілі.

 3. Тактичні цілі.


Тест 29. Як можна охарактеризувати функцію менеджменту «організування»?

1. Це спосіб, за допомогою якого керівництво забезпечує єдиний напрям зусиль всіх членів грі адаптації для досягнення загальної цілі.

2. Це процес стимулювання себе й інших до діяльності для реалізації загальник цілей.

3. Це процес створення структури підприємства через визначення видів діяльності їх групування, делегування повноважень та інформаційні зв’язки.

4. Це опис майбутнього стану об’єкта управління.


Тест 30. Чому необхідно здійснювати контроль за виконанням управлінських рішень ?

 1. Щоб своєчасно виявити відхилення у виконанні рішень і вжити відповідних заходів.

 2. Тому, що є працівники, які безвідповідально відносяться до своїх обов’язків.

 3. Щоб виконавці боялись і добре їх виконували.

 4. Щоб виконавці своєчасно виконували завдання.

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Рецензенти: завідувач відділом Інституту економіки промисловості нан україни, к е н., с н с
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Рецензенти: завідувач відділом Інституту економіки промисловості нан україни, к е н., с н с
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи