Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» icon

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
НазваМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Сторінка1/3
Дата10.09.2012
Розмір0.68 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

кафедра «ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА»


ЗАТВЕРДЖЕНО

Радою економічного факультету

Протокол № 2 від 23.10.2009 р.

Голова Ради
______________

Г.О.Черніченко


РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА»

для студентів спеціальності 8.000013 «Бізнес-адміністрування»


Донецьк – 2009


Укладачі: Медведкін Т.С. к.е.н., доцент

Власова Т.В. к.е.н., доцент


Рецензенти: завідувач відділом Інституту економіки промисловості НАН України, к.е.н., с.н.с.

Кацура С.М.

доцент кафедри «Міжнародна економіка» ДонНУ, к.е.н. Шилець О.С.


Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол № 2 від 20.10.2009 р.


Зав. кафедрою «Прикладна економіка»,

д.е.н., проф. Т.В. Орєхова


Робоча програма ухвалена на засіданні навчально-методичної комісії економічного факультету, протокол № 1 від 21.10.2009 р.

Голова навчально-методичної комісії_ Т.В. Орєхова


Донецьк: ДонНУ, 2009


1. ВСТУП


1. Опис.

Робоча програма до навчальної дисципліни «Управління конкурентоспроможністю підприємства» призначена для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю «Бізнес адміністрування» денної форми навчання.

Робоча програма містить: мету, завдання та зміст дисципліни; коротку анотацію до кожної теми курсу з характеристикою основних питань, що розкривають зміст матеріалу; перелік літератури з дисципліни; розподіл учбового часу; плани практичних занять, робочий план самостійної роботи студента з вивчення дисципліни, критерії оцінювання знань, приклади типових завдань, що виносяться на іспит, зразок екзаменаційного білету.


2. Рівень.

Мета курсу – формування системи теоретичних та практичних навичок з міжнародної конкурентоспроможності підприємств, умінь оцінювати їх позицію на світовому ринку і розвивати конкурентні переваги.

^ Основні завдання курсу: Основні завдання дисципліни полягають у наданні знань в галузі методології та методів визначення міжнародної конкурентоспроможності та практичних навичок щодо використання цих методів з метою:

засвоєння студентами термінологічного апарату у сфері міжнародної конкуренції;

вивчення ключових проблем міжнародної конкуренції та конкурентоспроможності товарів, послуг, підприємств, галузей національної економіки, міжнародних стратегій конкурентної поведінки;

набуття вмінь визначати й оцінювати показники і фактори міжнародної конкурентоспроможності підприємств різних типів;

формування навичок стратегічного планування та вироблення стратегій конкуренції на світовому ринку;

аналізувати форми і методи конкуренції в трансформаційний період;

вибирати оптимальні стратегії українських підприємств на зарубіжних ринках.

^ Об’єктом навчання даної дисципліни є динамічні та статичні закони, які відображають процеси формування конкурентоспроможності підприємств на зовнішніх ринках.

Предметом курсу – фактори і стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємств у глобальному середовищі.

Програма дисципліни «Управління конкурентоспроможністю підприємств» також органічно пов’язана з програмами інших дисциплін бакалаврського рівня та рівня магістр підготовки фахівців.^ Рис. 1. Логіко-структурна схема міждисциплінарних зв’язків


Студент повинен знати:

сутність поняття «конкуренція», «конкурентоспроможність підприємства», «конкурентоспроможність продукції»;

переваги концепції конкурентоспроможності;

моделі та методи оцінки конкурентоспроможності товару і підприємства;

принципи та фактори забезпечення конкурентоспроможності підприємства;

особливості міжнародної конкурентоспроможності галузей та регіонів;

перешкоди на шляху глобальної конкуренції;

елементи та їх взаємодія в системі управління конкурентоспроможністю підприємства.

^ Студент повинен вміти:

орієнтуватися на ринку серед конкурентів;

розрахувати основні показники з оцінки конкурентоспроможності продукції;

здійснювати оцінку факторів, що впливають на зміну рівня конкурентоспроможності підприємства;

здійснювати оцінку та розробку конкурентної стратегії;

визначати та дослідити конкурентні галузі на національному (міжнародному) рівні;

визначати джерела і фактори досягнення глобальної конкурентоспроможності;

застосовувати концепції розвитку кластерів;

застосовувати набути знання на практиці у сфері управління ринковими процесами, їх регулювання та дослідження.


3. Обов’язкова чи вибіркова дисципліна.

Дисципліна «Управління конкурентоспроможністю підприємства» для спеціальності «Бізнес адміністрування» заочної форми навчання є вибірковою.


4. Викладацький склад.

До викладання дисципліни залучено доцента кафедри «Приклада економіка» к.е.н, доцента Власову Тетяну Валентинівну, доцента кафедри «Міжнародна економіка» к.е.н., доцента Медведкіна Тараса Сергійовича.


5. Методика викладання, форми та методи навчання.

Серед методик та форм навчання даного курсу слід визначити наступні

методики викладання: методика проблемного навчання та евристичне навчання;

форми навчання: аналітичні та проблемні лекції та дискусії – головна мета проведення таких лекцій складається у розвитку у студентів логічного та самостійного осмислення додаткового матеріалу, який стосується сучасних процесів розвитку світової економіки.

методики навчання: кейс-метод, презентації, або міні-проекти готовлять студенти самостійно, а потім презентують для групи з метою показати свої здібності, отримані знання та творчі здібності.


6. Мова.

Мова викладання дисципліни «Управління конкурентоспроможністю підприємства» – українська, російська (при необхідності, відповідно до Конституції та Закону України «Про вищу освіту»).

2. ^ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ. ЛІТЕРАТУРА


Обсяг дисципліни та види навчальної роботи


Вид навчальної роботи

Годин

Аудиторні заняття

20

Лекції

14

Практичні заняття

6

Самостійна робота

88ВСТУП

Предмет та завдання курсу. Зв’язок з дисциплінами, що вивчалися. Управління конкурентоспроможністю підприємства як узагальнюючий курс та спеціальна галузь міжнародних економічних відносин. Структура курсу.


^ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ


Тема 1. Конкуренція в системі ринкової економіки


Сутність та види економічної конкуренції. Сутність конкуренції, конкурентних переваг та конкурентоспроможності. Сучасна класифікація. Основні форми міжнародної конкуренції, її роль і місце в економічному розвитку держави.

Конкуренція як форма функціонування товарно-ринкового господарювання, форми конкуренції та їх еволюція. Основні види міжнародної конкуренції. Наукові підходи до визначення сутності поняття «конкуренція». Види конкурентної поведінки. Функції конкуренції як економічної категорії. Підходи до класифікаційних ознак економічної конкуренції. Прийоми цінової та нецінової конкуренції. Рівні ведення конкурентної боротьби. Модель досконалої конкуренції. Сучасні наукові школи, що досліджують маркетинг і конкуренцію.

Ринок як спільнота конкуруючих компаній. Порівняльна характеристика основних ринкових структур. Конкурентоспроможність суб’єкта конкуренції та її основні ознаки.


^ Література: 5, 13, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 31, 33, 48, 54, 67, 75


Тема 2. Конкурентоспроможність товарів і послуг на світовому ринку


Визначення конкурентоспроможності товару. Визначення міжнародної конкуренції товару. Цілі функціонування економічних суб’єктів. Поняття конкурента можна з позицій визначення поняття конкурентної боротьби. Структура життєвого циклу первинного суб’єкту господарювання.

Нецінова конкуренція. Заходи щодо поліпшення якості товару (послуг) як чинник підвищення конкурентоспроможності товарів. Стратегія підвищення якості товару як важливий чинник нецінової конкуренції. Сервісне та післясервісне обслуговування як додаткові чинники підвищення привабливості товарів і зростання їх конкурентоспроможності. Система показників якості промислової продукції. Показники якості послуг. Система забезпечення конкурентоспроможності ринкових продуктів. Стадія реалізації продукції. Пошук і вибір покупців виробленої продукції з кожної товарної позиції. Висновок договірних відносин з покупцями. Перевалка, транспортування і збереження товару (на шляху його проходження зі складу виробника до одержувача) за кожною товарною позицією. Визначення конкурентоспроможності послуги на зовнішніх ринках.

Світова організація торгівлі та стандартизація якості товарів. Міжнародні стандарти якості ISO. Використання міжнародних стандартів – важливий чинник підвищення якості продукції. Сучасні інструменти та організація контролю якості готової продукції. Міжнародна сертифікація продукції.


Література: 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 29, 30, 32, 42, 57, 72


^ МОДУЛЬ 2. МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА (ОРГАНІЗАЦІЇ), ГАЛУЗЕЙ, РЕГІОНІВ


Тема 3. Фактори забезпечення міжнародної конкурентоспроможності підприємства


Рушійні сили ринку та інтенсивність конкуренції. Фактори посилення конкуренції. Показники оцінки розподілу ринкових часток між конкурентами та рівня інтенсивності конкуренції. Аналіз діяльності конкурентів. Структура аналізу діяльності конкурентів.

Поняття конкурентної стратегії підприємства. Прогнозування, планування, економічне обґрунтування, раціоналізація структур і процесів, управління якістю, ресурсозбереженням та персоналом. Оцінка конкурентоспроможності підприємства.

Співвідношення факторів успіху та конкурентного потенціалу підприємства. Властивості конкурентних переваг. Сфери формування та реалізації конкурентних переваг. Процес виділення стратегічних зон господарювання. Класифікація конкурентних переваг підприємства. Сутність концепції «Ланцюгу створення вартості». Основні положення концепції «Стратегічних зон господарювання». Еволюція практичних підходів до використання ключових джерел формування конкурентних переваг.

^ Література: 1, 7. 13, 17, 26, 28, 51, 56, 57, 69, 71


Тема 4. Мікростратегії міжнародної конкурентоспроможності


Система конкурентних стратегій підприємства. класифікація стратегій виходячи з рівня ухвалення стратегічних рішень І. Ансоффа. Стратегічні показники, що впливають на вибір стратегії. Конкурентні позиції та маркетингові спрямування Ф.Котлера. Конкурентна перевага фірми на ринку М.Портера. Стратегічний профіль фірми Д. Хулея, Д. Лінча та Д. Джоббера. Конкурентні позицій і можливостей щодо поліпшення цих позицій А. Д. Літтла. Конкурентні наміри фірми щодо її товарно-ринкових позицій Р. Майлза і Ч. Сноу.

Система конкурентних стратегій підприємства. Напрямки і фактори досягнення конкурентних переваг низьких витрат. Аналіз потенціалу диференціації. Послідовність етапів розробки конкурентної стратегії фокусування. Характерні риси різних варіантів конкурентних стратегій. Стратегії конкурентної поведінки підприємства. Конкурентна стратегія в нових галузях. Базові принципи формування конкурентної стратегії.

^ Література: 1, 5, 7, 15, 18, 20, 21, 26, 33, 48, 55


Тема 5. Система управління конкурентоспроможністю підприємства на світовому ринку


Класифікація чинників конкурентоспроможності підприємства. Головні аспекти забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Системний, інноваційний, логічний, маркетинговий, інтеграційний, структурний, глобальний, нормативний, оптимізаційний, адміністративний (директивний), діловий, відновлювально-еволюційний, віртуальний, функціональний, стандартизаційний, ситуаційний, поведінковий, процесний, ексклюзивний, комплексний підходи до управління конкурентоспроможністю підприємства. Методи оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства. Взаємозв’язок елементів системи управління конкурентоспроможністю підприємства на зовнішньому ринку.

Базові принципи управління конкурентоспроможністю підприємства на світовому ринку. Аналіз фінансового стану підприємства як інструмент підвищення його конкурентоспроможності. Розрахунок ефективності управління підприємством. Процес управління конкурентоспроможністю підприємства. Етапи і процедури процесу управління конкурентоспроможністю підприємства. Загальна блок-схема організаційно-економічного механізму системи управління конкурентоспроможністю підприємства. Специфічні особливості забезпечення конкурентоспроможності бізнес-організацій різних типів. Організація прийняття конкурентоспроможних управлінських рішень, контролю і стимулювання їх реалізації.

^ Література: 3, 4, 5, 10. 12, 15, 17, 19, 23, 24, 25, 27, 29, 33, 36, 54, 60, 62, 71


Тема 6. Конкурентоспроможність галузей у світовому господарстві


Структурні фактори, які визначають ситуацію в галузі. Стратегічні альтернативи для галузей, які знаходяться у кризі. Визначення конкурентних стратегій конкурентоспроможності для галузей національної економіки. Визначення інвестиційної привабливості галузей у світовому господарстві. Чинники підвищення конкурентоспроможності галузей (світовий досвід).

Можливості високотехнологічного розвитку галузей країн в новій лібералізований глобальній торговельній системі у рамках ГАТТ/СОТ. Обґрунтування пріоритетних галузей, що мають отримати в коротко- і середньостроковому періоді конкурентні переваги на світовому ринку. Визначення шляхів і заходів державного сприяння підвищенню конкурентоспроможності вітчизняного виробництва, зокрема за рахунок цільової підтримки пріоритетних галузей і виробництв. Науково-практичне та інституційне забезпечення заходів щодо підвищення конкурентоспроможності вітчизняного виробництва, виходячи з національних умов та особливостей світового ринку.

Оцінка потенційних можливостей окремих галузей економіки України щодо підвищення міжнародної конкурентоспроможності у світовому господарстві.

^ Література: 1, 5, 7, 16. 23, 26, 53, 56, 57, 58, 61, 63, 65, 66, 73


Тема 7. Особливості міжнародної конкурентоспроможності регіонів


Визначення конкурентоспроможності регіону, як здатності регіональної системи до визначення та ефективного використання своїх конкурентних переваг. Принципи і напрями формування конкурентоспроможності регіонів. Конкурентні переваги й відносини регіону в ринковому просторі.

Формування конкурентоспроможності регіонів України. Методики оцінки конкурентоспроможності на макро-, мезо- і мікрорівнях та методика комплексної оцінки конкурентоспроможності регіону. Вивчення сучасних пріоритетних галузей економіки, які визначають конкурентні переваги країни і регіонів. Умови забезпечення міжнародної конкурентоспроможності регіонів.

Алгоритм розробки програми управління конкурентоспроможністю регіону. Структура інституційного механізму управління конкурентоспроможністю регіону. Економічно обґрунтована регіональна програма управління процесом формування конкурентоспроможності регіону.

Література: 5, 14, 18, 19, 22, 26, 52, 54, 63, 64


^ МОДУЛЬ 3. СТРАТЕГІЇ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇН В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ


Тема 8. Сучасні моделі конкурентоспроможності національних економік


Поняття конкурентоспроможності національної економіки. Сучасні підходи до її визначення. Основні концепції розвитку конкурентоспроможності національної економіки. П’ятифакторна модель Портера для національної економіки. Альтернативні концепції конкурентоспроможності національної економіки. Специфіка країн з усталеною ринковою економікою, країн із трансформаційною економікою, країн, що розвиваються. Дев’ятифакторна модель конкурентоспроможності для нових індустріальних країн. Основні чинники підвищення конкурентоспроможності національної економіки. Фактори формування конкурентоспроможності країни на внутрішньому і на зовнішньому ринках.

Оцінка ступеня конкурентоспроможності національної економіки з визначенням умов і факторів, які можуть сприяти ефективній конкуренції, збільшенню експортного потенціалу держави. Інноваційна конкурентоспроможність країн в умовах техноглобалізму. Золоті правила конкурентоспроможності. Міжнародні організації в процесі визначення конкурентоспроможності економік різних країн. Індекс глобалізації конкурентоспроможності. Індекси конкурентоспроможності за показниками якості, асортиментними характеристиками товарів, економічними показниками, за інтегральним індексом конкурентоспроможності. Діяльність Світового економічного форуму щодо конкурентоспроможності національних економік.

^ Література: 7, 15, 17, 18, 22, 23, 26, 48, 52, 54, 59, 61, 63, 64, 70, 74


Тема 9. Регулювання конкуренції на національному і міжнародному рівнях


Об’єкт державного регулювання (певна сфера економічної діяльності, економічний процес) конкуренції. Конкурентна політика держави та напрямки її регулювання. Методи захисту конкуренції. Антимонопольне регулювання: сутність та методи. Аналіз конкурентного середовища в Україні та його регулювання.

Характерні особливості сучасного стану міжнародної конкуренції. Вплив глобальних і регіональних чинників на еволюцію сучасної конкуренції. Маркетинговий, системний, інноваційний, глобальний, ситуаційний, комплексний підходи до оцінки міжнародної конкуренції. Основні вектори розвитку міжнародної конкуренції. Галузева залежність методів і форм конкуренції, їх залежність від зміни виробничої структури.

Етапи розробки програми підвищення конкурентоспроможності. Вітчизняний підхід до забезпечення конкурентоспроможності національної економіки. Міжнародний досвід реалізації програм підвищення конкурентоспроможності.

^ Література: 1, 7, 15, 17, 18, 22, 23, 25, 26, 48, 52, 54, 59, 61, 63, 64, 70, 73, 74


Тема 10. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації


Глобалізація та її причини. Процеси економічної глобалізації та їх вплив на зміни у міжнародній конкурентній боротьбі. Політичний та географічний підходи до аналізу сучасного розвитку економічної інтернаціоналізації. Головні причини та рушійні сили глобалізації економіки. Спільні та відмінні риси глобалізації та інтернаціоналізації. Чинники розвитку глобалізації, її характерні ознаки.

Глобальні проблеми конкуренції. Розвиток освіти як фактор міжнародної конкурентоспроможності національної економіки. Соціальний компонент формування конкурентоспроможності в умовах глобалізації. Глобалізаційні виміри інноваційної конкурентоспроможності. Формування фінансово-інвестиційного потенціалу глобальної конкурентоспроможності національної економіки. Сучасні парадигми глобалізації та регіоналізації у конкурентному середовищі.

^ Література: 7, 15, 17, 22, 23, 26, 48, 52, 54, 59, 61, 63, 64, 70, 73, 74


план лекцій

Змістовий модуль 1. Загальна характеристика міжнародної конкурентоспроможності


Тема 1. Конкуренція в системі ринкової економіки

  1. Сутність та види економічної конкуренції

  2. Ринок як спільнота конкуруючих компаній

  3. Конкурентоспроможність суб’єкта конкуренції та її основні ознаки


Тема 2. Конкурентоспроможність товарів і послуг на світовому ринку

  1. Фактори, чинники та критерії конкурентоспроможності товару

  2. Методи оцінки конкурентоспроможності продукції

  3. Основні підходи до управління конкурентоспроможністю товару та послуги


Змістовий модуль 2. Міжнародна конкурентоспроможність підприємства (організації), галузей, регіонів


Тема 3. Фактори забезпечення міжнародної конкурентоспроможності підприємства

  1. Властивості конкурентних переваг

  2. Сфери формування та реалізації конкурентних переваг компаній

  3. Система конкурентних стратегій підприємства

  4. Види та джерела формування конкурентних переваг підприємств


  1   2   3

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Рецензенти: завідувач відділом Інституту економіки промисловості нан україни, к е н., с н с
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи