Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економічний факультет кафедра «прикладна економіка» icon

Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Скачати 276.8 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Дата10.09.2012
Розмір276.8 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Донецький національний університет

Економічний факультет

кафедра «ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА»


ЗАТВЕРДЖЕНО

Радою економічного факультету

Протокол № 2 від 23.10.2009 р.

Голова Ради
______________

Г.О.Черніченко


РОБОЧА ПРОГРАМА

ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИВЧЕННЯ КУРСУ

«МІЖНАРОДНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

для студентів спеціальності 8.000013 «Бізнес-адміністрування»


^ Донецьк – 2009


Укладач: д.е.н., професор Орєхова Т.В.


Рецензенти: д.е.н., проф. Александров І.О., д.е.н., проф. Лук’янченко Н.Д.


Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол № 2 від 20.10.2009 р.


Зав. кафедрою «Прикладна економіка»,

д.е.н., проф. Т.В. Орєхова


Робоча програма ухвалена на засіданні навчально-методичної комісії економічного факультету, протокол № 1 від 21.10.2009 р.

Голова навчально-методичної комісії Т.В. Орєхова


Донецьк: ДонНУ, 2009

 1. Вступ

1.1.Опис

Міжнародний менеджмент як система управління ТНК відіграє значну роль у розвитку міжнародного бізнесу. Поряд із новими інформаційними технологіями, міжнародний менеджмент є одним з головних факторів, які визначають успіх організацій на світових ринках у новому тисячолітті.

^ Усі країни і компанії прагнуть перетворитись на суперконкурентних учасників глобальних світогосподарських процесів.

Дальший розвиток зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств різних галузей економіки, розширення масштабів виробництва товарів і надання послуг міжнародними корпораціями в Україні. Поглиблення взаємозв’язків і співробітництва українського бізнесу з ТНК потребують опанування фахівцями-економістами сучасного досвіду управління міжнародними компаніями.

Державним підприємствам і приватним фірмам доводиться встановлювати й підтримувати різноманітні ділові контакти із зарубіжним партнерами. Усе це потребує особливих знань і навичок, які пов’язані з вивченням даної навчальної дисципліни магістерської програми «Бізнес-адміністрування».


1.2.Рівень дисципліни

А) Попередні умови

Програма дисципліни «Міжнародний менеджмент» органічно пов’язана з програмами інших дисциплін бакалаврського та магістерського рівнів підготовки фахівців. Зокрема, вивчення дисципліни «Міжнародний менеджмент» має спиратись на ґрунтовні знання з дисциплін: «Економіка (макро-, мікро-)», «Менеджмент», «Міжнародна економіка» «Економіка підприємств», «Маркетинг», «Фінанси підприємств», «Стратегічне управління», «Фінансовий менеджмент».

Б) Цілі і завдання

Ціль навчальної дисципліни – дати студентам належні теоретичні знання та практичні навички управління міжнародною економічною діяльністю підприємств (організацій).

^ Основні завдання навчальної дисципліни:

• вивчення середовища і сучасних теоретичних основ міжнародного менеджменту, пов’язаних із процесами глобалізації інтернаціоналізації, розвитком різноманітних форм міжнародного бізнесу, формуванням національних і регіональних шкіл менеджменту в різних країнах, а також особливостей менеджменту міжнародних компаніях за участю українських підприємств;

• вивчення стратегій і особливостей застосування основних функцій менеджменту в практиці управління міжнародними компаніями, у тому числі за участю підприємств України;

• вивчення системи менеджменту людських ресурсів у транснаціональних корпораціях і здобуття навичок відбору кадрів, проектування службових стосунків і виробничої демократії в компаніях, які діють в Україні;

• засвоєння основних моделей і інструментів керівництва в системі міжнародного менеджменту, головних ланок міжнародних комунікацій та особливостей мотивації працівників транснаціональних корпорацій;

• розвиток уміння застосовувати методи та інструменти міжнародного менеджменту на українських підприємствах (в галузях).


Системний підхід до викладання курсу «Міжнародний менеджмент» уможливить формування належних знань та вмінь:


студент повинен знати:

 • значення і складові середовища міжнародного бізнесу, вплив глобалізації на управління транснаціональними корпораціями;

 • сутність і складові міжнародного менеджменту, його зв’зок з міжнародним бізнесом і сфери використання в Україні;

 • особливості менеджменту міжнародних корпорацій за умов різних національних культур, основні національні школи менеджменту;

 • основні типи сучасних стратегій міжнародних корпорацій та їх реалізацію в Україні;

 • особливості реалізації основних функцій менеджменту в міжнародних корпораціях та їх використання в Україні;

 • систему управління людськими ресурсами в транснаціональних корпораціях і їх особливості в Україні;

 • основні проблеми і перспективи розвитку міжнародного менеджменту в контексті дальшої глобалізації бізнесу та їх специфіку в Україні;


студент повинен уміти:

 • аналізувати середовище діяльності компанії, що здійснює міжнародні господарські операції;

 • визначати конкретні вимоги до менеджерів, що працюють у країні, та їхню здатність пристосовуватись до місцевих умов;

 • вибирати конкретні стратегії розвитку бізнесу міжнародної компанії з урахуванням її пріоритетів та особливостей країни;

 • застосовувати сучасні процедури розробки планів та прийняття управлінських рішень у процесі діяльності міжнародної компанії в певній крані;

 • проектувати організаційні структури управління для міжнародної корпорації в цілому та ії підрозділів у певній країні;

 • готувати пропозиції керівництву міжнародної компанії щодо поліпшення мотивації персоналу з урахуванням особливостей національних культур;

 • вибирати ефективний стиль керівництва залежно від рівня управління міжнародною корпорацією та специфіки культури певної країни;

 • складати програми тренінгу різних категорій персоналу міжнародних корпорацій;

 • розробляти для географічних відділень програми розвитку компанії (реструктуризації, реінжинірингу).


1.3.Обов’язковість вивчення дисципліни

Дисципліна відноситься до циклу дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу.


1.4. Викладацький склад

Викладання дисципліни здійснює професор кафедри «Прикладна економіка», д.е.н. Орєхова Тетяна Вікторівна.


1.5.Методики викладання, форми та методи навчання

Викладання ведеться за методикою проблемного навчання у формі лекційних занять з застосуванням кейс-методів, дискусій, підготовки та обговорення індивідуальних проектів.


1.6.Мова

Викладання ведеться в російською та українською мовами.


2. Навчальна програма курсу. Література

Тема 1. Сутність міжнародного менеджменту

Розглядається категоріальний апарат сфери міжнародного бізнесу та міжнародного менеджменту: сутність, структура та особливості розвитку. Зовнішнє середовище міжнародного бізнесу: основні складові елементи. Економічний, правовий та політичний аналіз у контексті завдань міжнародного менеджменту. Культурне зовнішнє середовище та врахування національних стереотипів поведінки у міжнародному менеджменті.


Тема 2. ТНК як суб’єкт міжнародного бізнесу

Розглядаються сутність поняття та критерії класифікації ТНК. Масштаби діяльності ТНК. Теорії та еволюція транснаціоналізації світової економіки. Етапи інтернаціоналізації діяльності компаній

^ Тема 3. Стратегія міжнародного бізнесу

Сутність стратегічного планування у міжнародній компанії. Методи стратегічного аналізу. Сучасні стратегії ТНК на ринках. Організаційно-правові форми ТНК.


^ Тема 4. Організаційна структура управління в міжнародному бізнесі

Розглядаються форми організації підрозділів ТНК. Національні особливості організаційних моделей управління ТНК. Організація діяльності материнських компаній ТНК. Глобальні організаційні структури.

^ Тема 5. Маркетинг у міжнародному бізнесі

Розкриваються методи аналізу розміру ринку. Політика в області випуску продукції. Розмір і структура асортименту продукції. Ціноутворення. Реклама у міжнародному бізнесі. Фірмові знаки. Розподіл продукції


Тема 6. Управління фінансами та інвестиціями у міжнародному бізнесі

Розглядаються питання валютно-фінансового середовища міжнародного менеджменту. Зовнішні та внутрішні джерела довгострокового та короткострокового фінансування діяльності ТНК. Валютний ризик та стратегії його хеджирування в ТНК.
^

Тема 7. Сучасна технологічна політика ТНК


Цілі та напрями технологічної політики ТНК. Планування міжнародних науково-дослідних робіт. Організація міжнародних науково-дослідних робіт.


Тема 8. Відносини міжнародних компаній з державами

Розкриваються та обговорюються питання стосовно переваг та недоліків від міжнародної діяльності компаній щодо інтересів країни-експортера капіталу. Переваги та недоліки від міжнародної діяльності щодо інтересів країни-реципієнта капіталу


Тема 9. Вплив вимог держави-реципієнта на політику МНК

Розглядаються шляхи подолання обмежень бізнесу у країні-реципієнті. Особливості фінансового обліку ТНК відповідно вимогам країни-реципієнта. Впив особливостей оподаткування в різних країнах світу на діяльність та стратегію ТНК.


Тема 10. Кадрова політика у міжнародному бізнесі

Розглядаються особливості управління персоналом у міжнародній корпорації. Особливості стилю менеджменту персоналу в залежності від країни діяльності компанії. Специфіка управління персоналом у закордонних філіях. Етика у міжнародному бізнесі

^ Тема 11. Вплив міжнародної економічної інтеграції на розвиток закордонного підприємництва

Розглядаються проблеми розширення можливостей ТНК шляхом міжнародної економічної інтеграції держав. Можливості міжнародних компаній в умовах ЄС. Можливості міжнародних компаній в умовах НАФТА. Можливості міжнародних компаній в умовах АСЕАН. Можливості міжнародних компаній в умовах МЕРКОСУР


Навчальна і методична література:

 1. Белорусов А.С. Международный менеджмент. – М.: Юрист, 2000.

 2. Как работают японские предприятия / Сокр. пер. с англ. – М.: Экономика, 1989.

 3. Карлоф Б. Деловая стратегия / Пер. с англ. – М.: Экономика, 1991.

 4. Кредисов А. І., Панченко Є. Г., Кредисов В. А. Менеджмент для кері- вників.-К.: Знання, 1999.

 5. Курчунн А. Н. Секреты эффективной работы: опыт США и Японии для предпринимателей и менеджеров. – М.: Изд-во стандартов, 1994.

 6. Лук’яненко Д. Г. Міжнародна економічна інтеграція. – К.: МН, 1996.

 7. Макмиллан Ч. Японская промышленная система/ Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1988.

 8. Макогон Ю.В., Орехова Т.В. и др. Транснациональные корпорации. – Д.: ДонНУ – 2002

 9. Междунардный менеджмент. / Под общ. ред Пиваворова С.Э.- С.-П.: Питер, 2000

 10. Мерсер Д. ИБМ: управление в самой преуспевающей корпорации мира / Пер, с англ.-М.: Прогресс, 1991.

 11. Мескон М. X., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / Пер. с англ.- М.:Дело, 1992.

 12. Монден Я. «Тоета»: Методы эффективного управления / Сокр. пер. с англ. – М.: Экономика, 1989.

 13. Мовсесян А.Г. Транснационализация в мировой экономке. – М.: ФА при Правительстве РФ, 2001

 14. Морита А. Сделано в Японии / Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1990.

 15. Паркинсон С. Н. Закон Паркинсона: Сборник / Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1989.

 16. Паккард X. Завоевание пространства: как это делается у нас в «Хыо-летт-Паккард» / Пер. с англ. – СПб.: Азбука-Терра, 1997. – 208 с.

 17. Панченко Е. Г, Гаврилюк О. В., Сіденко С. В. Стратегія розвитку між­народного підприємництва та іноземних інвестицій в Україні. – К.: Ін­ститут світової економіки і міжнародних відносин АН України, 1992.

 18. Пахомов Ю. М., Лук’яненкоД. Г., Губськии Б. В. Національні еконо­міки в глобальному конкурентному середовищі. – К.: Україна, 1997.

 19. Питере Т., Уотермен Р. В поисках эффективного управления / Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1986.

 20. Попов В.М. и др. Менеджмент и маркетинг бизнеса в международных компаниях. – М.: Финансы и статистика, 2001

 21. Портер Майкл Е. Стратегія конкуренції / Пер. з англ. – К.: Ос-нови, 1997.

 22. Поручник А. М. Интеграция Украины в мировое хозяйство. – К.: КГЭУ, 1994.

 23. Попов А. В. Теория и организация американского менеджмента. -М.:МГУ, 1991.

 24. Роджерс Ф. Дж. ИБМ. Взгляд изнутри: Человек-фирма-маркетиш / Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1990.

 25. Родченко В.В. Международный менеджмент. – К.: Межрегиональная академия управления персоналом, 2002

 26. Сірка А. Як робити бізнес з американцями і канадцями. – К.: Кобза, 1994.

 27. Современный бизнес: Учебник: В 2-х т. / Д. Дж. Речмен, М. X. Мескон, К, Л. Боуви, Дж. В. Тилл. – Республика, 1995.

 28. Современное управление. Энциклопедический справочник: В2-х т. / Пер. с англ. -М.: Издатцентр, 1997.

 29. Татеиси К. Вечный дух предпринимательства: Практическая фило­софия бизнесмена. – М.: Московский бизнес, 1991.


3. Модульне планування

На вивчення дисципліни в цілому відводиться 180 ак. годин (5 кредитів), на заочному відділенні загальний час аудиторної роботи складає 20 ак. годин, в тому числі 14 лекцій та 6 практичних (семінарських) занять, самостійна робота студентів має складати відповідно до начального плану – 88 ак. годи.


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИТема

Лекції

Практичні (семінарські) заняття

Самостійна робота

^ Тема 1. Сутність міжнародного менеджменту

2

2

10

Тема 2. ТНК як суб’єкт міжнародного бізнесу

2

-

7

Тема 3. Стратегія міжнародного бізнесу

2

-

7

Тема 4. Організаційна структура управління в міжнародному бізнесі

1

-

7

Тема 5. Маркетинг у міжнародному бізнесі

1

2

10

Тема 6. Управління фінансами та інвестиціями у міжнародному бізнесі

2

-

7

Тема 7. Сучасна технологічна політика ТНК

1

-

7

Тема 8. Відносини міжнародних компаній з державами

-

-

8


Тема 9. Вплив вимог держави-реципієнта на політику МНК

1

-
7

Тема 10. Кадрова політика у міжнародному бізнесі

2

2
10

Тема 11. Вплив міжнародної економічної інтеграції на розвиток закордонного підприємництва

-

-

8

Усього за видами робіт:

14

6

88

Усього за видами навантаження:

Аудиторна робота: 20 година

СРС: 88 години^ 4. ПЛАН ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ


Тема 1. Сутність міжнародного менеджменту

 1. Міжнародний бізнес та міжнародний менеджмент: сутність, структура та особливості розвитку

 2. Зовнішнє середовище міжнародного бізнесу: основні складові елементи

 3. Економічний, правовий та політичний аналіз у контексті завдань міжнародного менеджменту

 4. Культурне зовнішнє середовище та врахування національних стереотипів поведінки у міжнародному менеджменті


Тема 2. ТНК як суб»єкт міжнародного бізнесу

 1. Сутність поняття та критерії класифікації ТНК

 2. Масштаби діяльності ТНК

 3. Теорії та еволюція транснаціоналізації світової економіки

 4. Етапи інтернаціоналізації діяльності компаній


Тема 3. Стратегія міжнародного бізнесу

 1. Сутність стратегічного планування у міжнародній компанії

 2. Методи стратегічного аналізу в ТНК

 3. Сучасні стратегії ТНК на ринкахТема 4. Організаційна структура управління в міжнародному бізнесі

 1. Форми організації підрозділів ТНК.

 2. Національні особливості організаційних моделей управління ТНК.

 3. Організація діяльності материнських компаній ТНК.

 4. Глобальні організаційні структури.


Тема 5. Маркетинг у міжнародному бізнесі

 1. Аналіз розміру ринку.

 2. Політика в області випуску продукції.

 3. Ціноутворення.

 4. Реклама і розподіл продукції у міжнародному бізнесі.


Тема 6. Управління фінансами та інвестиціями у міжнародному бізнесі

 1. Валютно-фінансове середовище міжнародного менеджменту

 2. Зовнішні та внутрішні джерела довгострокового та короткострокового фінансування діяльності ТНК.

 3. Валютний ризик та стратегії його хеджирування^

Тема 7. Сучасна технологічна політика ТНК


 1. Цілі та напрями технологічної політики ТНК

 2. Планування міжнародних науково-дослідних робіт

 3. Організація міжнародних науково-дослідних робіт


Тема 8. Відносини міжнародних компаній з державами

 1. Переваги та недоліки від міжнародної діяльності компаній щодо інтересів країни-експортера капіталу

 2. Переваги та недоліки від міжнародної діяльності щодо інтересів країни-реципієнта капіталу


Тема 9. Вплив вимог держави-реципієнта на політику МНК

 1. Шляхи подолання обмежень бізнесу у країні-реципієнті

 2. Особливості фінансового обліку ТНК відповідно вимогам країни-реципієнта

 3. Впив особливостей оподаткування в різних країнах світу на діяльність та стратегію ТНК


Тема 10. Кадрова політика у міжнародному бізнесі

 1. Особливості управління персоналом у міжнародній корпорації

 2. Особливості стилю менеджменту персоналу в залежності від країни діяльності компанії

 3. Специфіка управління персоналом у закордонних філіях

 4. Етика у міжнародному бізнесі


Тема 11. Вплив міжнародної економічної інтеграції на розвиток закордонного підприємництва

 1. Розширення можливостей ТНК шляхом міжнародної економічної інтеграції держав

 2. Можливості міжнародних компаній в умовах ЄС

 3. Можливості міжнародних компаній в умовах НАФТА

 4. Можливості міжнародних компаній в умовах АСЕАН

 1. Можливості міжнародних компаній в умовах МЕРКОСУР5. План самостійної підготовки студентів


Тема 1. Сутність міжнародного менеджменту

Питання для самоперевірки:

 1. Обґрунтуйте необхідність вивчення в процесі діяльності ТНК правового, економічного, політичного і культурного середовища функціонування

 2. Охарактеризуйте основні типи правових систем у різноманітних країнах світу

 3. Дайте характеристику основних моделей політичної організації

 4. Дайте оцінку основних типів економічних систем

 5. Розкрийте на прикладах розходження в людському і культурному середовищі в різних країнах світу. Якою уявою в діяльності ТНК необхідно враховувати ці розходження?

 6. У чому полягає природа культури?

 7. Назвіть основні риси культури.

 8. Які існують закономірності формування культури?

 9. Які характерні риси притаманні поведінковим стереотипам американських, європейських та японських менеджерів?

 10. Що таке організаційна культура ТНК?

 11. Які існують типи корпоративних культур?

 12. Як формується організаційна культура ТНК?

 13. Яким є культурний контекст діяльності ТНК в Україні?


Творче завдання для індивідуального проекту

Проаналізуйте з точки зору стабільності середовище міжнародного бізнесу регіону світу (за виробом студента). За оберіть країни найбільш привабливі для ведення бізнесу з точки зору сталості макроекономічного, політичного, правового та соціокультурного середовища. Які форми та напрямки ведення бізнесу в цих країнах є найбільш доцільними?


Тема 2. ТНК як суб’єкт міжнародного бізнесу

Питання для самоперевірки

 1. Оцінити масштаби діяльності сучасних ТНК

 2. Розкрити етапи еволюції процесу транснаціоналізації світової економіки

 3. Обґрунтувати об’єктивність процесу транснаціоналізації світової економіки за допомогою теорій і концепцій ТНК

 4. Розкрити задача й особливості діяльності фірми на всіх етапах її інтернаціоналізації

 5. Чому ТНК орієнтовано на світові ринки?Творче завдання

 1. Наведіть приклади інтернаціоналізації менеджменту в Україні.

 2. Які конкретні українські фірми, на Ваш погляд, наближаються за рівнем і якістю менеджменту до міжнародних компаній?

 3. Прочитавши книжку Л. Якокка «Кар’єра менеджера», дайте характеристику американській школі менеджменту.

 4. Порівняйте менеджмент конкретної української фірми й відділення ТНК, що діє в Україні.

 5. Наведіть приклади використання українськими фірмами досвіду міжнародного менеджменту.


Тема 3. Стратегія міжнародного бізнесу

Питання для самоперевірки

 1. У чому полягають відмінності різних міжнародних стра­тегій?

 2. Чому ТНК необхідне стратегічне планування?

 3. Що включає себе процес стратегічного управління міжнародною компанією?

 4. Які питання необхідно вирішити для побудови стратегічного плану закордонної діяльності ТНК

 5. Основні чинники успіху стратегії міжнародної компанії

 6. Які моделі стратегічного менеджменту використовуються сучасними ТНК?

 7. Які основні цілі ТНК і мотивація диверсифікації і транснаціоналізації?

 8. Розкрийте сутність, переваги і хиби функціональної організаційної структури ТНК

 9. Роздивитеся сутність, переваги і хиби продуктової організаційної структури ТНК

 10. Охарактеризуйте сутність, переваги і хиби відділенчеської організаційної структури ТНК

 11. Розкрийте сутність, переваги і хиби географічної організаційної структури ТНК

 12. Дайте характеристику суті, переваг і хиб матричної організаційної структури ТНК

 13. З’ясуйте значення стратегічних цілей організації, що ведуть до створення міжнародного стратегічного аль’янсу

 14. З’ясуйте роль глобалізації у створенні МСА

 15. У чому сутність переваг від співробітництва і які організаційні форми МСА їм відповідають?

 16. У чому полягають переваги й недоліки міжнародної альянсової мережі?

 17. Які мотиви вступу ТНК до стратегічних альянсів?

 18. Які існують стадії формування стратегічних альянсів?

 19. Які існують типи міжнародних стратегій?

 20. Назвіть основні етапи розробки міжнародних стратегій.

 21. Що таке політичні ризики?

 22. Чим відрізняється система планування в міжнародних і національних компаніях?

 23. Яким чином реалізуються завдання стратегічного планування МНК?


Творче завдання

  1. Аналізуючи діяльність ТНК в України, знайдіть приклади етноцентризму, поліцентризму, регіоцентризму і геоцентризму.

  2. Обґрунтуйте причини невдачі проекту «АвтоЗАЗ-ДЕУ».

  3. Спробуйте знайти три відмінності в стратегії таких компа­ній в Україні, як «Кока-кола» і «Пепсі-кола».

  4. Назвіть сильні й слабкі сторони стратегії зростання компа­нії «Мак-Дональдс» в Україні.

  5. Знайдіть у рекомендованій літературі матеріал про досвід планування японських корпорацій.


Тема 4. Організаційна структура управління в міжнародному бізнесі

Питання для самоперевірки

 1. Охарактеризуйте форми організації підрозділів ТНК.

 2. Які національні особливості організаційних моделей управління ТНК?

 3. Які особливості організації діяльності материнських компаній ТНК.

 4. Проаналізуйте сутність глобальних організаційних структур.Тема 5. Маркетинг у міжнародному бізнесі

Питання для самоперевірки

 1. Розкрити методи аналізу ринків.

 2. Розкрити сутність види політики в області виробництва продукції.

 3. Проаналізувати чинники, що впливають на розмір і структуру асортименту і ціноутворення на міжнародних ринках.

 4. Проблеми, що виникають у рекламній діяльності на міжнародних ринках.

 5. Чинники, що визначають вибір каналів розподілу продукції.


^ Творче завдання для індивідуального проекту

Проаналізуйте тенденції та динаміку світового ринку продукції (металургійної промисловості, хімічної промисловості, вугільної промисловості, харчової промисловості, автомобільної промисловості і т.і.) на місце на ньому України.


Тема 6. Управління фінансами та інвестиціями у міжнародному бізнесі

Питання для самоперевірки


    1. Види і форми притягнення зовнішніх джерел інвестиційної діяльності МНК.

    2. Види і форми внутрішнього фінансування МНК.

    3. Види фінансових ризиків МНК і методи керування ними.

    4. Розкрийте основні концепції міжнародних фінансів.

    5. Сутність і переваги міжнародного нетінгу.


Творче завдання

1. Порівняйте функції трьох міжнародних фінансових органі­зацій: Світового банку, Міжнародного валютного фонду, Європейського банку реконструкції та розвитку.

2. Запропонуйте п’ять методів хеджування операційних валютних ризиків.

3. Наведіть приклад трансфертного ціноутворення в міжнаро­дному бізнесі.

4. Назвіть основні фінансові операції, що використовуються в процесі здійснення українським підприємством зовнішньоеконо­мічної діяльності.

5. Систематизуйте об’єктивні й суб’єктивні фактори, що га­льмують надходження в Україну іноземних інвестицій.


Тема 7. Сучасна технологічна політика ТНК

Питання для самоперевірки

 1. Основні завдання та сутність технологічної політики МНК.

 2. Які сучасні особливості розвитку технології.

 3. Модулі оптимізації розміщення науково-дослідних та конструкторських підрозділів МНК.

 4. Типи організації міжнародних науково-дослідних робіт, які впроваджуються у міжнародному бізнесі. Їхні переваги та недоліки.


Творче завдання

  1. На підставі аналізу джерел зі списку основної літератури назвіть переваги й недоліки міжнародних корпоративних страте­гій у сфері науково-технічного прогресу.

  2. Наведіть приклад української компанії, що діє на міжнаро­дному технологічному ринку.

  3. Обґрунтуйте сильні й слабкі сторони технологічної політи­ки глобального центру.

  4. На підставі літературних джерел (Международний мене­джмент: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2000. – Гл. 10) на­звіть типи технологічної політики, які використовує корпорація «Проктер енд Гембл».

  5. Розмежуйте обов’язки менеджера та фахівця (інженера, економіста, маркетолога) щодо забезпечення підвищення ефектив­ності інноваційного процесу в компанії.


Тема 8. Відносини міжнародних компаній з державами

Питання для самоперевірки

    1. Розкрити переваги і хиби від діяльності ТНК для економік країн-експортерів капіталу

    2. Розкрити переваги і хиби від діяльності ТНК для економік країн-експортерів капіталу


Творче завдання

Проаналізуйте переваги та недоліки від процесу транснаціоналізації економіки України

Тема 9. Вплив вимог держави – реципієнта на політику МНК

Питання для самоперевірки

       1. Методи оцінки відношення до МНК із боку держави, що приймає.

       2. Типові шляхи подолання обмежень бізнесу в країнах реципієнтах.

       3. Особливості фінансового і бухгалтерського обліку в різноманітних країнах світу і їхній вплив на політику МНК.

       4. Види систем оподатковування у світі і їхній вплив на стратегію і тактику МНК.

       5. Перерахуєте стандартні заходи МНК по запобіганню конфліктів із державами, що приймають.

Завдання

1. Наведіть приклад контролю міжнародних організацій і звіть його тип.

2. Сформулюйте вимоги до фінансового контролю міжнародних операцій.

3. Американська корпорація має відділення в Україні. Назвіть складові загального контролю, які ефективно діють у США і можуть використовуватися в Україні.

4. За літературними джерелами порівняйте американську японську системи контролю.

5. У світі поширено думку про доцільність ретельнішого контролю діяльності українських виконавців у порівнянні із західними. Спробуйте підтвердити чи спростувати це твердження.

Тема 10. Кадрова політика у міжнародному бізнесі

Питання для самоперевірки

 1. Назвіть відмінності в керуванні людськими ресурсам у країнах, що приймають, від керування в країні базування

 2. У чому полягає специфіка впливу на персонал за рубежем?

 3. Назвіть відмінності етноцентричної, поліцентричної і геоцентричної орієнтації стратегії МНК

Творче завдання

1. Усі японські компанії мають однакові проблеми щодо за­стосування техніки оцінки якості виконання службових обов’я­зків персоналом відділень у США. Назвіть дві причини такого явища. Що необхідно зробити для розв’язання цієї проблеми?

2. Назвіть п’ять найважливіших критеріїв оцінки менеджерів для зарубіжних призначень.

3. Назвіть три відмінності щодо управління персоналом в українських і міжнародних компаніях.

4. Назвіть дві-три посади, для заміщення яких в українській компанії «Кока-кола» слід, на Вашу думку, рекомендувати експа­тріантів.

5. Спробуйте пояснити процедуру й засадні принципи визна­чення заробітної плати керівнику українського відділення фран­цузького банку «Креді Ліоне».


Тема 11. Вплив міжнародної економічної інтеграції на розвиток закордонного підприємництва


Питання для самоперевірки

    1. На яких чинниках зосереджені інтереси підприємницьких структур в аспекті міжнародної економічної інтеграції?

    2. Перерахуєте основні переваги для діяльності ТНК в умовах ЄС

3. Перерахуєте основні переваги для діяльності ТНК в умовах НАФТА

 1. Перерахуєте основні переваги для діяльності ТНК в умовах АСЕАН

 2. Перерахуєте основні переваги для діяльності ТНК в умовах МЕРКОСУР


Завдання

Проілюструйте ефективність діяльності ТНК та динаміку розвитку процесу транснаціоналізації у країнах (СНД, ЄС, НАФТА, АСЕАН, МЕРКОСУР, ЧЕС)

^ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО Оцінювання знань студентів

Контрольні заходи включають: вхідний, поточний і підсумковий контроль (семестровий).

Вхідний контроль здійснюється на початку вивчення дисципліни щодо виявлення рівня підготовки студентів.

Проміжний (модульний) контроль практикується на певних етапах (після закінчення викладання змістових модулів) вивчення матеріалу у захисту індивідуальних завдань. Це перевірка знань студента після закінчення логічно завершеної частини навчального матеріалу.

Семестровий контроль проводиться у формі заліку.

Заліки складаються студентами в період, визначений навчальним планом, в терміни, передбачені розкладом.

Студент вважається допущеним до семестрового контролю з навчальної дисципліни, якщо він виконав усі види робіт, передбачені робочим тематичним планом на семестр. Заліки складаються студентами усно.


Критерії оцінювання знань студентів


У оцінці знань враховується чіткість, повнота відповіді, креативність мислення студента, посилання на вивчені теорії в обґрунтуванні відповідей на поставлені питання, ілюстрація відповідей фактичними даними. Виходячи з вимог, що пред’являються, до відповіді, відповідь може бути зарахований не повністю.

Схожі:

Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Рецензенти: завідувач відділом Інституту економіки промисловості нан україни, к е н., с н с
Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Рецензенти: завідувач відділом Інституту економіки промисловості нан україни, к е н., с н с
Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи