Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» icon

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Скачати 429.04 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Сторінка1/3
Дата10.09.2012
Розмір429.04 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

кафедра «ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА»


ЗАТВЕРДЖЕНО

Радою економічного факультету

Протокол № 2 від 23.10.2009 р.

Голова Ради
______________

Г.О.Черніченко


^ РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ»

для студентів спеціальності 8.000013 «Бізнес-адміністрування»


Донецьк – 2009

Укладач: к.е.н., доцент Сталінська О.В.


Рецензенти: к.е.н., доц. Лях О.В., к.е.н., доц. Міхєєнко К.С.


Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол № 2 від 20.10.2009 р.


Зав. кафедрою «Прикладна економіка»,

д.е.н., проф. Т.В. Орєхова


Робоча програма ухвалена на засіданні навчально-методичної комісії економічного факультету, протокол № 1 від 21.10.2009 р.

Голова навчально-методичної комісії Т.В. Орєхова


Донецьк: ДонНУ, 2009


 1. Вступ

1.1.Опис


Сучасний етап реформування економіки України вимагає нового підходу до управління підприємствами, вироблення такої господарської політики і стратегії, які дозволяють організації підтримувати конкурентні переваги в довгостроковому періоді. Ухвалення управлінських рішень керівниками організацій не може обмежуватися вузькими рамками поточних виробничих проблем.

Зниження ефективності діяльності підприємств багато в чому пов’язане з проблемами управління. Серед цих проблем слід зазначити: відсутність стратегій розвитку підприємств, орієнтація їх на короткострокові результати, недостатнє знання кон’юнктури ринку, недостатня кваліфікація і мотивація управлінського персоналу.

На багатьох підприємствах України система управління не адекватна вимогам ринкової економіки. В той же час ситуація в Україні і у всьому світі різко змінилася. Це пов’язано із зростаючим динамізмом зовнішнього середовища, яке надає все більшу дію на роботу будь-якої організації. Посилюються процеси інтернаціоналізації, глобалізації бізнесу, диверсифікації виробництва, що веде до посилювання конкуренції.

Сучасним інструментом управління розвитком організації в умовах наростаючих змін в зовнішньому середовищі і пов’язаної з цим невизначеності є методологія стратегічного менеджменту (стратегічного управління). Це потребує особливих знань і навичок, які пов’язані з вивченням даної навчальної дисципліни магістерської програми «Бізнес-адміністрування».


1.2.Рівень дисципліни

А) Попередні умови

Програма дисципліни «Стратегічне управління» органічно пов’язана з програмами інших дисциплін бакалаврського та магістерського рівнів підготовки фахівців. Зокрема, вивчення дисципліни «Стратегічне управління» має спиратись на ґрунтовні знання з дисциплін: «Менеджмент», «Стратегія підприємства» «Економіка підприємств», «Маркетинг», «Фінансовий менеджмент».


Б) Цілі і завдання

Ціль навчальної дисципліни -засвоєння знань із теоретико-методологічних аспектів розроблення стратегій, стратегічних планів, проектів, програм; створення системи стратегічного управління та забезпечення її функціонування в динамічному ринковому середовищі.

^ Основні завдання навчальної дисципліни:

• вивчення сучасних концепцій підприємства, стратегічного управління ним;

• вивчення методів аналізу та прогнозування розвитку зовнішнього та внутрішнього середовища;

• вивчення принципів формування цілей організації, моделей політики ведення бізнесу;

• набуття навичок ведення бізнесу та аналізу систем стратегічного управління організаціями;

• розвиток уміння застосовувати методи та інструменти стратегічного управління на українських підприємствах (в галузях).

Предмет: закономірності формування системи стратегічного управління організаціями різного типу.

1.3.Обов’язковість вивчення дисципліни

Дисципліна відноситься до циклу дисциплін самостійного вибору вищого навчального закладу.


1.4. Викладацький склад

Викладання дисципліни здійснює доцент кафедри «Економіка підприємства», к.е.н. Сталінська Олена Вікторівна.


1.5.Методики викладання, форми та методи навчання

Викладання ведеться за методикою проблемного навчання у формі лекційних занять з застосуванням кейс-методів, дискусій, підготовки та обговорення індивідуальних проектів.


1.6.Мова

Викладання ведеться російською та українською мовами. 1. Навчальна програма курсу. Література


Тема 1. Еволюція передбачення майбутнього організацій

^ Бюджетування і фінансовий контроль. Зміст бюджетування, сфери вживання, позитивні сторони і обмеження цього методу при передбаченні майбутнього. Управління на базі фінансового і адміністративного контролю. Бюджетування і поточне планування. Види бюджетів.

^ Довгострокове планування. Причини виникнення довгострокового планування. Прогнозування як основа довгострокового планування. Структура планів і їх особливість. Позитивні сторони і недоліки довгострокового планування.

^ Стратегічне планування. Умови переходу від довгострокового до стратегічного планування. Загальні межі і відмінності довгострокового стратегічного планування. Елементи стратегічного планування: місія бізнесу, вивчення зовнішнього середовища і критичний аналіз внутрішніх умов функціонування; горизонт стратегічного планування; формулювання стратегій і розробка програм їх виконання; розподіл ресурсів між програмами.

^ Стратегічне управління. Концепція стратегічного управління: сутність, елементи, механізм здійснення. Необхідність переходу підприємств до стратегічного управління як реакція на зміну середовища функціонування організації.


^ Тема 2. Передумови застосування стратегічного управління в організаціях

Поняття стратегії та стратегічного управління. Об’єкти, суб’єкти і рівні стратегічного управління. Характеристика передумов застосування стратегічного менеджменту на підприємствах України. Зміна завдань управління вітчизняних організацій.


^ Тема 3. Середовище господарської організації

Структура зовнішнього середовища підприємства. Діагностика зовнішнього середовища підприємства непрямого впливу. Внутрішнє середовище підприємства і особливості його аналізу. Мета, принципи і методи внутрішнього аналізу підприємства.


^ Тема 4. Оцінювання конкурентоспроможності організації

Конкурентоспроможність та конкурентні переваги. Аналіз конкурентів. Використання різних методів аналізу конкурентів: модель п’яти сил конкуренції (по М. Портеру), визначення конкурентних позицій основних фірм галузі (карта стратегічних груп). Аналіз конкурентоспроможності цін і витрат підприємства. Визначення конкурентної позиції фірми за допомогою ключових чинників успіху (КФУ). Оцінка конкурентоспроможності фірми на основі методу бенчмаркетинга. Конкурентні стратегії.


^ Тема 5. Методи аналізу і прогнозування розвитку середовища організації

PEST – аналіз і характеристика його складових. Аналіз зовнішнього середовища безпосереднього оточення. Аналіз покупців: сегментація, аналіз мотивації покупців («гребешковий аналіз»). Аналіз впливу партнерів і постачальників організації. Сутність карти стейкхолдерів. Основні показники для аналізу постачальників підприємства.

Оцінка ефективності стратегії підприємства, що діє, за допомогою «SPASE» – матриці. SNW – підхід до аналізу сильних і слабких сторін організації. SWOT-аналіз як один з методів оцінки стратегічного положення компанії.


^ Тема 6. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

Цілевстановлення в стратегічному управлінні. Сутність цільового підходу. Стратегічне управління як одна із форм цільового підходу. Принципи стратегічного управління.


^ Тема 7. Мета в стратегічному управлінні

Роль, значення, сутність і місце мети в стратегічному управлінні. Сутність і зміст категорії «мета в управлінні». Роль мети в управлінні.

Місія, генеральна мета підприємства. Сутність місії фірми і її роль в управлінському процесі. Конкретні приклади «місії фірми», її використання і зміна.

Класифікація цілей. Поняття «Дерева цілей» і методи його побудови. «Дерево цілей» і політика досягнення цілей. Вживання «дерева цілей» підприємства на різних етапах стратегічного управління.


^ Тема 8. Стратегії та «стратегічний набір» організації.

Поняття «стратегії». Множинність категорії «стратегія»: філософські, процесуальні, структурні, технологічні, поведінкові, результативні аспекти. Визначення «стратегії» різними авторами. Чинники, які найістотніше впливають на зміст стратегії. Ознаки недостатньо обґрунтованої стратегії.

«Стратегічний набір». «Стратегічний набір» як система стратегій. Визначення «стратегічного набору» підприємства. Вимоги до «стратегічного набору». Характеристика складових «стратегічного набору» на різних етапах «життєвого циклу» підприємства. Розробка «стратегічного набору» підприємства, «стратегічний пропуск».


^ Тема 9. Стратегічне планування в організації

Мета і характер планування. Типологія планування. Сутність, принципи і процес стратегічного планування. Зміст та структура стратегічного плану.


^ Тема 10. Стратегічні плани, проекти і програми

Розуміння понять стратегічна програма, програмне завдання. Відмінності стратегічних планів і програм (проектів). Характеристики стратегічної програми. Види програм. Види проектів. Взаємозв’язок стратегічних і поточних планів. Основні розділи стратегічних планів.


^ Тема 11. Організаційне забезпечення стратегічного управління

Розглядаються склад та зміст забезпечувальних підсистем. Складові системи управління. Взаємозв’язок стратегії та структури організації. Організаційна структура управління. Типи організаційних структур управління. Концептуальні основи організації стратегічного типу та СГЦ.


^ Тема 12. Фінансово-економічні аспекти реалізації стратегічних планів і програм

Фінансово-економічне забезпечення стратегічного управління (ФЕЗ СУ). Основні характеристики економічних відносин всередині та за межами підприємства. Об’єкти впливу ФЕЗ СУ та суб’єкти. Структура ФЕЗ СУ. Сфера діяльності ФЕЗ СУ.


^ Тема 13. Соціально-психологічне забезпечення і формування стратегічного управління.

Розглядаються формальні та неформальні відносини всередині організації. Соціально-психологічне забезпечення стратегічного управління (СПЗ СУ). Суб’єкти та об’єкти впливу СПЗ СУ. Переваги системи СПЗ СУ. Опір змінам як одна з проблем при формуванні СПЗ СУ.


Навчальна і методична література:

 1. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление / Пер. с англ. под ред. Ю.Н. Каптуревского. – СПб: Питер, 2003.- 544 с.: ил. – (Серия «Теория и практика менеджмента»).

 2. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия СПб.: ПитерКом,1999.

 3. Ансофф И. Стратегическое управление: Пер. с англ./Под ред. Л.И. Евенко. -М.: Экономика,1989.

 4. Белошапка В. А., Загорий Г. В. Стратегическое управление: принципы и международная практика. – Учебник./Под ред. В. А. Белошапки – К: Абсолют – В,1998.

 5. Василенко В. А., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління. Навчальний посібник. – К.:ЦУЛ, 2003.-396 с.

 6. Винокуров В. А. Организация стратегического управления на предприятии. – М.:Центр экономики и маркетинга,1996.

 7. Виханский О. С. Стратегическое управление: Учеб. – 2-е изд., перераб и доп. – М.: Гардарика,2002. – 296 с.

 8. Володькина М. В. Стратегический менеджмент: учебн. пособие. – К.:Зання-Прес., 2002. -149 с.

 9. Ефремов В. С. Стратегия бизнеса. Концепции и методы планирования: Учебн.пособие. – М.: Финпресс,1998.

 10. Забелин П. В., Моисеева Н. К. Основы стратегического управления: Учебн. Пособие. – М.: Информ.-внедренческий центр «Маркетинг»,1997.-195 с.

 11. Каплан Роберт С., Нортон Дейвид П. Сбалансированная система показателей. От стратеги к действию. – 2-е изд./Пер. с англ.. – М.:ЗАО «Олимп – Бизнес»,2003. – 320 с.

 12. Кіндрацька Г. І. Основи стратегічного менеджменту: Навч. Посібник. – Львів: Кінапрі ЛТД, 2000.

 13. Лайм Фаэй, Роберт Рэнделл. Курс MBA по стратегическому менеджменту/ Пер. с англ.- М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.- 608 с.

 14. Маркова В. Д., Кузнецова С. А. Стратегический менеджмент: Курс лекций. – М.: Новосибирск: Сибирское соглашение, 2004.-288 с.

 15. Минцберг Г., Альстренд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий/ Пер. с англ. Под ред. Каптуревского Ю.Н. – СПб:Питер, 2001. – 336с.

 16. Міщенко А.П. Стратегічне управління: Навч. посіб.- Київ: «Центр навчальної літератури», 2004.-336 с.

 17. Наливайко А. П. Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.

 18. Нємцов В. Д., Довгань Л. Є. Стратегічний менеджмент: Навч. Посібник, К., 2001.-559 с.

 19. Оберемчук В. Ф. Стратегія підприємства: Короткий курс лекцій. – К.:МАУП, 2000.-128 с.

 20. Портер Майкл Е. Стратегія конкуренції/ Пер. з англ.А. Олійник, Р.Скільский. – К.: Основи, 1998.-390 с.

 21. Стратегия на практике/ К.Боумен.- СПб.:Питер,2003.-251с.

 22. Стратегия. Как создавать и использовать эффективную стратегию. 2-е изд./Р. Кох. – СПб.:Питер,2003. – 320 с.

 23. Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа, 12-е издание: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003.- 928с.:ил.

 24. Фатхутдинов Р. А. Стратегический менеджмент: Учеб. пособие. – М., 1997.

 25. ХмильТ. М., Василик С.К., Шишмарева Л.О. Стратегический менеджмент: Учебное пособие. – Х.:ИД «ИНЖЕК», 2004.-136 с.

 26. Шершньова З.Є. Стратегічне управління: Підручник. – К.:КНЕУ, 2004.-699 с.

 27. Шершньова З.Є., Оборська С.В. Стратегічне управління: Навч. Посібник. – К.:КНЕУ, 1999.-384 с.

 28. Экономическая стратегия фирмы: Учебн. пособие/Под ред. А. П. Градова. – СПб.: Специальная литература,1999.-589 с.3. Модульне планування

На вивчення дисципліни в цілому відводиться 108 ак. годин (3 кредита), на заочному відділенні загальний час аудиторної роботи складає 20 ак. годин, в тому числі 14 лекцій та 6 практичних (семінарських) занять, самостійна робота студентів має складати відповідно до начального плану – 88 ак. годин.


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ


Тема

Лекції

Практичні (семінарські) заняття

Самостійна робота

Тема1. Еволюція передбачення майбутнього організацій

1

-

5

Тема 2. Передумови застосування стратегічного управління в організаціях

1

-

7

Тема 3 Середовище господарської організації

1

-

7

Тема 4. Оцінювання конкурентоспроможності організації

2

2

10

Тема 5. Методи аналізу і прогнозування розвитку середовища організації

1

2

10

Тема 6. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу

1

-

7

Тема 7. Мета в стратегічному управлінні

1

-

7

Тема 8. Стратегії та стратегічний набір» організації

1

2

8


Тема 9. Стратегічне планування в організації

1

-7

Тема 10. Стратегічні плани, проекти і програми

1

-5

Тема 11. Організаційне забезпечення стратегічного управління

1

-

5

Тема 12. Фінансово-економічні аспекти реалізації стратегічних планів і програм

1

-

5

Тема 13. Соціально-психологічне забезпечення і формування стратегічного управління

1

-

5

Усього за видами робіт:

14

6

88

Усього за видами навантаження:

Аудиторна робота: 20 година

СРС: 88 години^ 4. ПЛАН ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Еволюція передбачення майбутнього організацій


1. Поняття стратегії і стратегічного управління.

2. Бюджетування і фінансовий контроль.

3. Довгострокове планування.

4. Стратегічне планування.

5. Стратегічне управління.


Тема 2. Передумови застосування стратегічного управління в організаціях

1. Поняття стратегії та стратегічного управління.

2. Об’єкти, суб’єкти і рівні стратегічного управління.

3. Характеристика передумов застосування стратегічного менеджменту на підприємствах України. Зміна завдань управління вітчизняних організацій.


Тема 3. Середовище господарської організації

1. Структура зовнішнього середовища підприємства.

2. Диагностика зовнішнього середовища підприємства непрямого впливу.

3. Внутрішнє середовище підприємства і особливості його аналізу.

4. Ціль, принципи і методи внутрішнього аналізу підприємства.


Тема 4. Оцінювання конкурентоспроможності організації

1. Конкурентоспроможність та конкурентні переваги.

2. Аналіз конкурентів. Модель п’яти сил конкуренції (по М. Портеру), визначення конкурентних позицій основних фірм галузі (карта стратегічних груп).

3. Визначення конкурентної позиції фірми за допомогою ключових чинників успіху (КФУ).

4. Оцінка конкурентоспроможності фірми на основі методу бенчмаркетинга.

5. Конкурентні стратегії.


Тема 5. Методи аналізу і прогнозування розвитку середовища організації

1. PEST – аналіз і характеристика його складових.

2. Аналіз покупців: сегментація, аналіз мотивації покупців («гребешковий аналіз»).

3. Аналіз впливу партнерів і постачальників організації. Сутність карти стейкхолдерів.

4. Оцінка ефективності стратегії підприємства, що діє, за допомогою «SPASE» – матриці.

5. SWOT – аналіз як один з методів оцінки стратегічного положення компанії.

6. Методи портфельного аналізу в діяльності організації.


  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Рецензенти: завідувач відділом Інституту економіки промисловості нан україни, к е н., с н с
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Рецензенти: завідувач відділом Інституту економіки промисловості нан україни, к е н., с н с
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи