Кафедра прикладна економ icon

Кафедра прикладна економ
Скачати 310.64 Kb.
НазваКафедра прикладна економ
Дата10.09.2012
Розмір310.64 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Донецький національний університет

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

кафедра «ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА»


ЗАТВЕРДЖЕНО

Радою економічного факультету

Протокол № 2 від 23.10.2009 р.

Голова Ради
______________

Г.О.Черніченко


РОБОЧА ПРОГРАМА

ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ

«Міжнародна економіка»

для студентів спеціальності 8.000013 «Бізнес-адміністрування»


^ Донецьк – 2009

Укладач: д.е.н., професор Макогон Ю.В.


Рецензенти: д.е.н., проф. Александров І.О., д.е.н., проф. Лук’янченко Н.Д.


Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри міжнародної економіки, протокол № 2 від 14.10.2009 р.


Зав. кафедрою «Міжнародна економіка»,

д.е.н., проф. Ю.В. Макогон


Робоча програма ухвалена на засіданні навчально-методичної комісії економічного факультету, протокол № 1 від 21.10.2009 р.
Голова навчально-методичної комісії Т.В. Орєхова


Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол № 2 від 20.10.2009 р.


Зав. кафедрою «Прикладна економіка»,

д.е.н., проф. Т.В. Орєхова


Робоча програма ухвалена на засіданні навчально-методичної комісії економічного факультету, протокол № 1 від 21.10.2009 р.
Голова навчально-методичної комісії Т.В. Орєхова


Донецьк: ДонНУ, 2009 1. Вступ

1.1.Опис

Пропонована програма курсу «Міжнародна економіка» охоплює основні проблеми світового господарства, форми міжнародних економічних відносин і закономірності їхнього розвитку. Міжнародні економіка – одна з найважливіших сфер сучасного життя. Вивчення міжнародної економіки сприяє заглибленому розумінню ха­рактеру сучасної економіки, проблем суспільного поділу праці, обміну діяльні­стю, законів розвитку і регулювання національної і світової економіки.

Міжнародна економічна діяльність суб’єктів господарювання створює умови для їхнього ефективного функціонування в сучасній ринковій економіці, формує об’єктивну основу інтеграції України в світогосподарську систему. Реалізувати сучасні методи й інструментарій при організації і проведен­ні міжнародних операцій можуть фахівці відповідної кваліфікації, що освоїли бакалаврську програму університету по міжнародній економіці.


1.2.Рівень дисципліни

А) Попередні умови

На початку вивчення дисципліни студент повинний володіти базовими знаннями з економічної теорії, історії економічних вчень, країнознавства, філософії, що викладаються у відповідних курсах в загальноосвітніх закладах.


Б) Цілі і завдання

Ціль вивчення курсу – формування системи знань з міжнародної економіки, умов, форм, методів та інструментарію міжнародної економічної діяльності.

Завдання:

вивчення сутності й тенденцій інтернаціоналізації еко­номіки,

з’ясування форм, методів, суб’єктів і рівнів міжнародної економічної дія­льності, принципів і середовища її розвитку, практики здійснення і ме­ханізмів регулювання;

набуття вмінь аналізувати й оцінювати світо-господарські явища і процеси у контексті національних інтересів України.

Предмет: система мікро – та макроекономічних взаємовід­носин, що виходять за національні межі у процесі інтернаціоналі­зації та глобалізації.


Системний підхід до викладання курсу «Міжнародна економіка» уможливить формування належних знань та вмінь:

Студент повинен знати: поняття, зміст, завдання, принципи, сучасні тенденції розвитку світової економіки з метою виокремлення місця України в системі світогосподарських зв’язків.


Студент повинен вміти: визначити наукову проблему, узагальнювати інформацію, робити самостіні висновки щодо розвитку сучасних міжнародних економічних відносин, міжнародної економічної діяльності Україні.


1.3.Обов’язковість вивчення дисципліни

Дисципліна є обов’язковою нормативною дисципліною циклу загальноекономічної підготовки.


1.4. Викладацький склад

Викладання дисципліни здійснює професор кафедри «Міжнародна економіка», д.е.н. Макогон Юрій Володимирович.


1.5.Методики викладання, форми та методи навчання

Викладання ведеться за методикою проблемного навчання у формі лекційних занять з застосуванням кейс-методів, дискусій, підготовки та обговорення індивідуальних проектів.


1.6.Мова

Викладання ведеться російською та українською мовами.


2. Навчальна програма курсу. Література


Тема 1. Міжнародна економічна система.

Предмет і задачі курсу «Міжнародна економіка». Світова економіка як наука і навчальний курс. Предмет вивчення курсу, його зв’язок з курсами економічної теорії і спеціальних курсів. Мета і задачі вивчення курсу. Структура і логіка викладу курсу. Загальні характеристики змісту розділів і основних тем курсу.

Інформаційно-методичне забезпечення. Теоретико-методологічна література. Підручники, монографії, довідкова література. Основні методологічні прийоми викладу курсу.

Цивілізаційні етапи міжнародного розвитку. Основні риси та передумови виникнення аграрного, індустріального та постіндустріального етапів міжнародного розвитку.

Поняття та структура світової економічної системи. Міжнародний поділ праці. Форми міжнародного поділу праці. Форми міжнародних економічних від­носин.

Поняття середовища міжнародної економіки, його структуризація й особливості. Природньо-географічне середовище. Політико-правове середовище. Економічне середовище. Соціально-культурне середовище.

Позиціювання країн в системі світової економіки. Класифікація країн світу за різними критеріями. Характеристика основних груп країн, що входять до світового господарства. Показники економічного потенціалу та рівня розвитку країн. Показники відкритості національної економіки.

Сутність світової економічної рівноваги. Світова економічна динаміка. Моделі міжнародного економічного розвитку. Тенденції світової економічної динаміки. Проблеми та суперечливості світового економічного розвитку.

Тема 2. Міжнародна торгівля

Еволюція теорій міжнародної торгівлі. Здійснення та регулювання міжнародної торгівлі в поглядах меркантилістів. Критика меркантилізму в працях представників класичної школи.

Теорія абсолютних переваг А. Сміта. Умови моделі абсолютних переваг, визначення ефекту вільної торгівлі в моделі А. Сміта. Теорія порівняльних переваг Д. Рікардо.

Неокласична теорія. Модель Хекшера-Оліна. Відносні переваги міжнародної торгівлі. Співвідношення дефіцитних та надлишкових чинників виробництва. Емпіричне тестування теорії Хекшера-Оліна: парадокс Леонтьєва.

Альтернативні теорії міжнародної торгівлі. Теорія технологічного розриву. Теорія внутрішньогалузевої торгівлі. Теорія життєвого циклу товару.

Теорія конкурентних переваг М. Портера.

Чинники, що визначають необхідність міжнародної торгівлі. Чинники та ознаки світового ринку. Еволюція форм ринку в умовах міжнародної торгівлі.

Рівновага на світовому ринку. Особливості сучасного світового ринку. Масштаб, структура і динаміка міжнародної торгівлі. Конкуренція на світових товарних ринках. Особливості торгово-економічних відносин розвинутих і країн, що розвивають­ся. Україна на світовому ринку товарів і послуг.

Продуктова та географічна структура міжнародної торгівлі. Класифікація товарів в системі світового товарообігу. Основні форми і методи торгівлі товарами. Товарообмінні операції. Посередництво в міжнародній торгівлі. Особливості проведення змагальних торговелтних операцій на міжнародних біржах, аукціонах та під час міжнародних тендерів.

Ціноутворення в міжнародній торгівлі. Систематизація цін за умовами розра­хунків. Положення ринку, повноти обліку витрат, ступені фіксації, специфіці товарів і рівням інформаційної відкритості, формування фактурної ціни. Цінові знижки. Базис­ні умови постачання.

Інтернаціональна вартість, ціна. Фактори, що впливають на динаміку цін. Ціна в ринковій стратегії, конкурентноздатність товару. Методи визначення зовнішньоторговельної ціни. Трансферне ціноутворення.

Міжнародна торгівля послугами. Послуга як специфічний об’єкт товарообміну. Класифікація послуг в світовій торгівлі. Особливості надання окремих видів послуг з точки зору територіального знаходження продавця і покупця. Масштаби, роль торгівлі по­слугами, її тенденції. Проблеми міжнародного регулювання торгівлі послугами. Торгівля інжиніринговими послугами. Ліцензії як предмет торгівлі. Умови ліцензійних угод.

Контрактне забезпечення торгівлі. Структура зовнішньоторговельного контракту.

Принципи, сутність і рівні регулювання міжнародних торговельних відносин. Поняття міжнародної торгової політики. Складові зовнішньоторговельної політики держави. Сутність і сучасні форми протекціонізму.

Те­орія тарифів. Митниний тариф, його складові та рівні. Функції митного тарифа. Види мита. Нета­рифні бар’єри міжнародної торгівлі. Демпінг і антиде­мпінгові процедури в міжнародній торгівлі.Конференція ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД). Генеральна угода з тарифів і торгівлі (ГАТТ), її роль у розвитку міжнародної торгівлі. Роль і місце СОТ в системі наднаціонального регулювання міжнародної торгівлі. Принципи та правила СОТ. Галузеві міжнародні об’єднання.

Тема 3. Міжнародні інвестиції

Сутність, причини та чинники міжнародного руху капіталу. Форми міжнародного руху капіталу: інвестиції, кредит, допомога.

Поняття прямих іноземних інвестицій (ПІІ). Характеристика ринку міжнароних інвестицій. Інвестиційна позиція країни. Види компаній з у частю іноземного капітала. Чинники ПІІ. Регулювання обсягів експорту та імпорту ПІІ. Сучасний стан та динаміка ринку інвестицій. Регіональна структура світового ринку інвестицій. Прямі іноземні інвестиції в економіку України.

Формування міжнародного виробництва та транснаціоналізація світової економіки. Понятійний апарат визначення транснаціональних корпорацій (ТНК). Критерії визначення ТНК. Модель ТНК, ступінь акціонерного контролю головної холдінг-компанії в різних підконтрольних підприємствах. Розвиток теорії ТНК. ТНК як суб’єкт світової економіки. Масштаби діяльності ТНК. Транскордонні злиття і поглинаня.

Тема 4. Міжнародний кредит

Міжнародний рух позикового капіталу. Інструменти міжнародного кредитування: торгові кредити, позики, валюта, депозити, інші активи і пасиви. Міжчасова торгівля та кредит як форма балансування споживання в часі.

Види і форми міжнародних кредитів. Принципи міжнародного кредиту. Функції міжнародного кредиту. Класифікація міжнародних кредитів. Забезпечення міжнародного кредиту.

Принципи встановлення ставки по кредиту. Процентні та кредитні ризики. Використання ставок LIBOR при встановленні відсотку за користування кредитом.

Структура світового ринку позикового капіталу. Оцінка обсягів міжнародного кредитування.

Міжнародні кредитні установи. Міжнародний валютний фонд. Світовий банк та його підрозділи: Міжнародний банк реконструкції і розвитку, Міжнародна агенція гарантування інвестицій, Міжнародна фінансова корпорація, Банк міжнародних розрахунків. Європейський банк реконструкції і розвитку.

Тема 5. Міжнародна трудова міграція

Міжнародна міграція робочої сили як засіб перерозподілу людського ресурсу в світовому господарстві. Структура сучасних міграцій. Класифікація форм міжнародної трудової міграціїПеріодізація процесу руху робочої сили в світі.

Географічна структура трудової міграції. Центри залучення міжнародних мігрантів.

Економічний ефект від трудової міграції. Систематизація позитивних та негативних ефектів для країн-донорів та країнрецепієнтів.

Регулювання міжнародної трудової міграції. Позиції окремих країн щодо міграційної політики. Адміністративні та економічні методи обмеження імміграції. Двосторонні угоди про оподаткування, соціальне страхування та пенсійне забезпечення трудових мігрантів. Шляхи запобігання утворенню каналів нелегальної міграції.

Тема 6. Світова валютна система

Поняття світової валютної системи. Складові світової валютної системи. Цілі міжнародної валютної системи.

Класифікація національних валютних систем за ступенем гнучкості обмінних курсів валют. Основні види проміжних валютних курсів. Взаємозв’язок типу національної валютної системи і ступеня відкритості економіки.

Етапи розвитку міжнародної валютної системи. Чинники еволюції міжнародної валютної системи. «Золотий стандарт» або Паризько-Генуезська система. Бреттоон-Вудська система фіксованих валютних курсів. Ямайська система плаваючих валютних курсів.

Утворення європейської валютної системи. Ринок євровалют.

Тема 7. Міжнародні розрахунки і платіжний баланс

Поняття міжнародних розрахунків. Торгові і неторгові розрахунки.

Кореспондентські відносини. Банки-кореспонденти. Стуність та призначення лоро- та ностро-рахунків.

Форми та особливості міжнародних розрахунків. Документарний характер міжнародних розрахунків. Уніфікація міжнародних розрахунків за звичаями та правилами Міжнародної торговельної палати.

Авансові розрахунки в формі звичайного банківського переказу коштів. Інкассо. Розрахунки за відкритим рахунком. Розрахунки за допомогою Векселів та чеків. Електронно-магнітні засоби здійснення платежів.

Акредитив. Види акредитивів: отзивний та безотзивний, підтверджений та непідтверджений, покритий та непокритий. Револьверний акредитив.

Визначення і принципи формування платіжного алансу. Структура платіжного балансу. Макроекономічний аналіз платіжного балансу. Основні методи регулювання платіжного балансу.

Платіжний баланс і реальний обмінний курс. Адаптація платіжного балансу в умовах фіксованого і гнучкого номінальних курсів валют. Економічна політика і динаміка платіжного балансу країни.

Моделі макроекономічної рівноваги відкритої економіки. Кейнсіанська модель «доходи-витрати». Модель загальної рівноваги Т. Свона. Внутрішня та зовнішня рівновага в моделі Дж. Хікса (IS-LM-BP).

Макроекономічна політика в умовах відкритої економіки. Мала відкрита економіка. Велика відкрита економіка.

Тема 8. Міжнародна економічна інтеграція

Сутність і форми міжнародної економічної інтеграції. Міжнародний, регіональний та транснаціональний підходи до міжнародної економічної інтеграції. Передумови регіональної економічної інтеграції. Форми регіональних економічних утворень. Зони преференційної і вільної торгівлі. Мит­ний союз, спільний ринок, економічний і валютний союзи. Особливості сучасних міжна­родних інтеграційних процесів.

Умови, що сприяють і перешко­джають розвитку міжнародної економічної інтеграції. Еономічні наслідки вступу країн в торгово-економічні союзи. Статистичний аналіз ефектів утворення або ефектів відхилення торгівлі. Динамічний аналіз позитивних та негативних динамічних ефектів.

Основні регіональні інтеграційні утворення. Європейський Союз, Європейська асоціація вільної торгівлі, Північноамериканська зона вільної торгівлі, Асоціація країн Південно-Східної Азії (АСЕАН), Рада із співробітництва арабських держав.

Розвиток регіональ­них і субрегіональних інтеграційних групувань. Центральноамериканський загальний ринок. Латиноамериканська асоціація вільної торгівлі і Латиноамериканська асоціація інтеграції. Латиноамериканська економічна система. Карибська асоціація вільної тор­гівлі і Карибський спільний ринок. Формування зон вільної торгівлі: Гватемала, Го­ндурас, Коста-Ріка, Мексика, Нікарагуа, Сальвадор. Держави Антського пакту. Ство­рення спільного ринку країн південної Америки (МЕРКОСУР). Особливості африканських інтеграційних процесів. Митний і економічний союз Центральної Африки. Економічне співробітництво країн регіону Великих Озер.

Інтеграція східноєвропейських країн. Рада економічної взаємодопомоги ство­рення, особливості, функціонування і причини самоліквідації. СНД, мета його створення і перспектива розвитку.

Формування нових інтегра­ційних групувань. Чорноморське економічне співробітництво, ГУАМ, Карпатський єврорегі­он. Шанхайська організація співробітництва (ШОС)

Тема 9. Глобалізація та економічний розвиток

Глобалізація як закономірність розвитку світової економіки. Основні етапи економічної глобалізації. Суперечливості впливу глобалізації на національні економіки і на весь хід розвитку світового господарства.

Індикатори економічної глобалізації. Показники, що характеризують масш­таби глобалізації на різних рівнях.

Глобалізація як багаторівнева система. Ключові суб’єкти економічної глобалізації. Особливості сучасної економічної глобалізації.

Постіндустріальне суспільство: основні риси і особливості. Проблеми опти­мальної стратегії розвитку в умовах глобалізації.

Матеріальні форми економічної глобалізації. Зародження нових м еханізмів регулювання складових світового господарства.

Тема 10. Міжнародна економічна політика України

Місце та роль України у світовій економічній системі. Об’єктивні передумови інтеграції економіки України до світової господарської системи.

Загальні цілі міжнародної економічної політики України. Спеціальні цілі, проміжні цілі постсоціалістичної міжнародної економічної політики, зміна моделі ін­теграції у світове господарство. Потреба нової якості експортного потенціалу, експо­ртне страхування, сертифікація, стандартизація.

Лібералізація зовнішньої торгівлі. Заходи й інструменти політики обмеженого протекціонізму. Зміни міжнародної політики України. Нетарифне обмеження зовніш­ньої торгівлі України. Загальноекономічні чинники зовнішньоторговельної політики України.

Формування експортоорієнтованої зовнішньої економіки. Завдання експорто­орієнтованої економічної політики. Загальноекономічні інструменти експортної полі­тики, спеціальні інструменти експортної політики.


^ Навчальна і методична література:

Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: Учеб. пособие. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 1996.

 1. Акопова Е.С., Воронкова О.Н., Гаврилко Н.Н. Мировая экономика и международные экономические отношения. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2000. – 416 с.

 2. Буглай В.Б., Ливенцев Н.Н. Международные экономические отношения. – М.: Финансы и статистика, 1996.

 3. Бударина Н.А., Кравченко М.И., Яценко А.Б. Мировая экономика и международные экономические отношения. – Донецк: ДонГУ, 1999. – 253 с.

 4. Булатов А.С. Мировая экономика. – М.: Юристъ, 1999. – 734 с.

 5. Герчикова И.Н. Маркетинг и международное коммерческое дело. – М.: Внешторгиздат, 1990.

 6. Даниель Джон Д., Рацеба Ли Х. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции /Пер. с англ. – М.: Дело, 1994.

 7. Иголкин А.А., Мотылев В.В. Международное разделение труда: модели, тенденции, прогнозы. – М., 1988.

 8. Киреев А. Международная экономика. В 2-х частях. – М.: Международные отношения, 1997. Ч.1, 1999. Ч.2.

 9. Ломакин В.К. Мировая экономика: Учебник для ВУЗов. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998. -727 с.

 10. Макогон Ю.В. Некоторые проблемы вступления Украины во всемирную торговую организацию// Сборник научных трудов/ Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект/ 1 ч. – Донецк, 2002. – С. 19-37.

 11. Макогон Ю.В., Миронов В.С., Кравченко М.И. Международная экономика (учебное пособие). – Донецк: ДонНУ, 2001. -110 с.

 12. Макогон Ю.В., Козак Ю.Г. Міжнародні організації// навчальний посібник (с грифом МОУ). – Одеса: ОДЕУ. – 288 с.

 13. Макогон Ю.В., Пашко Е.А. Валютне операции. // учебное пособие.- Донецк: ДонНУ, 2006. – 220с.

 14. Международные экономические отношения. /Под общ. ред. Р.И.Хасбулатова. – М.: Новости, 2001, т.1-2.

 15. Международные экономические отношения. /Под общ. ред. В.Е. Рыбалкина. – М.: Бизнес-школа, 1998.

 16. Недужий И.И. Международные торги. – М.: Международные отношения, 1991.

 17. Основы внешнеэкономической деятельности. / Под ред. И.П. Фаминского. – М.: Международные отношения, 1990.

 18. Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений. / Под ред. В.В.Круглова. – М.:Инфра-М, 1998.

 19. Пебро М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения. Пер. с франц. /Общ. ред. Н.С.Бабинцевой. – М.: Прогресс, универс, 1994.

 20. Поручник А.М. Интеграция Украины в мировое хозяйство. – К.: КГЭУ, 1994.

 21. Ведута Е.Н. Государственные экономические стратегии. Москва, 1998.

 22. Глобальные проблемы мировой экономики: МЭ и МО, 1998, № 10.

 23. Колесов Е.А. Экономика зарубежных стран М., 1990.

 24. Козак Ю.Г., Лук`яненко Д.Г., Макогон Ю.В. та ін. Міжнародна економіка. Одеса, 1998.

 25. Коломойцев В.Е. Сучасний етап економічного розвитку країн та світовий досвід структурних зрушень. Київ, 1997.

 26. Кудров В.М. Мировая экономика: Учебник. Москва, 1999.

 27. Ломакин В.К. Мировая экономика: Учебник. Москва, 1998.

 28. Масленников М.И. Региональный опыт экономического реформирования в зарубежных странах. Екатеринбург, 1999.

 29. Миклашевская Н.А., Холопов А.В. Международная экономика. Москва,1998.

 30. Міжнародні валютно-кредитні відносини / За ред. А.С. Філіпенка. Київ, 1997.

 31. Мурадов А.Д. Мировое хозяйство и переходная экономика. Киев, 1998.

 32. Овчинников Г.П. Международная экономика. Санкт-Петербург, 1998.

 33. Пахомов Ю.В. та ін. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі. Київ, 1997.

 34. Родионова И.А. Экономическая география отдельных зарубежных стран. М., 1997.

 35. Рогач О.І., Шнирков О.І. Транснаціоналізація світового господарства та перехідні економіки. Київ, 1999.

 36. Ростов Є.Ф. Економіка країн світу: Довідник. Київ, 1998.

 37. Румянцев А.П., Румянцева Н.С. Международная экономика. Киев, 1999.

 38. Соколенко С.І. Глобалізація і економіка України. Київ, 1999.

 39. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посібник / За заг. ред. А.І. Кредисова. Київ, 1998.

 40. Філіпенко А.С. Економічний розвиток сучасної цивілізації: Навч. посібник. Київ, 2000.

 41. Халевинская Е., Крозе И. Мировая экономика: Учебник. Москва, 1999.

 42. Якубовский С.А. Современные тенденции корпорации: регулирование деятельности и роль в мировой экономике. Одесса, 1998.

 43. Аникин А. «Экономика США на исходе века: итоги и проблемы» // МЭ и МО. 1998. №11.

 44. Богачева О. США: шестой год стабильного экономического подъема // МЭ и МО. 1998. №8.

 45. Бирюлев В. Франция: вялое оживление // МЭ и МО. 1997. №6.

 46. Ломакин В. Мировая экономика. М., 1998.

 47. Леонтьева Е. Финансовая ситуация в Японии // МЭ и МО. 1999. №4.

 48. Леонтьева Е. Япония: сложные задачи // МЭ и МО. 1998. №8.

 49. Пороховский А. Экономически эффективное государство: американский опыт // Вопросы экономики. 1998. №3.

 50. Перегудов С. Анатомия британского консерватизма // МЭ и МО. 1996.

 51. Авилова А.В. Реформа системы образования и подготовки кадров в Италии // Труд за рубежом. – 2005. – №3. – С.89-95.

 52. Драгун Л.Н., Виниченко Е.Н. Основные направления развития менеджмента персонала: заимствование зарубежного опыта // Социально-экономические аспекты промышленной политики. – Т.4, ч.2 / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти. – Донецк. – 2003. – С.129-134.

 53. Лукьянченко Н.Д., Гуменюк М.М. Критерии оценки качества труда работников промышленных предприятий Украины и за рубежом // Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків і залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект. – Ч.3. – Донецьк, ДонНУ. – 2006. – С.1160-1164.

 54. Лукьянченко Н.Д., Макогон Ю.В., Шилец Е.С. Труд за рубежом: Учебное пособие. – Донецк: ДонНУ, 2002. – 381 с.

 55. Лутай Л.А. Зарубежный опыт укрепления трудовой дисциплины // Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків і залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект. – Ч.1. – Донецьк, ДонНУ. – 2003.- С.150-153.

 56. Матрусова Т.Н. Японская система управления трудом в условиях глобализации экономики. – 2001. – № 1. – С.83-90.

 57. Палиця С.В. Оцінка якості конкурентоспроможності персоналу: зарубіжний досвід // Регіональні перспективи. – 2002. – № 3-4. – С.286 -288.

 58. Святенко А.А. Зарубежный опыт управления безопасностью труда // Проблеми формування ринкової економіки: Міжвід.наук.зб. Спец.вип. Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики. – К.: КНЕУ, 2001. – С.449 -455.

 59. Цыганкова И.В. Современные подходы к оценке персонала (опыт ФРГ)// Труд за рубежом. – 2002. – №2. – С.74-83.

 60. Шилец Е.С. Методы формирования корпоративной культуры и компетенции персонала в зарубежных компаниях // Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків і залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект. – Ч.2. – Донецьк, ДонНУ. – 2005. – С.889 – 895.

 61. Шмидт В.Р. Организация обучения на производстве в развитых странах Запада // Труд за рубежом. – 2005. – №3. – С.56-68.

 62. Шульга В.Г. Управление персоналом: зарубежный аспект // Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків і залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект. – Ч.1. – Донецьк, ДонНУ. – 2003.- С.147-150.

 63. Баб’як Г., Прохоровська С. Пріоритетні напрямки розвитку політики зайнятості на ринку праці України з урахуванням світового досвіду // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. Вип.9.- Тернопіль. – 2004. – С.172-176.

 64. Біляцький С., Хахлюк А., Мірошниченко Г. Європейський ринок праці: уроки для України // Політика і час. – 2004. – № 1. – С.70-75.

 65. Богиня Д.П. Регулювання зайнятості в розвинутих країнах: сутність і основні елементи соціально-економічного механізму // Социально-экономические аспекты промышленной политики. Социально-трудовые отношения в современных экономических условиях. – Т.1 / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти. – Донецк. – 2001. – С. 29 – 37.

 66. Генгало Н. Вплив соціальної політики на розвиток ринку праці Європейського Союзу (досвід Європейського союзу) // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. Вип.9.- Тернопіль. – 2004. – С.299-301.

 67. Говорова Н. Занятость в постиндустриальном мире // Международная экономика и международные отношения. – 2003. – №12. – С.35-41.

 68. Емельяненко Л.М. Система регулирования занятости в условиях рынка: особенности и возможности применения международной практики // Проблеми формування ринкової економіки: Міжвід.наук.зб. Спец.вип. Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики.- К.: КНЕУ, 2001. – С.313 -321.

 69. Зезюлин А.Н. Современные подходы к регулированию рынка труда Италии // Труд за рубежом. – 2003. – № 4. – С.18-22.

 70. Исаенко Т.М.Основные принципы формирования европейской стратегии занятости. – 2001. – №4. – С.3-17.

 71. Калініна С.П. Особливості державного регулювання зайнятості в умовах ринкової економіки (зарубіжний досвід) // Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків і залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект. – Ч.1. – Донецьк, ДонНУ. – 2003.- С.112-119.

 72. Калініна С.П. Ринок праці та зайнятість: теоретико-методологічний аспект: Монографія. – Донецьк, 2005. – С.127 – 157.

 73. Калініна С.П. Роль держави в подоланні проблеми безробіття: зарубіжний досвід // Социально-экономические аспекты промышленной политики: Управление человеческими ресурсами: государство, регион, предприятие. – Т.1 / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти. – Донецк. – 2004. – С.158-165.

 74. Костюнина Г.М. Гибкие формы занятости: мировой опыт и практика Сингапура // Труд за рубежом. – 2004. – № 2. – С.93-97.

 75. Лукьянченко Н.Д., Макогон Ю.В., Шилец Е.С. Труд за рубежом: Учебное пособие. – Донецк: ДонНУ, 2002. – 381 с.

 76. Лукьянченко Н.Д., Хромов Н.И. Зарубежный опыт программного регулирования занятости и возможности его использования в Украине // Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків і залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект. – Ч.1. – Донецьк, ДонНУ. – 2003.- С.69-73.

 77. Лях А.В., Коваль В.М. Местные инициативы по смягчению безработицы в Польше // Социально-экономические аспекты промышленной политики. Социально-трудовые отношения в современных экономических условиях. – Т.2 / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти. – Донецк. – 2001. – С.327 – 330.

 78. Макогон Ю.В., Фомичева Н.В., Шилец Е.С., Джастус Э.Ю. Экономика зарубежны стран. -Донецкю – 2007. – 420 с.

 79. Уманский А.М., Сумцов В.Г. Международные трудовые нормы и рекомендации – Луганск: Изд-во Восточноукраинского гос. ун-та, 1999.- 247 с.

 80. Чентуков Ю.И. Экономические проблемы сбалансированности рабочих мест с ресурсами труда на примере промышленно развитых стран мира // Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків і залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект. – Ч.2. – Донецьк, ДонНУ. – 2006. – С.897 – 902.

 81. Шлихтер А.А. Государственные программы в сфере труда и занятости (опыт США) // Труд за рубежом. – 2004. – №3. – С.45 – 48.

 82. Якобинчук В. Політика зайнятості та її вплив на зменшення рівня бідності в Україні з огляду на досвід США та країн ЄС // Україна: аспекти праці. – 2002. – №3. – С. 13-17.3. Модульне планування


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ


Тема

Лекції

Практичні (семінарські) заняття

Самостійна робота

^ Тема 1. Міжнародна економічна система

1

-

6

Тема 2. Міжнародна торгівля

2

2

10

Тема 3. Міжнародні інвестиції

2

1

10

Тема 4. Міжнародний кредит

1

-

10

Тема 5. Міжнародна трудова міграція

1

-

8

Тема 6. Світова валютна система

2

-

10

Тема 7. Міжнародні розрахунки і платіжний баланс

1

-

8

Тема 8. Міжнародна економічна інтеграція

1

1

10


Тема 9. Глобалізація та економічний розвиток

1

-


6


Тема 10. Міжнародна економічна політика України

2

2


10


Усього за видами робіт:

14

6

88

Усього за видами навантаження:

Аудиторна робота: 20 годин

СРС: години 88^ 4. ПЛАН ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Міжнародна економічна система

1.Цивілізаційні етапи міжнародного розвитку.

2. Поняття та структура світової економічної системи.

3. Умови та форми міжнародного поділу праці.

4. Форми міжнародних економічних від­носин.

5. Середовище міжнародної економіки.

6. Моделі міжнародного економічного розвитку.

7. Класифікація країн світу за різними критеріями.

8. Тенденції світової економічної динаміки.

9. Проблеми та суперечливості світового економічного розвитку.

Тема 2. Міжнародна торгівля

1. Чинники та ознаки світового ринку.

2. Масштаб, структура і динаміка міжнародної торгівлі.

3 Посередництво в міжнародній торгівлі.

4. Ціноутворення в міжнародній торгівлі.

5. Міжнародна торгівля послугами.

6.Масштаби, роль торгівлі по­слугами, її тенденції.

7. Контрактне забезпечення торгівлі. Структура зовнішньоторговельного контракту.

8. Україна на світовому ринку товарів та послуг

Тема 3. Міжнародні інвестиції

1.Сутність, причини та чинники міжнародного руху капіталу. Форми міжнародного руху капіталу.

2. Поняття прямих іноземних інвестицій (ПІІ).

3. Характеристика ринку міжнароних інвестицій.

4. Інвестиційна позиція країни.

5. Сучасний стан та динаміка ринку інвестицій.

6. Формування міжнародного виробництва та транснаціоналізація світової економіки.

7. Участь України у міжнародній міграції капіталів.

Тема 4. Міжнародний кредит

1.. Міжнародний рух позикового капіталу.

2. Інструменти міжнародного кредитування.

3. Види і форми міжнародних кредитів.

4. Принципи та функції міжнародного кредиту.

5. Класифікація міжнародних кредитів. Забезпечення міжнародного кредиту.

6.Структура світового ринку позикового капіталу.

7. Міжнародні кредитні установи.

8. Співробитництво України з міжнародними кредитними установами.

Тема 5. Міжнародна трудова міграція

1.Міжнародна міграція робочої сили як засіб перерозподілу людського ресурсу в світовому господарстві.

2. Структура сучасних міграцій.

3. Центри залучення міжнародних мігрантів.

4. Економічний ефект від трудової міграції.

5. Регулювання міжнародної трудової міграції.

6. Позиції окремих країн щодо міграційної політики.

7. Шляхи запобігання утворенню каналів нелегальної міграції.

8. Участь України у процесах міжнародної трудової міграції.

Тема 6. Світова валютна система

1. Сутність світової валютної системи.

2.Міжнародний валютний ринок.

3. Функції міжнародного валютного ринку.

4. Учасники міжнародного валютного ринку.

5. Світовий ринок золота. Ціна золота і причини, що її визначають. Структура, види й особливості функціонування ринків золота.

6. Основні види валютних операцій.

7. Валютні ризики та засоби їх запобігання.

Тема 7. Міжнародні розрахунки і платіжний баланс

1. Поняття міжнародних розрахунків. Торгові і неторгові розрахунки.

2.Кореспондентські відносини. Банки-кореспонденти. Стуність та призначення лоро- та ностро-рахунків.

3. Форми та особливості міжнародних розрахунків.

4. Авансові розрахунки в формі звичайного банківського переказу коштів.

5. Інкассо. Розрахунки за відкритим рахунком.

6. Розрахунки за допомогою Векселів та чеків.

7. Електронно-магнітні засоби здійснення платежів.

8. Акредитив. Види акредитивів: отзивний та безотзивний, підтверджений та непідтверджений, покритий та непокритий. Револьверний акредитив.

9. Визначення і принципи формування платіжного алансу.

10. Структура платіжного балансу.

11. Макроекономічний аналіз платіжного блансу. Основні методи регулювання платіжного балансу.

Тема 8. Міжнародна економічна інтеграція

1. Сутність і форми міжнародної економічної інтеграції.

2. Форми регіональних економічних утворень.

3. Умови, що сприяють і перешко­джають розвитку міжнародної економічної інтеграції.

4. Економічні наслідки вступу країн в торгово-економічні союзи.

5. Основні регіональні інтеграційні утворення.

5.1. Європейський Союз, Європейська асоціація вільної торгівлі.

5.2. Північноамериканська зона вільної торгівлі.

5.3. Асоціація країн Південно-Східної Азії (АСЕАН).

5.4. Рада із співробітництва арабських держав.

5.5. Центральноамериканський загальний ринок.

5.6. Латиноамериканська асоціація вільної торгівлі і Латиноамериканська асоціація інтеграції.

5.7. Осо­бливості африканських інтеграційних процесів.

5.8. Інтеграція східноєвропейських країн.

5.9.Формування нових інтегра­ційних групувань. Чорноморське економічне співробітництво, ГУАМ, Карпатський єврорегі­он. Шанхайська організація співробітництва (ШОС).

6. Участь України у процесах міжнародної економічної інтеграції.

Тема 9. Глобалізація та економічний розвиток

1. Глобалізація як закономірність розвитку світової економіки.

2. Основні етапи економічної глобалізації.

3. Індикатори економічної глобалізації.

4. Постіндустріальне суспільство: основні риси і особливості. Проблеми опти­мальної стратегії розвитку в умовах глобалізації.

Тема 10. Міжнародна економічна політика України

1. Місце та роль України у світовій економічній системі.

2. Об’єктивні передумови інтеграції економіки України до світової господарської системи.

3. Загальні цілі міжнародної економічної політики України.

4. Формування експортоорієнтованої зовнішньої економіки України.

5. План самостійної підготовки студентів


Самостійна робота студентів – є основа для закріплення, оволодіння та перевірки навчального матеріалу самостійно у не навчальний час. Студент має відпрацьовувати вивчений матеріал за такими напрямами:

  1. повторення лекційного матеріалу;

  2. розгляд та вивчення рекомендованої літератури;

  3. підготовка запитань, тем для дискусій в групі на лекції.

Мета виконання самостійної роботи полягає у глибокому вивченні матеріалу з курсу «Міжнародна економіка», в підготовці наукових статтей, доповідей за обраними темами.

Пропонуються наступні завдання щодо самостійної роботи студентів за курсом:

1. Розглянути самостійно питання: «Міжнародні торговельні посеред­ники». Навести конкретний приклад роботи міжнародного торговельного посе­редника в Україні.

2. Розглянути самостійно питання: «Прогнозування валютного курсу». Дослідити динаміку валютного курсу та порівняти з прогнозними даними.

3. Підготувати на семінарське заняття доповідь: «Міжнародні науко­во-технічні зв’язки». Показати значення України на міжнародному ринку науково-технічних послуг.

4. Дослідити міжнародну інвестиційну діяльність України та показати перспективи розвитку на світовому ринку капіталу. Порівняти ринок капіталу України з ринком капіталу любої країни (країна за самостійним вибором студе­нта).

5. Самостійно розглянути зовнішній борг України. Визначити основ­них кредиторів України, суму боргу та структуру.

6. Підготувати на практичне заняття доповідь: «Методи формування цін на світовому ринку». Навести конкретний приклад любої української фірми чи компанії. Особисто приділити увагу видам знижок.

7. Розглянути самостійно питання «Україна в світових інтеграційних процесах». Показати проблеми та шляхи розвитку.

Завданням роботи є співставлення кількох точок зору різних авторів стосовно проблеми, що розглядається у доповіді та формування власної точки зору на цю проблему.


^ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО Оцінювання знань студентів

Контрольні заходи включають: вхідний, поточний і підсумковий контроль (семестровий).

Вхідний контроль здійснюється на початку вивчення дисципліни щодо виявлення рівня підготовки студентів.

Проміжний (модульний) контроль практикується на певних етапах (після закінчення викладання змістових модулів) вивчення матеріалу у захисту індивідуальних завдань. Це перевірка знань студента після закінчення логічно завершеної частини навчального матеріалу.

Семестровий контроль проводиться у формі іспиту.

Заліки складаються студентами в період, визначений навчальним планом, в терміни, передбачені розкладом.

Студент вважається допущеним до семестрового контролю з навчальної дисципліни, якщо він виконав усі види робіт, передбачені робочим тематичним планом на семестр. Заліки складаються студентами усно.


Критерії оцінювання знань студентів


У оцінці знань враховується чіткість, повнота відповіді, креативність мислення студента, посилання на вивчені теорії в обґрунтуванні відповідей на поставлені питання, ілюстрація відповідей фактичними даними. Виходячи з вимог, що пред’являються, до відповіді, відповідь може бути зарахована не повністю.

Для оцінювання рівня відповідей студентів на теоретичні та практичні запитання використовуються такі критерії:

відмінному рівню відповідає виявлення всебічного системного і глибокого знання програмного матеріалу; засвоєння основної і додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом; виявлення творчих здібностей у розумінні, викладі та використанні навчально-програмного матеріалу;

доброму рівню відповідає виявлення знань основного програмного матеріалу; чітке володіння понятійним апаратом;

задовільному рівню відповідає виявлення знань основного програмного матеріалу, але наявність помилок у його висвітленні;

незадовільному рівню відповідає виявлення значних прогалин в знаннях основного програмного матеріалу; володіння тільки окремими поняттями.

Кінцева оцінка включає оцінку за результатами поточного контролю та підсумкового контролю.

Схожі:

Кафедра прикладна економ iconПрикладна мiнералогiя
Матковський О. I., Пирогов Б. I. Прикладна мінералогія: Навч посібник. – ­Львiв: Видавничий центр лну ім. Івана Франка, 2002. – 288...
Кафедра прикладна економ iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни „Екологічний менеджмент і аудит"/ Укладач О. А. Бурла. Суми: Видавництво СумДУ, 2010. 10 с. Кафедра „Прикладна екологія"
move to 0-16289726
Кафедра прикладна економ iconКафедра вищої математики запрошує учасників секції «Прикладна математика» прийняти участь у роботі ХІІ міжнародної науково-практичної конференції молодих учених І студентів «Політ

Кафедра прикладна економ iconКафедра вищої математики запрошує учасників секції «Прикладна математика» прийняти участь у роботі ХІІ міжнародної науково-практичної конференції молодих учених І студентів «Політ

Кафедра прикладна економ iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Кафедра прикладна економ iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Кафедра прикладна економ iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Кафедра прикладна економ iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Кафедра прикладна економ iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Кафедра прикладна економ iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи