Факультет Філологічний індівідуальний план роботи аспіранта icon

Факультет Філологічний індівідуальний план роботи аспіранта
Скачати 102.92 Kb.
НазваФакультет Філологічний індівідуальний план роботи аспіранта
Дата10.09.2012
Розмір102.92 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТКафедра загального мовознавства та історії мови

Факультет Філологічний


ІНДІВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ АСПІРАНТА


1. Прізвище, ім’я, по батькові _____ Іванов Іван Іванович _________________
2. Спеціальність ( за якою проходить підготовку) _________ 10.02.15 _______

________________________ «Загальне мовознавство»____________________ __________________________________________________________________

3. Тема дисертації ____ Національно-мовні особливості комунікативної ситуації виправдання ( на матеріалі українських, російських та англійських текстів 19ст.) __________(заповнюється після затвердження теми дисертації на засіданні Ради із зазначенням номеру та дати пртоколу)____________________________________________________________

4. Науковий керівник _____________ Петров П. П. ___ (прізвище, ім’я, по батькові)_______________________________________ ___________________

______________д. філ. н, проф.________________________________________

______(науковий ступінь і вчене звання)________________________________


^ Пояснювальна записка до вибору теми дисертаційної роботи


Актуальність дисертаційного дослідження зумовлена загальною спрямованістю сучасних лінгвістичних праць на виявлення національно-культурної специфіки як окремих лексем, так і цілих висловлень.

Вивчення етнічних стереотипів у комунікативних ситуаціях спілкування загалом та художньої комунікативної ситуації виправдання зокрема становить інтерес, перш за все у зіставному аспекті східнослов’янських та англійських інтерактантів. Такий аспект наукового дослідження підсилюється розширенням культурних зв’язків України з європейськими англомовними спільнотами.

Мета - виявити національно-мовні особливості комунікативної ситуації виправдання в українських, російських та англійських художніх текстах другої половини ХІХ століття.

Об’єктом роботи є синтаксичні структури з семантикою виправдання.

Предмет дисертації становлять національно-мовні особливості синтаксичних структур у комунікативній ситуації виправдання.

Наукова новизна дисертації полягає у встановленні типології комунікативних ситуацій виправдання у зіставлюваних мовах; у виявленні національно-культурного компонента семантики діалогічних та монологічних комунікативних ситуацій виправдання.

Практичне значення роботи пов’язується з можливістю використання її результатів при викладенні курсу «Лінгвістичний аналіз художнього тексту.»

Структура роботи: дисертація складатиметься зі вступу, трьох розділів, загальних висновків та додатків з фрагментами текстів, списку використаної літератури.


Аспірант____підпис__

Науковий керівник___підпис__

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова Ради «20__»_січня_2011р.

Підпис голови Вченої Ради факультету
пп.


Найменування роботи


Обсяг та короткий зміст роботи

^ Термін виконання та форма звітності


I


Підготовка та складання кандидатських іспитів

  1. Філософія

Весняна сесія 2011р.


Червень- жовтень 2013р.


Весняна сесія 2011р.


Весняна сесія 2011р

  1. Спеціальний предмет

  1. Іноземна мова

1.Укр.мова

2.Педагогіка та психологія

3.Сучасні комп’ют.техн.

4.Сучасні нано-технол.

ІІ

Робота над дисертацією

1.Теоретична робота


2.Експериментальна робота


3.Оформлення дисертації

01.12.10р.-30.11.11р.


01.12.11р.-30.11.13р.


01.04.13р.-30.11.13р.

ІІІ

Навчально-методична та педагогічна робота

Відвідування лекцій наукового керівника та інших вчених.

Педагогічна практика (не менше 50годин).

Підготовка навчально-методичних розробок.

01.12.11-30.11.13


01.12.11-30.11.12


01.12.12-30.11.13


Аспірант____підпис____ «_15_»__січня__2011р.


Науковий

Керівник____підпис____ «_15_»__січня__2011р.


Робочий план першого року підготовки


^ Найменування роботи

Обсяг та короткий зміст роботи

І. Підготовка та складання кандитатських іспитів

Відвідування лекційних та семінарських занять з філософіі, іноземної мови, укр.мови, педагогіки та психології ВШ.


Переклад з іноземної мови фахової літератури, написання реферату. Підготовка і захист реферату з філософії.

ІІ. Робота над дисертацією

1.Теоретична робота

1.Опрацювання та критичний аналіз

літератури.

2.Підготовка плану проспекту дисертаційної роботи.

2.Експериментальна робота


3.Публікація статей

Підготовка до друку статті.


4.Апробація(виступ на конфер.)

Виступ на щорічной конференціі.

ІІІ. Навчально-методична та педагогічна робота.

Аспірант____підпис____ «_15_»__січня__2011р.

Науковий

Керівник____підпис____ «_15_»__січня__2011р.


Термін виконання та форма звітності

Відмітка про виконання, оцінка або висновок кафедри, відділу, лабораторії або наукового керівника

І. Весняна сесія 2011р.

Іспит з філософії

Іспит з іноземної мови


Залік з укр..мови, педагогіки та псих. ВШ


ІІ.

  1. 01.12.10р-30.11.11р.

Навчальний рік  1. до 31.01.11р.01.01.11р-30.11.11р


01.12.10р.-30.11.11р

Навчальний рік

I 1.Кандидатські іспити з філософії та іноземної мови складено в травні- червні 2011р з оцінкою «5» відмінно

  1. Складено заліки:

1.Укр.мова.

2.Педагогіка та психологія ВШ.

3.Сучасні комп’ютерні технології

4.Нано-технології

Підпис Н.К.

II.

1.Опрацьовано понад 100джерел науково-теоретичної літератури, брав участь у 3 наукових конференціях. Подано до друку 3 статті.

2.Підготовлено план – проспект дисертаційного дослідження.


ІІІ. Подано до Вісника університету І статтю за матеріалами І-го розділу дисертації. Підпис Н.К.

IV. Взяв участь у роботі щорічної науково-практичної конференції університету.

Атестація аспіранта науковим керівником за І рік навчання Індивідуальний план першого року навчання в аспірантурі виконав в повному обсязі._____________________________________________________________ Рекомендую атестувати за 1-ий рік навчання____________________________________________________________________________________________________________________________ Підпис наукового керівника

Атестацію затверджую: ____підпис____ директор, декан «_30_»___11___2011р.

Робочий план другого року підготовки^ Найменування роботи

Обсяг та короткий зміст роботи


І. Підготовка та складання кандидатських іспитів


Відвідування лекцій викладачів зі спеціальності


ІІ. Робота над дисертацією


1. Теоретична робота

Підготувати І розділ дисертаційної роботи


2. Експериментальна робота

Опрацювання матеріалу дослідження


3. Публікація статей

Подати до друку 2 статті


4. Апробація

Взяти участь у наукових конференціях


ІІІ. Навчально-методична та педагогічна робота


Відвідування лекцій викладачів кафедри проходження педагогічної практикиАспірант підпис «____» жовтень-листопад 2011р.


Науковий

керівник підпис «____» жовтень-листопад 2011р.Термін виконання та форма звітності

Відмітка про виконання, оцінка або висновок кафедри, відділу, лабораторії або наукового керівника01.12.11р. – 30.11.12р.


01.12.11р. – 30.11.12р.Відвідував лекції професора

___________________________________


підпис н.к.


Затверджено роботу над І розділом дисертаційного дослідження, який об’явлений на засіданні кафедри. Брав участь у 4 наукових конференціях, опубліковано 2 статті, 4 статті подано до друку


підпис н.к
01.12.11р. – 30.11.12р.Відвідував лекції наукового керівника. Проходив педагогічну практику, викладав курс «Загальне мовознавство». Загальна кількість 60 годин.Атестація аспіранта науковим керівником: Індивідуальний план роботи за ІІ рік навчання виконав у повному обсязі. Рекомендує атестувати та перевести на третій рік


підпис наукового керівника


Атестацію затверджую:

директор, декан


«___» листопад 2012р.

^ Робочий план третього року підготовкиНайменування роботи

Обсяг та короткий зміст роботи


1. Підготовка та складання кандидатських іспитів


Кандидатський іспит зі спеціальності.

Підготовка додаткової програми зі спеціальності


2. Робота над дисертацією


1. Теоретична робота

Завершення дисертаційного дослідження, робота над 2 і 3 розділами,висновками.


2. Експериментальна робота

Аналіз зібраного матеріалу


3. Публікація статей

Подати до друку 2 статті


4. Участь у наукових конференціях


3. Навчально-методична та педагогічна робота


Відвідання лекцій викладачів кафедриАспірант ____________підпис «_____» жовтень 2012р.

листопад

Науковий керівник ____________підпис «_____» жовтень 2012р.

листопад

^ Термін виконання та форма звітності

Відмітка про виконання, оцінка або висновок кафедри, відділу, лабораторії або наукового керівника


І Весняна сесія 2013р.


ІІ 01.12.12р. – 30.11.13р.І Кандидатський іспит зі спеціальності складено з оцінкою «5» - відмінно


підпис н.к.


ІІ Затверджено роботу над дисертаційним дослідженням, яке обговорено на засіданні кафедри (пр. № ____ від ______________) та рекомендовано до захисту. Робота прийнята до захисту спец. радою ___________________________________ Опубліковано 3 статті, ще 2 подано до друку. Взяв участь у 4 наукових конференціях.
ІІІ 01.12.12р. – 30.11.13р.ІІІ Відвідував лекції професора


_____________________________________
Атестація аспіранта науковим керівником: Атестувати. Індивідуальний план роботи виконав у повному обсязі


підпис наукового керівника


Атестацію затверджую:

директор, декан

«___» листопад 2013р.

^ Робочий план четвертого року підготовки (для заочників)

(заповнюється наприкінці третього року підготовки)


^ Найменування роботи

Обсяг та короткий зміст роботи
  1. 1. Підготовка та складання кандидатських іспитів
2. Робота над дисертацією

  1. Теоретична робота

  2. Експериментальна робота

  3. Публікація статей


3. Навчально-методична та педагогічна роботаАспірант ______________________ «_____» ___________________20 р.


Науковий керівник ____________________ «_____» ______________20 р.

^ Термін виконання та форма звітності

Відмітки про виконання, оцінка або висновок кафедри, відділу, лабораторії або наукового керівника


Атестація аспіранта науковим керівником_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________підпис наукового керівника__________________________________________________________


Атестацію затверджую:____________________ директор, декан


«_____» ________________________200 р.


Аспірант _________Іванов І.І. (прізвище, ім’я, по батькові)_____________захистив (ла) (подав (ла) о захисту) кандидатську дисертацію на тему ______________________(назва теми)_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________на засідання Ради_____________________ (назва Спеціалізованої Вченої Ради)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Ректор Донецького національного університету ______________________


«_____» _____________________________ 200 р.

Схожі:

Факультет Філологічний індівідуальний план роботи аспіранта iconФакультет Філологічний індівідуальний план роботи аспіранта
«Загальне мовознавство»
Факультет Філологічний індівідуальний план роботи аспіранта iconПлан роботи аспіранта
До уваги аспірантів: розгорнутий план роботи на поточний рік навчання необхідно формувати відповідно до індивідуальної науково-навчальної...
Факультет Філологічний індівідуальний план роботи аспіранта iconІндивідуальний план роботи аспіранта

Факультет Філологічний індівідуальний план роботи аспіранта iconФілологічний факультет
move to 0-16521324
Факультет Філологічний індівідуальний план роботи аспіранта iconПлан роботи аспіранта на перший рік навчання
Вибір теми дисертаційної роботи пов'язаної, з розробкою методів та засобів скануючої промислової пірометрії. Проведення літературного...
Факультет Філологічний індівідуальний план роботи аспіранта iconФілологічний факультет
Констанкевич Ірина Мирославівна, завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент
Факультет Філологічний індівідуальний план роботи аспіранта iconРозгорнутий план роботи аспіранта на перший рік навчання
Вибір теми дисертаційної роботи пов'язаної, з розробкою методів та засобів скануючої промислової пірометрії. Проведення літературного...
Факультет Філологічний індівідуальний план роботи аспіранта iconСумський державний університет
Звіт аспіранта Петрова Петра Петровича про виконання індивідуального учбового плану протягом першого (другого) року навчання (20...
Факультет Філологічний індівідуальний план роботи аспіранта iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля філологічний факультет
move to 0-285060
Факультет Філологічний індівідуальний план роботи аспіранта iconЗвіт аспіранта прізвище, ім'я, по-батькові Факультет­­­­­­­­­­­­­­­ Кафедра
Статті за темою дисертації, опубліковані у виданнях, що входять у перелік видань вак україни
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи