Робоча програма навчальної дисципліни «фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності 000013 «Бізнес-адміністрування» icon

Робоча програма навчальної дисципліни «фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності 000013 «Бізнес-адміністрування»
НазваРобоча програма навчальної дисципліни «фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності 000013 «Бізнес-адміністрування»
Сторінка1/4
Дата10.09.2012
Розмір0.56 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

кафедра «ПРИКЛАДНА ЕКОНОМІКА»


ЗАТВЕРДЖЕНО

Радою економічного факультету

Протокол № 2 від 23.10.2009 р.

Голова Ради
______________

Г.О.Черніченко


РОБОЧА ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

для студентів спеціальності 8.000013 «Бізнес-адміністрування»


Донецьк – 2009

^ Укладач: Локшин А.І., к.е.н., доцент кафедри «Прикладна економіка»


Рецензенти: д.е.н., проф. Александров І.О., д.е.н., проф. Лук’янченко Н.Д.


Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол № 2 від 20.10.2009 р.


Зав. кафедрою «Прикладна економіка»,

д.е.н., проф. Т.В. Орєхова


Робоча програма ухвалена на засіданні навчально-методичної комісії економічного факультету, протокол № 1 від 21.10.2009 р.

Голова навчально-методичної комісії _Т.В. Орєхова


Донецьк: ДонНУ, 2009


Вступ

1.1 Опис

Фінансовий результат – головна мета діяльності у бізнесі, що є метою діяльності комерційної організації та реалізації інвестицій при здійсненні підприємницької діяльності. Якісна оцінка його у короткостроковому періоді та прийняття своєчасних управлінських рішень – запорука досягнення цілей підприємства та підвищення ринкової вартості бізнесу.

Фінансовий менеджмент є інструментом управління та прийняття управлінських рішень з метою досягнення фінансових результатів згідно зі стратегією підприємства та відповідно до інвестиційних планів власників капіталу бізнесу.

Сучасний фінансовий менеджмент – це набір інструментів, методів та підходів до планування, організацій розподілу фінансових ресурсів та контролю фінансових результатів діяльності підприємця для досягнення мети та підвищення економічної ефективності.

Фінансовий менеджмент має роль посередника у загальному обміні ресурсів як у внутрішньому середовищі підприємства, так і при забезпеченні обміну з зовнішнім середовищем.

Фінансовий менеджмент – стратегічно важлива частина загального менеджменту підприємства без якої неможлива реалізація жодної інвестиційної ідеї, та яка є запорукою ефективного управління бізнесом та отримання прибутку та грошових коштів.

Саме для цього застосовуються методи фінансового менеджменту як інструмент впливу та прийняття рішень націлених на отримання певного економічного результату, тому що ефективність розподілу фінансових ресурсів – запорука отримання прибутку та сталого розвитку.

Загальний менеджмент підприємства – ключова діяльність бізнесу, проте фінансовий менеджмент – інструмент ефективного обміну та розподілу ресурсів, або їх адміністрування.

Основними задачами фінансового менеджменту є планування та фінансовий аналіз стану бізнесу, розподіл фінансових ресурсів та забезпечення бізнесу капіталом – як шляхом приросту інвестованого капіталу та реінвестицій прибутків так і залученням фінансових ресурсів завдяки прийняттю управлінських рішень фінансового менеджера.


^ 1.2. Рівень дисципліни

А) Попередні умови

Програма дисципліни «Фінансовий менеджмент « органічно пов’язана з програмами інших дисциплін бакалаврського та магістерського рівнів підготовки фахівців. Зокрема, вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент» має спиратись на ґрунтовні знання з дисциплін: «Мікроекономіка і макроекономіка», «Менеджмент», «Міжнародна економіка» «Економіка підприємств», «Маркетинг», «Фінанси підприємств», «Стратегічне управління», «Міжнародний менеджмент».


^ Б) Цілі і завдання

Ціль навчальної дисципліни – дати студентам належні теоретичні знання та практичні навички з менеджменту.

Мета: формування системи знань з управління фінансами підпри­ємств, операційною та інвестиційною діяльністю, визначення страте­гії і тактики фінансового забезпечення суб’єктів господарювання.

Відповідно до мети поставлено наступні завдання:

 • вивчення сутності та методологічних основ фінан­сового менеджменту, управління фінансовими ризиками;

 • за­стосування інструментів антикризового управління грошовими потоками, прибутком, інвестиціями, активами;

 • оволодіння мето­дикою визначення вартості капіталу та опанування способів оптимізації його структури.

Предмет: управління грошовими потоками, прибутком, інвес­тиціями, капіталом підприємств.

Системний підхід до викладання курсу «Фінансовий менеджмент» уможливить формування належних знань та вмінь:

студент повинен знати:

 • теоретичні засади фінансового менеджменту та особливості управління капіталом в комерційної організації;

 • вивчити методи оцінки та управління фінансовими результатами бізнесу;

 • вивчити методи оцінки ефективності фінансового менеджменту;

 • вивчити управління рухом грошових коштів та обіговим капіталом;

 • вивчити теоретичні засади та методи управління ризиками.

студент повинен уміти:

 • застосовувати теоретичні засади фінансового менеджменту;

 • використовувати методи управління капіталом;

 • практично застосовувати методи оцінки та управління фінансовими результатами та загальною ефективністю фінансового менеджменту;

 • управляти рухом грошових коштів та параметрами обігового капіталу;

 • опанувати базові навички фінансового менеджменту.


^ 1.3.Обов’язковість вивчення дисципліни

Дисципліна «Фінансовий менеджмент» є нормативною, обов’язковою для студентів, які навчаються за програмою магістра бізнес – адміністрування.

^ 1.4. Викладацький склад

Викладання дисципліни здійснює доцент кафедри «Прикладна економіка», к.е.н. Локшин Андрій Ігорович.

1.5.Методики викладання, форми та методи навчання

Викладання ведеться за методикою проблемного навчання у формі лекційних занять з застосуванням кейс-методів, дискусій, підготовки та обговорення індивідуальних проектів.

1.6.Мова

Викладання ведеться в російською та українською мовами. 1. ^ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ. ЛІТЕРАТУРА.

Метою курсу є оволодіння теоретичними знаннями і отримання практичних навиків організаційних, правових і економічних аспектів менеджменту у сучасних умовах.

^ Основні питання за темами

Анотації за темами

Тема 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту

 1. теоретичні засади фінансового менеджменту;

 2. внутрішньо фірмове фінансове прогнозування та планування як основа фінансового менеджменту

Вивчити основні поняття та теоретичні засади курсу. Визначити роль фінансового планування

Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту

 1. Зовнішнє та внутрішнє середовище як чинник системи забезпечення фінансового менеджменту;

 2. джерела інформації для прийняття рішень у фінансовому менеджменті.

Розглянути зовнішнє та внутрішнє середовище та форми звітності, як джерела інформації у фінансовому менеджменті

Тема 3. Управління грошовими потоками на підприємстві

 1. Прогнозування виторгу від продажу товарів та послуг;

 2. Прогнозування грошових виплат;

3) Прогнозування використання запозичених коштів

Вивчити теоретичні основи руху грошових коштів та прогнозування основних елементів прогнозних звітів руху грошових коштів.

Тема 4. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках

 1. Визначення вартості грошей часті;

 2. Використання дисконтування грошових потоків у фінансових розрахунках.
Тема 5. Управління прибутком

 1. Показники ефективності бізнесу. Показник EBITDA;

 2. Управління прибутком;

 3. Розрахунок та використання операційного важеля;

 4. Міст між чистим прибутком та операційним грошовим потоком

Визначити інструменти діагностики та управління фінансовим результатом. Визначити роль та застосування операційного важеля, операційного грошового потоку.

Тема 6. Управління активами

 1. Роль та місце управління активами у фінансовому менеджменті;

 2. Управління дебіторською та кредиторською заборгованостями;

 3. Управління запасами товарно-матеріальних цінностей.

Вивчити теоретичні основи та практику управління обіговим капіталом. Значення та інструменти управління боргом та запасами.

Тема 7. Вартість і оптимізація структури капіталу

 1. Вартість капіталу організації. Світова практика визначення вартості капіталу;

 2. Визначення структури капіталу;

 3. Розрахунок показника WACC;

 4. Модель визначення вартості капіталу за потоком дивідендних виплат;

5) Дивідендна політика у фінансовому менеджменті.

Вивчити та визначити методи управління капіталом, методи його оцінки та роль у фінансовому менеджменті як однієї з головних. Розглянути моделі оцінки капіталу та можливі дивідендні політики бізнесу.

Тема 8. Управління інвестиціями

 1. загальна характеристика інвестиційного процесу;

 2. інвестиції як майбутня вартість капіталу;

 3. управління інвестиціями.

Визначити сутність, інструменти та принципи управлінні інвестиціями.

(продовження табл.)

Тема 9. Управління фінансовими ризиками

 1. Основні поняття та чинники фінансових ризиків;

 2. Управління валютними ризиками;

 3. Управління ризиком зміни відсоткових ставок

Вивчити загальну класифікацію ризиків та теоретичні засади управління фінансовими ризиками. Ввести ключові поняття при практичному застосуванні.

Тема 10. Аналіз фінансових звітів

 1. Сутність та методи аналізу фінансових звітів;

 2. Загальна характеристика показників рентабельності бізнесу;

 3. Оцінка фінансового стану підприємства;

 4. Сучасні методи оцінки ефективності фінансового менеджменту

Вивчити світову практику показників оцінки фінансової результативності бізнесу.

Тема 11. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування

 1. Сутність та роль фінансового планування;

 2. Прогнозування як інструмент фінансового менеджменту;

 3. Основні інструменти фінансового планування та прогнозування

Вивчити елементи та принципи фінансового планування та прогнозування, як інструментів фінансового менеджменту.

Тема 12. Антикризове фінансове управління на підприємстві

 1. Сутність та роль антикризового фінансового управління на підприємстві;

 2. Інструменти антикризового фінансового управління на підприємстві

Розглянути сутність та інструменти антикризового фінансового менеджменту, його роль у сучасних умовах.^ НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література:

 1. Ареф’єва О.В. Фінансовий менеджмент: Навч. – метод. посібник. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2002. – 94 с.

 2. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – К.: Эльга, Ника – центр, 2004. – 655 с.

 3. Брігхем Євхен Ф. Основи фінансового менеджменту.: Підручник. – К.: Молодь: КП «ВАЗАКО», 1997. – 1000с.

 4. Ванхорн, Джеймс, С., Вахович, мл., Джон, М. Основы фінансового менеджмента, 12-е издание: Пер. С англ.- М.: ООО «И.Д. Вільямс», 2008._ 1232 с.

 5. Голов С.Ф., Котюченко В.М. Бухгалерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами. – Х.: Фактор, 2007. – 976 с.

 6. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 768 с.

 7. Про господарські товариства від 19 вересня 1991 р. № 1576-ХІІ Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №49.

 8. Про оподаткування прибутку підприємств від 22 травня 1997р. №283/97 Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1997. -№27. – Ст. 181. – (зі змін та допов.).

 9. Про податок на додану вартість: Закон України № 168/97-ВР вiд 03.04.1997 // http://zakon.rada.gov.ua

 10. Ситник Л.С. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. – Донецьк: ДонНУ, 2005. – 368 с.

 11. www.ssmsc.gov.uaДодаткова література

 1. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства. – К. Либідь, 1998. – 312 с.

 2. Бочаров В.В. Финансовый менеджмет. – СПб.: Питер, 2007. – 224 с.: ил.

 3. Бородина Е.И. Финансы предприятий. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 206 с.

 4. Данилюк М.О., Савич В.І. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 208 с.

 5. Ковалев В.В. Курс финансового менеджмента: учеб. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – 448 с.

 6. Ковалев В.В. Практикум по финансовому менеджменту. Конспект лекций с задачами. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 288с.

 7. Коробов М.Я. Финансы промышленного предприятия. – К.: Лыбидь, 1995. – 158 с.

 8. Кузьменко Л.В., Кузьмін В.В., Шаповалова В.М. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник – Херсон: Олді-плюс, 2003. – 256 с.

 9. Любенко Н.М. Фінанси підприємств. Навчальний посібник. – К.: Центру учбової літератури, 2009. – 264с.

 10. Моцак О.В., Чуй І.Р. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник – Львів: «Магнолія – 2006», 2007. – 216 с.

 11. Потемкина В.М. Финансы предприятий. – Донецк: КИТИС, 2000. – 276 с.

 12. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України №996-XIV від 16.07.1999р зі змінами та доповненнями.

 13. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 4-е изд., перераб. и доп. – Минск: ООО «Новое знание», 2000. – 688 с.

 14. Савицкая Г.В. Экономический анализ: Учебник. – М.: Новое знание, 2004. – 640 с.

 15. Ткачук М.И., Киреева Е.Ф. Основы финансового менеджмента: Учеб. пособие / М.И. Ткачук, Е.Ф. Киреева. – 2-е изд., стереотип. – Мн.: Книжный Дом; Экоперспектива, 2005. – 416 с.

 16. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под ред. Е.С. Стояновой. – М.: Перспектива, 2002. – 656 с.

 17. Финансовый менеджмент: учебник для ВУЗов/ Н.Ф. Самсонов, Н.П. Баранникова, А.А. Володин и др.; Под ред Н.Ф. Самсонова. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. – 495 с.7

 18. Фінанси підприємств: Навчальний посібник: За ред. Г.Г. Кірейцева. – К.: ЦУЛ, 2002. – 268 с.

 19. Фінансова діяльність підприємства: Підручник / О.М. Бандурка, М.Я. Коробов, П.І. Орлов, К.Я. Петрова – К.: Либідь, 2003. – 384 с.

 20. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник для ВНЗ / За ред. Г.Г. Кірейцева та ін. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 432 с.

 21. Фінансовий менеджмент: Навч. – метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / Поддєрьогін А.М., Буряк Л.Д., Калач Н.Ю. та ін. – К.: КНЕУ, 2001. – 294 с.

 22. Хозяйственный кодекс Украины: Коментарий. – Х.: ООО «Одисей», 2004. – 896 с.

 23. Холт Роберт Н. Основы финансового менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело ЛТД, 1995. – 128 с.

 24. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. – М.: Инфра -М, 1996. – 176с.

 25. Шмидт, Рут А., Райт, Хелен Финансовые аспекты маркетинга: Учебное пособие для ВУЗов: Пер. с англ. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 527 с.

 26. Экономика предприятия /под ред. Горфинкеля В.Я., Швандра В.А. – М: Банки и биржи, 1998. – 742 с.

 27. Экономика предприятия: Учебник/под общей ред. проф., д.э.н. А.И. Руденко. – Минск, 1995. – 402 с.^ 3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ

№ п/п

Найменування тем

Кількість годин лекційних занятть

Кількість годин практичних

занятть

1.

Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту

2

2

2.

Система забезпечення фінансового менеджменту

1
3.

Управління рухом грошових коштів

1
4.

Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках

1
5.

Управління прибутком

1
6.

Управління активами

1
7.

Вартість і оптимізація структури капіталу

2

2

8.

Управління інвестиціями

1
9.

Управління фінансовими ризиками

1
10.

Аналіз фінансових звітів

1

2

11.

Внутрішньо фірмове фінансове прогнозування та планування

1
12.

Антикризове фінансове управління на підприємстві

1
РАЗОМ
14

6^ 4. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ:


Тема 1. Теоретичні засади фінансового менеджменту. Застосування автоматизованих системи стратегічного фінансового планування на прикладі програмного продукту «Інталев». Практика застосування продуктів «Інталев» у фінансовому менеджменті.

Контрольні питання:

 1. Фінансовий менеджмент: основні принципи та поняття;

 2. Стратегічні показники фінансового менеджменту, як збалансована система цільових показників стратегічного управління;

 3. SWOT аналіз як основа стратегічного планування. Побудова інфраструктури прийняття управлінських рішень у програмному середовищі «Інталев»;

 4. Розробка збалансованих цільових показників фінансової ефективності бізнесу у автоматизованих системах управління та Ії системна взаємодія – приклад програмного продукту «Інталев»;

 5. Автоматизована система стратегічного фінансового планування та аналізу на прикладі ПО «Інталев» – використання для прийняття управлінських рішень.


Тема 2. Вартість і оптимізація структури капіталу.

Фінансова звітність ВАТ «Харцизький трубний завод»

Показник, тис. грн.

Міжнародний показник

2007 рік

2008 рік

Чистий прибуток / збуток

Net income

323 210

1 265 697

Фінансові витрати

Interest expenses

-4

-79

Амортизація

Depreciation

-121 600

-126 390

Податок на прибуток

Income tax

-129 362

-244 150

Власний капітал

Equity

1 071 129

2 265 860

Баланс

Total Assets

1 584 163

3 557 173

Дебіторська заборгованість

AR

404 535

1 858 778

Виручка від реалізації

Revenues

3 216 862

3 876 315

Дивіденди
0

1 239 130

Контрольні запитання:

 1. визначити загальний обсяг запозичених коштів ВАТ «ХТЗ» у 2007 -2008 р.р.;

 2. визначити дивідендну доходність у відсотках у 2007 – 2008 р.р.;

 3. визначити розмір фінансових витрати у 2007 – 2008 р.р.;

 4. розрахувати середньозважену вартість капіталу бізнесу (WACC) у 2007 – 2008 р.р.;

 5. порівняння рентабельності капіталу та його вартості. Дискусія з напрямків поліпшення ефективності.


Тема 3. Аналіз фінансових звітів.

Фінансова звітність ВАТ «Харцизький трубний завод»

Показник, тис. грн.

Міжнародний показник

2007 рік

2008 рік

Чистий прибуток / збуток

Net income

323 210

1 265 697

Фінансові витрати

Interest expenses

-4

-79

Амортизація

Depreciation

-121 600

-126 390

Податок на прибуток

Income tax

-129 362

-244 150

Власний капітал

Equity

1 071 129

2 265 860

(продовження табл.)

Баланс

Total Assets

1 584 163

3 557 173

Дебіторська заборгованість

AR

404 535

1 858 778

Виручка від реалізації

Revenues

3 216 862

3 876 315

Дивіденди
0

1 239 130


Контрольні запитання:

 1. розрахувати показник EBITDA на основі наданої звітності підприємства за 2007 – 2008 р.р.;

 2. розрахувати показник EBITDA / INTEREST EXPENSES на основі наданої звітності підприємства за 2007 – 2008 р.р.;

 3. розрахувати показник EQUITY / TOTAL ASSETS на основі наданої звітності підприємства за 2007 – 2008 р.р.;

 4. розрахувати показник оберту дебіторської заборгованості на основі наданої звітності підприємства за 2008 р.;

 5. розрахувати показник ROE на основі наданої звітності підприємства за 2007 – 2008 р.р.


  1   2   3   4

Схожі:

Робоча програма навчальної дисципліни «фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності 000013 «Бізнес-адміністрування» iconЗ. В. Гончарова програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Робоча програма навчальної дисципліни «фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності 000013 «Бізнес-адміністрування» iconХарківська національна академія міського господарства м. К. Сухонос Програма І Робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Робоча програма навчальної дисципліни «фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності 000013 «Бізнес-адміністрування» iconХарківська національна академія міського господарства програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Стратегічний менеджмент» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання спеціальності...
Робоча програма навчальної дисципліни «фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності 000013 «Бізнес-адміністрування» iconХарківська національна академія міського господарства о. М. Віноградська програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Ділове адміністрування» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Робоча програма навчальної дисципліни «фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності 000013 «Бізнес-адміністрування» iconХарківська національна академія міського господарства о. М. Віноградська програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Ділове адміністрування» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Робоча програма навчальної дисципліни «фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності 000013 «Бізнес-адміністрування» iconО. П. Колонтаєвський І. О. Самойленко програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Бізнес-планування» (для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом...
Робоча програма навчальної дисципліни «фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності 000013 «Бізнес-адміністрування» iconВ. В. Гриненко програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Розвиток міських бізнес систем» для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної...
Робоча програма навчальної дисципліни «фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності 000013 «Бізнес-адміністрування» iconВ. В. Гриненко програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Аналіз І вдосконалення бізнес процесів» для студентів 4 курсу денної та 3 курсу...
Робоча програма навчальної дисципліни «фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності 000013 «Бізнес-адміністрування» iconЗ. В. Гончарова програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент» (для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Робоча програма навчальної дисципліни «фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності 000013 «Бізнес-адміністрування» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Програма навчальної дисципліни І робоча програма навчальної дисципліни «Публічне адміністрування» (для студентів 5 курсу денної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи