Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» icon

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Скачати 248.74 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Дата10.09.2012
Розмір248.74 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

кафедра «ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА»


ЗАТВЕРДЖЕНО

Радою економічного факультету

Протокол № 2 від 23.10.2009 р.

Голова Ради
______________

Г.О.Черніченко


РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ»

для студентів спеціальності 8.000013 «Бізнес-адміністрування»


Донецьк – 2009

^ Укладач:

Локшин А.І., к.е.н., доцент кафедри «Прикладна економіка»


Рецензенти: д.е.н., проф. Александров І.О., д.е.н., проф. Лук’янченко Н.Д.


Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол № 2 від 20.10.2009 р.


Зав. кафедрою «Прикладна економіка»,

д.е.н., проф. Т.В. Орєхова


Робоча програма ухвалена на засіданні навчально-методичної комісії економічного факультету, протокол № 1 від 21.10.2009 р.

Голова навчально-методичної комісії Т.В. Орєхова


Донецьк: ДонНУ, 2009


1. ВСТУП

1.1 Опис

Фінанси підприємств – це економічні відносини, пов’язані з рухом грошових потоків, формуванням, розподілом та використанням доходів і грошових фондів суб’єктів господарювання в процесі виробництва, розподілу, обміну та споживання, націлені на отримання відповідного меті загального менеджменту підприємства фінансового результату.

Фінансовий результат – це головна мета існування комерційної організації та її загального менеджменту. Тому фінанси відіграють визначну роль у діловому житті підприємства, тому що своєчасні та ефективні рішення на рівні підприємства визначають загальний фінансовий результат діяльності економічної системи підприємства.

Метою вивчення навчальної дисципліни «Фінанси підприємств» є формування базових знань і практичних навичок, необхідних сучасному фахівцю для виконання завдань оцінювання, планування, управління фінансовими ресурсами і фінансовими процесами на підприємствах у сучасних ринкових умовах.

Дисципліна дає ключові навички та методи підвищення ефективності та конкурентоспроможності підприємства та отримання високих фінансових результатів, що можливо лише за умови комплексної оцінки та професійного управління фінансовим результатом.

^ 1.2. Рівень дисципліни

А) Попередні умови

Програма дисципліни «Фінанси підприємств» органічно пов’язана з програмами інших дисциплін бакалаврського та магістерського рівнів підготовки фахівців. Зокрема, вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент» має спиратись на ґрунтовні знання з дисциплін: «Мікроекономіка і макроекономіка», «Менеджмент», «Міжнародна економіка» «Економіка підприємств», «Маркетинг», «Фінансовий менеджмент», «Стратегічне управління», «Міжнародний менеджмент».

^ Б) Цілі і завдання

Ціль навчальної дисципліни – дати студентам належні теоретичні знання та практичні навички.

Мета: надання системи базових знань з теорії і практики фінансових відносин суб’єктів господарювання, формування фінансових ресурсів, фінансового планування, організації фінансової діяльності підприємства та формування системи знань з управління фінансами підпри­ємств, операційною та інвестиційною діяльністю, визначення страте­гії і тактики фінансового забезпечення суб’єктів господарювання.

Відповідно до мети поставлено наступні завдання:

 • вивчення сутності, функцій та методологічних основ фінан­сового менеджменту, фінансових ресурсів та джерел їх формування;

 • організації фінансів підприємства;

 • набуття навичок фінансових розрахунків;

 • оволодіння методами фінансового планування;

 • оволодіння методами оцінки фінансового стану;

 • за­стосування інструментів антикризового управління, санації підприємства.

Предмет: система фінансово – економічних відносин, що виникають у процесі поточної та інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання.

Системний підхід до викладання курсу «Фінансовий менеджмент» уможливить формування належних знань та вмінь:

студент повинен знати:

 • теоретичні засади фінансового менеджменту;

 • особливості управління капіталом в комерційної організації;

 • особливості оцінки та управління фінансовими результатами бізнесу;

 • методи оцінки ефективності фінансового менеджменту бізнесу;

 • методи управління рухом грошових коштів;

 • методи управління обіговим капіталом;

 • теоретичні засади управління фінансовими ризиками.

студент повинен уміти:

 • використовувати теоретичні засади фінансового менеджменту;

 • визначати ситуаційні особливості управління капіталом в комерційної організації;

 • використовувати особливості оцінки та управління фінансовими результатами бізнесу;

 • використовувати методи оцінки ефективності фінансового менеджменту бізнесу;

 • мати навички управління рухом грошових коштів;

 • мати навички управління обіговим капіталом;

 • використовувати теоретичні засади управління фінансовими ризиками.

^ 1.3.Обов’язковість вивчення дисципліни

Дисципліна «Фінанси підприємств» є нормативною, обов’язковою для студентів, які навчаються за програмою магістра бізнес – адміністрування.


^ 1.4. Викладацький склад

Викладання дисципліни здійснює доцент кафедри «Прикладна економіка», к.е.н. Локшин Андрій Ігорович.


1.5.Методики викладання, форми та методи навчання

Викладання ведеться за методикою проблемного навчання у формі лекційних занять з застосуванням кейс-методів, дискусій, підготовки та обговорення індивідуальних проектів.


1.6.Мова

Викладання ведеться в російською та українською мовами.


^ 2. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ. ЛІТЕРАТУРА.

Метою курсу є оволодіння теоретичними знаннями і отримання практичних навиків організаційних, правових і економічних аспектів менеджменту у сучасних умовах.

^ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ

Основні питання по темах

Анотації за темами

Тема 1. Основи фінансів підприємств

 1. Сутність фінансів та фінансового механізму підприємства;

 2. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи підприємства;

 3. Основні документи фінансової звітності та вимоги до їх складання.

Вивчити сутність фінансів та фінансового механізму підприємства. Вивчити основи фінансової діяльності підприємства.

Визначити основні звітні форми та вимоги до їх складання.

Тема 2. Організація грошових розрахунків підприємств

 1. Безготівкові розрахунки – сутність, принципи, сфера застосування;

 2. Основні форми безготівкових розрахунків та їх характеристика;

 3. Готівкові розрахунки, касова дисципліна на підприємствах;

 4. Розрахунково – платіжна дисципліна та санкції за її порушення;

 5. Види банківських рахунків та порядок їх відкриття.

Визначити сутність, принципи, сферу застосування грошових розрахунків підприємств.

Вивчити принципи розрахунково – платіжної дисципліни та види й порядок відкриття банківських рахунків.

Тема 3. Грошові надходження підприємства

 1. Сутність та роль грошових надходжень підприємств;

 2. Класифікація грошових надходжень;

 3. Напрямки розподілу грошових надходжень.

Визначити сутність та роль грошових надходжень підприємства та напрямків їх класифікації та розподілу.

Тема 4. Формування і розподіл прибутку

 1. Порядок оцінки фінансового результату підприємства;

 2. Маржинальний аналіз – аналіз прибутковості діяльності підприємства;

 3. Напрямки розподілу і використання прибутку підприємства;

 4. Виплати дивідендів

Визначити порядок оцінки фінансових результатів підприємства.

Вивчити маржинальний аналіз – основа управління фінансовим результатом підприємства.

Визначити напрямки розподілу та використання прибутку.

Тема 5. Оподаткування підприємств

 1. Система оподаткування підприємств та основні види податків і зборів;

 2. Оподаткування прибутку;

 3. Податок на додану вартість;

 4. Мито та акцизний збір.

Вивчити систему оподаткування діяльності підприємств.

Визначити та дати характеристику основних видів податків.

Визначити вплив податків на розподіл фінансових ресурсів підприємства та ввести практичні засади податкової оптимізації.

Тема 6. Обігові кошти підприємства.

 1. Принципи і порядок оцінки руху грошових коштів;

 2. Принципи оцінки та класифікація доходів і витрат підприємств за видами діяльності;

 3. Грошові надходження підприємств;

 4. Класифікація операційних витрат.

Визначити принципи й порядок оцінки руху грошових коштів.

Вивчити принципи класифікації доходів та витрат підприємств за видами діяльності.

(продовження табл.)

Тема 7. Кредитування підприємств

 1. Джерела формування фінансових ресурсів підприємства та критерії оптимальності їх співвідношення;

 2. Роль кредитування підприємств;

 3. Види кредитів та їх практичне застосування.

Визначити та вивчити джерела формування та розподілу фінансових ресурсів та роль запозичених ресурсів як їх джерела. Визначити види та практичну ціль використання кредитів.

Тема 8. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів

 1. Сутність та мета фінансового забезпечення відтворення основних засобів;

 2. Джерела фінансового забезпечення відтворення основних засобів та їх класифікація.

Визначити мету, сутність та джерела фінансового забезпечення відтворення основних засобів.

Тема 9. Оцінювання фінансового стану підприємства

1. Методи оцінки фінансового стану підприємства;

2. Аналіз та класифікація витрат.

Вивчити методи оцінки фінансового стану підприємства та їх практичне застосування.

Опрацювати методи аналізу та класифікації затрат.

Тема 10. Фінансове планування на підприємствах

 1. Роль та сутність фінансового планування на підприємствах;

 2. Класифікація та загальні принципи побудови фінансових планів;

 3. Бізнес-планування.

Визначити роль, сутність та інструменти фінансового планування на підприємстві.

Визначити класифікацію та загальні принципи побудови фінансових планів.

Тема 11. Фінансова санація підприємств

 1. Сутність та законодавча основа фінансової санації підприємств;

 2. Практичне значення фінансової санації підприємств.

Визначити сутність та законодавчу основу фінансової санації підприємства та її практичне значення.


^ НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література:

 1. Ареф’єва О.В. Фінансовий менеджмент: Навч. – метод. посібник. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2002. – 94 с.

 2. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник. – 3-е издание, перер. – М.: Финансы и статистика, 1995. – 288 с.: ил.

 3. Білик М.Д., Бабяк Н.Д., Соколова О.Б. Фінанси підприємств. Практикум. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 196 с.

 4. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебны/й курс. – К.: Эльга, Ника – центр, 2004. – 655 с.

 5. Брігхем Євхен Ф. Основи фінансового менеджменту.: Підручник. – К.: Молодь: КП «ВАЗАКО», 1997. – 1000с.

 6. Ванхорн, Джеймс, С., Вахович, мл., Джон, М. Основы фінансового менеджмента, 12-е издание: Пер. С англ.- М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2008._ 1232 с.

 7. Голов С.Ф., Котюченко В.М. Бухгалерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами. – Х.: Фактор, 2007. – 976 с.

 8. Жолонський Є. Фінансово – економічний аналіз бізнесу промислових компаній. – Х.: Фактор, 2007. – 320 с.

 9. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 768 с.

 10. Ковалев В.В., Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – М.: Финансы и статистика, 995. – 432 с.: ил.

 11. Краснова В.В., Жнякін Б.О. Фінансовий менеджмент підприємства: навч. посібник. – Донецьк: ДонНУ, 2004. – 217 с.

 12. Любенко Н.М. Фінанси підприємств. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 264 с.

 13. Закон України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 р. № 1576-ХІІ Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №49.

 14. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22 травня 1997р. №283/97 Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1997. -№27. – Ст. 181. – (зі змін та допов.).

 15. Закон України «Про податок на додану вартість« № 168/97-ВР вiд 03.04.1997 // http://zakon.rada.gov.ua


Додаткова література

 1. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства. – К. Либідь, 1998. – 312 с.

 2. Бочаров В.В. Финансовый менеджмет. – СПб.: Питер, 2007. – 224 с.: ил.

 3. Бородина Е.И. Финансы предприятий. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 206 с.

 4. Данилюк М.О., Савич В.І. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 208 с.

 5. Ковалев В.В. Курс финансового менеджмента: учеб. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – 448 с.

 6. Ковалев В.В. Практикум по финансовому менеджменту. Конспект лекций с задачами. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 288с.

 7. Коробов М.Я. Финансы промышленного предприятия. – К.: Лыбидь, 1995. – 158 с.

 8. Кузьменко Л.В., Кузьмін В.В., Шаповалова В.М. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник – Херсон: Олді-плюс, 2003. – 256 с.

 9. Любенко Н.М. Фінанси підприємств. Навчальний посібник. – К.: Центру учбової літератури, 2009. – 264с.

 10. Моцак О.В., Чуй І.Р. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник – Львів: «Магнолія – 2006», 2007. – 216 с.

 11. Потемкина В.М. Финансы предприятий. – Донецк: КИТИС, 2000. – 276 с.

 12. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України №996-XIV від 16.07.1999р зі змінами та доповненнями.

 13. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд., перераб. и доп. – Минск: ООО «Новое знание», 2000. – 688 с.

 14. Савицкая Г.В. Экономический анализ: Учебник. – М.: Новое знание, 2004. – 640 с.

 15. Ситник Л.С. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. – Донецьк: ДонНУ, 2005. – 368 с.

 16. Ткачук М.И., Киреева Е.Ф. Основы финансового менеджмента: Учеб. пособие / М.И. Ткачук, Е.Ф. Киреева. – 2-е изд., стереотип. – Мн.: Книжный Дом; Экоперспектива, 2005. – 416 с.

 17. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под ред. Е.С. Стояновой. – М.: Перспектива, 2002. – 656 с.

 18. Финансовый менеджмент: учебник для ВУЗов/ Н.Ф. Самсонов, Н.П. Баранникова, А.А. Володин и др.; Под ред Н.Ф. Самсонова. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. – 495 с.7

 19. Фінанси підприємств: Навчальний посібник: За ред. Г.Г. Кірейцева. – К.: ЦУЛ, 2002. – 268 с.

 20. Фінансова діяльність підприємства: Підручник / О.М. Бандурка, М.Я. Коробов, П.І. Орлов, К.Я. Петрова – К.: Либідь, 2003. – 384 с.

 21. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник для ВНЗ / За ред. Г.Г. Кірейцева та ін. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 432 с.

 22. Фінансовий менеджмент: Навч. – метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / Поддєрьогін А.М., Буряк Л.Д., Калач Н.Ю. та ін. – К.: КНЕУ, 2001. – 294 с.

 23. Хозяйственный кодекс Украины: Коментарий. – Х.: ООО «Одисей», 2004. – 896 с.

 24. Холт Роберт Н. Основы финансового менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело ЛТД, 1995. – 128 с.

 25. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. – М.: Инфра -М, 1996. – 176с.

 26. Шмидт, Рут А., Райт, Хелен Финансовые аспекты маркетинга: Учебное пособие для ВУЗов: Пер. с англ. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 527 с.

 27. Экономика предприятия /под ред. Горфинкеля В.Я., Швандра В.А. – М: Банки и биржи, 1998. – 742 с.

 28. Экономика предприятия: Учебник/под общей ред. проф., д.э.н. А.И. Руденко. – Минск, 1995. – 402 с.^ 3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ

№ п/п

Найменування тем

Кількість годин лекційних занять

Кількість годин практичних

занять

1.

Основи фінансів підприємств

2
2.

Організація грошових розрахунків підприємств

1
3.

Грошові надходження підприємства

1
4.

Формування і розподіл прибутку

1

2

5.

Грошові потоки підприємств

2

1

6.

Обігові кошти підприємства

1
7.

Кредитування підприємств

1

1

8.

Фінансове забезпечення відтворення основних засобів

1
9.

Оцінювання фінансового стану підприємства

1

2

10.

Фінансове планування на підприємствах

2
11.

Фінансова санація підприємств

1
РАЗОМ
14

6^ 4. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ:

Тема 1. Формування і розподіл прибутку

Контрольні запитання для перевірки:

 1. Порядок оцінки фінансових результатів діяльності підприємства;

 2. Маржинальний аналіз – аналіз прибутковості діяльності підприємства;

 3. Напрямки розподілу і використання прибутку підприємства;

 4. Практичне завдання:

Металургійний гігант «Арселор Міттал» при щорічному виробництві 4 млн. тонн товарної заготовки несе постійні витрати у розмірі 117 млн. доларів США. При цьому при ціні реалізації заготовки в 410 доларів США, маржинальний дохід становить 30% ціни реалізації. Визначити точку беззбитковості та виручку від реалізації для неї.


Тема 2. Грошові потоки підприємств

 1. Принципи і порядок оцінки руху грошових коштів;

 2. Принципи оцінки та класифікація доходів і витрат підприємств за видами діяльності;

 3. Класифікація операційних витрат;

 4. Практичне завдання:

Реалізація ТОВ «Промсировина – Ужгород» за планом на 2010 р. становить 117 млн. гривень з ПДВ, закупівля товарів для реалізації становить 93 млн. грн. без ПДВ, заробітна платня становить 200 тисяч гривень на рік. Податок на прибуток – 25%.

Плановий оберт дебіторської заборгованості становить 60 днів, плановий оберт кредиторської заборгованості становить 65 днів.

Розрахувати:

 1. вплив на операційний грошовий потік підприємства зміни кредиторської та дебіторської заборгованості у випадку зміни протягом року оберту дебіторської заборгованості до 50 днів, по кредиторської до 70 днів;

 2. підприємству необхідно придбати складські потужності вартістю 5 млн. гривень – чи можливо буде це виходячи з плану підприємства за умови обмеженості застосування кредитування?


Тема 3. Кредитування підприємств

Контрольні запитання для перевірки:

 1. Законодавчі особливості формування установчого капіталу в Україні;

 2. Формування та зміни власного капіталу;

 3. Принципи і порядок структурування капіталу підприємства;

 4. Кредитування підприємств: теорія та практика.


Тема 4. Оцінювання фінансового стану підприємства

Контрольні запитання для перевірки:

 1. Оцінка фінансового стану підприємства;

 2. Аналіз та класифікація затрат;

 3. Фінансове планування на підприємствах;

 4. Напрямки розподілу прибутку;

 5. Практичне завдання:

ВАТ «Одеський припортовий завод» у 2008 році реалізував продукції та послуг на 2,5 млрд. гривень, при цьому прибуток становив 1 млн. гривень. Баланс на кінець 2008 року підприємства становив 2,5 млрд. гривень, при цьому 2% від нього становили довгострокові зобов’язання, капітал становив 2,0 млрд. гривень, грошові кошти, цінні бумаги та дебіторська заборгованість в активах становили 117,52 млн. грн.

Розрахувати показники рентабельності продажів, коефіцієнт швидкої та поточної ліквідності підприємства та зробити висновки.

^ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Карта самостійної роботи студента:

^ Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форма контролю та звітності

Вивчення літератури з вивчення дисципліни

Протягом установчої сесії

Активна участь в роботі групи протягом аудиторних занять

Підготовка до лекцій

Протягом установчої сесії

Активна участь в роботі групи протягом аудиторних занять

Опрацювання фінансових звітів підприємств з відкритих державних джерел (ДКЦПФР)

Протягом установчої сесії

Практичні завдання на семінарських заняттях

Пошук та огляд додаткових літературних джерел за заданими проблемами

Кінець установчої сесії

Обговорення під час проведення заліку^ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ


Програмою магістерської підготовки передбачений контроль вивченого матеріалу в ході заліку.

Заліки складаються студентами в період, визначений навчальним планом, в терміни, передбачені розкладом.

Студент вважається допущеним до семестрового контролю з навчальної дисципліни, якщо він виконав усі види робіт, передбачені робочим тематичним планом на семестр.

Підсумковий контроль – залік, який проводиться у формі виконання та захисту розрахункового завдання, та відповіді на запитання у формі співбесіди. Заліки складаються студентами усно.

Критерії оцінювання знань студентів:

У оцінці знань враховується чіткість, повнота відповіді, креативність мислення студента, посилання на вивчені теорії в обґрунтуванні відповідей на поставлені питання, ілюстрація відповідей фактичними даними.

Виходячи з вимог, що пред’являються, до відповіді, відповідь може бути зарахована не повністю.


  1. ^ КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ЗАЛІКУ


6.1.1 Теоретичні питання:

 1. Сутність і організація фінансів підприємств;

 2. Сутність фінансів та фінансового механізму підприємства;

 3. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи підприємства;

 4. Основні документи фінансової звітності та вимоги до їх складання;

 5. Фінансові ресурси та капітал підприємств;

 6. Джерела формування фінансових ресурсів та критерії оптимальності їх співвідношення;

 7. Принципи і порядок структурування капіталу;

 8. Формування та зміни власного капіталу;

 9. Сутність та роль грошових розрахунків на підприємствах;

 10. Безготівкові розрахунки – сутність, принципи, сфера застосування;

 11. Основні форми безготівкових розрахунків та їх характеристика;

 12. Готівкові розрахунки, касова дисципліна на підприємствах;

 13. Розрахунково – платіжна дисципліна та санкції за її порушення;

 14. Види банківських рахунків та порядок їх відкриття;

 15. Оцінка фінансового стану та фінансове планування на підприємстві;

 16. Аналіз платоспроможності підприємства;

 17. Аналіз прибутковості капіталу та активів;

 18. Аналіз оборотності активів та їх прибутковості;

 19. Класифікація та аналіз затрат підприємства;

 20. Методи калькулювання собівартості;

 21. Фінансове планування на підприємствах;

 22. Стратегічне фінансове планування;

 23. Оперативне фінансове планування;

 24. Бізнес-планування;

 25. Формування і розподіл прибутку підприємств;

 26. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів;

 27. Порядок оцінки фінансових результатів діяльності підприємства;

 28. Фінансова санація підприємства;

 29. Напрямки розподілу і використання прибутку підприємства. Порядок виплат дивідендів;

 30. Принципи і порядок оцінки руху грошових коштів;

 31. Кредитування підприємств;

 32. Принципи оцінки та класифікація доходів і витрат підприємств за видами діяльності;

 33. Особливості оцінки доходів від операційної діяльності;

 34. Класифікація операційних витрат;

 35. Система оподаткування підприємств та основні види податків і зборів;

 36. Оподаткування прибутку;

 37. Податок на додану вартість;

 38. Мито та акцизний збір.


^ 6.1.2 Розрахункові завдання:


Завдання 1

Металургійний гігант «Арселор Міттал» при щорічному виробництві 3 млн. тонн товарної заготовки несе постійні витрати у розмірі 120 млн. доларів США. При цьому при ціні реалізації заготовки в 400 доларів США, маржинальний дохід становить 30% ціни реалізації. Визначити точку беззбитковості та виручку від реалізації для неї.


Завдання 2

Металургійний гігант ВАТ МК «Алевський металургійний комбінат» при щорічному виробництві 2 млн. тонн товарної заготовки несе постійні витрати у розмірі 100 млн. доларів США. При цьому при ціні реалізації заготовки в 390 доларів США, маржинальний дохід становить 18% ціни реалізації. Визначити точку беззбитковості та виручку від реалізації для неї.


Завдання 3

ВАТ «Харківський тракторний завод» при щорічному виробництві 2 тисяч машин несе постійні витрати у розмірі 10 млн. доларів США. При цьому при ціні реалізації машини в 100 тисяч доларів США, маржинальний дохід становить 50% ціни реалізації. Визначити точку беззбитковості та виручку від реалізації для неї.


Завдання 4

ВАТ «АВТОЗАЗ» при щорічному виробництві 50 тисяч машин несе постійні витрати у розмірі 100 млн. доларів США. При цьому при ціні реалізації автомобіля в 10 тисяч доларів США, маржинальний дохід становить 30% ціни реалізації. Визначити точку беззбитковості та виручку від реалізації для неї.


Завдання 5

ВАТ «АВТОВАЗ» при щорічному виробництві 200 тисяч машин несе постійні витрати у розмірі 400 млн. доларів США. При цьому при ціні реалізації автомобіля в 9 тисяч доларів США, маржинальний дохід становить 30% ціни реалізації. Визначити точку беззбитковості та виручку від реалізації для неї.


Завдання 6

ВАТ «Харцизький трубний завод» у 2008 році реалізував продукції на 3,8 млрд. гривень, при цьому прибуток становив 1,3 млрд. гривень. Баланс на кінець 2008 року підприємства становив 3,6 млрд. гривень, при цьому 20% від нього становили довгострокові зобов’язання, капітал становив 2,2 млрд. гривень, грошові кошти, цінні бумаги та дебіторська заборгованість в активах становили 1,9 млрд. грн.

Розрахувати показники рентабельності продажів, коефіцієнт швидкої та поточної ліквідності підприємства та зробити висновки.

Завдання 7

ВАТ «Концерн Стирол» у 2008 році реалізував продукції на 4,4 млрд. гривень, при цьому прибуток становив 600 млн. гривень. Баланс на кінець 2008 року підприємства становив 3,3 млрд. гривень, при цьому 10% від нього становили довгострокові зобов’язання, капітал становив 2,6 млрд. гривень, грошові кошти, цінні бумаги та дебіторська заборгованість в активах становили 0,1 млрд. грн.

Розрахувати показники рентабельності продажів, коефіцієнт швидкої та поточної ліквідності підприємства та зробити висновки.


Завдання 8

ВАТ «НОРД» у 2008 році реалізував продукції на 1,1 млрд. гривень, при цьому прибуток становив 13 млн. гривень. Баланс на кінець 2008 року підприємства становив 0,543 млрд. гривень, при цьому 15% від нього становили довгострокові зобов’язання, капітал становив 0,243 млрд. гривень, грошові кошти, цінні бумаги та дебіторська заборгованість в активах становили 0,132 млрд. грн.

Розрахувати показники рентабельності продажів, коефіцієнт швидкої та поточної ліквідності підприємства та зробити висновки.


Завдання 9

ВАТ «Одеський припортовий завод» у 2008 році реалізував продукції та послуг на 2,3 млрд. гривень, при цьому прибуток становив 793 млн. гривень. Баланс на кінець 2008 року підприємства становив 2,345 млрд. гривень, при цьому 1% від нього становили довгострокові зобов’язання, капітал становив 2,29 млрд. гривень, грошові кошти, цінні бумаги та дебіторська заборгованість в активах становили 2,52 млн. грн.

Розрахувати показники рентабельності продажів, коефіцієнт швидкої та поточної ліквідності підприємства та зробити висновки.


Завдання 10

ДАТ «Чорноморнафтогаз» у 2008 році реалізував продукції та послуг на 0,991 млрд. гривень, при цьому прибуток становив 3 млн. гривень. Баланс на кінець 2008 року підприємства становив 2,45 млрд. гривень, при цьому 20% від нього становили довгострокові зобов’язання, капітал становив 1,6 млрд. гривень, грошові кошти, цінні бумаги та дебіторська заборгованість в активах становили 37 млн. грн.

Розрахувати показники рентабельності продажів, коефіцієнт швидкої та поточної ліквідності підприємства та зробити висновки.


Завдання 11

Реалізація ТОВ «Ідеал» за планом на 2010 р. становить 50 млн. гривень, оберт дебіторської заборгованості становить 31 день. Розрахувати плановий середній розмір дебіторської заборгованості, та вплив її на операційний грошовий потік при зміні оберту у днях до 40 днів та 20 днів відповідно.


Завдання 12

Реалізація ТОВ «Метробуд» за планом на 2010 р. становить 100 млн. гривень, плановий оберт дебіторської заборгованості становить 60 днів. Розрахувати плановий середній розмір дебіторської заборгованості, та вплив її на операційний грошовий потік у випадку зміни нормативу оберту у днях до 30 днів та зменшенню виторгу на 10 %.


Завдання 13

Закупівля сировини ТОВ «Промислова сировина» за планом на 2010 р. становить 200 млн. гривень, плановий оберт кредиторської заборгованості перед постачальниками у днях становить 60 днів. Розрахувати плановий середній розмір кредиторської заборгованості, та вплив її на операційний грошовий потік у випадку зміни нормативу оберту у днях до 65 днів та зменшення закупівлі на 7 %.


Завдання 14

Собівартість реалізованих товарів ТОВ «Промислова сировина» за планом на 2010 р. становить 210 млн. гривень, плановий оберт запасів згідно нормативу становить 65 днів. Розрахувати плановий середній розмір запасів, та вплив їх на операційний грошовий потік у випадку зміни нормативу оберту у днях до 30 днів та зменшення собівартості на 7 %.


Завдання 15

Реалізація ТОВ «Метробуд» за планом на 2010 р. становить 100 млн. гривень, закупівля товарі для реалізації становить 90 млн. грн.. Плановий оберт дебіторської заборгованості становить 60 днів, плановий оберт кредиторської заборгованості становить 65 днів.

Розрахувати вплив на операційний грошовий потік підприємства зміни кредиторської та дебіторської заборгованості у випадку зміни нормативів: по дебіторської заборгованості до 55 днів, по кредиторської до 70 днів.

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Рецензенти: завідувач відділом Інституту економіки промисловості нан україни, к е н., с н с
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Рецензенти: завідувач відділом Інституту економіки промисловості нан україни, к е н., с н с
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет Економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка» iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет економічний факультет кафедра «прикладна економіка»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи