Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» icon

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Скачати 260.77 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Дата10.09.2012
Розмір260.77 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

кафедра «ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА»


ЗАТВЕРДЖЕНО

Радою економічного факультету

Протокол № 2 від 23.10.2009 р.

Голова Ради
______________

Г.О.Черніченко


РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК»

для студентів спеціальності 8.000013 «Бізнес-адміністрування»


Донецьк – 2009

Укладач: к.е.н., доцент Петрушевський Ю.Л.


Рецензенти: д.е.н., проф. Александров І.О., д.е.н., проф. Лук’янченко Н.Д.


Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол № 2 від 20.10.2009 р.


Зав. кафедрою «Прикладна економіка»,

д.е.н., проф. Т.В. Орєхова


Робоча програма ухвалена на засіданні навчально-методичної комісії економічного факультету, протокол № 1 від 21.10.2009 р.

Голова навчально-методичної комісії Т.В. Орєхова


Донецьк: ДонНУ, 2009


 1. Вступ

^ 1.1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК»


В умовах переходу економіки України до ринкових відносин все більше зростає необхідність активного використання бухгалтерського обліку в управлінні діяльністю підприємства.

Управлінський облік представляє собою сукупність методів та процедур, які забезпечують підготовку та надання інформації для планування та стратегії діяльності підприємства, контролю та прийняття рішень на різних рівнях управління підприємством. Це внутрішній облік, який ведеться для керівництва всього підприємства та його структурних підрозділів. Оскільки в сучасних умовах переходу до ринкових відносин зростає роль спеціалістів бухгалтерської та фінансової служб, виникає необхідність постійно покращувати їх підготовку, тому, що вони повинні сприяти ефективному господарюванню, вміти швидко і безпомилково орієнтуватися в різних економічних ситуаціях, розуміти ринкові відносини та їх тенденції, займатися питаннями оптимізації використання ресурсів, вимірюванням та оцінкою ефективності, виробленням стратегії і тактики управління та планування діяльності підприємства, вирішенням питань прогнозного характеру та бізнесу, визначенням та плануванням рентабельності нових видів продукції, вміти визначати очікуваний доход, ефективність нових інвестицій тощо.

  1. Рівень дисципліни

А) Попередні умови

Програма дисципліни «Управлінський облік» органічно пов’язана з програмами інших дисциплін бакалаврського та магістерського рівнів підготовки фахівців. Зокрема, вивчення дисципліни «Управлінський облік» має спиратись на ґрунтовні знання з дисциплін: «Прикладна статистика», «Менеджмент», «Бухгалтерський облік», «Фінанси підприємств» тощо.


Б) Мета і завдання

Мета навчальної дисципліни «Управлінський облік»: надання знань з організації та методики управлінського обліку, його вдосконалення з урахуванням передового зарубіжного досвіду.


^ Головні завдання дисципліни:

 1. вивчення принципів і методів управлінського обліку, його місця і ролі в управлінні діяльністю підприємства;

 2. набуття вмінь застосовувати відповідні методи і прийоми в процесі обліку витрат і калькулювання з метою підготовки ефективних управлінських рішень.


Предмет: витрати виробництва, собівартість продукції та її калькулювання, доходи.

Системний підхід до викладання курсу «Управлінський облік» уможливить формування належних знань та вмінь. Після вивчення дисципліни студент повинен знати:

методологічні засади та принципи управлінського обліку;

принципи та методи калькулювання;

особливості класифікації витрат підприємства в управлінському обліку;

методику прийняття управлінських рішень;

облік доходів, витрат та фінансових результатів діяльності центрів відповідальності та в цілому підприємства.

вміти:

застосовувати на практиці теоретичні та методологічні засади ведення управлінського обліку в сучасних умовах;

визначати фінансовий результат діяльності при калькулюванні за повними та неповними витратами;

вірно приймати управлінське рішення щодо спеціального замовлення, виробляти чи купувати, розширювати чи скорочувати виробництво тощо;

визначати точку беззбитковості;

визначати фінансовий результат діяльності центрів відповідальності та підприємства.


1.3. Обов’язковість вивчення дисципліни

Дисципліна відноситься до циклу нормативних дисциплін спеціальної підготовки.


1.4. Викладацький склад

Викладання дисципліни здійснює доцент кафедри «Облік і аудит» к.е.н. Петрушевський Юрій Люциянович.


1.5. Методики викладання, форми та методи навчання

Викладання ведеться за методикою проблемного навчання у формі лекційних занять з застосуванням кейс-методів, дискусій, підготовки та обговорення індивідуальних проектів.


1.6.Мова

Викладання ведеться в російською та українською мовами. 1. Навчальна програма курсу. ЛітератураТема 1. Мета, зміст і організація управлінського обліку

Розглядається поняття, роль та місце управлінського обліку в системі сучасного менеджменту. Порівняльна характеристика управлінського та фінансового обліку. Предмет, об’єкти, методи та принципи управлінського обліку. Етапи розвитку та становлення управлінського обліку.


^ Тема 2. Класифікація і поведінка витрат

Розглядаються затрати як головний об’єкт аналізу в процесі управління та їх класифікація в залежності від різних цілей. Процес прийняття рішення та релевантність облікової інформації. Поведінка та функція витрат. Методи визначення функції витрат та їх характеристика. Прийняття рішення в умовах невизначеності.


^ Тема 3. Система обліку і калькулювання за повними витратами

Розкривається поняття об’єктів витрат та калькулювання їх повної собівартості. Позаказний та попроцесний методи калькулювання та їх застосування. Облік прямих матеріальних витрат. Облік прямих трудових витрат. Облік та розподіл виробничих накладних витрат.


^ Тема 4. Система обліку і калькулювання за змінними витратами

Особливості системи обліку і калькулювання за змінними витратами. Порядок формування собівартості за методом «директ-костинг»: простий директ-костинг; розвинутий директ-костинг. Особливості визначення фінансового результату в системах обліку та калькулювання продукції за повними та неповними затратами.


^ Тема 5. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку

Розглядаються головні положення та методи аналізу взаємозв’язку «Витрати – обсяг – прибуток»: поняття точки беззбитковості та методи її розрахунку; графічний аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу та прибутку. Аналіз чутливості прибутку до зміни витрат, ціни та обсягу реалізації. Аналіз взаємозв’язку «витрати – обсяг – прибуток» в умовах виробництва декількох видів продукції.


^ Тема 6. Система обліку і калькулювання за нормативними витратами

Розкривається значення системи обліку та калькулювання собівартості продукції за нормативними витратами. Розглядається організація нормативного методу обліку витрат і калькулювання собівартості продукції. Аналізуються особливості обліку витрат і калькулювання собівартості продукції та переваги їх використання в системі «стандарт-кост». Проводиться розрахунок відхилень на основі маржинального підходу.


^ Тема 7. Аналіз інформації для підготовки і прийняття

управлінських рішень

Розкривається аналіз варіантів альтернативних рішень. Прийняття рішення про спеціальне замовлення. Прийняття рішення про розширення чи скорочення сегменту діяльності. Визначення рішення «виробляти – купувати». Оптимальне використання ресурсів при наявності обмежень. Спеціальне дослідження з ціноутворення.


^ Тема 8. Бюджетування і контроль

Сутність бюджетування та види бюджетів. Процес управління складанням кошторисів та етапи їх складання. Формування загального бюджету виробництва. Поняття нормативних витрат, їх використання для аналізу та контролю витрат. Гнучкий бюджет. Облік відхилень та їх аналіз.


^ Тема 9. Облік і контроль за центрами відповідальності

Розглядається концепція та сутність обліку за центрами відповідальності. Принципи системи обліку за центрами відповідальності та його організація. Типи центрів відповідальності, їх звітність та оцінка діяльності. Поняття нормативних витрат та система «стандарт-кост». Трансфертне ціноутворення, його сутність та значення.


^ Тема 10. Стратегічний управлінський облік

Розглядаються теоретико-методологічні основи організації стратегічного управлінського обліку. Управлінський облік в системі стратегічного менеджменту. Управління на основі аналізу діяльності. Операційні вимірювачі часу, використання підприємством системи «точно за часом». Облік витрат для безперервного удосконалення діяльності. Управління акціонерною вартістю.


Навчальна і методична література:


^ БАЗОВІ ПІДРУЧНИКИ:

 1. С.Ф.Голов. Управлінський облік. Підручник. – К.: Лібра, 2003. – 704 с.

 2. Добровський В.М., Гнилицька Л.В., Коршикова Р.С. Управлінський облік: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ За ред. В.М.Добровського. – К.: КНЕУ, 2003. – 235 с.

 3. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський управлінський облік. Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» / – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 448 с.

 4. Кондратова И.Г. Основы управленческого учета. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 144 с.

 5. Лень В.С. Управлінський облік: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2003. – 237 с.

 6. Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «Управлінський облік» (для студентів IV курсу денної та заочної форм навчання за спеціальністю 6.050100) / Укл. В.А.Манакіна. – Донецьк: ДонДАУ, 2002. – 32 с.

 7. Добровський В.М., Гнилицька Л.В., Коршикова Р.С. Управлінський облік: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2005. – 278 с.

 8. Атамас П.Й. Управлінський облік: Навчальний посібник. – Д. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 440 с.


^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Навчальна програма з дисципліни «Управлінський облік» для студентів 4-го курсу спеціальності «Фінанси» денної та заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Донецьк, ДонДУУ, 2004 р.

 2. С.Ф.Голов. Управлінський облік. Підручник. – К.: Лібра, 2003. – 704 с.

 3. Голов С.Ф. Управленческий бухгалтерский учет. – К.: «СКАРБИ», 1998. – 384 с.

 4. Добровський В.М., Гнилицька Л.В., Коршикова Р.С. Управлінський облік: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц./ За ред. В.М.Добровського. – К.: КНЕУ, 2003. – 235 с.

 5. Управленческий учет: Учебное пособие / Под редакцией А.Д.Шеремета. – М.: ФБК-ПРЕСС, 1999. – 512 с.

 6. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет: Учебное пособие для вузов/Пер. с англ. под ред. Н.Д.Эриашвили. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 783 с.

 7. Управленческий учет / Под ред. В.Палия и Р.Вандер Вила. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 480 с.

 8. Хорнгрен Ч., Фостер Г. Бухгалтерский учет: управленческий аспект. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 416 с.

 9. Карпова Т.П. Управленческий учет: Учебник для вузов. – М. : Аудит, ЮНИТИ. – 1998. – 350 с.

 10. О.Байдык. Учет по центрам ответственности. / Бизнес-Бухгалтерия. – 2000. – № 33. – с. 62-64.

 11. Мельниченко Л.Ю. Задачи управления издержками. / Світ бухгалтерського обліку. – 1999. – № 12(18). – с.64-68.

 12. А.Лобанов. Взаимосвязь расходов, объема реализации и прибыли предприятия. /ВНС. – 2000. – № 24. – с.23-27.

 13. Н.Чумаченко. Развитие управленческого учета в Украине. / Баланс. – 2000. – № 23. – с. 27.

 14. О.Байдык. Управленческий учет в системе нового бухгалтерского учета в Украине. / Бизнес-Бухгалтерия. – 2000. – № 15, 16, 17, 18.

 15. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський управлінський облік. Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» / – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 448 с.

 16. Управлінський облік. Збірник задач і вправ для студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит» / Н.М.Малюга, І.А.Белоусова, Н.В.Герасимчук, Т.В.Давидюк; 2-е вид., перероб. і доп.; За ред. Проф. Ф.Ф.Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 256 с.

 17. Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «Управлінський облік» (для студентів IV курсу денної та заочної форм навчання за спеціальністю 6.050100) / Укл. В.А.Манакіна. – Донецьк: ДонДАУ, 2002. – 32 с.

 18. Кондратова И.Г. Основы управленческого учета. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 144 с.

 19. Лень В.С. Управлінський облік: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2003. – 237 с.

 20. Добровський В.М., Гнилицька Л.В., Коршикова Р.С. Управлінський облік: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2005. – 278 с.

 21. Атамас П.Й. Управлінський облік: Навчальний посібник. – Д. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. – 440 с.

 22. Сердюк В.Н. Управленческий учёт: Учебное пособие. – 2-е изд., изм. и доп. – Донецк: Норд-Пресс, 2009. – 407 с.3. Модульне планування


На вивчення дисципліни в цілому відводиться 108 академічних годин (3 кредити), на заочному відділенні загальний час аудиторної роботи складає 20 ак. годин, в тому числі 14 лекцій та 6 практичних (семінарських) занять, самостійна робота студентів має складати відповідно до навчального плану – 88 ак. годин.


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ


Тема

Лекції

Практичні (семінарські) заняття

Самостійна робота

Тема 1. Мета, зміст і організація управлінського обліку

1

-

10

Тема 2. Класифікація і поведінка витрат

2

1

7

Тема 3. Система обліку і калькулювання за повними витратами

1

-

7

Тема 4. Система обліку і калькулювання за змінними витратами

1

1

7

Тема 5. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку

2

1

7

Тема 6. Система обліку і калькулювання за нормативними витратами

1

1

10

Тема 7. Аналіз інформації для підготовки управлінських рішень

1

-

10

Тема 8. Бюджетування і контроль

2

1

10

Тема 9. Облік і контроль за центрами відповідальності

1

-

10


Тема 10. Стратегічний управлінський облік

2

1


10

Усього за видами робіт:

14

6

88

Усього за видами навантаження:

Аудиторна робота: 20 година

СРС: 88 години


^ 4. ПЛАН ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ


Тема 1. Мета, зміст і організація управлінського обліку

 1. Поняття, роль та місце управлінського обліку в системі сучасного менеджменту.

 2. Порівняльна характеристика управлінського та фінансового обліку.

 3. Предмет, об’єкти, методи та принципи управлінського обліку.

Етапи розвитку та становлення управлінського обліку


Тема 2. Класифікація і поведінка витрат

 1. Затрати як головний об’єкт аналізу в процесі управління та їх класифікація в залежності від різних цілей.

 2. Процес приняття рішення та релевантність облікової інформації.

 3. Поведінка та функція витрат.

 4. Методи визначення функції витрат та їх характеристика. Прийняття рішення в умовах невизначеності.


Тема 3. Система обліку і калькулювання за повними витратами

 1. Особливості системи обліку та калькулювання собівартості продукції за повними затратами.

 2. Облік прямих витрат: облік прямих матеріальних витрат; облік прямих трудових витрат; облік інших прямих витрат.

 3. Облік непрямих витрат і порядок віднесення їх на собівартість продукції: облік витрат допоміжних виробництв і порядок розподілу послуг.

 4. Калькулювання виробничої собівартості продукції: характеристика, облік і оцінка зворотних відходів; облік амортизації та методи її нарахування; облік і оцінка втрат від браку; облік і оцінка незавершеного виробництва.

 5. Облік невиробничих витрат: облік адміністративних витрат; облік витрат на збут.

 6. Калькулювання собівартості продукції за видами діяльності (АВС – метод).


Тема 4. Система обліку і калькулювання за змінними витрати

 1. Особливості системи обліку та калькулювання за змінними витратами.

 2. Порядок формування собівартості за методом «директ-костінг».

  1. Простий директ-костінг.

  2. Розвинутий директ-костінг.

 3. Особливості визначення фінансового результату в системах обліку та калькулювання собівартості продукції за повними і змінними витратами.


Тема 5. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку

 1. Значення аналізу беззбитковості

 2. Економічна модель співвідношення «витрати-обсяг-прибуток».

 3. Бухгалтерська модель співвідношення «витрати-обсяг-прибуток».

 4. Методи визначення критичної точки.

  1. Математичний метод.

  2. Метод маржинального доходу.

  3. Графічний метод.

 5. Вплив оподаткування на величину планового прибутку. Коефіцієнт маржинальних надходжень. Рівень завантаження в точці беззбитковості.

 6. Поріг рентабельності, запас фінансової міцності та операційний важіль.

 7. Оцінка життєвого циклу продукції.

 8. Припущення, яких необхідно дотримуватися під час аналізу беззбитковості.


Тема 6. Система обліку і калькулювання за нормативними витратами

 1. Значення системи обліку та калькулювання собівартості продукції за нормативними витратами.

 2. Організація нормативного методу обліку витрат і калькулювання собівартості продукції.

 3. Система «стандарт-кост» – особливості обліку витрат і калькулювання собівартості та переваги їх використання. Розрахунок відхилень на основі маржинального доходу.

 4. Класифікація відхилень.


Тема 7. Аналіз інформації для підготовки управлінських рішень

 1. Характер релевантної та не релевантної інформації.

 2. Прийняття поточних рішень.

  1. Прийняття рішень у процесі постачання.

  2. Прийняття рішень у процесі виробництва.

  3. Прийняття рішень у процесі реалізації.

 3. Прийняття інвестиційних рішень. Методи оцінки інвестицій: статичні методи оцінки інвестицій; динамічні методи оцінки інвестицій.


Тема 8. Бюджетування і контроль

 1. Сутність бюджетування та види бюджетів.

 2. Процес управління складанням кошторисів та етапи їх складання.

 3. Формування загального бюджету виробництва.

 4. Поняття нормативних витрат, їх використання для аналізу та контролю витрат. Гнучкий бюджет.

 5. Облік відхилень та їх аналіз.Тема 9. Облік і контроль за центрами відповідальності

 1. Концепція та сутність обліку за центрами відповідальності.

 2. Принципи системи обліку за центрами відповідальності та його організація.

 3. Типи центрів відповідальності, їх звітність та оцінка діяльності.

 4. Поняття нормативних витрат та система «стандарт-кост». Трансфертне ціноутворення, його сутність та значення.

Тема 10. Стратегічний управлінський облік


 1. Теоретико-методологічні основи організації стратегічного управлінського обліку.

 2. Управлінський облік в системі стратегічного менеджменту.

 3. Управління на основі аналізу діяльності.

 4. Операційні вимірювачі часу, використання підприємством системи «точно за часом».

 5. Облік витрат для безперервного удосконалення діяльності.

 6. Управління акціонерною вартістю
 1. План самостійної підготовки студентів


Тема 1. Мета, зміст і організація управлінського обліку


Питання для самоперевірки:

 1. Що таке управлінський облік?

 2. Які функції виконує бухгалтер-аналітик в процесі управління?

 3. В чому відмінність та взаємозв’язок фінансового та управлінського обліку?

 4. Які системи обліку застосовуються в країнах англо – саксонської групи?

 5. Поясніть головні критичні зауваження до сучасної практики управлінського обліку.

 6. Як організується управлінський облік на підприємствах?

 7. Які існують підходи до побудови системи рахунків управлінського обліку?

 8. Що таке інтегрована система рахунків?

 9. Що таке переплетена система рахунків? У чому її особливість?

 10. Чому, на вашу думку, управлінський облік не може реагувати на зміни рівня розвитку виробництва та на зростання конкуренції? Які перспективи розвитку управлінського обліку на Україні


^ Творче завдання для індивідуального проекту

Охарактеризуйте системність та оперативність управлінського обліку за умови одночасного забезпечення стратегічного розвитку підприємства. Охарактеризуйте значення виразу «гнучкі системи інформаційного забезпечення ефективного управління». Дайте характеристику функціям, що реалізуються в системі управлінського обліку. Визначити основні засади, на яких має базуватися концепція методу управлінського обліку.


Тема 2. Класифікація і поведінка витрат

Питання для самоперевірки:


 1. Як класифікують витрати підприємства?

 2. Що таке релевантні витрати та доходи? Наведіть приклади.

 3. Що таке вичерпані та невичерпані витрати?

 4. Що таке витрати періоду та витрати на продукцію? Наведіть кілька прикладів цих витрат.

 5. Що таке поведінка витрат та які фактори на неї впливають?

 6. Дайте визначення змінних витрат та відобразіть їх поведінку графічно.

 7. Дайте визначення та характеристику напівзмінних витрат та відобразіть їх поведінку графічно.

 8. Дайте визначення та характеристику постійних витрат та відобразіть їх поведінку графічно. Наведіть приклади постійних витрат.

 9. Що таке функція витрат?

 10. Назвіть методи, які використовуються для визначення функції витрат.

 11. Поясніть переваги та вади методу вищої-нижчої точки та методу візуального пристосування.

 12. Як ви розумієте «максимізація максимальних результатів»? Що це таке?


Творче завдання для індивідуального проекту

 1. Дайте характеристику підконтрольним та непідконтрольним витратам.

 2. Застосування методу найменших квадратів в управлінському обліку підприємств.

 3. Назвіть основні вимоги, яким має відповідати класифікація витрат у системі управлінського обліку.


Тема 3. Система обліку і калькулювання за повними витратами

Питання для самоперевірки:


 1. Характеристика доданих витрат та їх значення.

 2. Характеристика системи обліку та калькулювання за повними витратами.

 3. Сутність методу партіонного розкрою.

 4. Основні елементи повної собівартості продукції.

 5. Особливості обліку прямих та непрямих витрат і віднесення їх на собівартість продукції.

 6. Характеристика методів: оцінки ідентифікованої собівартості одиниці продукції, середньозваженої собівартості, собівартості перших за часом надходження запасів, собівартості останніх за часом надходження запасів, нормативних витрат.


^ Творче завдання для індивідуального проекту


Визначити особливості калькулювання витрат за видами діяльності (АВС – метод). Якими документами оформлюється понаднормовий відпуск матеріалів. Охарактеризуйте особливості розподілу загально виробничих витрат. Дайте оцінку втрат від браку на підприємстві.


Тема 4. Система обліку і калькулювання за змінними витратами

Питання для самоперевірки:


  1. Характерні особливості системи обліку за неповною собівартістю.

  2. Калькулювання собівартості за неповними витратами.

  3. Сутність та значення маржинальної собівартості.

  4. Порядок формування собівартості за методом «директ-костінг».

  5. Особливості системи «директ-костінг».

  6. Сутність та значення коефіцієнта змінних витрат.


Творче завдання для індивідуального проекту


 1. Визначити основні етапи розрахунку фінансового результату за методом простого «директ-костінгу».

 2. Охарактеризуйте особливості розрахунку фінансового результату за американською та французькою методиками.

 3. Які особливості порядку складання звіту про результати діяльності за умови:

А) коли обсяг виробництва більший від обсягу реалізації;

Б) коли обсяг виробництва менший від обсягу реалізації;

В) коли обсяг виробництва дорівнює обсягу реалізації.


Тема 5. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку


Питання для самоперевірки:


 1. У чому мета аналізу «витрати – обсяг – прибуток»?

 2. Що таке точка беззбитковості? Як її визначити?

 3. Як визначити обсяг реалізації, необхідний для отриманні бажаного прибутку?

 4. Як визначити прибуток при певному обсязі реалізації?

 5. Що таке «запас міцності»? Для чого використовують цей показник?

 6. У чому полягає корисність графічного відображення взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку?

 7. Які припущення покладено в основу аналізу «витрати – обсяг – прибуток»?

 8. Які види графіків можна будувати для аналізу взаємозв’язку «витрати – обсяг – прибуток».


^ Творче завдання для індивідуального проекту


За допомогою графічного методу проілюструвати взаємозв’язок доходу, витрат та обсягу виробництва (використовуючи бухгалтерську та альтернативну моделі). Яка інформація використовується для прогнозування моменту досягнення точки беззбитковості. Визначити величину прибутку на основі суми покриття та відносної величини маржі безпеки.


^ Тема 6. Система обліку і калькулювання за нормативними витратами


Питання для самоперевірки:


 1. Дайте визначення нормативного методу обліку витрат і калькулювання собівартості продукції.

 2. Характеристика нормативних витрат.

 3. Основні види норм, залежно від вимог, щодо них висуваються.

 4. Значення нормативного методу обліку як інструменту аналізу.

 5. Як розуміти принцип «управління за відхиленнями».

 6. Особливості обліку витрат у системі «стандарт-кост».


Творче завдання для індивідуального проекту


Назвіть документи, якими оформлюються відхилення від норм та зміни норм. Визначити основні етапи калькулювання фактичної собівартості. Охарактеризуйте сутність та значення маржинального підходу розрахунку відхилень на підприємстві.


Тема 7. Аналіз інформації для підготовки управлінських рішень


Питання для самоперевірки:


 1. Яка інформація є релевантною для визначення рішення про спеціальне замовлення?

 2. Яка інформація є релевантною для прийняття рішення «виробляти чи купувати»?

 3. Яка інформація є релевантною для прийняття рішення щодо розширення чи скорочення сегмента? Наведіть приклад.

 4. Характеристика не релевантних витрат і доходів.

 5. Назвіть приклади якісних показників, які впливають на фінансові результати діяльності підприємства.

 6. Інформаційне забезпечення прийняття рішень щодо вибору програми виробництва продукції в умовах відсутності «вузьких місць».


^ Творче завдання для індивідуального проекту


Визначити методи обчислення чистої дисконтованої вартості. Навести приклад розрахунку простих та складних процентів. Охарактеризувати метод розрахунку внутрішньої норми рентабельності. Доведіть актуальність прийняття управлінських рішень на підприємствах України.

Тема 8. Бюджетування і контроль


Питання для самоперевірки:


 1. Що таке бюджетування? В чому його сутність?

 2. Назвіть напрямки бюджетування.

 3. Які ви знаєте види бюджетів?

 4. Які стадії процесу бюджетування?

 5. В чому полягає сутність стратегічного планування фірми?

 6. Що являє собою бюджетний баланс?

 7. Яке значення має контроль виконання бюджетів та аналіз відхилень?

 8. В чому полягає сутність управління за відхиленнями?

 9. Які ви знаєте відхилення?

 10. Що таке гнучкий бюджет та для чого він використовується?

 11. Опишіть склад бюджетів та послідовність їх розробки у виробничому підприємстві.


Творче завдання для індивідуального проекту


Доведіть необхідність оптимізації принципів «згори-вниз» та «знизу-вгору» під час складання планів. Охарактеризувати порядок складання безперервних планів. Визначити основні принципи планування в межах наявних ресурсів та можливостей підприємства.


Тема 9. Облік і контроль за центрами відповідальності


Питання для самоперевірки:


 1. В чому полягає мета обліку по центрах відповідальності?

 2. Що таке центр відповідальності?

 3. Які ви знаєте види центрів відповідальності?

 4. Які показники застосовують для оцінки центрів відповідальності?

 5. Що таке стандартні витрати?

 6. Як визначають відхилення від стандартних матеріальних витрат?

 7. Як визначають відхилення від стандартних витрат на оплату праці?

 8. В чому полягає дослідження відхилень?


Творче завдання для індивідуального проекту


Охарактеризувати методи експертної оцінки, що використовуються для оцінки ефективності діяльності центрів відповідальності. Визначити вартісні та якісні показники що використовуються для оцінки ефективності діяльності центрів відповідальності.


Тема 9. Стратегічний управлінський облік


Питання для самоперевірки:


 1. Надати визначення стратегічного управлінського обліку.

 2. Пояснити основні задачі стратегічного управлінського обліку у системі стратегічного менеджменту.

 3. У чому полягає взаємозв’язок стратегії та управлінського обліку?

 1. Виділити ключові аспекти управлінського обліку на промисловому підприємстві.

 2. Назвати специфічні особливості стратегічного управлінського обліку.

 3. Назвати функції стратегічного управлінського обліку.

 4. Визначити ціль аналізу фінансових звітів.

 5. Розкрити сутність вартісного ланцюга. Для чого виконується його аналіз?

 6. Що таке життєвий цикл виробу?

10. Що таке порівняння з еталоном? Яка його роль в системі стратегічного управління?


^ Творче завдання для індивідуального проекту


Описати основні стадії життєвого циклу виробу на підприємстві. Визначити практичне значення системи забалансових показників. В чому полягає стратегічне значення бюджетування життєвого циклу.


^ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО Оцінювання знань студентів


Контрольні заходи включають: вхідний, поточний і підсумковий контроль (семестровий).

Вхідний контроль здійснюється на початку вивчення дисципліни щодо виявлення рівня підготовки студентів.

Проміжний (модульний) контроль практикується на певних етапах (після закінчення викладання змістових модулів) вивчення матеріалу у захисту індивідуальних завдань. Це перевірка знань студента після закінчення логічно завершеної частини навчального матеріалу.

Семестровий контроль проводиться у формі заліку.

Заліки складаються студентами в період, визначений навчальним планом, в терміни, передбачені розкладом.

Студент вважається допущеним до семестрового контролю з навчальної дисципліни, якщо він виконав усі види робіт, передбачені робочим тематичним планом на семестр. Заліки складаються студентами усно.


Критерії оцінювання знань студентів


У оцінці знань враховується чіткість, повнота відповіді, креативність мислення студента, посилання на вивчені теорії в обґрунтуванні відповідей на поставлені питання, ілюстрація відповідей фактичними даними. Виходячи з вимог, що пред’являються, до відповіді, відповідь може бути зарахований не повністю.

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Рецензенти: завідувач відділом Інституту економіки промисловості нан україни, к е н., с н с
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Рецензенти: завідувач відділом Інституту економіки промисловості нан україни, к е н., с н с
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи