Питання програми за напрямками icon

Питання програми за напрямками
Скачати 59.89 Kb.
НазваПитання програми за напрямками
Дата10.09.2012
Розмір59.89 Kb.
ТипДокументи

ПИТАННЯ ПРОГРАМИ ЗА НАПРЯМКАМИ 1. МЕНЕДЖМЕНТ 1. Поняття, сутність і зміст менеджменту. Предмет і об’єкт менеджменту як науки.

 2. Організація як об’єкт менеджменту.

 3. Внутрішня і зовнішня середа організації. Характеристика її елементів.

 4. Життєвий цикл організації, задачі менеджменту на кожному з етапів циклу.

 5. Поняття стратегії, характеристика стратегічних альтернатив. Чинники, що впливають на вибір стратегії.

 6. Зростання і розвиток. Внутрішнє і зовнішнє зростання організації. Зливання і поглинання як форми зовнішнього росту фірми.

 7. Організація як загальна функція менеджменту.

 8. Мотивація як загальна функція управління.

 9. Контроль як загальна функція управління.

 10. Комунікації в управлінні організацією. Чинники, що знижують ефективність комунікацій.

 11. Поняття впливу і власті в організації.

 12. Управління конфліктами в організації.

 13. Системний підхід в управлінні.


ЛІТЕРАТУРА
 1. Кузнецов Ю.В., Подлесных В.И. Основы менеджмента. – М.: ОЛБИС, 1997. – 192 с.

 2. Киржнер Л.А., Киенко Л.П., Лепейко Т.И., Тимонин А.М. Менеджмент организаций: Учебное пособие. – К.: КНТ, 2006, - 688 с.

 3. . Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело, 1992. – 702 с.

 4. Менеджмент организации: теория и практика / Кол. авторов /. Донецк: ДонНУ, 2002. – 235 с.

 5. Мартиненко М.М. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Каравела, 2005. – 496 с.


^ 2. ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
 1. Зміст процесу «наука-техніка-виробництво».

 2. Типи інноваційних стратегій.

ЛІТЕРАТУРА
 1. Василенко О.М. Инновационный менеджмент. – К.: КНЭУ, 2005.

 2. Инновационный менеджмент: Учебник вузов / С.Д. Ильенкова, Л.М. Гохберг, С.Ю. Ягудник и др. / Под ред. С.Д. Ильенковой. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 327 с.

3. Економіка пІДПРИЄМТСВА 1. Нормування оборотних коштів.

 2. Складання кошторису витрат на виробництво.

 3. Ціль і послідовність складання кошторису витрат на виробництво.


ЛІТЕРАТУРА
 1. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. Підручник. – К.: КНЕУ, 2005.

 2. Примак Т.О. Економіка підприємства: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 2006.

 3. Україна. Закони. Господарський кодекс України: Офіційний текст. – К.: Кондор, 2004. – 208 с.


4. ОперацІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
 1. Зміст операційної діяльності і порядок формування операційного прибутку.

 2. Управління формуванням операційного прибутку.

 3. Поняття операційного леверіджу.


ЛІТЕРАТУРА
 1. Алексеев Б.И., Солопихин В.В., Алексеев С.Б. Стратегическое управление. Учебное пособие. Донецк, ДонНУ, 2005.

 2. Курочкин А.С. Операционный менеджмент: Учеб. пособие. - К.: МАУП, 2000, 144 с.

 3. Орлов О.А. Планування діяльності промислового підприємства. – К.: Видавничий дім «Скарби», 2002.

 4. Саврунов Н.Т., Закиров Ш.М. Организация производства. - СПб, 2002.

 5. Сытник Л.С. Фінансовий менеджмент: Навч.посіб. – Донецьк: ДонНУ, 2005.

 6. Экономика предприятий. Учебник под ред. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЭУ, 2005.^ 5. ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 1. Планування собівартості на промисловому підприємстві: складання кошторису витрат, калькулювання собівартості, зниження собівартості за чинниками.

 2. Структура і показники фінансового плану підприємства.

 3. Розрахунок фінансових бюджетів і їх роль у фінансовому плануванні.


ЛІТЕРАТУРА
 1. Ильин А.И. Планирование на предприятии: Учеб. пособие. В 2 ч. – Мн.: ООО «Новое знание», 2000. – 312 с.

 2. Іванова В.В. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 472 с.

 3. О.О. Орлов. Планування діяльності промислового підприємства. – Київ, Видавн. дім «Скарби», 2002.

 4. Організація і планування на підприємстві: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006, - 528 с.


^ 6. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
 1. Поняття інвестиції. Необхідність і значення визначення вартості грошей у часі. Чинники, що впливають на зміну вартості грошей у часі.

 2. Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошей за простими і складними відсотками. Ануїтет. Використання відсоткового чинника при обґрунтуванні інвестиційних проектів.

 3. Базові принципи і методи оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів.

 4. Цінні папери. Управління фінансовими інвестиціями.

 5. Інвестиційні ризики.


ЛІТЕРАТУРА
 1. Пересада А.А. та ін. Інвестування: Навч-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2001. – 251 с.

 2. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. – К. – 2002.

 3. Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні. – К.: Лібра, 1998. – 392 с.

 4. Закони України «Про інвестиційну діяльність» (1991 р.), «Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні» (2003 р.)


^ 7. АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ
 1. Ознаки неплатоспроможності підприємства і банкрутства.

 2. Антикризове управління підприємством.

 3. Причини виникнення кризи підприємства.

ЛІТЕРАТУРА
 1. Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства. Наказ Міністерства економіки України № 14 від 19 січня 2006 р.

 2. Антикризисное управление: Учебник/Под ред. Э.М. Короткова. – М. – 2000. – 432 с.

 3. Ситник Л.С. Організаційно-економічний механізм антикризового управління підприємством. – Донецьк: ІЕП НАН України. – 2000. – 504 с.

 4. Терещенко О.О. Антикризове фінансове управління на підприємстві. – К.: КНЕУ. – 2006. – 268 с.8. СтратегІчне управління 1. Системи збалансованих показників.

 2. Конкурентні стратегії підприємства. Конкурентні переваги підприємства.

 3. Метод оцінки інформації про зовнішнє і внутрішнє середовище (SWOT-аналіз).


ЛІТЕРАТУРА
 1. Ансофф И. Стратегическое управление. – Москва: Экономика, 1988. – 265 с.

 2. Кинг У., Клиланд Д. Стратегическое планирование и хозяйственная политика. – М.: Прогресс, 1982.

 3. Винокуров В.А. Организация стратегического управления на предприятии. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. – 160 с.


9. державне РЕГУЛюВАНня еКОНОМіКИ
 1. Об’єкти, суб’єкти і функції державного регулювання економіки. Методи державного регулювання економіки.

 2. Поняття, цілі і інструменти державної грошово-кредитної політики.


ЛІТЕРАТУРА
 1. Панасюк Б.Я. Прогнозування та регулювання розвитку економіки. – К.: Поліграфкнига, 1998.

 2. Стеченко Д. Державне регулювання економіки. – К.: МАУП, 2000.

 3. Чистов С.М. Державне регулювання економіки. – К.: КНЕУ, 2002.10. ПРОГНОЗУВАННЯ 1. Моделі прогнозування соціально-економічних явищ і об’єктів.

 2. Застосування моделей лінійної регресії для прогнозування соціально-економічних явищ.


ЛІТЕРАТУРА
 1. Холдек К., Піл Д.А., Томпсон Дж. А. Економічне прогнозування: вступ. _ К.: Інформатика-емц, 1996. - 216с.

 2. Эддоус З.М., Стенсфилд Р. Методы принятия решений /Пер. с англ. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. - 590с.

 3. Александров И.А. Экономический рост и окружающая среда (введение в методологию измерения и анализа). - Донецк: ИЭП НАН Украины, 1996. - 158 с.

Схожі:

Питання програми за напрямками iconПитання програми за напрямками
Поняття стратегії, характеристика стратегічних альтернатив. Чинники, що впливають на вибір стратегії
Питання програми за напрямками iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05040102, 05040102 Металургія кольорових металів Донецьк, Доннту, 2012р. Зміст програми вступ
До програми включено питання теорії та технології виробництва кольорових металів із рудо-мінеральної та техногенної сировини, питання...
Питання програми за напрямками iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05040102, 05040102 Металургія кольорових металів Донецьк, Доннту, 2013р. Зміст програми вступ
До програми включено питання теорії та технології виробництва кольорових металів із рудо-мінеральної та техногенної сировини, питання...
Питання програми за напрямками iconПовідомлення за такими напрямками: Економіка І освіта; Екологія І економіка; Економіка І культура
Учасникам зимової економічної школи пропонується підготувати інформаційні повідомлення за такими напрямками
Питання програми за напрямками icon” 2013р. Програма вступного випробування з фізики
Метою програми є для перевірка знань абітурієнтів з фізики. Питання програми дають можливість виявити
Питання програми за напрямками iconПояснювальна записка Метою програми є перевірка знань з фізики. Питання програми дають можливість виявити: рівень засвоєння вступниками основних законів класичної та сучасної фізики
Розуміння фізичних теорій та меж їх застосування, знання історії розвитку фізичної науки
Питання програми за напрямками iconПояснювальна записка Метою програми є перевірка знань з фізики. Питання програми дають можливість виявити: рівень засвоєння вступниками основних законів класичної та сучасної фізики
Розуміння фізичних теорій та меж їх застосування, знання історії розвитку фізичної науки
Питання програми за напрямками iconМальцева Ольга м. Старобільськ актуальність релігійного виховання в сучасній українській школі
Україні представлене 55 віросповідними напрямками, в межах яких діють майже 34 тис релігійних організацій [3]. Тому церква, відділена...
Питання програми за напрямками iconДошкільна освіта
«Я у Світі». З метою успішного впровадження Програми методичною службою області було проведено ряд заходів методичного спрямування...
Питання програми за напрямками iconПрограма фахового вступного випробування з дисципліни "Питання державного управління"
Питання державного управління" на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю 15010002 "Державна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи