Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» icon

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Скачати 243.26 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Дата10.09.2012
Розмір243.26 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

кафедра «ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА»


ЗАТВЕРДЖЕНО

Радою економічного факультету

Протокол № 2 від 23.10.2009 р.

Голова Ради
______________

Г.О.Черніченко


РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«УПРАВЛІННЯ КОРПОРАЦІЯМИ»

для студентів спеціальності 8.000013 «Бізнес-адміністрування»


Донецьк – 2009

Укладачі: к.е.н., доцент Кужелев М.О., к.е.н., доцент Михальська Л.С.


Рецензенти: к.е.н., доцент Карлова Н.П.,

к.е.н., доцент Герасименко Р.А.


Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол № 2 від 20.10.2009 р.


Зав. кафедрою «Прикладна економіка»,

д.е.н., проф. Т.В. Орєхова


Робоча програма ухвалена на засіданні навчально-методичної комісії економічного факультету, протокол № 1 від 21.10.2009 р.

Голова навчально-методичної комісії Т.В. Орєхова


Донецьк: ДонНУ, 2009


ВСТУП.


1.1. Опис. Становлення і розвиток ринкової економіки об’єктивно обумовлює необхідність формування корпоративного сектору економіки, який, виступаючи сферою накопичення і перерозподілу фінансових ресурсів, великою мірою визначає ефективність функціонування сфери матеріального виробництва та всієї економіки країни. Реалізація цього призначення корпоративного сектору значною мірою залежить від компетенції, досвіду та освіти фахівців, які приймають певні управлінські рішення та забезпечують механізм перерозподілу фінансових ресурсів між учасниками корпоративних відносин, окремими економічним суб’єктами ринку для безперервності відтворювального процесу та його розширення.

Проведення операцій з цінними паперами, іноземною валютою, позичковими коштами потребує володіння специфічним понятійним апаратом, фундаментальної теоретичної та практичної підготовки, що визначає особливе місце вивчення дисципліни «Управління корпорацією» при підготовці вищою школою фахівців рівня «магістр». Невід’ємною складовою процесу вивчення студентами цієї дисципліни є перевірка рівня їх знань з питань функціонування корпорацій.

За умов Болонського процесу контроль знань студентів дисципліни «Управління корпорацією» здійснюється шляхом проведення поточного та підсумкового модульного контролю, що потребує відповідного методичного забезпечення.

Навчальна дисципліна містить наступні розділи:

Розділ 1. Предмет и система курсу.

Розділ 2. Моделі корпоративного управління.

Розділ 3. Міжнародні стандарти корпоративного управління.

Розділ 4. Господарські товариства як організаційно – правова форма підприємництва.

Розділ 5. Корпоративні цінні папери і порядок їх обігу.

Розділ 6. Управління акціонерним товариством.

Розділ 7. Основи корпоративного менеджменту.

Розділ 8. Корпоративні фінанси.

Розділ 9. Корпоративна стратегія.

Розділ 10. Акціонерне товариство на ринку капіталу.

Розділ 11. Управління інформаційною системою корпорації

Розділ 12. Управління державними корпоративними правами.

Розділ 13. Форми економічної концентрації.

Розділ 14. Корпоративна культура.

Розділ 15. Ліквідація і реорганізація акціонерного товариства.

Розділи навчальної дисципліни взаємопов’язані. Спочатку студенти знайомляться із суттю і функціями управління корпорацією, термінологією і класифікацією, складом корпоративного сектору та його державним регулюванням. Після цього розглядаються окремі підсистеми управління корпорацією.

1.2. Рівень.

«Управління корпорацією» як навчальна дисципліна тісно пов’язана з іншими навчальними курсами: економічною теорією, статистикою, фінансами.

Мета вивчення дисципліни – ознайомлення студентів з теоретичними основами функціонування корпоративного сектору економіки, економічною суттю і функціями управління корпорацією, місцем і роллю корпорацій у фінансовій системі держави, сферою застосування управління корпорацією в процесі суспільного виробництва.

Завданнями курсу «Управління корпорацією « передбачається отримання студентами теоретичних знань, що є підґрунтям для подальшого формування практичних навичок. Основні теми курсу розкривають економічну необхідність і сутність управління корпорацією, моделі корпоративного управління, корпоративну термінологію, загальні умови функціонування корпорацій, обігу цінних паперів; методологію управління корпорацією та ін.

Вивчення курсу «Управління корпорацією» надає студентові змогу:

1) уяснити зміст основних категорій і понять управління корпорацією, принципів, за якими здійснюється управління корпорацією;

2) отримати базові знання нормативно-правового забезпечення функціонування корпорацій в Україні;

3) оцінити характер змін та тенденцій розвитку корпорацій в Україні;

4) застосовувати на практиці методику необхідних обчислень для здіснення управління корпорацією;

5) розкрити механізм забезпечення фінансової стійкості корпорацій та їх власників;

6) проаналізувати стан і ефективність управління корпораціями в Україні.


1.3. Дисципліна – вибіркова.


1.4. Викладацький склад: к.е.н., доц. Кужелєв М.О., к.е.н., доц.. Михальська Л.С.


^ 1.5. Методика викладання і методи навчання.

Лекції (інформаційні, аналітичні, проблемні); практичні заняття.

1.6.Мова

Викладання ведеться в російською та українською мовами.


^ 2. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ. ЛІТЕРАТУРА.


Тема № 1. Предмет і система курсу.

Предмет і завдання курсу. Базові поняття корпоративного управління.

Сутність корпоративного управління. Економічна природа корпоративного управління. Місце корпоративного управління в системі управління підприємством. Завдання корпоративного управління.


^ Тема № 2. Моделі корпоративного управління.

Міжнародний досвід створення системи корпоративного управління. Основні моделі корпоративного управління і їх характеристика. Англо-американська модель. Японська модель. Німецька модель.

Корпоративне управління в умовах трансформаційної економіки. Формування української моделі корпоративного управління.


^ Тема №3. Міжнародні стандарти корпоративного управління.

Принципи корпоративного управління. Принципи корпоративного управління ОЄСР. Принципи корпоративного управління Асоціації співдружності по питаннях корпоративного управління.

Кодекси корпоративного управління. Директиви ЄС щодо корпоративного законодавства. Звідний кодекс: принцип незалежного управління і кодекс кращої практики. Російський Кодекс корпоративного управління.


^ Тема № 4. Господарські товариства|товариства| як організаційно-правова

форма підприємництва.

Економічна роль господарських товариств. Сутність господарських товариств і умови їх виникнення. Основні економічні риси господарських товариств корпоративного типа.

Спільна характеристика господарських товариств. Основні види господарських товариств в Україні і їх характеристика.

Порядок створення акціонерних товариств і інших видів господарських товариств. Органи, що беруть участь в реєстрації корпорацій. Документи необхідні для реєстрації. Етапи реєстрації. Особливості реєстрації різних видів господарських товариств.


^ Тема № 5. Корпоративні цінні|цінні| папери і порядок|порядок| їх обігу|звертання|.

Види цінних паперів тих, що емітуються корпораціями. Акції. Облігації. Діреватіви. Роль цінних паперів в залученні акціонерними компаніями фінансових ресурсів. Переваги і недоліки емісії акцій і облігацій АТ.

Акції. Поняття і характерні особливості акцій. Класифікація акцій АТ, що емітуються. Вартість акцій. Емісія акцій. Поняття і необхідність створення реєстру акціонерів. Управління обігом акцій на первинному і вторинному ринках. Роль фондової біржі і ПФТС в регулюванні обігу акцій. Фінансові аспекти обігу акцій. Оподаткування розміщення і обігу акцій.

Фінансові аспекти емісії і обігу облігацій. Порядок випуску облігацій. Зобов’язання АТ щодо погашення заборгованості перед власниками облігацій. Джерела погашення заборгованості перед кредиторами-власниками облігацій.

Роль держави в організації зверненні корпоративних цінних паперів. Форми державного регулювання ринку цінних паперів. Органи державного регулювання корпоративного сектора. Роль і функції ДКЦПФР. Антимонопольне регулювання в корпоративному секторі.


^ Тема № 6. Управління акціонерним товариством|товариством|.

Структура органів управління акціонерним товариством. Порядок обрання органів управління і голів органів управління. Функції органів управління. Участь акціонерів в управлінні акціонерним товариством.

Роль спільних зборів в управлінні корпорацією. Особливості реалізації акціонерами управлінських функцій. Організація проведення спільних зборів. Компетенція спільних зборів.

Наглядова рада АТ. Необхідність створення наглядової ради. Повноваження і функції наглядової ради.

Виконавчий орган АТ (Правління). Повноваження Правління. Функції виконавського органу. Склад членів правління. Компетенція Правління.

Ревізійна комісія. Статус ревізійної комісії. Повноваження і функції ревізійної комісії. Склад ревізійної комісії. Порядок роботи ревізійної комісії.


^ Тема № 7. Основи корпоративного менеджменту.

Організаційна структура корпорацій. Створення раціональної організаційної структури. Вибір напрямів організаційно-структурних перетворень у відповідності напрямами діяльності.

Стосунки учасників. Регулювання основних організаційно-економічних стосунків. Зацікавленість і відповідальність менеджерів.

Формування корпоративної стратегії. Стратегії виживання, зростання і розвитку корпорації. Стратегічне планерування в корпораціях.

Процес ухвалення рішень в корпораціях.


^ Тема №8. Корпоративні фінанси.

Роль корпоративного управління в ефективному використанні фінансових ресурсів. Фінансовий менеджмент і його сутність. Цілі і завдання фінансового менеджменту.

Фінансова звітність АТ. Спільні вимоги до фінансової звітності. Форми фінансової звітності.

Формування і використання фінансових ресурсів АТ.

Аналіз фінансової звітності АТ. Цілі і завдання аналізу фінансової звітності. Методи аналізу фінансової звітності. Аналіз структури витрат АТ. Аналіз прибутку АТ і її розподіли. Аналіз структури фінансових ресурсів.

Дивідендна політика АТ. Види дивідендної політики. Сутність оптимальної дивідендної політики. Показники прибутковості акцій. Зв’язок дивідендної політики і ринкової вартості АТ і його цінних паперів.


^ Тема № 9. Корпоративна стратегія.

Стратегічні концепції. Функції менеджменту, що визначають стратегію корпорації. Механізм реалізації корпоративної стратегії. Форми і методи мотивації співробітників в реалізації концепції. Форми контролю реалізації стратегії корпорації.


^ Тема № 10. Акціонерне товариство|товариство| на ринку капіталу.

Ринок корпоративних цінних паперів і його характеристика. Місце акціонерного товариства на ринку цінних паперів. Організація торгівлі корпоративними коштовними паперами.

Управління рухом акцій на первинному і вторинному ринках. Сутність управління рухом акцій. Фондова біржа і ПФТС в організації руху корпоративних цінних паперів.

Роль депозитарної системи в корпоративному регулюванні. Сутність депозитарної системи. Суб’єкти депозитарної діяльності. Види депозитарної діяльності. Особливості переходу власності на корпоративні права.

Фінансові посередники на ринку капіталу. Економічна роль фінансових посередників. Основні організаційні форми фінансового посередництва.


^ Тема № 11. Управління інформаційною системою корпорації.

Види інформації по рівню доступу. Розкриття інформації. Конфіденційна і таємна інформація. Комерційна таємниця. Регулювання інформації у внутрішніх документах корпорації. Регулювання питання конфлікту інтересів. Захист фінансової інформації корпорації.


^ Тема № 12. Управління державними корпоративними правами.

Держава – акціонер, учасник корпоративних стосунків. Нормативна база функціонування державного корпоративного сектора. Суб’єкти управління державними підприємствами і корпоративними правами. Уповноважені особи в структурі управління державними корпоративними правами.


^ Тема № 13. Форми економічної концентрації.

Еволюція управління і пошук форм інтеграції. Тенденції укрупнення виробництва. Способи створення інтегрованих структур.

Форми інтегрованих структур. Асоціація. Концерн. Холдинг. Консорціум. Промислово-фінансова група. Переваги і недоліки інтегрованих структур. Чинники визначають формування інтегрованих структур.


^ Тема № 14. Корпоративна культура.

Місце корпоративної культури в системі корпоративного управління. Корпоративна культура – філософія взаємин компанії. Моделі організації. Конфліктологія. Напрями формування корпоративної культури. Корпоративна культура як основа системи професійних взаємин в корпорації. Формування професійної етики менеджерів корпорації.


^ Тема № 15. Ліквідація і реорганізація акціонерного товариства|товариства|.

Реорганізація як спосіб оптимізації підприємницької діяльності. Сутність реорганізації підприємств. Завдання реорганізації підприємств. Форми реорганізації підприємств.

Створення і припинення діяльності підприємств при реорганізації. Порядок реорганізації підприємств, пов’язаної із створенням і припиненням діяльності АТ.

Дочірні підприємства. Сутність дочірніх підприємств. Порядок створення дочірнього підприємства. Статутний фонд дочірнього підприємства. Управління дочірнім підприємством. Взаємодія дочірнього підприємства з головним. Припинення діяльності дочірнього підприємства.

Банкротство підприємства. Причини і діагностика банкротства корпорації. Неплатоспроможність компанії. Санація і ліквідація корпорації. Ліквідація активів компанії. Процедура банкротства. Ініціація процедури банкротства.

Ліквідація компанії. Поняття ліквідації корпорації. Порядок ліквідації корпорації. Оцінка майна товариства.

ЛІТЕРАТУРА 1. Про акціонерні товариства: Закон України вiд 17.09.2008р. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 50-51, ст.384.

 2. Про державне регулювання ринку цінних паперів: Закон України від 30.10.96р. № 448/96-ВР

 3. Про державну програму заохочення іноземних інвестицій в Укришу: Закон України від 17.12.1994. р. № 3744-ХИ.

 4. Про додаткові заходи щодо вдосконалення діяльності Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Указ Президента України від 25.09.2002 р.

 5. Про затвердження Програми розвитку інвестиційної діяльності на 2002-2010 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2001 р. № 1801

 6. Сазонець І.Л. Корпоративне уравління: світовий досвід та механізм залучення інвестицій: Навч. Пос. – К.: ЦУЛ, 2008. – 304с.

 7. Бочаров В.В. Корпоративне финансы. – Спб.: Питер, 2008. – 272 с.

 8. Рудык Н.Б. Структура капитала корпораций: теория и практика. – М.: Дело, 2004. – 272с.

 9. Євтушевський В. А. Основи корпоративного управління: Навч. Посіб. – К.: Знання-Прес, 2002.- 317 с.

 10. Кибенко Е. Р. Корпоративное право Украины. Учебное пособие. – Х.: фирма «Эспада». – 288 с.

 11. Храброва И. А. Корпоративное управление: вопросы интеграции. Аффилированные лица, организационное проектирование, интеграционная динамика: М.: Издательский дом «АЛЬПИНА», 2000. – 198 с.

 12. Чиркова Е. В. Действуют ли менеджеры в интересах акционеров? Корпоративные финансы в условиях неопределенности. М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 1999. – 288 с.

 13. Грідчіна М.В. Корпоративні фінанси. – К.:МАУП, 2002. – 232 с.

 14. Ковалева А.М., Лапуста М.Г., Скамай Л.Г. Финансы фирмы: Учебник. 4-е изд. испр., допол. – М.: ИНФРА-М, 2009.- 522 с.

 15. Мостенська Т.Л., Новак В.О., Луцький М.Г., Симоненко Ю.Г. Корпоративне управління: Підручник. – К.: Каравела; Піча Ю.В., 2008. – 384 с.

 16. Сохацька О.М., Тарнавська Н.П., Тибінь А.М. Корпоративне управління в Україні: теоретико-методологічні аспекти. – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – 360 с.

 17. Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Теория корпоративных финансов: учебник. – М.: Высшее образование, 2008. – 237 с.

^ 3. Модульне планування

На вивчення дисципліни в цілому відводиться 180 ак. годин (3 кредита), на заочному відділенні загальний час аудиторної роботи складає 20 ак. годин, в тому числі 14 лекцій та 6 практичних (семінарських) занять, самостійна робота студентів має складати відповідно до начального плану – 88 ак. год.

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Тема

Лекції

Практичні (семінарські) заняття

Самостійна робота

Тема 1. Предмет и система курсу.

1

-

6

Тема 2. Моделі корпоративного управління.

2

1

7

Тема 3. Міжнародні стандарти корпоративного управління.

1

1

7

Тема 4. Господарські товариства як організаційно – правова форма підприємництва.

1

-

6

Тема 5. Корпоративні цінні папери і порядок їх обігу.

1

2

5

Тема 6. Управління акціонерним товариством.

1

-

6

Тема 7. Основи корпоративного менеджменту.

1

-

6

Тема 8. Корпоративні фінанси.

1

-

7

Тема 9. Корпоративна стратегія.

1

-

6

Тема 10. Акціонерне товариство на ринку капіталу.

1

1


6

Тема 11. Управління інформаційною системою корпорації

1

1

8

Тема 12. Управління державними корпоративними правами.

1

-

6

Тема 13. Форми економічної концентрації.

1

-

5

Тема 14. Корпоративна культура.

-

-

4

Тема 15. Ліквідація і реорганізація акціонерного товариства.

-
5

^ Усього за видами робіт:

14

6

88

Усього за видами навантаження:

Аудиторна робота: 20 година

СРС: 88 години

^ 4. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Тема 1. Предмет і система курсу «Управління корпорацією»

 1. Скласти блок-схеми:

  • «Загальні і відмінні характеристики ТОВ і ЗАТ» (з точки зору|з погляду| порядку розміщення акцій, порядку виходу учасників з|із| товариства, видів акцій, що випускаються, порядку створення|створіння|, кількості розподілюваних акцій серед засновників, мінімального розміру оплати акцій і так далі)

  • «Відмінні характеристики ВАТ і ЗАТ» (з точки зору|з погляду| регульованого діяльність законодавства, наявності і розміру резервного капіталу, принципів і органів управління, мінімальним розміром статутного капіталу, порядком виплати дивідендів і так далі);

  • «Переваги і недоліки|нестачі| створення|створіння| товариства у формі|у формі| АТ»

 2. Скласти глосарій: мінорітарний акціонер, малий блокуючий пакет акцій, великий блокуючий пакет акцій, контрольний пакет акцій.Тема 2. Моделі корпоративного управління.

 1. Скласти глосарій: аутсайдер, інсайдер|, зв’язані особ|лиця|и, аффіл’ованні| осо|лиця|би.

 2. Скласти блок-схеми:

  • «Внутрішній і зовнішній механізми контролю за дотриманням інтересів власників корпорації»;

  • «Інсайдерська і аутсайдерська| системи корпоративного управління»;

  • «Основні типи агентський конфліктів» (з точки зору|з погляду| вибору інвестиційного горизонту, відношення|ставлення| до ризику, використання прибутків, стимулів|стимул-реакцій| до злиття і поглинання і так далі).Тема 3. Міжнародні стандарти корпоративного управління.

 1. Скласти глосарій: конфіденційна інформація, кумулятивне голосування, суттєві угоди або операції|угоди|, суттєва інформація.

 2. Підготувати схему-конспект «Принципи корпоративного управління Організації по економічному співробітництву і розвитку (OECP|)».

 3. Підготувати блок-схему «Відповідність законодавчих прав акціонерів в Україні і прав акціонерів у відповідності| |із|з принципами корпоративного управління OECP|»Тема 4. Господарські товариства як організаційно – правова форма підприємництва.

 1. Скласти глосарій: установчі документи, установчий договір, статут|устав|, субсидирна| відповідальність.

 2. Підготувати блок-схеми:

  • «Процедура створення|створіння| ВАТ і ЗАТ»;

  • «Особливості створення|створіння| ВАТ в процесі корпоратизації| і приватизації».

 1. Господарська ситуація.

 2. Підготуватися по матеріалах періодичного друку|печатки| до обговорення питання «Практика і проблеми приватизації крупних підприємств в Україні. Шляхи|дороги| дозволу»

Тема 5. Корпоративні цінні папери і порядок їх звертання.

 1. Скласти глосарій: депозитарна розписка, володіння акціями, розпорядження акціями, користування акціями, різні трактування| дивіденду| в чинному законодавстві.

 2. Підготувати блок-схеми:

  • «Податкові переваги залучення грошових коштів в АТ у вигляді внесків до статутного фонду щодо|відносно| залучення позикових коштів в відповідності| |із|з чинним законодавством»;

  • «Особливості оподаткування дивідендів виплачуваних юридичним особам – резидентам (у тому числі товарами), фізичним особам – резидентам, власникові приватного підприємства, нерезидентам»;

  • «Відмінні характеристики випуску акцій в документарній і бездокументній формах»

 1. Підготується до обговорення питання: «Оподаткування операцій збільшення статутного фонду|фундації| АТ».

 2. Підготуватися по матеріалах періодичного друку|печатки| до обговорення питання «Практика і проблеми дивідендної політики АТ в Україні»Тема 6. Управління акціонерним товариством.

1. Підготувати блок-схему:

  • «Функції і повноваження органів управління АТ» з|із| віддзеркаленням|відбиттям| в ній важелів стримувань і противаг;

  • «Класифікація способів голосування і питань, що вирішуються|рішають| певною законодавчо встановленою|установленою| кількістю голосів»

2. Підготувати вирішення господарських ситуацій: «Створення|створіння| акціонерного товариства», «Обрання наглядової|спостережливої| ради|поради| з числа акціонерів-юридичних| осі|лиць|б».

 1. Підготувати тези на статтю Г.Здоронок «Як управляти акціонерними обществами»// Бухгалтерія №24/1-2 (491), 2002г|., виявивши наступн|слідуючі|і проблеми:

  • проблема створення|створіння| органів управління і контролю АТ, делегування функцій управління наглядовій|спостережливій| раді|пораді|;

  • проблеми діяльності наглядової|спостережливої| ради|поради|;

  • проблеми обрання кандидатів на посаду членів виконавського органу;

  • проблеми особистої|особової| зацікавленості членів правління при поєднанні|сполученні| ними посад;

  • проблеми розмежувань повноважень правління і голови ради|поради|;

  • проблеми передачі повноважень по розпорядженню майном суспільства|товариства|.


Тема 7. Основи корпоративного менеджменту.

 1. Підготувати глосарій: централізація, спеціалізація, діапазон керованості, повне|цілковите| делегування, обмежене делегування, нульове делегування, зворотне делегування.

 2. Підготувати логіко-структурну| схему «Функціональна структура корпорації».


Тема 8. Корпоративні фінанси.

 1. Підготувати блок-схему «Типи дивідендної політики: переваги і недоліки|нестачі| кожній з них, взаємозв’язку з|із| цілями корпорації».

 2. Виконати тестові завдання|задавання|.


Тема 9. Корпоративна стратегія.

 1. Підготувати блок-схему: «Напрям|направлення|и стратегії економічного розвитку корпорації: їх сут|єство|ь, характеристики з точки зор|з погляду|у потреби у фінансуванні»Тема 10. Акціонерне товариство на ринку капіталу.

 1. Підготувати глосарій: фінансовий інструмент, інструмент власного капіталу, складний фінансовий інструмент, твердий контракт, фінансовий актив, фінансова гарантія, фінансове зобов’язання, об’єкт хеджування, інструмент хеджування.

 2. Використовуючи Положення|становище| (стандарт) бухгалтерського обліку|урахування| – 13 «Фінансових інструментів», підготувати логіко-структурну| схему, в якій відобразит|відбивати|и класифікацію фінансових інструментів, особливості їх визнанн|зізнання|я в балансі корпорації, особливості оцінки і розкриття інформації про них.

 3. Полготовіть блок-схему: «Етапи здійснення облігаційної позики|позички|».

 4. Підготувати рішення|вирішення| до завдань|задач|.Тема 11. Управління інформаційною системою корпорації.

 1. Підготувати глосарій: регулярна інформація про емітента, особлива інформація| про емітент, конфіденційна інформація, таємна інформація, комерційна таємниця.

 2. Підготувати блок-схему: «Розміщення інформації у внутрішніх положеннях|становищах| акціонерного товариства».Тема 12. Управління державними корпоративними правами.

 1. Підготувати глосарій: державні корпоративні права, державна акціонерна компанія

 2. Підготувати логіко-структурну| схему: «Система органів управління державними корпоративними правами, їх функції і повноваження»

 3. Підготуватися до диспуту чи «Є|з’являється| державним державне акціонерне товариство?»Тема 13. Форми економічної концентрації.

 1. Підготувати глосарій: злиття шляхом|дорогою| об’єднання інтересів, злиття за допомогою придбання|надбання|, злиття за допомогою створення|створіння| нової юридичної особи, деномінація акцій.

 2. Підготувати блок-схему: «Бухгалтерські і юридичні характеристики схем об’єднання підприємств», використовуючи Закон «Про підприємства в Україні» від 27 березня 1991г|. №887-12 |із|із змінами і доповненнями, Положен|становище|ня (стандарт) бухгалтерського облі|урахування|ку – 19 «Об’єднання підприємств».Тема 14. Корпоративна культура.

 1. Підготувати схему: «Ієрархічні рівні формування етики бізнесу».Тема 15. Ліквідація і реорганізація акціонерного товариства.

 1. Підготувати глосарій: передаточний баланс, розділовий баланс, ліквідаційний баланс.

 2. Підготувати блок-схеми «Етапи реорганізації акціонерного товариства»; «Порядок реєстрації випуску акцій при реорганізації акціонерних товариств».


^ 5. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ


Самостійна робота студентів полягає у вивченні та опрацюванні літературних джерел, законодавчих та нормативних документів. Самостійна робота студентів передбачає наступні форми:

· участь в обговоренні проблемних питань;

· тестування після вивчення кожної теми.

Проведення обговорень

Обговорення проводяться за окремими питаннями курсу, перелік яких додається. В процесі підготовки необхідно використовувати не тільки навчальну, а і спеціальну літературу по темі. Статистичну інформацію можна знайти в спеціальних виданнях Мінстату України, Мінекономіки України, Мінфіну, Національного банку України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, звітах про господарсько-фінансову діяльність юридичних осіб.

Тестування.

Після опрацювання матеріалів по кожній темі, студент проходить тестування, яке дозволяє перевірити ступінь розуміння і засвоєння інформації. Тестування вважається пройденим, якщо дано правильні відповіді більше ніж на половину поставлених питань. Після успішного проходження тестування, студенту нараховуються два бали. Кількість спроб і час на складання тестів обмежена.

^ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Контрольні заходи включають: вхідний, поточний і підсумковий контроль (семестровий).

Вхідний контроль здійснюється на початку вивчення дисципліни щодо виявлення рівня підготовки студентів.

Проміжний (модульний) контроль практикується на певних етапах (після закінчення викладання змістових модулів) вивчення матеріалу у захисту індивідуальних завдань. Це перевірка знань студента після закінчення логічно завершеної частини навчального матеріалу.

Семестровий контроль проводиться у формі заліку.

Заліки складаються студентами в період, визначений навчальним планом, в терміни, передбачені розкладом.

Студент вважається допущеним до семестрового контролю з навчальної дисципліни, якщо він виконав усі види робіт, передбачені робочим тематичним планом на семестр. Заліки складаються студентами усно.


Критерії оцінювання знань студентів

У оцінці знань враховується чіткість, повнота відповіді, креативність мислення студента, посилання на вивчені теорії в обґрунтуванні відповідей на поставлені питання, ілюстрація відповідей фактичними даними. Виходячи з вимог, що пред’являються, до відповіді, відповідь може бути зарахований не повністю.

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Рецензенти: завідувач відділом Інституту економіки промисловості нан україни, к е н., с н с
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Рецензенти: завідувач відділом Інституту економіки промисловості нан україни, к е н., с н с
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи