Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» icon

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Скачати 302.63 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Дата10.09.2012
Розмір302.63 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

кафедра «ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА»


ЗАТВЕРДЖЕНО

Радою економічного факультету

Протокол № 2 від 23.10.2009 р.

Голова Ради
______________

Г.О.Черніченко


РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

для студентів спеціальності 8.000013 «Бізнес-адміністрування»


Донецьк – 2009

^ Укладач: Локшин А.І., к.е.н., доцент кафедри «Прикладна економіка»


Рецензенти: д.е.н., проф. Александров І.О., д.е.н., проф. Лук’янченко Н.Д.


Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол № 2 від 20.10.2009 р.


Зав. кафедрою «Прикладна економіка»,

д.е.н., проф. Т.В. Орєхова


Робоча програма ухвалена на засіданні навчально-методичної комісії економічного факультету, протокол № 1 від 21.10.2009 р.

Голова навчально-методичної комісії Т.В. Орєхова


Донецьк: ДонНУ, 2009


1. ВСТУП

1.1 Опис

Організація являє собою досить складну техніко-економічну і соціальну систему, що відображає її індивідуальність і специфіку. Однак існують загальні риси, підходи й економічні категорії, єдині для всіх підприємств і організацій, до яких відноситься менеджмент, та операційний менеджмент, як його невід’ємна частина, та стратегічно важливий інструмент у управлінні комерційною організацією.

Операційний менеджмент – це діяльність з управління процесом придбання матеріалів, їхнього перетворення в готову продукцію і постачанням цієї продукції покупцеві. Об’єктом операційного менеджменту є виробництво і функціонування виробничої системи у цілому.

Операційний менеджмент – один з елементів менеджменту підприємством, який у комплексі зі стратегічним, фінансовим менеджментом та менеджментом інновацій та персоналу забезпечує сучасного керівника набором інструментів для ефективного розподілу ресурсів та їх переробки з метою отримання прибутку – головної мети діяльності комерційної організації.

Для постачання і розв’язання завдань у операційному менеджменті використовується комплексний системний підхід, що допускає розглядання різних складових виробничого менеджменту з метою осмислення їхньої структури, організації, засобів, виявлення закономірностей розвитку й удосконалення методів і прийомів управління.

Основою вивчення дисципліни є узагальнення досягнень теорії та практики операційного менеджменту для забезпечення студентів інструментами й методами операційного менеджменту для практичної реалізації задач загально менеджменту організації та досягнення стратегічної та тактичної мети її діяльності з обов’язковим отриманням певного та запланованого фінансового результату.

^ 1.2. Рівень дисципліни

А) Попередні умови

Програма дисципліни «Операційний менеджмент « органічно пов’язана з програмами інших дисциплін бакалаврського та магістерського рівнів підготовки фахівців. Зокрема, вивчення дисципліни «Операційний менеджмент» має спиратись на ґрунтовні знання з дисциплін: «Мікроекономіка і макроекономіка», «Міжнародний менеджмент», «Міжнародна економіка» «Економіка підприємств», «Маркетинг», «Фінанси підприємств», «Стратегічне управління», «Фінансовий менеджмент».

^ Б) Цілі і завдання

Ціль навчальної дисципліни – дати студентам належні теоретичні знання та практичні навички з операційного менеджменту.

Мета: формування системи знань з теорії та практики управління операційною (виробничою) діяльністю організації, що функціонує в ринкових умовах.

Предмет: система управлінських відносин, що виникають у процесі створення та поточного функціонування виробництва.

Відповідно до мети поставлено наступні завдання:

 • вивчити принципи та методи раціональної організації, планування та контролю функціонування операційних систем різних видів;

 • набути навички здійснення техніко-економічних розрахунків, пов’язаних з аналізом та обґрунтуванням рішень щодо створення операційної системи, підтримки усталеного режиму її функціонування та перетворень.

Системний підхід до викладання курсу «Операційний менеджмент» уможливить формування належних знань та вмінь:

студент повинен знати:

 • теоретичні основи системного управління операційною діяльністю підприємства та теоретичні засади організації виробничого процесу;

 • організаційні основи підготовки виробництва для реалізації управлінських рішень;

 • методи та процеси планування виробничих процесів та запасів в операційному менеджменті;

 • методи організації управління якістю продукції та трудовими ресурсами підприємства.

студент повинен уміти:

 • використовувати теоретичні основи системного управління операційною діяльністю підприємства;

 • використовувати організаційні основи підготовки виробництва для реалізації управлінських рішень;

 • практично застосовувати методи та процеси планування виробничих процесів та запасів в операційному менеджменті;

 • вивчити методи організації управління якістю продукції;

 • мати навички управління трудовими ресурсами підприємства.


^ 1.3.Обов’язковість вивчення дисципліни

Дисципліна «Операційний менеджмент» є нормативною, обов’язковою для студентів, які навчаються за програмою магістра бізнес – адміністрування.


^ 1.4. Викладацький склад

Викладання дисципліни здійснює доцент кафедри «Прикладна економіка», к.е.н. Локшин Андрій Ігорович.


1.5.Методики викладання, форми та методи навчання

Викладання ведеться за методикою проблемного навчання у формі лекційних занять з застосуванням кейс-методів, дискусій, підготовки та обговорення індивідуальних проектів.


1.6.Мова

Викладання ведеться в російською та українською мовами. 1. ^ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ. ЛІТЕРАТУРА.

Метою курсу є оволодіння теоретичними знаннями і отримання практичних навиків організаційних, правових і економічних аспектів операційного менеджменту у сучасних умовах.

Основні питання за темами

Анотації за темами

Тема 1. Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту:

 1. Сутність та еволюція розвитку операційного менеджменту;

 2. Роль та місце операційного менеджменту у системі управління;

 3. Операційна система та основний зміст виробничого процесу

Вивчається сутність та еволюція розвитку операційного менеджменту. Визначається його роль, зміст та місце у системі управління.

Вивчається зміст та мета виробничого процесу, концепція та принципи операційного менеджменту.

Тема 2. Операційна система організації: структурно – процесна характеристика

 1. Виробничий процес, його різновиди та структура;

 2. Наукові принципи організації виробничого процесу;

4. Загальна характеристика методів організації виробництва;

5. Типи виробництва та їх техніко – економічні особливості.

Визначаються різновиди та структура виробничих процесів. Вивчається наукові принципи організації виробництва та характеристика його методів, при цьому визначаються й типи виробництва та їх технічні особливості.

Тема 3. Моделі та інструментарій обґрунтування рішень в операційному менеджменті:

 1. Основи формування технічної та соціальної політики підприємства;

 2. Організаційно – технічна підготовка виробництва;

 3. Структура виробництва та детермінуючі її фактори;

 4. Побудова операційної моделі бізнесу;

 5. Методи прийняття рішень в операційному менеджменті;

 6. Управління за методом «Шести сигм».

Вивчаються основи формування політики підприємства у технічній та соціальній сферах.

Визначаються принципи технічної та організаційної підготовки до виробництва. Детермінується принцип побудови структури виробництва та вивчаються методи прийняття рішень в операційному менеджменті.

Вивчаються моделі організації операційного процесу та основи проектування кінцевого продукту.

Тема 4. Планування і контроль реалізації операційної функції організації

 1. Сутність та задачі планування виробництва;

 2. Загальні принципи формування виробничої програми;

 3. Планування завантаження виробничої потужності організації;

 4. Календарне планування;

 5. Планування матеріального забезпечення

Вивчається сутність та задачі планування виробництва та принципи формування виробничої програми, що детермінує план завантаження виробничої потужності.

Розглядаються методи календарного планування, принципи матеріального забезпечення виробництва та контролю.

Тема 5. Забезпечення усталеного функціонування операційної системи.

 1. Роль та методи забезпечення усталеного функціонування операційної системи;

 2. Планування та оптимізація матеріальних запасів;

 3. Оптимізація трудових процесів;

 4. Логістичні рішення та процеси матеріального забезпечення

Вивчається роль та методи забезпечення усталеного функціонування операційної системи та вплив на нього ефективного планування та організації ресурсів та контролю їх розподілу

(продовження табл.)

Тема 6. Управління якістю та продуктивністю операційної діяльності

 1. Система якості як елемент операційного менеджменту;

 2. Стандартизація та сертифікація продукції;

 3. Затрати на підтримку якості у операційному менеджменті;

 4. Поточне управління якістю;

 5. Статистичні методи контролю якості та продуктивності.
Система якості визначається як елемент операційного менеджменту. Визначається важливість стандартизації та сертифікації продукції та впливу затрат на підтримку якості. Розглядаються основи статистичних методів контролю якості та продуктивності.

Тема 7. Виробнича стратегія як основа проектування та створення операційної системи

 1. Сутність та роль виробничої стратегії підприємства;

 2. Виробнича стратегія та побудова операційної системи підприємства;

 3. Виробнича стратегія та бізнес-планування

Вивчається роль та вплив виробничої стратегій на процеси операційного менеджменту та розглядається стратегія як основа побудови системи та планування її розвитку

Тема 8. Ключові аспекти перетворень та розвитку операційної системи

 1. Ключові аспекти розвитку операційної системи;

 2. Управління перетвореннями операційної системи;

 3. Інвестиційний процес та розвиток операційної системи

Вивчаються ключові аспекти перетворень та розвитку операційної системи та управління змінами та інвестиціями.

Тема 9. Інструментарій проектного менеджменту та його застосування в управлінні створенням і розвитком операційної системи

 1. Загальна характеристика управління проектами в операційному менеджменті;

 2. Планування та організація проектів у операційному менеджменті;

 3. Контроль виконання проекту в операційному менеджменті.

Вивчаються інструменти проектного менеджменту та визначаються принципи та методи його застосування у процесах управління операційною діяльністю.

Тема 10. Сучасні концепції та перспективи розвитку операційного менеджменту

 1. Сучасні концепції операційного менеджменту;

 2. Перспективи розвитку операційного менеджменту

Визначаються та вивчаються сучасні концепції операційного менеджменту та перспективи його розвитку.^ НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА

Основні джерела

 1. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Виробничий (операційний) менеджмент: Навчальний посібник. Вид. 2-ге, виправл. і доп. / За редакцією Василенка В.О.. – Київ, Центр навчальної літератури, 2005. – 532 с.

 2. Гевко І.В. Операційний менеджмент: Навчальний посібник. – К., 1997.

 3. Гриньова В.М., Салун М.М., Організація виробництва: Підручник. – К.Ж Знання, 2009. – 582 с.

 4. Гуров Ю.А. Організація виробництва на промисловому підприємстві: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

 5. Дилфорт Д. Производственный и операционный менеджмент. – Минск, 1995.

 6. Іванілов О.С. Економіка підприємства – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 728 с.

 7. Кожекин Г.Я., Синица Л.М. Организация производства. – Минкс: ИП «Экоперспектива», 1998.

 8. Круш П.В., Подвигина В.І., Сердюк Б.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник / за заг.ред. П.В. Круша, В.І. Подвигиной, Б.М. Сердюка. – К.: Єльга – К. КАТ, 2007.

 9. Макаренко М.В., Малахина О.М. Производственный менеджмент: Учеб. пособие для вузов. – М., 1998.

 10. Орлов О.А. Планування діяльності промислового підприємства. – К.: Видавничий дім «Скарби», 2002.

 11. Пронченко Л.В., Алексеев Б.И. Экономика предприятия. – Донецк, ДонНУ, 2002.

 12. Справ очник по інструментам и методам команд совершенствования Шести Сигм: пер. с. англ./ М. Брассард, Л. Финн, Д. Джинн, Д. Риттер. – К: (Укр. Ассоц. Качества), 2003. – 264 с.

 13. Саврунов Н.Т., Закиров Ш.М. Организация производства. – СПб, 2002.

 14. Экономика предприятий: Учебник / Под ред. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЭУ, 2005.


Додаткові джерела

 1. Алексеев Б.И., Пронченко Л.В. Экономический анализ: учебное пособие. – Донецк, ДонНУ, 2003.

 2. Алексеев Б.И., Солопихин В.В., Алексеев С.Б. Стратегическое управление: учебное пособие. – Донецк: ДонНУ, 2005.

 3. Бланк И.А. Управление прибылью. – К.: «Ника-Центр», «Эльга», 1998.

 4. Воробйов Ю.М. Управління ресурсами підприємства: Навч.посібник. – К.: КНЕУ, 2002.

 5. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством підприємством: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2003.

 6. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навч.посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

 7. ГОСТ 24525.0-80. Управление производственным предприятием, объединением. – М.: 1981.

 8. Ситник Л.С. Організаційно-економічний механізм антикризового управління підприємством. – Донецьк: ІЕП НАН України, 2000.

 9. Ситник Л.С. Фінансовий менеджмент: навч.посібник. – Донецьк: ДонНУ, 2005.

 10. Краснова В.В., Жнякін Б.О. Економіка підприємства: Навч.посібник. – Донецьк: Альфа-прес, 2005.

 11. Кульман А. Экономические механизмы качества. – М., 1993.

 12. Курочкин А.С. Организация производства: Конспект лекций. – К., 1997.

 13. Мескон М., Альберт Л., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М, 1992.

 14. Международные стандарты. Управление качеством продукции. ИСО-9000-ИСО-9004, ИСО-8402. – М, 1988.

 1. ^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ


№ п/п


Найменування тем

Кількість годин лекційних занять

Кількість годин практичних

занять

1.

Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту

1
2.

Операційна система організації: структурно – процесна характеристика

2
3.

Моделі та інструментарій обґрунтування рішень в операційному менеджменті

2

2

4.

Планування і контроль реалізації операційної функції організації

2

2

5.

Забезпечення усталеного функціонування операційної системи

2

2

6.

Управління якістю та продуктивністю операційної діяльності

1
7.

Виробнича стратегія як основа проектування та створення операційної системи

1
8.

Ключові аспекти перетворень та розвитку операційної системи

1
9.

Інструментарій проектного менеджменту та його застосування в управлінні створенням і розвитком операційної системи

1
10.

Сучасні концепції та перспективи розвитку операційного менеджменту

1
РАЗОМ
14

6^ 4. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ:

Тема 1. Моделі та інструментарій обґрунтування рішень в операційному менеджменті

Контрольні запитання для перевірки:

 1. Основи формування технічної та соціальної політики підприємства;

 2. Організаційно – технічна підготовка виробництва;

 3. Структурні рішення при підготовці виробництва;

 4. Структура виробництва та детермінуючі її фактори;

 5. Методи прийняття рішень в операційному менеджменті.


Практичне завдання:

За жовтень місяць 2009 р. СП «Метален» випустив 100 тисяч тон товарної продукції – сталевого прокату. При цьому обсяг незавершеного виробництва на початок жовтня становив 11 тисяч тон, а на кінець – 9 тисяч тон.

Розрахувати валовий випуск продукції заводу та витрати сталевої заготовки для виробництва валового випуску прокату, враховуючи коефіцієнт витрат заготовки на сорт 1,1.


Тема 2. Планування і контроль реалізації операційної функції організації

Контрольні запитання для перевірки:

 1. Сутність та задачі планування виробництва;

 2. Загальні принципи формування виробничої програми;

 3. Планування завантаження виробничої потужності організації;

 4. Календарне планування;

 5. Планування матеріального забезпечення.

Практичне завдання:

Проектна потужність випуску сталевої арматури «Промет Інтертрейд» становить 140 тисяч тонн на рік (365 днів). Визначити ефективну продуктивність виробництва у розрахунку на добу за умови того, що планові простої обладнання становитимуть 20% загального фонду часу.


Тема 3. Планування та оптимізація матеріальних запасів

Контрольні запитання для перевірки:

 1. Сутність та мета створення запасів;

 2. Роль, облік та оцінка матеріальних запасів;

 3. Системи управління запасами;

 4. Визначення рівня резервного запасу;

 5. Логістичні рішення та процеси матеріального забезпечення.

Практичне завдання:

Розрахувати місячний календарний фонд робочого часу металургійного заводу за умови

28 робочих днів, 3 зміни тривалістю 8 годин кожна. Валовий випуск сталі заводу становить щомісячно 200 тисяч тон, кількість зайнятих 7000 людей. Визначити виробіток сталі на 1 зайнятого за рік.


^ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


5.1 Карта самостійної роботи студента:

^ Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форма контролю та звітності

Вивчення літератури з вивчення дисципліни

Протягом установчої сесії

Активна участь в роботі групи протягом аудиторних занять

Підготовка до лекцій

Протягом установчої сесії

Активна участь в роботі групи протягом аудиторних занять

Пошук та огляд літературних джерел за заданими проблемами

Кінець установчої сесії

Обговорення підготовки матеріалів під час виконання ІКР

Написання контрольної роботи за обраною темою

До екзамену

Захист


^ 5.2 Тематика індивідуальних навчально-дослідницьких завдань


Магістр виконує самостійну письмову практичну контрольну роботу. Робота повинна складатися з теоретичної та практичної частини загальний обсягом до 15 сторінок.

У практичній частині повинен розкриватися досвід організації та її менеджменту у вирішенні управлінської задачі.

Повинна бути дана оцінка результатів та ключових рішень менеджменту, та запропоноване альтернативне рішення, та його можливі наслідки для підприємства.

Практичний приклад за вибором студента, але за тематикою контрольної роботи.


Магістр виконує самостійну письмову практичну контрольну роботу. Робота повинна складатися з теоретичної та практичної частини загальний обсягом до 15 сторінок, яка складається з наступної структури:

1) введення (розкривається актуальність і мета підготовки контрольної роботи);

2) частина 1,2 (розглядаються теоретичні і практичні положення, які розкривають вибрану тему контрольної роботи);

3) частина 3 (проводиться рішення задачі);

4) висновок (формулюються висновки і пропозиції з питань теми і рішення задачі).


Індивідуальні навчально – дослідницькі завдання:


Варіант 1.

 1. Організаційні аспекти операційного менеджменту.

2. За жовтень місяць 2009 р. ВАТ «ЄМЗ» випустив 180 тисяч тон товарної продукції – сталевої заготовки прокату. При цьому обсяг незавершеного виробництва на початок жовтня становив 13 тисяч тон, а на кінець – 6 тисяч тон.

Розрахувати валовий випуск продукції заводу та витрати сталевої заготовки для виробництва валового випуску прокату, враховуючи коефіцієнт витрат заготовки на сорт 1,3.


Варіант 2.

  1. Виробнича стратегія та конкурентоспроможність.

  2. ВАТ «Концерн Стирол» у 2008 році реалізував хімічної продукції в обсязі 1 млн. тонн при цьому постійні витрати становили 40 млн. доларів США. При ціні реалізації продукту в 500 доларів США, маржинальний прибуток становив 15% ціни. Визначити точку беззбитковості для проектної потужності підприємства в 1,5 млн. тон хімічної продукції щорічно та виручку від реалізації для неї за цієї умови.


Варіант 3.

 1. Організація підготовки виробництва до реалізації рішень.

 2. За січень місяць 2009 р. ВАТ «Хлібпром» випустив 18 тон товарної продукції – макаронних виробів. При цьому обсяг незавершеного виробництва на початок січня становив 1,8 тони, а на кінець – 635 кілограмів.

Розрахувати валовий випуск продукції заводу та витрати муки на для виробництва валового випуску виробів, враховуючи коефіцієнт витрат муки на 1 кілограм виробу 0,77.


Варіант 4.

 1. Планування виробничої програми в операційному менеджменті.

 2. ВАТ «АВТОВАЗ» при щорічному виробництві 210 тисяч машин несе постійні витрати у розмірі 430 млн. доларів США. При цьому при ціні реалізації автомобіля в 10 тисяч доларів США, маржинальний дохід становить 31% ціни реалізації. Визначити точку беззбитковості для проектної потужності підприємства в 300 тисяч машин щорічно та виручку від реалізації для неї за цієї умови.


Варіант 5.

    1. Системи управління запасами підприємства.

    2. За травень місяць 2009 р. ВАТ «Хліб-продукт» відвантажив з елеваторів 80 тисяч тонн товарного фуражного зерна. При цьому обсяг незавершеного виробництва на початок травня становив 11 тисяч тонн, а на кінець – 18 тисяч тонн. Розрахувати валовий випуск фуражного зерна та загальні витрати зерна для виробництва валового випуску фуражу, враховуючи коефіцієнт витрат зерна на виробництво одиниці фуражу 2,1. Інша частина оцінюється як харчові сорти пшениці.


Варіант 6.

       1. Оперативне управління і шляхи удосконалювання виробничих процесів.

       2. ВАТ «АВТОЗАЗ» при щорічному виробництві 58 тисяч машин несе постійні витрати у розмірі 101 млн. доларів США. При цьому при ціні реалізації автомобіля в 9,4 тисяч доларів США, маржинальний дохід становить 29% ціни реалізації. Визначити точку беззбитковості для проектної потужності підприємства в 60 тисяч машин щорічно та виручку від реалізації для неї за цієї умови.


Варіант 7.

    1. Виробничий процес і організаційні типи виробництва.

    2. За березень місяць 2009 р. ВАТ «ХТЗ» відвантажив 20 тисяч тонн труб великого діаметру. При цьому обсяг незавершеного виробництва на початок березня становив 11 тисяч тон, а на кінець – 4 тисячі тонн. Розрахувати валовий випуск труб великого діаметру та загальні витрати штрипсу для виробництва валового випуску, враховуючи коефіцієнт витрат заготовки на виробництво одиниці труби 1,45.


Варіант 8.

       1. Побудова виробничої структури підприємства.

       2. ВАТ «Харківський тракторний завод» при щорічному виробництві 2,13 тисяч машин несе постійні витрати у розмірі 11 млн. доларів США. При цьому при ціні реалізації машини в 100 тисяч доларів США, маржинальний дохід становить 49% ціни реалізації. Визначити точку беззбитковості та виручку від реалізації для неї. Визначити точку беззбитковості для проектної потужності підприємства в 3 тисячі машин щорічно та виручку від реалізації для неї за цієї умови.

Варіант 9.

 1. Організація технічного обслуговування виробництва.

 2. За лютий місяць 2009 р. ТОВ «Ломпром» відвантажив 11 тисяч тонн дрібного металевого лому. При цьому обсяг незавершеного виробництва на початок лютого становив 1,8 тисячі тон, а на кінець – 2,9 тисячі тонн. Розрахувати валовий випуск дрібного металевого лому та загальні витрати великогабаритного лому для виробництва валового випуску, враховуючи коефіцієнт витрат великогабаритного лому на виробництво одиниці дрібного 1,1.


Варіант 10.

 1. Організація допоміжних виробництв в операційному менеджменті.

 2. Металургійний гігант ВАТ МК «Алчевський металургійний комбінат» при щорічному реальному виробництві 2,1 млн. тонн товарної заготовки несе постійні витрати у розмірі 100 млн. доларів США. При цьому при ціні реалізації заготовки в 390 доларів США, маржинальний дохід становить 21% ціни реалізації. Визначити точку беззбитковості для проектної потужності підприємства в 3 млн. тонн та виручку від реалізації для неї за цієї умови .


Варіант 11.

 1. Підготовка виробництва до випуску нової продукції.

 2. Проектна потужність випуску сталевої арматури «Промет» становить 485 тисяч тонн на рік (365 днів). Визначити ефективну продуктивність виробництва у розрахунку на добу за умови того, що планові простої обладнання становитимуть 21% загального фонду часу.


Варіант 12.

 1. Організаційне проектування виробничих систем.

 2. Валовий випуск сталі заводу становить щомісячно 600 тисяч тон. При цьому місячний плановий фонд робочого часу металургійного заводу розраховується за умови 30 робочих днів, 3 зміни тривалістю 8 годин кожна. Визначити валовий випуск за місяць за умови термінового ремонту тривалістю 1 доба.


Варіант 13.

 1. Методи та підходи до прогнозування у операційному менеджменті.

 2. Проектна потужність випуску сталевої арматури «Дубаї Стіл» становить 430 тисяч тонн на рік (365 днів). Визначити реальну продуктивність виробництва у розрахунку на добу за умови того, що планові простої обладнання становитимуть 11% загального фонду часу, та забезпеченість виробництва сировиною зменшує проектну потужність на 18 тисяч тонн на рік.


Варіант 14.

 1. Методи та підходи до планування у операційному менеджменті.

 2. Розрахувати місячний календарний фонд робочого часу хлібного заводу за умови 22 робочих днів, 2 змін тривалістю 8 годин кожна. За цих умов щодобово випускається 25 тонн хлібу. Розрахувати валове збільшення випуску продукції за умови введення третьої зміни та 30 робочих днів.


Варіант 15.

 1. Економічна безпека підприємства в операційному менеджменті.

 2. Реальна потужність випуску ТОВ «Хлібодар» становить 17 тонн виробів на добу, що становить 79% від проектної потужності. Визначити проектну потужність заводу з випуску хлібобулочних виробів на рік, та загальну річну потребу у пшеничної муці враховуючи коефіцієнт витрат муки на виріб 0,75.


Варіант 16.

 1. Логістика в системі матеріально – технічного забезпечення операційного менеджменту підприємства.

 2. Розрахувати місячний календарний фонд робочого часу хлібного заводу за умови 20 робочих днів, 2 змін тривалістю 8 годин кожна. За цих умов щодобово випускається 28 тонн хлібу. Розрахувати валове збільшення випуску продукції за умови введення третьої зміни.


Варіант 17.

 1. Інноваційні процеси в операційному менеджменті.

 2. Реальна потужність випуску ВАТ «Хлібозавод №8» становить 14 тонн виробів на добу, що становить 70% від проектної потужності. Визначити загальну проектну річну потребу у пшеничної муці враховуючи коефіцієнт витрат муки на виріб 0,7, та економічний ефект від зростання вартості муки за рік на 50 копійок.


Варіант 18.

 1. Планування бізнесу та операційний менеджмент.

 2. Розрахувати місячний плановий фонд робочого часу металургійного заводу за умови 30 робочих днів, 3 змін тривалістю 8 годин кожна, а також планових простоїв у розмірі 8 годин щодобово. Кількість зайнятих на заводі – 3000 робітників. Середня заробітна плата становить 3000 гривень. Визначити економічний ефект при скорочені 3% персоналу.


Варіант 19.

 1. Система якості як елемент операційного менеджменту. (Місце та роль якості продукції та процесів у операційному менеджменті).

 2. Реальна потужність з випуску сталевої заготовки ЗАТ ММЗ «Істіл (Україна)» становить 790 тисяч тонн на рік, що становить 80% проектної. Визначити проектну потужність заводу, та втрати від зростання протягом року ціни на металобрухт на 22 долари США. Витрати лому на тону сталевої заготовки становлять 910 кг.


Варіант 20.

 1. Стандартизація та сертифікація продукції у операційному менеджменті. (Місце та роль стандартизацій та сертифікацій продукції).

 2. Розрахувати місячний календарний фонд робочого часу металургійного заводу за умови 28 робочих днів, 3 змін тривалістю 8 годин кожна. Валовий випуск сталі заводу становить щомісячно 400 тисяч тон, кількість зайнятих 2000 людей. Визначити виробітку сталі на 1 зайнятого за рік.^ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Програмою магістерської підготовки передбачений поточний контроль виконання індивідуальних завдань і контроль в ході іспиту.

Об’єктом поточного контролю знань магістрів є виконання індивідуальних завдань. Оцінюються завдання, що опрацьовані самостійно – письмові контрольні роботи без зауважень за умови захисту в ході співбесіди з викладачем. За наявності зауважень кількість балів може бути знижена. Здача контрольних робіт обов’язкова – допуск до іспиту.

Підсумковий контроль – іспит, який проводиться у формі відповіді на два запитання, тестове завдання та співбесіди.

Критерії оцінювання знань студентів:

- кожне питання (вірна та повна відповідь – 4 бали, неточна і неповна відповідь – 3 бали, невірна відповідь – 0 балів);

- тестове завдання (вірна відповідь – 1 бал, невірна відповідь – 0 балів).

У оцінці знань враховується чіткість, повнота відповіді, креативність мислення студента, посилання на вивчені теорії в обґрунтуванні відповідей на поставлені питання, ілюстрація відповідей фактичними даними.


^ 6.1 Зразок екзаменаційного білету:


Донецький національний університет

Кафедра «Прикладна економіка»

Спеціальність 8.000013, «Бізнес адміністрування», з/в

Дисципліна «Операційний менеджмент»


Білет №1


 1. Сутність та еволюція розвитку операційного менеджменту.

 2. Статистичний контроль якості.


Практичне завдання:

За жовтень місяць 2009 р. ВАТ «Єнакіївський металургійний комбінат» випустив 200 тисяч тон товарної продукції – сталевого прокату. При цьому обсяг незавершеного виробництва на початок жовтня становив 10 тисяч тон, а на кінець – 8 тисяч тон.

Розрахувати валовий випуск продукції заводу та витрати сталевої заготовки для виробництва валового випуску прокату, враховуючи коефіцієнт витрат заготовки на сорт 1,1.


  1. Перелік екзаменаційних питань: 1. Сутність та еволюція розвитку операційного менеджменту;

 2. Роль та місце операційного менеджменту у системі управління;

 3. Основний зміст виробничого процесу;

 4. Концепція і принципи операційного менеджменту;

 5. Наукові принципи організації виробничого процесу;

 6. Загальна характеристика методів організації виробництва;

 7. Типи виробництва та їх техніко – економічні особливості;

 8. Виробничий процес, його різновиди та структура;

 9. Методи прийняття рішень в операційному менеджменті;

 10. Інструменти обґрунтування рішень в операційному менеджменті;

 11. Інструменти управління проектами в операційному менеджменті;

 12. Основи формування технічної та соціальної політики підприємства;

 13. Організаційно – технічна підготовка виробництва;

 14. Структурні рішення при підготовці виробництва;

 15. Структура виробництва та детермінуючі її фактори;

 16. Сутність та задачі планування виробництва;

 17. Загальні принципи формування виробничої програми;

 18. Планування завантаження виробничої потужності організації;

 19. Календарне планування;

 20. Планування матеріального забезпечення;

 21. Сутність та мета створення запасів;

 22. Роль, облік та оцінка матеріальних запасів;

 23. Сучасні системи управління запасами;

 24. Визначення рівня резервного запасу;

 25. Логістичні рішення та процеси матеріального забезпечення;

 26. Трудовий процес як елемент виробничого процесу;

 27. Мета та задачі організації труда на підприємстві;

 28. Принципи організації труда;

 29. Організація труда на робочих місцях;

 30. Система якості як елемент операційного менеджменту;

 31. Стандартизація та сертифікація продукції;

 32. Затрати на підтримку якості у операційному менеджменті;

 33. Поточне управління якістю;

 34. Статистичний контроль якості;

 35. Метод «Шість сигм» в операційному менеджменті.^ 6.3 Розрахункові екзаменаційні завдання:


Завдання 1

За жовтень місяць 2009 р. ВАТ «Єнакіївський металургійний комбінат» випустив 200 тисяч тон товарної продукції – сталевого прокату. При цьому обсяг незавершеного виробництва на початок жовтня становив 10 тисяч тон, а на кінець – 8 тисяч тон.

Розрахувати валовий випуск продукції заводу та витрати сталевої заготовки для виробництва валового випуску прокату, враховуючи коефіцієнт витрат заготовки на сорт 1,1.

Завдання 2

За січень місяць 2009 р. ВАТ «Хлібозавод №1» випустив 20 тон товарної продукції – хлібобулочних виробів. При цьому обсяг незавершеного виробництва на початок січня становив 1 тонна, а на кінець – 500 кілограмів.

Розрахувати валовий випуск продукції заводу та витрати муки на для виробництва валового випуску виробів, враховуючи коефіцієнт витрат муки на 1 кілограм виробу 0,6.

Завдання 3

За травень місяць 2009 р. ДАК «Хліб України» відвантажив з елеваторів 100 тисяч тонн товарного фуражного зерна. При цьому обсяг незавершеного виробництва на початок травня становив 10 тисяч тонн, а на кінець – 1 тисяча тонн.

Розрахувати валовий випуск фуражного зерна та загальні витрати зерна для виробництва валового випуску фуражу, враховуючи коефіцієнт витрат зерна на виробництво одиниці фуражу 2. Інша частина оцінюється як харчові сорти пшениці.

Завдання 4

За березень місяць 2009 р. ВАТ «Харцизький трубний завод» відвантажив 10 тисяч тонн труб великого діаметру. При цьому обсяг незавершеного виробництва на початок березня становив 1 тисяча тонн, а на кінець – 2 тисячі тонн.

Розрахувати валовий випуск труб великого діаметру та загальні витрати штрипсу для виробництва валового випуску, враховуючи коефіцієнт витрат заготовки на виробництво одиниці труби 1,3.


Завдання 5

За лютий місяць 2009 р. ТОВ ПФК «Прометей» відвантажив 10 тисяч тонн дрібного металевого лому. При цьому обсяг незавершеного виробництва на початок лютого становив 1 тисяча тонн, а на кінець – 3 тисячі тонн.

Розрахувати валовий випуск дрібного металевого лому та загальні витрати великогабаритного лому для виробництва валового випуску, враховуючи коефіцієнт витрат великогабаритного лому на виробництво одиниці дрібного 1,07.

Завдання 6

Проектна потужність випуску сталевої арматури «Промет Стіл» становить 400 тисяч тонн на рік (365 днів). Визначити ефективну продуктивність виробництва у розрахунку на добу за умови того, що планові простої обладнання становитимуть 20% загального фонду часу.

Завдання 7

Проектна потужність випуску сталевої арматури «Промет Стіл» становить 400 тисяч тонн на рік (365 днів). Визначити реальну продуктивність виробництва у розрахунку на добу за умови того, що планові простої обладнання становитимуть 10% загального фонду часу, та забезпеченість виробництва сировиною зменшує проектну потужність на 20 тисяч тонн на рік.

Завдання 8

Реальна потужність випуску ВАТ «Хлібозавод №1» становить 18 тонн виробів на добу, що становить 80% від проектної потужності. Визначити проектну потужність заводу з випуску хлібобулочних виробів на рік, та загальну річну потребу у пшеничної муці враховуючи коефіцієнт витрат муки на виріб 0,6.

Завдання 9

Реальна потужність випуску ВАТ «Хлібозавод №1» становить 13 тонн виробів на добу, що становить 60% від проектної потужності. Визначити загальну річну потребу у пшеничної муці враховуючи коефіцієнт витрат муки на виріб 0,6, та економічний ефект від зростання вартості муки за рік на 50 копійок.

Завдання 10

Реальна потужність з випуску сталевої заготовки ЗАТ ММЗ «Істіл (Україна)» становить 400 тисяч тонн на рік, що становить 40% проектної. Визначити проектну потужність заводу, та втрати від зростання протягом року ціни на металобрухт на 20 доларів США. Витрати лому на тону сталевої заготовки становлять 950 кг.

Завдання 11

Розрахувати місячний календарний фонд робочого часу металургійного заводу за умови

30 робочих днів, 3 зміни тривалістю 8 годин кожна. Валовий випуск сталі заводу становить щомісячно 300 тисяч тон, кількість зайнятих 7000 людей. Визначити виробітку сталі на 1 зайнятого за рік.

Завдання 12

Розрахувати місячний плановий фонд робочого часу металургійного заводу за умови

30 робочих днів, 3 зміни тривалістю 8 годин кожна, а також планових простоїв у розмірі 3 годин щодобово. Кількість зайнятих на заводі – 7000 робітників. Середня заробітна плата становить 3000 гривень. Визначити економічний ефект при скорочені 3% персоналу.

Завдання 13

Розрахувати місячний календарний фонд робочого часу хлібного заводу за умови

20 робочих днів, 2 змін тривалістю 8 годин кожна. За цих умов щодобово випускається 20 тонн хлібу. Розрахувати валове збільшення випуску продукції за умови введення третьої зміни.

Завдання 14

Розрахувати місячний календарний фонд робочого часу хлібного заводу за умови

20 робочих днів, 2 змін тривалістю 8 годин кожна. За цих умов щодобово випускається 25 тонн хлібу. Розрахувати валове збільшення випуску продукції за умови введення третьої зміни та 22 робочих днів.

Завдання 15

Валовий випуск сталі заводу становить щомісячно 300 тисяч тон.

При цьому місячний плановий фонд робочого часу металургійного заводу розраховується за умови 30 робочих днів, 3 зміни тривалістю 8 годин кожна. Визначити валовий випуск за місяць за умови термінового ремонту тривалістю 12 годин.

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Рецензенти: завідувач відділом Інституту економіки промисловості нан україни, к е н., с н с
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Рецензенти: завідувач відділом Інституту економіки промисловості нан україни, к е н., с н с
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи