Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» icon

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Скачати 265.53 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Дата10.09.2012
Розмір265.53 Kb.
ТипЛекція
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

кафедра «ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА»


ЗАТВЕРДЖЕНО

Радою економічного факультету

Протокол № 2 від 23.10.2009 р.

Голова Ради
______________

Г.О.Черніченко


РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ»

для студентів спеціальності 8.000013 «Бізнес-адміністрування»


Донецьк – 2009

^ Укладач: Власова Т.В., к.е.н., доцент кафедри «Прикладна економіка»


Рецензенти: д.е.н., проф. Александров І.О., д.е.н., проф. Лук’янченко Н.Д.


Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол № 2 від 20.10.2009 р.


Зав. кафедрою «Прикладна економіка»,

д.е.н., проф. Т.В. Орєхова


Робоча програма ухвалена на засіданні навчально-методичної комісії економічного факультету, протокол № 1 від 21.10.2009 р.

Голова навчально-методичної комісії Т.В. Орєхова


Донецьк: ДонНУ, 2009


1. Вступ

1.1. Опис


На вивчення курсу «Управління проектами» відведено 20 годин, 14 лекційних та 6 практичних.

Лекція: традиційна форма проведення – монолог з використанням сучасних технічних засобів (мультипроектор). Активно використовується елемент проблемного навчання (розгляд дискусійних питань).

Практичні заняття – вирішення комплексних практичних задач, презентація самостійної роботи.

Самостійна робота передбачає вивчення окремих питань та складання літературного огляду.

Форма контролю: усне опитування, залік.


1.2. Рівень.

Основою для вивчення модулю «Управління проектами» є модулі «Мікроекономіка і макроекономіка», «Маркетинг», «Економіка підприємства» та ін. Для вивчення даного модуля передбачається використання глобальної інформаційної системи Internet, пакету прикладних програм MS Excel, MS Word, які входять до складу MS Office, Internet Explorer та ін.

Метою дисципліни «Управління проектами» є надання студентам знань з основ управління проектами і навчання методиці складання, планування та аналізу проектів. За допомогою цього модулю студент має опанувати методологію, необхідну для успішного управління проектами, а також набуття навичок впровадження проектних рішень у практичну діяльність.

Задачами модуля є: розробка і обґрунтування поняття управління проекту; визначення цілей проекту; оцінка ефективності проекту з урахуванням фактора ризику і невизначеності; розробка кошторису і бюджету проекту. Предметом модулю – є процеси, функції, задачі і методи Управління проектами.

Дисципліна «Управління проектами» має розкрити майбутнім фахівцям ефективну методологію вирішення завдань організації управління проектами, як процесами здійснення підприємницьких ідей, бізнес-програм, змін вихідного становища будь-якої виробничої системи, пов’язаних з інвестуванням. Зміст цих завдань полягає у створенні й розвитку проектно-орієнтовних виробничо-комерційних систем (підприємств, фірм, виробництв, автономних виробничих структур тощо), націлених на кінцевий результат із заздалегідь визначеними вартісними й якісними характеристиками. Вивчення дисципліни спирається на досвід освоєння проектів за кордоном і в умовах України.

В результаті вивчення модуля студент повинен знати і вміти:

розробити й обґрунтувати концепцію проекту;

оцінювати ефективність проекту з урахуванням факторів ризику й невизначеності;

використовувати техніко-економічне обґрунтування проекту й розробляти бізнес-план проекту;

здійснювати системне планування проекту на всіх фазах його життєвого циклу;

розробляти кошторис і бюджет проекту;

знаходити виконання проекту шляхом проведення тендерів, конкурсів, торгів;

підготовлювати й укладати контракти на постачання, організовувати оптимальну процедуру закупок і постачання;

організовувати реалізацію проекту, підбирати для цього ефективну «команду» управління проектом;

забезпечувати ефективний контроль, а також управління змінами в процесі реалізації проекту, ефективне його завершення.


^ 1.3. Обов’язкова або дисципліна за вибором.

Дисципліна «Управління проектами» відноситься до дисциплін за вибором для вивчення студентами спеціальності 8.000013 «Бізнес – адміністрування».

^ 1.4. Викладацький склад

Лектор: к.е.н., доцент кафедри прикладної економіки Власова Т.В.

1.5. Методика викладання, форми та методи навчання

Дисципліною «Управління проектами» передбачається використання методики проблемного навчання. У якості форм навчання виступають інформативні, аналітичні та проблемні лекції, практичні заняття та завдання для самостійної роботи.

^ 1.6. Мова навчання

Російська, українська.


2. Навчальна програма курсу. Література


Анотація теми 1. Введення в дисципліну. Загальна характеристика Управління проектами.

Основні питання теми: предмет, зміст та задачі дисципліни в системі економічних знань; історія виникнення та розвитку Управління проектами, а також сутність поняття «Управляння проектами» і передумови використання Концепції Управління проектами в Україні.

Сутність поняття «проекту», його основні ознаки і характеристики, а також цілі і результати; типи проектів; життєвий цикл проекту; оточення проекту і його учасників.

Критерії типізації проектів. Класифікація проектів. Основні фази передінвестиційної та інвестиційної стадії управління проектами. Особливості окремих фаз життєвого циклу з позицій управління й менеджменту.

^ Анотація теми 2. Організація управління проектом.

Організаційні структури управління проектами. їх призначення, функції, повноваження. Організаційні структури учасників проекту, спрямовані на менеджмент робіт по проекту. Методи вирішення суперечних питань.

Особливості управління персоналом. Технологічні аспекти проект-менеджменту. Керівництво й лідерство. Робота команди : мотивація, запобігання конфліктів, переговори. Соціально-психологічні умови прийняття рішень.

^ Анотація теми 3. Оцінка ефективності проекту.

Основні питання теми: поняття ефективності проекту, основні принципи оцінки; фінансово-економічна оцінка проекту, критерії ефективності проекту.

Сутність та методика проектного аналізу, його структура. Оцінка ефективності проектів. ТЕО інвестицій. Складання бізнес-плану проекту: послідовність розрахунків, досліджень, аналізу, викладення змісту, розділів. Особливості бізнес-плану венчурних проектів.


^ Анотація теми 4. Управління вартістю проекту.

В темі розкриваються наступні питання: поняття вартості проекту, планування вартості проекту, кошторис проекту, бюджет проекту, методи контролю вартості проекту.

^ Анотація теми 5. Сіткові моделі планування і управління.

В темі розкриваються наступні питання: основні елементи сітьової моделі, основні параметри сітьової моделі.

Для реалізації розрахунків виробничої потужності найкращим варіантом є використання методів сітьового планування. В основу даного метода закладено побудування сітьового графіку або матриці, яка відображає часові параметри проекту, що планується.

Серед елементів сітьового планування виділяють подію, роботу, шлях. Графічне відображення сітьової моделі можливе шляхом сітьового графіку, таблиці, матриці.

Часові параметри сітьових моделей охоплюють всі показники, які характеризуються часовою тривалістю, зокрема тривалістю робіт, часом початку \ закінчення робіт, настання подів та ін.

^ Анотація теми 6. Планування проекту, розробка проектно-кошторисної документації.

Особливості процесу планування та види планів. Календарне планування. Визначення ресурсних потреб. Особливості документації планів. Склад і порядок розробки ПКД. Фінансування проектних робіт. Порядок розробки кошторисів. Планування витрат на проектні роботи, контроль. Автоматизація проектування. Функції менеджменту проекту на стадії проектування.

^ Анотація теми 7. Управління проектними ризиками.

В темі розкривається наступні питання: процедури, методи, інструменти, алгоритм вибору методу і інструментів Управління проектами.

Ризики й невизначеність : сутність, зміст, класифікація проектів по характеру ризиків. Ризики учасників проекту. Методи визначення важливостей і аналізу ризиків. Дії менеджерів по запобіганню та зниженню ризиків. Розподіл ризиків між учасниками проекту. Організація робіт по визначенню й аналізу ризиків. Страхування ризиків.

^ Анотація теми 8. Реалізація та контроль виконання проекту. Управління якістю.

Призначення й мета контролю, конкретні функції. Методи контролю, повноваження учасників. Економічна оцінка й прогнозна діагностика проектних робіт. Регулювання процесу виконання робіт по проекту.

Зміни в процесі здійснення проектів та управління ними. Види змін, причини їх виникнення. Локалізація негативних факторів. Технологія управління змінами. Відповідальність учасників проекту за створення ситуаційних проблем. Порядок вирішення проблем.

Сучасні підходи до управління якістю проекту. Норми, нормативи, стандарти. Стандарти якості у будівництві і проектуванні. Гарантії підрядників. Методи забезпечення якості управління проектами.


^ Список літератури, що рекомендується


Основна:

Афанасьєв М.В., Гонтарева І.В. Управління проектами: Навчально – методичний посібник. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007. – 272 с.

Батенко Л.П., Загородніх О.А., Ліщинська В.В. Управління проектами: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 231 с.

Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. – К., 1995. – 447 с.

Збаразька Л.О., Рижиков В.С., Єрфорт І.Ю., Єрфорт О.Ю. Управління проектами. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 168 с.

Кобиляцький Л.С. Управління проектами: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2002. – 200с.

Колтынюк Б.А. Инвестиционные проекты: Конспект лекций. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2001. – 500 с.

Менеджмент организации: Учебное пособие / З.П.Румянцева, Н.А.Саломатин, Р.З.Акбердин и др.; Гос.Ком.РФ по высшему образованию, -М.: ИНФРА-М, 1996.- 430 с.

Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер с англ.-М.: Дело ЛТД, 1996.- 702 с.

Разу М.Л., Воропаев В.И., Якутин Ю.В. и др. Управление программами и проектами: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 8. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 320с.

Савчук В.П., Прилипко С.Н., Величко Е.Г. Анализ и разработка инвестиционных проектов. – К.: Абсолют-В, Эльта, 1999.

Управление проектами / Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Справочное пособие. – М.: Высшая школа, 2001. – 875 с.

Сабина Пайпе. Проектный менеджмент: ускоренный курс. – М.: Дело и Сервис. – 2005. – 192 с.

Управління діловими проектами. Навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 280 с.

Тарасюк Г.М. Управління проектами. Навчальний посібник. К.: Каравела, 2004. – 344 с.

Тян Р.Б., Холод Б.І., Ткаченко В.А. Управління проектами. Підручник. К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 224 с.


Додаткова:

Москвін С.О. Проектний аналіз. – Київ: ТОВ «Видавництво Лібра», – 1999. – 368 с.

Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 248 с.

Кучеренко В. Р., Маркітант О.С. Управління діловими проектами: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. -280 с.

Економіка підприємства: Підручник / За ред. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2000. – 528 с.

Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства. Підручник. – К.: Скарби, 2002. – 336 с.

Пивоваров К.В. Планирование на предприятии: Учеб. пособие. – М.: Издат.-торговая корпорация «Дашков и К», 2004. – 232 с.

Планування діяльності підприємства: Навч. Посібник/ За заг. Ред. В.Є. Москалюка. – К.: КНЕУ, 2005. – 384 с.

Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга: Пер. с нем. // Под ред. А.А. Турчака, Л.Г. Головача, М.Л. Лукашевича. – М.: Финансы и статистика, 1997.

Бізнес-план: технологія та обґрунтування: Навч. Посібник / За ред. Покропивного С.Ф.. – К.: КНЕУ, 2002. -379 с.

Господарський кодекс України// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144

Закон Украины «О налогообложении прибыли предприятий» от 22.05.97 г. №283/97 – ВР // Бухгалтерия. Бизнес. – 2000. – №37(400). – с.37-76.

Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Минск: Новое знание. – 2000г. – 526 с.

Экономика предприятия /под ред. Волкова О.И. – М.:Инфра-М,1998 г. – 306с.

Экономика предприятия /под ред. Горфинкеля В.Я., Швандра В.А. – М: Банки и биржи, 1998. – 742 с.

Экономика предприятия: Учебник/под общей ред. проф., д.э.н. А.И. Руденко. – Минск, 1995. – 402 с.

Экономика предприятия: Учебник/под ред. проф. С.Ф. Покропывного. – К.: Из-во «Хвиля-Прес», 1995. – 536 с.


^ Корисні веб-сайти:

http://management.com.ua – Бібліотека з менеджменту

www.bscol.com – Сайт про збалансовану систему показників

http://window.edu.ru – Єдине вікно доступу до освітніх ресурсів

http://www.cfin.ru/finanalysis/invest/appraisal_invproject – оцінка ефективності інвестиційних проектів

http://www.investgazeta.net – журнал «Інвестгазета»

http://office.ua/ – журнал ефективного керівника


^ 3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ

№ п/п


Найменування тем

Кількість годин лекційних занятть

Кількість годин практичних занятть

1.

Введення в дисципліну. Загальна характеристика Управління проектами.

1.1.Сутність та цілі управління проектами

1.2.Еволюція концепції управління проектами

1.3. Передумови використання Концепції Управління проектами в Україні

2

1

2.

Організація управління проектом

2.1.Функції управління проектами

2.2.Сучасний організаційний інструментарій

2.3.Команда проекту

2

1

3.

Оцінка ефективності проекту

3.1.Поняття ефективності проекту

3.2.Основні принципи оцінки

3.3.Критерії ефективності проекту

2
4.

Управління вартістю проекту

4.1. Поняття вартості проекту

4.2. Планування вартості проекту

4.3. Кошторис проекту та його бюджет

4.4. Методи контролю вартості проекту

2

1

5.

Сіткові моделі планування і управління

5.1. Основні поняття сітьового планування

5.2. Методи розрахунку часових параметрів та критичного шляху сітьової моделі

1

1

6.

Планування проекту, розробка проектно-кошторисної документації

6.1. Особливості процесу планування та види планів

6.2. Календарне планування

6.3. Принципи фінансового планування

2

1

7.

Управління проектними ризиками

7.1. Сутність, зміст, класифікація проектів по характеру ризиків

7.2. Ризики учасників проекту

7.3. Розподіл ризиків між учасниками проекту

2

0,5

8.

Реалізація та контроль виконання проекту. Управління якістю.

8.1. Призначення й мета контролю виконання проекту

8.2. Методи контролю

8.3. Регулювання процесу виконання робіт по проекту

8.4. Сучасні підходи до управління якістю проекту

1

0,5

РАЗОМ

14

6


4. Плани практичних ЗАНЯТЬ

^ 4.1. Орієнтовний перелік питань до практичних занять

Тема 1. Введення в дисципліну. Загальна характеристика Управління проектами.

 1. Основні питання теми: предмет, зміст та задачі дисципліни в системі економічних знань

 2. Історія виникнення та розвитку управління проектами

 3. Сутність поняття «управляння проектами»

 4. Передумови використання концепції управління проектами в Україні.

Література, що рекомендується:

Управление проектами / Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Справочное пособие. – М.: Высшая школа, 2001. – 875 с.

Тарасюк Г.М. Управління проектами. Навчальний посібник. К.: Каравела, 2004. – 344 с.

Кобиляцький Л.С. Управління проектами: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2002. – 200с.


Тема 2. Організація управління проектом.

 1. Функції управління проектами

 2. Елементи організаційної системи управління

 3. Сучасний інструментарій організаційного моделювання

 4. Організаційні структури управління проектами

 5. Особливості управління персоналом проекту

 6. Робота команди: мотивація, запобігання конфліктів, переговори.

 7. Соціально-психологічні умови прийняття рішень.

Література, що рекомендується:

Управление проектами / Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Справочное пособие. – М.: Высшая школа, 2001. – 875 с.

Тарасюк Г.М. Управління проектами. Навчальний посібник. К.: Каравела, 2004. – 344 с.

Сабина Пайпе. Проектный менеджмент: ускоренный курс. – М.: Дело и Сервис. – 2005. – 192 с.


Тема 3. Оцінка ефективності проекту.

 1. Поняття ефективності проекту

 2. Основні принципи оцінки

 3. Фінансово-економічна оцінка проекту

 4. Критерії ефективності проекту

 5. Сутність та методика проектного аналізу, його структура

 6. Оцінка ефективності проектів

 7. Складання бізнес-плану проекту: послідовність розрахунків, досліджень, аналізу, викладення змісту, розділів

Література, що рекомендується:

Загвойська Л.Д., Масенко Т.Є., Якуба М.М. Економічний аналіз інвестиційних проектів: Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2006. – 320с.

Управление проектами / Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Справочное пособие. – М.: Высшая школа, 2001. – 875 с.

Тарасюк Г.М. Управління проектами. Навчальний посібник. К.: Каравела, 2004. – 344 с.

Савчук В.П., Прилипко С.Н., Величко Е.Г. Анализ и разработка инвестиционных проектов. – К.: Абсолют-В, Эльта, 1999.

Колтынюк Б.А. Инвестиционные проекты: Конспект лекций. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2001. – 500 с.


Тема 4. Управління вартістю проекту.

 1. Поняття вартості проекту,

 2. Планування вартості проекту,

 3. Кошторис та бюджет проекту,

 4. Методи контролю вартості проекту.

Література, що рекомендується:

Управление проектами / Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Справочное пособие. – М.: Высшая школа, 2001. – 875 с.

Тарасюк Г.М. Управління проектами. Навчальний посібник. К.: Каравела, 2004. – 344 с.

Кобиляцький Л.С. Управління проектами: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2002. – 200с.


Тема 5. Сіткові моделі планування і управління.

 1. Основні категорії сітьового планування: подія, робота, шлях.

 2. Часові параметри сітьових моделей.

 3. Методи розрахунку часових параметрів та критичного шляху сітьової моделі.

Література, що рекомендується:

Збаразька Л.О., Рижиков В.С., Єрфорт І.Ю., Єрфорт О.Ю. Управління проектами. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 168 с.

Бізнес-план: технологія та обґрунтування: Навч. Посібник / За ред. Покрапивного С.Ф.. – К.: КНЕУ, 2002. -379 с.

Планування діяльності підприємства: Навч. Посібник/ За заг. Ред. В.Є. Москалюка. – К.: КНЕУ, 2005. – 384 с.


Тема 6. Планування проекту, розробка проектно-кошторисної документації.

 1. Особливості процесу планування та види планів.

 2. Календарне планування.

 3. Визначення ресурсних потреб.

 4. Особливості документації планів.

 5. Склад і порядок розробки ПКД.

 6. Фінансування проектних робіт.

 7. Порядок розробки кошторисів.

 8. Планування витрат на проектні роботи, контроль.

Література, що рекомендується:

Управление проектами / Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Справочное пособие. – М.: Высшая школа, 2001. – 875 с.

Тарасюк Г.М. Управління проектами. Навчальний посібник. К.: Каравела, 2004. – 344 с.


Тема 7. Управління проектними ризиками.

 1. Процедури, методи, інструменти управління проектними ризиками

 2. Алгоритм вибору методу і інструментів управління проектами.

 3. Ризики й невизначеність : сутність, зміст, класифікація проектів по характеру ризиків.

 4. Ризики учасників проекту.

 5. Розподіл ризиків між учасниками проекту.

 6. Організація робіт по визначенню й аналізу ризиків.

 7. Страхування ризиків.

Література, що рекомендується:

Управление проектами / Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Справочное пособие. – М.: Высшая школа, 2001. – 875 с.

Тарасюк Г.М. Управління проектами. Навчальний посібник. К.: Каравела, 2004. – 344 с.

Савчук В.П., Прилипко С.Н., Величко Е.Г. Анализ и разработка инвестиционных проектов. – К.: Абсолют-В, Эльта, 1999.


Тема 8. Реалізація та контроль виконання проекту. Управління якістю.

 1. Призначення й мета контролю,

 2. Методи контролю, повноваження учасників.

 3. Регулювання процесу виконання робіт по проекту.

 4. Зміни в процесі здійснення проектів та управління ними.

 5. Види змін, причини їх виникнення.

 6. Сучасні підходи до управління якістю проекту.

Література, що рекомендується:

Управление проектами / Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Справочное пособие. – М.: Высшая школа, 2001. – 875 с.

Тарасюк Г.М. Управління проектами. Навчальний посібник. К.: Каравела, 2004. – 344 с.


Тема 9. Використання програмного забезпечення Microsoft Office Enterprise Project для управління проектами.

 1. Загальна характеристика програмного забезпечення Microsoft Office Enterprise Project та його використання при управлінні проектами;

 2. календарне планування та контроль проектів з допомогою Microsoft Office Enterprise Project;

 3. ресурсне та бюджетне планування й контроль проектів за допомогою Microsoft Office Enterprise Project;

 4. проектний документообіг та управління ризиками за допомогою Microsoft Office Enterprise Project;

 5. проектні комунікації у географічно розподілених командах за допомогою Microsoft Office Enterprise Project;

 6. розробка звітності по проектам та побудова портфеля проектів за допомогою Microsoft Office Enterprise Project.

Література, що рекомендується:

Управление проектами / Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Справочное пособие. – М.: Высшая школа, 2001. – 875 с.

Тарасюк Г.М. Управління проектами. Навчальний посібник. К.: Каравела, 2004. – 344 с.


^ 4.2. Типові задачі для рішення на практичних заняттях.


Ситуація. Розглядається проект озеленення міста. На підставі власних обмежень і можливих передбачень щодо даного проекту визначте та опишіть: цілі проекту; основні ознаки; учасників проекту із зазначенням їх інтересів при підготовці та реалізації проекту; функції управління даним проектом; стадії життєвого циклу проекту.

Завдання 1. Підприємство передбачає реалізувати інноваційно-інвестиційний проект вартістю 200 тис. грн., практичне здійснення якого спрямоване на виробництво нового виду продукції. Очікуються такі грошові потоки: 1 рік – 40 тис. грн., 2 рік – 40 тис. грн., 3 рік – 60 тис. грн., 4 й рік – 50 тис. грн. Треба визначити чистий приведений дохід , якщо дисконтна ставка дорівнює 10 %.

Завдання 2. Ви маєте 10 тис. дол.. і хочете вкласти їх в ефективний проект. Їх можна витратити на купівлю акцій компанії «Різноекспорт» (25 % на викладений капітал), купівлю 5 тис. т товару для продажу його по 2,4 дол. За тонну, куплю офісу 30 м2 для здачі його в оренду за 80 дол. За 1 м2, або використати як депозит на рахунок в «Різноекспорт» (22% річних). Ви втратили найменш ризикований варіант і купили офіс. Розрахуйте альтернативну вартість проекту ( в дол..)

Завдання 3. Для проекту з шиття жіночих шуб необхідно розрахувати критичний об’єм виробництва. Пропонується, що витрати на виготовлення однієї шуб складає: витрати на основні матеріали і аксесуари – 180 грн., основна заробітна плата виробничих робітників – 252 грн., додаткова – 10 % від основної, нарахування 37,2 %. Витрати на утримання і експлуатацію машин і обладнання – 63,36 грн. Цехові витрати за рік – 750 тис. Грн., загальногосподарські – 85 %. Заробітна плата виробничих робітників в кошторисі за рік – 1200 тис. грн., комерційні витрати 2 %. Ціна однієї шуби складає 1200 грн. Постійні витрати проекту складають 10000 грн.

Завдання 4. Розглядається проект з первісною інвестицією 50тис.грн. і життєвим циклом 5 років. Проектом передбачається випуск нової продукції в обсязі 5000 шт. в рік.. Ціна 10 грн. за 1 од. Змінні витрати, на одиницю продукції, складають: оплата праці -4грн., матеріали – 3грн. Базова ставка дисконту 10%.

Виконайте аналіз чуттєвості проекту в Excel (аналіз чуттєвості є одним із розповсюджених методів аналізу ризику проектів) для кожного із варіантів:

1. послідовне збільшення кожного показника на 10%;

2. послідовне зменшення кожного показника на 10%.

Завдання5. Побудувати сітковий графік, розрахувати ранні та пізні терміни здійснення робіт, ранній час закінчення робіт, пізній час початку, визначити критичний шлях за даними, що наведені в таблиці.
Завдання 6. Розрахувати ранній та пізній час здійснення подій, критичний шлях, резерви часу, побудувати сітьовий графік за даними, представленими в таблиці. Виконати завдання любим способом: табличним, матричним або графічним.

Початкова подія, i

Кінцева подія, j

Тривалість виконання роботи, t

1

2

1

2

3

2

2

5

7

3

4

3

4

7

2

5

6

2

6

7

3


^ 4.3. Завдання для вхідного контролю


1 варіант

2 варіант

Розкрити зміст поняття «економіка»

Розкрити зміст поняття «управління»

Назвати функції управління

Типи виробництва

Охарактеризувати підприємство як відкриту систему

Дати визначення поняттям попиту та пропозиції

Сутність та цілі маркетингових досліджень

Точка беззбитковості. Критичний обсяг виробництва.

Поняття прибутку

Поняття собівартості

Охарактеризувати цілі підприємства

Види ресурсів

Показники ефективності використання основних фондів

Показники ефективності використання обігових фондів

Відмінності основних та обігових коштів

Співвідношення понять прибутку, доходу, виручки

Види ефективності

Відмінності понять ефективності та ефекту


^ 5. ОРГАНіЗАЦіЯ САМОСТійної РоБОТи


Самостійна робота студентів з «Управління проектами» є однією з форм вивчення дисципліни.

Самостійна робота по курсу передбачає:

 • вивчення теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;

 • підготовку до практичних занять;

 • рішення та письмове оформлення задач для практичних занять;

 • систематизацію вивченого матеріалу перед модульним контролем;

 • систематичне відвідування усіх видів аудиторних занять;

 • виконання контрольної розрахункової роботи;

 • складання бізнес-плану проекту;

 • самостійне вивчення окремих тем.

Перелік питань та тем для самостійного вивчення з управління проектами.

  1. Поясніть основні причини й етапи виникнення системи управління проектами.

  2. Дайте визначення життєвого циклу проекту, його основних фаз. Запропонуйте свій варіант розбивки проектів по фазах життєвого циклу.

  3. Назвіть основні елементи концепції проекту. Хто їх визначає?

  4. Як визначити результати проекту? Метод дисконтування.

  5. В чому різниця між комерційною, бюджетною і економічною ефективністю проекту?

  6. Запишіть та прокоментуйте формули для визначення чистого дисконтного доходу (ЧДД), індексу доходності (ІД), внутрішньої норми доходності (ВНД) та періоду окупності проекту.

  7. Сформулюйте призначення й склад техніко-економічного обґрунтування інвестицій.

  8. Призначення і склад бізнес-плану. Джерела вихідної інформації.

  9. Алгоритм складання бізнес-плану. Фінансовий план.

  10. Назвіть основні види невизначеності та ризику.

  11. В чому сутність аналізу чутливості проекту й на якому етапі проекту він здійснюється?

  12. В чому сутність перевірки проекту на стійкість?

  13. Сітьові моделі: сутність, типи, методи побудови.

  14. Складання й коригування календарних планів. Метод критичного шляху, ресурсні програми, реалізуємість плану, оптимізація.

  15. Назвіть основні етапи й намалюйте загальну схему розробки проектно-кошторисної документації.

  16. Назвіть завдання й загальний порядок експертизи проектів.

  17. В чому полягають основні принципи проектного фінансування.

  18. Назвіть основні функції менеджера проекту на етапі розробки проектно-кошторисної документації.

  19. Назвіть основні елементи й фази матеріально-технічного забезпечення проекту. Основні функції менеджеру проекту.

  20. Види торгів. Що таке оферта та хто її складає? Показники, що використовуються при оцінці комерційної частини оферти.

  21. Типи контрактів. Чим відрізняються контракти з твердою ціною від контрактів з покриттям витрат?

  22. В чому сутність контролю за якістю обладнання, що постачається?

  23. Назвіть основні критерії прийняття рішень стосовно організаційних структур управління проектами.

  24. Назвіть основні функції учасників проекту та членів «команди» управління проектів.

  25. Основні методи регулювання ходу реалізації проекту.

  26. Розподіл витрат при управлінні якістю проекту.

  27. Роль проект-менеджера у забезпеченні якості на основних фазах (стадіях) проекту.

Література для самостійної роботи

Основна:

 1. Афанасьєв М.В., Гонтарева І.В. Управління проектами: Навчально – методичний посібник. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2007. – 272 с.

 2. Батенко Л.П., Загородніх О.А., Ліщинська В.В. Управління проектами: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2004. – 231 с.

 3. Збаразька Л.О., Рижиков В.С., Єрфорт І.Ю., Єрфорт О.Ю. Управління проектами. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 168 с.

 4. Кобиляцький Л.С. Управління проектами: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2002. – 200с.

 5. Колтынюк Б.А. Инвестиционные проекты: Конспект лекций. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2001. – 500 с.

 6. Савчук В.П., Прилипко С.Н., Величко Е.Г. Анализ и разработка инвестиционных проектов. – К.: Абсолют-В, Эльта, 1999.

 7. Управление проектами / Мазур И.И., Шапиро В.Д. и др. Справочное пособие. – М.: Высшая школа, 2001. – 875 с.

 8. Тарасюк Г.М. Управління проектами. Навчальний посібник. К.: Каравела, 2004. – 344 с.

 9. Тян Р.Б., Холод Б.І., Ткаченко В.А. Управління проектами. Підручник. К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 224 с.

Додаткова:

 1. Москвін С.О. Проектний аналіз. – Київ: ТОВ «Видавництво Лібра», – 1999. – 368 с.

 2. Кучеренко В. Р., Маркітант О.С. Управління діловими проектами: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. -280 с.

 3. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства. Підручник. – К.: Скарби, 2002. – 336 с.

 4. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга: Пер. с нем. // Под ред. А.А. Турчака, Л.Г. Головача, М.Л. Лукашевича. – М.: Финансы и статистика, 1997.

 5. Бізнес-план: технологія та обґрунтування: Навч. Посібник / За ред. Покропивного С.Ф.. – К.: КНЕУ, 2002. -379 с.

6. ОРГАНіЗАЦіЯ поточного та підсумкового Контролю ЗНАНь


Об’єктами поточного контролю знань є:

 • активна робота студентів на лекційних та практичних заняттях. Оцінці підлягають знання, які продемонстровано студентами в результаті експрес-опитування (дозволяє оцінити рівень засвоєння студентом пройденого матеріалу), вирішення задач на практичних заняттях;

 • виконання завдання для самостійної роботи. Оцінці підлягає літературний огляд та доповідь по ньому на практичному занятті (та / або підготовка наукової статті);

Залік проводиться у формі виконання завдання (відповідь на теоретичне питання, вирішення практичної задачі). Критерії оцінювання:

 • правильна та повна відповідь на теоретичне питання;

 • правильно вирішена задача.


Питання для залікових завдань.


1. Розкрити зміст поняття «управління проектом», дати його визначення.

2. Обгрунтувати актуальність застосування концепції управління проектами у сучасних умовах.

3. Передумови впровадження концепції управління проектами в Україні.

4. Зовнішня та внутрішнє оточення проекту. Вплив зовнішнього оточення на управлінські рішення щодо реалізації проекту.

5. Класифікація типів проектів.

6. Поняття життєвого циклу проекту.

8. Зміст фаз життєвого циклу за класифікацією Всесвітнього банку.

9. Зміст фаз життєвого циклу за класифікацією ЮНИДО.

10. Основні ознаки проекту.

11. Основні учасники проекту.

12. Розробка концепції проекту: автори, ініціатори, основні елементи.

13. Показники, які використовуються для економічної оцінки варіантів проекту.

14. Основні етапи процесу планування проекту.

15. Календарне планування проекту.

16. Переваги та можливості сіткових методів планування та управління.

17. Основні параметри сітковий моделей.

18.Методи розрахунку часових параметрів сіткової моделі проекту.

19. Поняття вартості проекту.

20. Планування вартості проекту.

21. Кошторис та бюджет проекту.

22. Методи контролю вартості проекту.

23. Аналіз стійкості проекту.

24. Правила побудування матриці розподілу адміністративних задач управління.

25. Поняття критичного шляху.

26. Основні види ризиків у проектному менеджменті.

27. Методи управління ризиками.

28. Інструменти управління проектними ризиками.

29. Поняття сіткової матриці, її призначення.

30. Планування проекту: мета, призначення, види планів.

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Рецензенти: завідувач відділом Інституту економіки промисловості нан україни, к е н., с н с
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Рецензенти: завідувач відділом Інституту економіки промисловості нан україни, к е н., с н с
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи