Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» icon

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
НазваМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Сторінка1/2
Дата10.09.2012
Розмір0.71 Mb.
ТипДокументи
  1   2

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

кафедра «ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА»


ЗАТВЕРДЖЕНО

Радою економічного факультету

Протокол № 2 від 23.10.2009 р.

Голова Ради
______________

Г.О.Черніченко


РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

для студентів спеціальності 8.000013 «Бізнес-адміністрування»


Донецьк – 2009

Укладач: к.е.н., доц.. Михальська Л.С.


Рецензенти: д.е.н., проф..Семенов А.Г.,

к.е.н., доц.. Правдивцев П.А.


Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол № 2 від 20.10.2009 р.


Зав. кафедрою «Прикладна економіка»,

д.е.н., проф. Т.В. Орєхова


Робоча програма ухвалена на засіданні навчально-методичної комісії економічного факультету, протокол № 1 від 21.10.2009 р.

Голова навчально-методичної комісії Т.В. Орєхова


Донецьк: ДонНУ, 2009


1. ВСТУП


1.1 Опис

Податкова система України будується шляхом проб і помилок, сьогодні вона не має під собою реального економічного підґрунтя. Це свідчить про відсутність податкового менеджменту у тій формі, у якій він повинен бути, адже наявність наукової обґрунтованості є необхідною складовою ефективного менеджменту. У зв’язку з цим особливу увагу слід приділити організації і вдосконаленню всіх аспектів податкового менеджменту, під яким на макрорівні слід розуміти систему державного управління оподаткуванням, що займається координацією у вдосконаленням усіх аспектів оподаткування. Податковий менеджмент має прийти на зміну традиційним підходам до управління оподаткуванням, які склалися в умовах централізованої економіки. Це, у свою чергу, зумовлює необхідність оволодіння прийомами та методами податкового менеджменту під час підготовки кваліфікованих фахівців.

Для вивчення студентам пропонуються наступні теми:

Тема 1. Податковий менеджмент у системі управління фінансами

Поняття податкового менеджменту та його функції. Характеристика елементів податкового менеджменту. Необхідність податкового менеджменту на промисловому підприємстві та його функції.

Тема 2. Податкова служба України та напрямки її розвитку

Структура податкової служби України, її завдання і функції. Концепція розвитку державної податкової служби України. Автоматизовані інформаційні системи (АІС) у податковій службі України. Особливості інформаційного забезпечення АІС державної податкової служби України.

Тема 3. Правові засади діяльності робітників податкової служби як державних службовців

Основні положення Закону України «Про державну податкову службу в Україні» та їх характеристика. Державна політика у сфері державної служби. Порядок проходження державної служби у державних органах. Декларування доходів державних службовців.

Тема 4. Податкова робота органів ДПС України

Організація податкової роботи ДПС України. Характеристика показників ефективності роботи органів ДПС України. Податкова дисципліна і податкова культура. Роль масово-роз’яснювальної роботи з платниками податків у забезпеченні податкових надходжень до бюджету.

Тема 5. Облік платників податків та податкових надходжень органами державної податкової служби

Порядок ведення обліку юридичних осіб – платників податків. Особливості обліку фізичних осіб – платників податків (підприємців). Порядок ведення особистих рахунків платників податків.

Тема 6. Податкове прогнозування та аналіз надходжень до бюджету

Сутність, етапи та показники прогнозування податкових надходжень. Аналіз виконання податкових надходжень. Використання інформаційних систем у роботі податкових органів. Особливості податкового планування на мікрорівні.

Тема 7. Податкове регулювання як складова державного податкового менеджменту

Податкове регулювання й економічна політика держави. Принципи податкового регулювання. Інструменти податкового регулювання. Податкові пільги.

Тема 8. Податкове адміністрування

Сутність, склад, об’єкти та суб’єкти податкового адміністрування. Облік платників податків. Облік платежів до органів податкової служби. Поняття податкового зобов’язання та визначення його суми. Погодження податкових зобов’язань.  1. Рівень дисципліни

А) Попередні умови

На початку вивчення дисципліни «Податковий менеджмент» магістрант має володіти знаннями з основних дисциплін, які складають методологічну основу курсу: з мікроекономіки і макроекономіки – показники ефективності виробництва, праці, використання людських ресурсів, процеси розвитку економіки держави; з фінансів підприємств – відносини щодо розподілу доходів та надходжень підприємства та створення децентралізованих грошових фондів.

Б) Цілі і завдання

Ціль навчальної дисципліни «Податковий менеджмент» – формування у студентів системи спеціальних знань у сфері податкових відносин, що виникають між державою, юридичними та фізичними особами з приводу податкового планування, податкового регулювання та податкового контролю.

^ Основні завдання навчальної дисципліни:

- знання сутності, функцій та значення податкового менеджменту у системі управління фінансами;

- знання структури, функцій та завдань Податкової служби України;

- знання організації податкової роботи ДПС України;

- знання порядку ведення обліку юридичних і фізичних осіб;

-оволодіння сутністю та методикою розрахунку показників прогнозування податкових надходжень;

- засвоєння сутності та інструментів податкового регулювання;

- знання сутності, суб’єктів та організації податкового адміністрування.

Системний підхід до викладання курсу «Податковий менеджмент» уможливить формування належних знань та вмінь:

студент повинен знати:

- поняття податкового менеджменту, його функції, елементи, необхідність на підприємстві;

- сутність та концепцію розвитку податкової служби України, її завдання і функції;

- правові засади діяльності робітників податкової служби;

- порядок організації податкової роботи органів ДПС України;

- особливості обліку платників податків- юридичних і фізичних осіб;

- сутність та показники податкового прогнозування;

- особливості та інструменти податкового регулювання;

- порядок організації податкового адміністрування;

студент повинен вміти:

- визначати елементи податкового менеджменту та напрямки їх використання;

- розробляти концептуальні основи розвитку податкової служби;

- розраховувати показники діяльності податкової служби;

- вести облік оподаткування платників;

- розраховувати показники податкового прогнозування;

- вибирати та застосовувати інструменти податкового регулювання;

- вести організацію податкового адміністрування.


1.3 Обов’язковість вивчення дисципліни

Дисципліна відноситься до циклу дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу.


1.4 Викладацький склад

Викладання дисципліни здійснює кандидат економічних наук, доцент кафедри «Фінанси і банківська справа» Михальська Людмила Станіславівна


1.5 Методика викладання, форми та методи навчання

Словесні – лекції з застосуванням методів активізації, у тому числі проблемні лекції; наглядні – при формуванні візуального сприяння теоретичного матеріалу; практичні – при формуванні вмінь та навичок використання окремих методів аналізу макроекономічних показників; репродуктивні та проблемно – пошукові – при виконанні самостійних та індивідуальних завдань.


1.6.Мова

Викладання ведеться в російською та українською мовами.


2. Навчальна програма курсу. Література


^ ТЕМА 1. ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ

Сутність податкового менеджменту. Функції податкового менеджменту: законотворча діяльність у сфері оподаткування; аналіз і прогнозування (планування) податків; податковий контроль; залучення платників податків до відповідальності за порушення ними податкового законодавства. Сінергетичні елементи податкового менеджменту: інформаційне забезпечення, економічний аналіз, планування та прогнозування, оперативна робота, контроль, оптимізаційне регулювання, внутрішня та зовнішня координація, засоби адаптаційного характеру. Елементи податкового регулювання: податкові пільги; податкові санкції; прийняття управлінських рішень; оптимізація податкових ставок; бюджетно-податкове регулювання; заходи щодо легалізації неоподаткованих доходів; регулювання граничного рівня споживання; стимулювання та мотивація. Основні функції податкового менеджменту на підприємстві. Необхідність податкового менеджменту на промисловому підприємстві та його функції.

^ ТЕМА 2. ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ ТА НАПРЯМКИ ЇЇ РОЗВИТКУ

Структура податкової служби України, її завдання та функції. Концепція розвитку державної податкової служби України. Стратегічні напрямки розвитку податкової служби. Автоматизовані інформаційні системи у податковій службі України. Функціональна та забезпечувальна частини АІС. Порядок реалізації задач основних підсистем на прикладі районних податкових інспекцій. Особливості інформаційного забезпечення АІС ДПС України: позамашинна та внутрішньомашинна частини. Класифікація одиниць інформаційних потоків: за входом, за строками надання; за функціональними напрямками діяльності податкових органів. Класифікація інформації масивів за ступенем стійкості.


^ ТЕМА 3. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ РОБІТНИКІВ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ ЯК ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Основні положення Закону України «Про державну податкову службу в Україні» та їх характеристика. Принципи формування державної служби в Україні. Права та обов’язки державного службовця. Державна політика в сфері державної служби. Функції Головного управління державної служби України. Порядок проходженняя державної служби у державних установах. Характеристика посадових категорій. Обмеження, що встановлені до державних службовців. Передумови для зупинення державної служби. Декларування доходів державних службовців. Форма декларації.

^ ТЕМА 4. ПОДАТКОВА РОБОТА ОРГАНІВ ДПС УКРАЇНИ

Організація податкової роботи ДПС України. Порядок та форми розрахунків з бюджетом. Показники ефективності роботи органів ДПС України: коефіцієнт добровільності виконання платниками своїх податкових зобов’язань; коефіцієнт витрат на виконання вимог податкового законодавства платниками податків; коефіцієнт ймовірності виявлення випадків ухилення від сплати податків та платежів; коефіцієнт якості функціонування державної податкової служби при адмініструванні податків та наданні податкових послуг платникам податків. Податкова дисципліна та податкова культура. Роль масово-роз’яснювальної роботи з платниками податків у забезпеченні податкових надходжень до бюджету.

^ ТЕМА 5. ОБЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ТА ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ

Порядок ведення обліку юридичних осіб – платників податків. Етапи та процедури обліку платників податків. Способи реалізації принципу організаційної єдності реєстраційних процедур. Документи, що надаються платниками податків – юридичними особами для прийняття їх на облік органами ДПС. Етапи та процедури обліку платників податків. Особливості обліку фізичних осіб – платників податків (підприємців). Державний реєстр фізичних осіб. Джерела формування інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб. Порядок ведення особистих рахунків платників податків. Форми особистих рахунків. Суми, що підлягають нарахуванню на особисті рахунки платників податків. Документи, що є підставою для нарахування платежів. Підрозділи, що здійснюють супроводження єдиного технологічного процесу комп’ютерної обробки документів відносно обліку платежів, що надходять до бюджету.

^ ТЕМА 6. ПОДАТКОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА АНАЛІЗ НАДХОДЖЕНЬ ДО БЮДЖЕТУ

Сутність, етапи та показники прогнозування податкових надходжень. Аналіз виконання податкових надходжень на підставі ступеня виконання планових податкових завдань, потенційного рівня стягнення податків, коефіцієнта резерва збільшення планових надходжень, коефіцієнта податкового оптимуму. Використання інформаційних систем у роботі податкових органів. Основні АРМи, що використовуються під час оподаткування юридичних осіб: АРМ «Облік платників», АРМ «Реєстрація платників податку на додану вартість», АРМ «Прийняття та обробка звітів», АРМ «Облік податків та платежів», АРМ «Касові апарати», АРМ «Митниця». Особливості податкового планування на мікрорівні та його основні етапи.


^ ТЕМА 7. ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ДЕРЖАВНОГО ПОДАТКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Податкове регулювання та економічна політика держави. Завдання, що вирішуються за допомогою податкового регулювання на макрорівні. Критерії податкового регулювання на мікрорівні. Принципи податкового регулювання та їх взаємозв’язок з принципами оподаткування та державного регулювання. Інструменти податкового регулювання: системні, комплексні, локальні. Засоби податкового регулювання: інструменти, що пов’язані з об’єктом оподаткування; визначення складу платників податків; принципи встановлення та розмір ставки податку; механізми, що пов’язані з порядком обчислення бази оподаткування та податкових зобов’язань; податкові пільги. Сутність та класифікація податкових пільг. Групи податкових пільг за формою їх надання: звільнення від оподаткування окремих категорій платників податків; зменшення об’єкту оподаткування; зменшення бази оподаткування; зменшення податкових ставок; використання спеціальних методів податкового обліку; збільшення податкового (звітного) періоду; зменшення суми податку, що підлягає сплаті; відстрочка та розстрочка сплати податкових зобов’язань.

^ ТЕМА 8. ПОДАТКОВЕ АДМІНІСТРУВАННЯ

Поняття, склад, об’єкти та суб’єкти податкового адміністрування. Облік платників податків у залежності: від об’єктів обліку; від суб’єктів обліку; від виду обліку. Постановка на первинний облік платників податків – юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів. Критерії віднесення платників до категорії крупних. Постановка на облік фізичних осіб – підприємців. Постановка на облік платників єдиного податку. Облік неприбуткових організацій. Облік платежів в органах податкової служби. Поняття податкового зобов’язання та визначення його суми. Способи визначення суми податкових зобов’язань. Узгодження податкових зобов’язань: несамостійне; самостійне. Податкова декларація: сутність, строки подання та строки сплати платником податкового зобов’язання. Визначення податкового зобов’язання контролюючими органами. Узгодження по умовчанню. Апеляційне узгодження.

^ НАВЧАЛЬНА І МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст..141

 2. Бюджетний кодекс України //Урядовий кур’єр. – 2001. – №131.

 3. Господарський кодекс України. – Х.: ТОВ «Одісей», 2003. – 248 с.

 4. Кодекс України про адміністративні порушення від 07.12.84 № 8073-Х. – Х.: ТОВ «Одісей»,2001. – 272 с.

 5. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-ІІІ. – Х.: ТОВ «Одісей», 2001. – 240 с.

 6. Митний кодекс України від 11.07.2002 № 92-ІV // Відомості Верховної Ради України – 2002. – № 38-39 – Ст. 288.

 7. Цивільний кодекс України від 16.01.2003.-Х.: ТОВ «Одісей»,2003-408 с.

 8. Закон України «Про державну податкову службу в Україні» від 04.12.90 №509-ХІІ // Основи податкового законодавства: Зб. основних законодавчих актів / Уклад.: Ю.Б.Іванов, Л.М. Карпов. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2005. – 312 с.

 9. Закон України «Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 14.01.98 №16/98-ВР //Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №23. – Ст..121

 10. Закон України «Про систему оподаткування» (у редакції Закону України від 18.02.97 №77 / 97-ВР зі змінами й доповненнями //Основи податкового законодавства: Зб. основних законодавчих актів / Уклад.: Ю.Б. Іванов, Л.М. Карпов. – Х.: «ІНЖЕК», 2005. – с.5 – 14.

 11. Закон України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 №168/97 (зі змінами й доповненнями) //Основи податкового законодавства: Зб. основних законодавчих актів / Уклад.: Ю.Б.Іванов, Л.М. Карпов. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2005. – с.174 – 218.

 12. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.94 (у редакції №334 / 94 ВР закону України від 22.05.97 №283/97-ВР зі змінами й доповненнями) // Основи податкового законодавства: Зб. основних законодавчих актів. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2005. – с.94 – 174.

 13. Закон України «Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» від 11.12.91 №1963-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №11. – Ст..150

 14. Закон України «Про плату за землю» від 03.07.92 №2535-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 38. – Ст..560.

 15. Закон України «Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби» від 15.09.95 №329 / 95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – №40. – Ст..297.

 16. Закон України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» від 23.03.96 №98 / 96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №20. – Ст..82.

 17. Закон України «Про фіксований сільськогосподарський податок» від 17.12.98 № 320-ХІV // Офіційний вісник України. – 1998. – № 52. – Ст. 1916.

 18. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність а Україні» від 16.07.99 № 996-ХІV //Офіційний вісник України. – 1999. – № 33. – Ст.. 1706.

 19. Закон України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетом та державними цільовими фондами» від 21.12.2000 № 2181-ІІІ // Основи податкового законодавства: Зб. основних законодавчих актів / Уклад.: Ю.Б.Іванов, Л.М. Карпов. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2005. – 312 с.

 20. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 24.12.2002 № 349-ІV // Офіційний вісник України. – 2003. – №3. – Ст..61.

 21. Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 № 889-ІV //Основи податкового законодавства: Зб. основних законодавчих актів / Уклад.: Ю.Б.Іванов, Л.М. Карпов. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2005. – с.227 – 278.

 22. Декрет КМУ «Про місцеві податки і збори» від 20.05.93 № 56-93 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №30. – Ст. 336.

 23. Указ Президента України «Про внесення змін до Указу Президента України від 03.07.98 № 727 «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва» // Основи податкового законодавства: Зб. основних законодавчих актів / Уклад.: Ю.Б. Іванов, Л.М.Карпов. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2005. – с.283 – 288.

 24. Концепция реформирования налоговой системы Украины // Голос Украины. – 2000. – № 44. – с.1 – 12

 25. Азаров Н.Н. Налоговая политика в Украине: принципы и реалии // Вестник налоговой службы Украины. – 2008. – № 15. – с.37 – 42.

 26. Андрущенко В.Л. Фискальное администрирование как наука и как искусство // Финансы Украины. – 2003. – № 6. – с.27.

 27. Бабич Л., Барсук Р. Налоговое реформирование в Украине: направления совершенствования // Экономика Украины. – 2007. – № 2. – с.9-21.

 28. Балацкий Е.В. Точки Лаффера и их количественная оценка //Мировая экономика и международные отношения. – 1997. – № 11. – с.31-43.

 29. Балацкий Е.В. Воспроизводственный цикл и налоговое бремя // Экономика и математические методы. – 2008. – № 1. – с.3-16.

 30. Белоус В. Становление налоговой системы требует научного обеспечения // Вестник налоговой службы. – 2005. – №19. – с.15.

 31. Василик О.Д. Податкова система України: Навч. посіб. – К.: ВАТ «Поліграфкнига», 2004. – 478 с.

 32. Вишневский В.П., Веткин А.С. Уход от уплаты налогов: теория и практика.-Донецк: НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти, 2003.-228 с.

 33. Вишневский В.П. Налогообложение: теории, проблемы, решения / В.П. Вишневский, А.С. Веткин, Е.Н.Вишневская и др. – Донецк: ДонНТУ, ИЭП НАН Украины, 2006. – 504 с.

 34. Владимирцева Л. Порядок проведення перевірок суб’єктів підприємницької діяльності органами ДПАУ // Все про бухгалтерський облік. – 2001. – № 48. – с.43-44.

 35. Воронкова О.М. Контрольна й аналітична робота податкової служби України // Фінанси України. – 2001. – № 8. – с.135-141.

 36. Вылкова Е., Романовский М. Налоговое планирование. – СПб.: Питер, 2004. – 634 с.

 37. Габрук О. Коментар до Закону України «Про податок на доходи фізичних осіб» // Бухгалтерський облік і аудит. – 2003. – № 9. – с.43-46.

 38. Гуріна М. Податковий аудит в умовах нового законодавчого поля // Вісник податкової служби України. – 2001. – № 20. – с.31-33.

 39. Гутник А.Є. Запобігання податковою міліцією ухиленням від сплати податків. – К.: Атака, 2001. – 176 с.

 40. Данілов О.Д., Фліссак Н.П. Податкова система та шляхи її реформування: Навч. посіб. – К.: Парламентське вид-во, 2001. – 216 с.

 41. Дивере М. Экономика налоговой политики: Пер. с агл. / Под ред. М. Дивере. – М.: Инфор.-издат. Дом «Филинъ», 2001. – 328 с.

 42. Дікань Л.В., Воїнова Т.С. Податкова система: Навч. Посіб. – Харків: Вид-во ХДЕУ, 2002. – 252 с.

 43. Єлісєєв А.В., Підлужний М.П. Податкове планування. Мінімізація оподаткування законними способами. – Л.: Ліга-Прес, 2003. – 274 с.

 44. Есипов С. Взаимосвязь уровня налогообложения с макроэкономическими параметрами // Бизнес-информ. – 2007. – № 1. – с.32.

 45. Загородній А.Г., Єлісєєв А.В. Податки та податкове планування підприємницької діяльності. – Л.: Центр бізнес-сервісу, 2003. – 152 с.

 46. Зазвонова Л.А., Фомин Ф.Ф. Налоги и налогообложение: Учеб. Пособие. – К.: Изд-во Европ. Ун-та, 2003. – 265 с.

 47. Зарипов В.М. Законные способы налоговой экономики. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС,2003. – 176 с.

 48. Злобина Л.А., Стажкова М.М. Оптимизация налогообложения экономического субъекта: Учеб. пособие – М.: Академический проект, 2003. – 240 с.

 49. Иванов Ю.Б. Налоговое планирование: сутність, отличия, методы // Бухгалтерия. – 2004. – №40. – с.37-40.

 50. Іванов Ю.Б., Крисоватий А.І., Десятнюк О.М. Податкова система: Підручник. – К.: Атака, 2006. – 920 с.

 51. Іванов Ю.Б., Крисоватий А.І., Кізима А.Я., Карпова В.В. Податковий менеджмент: Підручник. – К.: Знання, 2008. – 525 с.

 52. Ісаншина Г.Ю. Податковий менеджмент: Навч.посіб. – К.: ЦУЛ, 2003. – 260 с.

 53. Карп М.В. Налоговый менеджмент: Учеб. для вузов. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2001. – 477 с.

 54. Кізима А.Я. Податковий менеджмент: Навч.-метод. Посіб. – Т.: Астон, 2002. – 166 с.

 55. Крисоватий А.І., Кізима А.Я. Податковий менеджмент: Навч. посіб. – Т.: Карт-бланш, 2004. – 304 с.

 56. Крысоватый А.И. Моделирование векторов реформирования налоговой политики // Налогообложение: проблемы науки и практики. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2006. – 232 с.

 57. Кучеров И.И. Налоговое право зарубежных стран: Курс лекций. – М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2003. – 374 с.

 58. Лекарь С. Нове в оподаткуванні доходів фізичних осіб // Вісник податкової служби. – 2003. – № 28. – с.7 – 10.

 59. Литвиненко Я.В. Податкова політика: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2003. – 224 с.

 60. Левочкин С. Налоговая структура в Украине и пути ее совершенствования // Экономика Украины. – 2006. – № 5. – с.19-24.

 61. Ляшенко Ю.І. Податкова діяльність держави в умовах ринкової трансформації економіки //Фінанси України. – 2007. – №12. – с.121-125.

 62. Мельник В.М., Грицаєнко І.А., Іванишина О.С. Оподаткування підприємницької діяльності: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2003. – 160 с.

 63. Налоговый менеджмент: Учебник / А.Г. Поршнев, Д.Г.Черников, Б.И. Замятин и др.; Под ред.д-ра экон. Наук, проф., чл.-кор. РАН А.Г.Поршнева. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 442 с.

 64. Національні стандарти бухгалтерського обліку //Все про бухгалтерський облік. – 2001. – № 37. – 63 с.

 65. Началов А.В. Налоговый словарь. – М.: Издательско-консультац. Компания «Статус-кво 97», 2004. – 400 с.

 66. Невмержицький В., Мараховська Т. Становлення податкової системи України // Вісник податкової служби. – 2008. – №3. – с.23-28.

 67. Онишко С.В. Податкові відносини між державою та платниками податків // Фінанси України. – 2001. – №3. – с. 85-91.

 68. Онишко С.В., Жеребних А.М. Виконання податкових зобов’язань в Україні // Фінанси України. – 2001. – №7. – с.104-114.

 69. Основы менеджмента: Учеб пособие / Ю.В.Соболев, В.С.Верлока, М.В.Макаренко и др.; Под ред.. В.С. Верлоки. – 2-е узд. – Х.: Изд. Дом «ИНЖЭК», 2004. – 352 с.

 70. Онегина В. Реформа налоговой системы // Бізнес-информ. – 2007. – №11. – с.82-85.

 71. Опарін В.М. Фінансова система: теоретичні засади та практичні аспекти її розбудови в Україні // Фінанси України. – 2002. – №1. – с.49-59.

 72. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение в Российской Федерации: Учеб. Для вузов. – 6-е изд., доп. И перераб. – М.: Междунар. Центр фин.-экон.развития, 2004. – 576 с.

 73. Папаика А. Проблемы и пути развития налоговой системы Украины // Финансы Украины. – 2007.-№7. – с.55-60.

 74. Папаїка А. Актуальні проблеми нового податкового законодавства України // Схід. – 2006.-№2. – с.37-42.

 75. Пушкар Р.М., Тарнавська Н.П. Менеджмент: теорія та практика: Підручник. – 2-ге вид., перероб. ідоп. – Т.: Карт-бланш, 2003. – 490 с.

 76. Податкове право: Навч. посіб. / М.П. Кучерявенко, Г.В. Гех, О.О. Дмитрик та ін.; За ред.. М.П. Кучерявенька. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 400 с.

 77. Рева Т.М. Податковий менеджмент: навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури. – 2007. – 282 с.

 78. Романовский М.В., Врублевская О.О. Налоги и налогообложение. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2003. – 576 с.

 79. Сенчуков В. Оптимальная система налогообложения // Экономика Украины. – 2008. – №3. – с.55-60.

 80. Скворцов Н.Н. Налоговый менеджмент: стратегия и тактика: В 10 кн. – Кн..1: От стагнации к стабилизации: Практ.рук. / Под ред. В.П.Давыдовой. – К.: Вища шк.., 2002. – 222 с.

 81. Соколов А.А. Теория налогов. – М.: ООО «ЮрИнфоРПресс», 2003.-506 с.

 82. Соколовська А.М. Податкова система держави: теорія й практика становлення. – К.: Знання-Прес, 2004. – 454 с.

 83. Соколовська А.М. Особливості проведення податкових реформ: світовий досвід і Україна // Фінанси України. – 2008. – №12. – с.71-81.

 84. Сулим В. Поняття податкової дисципліни // Вісник податкової служби України. – 2002. – №34. – с.61.

 85. Тихонов Д.Н. Основы налоговой безопасности. – М.: Аналитика-Пресс, 2002. – 224 с.

 86. Тимченко О.М. Податковий менеджмент: Навч.-метод. Посіб. Для сам ост. Вивч.дисц. – К.: КНЕУ,2001. – 150 с.

 87. Узагальнена інформація щодо створених в Україні спеціальних економічних зон та територій пріоритетного розвитку зі спеціальним режимом інвестиційної діяльності // Економіст. – 2003. – №3. – с.4-17.

 88. Уманців Ю.М., Швед Ю.А. Офшорне підприємництво у сучасній економіці: Монографія. – К.: Атіка, 2004. – 144 с.

 89. Фінансовий менеджмент: Підручник / А.М. Поддєрьогін, М.Д.Білик, Л.Д.Буряк та ін.; За ред. Проф.. А.М. Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 2005. – 536 с.

 90. Фурман А. Шляхи вдосконалення (модернізації) податкового контролю у загальній системі адміністрування податків та обов’язкових платежів до бюджету // Вісник податкової служби України. – 2001. – №21. – с.11-15.

 91. Фокин В.М. Налоговое регулирование: Учеб. пособие / Под ред.. С.Г. Пепеляева. – М.: Статут, 2004. – 76 с. – (Библиотека налогового юриста).

 92. Фокин Ю., Кирова Е. Налоговая загрузка: проблемі и пути решения // Єкономист. – 2006. – №10. – с.52-59.

 93. Ходов Л.Г., Худолеев В.В. Налоги и налогообложение: Учеб. Пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2002. – 304 с.

 94. Хотинская Г.И. Налоговый менеджмент и его эффективность //Финансовый менеджмент. – 2002. – №2. – с.35-50.

 95. Черников Д.Г. и др.. Налоги: Учеб. Пособие / Под ред.. Д.Г.Черникова. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 656 с.

 96. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / А.А. Лобанів, В.Е. Барбаумов, М.А. Рогов и др..; Под ред. А.А. Лоба нова и А.В.Чугунова. – М.: Альпина Паблишер, 2003. – 786 с.

 97. Юргелевич С.В. Дискреційна податкова політика у сфері непрямого оподаткування // Фінанси України. – 2008. – №1. – с.78=84.

 98. Юринец В., Лондар С. Влияние налоговой политики на отрасли экономики // Бизнес-Информ. – 2008. – №5 – с.49-52.

 99. Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 576 с.

 100. 7 нот менеджмента: Настольная книга руководителя / В. Краснова и др.. – 5-е изд., доп. – М.: Журнал «ЕксперТ»: ООО «Издательство ЭКСМО», 2002. – 656 с.

 101. European Tax Handbook 2004 / Juhani Kesti, L.L. M. Editor. – Amsterdam: International Bureau of Fiscal Documentation, 2004. – 754 p.

 102. www.liga.kiev.ua.

 103. www.sta.gov.ua.

 104. www.visnuk.com.ua.3. Модульне планування


На вивчення дисципліни в цілому відводиться 108 акад. годин (3кредити), на заочному відділенні загальний час аудиторної роботи складає 20 акад. годин, в тому числі 14 лекцій та 6 практичних (семінарських) занять, самостійна робота студентів має складати відповідно до начального плану – 88 акад. годин.


  1   2

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Рецензенти: завідувач відділом Інституту економіки промисловості нан україни, к е н., с н с
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Рецензенти: завідувач відділом Інституту економіки промисловості нан україни, к е н., с н с
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи