Міністерство освіти І науки україни донецький нацональний університет економічний факультет кафедра прикладної економіки icon

Міністерство освіти І науки україни донецький нацональний університет економічний факультет кафедра прикладної економіки
Скачати 282.4 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни донецький нацональний університет економічний факультет кафедра прикладної економіки
Дата10.09.2012
Розмір282.4 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ ЕКОНОМІКИ


ЗАТВЕРДЖЕНО

Радою економічного факультету

Протокол № 2 від 23.10.2009 р.

Голова Ради
______________

Г.О.Черніченко


РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ПРИКЛАДНА СТАТИСТИКА»

для студентів спеціальності 8.000013 «Бізнес-адміністрування»


Донецьк – 2009

Укладач: Шамілева Л. Л., к.е.н., доцент


Рецензенти: Сидорова А. В., д.е.н., проф., завідувач кафедри

Масич Л. О., к.е.н., доцент


Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри економічної статистики, протокол № 1, від 28.08.2009 р.

Зав. кафедрою д.е.н., проф. А.В. Сидорова


Робоча програма ухвалена на засіданні навчально-методичної комісії обліково-фінансового факультету, протокол № 1 від 17.09.2009 р.
Голова навчально-методичної комісії к.е.н., доц. Н.В. Олексієнко


Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол № 2 від 20.10.2009 р.


Зав. кафедрою «Прикладна економіка»,

д.е.н., проф. Т.В. Орєхова


Робоча програма ухвалена на засіданні навчально-методичної комісії економічного факультету, протокол № 1 від 21.10.2009 р.
Голова навчально-методичної комісії Т.В. Орєхова


Донецьк: ДонНУ, 2009


1. ВСТУП


Мета дисципліни: формування системи теоретичних знань і практичних навичок статистичного дослідження кількісних та якісних співвідношень між масовими соціальними та економічними явищами і процесами як інформаційно-аналітичної бази розроблення і підтримки управлінських рішень.

Завдання: вивчення методів та здійснення системного статистичного аналізу соціальних та економічних явищ і процесів з метою обґрунтування та підтримки управлінських рішень щодо ефективності діяльності та конкурентоспроможності з врахуванням ризику у відповідності з потребами об’єктів управління.

Предмет: взаємозалежності між масовими соціальними та економічними явищами й процесами, закономірності їх формування.

Об’єкт дослідження: об’єкти управління, тобто підрозділи економіки, на які здійснюється систематичний вплив з метою забезпечення їх життєдіяльності і досягнення поставлених цілей.

В процесі вивчення курсу під керівництвом викладача студент здійснює статистичне дослідження взаємозв’язку показників макро- та мікроекономічного розвитку в цілому, окремих галузей, видів діяльності, регіонів, груп населення, підприємств. При цьому застосовується коректно підібраний комплекс статистичних методів і моделей.


1.1. При вивченні курсу студенти повинні оволодіти знаннями відносні сутності процесу управління, основними функціями та завданнями управління. В структурі методологічних засад СЗУ розглядаються питання відносно ролі та функції статистики в процесі обґрунтування та підтримки управлінських рішень. За основу методологічних засад СЗУ визначається системний підхід, на підґрунті якого розробляються систему СЗУ диференційна за функціями управління. Інформаційна база СЗУ обумовлює розгляд основних завдань інформаційного забезпечення, типізацію структурних його елементі, принципів побудову: адекватність, об’єктивність , актуальність, своєчасність, системність, науковість, репрезентативність та ін.

Основу інформаційної бази СЗУ складають системи статистичних показників. Вивчення даної теми орієнтовано на визначення ролі та місця системи показників у забезпеченні цілісної системи управління та взаємозв’язків між основними елементами системи. Оволодіння сутністю основ та ознак показників функціями та принципами побудови систем показників обумовлює можливість розробки адекватної системи для СЗУ, диференційно за окремими об’єктами управління та його функціями.

Знання системи принципів та їх змістом обґрунтовує можливості системності в побудові методичного забезпечення управління. Особлива увага приділяється змісту та значенню принципу зворотного зв’язку, як основного, що обумовлює роль, місце та значення розробки статистичного забезпечення на різних етапах та при різних функціях процесу управління. При вивченні тем, що освітлюють основні методи статистичного дослідження в структурі СЗУ, необхідно особливу увагу прицілити оцінці та аналізу пропорційності та рівномірності показників соціально-економічного розвитку за допомогою коефіцієнтів локалізації, методикам статистичних угрупувань. При вивченні балансових методів статистичного вивчення відтворювальних процесів розглядаються узагальнюючи показники, що розраховуються за балансовими співвідношеннями в системі національних рахунків, таблиць «Витрати-випуск», міжрегіональні балансу «Завозу-вивозу» та інше, та їх місце в системах управління на макро – та регіональних рівнях.

При вивченні розділів, що досліджують методи аналізу зміни соціально-економічних показників у часі, особлива увага приділяється системі аналітичних показників, класифікації методів та моделей аналізу рядів динаміки в залежності від змісту основних компонент, що формують рівні ряду, – це трендові, адаптивні, авторегресійні та сезонні (або циклічні) методи та моделі. Розглядаються також методики прогнозування за різними видами моделей.

При дослідженні взаємозв’язків між соціальними та економічними явищами в залежності від змісту зв’язків (стохастичного чи функціонального) розглядаються умови використання окремих методів для їх вивчення, зокрема кореляційно-регресійний аналіз та факторний аналіз на підґрунті індексного методу. Особлива увага, з поряд вивченням методики побудови відповідних типів моделей, приділяється змістовному аналізу всіх показників та їх ролі в забезпеченні виконання чи реалізації окремих функцій управління.

В структурі розділу при вивченні методів статистичного аналізу ефективності розвитку об’єктів управління необхідно звернути особливу увагу на визначення та побудову системи частичних та узагальнюючих показників економічної ефективності. Особливості методики їх побудови на різних рівнях управління, можливостям використання методів факторного індексного аналізу при оцінці окремих складів в зміні ефективності.

При вивченні статистичних методів оцінювання ризику необхідно оволодіти різними методиками оцінки ризиків в залежності від їх виду та соціально-економічних явищ, де вони виникають зокрема, інвестиційні, банківські, фінансові та інщі ризики.

Узагальнюючи розділів є тема, в якій розробляється програма СЗУ, як результат статистичного аналізу, що повинна включати наступні основні розділи:

 • об’єкт управління, його характеристику:

 • цілі, задачі, принципи, функції управління;

 • перелік основних напрямків та задач: статистичного дослідження для досягнення цілі управління;

 • сформовану систему інформаційного забезпечення;

 • систему показників з визначенням методики їх побудови, змістовної інтерпретації, диференційно за задачами статистичного дослідження;

 • систему методів та моделей статистичного аналізу та прогнозування;

 • основні результати статистичного дослідженні за визначеними напрямками для обґрунтування управлінських рішень;

 • перелік основних напрямків розробки управлінських рішень;

 • статистичну оцінку виконання управлінських рішень та їх ефективності.

1.2. Рівень.

а) Студенти при вивченні курсу повинні оволодіти знаннями з економічної теорії, вищої математики, зокрема теорії ймовірностей і математичної статистики, загальної теорії статистики.

б) У студентів повинні бути сформовані чіткі уявлення щодо:

 • теоретичних передумов статистичного дослідження на основі знань, набутих в процесі вивчення дисциплін, передбачених навчальним планом;

 • інформаційного забезпечення дослідження;

 • побудови статистичних показників;

 • застосування методів статистичного аналізу;

 • статистичного обґрунтування управлінських рішень та супроводження їх виконання;


1.3. Обов’язкова дисципліна.


1.4. Викладацький склад:

- доц., к.е.н. Шамілева Лариса Леонідівна.


1.5. Методики викладання, форми та методи.

Методики: викладання:

а) методики проблемного навчання.

Форми навчання:

а) лекції (аналітичні, проблемні);

б) практичні заняття

Методи навчання:

 • словесні: лекції застосуванням методів в активізації, в тому числі проблемні лекції;

 • практичні: під час формування вмінь та навичок розрахунку показників;

 • репродуктивні та проблемно-пошукові: під час виконання контрольної роботи.^ 2. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ. ЛІТЕРАТУРА


2.1. Навчальна програма за темами курсу


Тема 1. Сутність процесу управління.

Сутність процесу управління. Об’єкти управління та їх диференціація. Місця і цілі об’єктів управління. Функції та завдання управління. Роль статистики у вирішенні завдань управління. Функції статистики в процесі обґрунтування та підтримки управлінських рішень. Зміст організаційно – методичної, контрольної, аналітичної та проектної функції статистики. Сутність статистичного забезпечення управління.


^ Тема 2. Методологічні засади статистичного забезпечення управління.

Системний підхід як методологічна основа статистичного забезпечення управління. Диференціація статистичного забезпечення управління у відповідності з функціями управління. Характеристика статистичного забезпечення основних функцій управління – планування, організації та контролю. Складові статистичного забезпечення управління. Зв’язок статистичного забезпечення управління з іншими розділами статистики і дисциплінами навчального плану.


^ Тема 3. Інформаційна база статистичного забезпечення управління.

Сутність та завдання інформаційної бази статистичного забезпечення, управління. Функції інформаційного забезпечення управління. Принципи формування даних за чинниками та густотою отримання. Забезпечення достовірності інформації. Актуальність та своєчасність інформації. Програмно-методологічні та організаційні засади статистичного спостереження за об’єктами управління. Типізація структурних елементів статистичного забезпечення управління. Формування інформаційного забезпечення управління на засадах логістики. Особливості інформаційної бази статистичного забезпечення управління в Україні.


^ Тема 4. Система показників статистичного забезпечення управління.

Загальні вимоги до системи показників статистичного забезпечення управління. Адекватність відображення об’єктів управління у відповідності з метою і завданнями діяльності у їх взаємозв’язку та ієрархічній послідовності. Роль системи показників у забезпеченості цілісності системи управління та взаємозв’язку між основними елементами системи. Показник як елемент складних інформаційних систем управління. Ознаки та основи показників. Взаємозв’язки показників в інтегрованих інформаційних системах. Види взаємозв’язків показників. Відповідність системи показників вимогам ефективного управління економікою. Функція та принципи побудови системи показників управління. Особливості системи показників управління регіональною економікою.


^ Тема 5. Принципи побудови методичного забезпечення управління.

Відповідність принципів управління та принципів побудови методичного забезпечення управління. Зміст та значення принципів научності, системності, адекватності, конкурентності, репрезентативності, об’єктивність, своєчасність, актуальності. Роль та місце принципу забезпечення зворотного зв’язку при розробці методичного забезпечення управління. Методологія статистичних досліджень як теоретична база методів аналізу в системі СЗУ, принципи побудови методичного забезпечення. Послідовність використання статистичних методів в управлінській діяльності. Особливості обґрунтування управлінських рішень статистичними методами в умовах невизначеності. Диференціація методичного забезпечення в залежності від об’єктів управління та їх функцій. Різновиди моделей за функціями структурування та ідентифікації взаємозв’язку між показниками. Загальні вимоги до моделей статистичного забезпечення управління.


^ Тема 6. Аналіз пропорційності соціально-економічного розвитку.

Аналіз пропорційності розвитку соціально-економічних явищ. Критерії пропорційного розвитку економікою. Методика статистичного аналізу пропорційності розвитку економіки. Основні економічні пропорції та статистичні методи їх аналізу. Методи оцінки та аналіз рівномірності розподілу, коефіцієнти Джині, крива Лоренца. Методи статистичних угрупувань в вивченні пропорційності розподілу.


^ Тема 7. Балансовий метод вивчення взаємозв’язків елементів відтворення.

Балансовий метод статистичного вивчення взаємозв’язків елементів суспільного відтворення. Аналітичні можливості СНР. Основні напрямки аналізу СНР. Удосконалення СНР як статистичного забезпечення управління на макрорівні. Баланси «Вводу-виводу», «Витрати-випуск». Регіональні міжгалузеві баланси та їх роль в управлінні на регіональному рівні. Оптимум Перето. Моделі регіональних міжгалузевих балансів та механізм управління. Варіанти використання моделей РМГБ для управління на регіональному рівні. Оцінка ефективності використання ресурсів виробництва та рівня їх заміщення на макро та регіональному рівні.


^ Тема 8. Аналіз зміни соціально-економічних явищ в часі.

Статистичний аналіз динаміки як основа оцінки закономірностей та тенденцій розвитку економіки. Етапи статистичного забезпечення управління на основі вивчення динаміки економічного розвитку. Методи аналізу динаміки об’єктів управління. Характеристика кон’юнктури ринку на основі аналізу динаміки. Економічне прогнозування, сутність, етапи розробки прогнозу. Довгострокові, середньострокові та короткострокові прогнози. Використання в процесі прогнозу коефіцієнтів еластичності. Обґрунтування управлінських рішень стосовно ринкової орієнтації на основі статистичного аналізу життєвого циклу виробництва.


^ Тема 9. Аналіз взаємозв’язків між соціально-економічними явищами.

Система факторів макроекономічного розвитку. Диференціація факторів за економічним значенням та походженням. Система факторів мікроекономічного розвитку. Сутність та види взаємозв’язків суспільних явищ. Послідовність вивчення взаємозв’язків в процесі статистичного забезпечення управління. Статистичні моделі взаємозв’язків та їх параметри. Обґрунтування управлінських рішень на основі оцінки думок, побажань, намірів, уподобань споживачів товарів та послуг, тобто на підґрунті статистичних показників оцінки взаємозв’язків за атрибутивними чи дихотомічними ознаками.


^ Тема 10. Аналіз функціональних взаємозв’язків складних соціально-економічних явищ.

Сутність та значення аналізу співвідношення між складними соціально-економічними явищами індексним методом. Поняття індексу. Напрями застосування індексного методу в соціально-економічних дослідженнях. Функції та види індексів. Класифікація індексів за об’ємними та якісними показниками, ступенем охоплення елементів сукупності, методологією обчислення. Взаємозв’язок індексів як інструмент факторного аналізу в статистичному забезпеченні управління. Статистична оцінка ефективності соціально-економічної структурної політики. Сутність структурної трансформації економіки. Напрями структурної трансформації економіки. Територіальні індекси. Багатофакторні індекси. Декомпозиційний аналіз формування економічних показників як інструмент обґрунтування управлінських рішень.


^ Тема 11. Статистичне оцінювання ризику економічної діяльності.

Класифікація методів оцінювання ризиків. Система статистичних показників та моделей оцінки і аналізу ризиків, диференційно за їх видами: інвестиційні, фінансові, банківські, соціальні. Факторний аналіз ризиків для обґрунтування управлінських рішень для мінімізації збитків від ризиків, вибору оптимальних інвестиційних проектів. Співвідношення поміж статистичною та рейтинговою оцінками ризиків.


^ Тема 12. Комплексний статистичний аналіз ефективності розвитку.

Сутність та значення статистичного забезпечення управління ефективністю економічного розвитку. Система частинних та узагальнюючих показників економічної ефективності. Факторний аналіз динаміки ефекту та ефективності. Статистична оцінка інтенсифікації економічного розвитку. Оцінка економічної ефективності на основі СНР. Оцінка відповідності результатів діяльності критеріям.

Сутність критеріїв. Вимоги до критеріїв. Види критеріїв. Конкурентоспроможність як критерій оцінки діяльності. Розподіл критеріїв за суб’єктами та метою діяльності. Критерії ефективності діяльності у взаємозв’язку з динамікою ефекту та ресурсів (витрат).


^ Тема 13. Результати статистичного аналізу як база розроблення управлінських рішень.

Структура СЗУ:

 • характеристика об’єкту управління, функцій, задач та об’єкту управління, функцій, задач та принципів управління, задачі статистичного дослідження;

 • методичне забезпечення: зокрема, система показників, методика їх побудови, джерела інформації, методи аналізу, моделі прогнозування;

 • Основні результати аналізу та прогнозування статистичних показників відповідно до задач статистичного дослідження;

 • рекомендації відносно змісту управлінських рішень;

 • статистична оцінка ефективності управлінських рішень.


^ Програма СЗУ виробництвом

Зміст та напрямки розроблення управлінських рішень за результатами статистичного аналізу. Сутність управління не фінансовим секторам. Мета управління. Способи дослідження мети. Система показників СЗУ виробництвом. Методичне забезпечення управління діяльністю не фінансового сектору. Результати статистичного аналізу , як база розроблення управлінських рішень. Блок-схема СЗУ сталим соціально-економічним розвитком. Критерії сталого розвитку; система статистичних показників розподілі за підсистемами(напрямки) управління, узгоджена цілями , оцінка тіньової економіки. Напрями розроблення управлінських рішень щодо соціально-економічної структурної політики на основі результатів статистичного дослідження.

^ Статистичне забезпечення управління на мікрорівні

Сутність управління на мікрорівні. Технологія СЗУ. Статистичне забезпечення управляння по цілям та функціям управління. Змістовна та фундаментальні розділи СЗУ. Задачі реалізації цілей та підцілей управління, методика їх рішення: стратегічні цілі, SWOT- аналіз; критерії для розробки інтегрованих показників, визначення параметрів для розширеного відтворення виробництва. Тактичні цілі, – фінансові, матеріальні. Балансові методи в рішення задач забезпечення тактичних цілей. Індикатори стійкого розвитку, «золоте правило економіки підприємства.


^ Програма статистичного забезпечення управління фінансовим секторам

Блок-схема формування кредитною діяльністю комерційних банків: визначення сутності та мети управління кредитною діяльністю КБ. Способи досягнення мети. Принци кредитування та завдання статистичного аналізу кредитної діяльності . Інформаційне забезпечення статистичного аналізу кредитної діяльності. Чинники, що визначають кредитну діяльність . Групування кредитної діяльності. Система статистичних показників кредитної діяльності. Аналіз стану кредитної діяльності. Методи статистичного аналізу кредитної діяльності. Оцінювання відхилень результатів кредитної діяльності від нормативних і граничних значень. Розроблення управлінських рішень за результатами статистичного аналізу. Оцінювання виконання управлінських рішень на проміжутку часу СЗУ грошовим обігом. Сутність, мета очікуванні результати управління грошовим обігом. Сутність, функції і завдання статистичного забезпечення управління грошовим обігом. Класифікації і групування , які використовуються в процесі статистичного аналізу грошового обігу. Система показників грошового обігу. Напрями і методи статистичного аналізу грошового обігу. Напрями і методи статистичного аналізу грошового обігу. Напрями розробки управлінських рішень за результатами статистичного аналізу грошового обігу. Сутність , функції і завдання статистичного забезпечення управління ринком цінних паперів. Система статистичних показників , що характеризують ринок цінних паперів. Напрями і методи статистичного аналізу ринку цінних паперів. Напрями розробки управлінських рішень за результатами статистичного дослідження ринку цінних паперів.


^ Статистична база регіонального управління

Узагальнюючі показники регіонального відтворювального процесу та його основні пропорції.

Особливості управління за функціями управління. Баланс міжрегіональних зв’язків відносно розподілу та формування ресурсів. Структура балансу та напрямки використання його в процесі обґрунтування управлінських рішень. Система показників балансу міжрегіональних зв’язків. Методи розрахунку та економічна інтерпретація коефіцієнтів міжрегіональних зв’язків.

Структурно-функціональні моделі, сутність, значення та загальна схема структурно-функціональних моделей. Напрями аналізу соціально-економічних явищ на основі структурно-функціональних моделей, структурно-функціональні моделі формування попиту та пропозиції на товари і послуги, прогнозування загального обсягу попиту на основі структурно-функціональних моделей.


Література:

Навчальні посібники

1. Головач А.В., Захожай В.Б., Головач Н.А. Статистичне забезпечення управління. К. КНЕУ, 2004.

2. Головач А.В., Захожай В.Б., Головач Н.А. Банківська статистика. – К. УФІМБ, 1998.

3. Єріна А.М. Статистичне моделювання та прогнозування. – К., КНЕУ, 2001, 170 с.

4. И.Моторин Р.М. Міжнародна статистика. – К.: Вища школа, 1993.

5. Моторин Р.М., Моторина І.М. Система національних рахунків. – К., КНЕУ,2001.

6. Мікроекономіка. – Укл. Наливайко А.П. та ін.. – К., КНЕУ, 1997.

7. Савченко Л.Г. Пухтаєвич Г.О., Тітенко О.М., Макроекономіка. – К., 2000.

8. Ситник В.Ф. Основи інформаційних систем. – К., КНЕУ,2001.

9. Соболь С.М. Покропивний С.Ф. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування. – К., КНЕУ, 1996.

10. Статистика. Герасименко С.С., А.В. Головач, А.М.Єріна, О.В.Клзирев та ін.. – К.: КНЕУ, 1999.

11. Статистика / за ред. А.М.Єріної та Р.М.Моторіна. – К., КНЕУ, 2002.

12. Шамилева Л.Л. Статистическое моделирование и прогнозирование: курс лекций. Учебное пособие. – Донецк: Каштан, 2008.


Методична література

1. Практикум по теории статистики: учебное пособие/ Сидорова А.В., Леонова Н.В. и др. – Донецк: ДонНУ, 2003. – 280 с.

2. Методичні вказівки та зміст розрахункових завдань для модульного контролю зі статистики. Укл. Леонова Н.В., Шамілева Л.Л., .Зименко М.І.- Донецьк, ДонНУ, 2008. – 25с.

3. Методические указания и контрольные задания по курсу «Статистика». Для студентов заочного отделения экономических специальностей. Сост. Сидорова А.В., Леонова Н.В., Масич Л.О., Шамилева Л.Л. – Донецк, 2004. – 40 с.

4. Курс лекций по статистическому обеспечению управления. Электронный вариант. Кафедра «Экономическая статистика», УФФ: ДонНУ.


^ 2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

«ПРИКЛАДНА СТАТИСТИКА»
п/п


Назва теми

Кількість годин

лекції


Практичні

1

Сутність управління

1
2

Методологічні засади статистичного забезпечення управління

1
3

Інформаційна база статистичного забезпечення управління

1
4

Система показників статистичного забезпечення управління

1
5

Принципи побудови методичного забезпечення управління

1
6

Аналіз пропорційності соціально-економічного розвитку

1

1

7

Балансовий метод статистичного вивчення взаємозв’язків елементів відтворення

1
8

Аналіз змін соціально-економічних явищ у часі

1

1

9

Аналіз взаємозв’язків між соціально-економічними явищами

2

2

10

Аналіз функціональних взаємозв’язків складних соціально-економічних явищ

1

2

11

Статистичне оцінювання ризику соціально-економічної діяльності

1
12

Комплексний аналіз ефективності економічного розвитку

1
13

Результати статистичного аналізу як база розробки управлінських рішень.

1УСЬОГО: 20

14

6^ 3. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Мета: розширення, поглиблення й деталізація теоретичних знань, отриманих студентами на лекціях, прищеплення умінь та новичок в використанні статистичних методів при аналізі конкретних соціально-економічних явищ.

Відповідно до тематичного плану дисципліни практичні заняття проводяться за наступними темами:

1. Аналіз пропорційності соціально-економічного розвитку.

2. Аналіз зміни соціально-економічних явищ у часі.

3. Аналіз взаємозв’язків між соціально-економічними явищами.

4. Аналіз функціональних взаємозв’язків складних соціально-економічних явищ.

^ Таблиця 3.1

Зміст практичних занять
п/п

Тема практичного заняття

Кількість годин

Зміст практичного заняття

1

Аналіз пропорційності соціально-економічного розвитку

1

За статистичними даними розподілу регіонів України за двома показниками (ВРП та розміри інвестицій в основний капітал):

1. Розрахувати локалізації розподілу.

2. Провести угрупування регіонів за рівнем однорідності розподілу.

3. Проаналізувати рівномірність розподілу та структурні зрушення розподілу.

2

Аналіз зміни соціально-економічних явищ у часі
1. За статистичними даними зміни реальних соціально-економічних показників за 2004-2008 рр. розрахувати аналітичні показники, визначити основні тенденції їх зміни.

2. Провести спів ставний аналіз зміни показників за двома рядами динаміки, зокрема – зміни ВВП та витрат ДБ соціальної спрямованості.

3

Аналіз взаємозв’язків між соціально-економічними явищами

2

1. За результатами побудованих парних та множинних регресійних моделей:

- провести статистичний аналіз моделей, визначити їх статистичну точність та достовірність.

2. Провести змістовний аналіз параметрів моделей.

3. Визначити основні напрямки обґрунтування управлінських рішень за допомогою ідентифікованих моделей.

4

Аналіз функціональних взаємозв’язків складних соціально-економічних явищ.

2

1. Побудова індексних факторних моделей взаємозв’язку показників, що пов’язані мультиплікативної та адитивною формами зв’язку.

2. Визначити вплив факторів на зміну результативної ознаки для обґрунтування управлінських рішень.
УСЬОГО:

6


4. Організація самостійної роботи


Самостійна робота включає:

 • виконання контрольної роботи;

 • опрацювання теоретичного матеріалу за основним розділами курсу, прослуханого лекційного матеріалу;

 • доопрацювання окремих питань за визначеними темами курсу за допомогою літературних джерел, що наведені.

За результатами вивчення виконується контрольна робота, яка складається з виконання індивідуального завдання. За змістом ІЗ включає необхідні розділи програми статистичного забезпечення управління конкретним об’єктом управління . Зокрема , структура індивідуального завдання наступна.

Індивідуальне завдання

на тему «СЗУ управління (назва конкретного об’єкту управління)»

1. Блок-схема формування СЗУ об’єктом.

2. Сутність об’єкта управління.

3. Сутність управління об’єктом. Цілі управління . Принци, функції , задачі управління. Завдання статистичного забезпечення управління (табл.1).

Таблиця 1

Об’єкт управління

Цілі (під цілі) управління

Функції управління

Принци управління

Завдання та напрямки статистичного дослідження

4. Методичне забезпечення управління.

4.1. Система показників, диференційно за задачами управління; джерела інформації для розробки системи показників (табл. 2)

Таблиця 2

Система показників

Задачі статистичного дослідження

Показники

Методика розрахунку

Джерела інформації

Економічна інтерпретація показників

4.2. Комплекс статистичних методів аналізу

4.3. Статистичні методи моделювання та прогнозування

5. Результати статистичного дослідження як база розробки управлінських рішень (табл..3) та методи контролю за виконанням управлінських рішень

6. Оцінка ефективності управління . Критерії ефективності управління. (табл. 3)

Таблиця 3

Результати статистичного дослідження

Напрямки розробки управлінських рішень відповідно за результатами статистичного дослідження

Методи контролю за виконанням управлінських рішень

Оцінювання виконання управлінських рішень на проміжутку часу згідно з критеріями ефективності управління


Тема індивідуального завдання відповідає напряму дослідження, передбаченого магістерською роботою. Поточний контроль здійснюється на основі змісту і захисту індивідуального завдання або окремих його частин.

Контрольна робота виконується на стандартних аркушах формату А4 на комп’ютері або від руки розбірливим почерком. Закріплюється металевими скобами або прошивається з лівого краю.

На титульному аркуші студент записує назву міністерства, університету, факультету, навчальної дисципліни, тему індивідуального завдання, прізвище, ініціали, шифр академічної групи.

Граничний термін подання контрольної роботи відповідає графіку навчального процесу на заочному відділенні.

Роботи, що надійдуть пізніше встановленого терміну, не розглядаються і не оцінюються, а студент не допускається до іспиту.


^ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОЧНОГО ТА

ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ


Згідно з навчальним планом підсумковим контролем є усний іспит з дисципліни, основні питання, за якими складені екзамени, наведені нижче.

^ Змістовно-методичне забезпечення письмового іспиту з дисципліни «Прикладна статистика» здійснює кафедра економічної статистики. Екзаменаційні завдання іспиту складаються на основі затвердженої програми курсу . Об’єктом контролю знань є результати виконання усних екзаменаційних завдань. Структурно екзаменаційний білет складається з трьох завдань, при цьому третє завдання відповідає змісту індивідуального завдання в контрольної роботі, а перші два – сформовані за наступним переліком питань.


^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ПО ДИСЦИПЛИНІ

«ПРИКЛАДНА СТАТИСТИКА»


 1. Сутність процесу керування, функції керування.

 2. Структурно-функціональні моделі попиту, пропозиції.

 3. Програма статистичного забезпечення керування об’єктом (по темі магістерської роботи)

 4. Об’єкти керування, їхня диференціація. Загальний алгоритм управлінської діяльності.

 5. Технологія статистичного забезпечення керування на мікрорівні.

 6. Роль і місце статистики в рішенні задач керування.

 7. Узагальнюючі показники регіонального відтворювального процесу і його основні пропорції.

 8. Функції статистики в процесі обґрунтування і підтримки управлінських рішень.

 9. Оцінка ефективності використання ресурсів виробництва і їхнє заміщення на макро і регіональному рівнях.

 10. Методологічні основи статистичного забезпечення керування.

 11. Регіональні міжгалузеві баланси і їхня роль у керуванні на регіональному рівні.

 12. Статистичне забезпечення керування по цілям і функціям керування.

 13. Методичне забезпечення керування діяльністю нефінансового сектора.

 14. Сутність керування нефінансовим сектором. Мети керування. Задачі СОУ нефінансовим сектором.

 15. Змістовна і фундаментальна частина СОУ.

 16. Задачі реалізації цілей і подцелей керування на мікрорівні і методика їхнього рішення.

 17. СОУ кредитною діяльністю комерційних банків.

 18. Статистичне забезпечення стійкості соціально-економічного розвитку країни.

 19. Баланс міжрегіональних зв’язків як метод аналізу механізму взаємозв’язків між територіальним розміщенням продуктивних сил і джерелами формування і розподіли ресурсів.

 20. Статистична оцінка економічної привабливості (на прикладі інвестиційної привабливості)

 21. Використання результатів статистичного аналізу для обґрунтування управлінських рішень.

 22. Аналіз пропорційності розвитку соціально-економічних явищ.

 23. Принципи керування і побудови методичного забезпечення СОУ.

 24. Балансовий метод, статистичного вивчення взаємозв’язків елементів суспільного відтворення.

 25. Основні елементи програми СОУ фінансовим сектором.

 26. Сутність і завдання нефінансового сектора. Сутність керування нефінансовим сектором.

 27. Оцінка виконання управлінських рішень у перебігу часу.

 28. Система показників СОУ виробництвом.

 29. Результати статистичного аналізу як база розробки управлінських рішень.

 30. Статистичне забезпечення ідентифікації тактичних цілей керування на мікрорівні.

 31. Блок-схема формування СОУ кредитною діяльністю комерційних банків.

 32. Система статистичних показників кредитної діяльності.

 33. Методологічні основи СОУ.

 34. Аналіз стану кредитної діяльності. Методи статистичного аналізу кредитної діяльності.

 35. Інформаційне забезпечення СОУ.

 36. Показники соціальної ефективності розвитку.

 37. Зміст і основні характеристики статистичного забезпечення керування.

 38. Статистика в системі керування соціально-економічним розвитком.

 39. Комплексний аналіз ефективності соціально-економічного розвитку.

 40. Оцінка відповідності результатів діяльності критеріям. Система економічних нормалей.

 41. Функції статистики в процесі обґрунтування і підтримки управлінських рішень, їхній зміст.


Зразок екзаменаційного білету

Донецький національний університет

Кафедра «Прикладна економіка»

Дисциплина: «Прикладна статистика»


БИЛЕТ № 1

1. Сутність процесу управління, функції управління.

2. Структурно-функціональні моделі попиту та пропозиції.

3. Програма статистичного забеспечення управління об’єктом.

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни донецький нацональний університет економічний факультет кафедра прикладної економіки iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький нацональний університет економічний факультет кафедра прикладної економіки iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький нацональний університет економічний факультет кафедра прикладної економіки iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький нацональний університет економічний факультет кафедра прикладної економіки iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький нацональний університет економічний факультет кафедра прикладної економіки iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький нацональний університет економічний факультет кафедра прикладної економіки iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький нацональний університет економічний факультет кафедра прикладної економіки iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький нацональний університет економічний факультет кафедра прикладної економіки iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький нацональний університет економічний факультет кафедра прикладної економіки iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький нацональний університет економічний факультет кафедра прикладної економіки iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи