Міністерство освіти І науки icon

Міністерство освіти І науки
Скачати 326.08 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки
Дата03.08.2012
Розмір326.08 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,

Молоді та спорту УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖУЮ

Декан економічного факультету

д.е.н., проф. Г.О. Черніченко

протокол № від « » 20____р.


ПРОГРАМА

вступних іспитів на ОКП «Магістр»

за фахом «Економіка підприємства»


Донецьк 2011

I. Загальні положення


Мета вступного іспиту – виявлення та оцінка рівня підготовки до навчання за ОКР магістр та відбір осіб, які за рівнем знань та вмінь відповідають вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра з економіки підприємства.

^ Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного засвоєння освітньо-кваліфікаційної програми магістра абітурієнти повинні мати базову вищу освіту за однойменною спеціальністю та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі природничо-наукових, загальноекономічних та конкретно-економічних наук. Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.

^ Характеристика змісту програми. Особливістю програми є те, що вона побудована за функціональними модулями і має між предметний синтетичний характер. Модулі програми відповідають функціям, для виконання яких має бути підготовлений бакалавр за спеціальністю «Економіка підприємства». Згідно з чинною освітньо-кваліфікаційною характеристикою зазначеної спеціальності для таких функцій належать: аналітична, планова, організаційна, обліково-статистична, контрольна та інформаційна.

У кожному модулі інтегруються матеріали певного функціонального спрямування з різних дисциплін. При цьому органічно поєднуються теоретичні, питання та матеріал операційного характеру, що дає можливість виявити знання й уміння використовувати категоріальний апарат, методи обґрунтувань і розрахунків за окремими функціями економіста підприємства.

Програму складено на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалавра з економіки підприємства, передбачених Освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра напряму 0501 – «Економіка і підприємництво» (2007 р.). разом з цим програма передбачає й певні знання із циклу дисциплін загальноекономічної та професійної підготовки, передусім таких як:

 • «Економіка підприємства»,

 • «Економічне обґрунтування господарських рішень»,

 • «Економіка і організація інноваційної діяльності»,

 • «Інвестиції»,

 • «Проектний аналіз»,

 • «Організація виробництва»,

 • «Планування діяльності підприємства»,

 • «Стратегія підприємства»,

 • «Економіка підприємств соціальної інфраструктури»,

 • «Основи підприємництва»,

 • «Ціноутворення»,

 • «Зовнішньоекономічна діяльність»,

 • «Приватизація»,

 • «Оподаткування».

Перелік теоретичних питань, що наводиться у цій програми, вимагає від абітурієнта вміння достатньо вірного та повного викладення матеріалу: про економічний зміст діяльності підприємства, про принципи та функції діяльності підприємства, про організацію виробництва, про планування та управління підприємством, організацію його економічної діяльності, проведення інноваційно-інвестиційної діяльності, оцінювання фінансової діяльності ті результатів, обґрунтування господарських рішень, ціноутворення на продукцію підприємства, а також особливостей діяльності підприємств різних галузей та сфер економіки.

Задачі білетів відрізняють багатоплановістю. За їх допомогою моделюються можливі умови роботи майбутнього економіста на підприємстві в умовах коли необхідно знайти вірну лінію поведінки, оптимальне рішення проблеми, визначити оцінку реального положення ситуації, що склалася. Під час вирішення задач претендент повинен показати вміння узагальнювати отримані теоретичні та практичні знання на основі аналітичних розрахунків, знання нормативно-законодавчих актів, аргументовано приймати управлінські рішення у області виробничої і економічної діяльності підприємства

Порядок проведення іспиту визначається Положенням про приймальну комісію.

Іспит із спеціальності проводиться у письмовій формі. Екзаменаційний білет складається з 2 завдань. Перше – 15 тестових питань. Друге – 2 задачі. Екзаменаційний білет визначається у початку іспиту в процесі жеребкування.

Тривалість письмового іспиту – 2 години (120 хвилин). Відлік часу починається після заповнення титульного аркушу листу відповідей. При складанні іспиту абітурієнту забороняється користуватися підручниками, довідниками. Дозволяється використання таблиць фінансових коефіцієнтів:

 • множники нарощування, що використовуються для розрахунку майбутньої вартості;

 • множники нарощування ануїтету, що використовуються для розрахунку майбутньої вартості;

 • дисконтні множники, що використовуються для розрахунку теперішньої вартості;

 • дисконтні множники ануїтету, що використовуються для розрахунку теперішньої вартості,

для обчислення задач з проектного аналізу, інвестування. Дозволяється використання технічних засобів обчислення – калькуляторів.
^

ІІ. Модуль 1


Перелік питань, що охоплюють необхідні знання та навички за дисциплінами підготовки спеціальності «Економіка підприємства»

^

"ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА"


 1. Основні фонди підприємства, економічна характеристика, склад і структура. Знос і амортизація. Основні напрями підвищення ефективності використання основних фондів.

 2. Оборотні кошти. Економічна характеристика склад і структура. Показники ефективності використання оборотних виробничих фондів. Значення і способи прискорення оборотності.

 3. Персонал підприємства. Якісно-кількісна оцінка персоналу. Продуктивність і оплата праці персоналу.

 4. Характеристика продукції підприємства. Натуральні і вартісні показники. Якість і конкурентоспроможність продукції.

 5. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства.

 6. Собівартість і методи її калькуляції. Резерви і чинники зниження собівартості продукції на підприємстві.

 7. Дохід і прибуток підприємства. Розподіл прибутку і його використання. Рентабельність капіталу, виробництва і продукції.

 8. Антикризове управління підприємством. Поняття кризи. Санація, реструктуризація.
^

"ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ"


 1. Маржинальний (граничний) аналіз взаємозв'язку "об'єм продажу - ціна - витрати - прибуток". Основні допущення в маржинальному аналізі. Точка беззбитковості для одного виду продукції. Беззбитковий об'єм продажів в багатономенклатурному виробництві.

 2. Суть операційного важеля і його впливу на фінансові результати діяльності підприємства.

 3. Суть фінансового і комбінованого важелів.

 4. Основні методи оцінки ефективності інвестиційних рішень: термін окупності, норма рентабельності, чиста поточна вартість, внутрішня норма прибутковості. Переваги і недоліки різних методів.
^

"ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ"


 1. Суть інновацій. Інноваційний процес. Етапи інноваційного процесу, їх зміст.

 2. Методи генерації ідей: мозковий штурм, конференції ідей; їх різновиди.

 3. Ефективність інновацій: економічна, технічна, екологічна, соціальна. Основні показники економічної ефективності інновацій.

 4. Управління інноваційною діяльністю на підприємстві: маркетинговий і ціновий підхід, інженірінг, рєінженірінг і ін.
^

"ІНВЕСТИЦІЇ"І «ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ»


 1. Суть, склад, структура інвестицій і їх роль в діяльності підприємства.

 2. Джерела інвестиційних ресурсів підприємства і чинники, що визначають їх об'єм.

 3. Інвестиційний ринок, його склад і структура, вивчення і прогнозування його кон'юнктури.

 4. Суть і зміст інвестиційних проектів реальних інвестицій, їх класифікація і методика розробки. Оцінка ефективності інвестиційних проектів.

 5. Організація управління проектом. Принципи управління проектами.

 6. Розробка бюджету та бізнес-плану проекту.

 7. Матеріально-технічне забезпечення проекту.
^

"ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА"


 1. Типи виробництва і їх техніко-економічна характеристика. Потокові і не потокові методи організації виробництва.

 2. Виробничий процес і принципи його раціональної організації. Організація виробничого процесу в часі. Виробничий цикл: склад і структура. Чинники, що впливають на тривалість виробничого циклу.

 3. Організація підготовки до випуску продукції. Конструкторська, технологічна і організаційно-економічна підготовка виробництва.

 4. Організація виробничої інфраструктури підприємств: інструментальне, ремонтне, енергетичне, транспортне і складське господарство.
^

"ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА"


 1. Методологічні основи планування. Системний підхід в плануванні. Оптимізація планових рішень.

 2. Стратегічне і поточне планування. Функції поточного плану і його розділи. Процедура розробки внутрішньофірмових планів.

 3. Структура виробничої програми підприємства. Особливості розробки виробничої програми як етапу стратегічного і довгострокового планування.

 4. Бізнес-план підприємства, його структура і порядок розробки. Особливості розробки бізнес-плану для внутрішнього і зовнішнього використання.
^

"СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА»


 1. Види економічної стратегії фірми: товарна стратегія, стратегія ціноутворення, стратегія зниження виробничих витрат.

 2. Суть стратегічного управління, основні етапи циклу стратегічного управління.

 3. Аналіз альтернатив і вибір стратегії. Глобальні стратегії, корпоративні стратегії, функціональні стратегії.

 4. Аналіз зовнішнього середовища підприємства. Аналіз сильних і слабких сторін (внутрішнього середовища) підприємства.
^

«ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ»


 1. Значення і задачі розвитку підприємств торгівлі. Розрахунок роздрібного товарообігу підприємства торгівлі. Формування запасів підприємства торгівлі.

 2. Організація побутового обслуговування населення. Підприємства служби побуту. Об'їм реалізації побутових послуг. Обґрунтування виробничої програми підприємства.

 3. Задачі, функції підприємств житлового і комунального господарства. Собівартість послуг комунального господарства. Доходи і витрати на експлуатацію житлового фонду.

 4. Задачі і специфіка розміщення бюджетних установ: охорона здоров'я, освіти і науки, культури і мистецтва. Методика складання кошторису доходів і витрат бюджетної організації.
^

"ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА"


 1. Види підприємницької діяльності. Виробниче підприємництво: його суть і умови ведення. Посередництво: найпоширеніші форми. Підприємництво у сфері фінансів.

 2. Організаційні форми підприємництва. Індивідуальні, приватні, колективні підприємства. Акціонерне товариство, корпорація. Об'єднання підприємців.

 3. Поняття підприємницької угоди і договору. Комерційна результативність угоди. Різновиди підприємницького договору, його складові частини.

"ЦІНОУТВОРЕННЯ"


 1. Ціноутворення в умовах ринкової економіки. Суть ціни і її функції. Види цін.

 2. Структура ціни і характеристика її складових.

 3. Методичні підходи до розрахунку ціни на підприємстві. Методи визначення цін: витратний і залежно від попиту споживача.

 4. Цінова політика підприємства. Залежність ціноутворення на підприємстві від життєвого циклу товару. Принципи цінової політики підприємства.


"^ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ"

 1. Види ЗЕД і умови виходу підприємства на зовнішні ринки.

 2. Державне регулювання ЗЕД (законодавство про ЗЕД).

 3. Зовнішньоторговельні договори: види, структура, зміст. Платіжні умови міжнародного договору.

«ПРИВАТИЗАЦІЯ»


 1. Необхідність, суть і зміст роздержавлення і приватизація підприємств.

 2. Класифікація підприємств, що приватизуються, і способи їх приватизації. Особливості приватизації державних і комунальних підприємств.

"ОПОДАТКУВАННЯ"


 1. Загальна характеристика податків, зборів і обов'язкових платежів, сплачуваних підприємствами (юридичними особами).

 2. Об'єкт оподаткування і порядок сплати підприємствами ПДВ. Порядок оподаткування прибули підприємства.Модуль 2


Задачі, що охоплюють необхідні знання та навички за дисциплінами підготовки спеціальності «Економіка підприємства»


1.У звітному році підприємству за рахунок організаційно-технічних заходів вдалося скоротити втрати робочого часу. Визначити показники екстенсивного та інтенсивного завантаження обладнання у базисному та звітному роках, виходячи з наступних даних:

Показники

Одиниця виміру

^ Базисний рік

Звітний рік

1. Обсяг товарної продукції

грн.

20520

21830

2. Середньорічна виробнича потужність

грн.

24723

24528

3. Фактично відпрацьований час (у середньому на одиницю продукції за рік)

години

3190

3473

4. Втрати робочого часу на плановий ремонт

% від режимного фонду

12

8

5. Кількість вихідних та святкових днів

дні

108

112

Режим роботи підприємства - двохзмінний, тривалість зміни - 8 годин.

2. Плановий фонд часу роботи обладнання одного типу на ділянці на квартал - 3500 машино-годин (м\г). Фактично відроблено 2675 м\г. Середня паспортна продуктивність обладнання - 2 деталі на годину. Фактично вироблено 4815 деталей. Визначити коефіцієнти екстенсивного, інтенсивного та інтегрального завантаження обладнання, резерви, що пов’язані з покращенням використання обладнання.

3. На ділянці діє 15 одиниць однотипного обладнання. У звітному місяці було 25 робочих днів. Режим роботи ділянки - 2 зміни по 8 годин у зміні. На планово-попереджувальний ремонт було заплановано 100 машиногодин. Втрати часу склали 200 машиногодин. Визначити: режимний та плановий фонду часу роботи обладнання, коефіцієнти змінності та екстенсивного завантаження обладнання.

4. Первісна вартість токарного верстата 100 тис. грн.., строк служби 5 років. Визначити амортизаційні відраховування рівномірним методом, методом подвійної норми та кумулятивним. Порівняти та зробити висновки. Ліквідаційну вартість не враховувати.

5. Визначити планову суму амортизаційних відрахувань за I квартал 2006 р за даними про стан основних виробничих фондів (будинки та споруди). Вихідні дані, тис. грн:

 1. Вартість фондів станом на 01.10.2005 688

 2. Вартість основних фондів, придбаних з урахуванням

витрат на покращення ОВФ у IV кварталі:

усього 40

у тому числі нових 25

 1. Вартість основних фондів, виведених у IV кварталі з експлуатації:

усього 13

у тому числі ліквідованих 6

6. Вартість основних виробничих фондів підприємства складала на початок року 4000 тис. грн; на кінець року - 4050 тис. грн. На протязі року вибуло фондів на суму 120 тис. грн. Знос основних фондів на початок року дорівнювався 1600 тис. грн, а на кінець року - 1701 тис. грн. Визначити: коефіцієнти оновлення та вибуття основних фондів, їх зносу, дати загальну характеристику типу технічного розвитку підприємства.

7. Плановий фонд часу роботи обладнання одного типу за звітний період для даної ланки визначений у розмірі 55000 машиногодин. Фактично відроблено - 46750 машиногодин. Середня паспортна продуктивність обладнання даного типу - 3 деталі на годину. Фактично було вироблено 126225 деталей. Розрахувати коефіцієнти екстенсивного, інтенсивного та інтегрального завантаження обладнання, а також визначити резерви зростання обсягу виробництва деталей за рахунок покращення використання обладнання.

8. У цеху машинобудівного заводу встановлено 100 верстатів. Режим роботи - 2-х змінний, тривалість зміни - 8 годин, річний обсяг випуску продукції - 280 тис. Виробів, виробнича потужність цеху - 310 тис. Виробів. У 1 зміну працюють всі верстати, у 2-гу - 50% верстатного парку. Кількість робочих днів на рік - 260, час фактичної роботи одного верстату за рік - 4000 годин. Визначити коефіцієнт змінності роботи верстатів, коефіцієнт екстенсивності, коефіцієнт інтегрального завантаження.

9. Підприємство виготовляє вироби з пластмаси шляхом лиття. Річний обсяг виробництва виробів – 900 тис. шт.., а трудомісткість виробу – 0,35 н-год. Тривалість робочої зміни 8 год. При однозмінному режимі роботи. Внутрізмінні витрати часу з вини робітників – 1,5%, а на регламентовані простої – 3%. Відсоток виконання норм виробітку – 105%. Визначити необхідну чисельність робітників.

10. Мале підприємство використовує 5 швейних машин, які придбані 3 роки тому за ціною 1200 грн. кожна. Нормативний строк служби такого класу обладнання 6 років. Теперішня ціна машини такого класу 1050 грн. розрахувати загальний коефіцієнт зношення машин.

11. Чиста вага деталі, що виготовлена із сталі, 96 кг. Норма розходу сталі - 108 кг. Випускається 3000 виробів на рік. Поставки здійснюються 1 раз на квартал, транспортний запас 2 дні. Визначити величину виробничого запасу та коефіцієнт використання металу.

12. Для виготовлення латунних гвинтів М8 розроблені два варіанти технологічного процесу: накатка різьби на напівавтоматі та нарізка різьби на токарному верстаті. Підготовчо-завершальний час за першим варіантом складає 290 хвилин та 0,18 хвилин на одиницю виробу. За другим варіантом 105 та 0,65 хвилин відповідно. Визначити кількість гвинтів, за якої трудові витрати будуть однаковими для обох варіантів, та який з варіантів належить вибрати, якщо потрібно виготовити 500 гвинтів.

13. Визначити, у якому цеху підприємства більш раціонально використовуються матеріальні ресурси під час виготовлення аналогічних деталей з однаковими нормами витрат, що дорівнюються 1,5 кг, якщо відомо, що відходи у першому цеху дорівнюються 0,5 кг, а витратний коефіцієнт у другому цеху складає 1,25.

14. Норматив обігових коштів підприємства на початок планового року склав 1000 тис. грн., у тому числі виробничий - 800 тис. грн., невиробничий - 200 тис. грн. (це обігові кошти, обсяг яких не залежить від змін витрат на виробництво, наприклад, витрати майбутніх періодів). У плановому періоді передбачене зростання виробничої програми на 10%, а внаслідок реалізації заходів з покращення використання обігових коштів передбачається прискорення їх обертання на 2 %. Визначити норматив обігових коштів та приріст нормативу у плановому році.

15. Визначити норму обігових коштів та транспортний запас. Якщо відомо, що вантаж відправлений 10 числа та прибув до споживача 25 числа. Для складання рахунку - платіжної вимоги - постачальнику знадобилося 3 дні, не враховуючи відправки. Для оформлення документів у банківській установі знадобився 1 день. Час почтового пробігу документів від банка - постачальника до банка покупця склав 3 дні. На акцепт рахунку - платіжноі вимоги дається 3 дні.

16. На протязі двох кварталів залишки обігових коштів на початок та кінець кварталів, а також обсяги реалізації продукції за кожний квартал складали (у тис. грн.):

Показники

1 квартал

на початок на кінець

2 квартал

на початок на кінець

Обігові кошти

2150 2270

2270 2140

Обсяг реалізації

-- 7160

-- 7010

Визначити показники ефективності використання обігових коштів, абсолютну та відносну економію.

17. Квартальне виробництво електроприладів заплановано на рівні 6 тис. одиниць. На виготовлення 1 приладу потрібно 6,25 кг міді, яка надходить на завод партіями по 22,5 т., страховий запас міді 15 діб, коефіцієнт використання площі складу 0,6, припустиме навантаження на 1 кв. м підлоги 1,2 тон., склад працює на протязі кварталу 75 діб. Визначити площу складу.

18. Чиста вага виготовлення деталі - 930 кг. Відходи - 18%. У результаті зміни способу отримання заготовки, відходи зменшаться на 7,5%. Визначити кількість зекономленого матеріалу, якщо у цеху буде виготовлено 280 деталей.

19. Визначити планову та діючу норму витрат матеріалу, якщо корисні витрати (чиста вага виробу) дорівнює 25 кг. Річний випуск виробів - 5000 одиниць. Фактичний коефіцієнт використання матеріалу - 80%, а той, що планується - 85%. Ціна 1 кг матеріалу - 50 грн. Визначити річну економію цього матеріалу у плановому періоді у натуральному та вартісному виразі

20. Визначити норматив запасу металу у натуральному та вартісному виразах, а також коефіцієнт корисного використання металу. Корисні

витрати - 96 кг, норма витрат - 108 кг\виріб. За рік виробляється 3000 виробів. Поставки металу відбуваються 2 рази на квартал. Транспортний запас 4 доби. Вартість 1 т металу - 500 грн.

21. Питома вага заробітної платні у собівартості – 30%. Питома вага умовно-постійних витрат у собівартості – 40%. У плановому періоді умовно-постійні витрати зростають на 2%. Продуктивність праці у базисному періоді – 2 тис. грн/чол, у плановому – 2,5 тис. грн/чол. Чисельність виробничого персоналу у базисному періоді – 50 чол., у плановому – 48 чол. Середня заробітна платня у базисному періоді – 300 грн/чол., у плановому – зростає на 5%. Визначити економію собівартості за двома факторами.

22. Взуттєва фабрика продає чоботи по 20$ за пару на експорт. Змінні витрати на виготовлення однієї пари чобіт складають 12$, постійні витрати на місяць - 1600$. На місяць реалізується 300 пар взуття. Визначити точку беззбитковості.

23.Ткацька фабрика працює у дві зміни. Кількість ткацьких верстатів на початок року – 500. З 1 квітня встановлено 60 верстатів, а з 1 липня вибули 50 верстатів. Кількість робочих днів у році 260, плановий відсоток простоїв на ремонт верстата 5%; продуктивність 1 верстата – 4 м тканини на годину. План випуску продукції – 7500 тис. м; тривалість зміни - 8 годин. Розрахувати виробничу потужність фабрики з випуску тканини та коефіцієнт її використання.

24. Обґрунтувати виробничу програму малого підприємства по виробництву металовиробів з точки зору забезпеченості металом, якщо на плановий період підприємством укладено договори на поставку металу в обсязі 8 тонн, а середня вага виробу 0,85 кг. Коефіцієнт використання металу 0,72. 30% відходів металу можуть повторно використовуватися у виробництві. На плановий період мале підприємство має доставити споживачам 7500 шт. металовиробів. Визначить додаткову кількість металу, якщо 8 тонн буде недостатньо.

25. На ділянці працюють 20 верстатів. Норма часу на обробку одного виробу - 0,5 години; режим роботи - двозмінний, тривалість зміни - 8 годин; кількість неробочих днів у році - 107; регламентовані простої обладнання - 3% від фонду робочого часу; коефіцієнт використання верстатів - 0,85. Визначити виробничу потужність ділянки та обсяг випуску продукції.

26. Ткацька фабрика працює у дві зміни, тривалість кожної складає 8 годин. Кількість ткацьких верстатів на початок року 500 одиниць. З 1 квітня введено 60 верстатів, а з 1 липня вибуло 50 верстатів. Кількість робочих днів у році - 260. Продуктивність одного верстата - 4 м тканини на годину. План виробництва тканини 7500 тис. м. Коефіцієнт використання потужностей, що планується - 0,91.

Визначити відсоток простоїв обладнання

27. Визначити собівартість товарної продукції у плановому періоді, якщо відомо, що у звітному вона склала 500 тис. грн. на весь обсяг продукції або 0,85 грн. на 1 грн. товарної продукції. У плановому періоді витрати встановлені у розмірі 0,92 грн., а обсяг виробництва збільшується на 5%.

28. Постійні витрати підприємства складають 1500 тис. грн. на рік. Підприємство реалізує свою продукцію за ціною 4 тис. грн. за одиницю. За обсяги виробництва у 200 шт. змінні витрати на весь обсяг складають 500 тис. грн. Визначити точку беззбитковості підприємства.

29. Собівартість валової продукції у звітному періоді склала 200 тис. грн. а собівартість залишків незавершеного виробництва на кінець періоду зменшилась на 40 тис. грн. За звітний період вироблено 20 тис. виробів. Матеріальні витрати - 4грн\виріб. У плановому періоді передбачається зменшення норм витрат матеріалів на 15%, а ціни підвищені - на 7%. Визначити економію (перевитрату) собівартості за рахунок впливу наведених факторів та планову собівартість.

30. Визначити виробничу потужність пекарні та її виробничу програму, якщо середня тривалість випікання хлібобулочних виробів вагою 1 кг становить 40 хвилин, тривалість зміни - 8 годин, режим роботи двозмінний. Номінальний фонд робочого часу 300 днів\рік, а втрати робочого часу 10%.Виробнича потужність пекарні визначається потужністю печей, яких встановлено 3 одиниці. Коефіцієнт використання потужності 0,85.

31. Перемінні витрати на один виріб складають 700 грн., постійні витрати за рік – 300 000 грн. Річний обсяг виробництва – 1000 шт. Визначити ціну виробу, при якій підприємство одержить 200 000 грн. річного прибутку. Обчислити, на скільки необхідно збільшити обсяг виробництва, щоб одержати такий прибуток, знизивши ціну на 10%.

32. Взуттєва фабрика продає черевики «Giorgio» за ціною 45 дол. за пару. Перемінні витрати на виготовлення однієї пари черевик складають 21 дол., постійні витрати на місяць – 4800 дол. За місяць реалізується 450 пар взуття.

Визначити крапку беззбитковості і величину запасу фінансової міцності

33. Оцінити вартість цілісного майнового комплексу, якщо відомо:

Вартість основних фондів (тис.грн):

Початкова 50000

Знос 200

Вартість нематеріальних активів (тис.грн):

Початкова 1000


Знос 15

Вартість незавершених капітальних вкладень (тис.грн) 20

Довгострокові фінансові вкладення (тис.грн) 30

Запаси на складі (тис.грн) 800

Кредиторська заборгованість (тис.грн) 8000


34. Меблева фабрика одержала прибуток у розмірі 35% обсягу продажів 1-й партії меблів і збитки у розмірі 10% обсягу продажів 2-й партії меблів. В цілому рентабельність (за обсягом продажів) обох партій склала 26%. Обсяг продажів рівний 263,5 тис.грн. Визначити собівартість виробництва кожної партії меблів і сумарну собівартість.


35. Підприємець розглядає два варіанти організації виробництва електричних чайників (за ціною 250 грн. за штуку): (1) «викрутка», коли купуються комплектуючі на стороні і збираються на даному підприємстві; (2) «повного циклу», коли все проводиться на даному підприємстві. Варіанти відрізняються наступними даними:

Варіант 1

Варіант 2

Змінні витрати на одиницю, грн.

170

100

Маржинальний внесок на одиницю, грн.

80

150

Постійні витрати, тис.грн.

400

925

Визначите точку беззбиткової обох варіантів. Який з варіантів більш прибутковий, а який менш ризикований? При якому об'ємі продажів обидва варіанти дадуть однаковий операційний прибуток?36. Визначити повну собівартість, оптову ціну підприємства і роздрібну ціну на чоловічу сорочку.

Початкові дані: Вартість сировини і матеріалів для пошиття – 22,25 грн., вартість обробки – 2,75 грн., поза виробничі витрати – 0,8% фабрично-заводської собівартості (суми матеріальних витрат і витрат на обробку); рентабельність виробництва 12,7% повної собівартості; торгова знижка – 7,8% роздрібної ціни.

37. Визначити темп росту рентабельності продукції і продажів, якщо в звітному періоді виторг від реалізації продукції склав 540000 грн., а її собівартість – 370000 грн., питома вага матеріальних витрат у собівартості – 77%. У плановому році очікується ріст цін на продукцію на 15%, а на сировину і матеріали – на 28%. Обсяг реалізації в натуральному вираженні і питома витрата сировини і матеріалів у плановому періоді не змінилися.

ІІІ. Критерії оцінки знань для вступу на ОКП «магістр» за фахом «Економіка підприємства»


Результати вступного іспиту оцінюються за двохсотбальною системою від 100 до 200 балів.

^ Оцінювання 1 завдання

Кожна вірна відповідь на тестове завдання оцінюється в 8 балів. Максимально претендент може набрати 120 балів.

Оцінювання 2 завдання

Задача оцінюється максимум у 30 балів.

Оцінювання 1 задачі
30балів

Задача розв’язана вірно, зроблений точний висновок.

20 балів

Задача розв’язана, але невірно, тому що допущені помилки у розрахунку, при цьому наведені вірні формули для розрахунку. Допущена помилка у висновках задачі.

10 балів

Задача не розв’язана, але наведені вірні формули для розрахунку. Відсутній висновок з задачі.

0 балів

Задача не розв’язана, не наведені навіть формули для розрахунків.

Задача оцінюється максимум у 50 балів.

Оцінювання 2 задачі
50 балів

Задача розв’язана вірно, зроблений точний висновок.

30 балів

Задача розв’язана, але невірно, тому що допущені помилки у розрахунку, при цьому наведені вірні формули для розрахунку. Допущена помилка у висновках задачі.

10 балів

Задача не розв’язана, але наведені вірні формули для розрахунку. Відсутній висновок з задачі.

0 балів

Задача не розв’язана, не наведені навіть формули для розрахунків.


ІV. Приклад типового екзаменаційного білету


Екзаменаційний білет №7


1 завдання

Навести вірні відповіді на тести (одна чи декілька вірних відповідей)


1.^ Стаття агрегованого балансу “Власний капітал” відображає:

А) статутний фонд підприємства, а також резервні, спеціальні та інші фонди, що належать підприємству;

Б) залишкову вартість діючих, тих, що перебувають на консервації і в запасі основних фондів, вартість незакінченого будівництва та невстановленого обладнання;

В) первісну вартість діючих, тих, що перебувають на консервації та в запасі основних фондів;

Г) вартість будівель, споруд та передавального обладнання;

Д) вартість виробничих основних фондів.

^ 2.До окладу товарної продукції входять:

А) готова продукція, внутрішньозаводський оборот;

Б) собівартість, прибуток, роботи промислового характеру;

В) роботи промислового характеру, напівфабрикати для реалізації;

Г) готова продукція, роботи промислового характеру, напівфабрикати для реалізації.

^ 3.Коефіцієнт використання виробничої потужності визначається:

А) відношенням фактичного обсягу випущеної продукції до середньорічної потужності;

Б) відношенням обсягу випущеної продукції до первісної вартості основних фондів;

В) відношенням фактичного виробітку продукції до паспортної потужності устаткування;

Г) відношенням фактичної потужності до планової потужності.

^ 4.Прибуток, що підлягає оподаткуванню відповідно до діючого Закону України “Про оподаткування підприємств” розраховується як…

А) різниця між скоригованим доходом і валовими витратами та амортизаційними нарахуваннями;

Б) сума валового доходу від реалізації продукції;

В) різниця між виручкою від реалізації продукції без ПДВ і акцизного збору і сумою витрат на виробництво реалізованої продукції;

Г) сума валового прибутку.

^ 5.Валові витрати виробництва та обігу – це:

А) сума будь-яких витрат платника податку у грошовій формі;

Б) сума витрат платника податку у матеріальній або нематеріальній формах;

В) сума матеріальних витрат платника податку у грошовій формі;

Г) сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах.

^ 6.Що забезпечує підвищення продуктивності праці?

А) Економія матеріальних ресурсів;

Б) Режим роботи підприємства та якість продукції, яка на ньому виробляється;

В) Підвищення технічної оснащеності та кваліфікації працівників, покращення організації виробництва у праці;

Г) Підвищення фондоємності та матеріалоємності товарів, робіт, послуг.

^ 7.Що забезпечує підвищення продуктивності праці?

А) Економія матеріальних ресурсів;

Б) Режим роботи підприємства та якість продукції, яка на ньому виробляється;

В) Підвищення технічної оснащеності та кваліфікації працівників, покращення організації виробництва і праці;

Г) Підвищення фондоємності та матеріалоємності товарів, робіт, послуг.

^ 8.Що таке дисконтування? Це:

А) обрахування доходів і витрат;

Б) визначення майбутньої вартості грошей;

В) нарахування складних процентів;

Г) визначення поточної вартості майбутніх доходів.

^ 9.Інвестиційний портфель – це:

А) сума всіх акцій;

Б) сума всіх облігацій;

В) сума вкладів грошей в банк під депозит;

Г) сукупність різних активів компанії – інвестора.

^ 10.Капітальні вкладення – це…

А) витрати на створення нових, реконструкцію й технічне переозброєння діючих основних фондів;

Б) витрати на придбання нових основних фондів і капітальний ремонт діючих основних фондів;

В) витрати на розширення та реконструкцію діючих виробництв;

Г) витрати на розширене відтворення основних фондів.

11.Інвестиції – це:

А) капітальні вкладення у виробничі і невиробничі фонди;

Б) витрати на виробництво продукції, виконання робіт, послуг.

В) всі види активів (коштів), що вкладаються в господарську діяльність з метою отримання доходу.

Г) вкладання коштів у цінні папери.

^ 12.Під капітальною інвестицією слід розуміти господарську операцію, яка передбачає:

А) придбання акцій інших підприємств;

Б) випуск акцій з метою поповнення власних коштів;

В) придбання нерухомості та нематеріальних активів, які підлягають амортизації;

Г) придбання деривативів.

^ 13.Виберіть визначення інвестицій за Законом України “Про інвестиційну діяльність”. Інвестиції це:

А) сукупність витрат, які реалізуються у формі довгострокових вкладень капіталу в різні галузі господарства;

Б) довгострокові вкладення капіталу в різні галузі економіки, інфраструктуру, соціальні програми, охорону довкілля з метою розвитку виробництва, соціальної сфери, підприємництва, одержання прибутку;

В) усі види майнових та інтелектуальних цінностей, що вносяться до підприємницької та інших видів діяльності з метою забезпечення прибутковості або соціального ефекту;

Г) грошові кошти, цільові банківські внески, паї, акції та інші цінні папери, технології, машини, устаткування, ліцензії, будь – яке інше майно, інтелектуальні цінності, що вносяться до обєктів підприємницької та інших видів діяльності з метою одержання доходу (прибутку) або соціального ефекту.

^ 14.Що є головним визначальним сутність маркетингу?

А) Збут товару;

Б) Зменшення витрат виробництва;

В) Задоволення потреб споживача;

Г) Підвищення якості життя;

Д) Встановлення ціни товару.

^ 15.Назвіть, яка з перелічених орієнтацій комерційної діяльності відповідає сучасній концепції маркетингу?

А) Товарна орієнтація;

Б) Виробнича орієнтація;

В) Збутова орієнтація;

Г) Орієнтація на споживача.

2 завдання

Розв’язати 2 задачі (перша – звичайного рівня складності, друга - підвищеного)


1. Визначити зміну фондоозброєності праці в ТОВ «Меблі», якщо середньорічна вартість фондів – 15,3 млн. грн. Знос фондів – 40%. Вартість виробленої продукції – 20,8 млн. грн., а вироблення на одного працівника – 53 тис. грн. в звітному році. У плановому періоді передбачено збільшити випуск продукції на 1,2 млн. грн., а вироблення – на 4 тис. грн.


2. Завод «ВЕКО-Юкрейн» почав виробництво пральних машин-автоматів. Собівартість однієї машини 2200 грн. Частка постійних витрат у складі собівартості складає 30%. Відпускна ціна (без ПДВ) складає 2670 грн., а річна програма випуску нових пральних машин рівна 350000 шт.

Визначити критичний об'єм (беззбитковість) виробництва-реалізації продукції.

.


^ V. Приклад відповіді на типовий екзаменаційний білет


1 завдання


тесту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Вірна відповідь

а

г

а

а

г

в

в

г

г

а

в

в

в

в

г


2 завдання


1 задача


 1. Фондоозброєність розраховується за формулою:де Ф ср. річ – середньорічна вартість ОВФ

Ч – чисельність працівників (ППП):

Тоді в звітному періоді:А в плановому періоді:
 1. Визначимо зростання фондоозброєності праці:У плановому періоді фондоозброєність зросте в 1,017 рази або на 1,7%.


2 задача 1. Спочатку визначимо загальні постійні витрати виробництва, використовуючи формулу:

С = А + ВQ

де А – постійні витрати

В – змінні витрати грн./од.

Q – обсяг виробництва, ед. продукции.

Визначимо постійні витрати:

А = С- ВQ

Тоді А = 2200 х 0,30 х 350000 = 231000000грн.


 1. Точка беззбитковості (критичний обсяг виробництва), коли прибуток дорівнює нулю, обсяг беззбитковості розраховується за формулою:де Р – ціна

В – виручка від реалізації

Qкр = 231000000 / [2670 – 2200 х (1 – 0,3)] = 231000 000 / 1130 = 204425 машин


Список рекомендованої літератури


 1. Абчук В.А. Экономика предпринимательства: Управление персоналом. Персонал-менеджемент: Учеб. пособие. В 2 ч. Ч 2. – Спб.: филиал издательства «Просвещение», 2004. – 407 с.

 2. Буров В.П., Морошкин В.А, .Новиков О.К. Бизнес-план. Москва, 1995г.

 3. Бизнес-план. Под редакцией проф. Р.Г.Маниловского Москва, “Финансы и статистика”, 1996

 4. Бойчик І.М, Харiв П.С., Хопчан М.І. Экономiка пiдприємств. – Львiв: Видавництво «Сполох», 1998. – 211с.

 5. Борщ Л.М. Інвестування: теорія і практика : навч. посібник/ Л.М. Борщ. - К.: Знання, 2005. - 470 с.

 6. Бусыгин А.В. Предпринимательство. – М.: ИНФРА – М , 1998. – 608 С.

 7. Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование. – М.: ИНФРА-М, 1999. 392 с.

 8. Верба В.А. Проектний аналіз: слайд-курс: навч. посіб./ В.А. Верба, О.М. Гребешкова. - К.: КНЕУ, 2006. - 235 с.

 9. Герасименко В.В. Ценообразование: Учеб. пособие для студентов вузов по направлению 521600 "Экономика"/ В.В.Герасименко. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 419 с.

 10. Германова О.Е. Производительность: экономическое содержание и проблемы измерения. – М.: Наука, 1996. – 188 с.

 11. Гетьман О.О. Економіка підприємства: навч. посіб./ О.О. Гетьман, В.М. Шаповал. - К.: Центр навч. л-ри, 2006. - 488 с.

 12. Горемыкин В.А. Стратегия развития предприятия: Учеб. пособие: для вузов по экон. специальностям/ В.А. Горемыкин, Н.В. Нестерова. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2004. - 593 с.

 13. Господарський кодекс України: Офіційний текст. – К.: Кондор, 2003 – 208 с.

 14. Економіка підприємства: Підручник/ За заг. ред. Й.М. Петровича. - Л.: Магнолія плюс: Вид-во В. М. Піча, 2004. - 678 с.

 15. Економіка підприємства: Підручник/ М.Г. Грещак, В.М. Колот, А.П. Наливайко та ін. - 3-тє вид. - К.: КНЕУ, 2006. - 526 с.

 16. Ерухимович И.Л. Ценообразование. – К.: МАУП, 1998. – 104 с.

 17. Єкономіка підприємства / За ред. А.А. Фастовець. - К.: НМЦ “Укоопосвіта”, 2000. – 572с.

 18. Єкономіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2000. – 528с.

 19. Жнякін Б.О., Краснова В.В. Економіка підприємства: Навч.посібник. – Донецьк: ДонНУ, 2002 рік. – 180 с.

 20. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия. Практикум. – М.: ИНФРА-М, 1999. – 192 с.

 21. Закон Украины «О восстановлении платежеспособности должника или при-знании его банкротом» от 14.05.92 г. №2343-ХІІ. / В сб. Правовые основы предпринимательской деятельности. – Х.: Фактор, 2000. – с.142.

 22. Закон Украины «О предпринимательстве» от 07.02.91 г. № 697 – ХІІ/ Сб. Правовые основы предпринимательской деятельности. – Х.: Фактор, 2000 – с.29.

 23. Закон Украины «О предприятиях в Украине» от 27.03.91 г. № 887 – ХІІ. / Сб. Правовые основы предпринимательской деятельности. – Х.: Фактор, 2000. – с.43.

 24. Закон Украины «О собственности» от 07.02.91 г. №697-ХІІ. / Сб. Правовые основы предпринимательской деятельности. – Х.: Фактор, 2000.- с. 19.

 25. Закон Украины «О хозяйственных обществах» от 19.09.91 г. №1576-12 / В сб. Правовые основы предпринимательской деятельности. – Х.: Фактор, 2000. – с.108.

 26. Золотогоров В.Г. Энциклопедический словарь по экономике. – Мн.: Полы-мя, 1997. – 571с.

 27. Иваниенко В.В. Ценообразование: Учеб. пособие для студентов вузов/ В.В. Иваниенко, М.В. Чечетов. - 3-е изд. - Харьков: ИНЖЭК, 2004. - 220 с.

 28. Інвестування: Навч. посіб. для студ. вузів/ В.М. Гриньова, В.О. Коюда, Т.І. Лепейко, О.П. Коюда. - 2-ге вид. - Х.: ІНЖЕК, 2004. - 402 с.

 29. Клівець П.Г. Стратегія підприємства: навч. посібник/ П.Г. Клівець. - К.: Академвидав, 2007. - 319 с.

 30. Макаренко М.В., Махалина О.М. Производственный менеджмент. – М.: „Издательство ПРИОР”, 1998. – 384 с.

 31. Мойсеєнко І.П. Інвестування: навч. посіб./ І.П. Мойсеєнко. - К.: Знання, 2006. - 490 с.

 32. Орлов О.А. Планирование деятельности промышленного предприятия: учебник/ О.А. Орлов. - 2-е изд. - К.: Скарбы, 2006. - 415 с.

 33. Пересада А.А. Інвестування: Навч. посібник/ А.А. Пересада. - К.: КНЕУ, 2004. - 249 с.

 34. Періодичні видання: Фінанси України, Економіка України, Економіка підприємства, Економіст, тижневик „Бізнес”, «Українська інвестиційна газета» та ін.

 35. Примак Т.О. Економіка підприємства: Навч. Посіб. – К.: Вікар, 2001. – 178 с.

 36. Продиус Ю.И. Экономика предприятия: Учеб. пособие/ Ю.И. Продиус. - Х.: Одиссей, 2004. - 416 с.

 37. Проектний аналіз: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ В.С. Рижиков, М.М. Яковенко, О.В. Латишева та ін. - К.: Центр учбов. л-ри, 2007. - 383 с.

 38. Сергеев И.В. Экономика предприятия: Учеб. Пособие. – М.: Финансы и ста-тистика, 1999. – 304 с.

 39. Система оподаткування та податкова політика: навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів/ під кер. та наук. ред. В.Б. Захожая, Я.В. Литвиненка. - К.: Центр навч. л-ри, 2006. - 465 с.

 40. Сопко В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2000. – 578 с.

 41. Сумець О.М. Стратегія підприємства: Теорія, ситуації, приклади : Навч. посібник/ О.М. Сумець. - К.: Професіонал, 2005. - 313 с.

 42. Тарасюк Г.М. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник для вузів/ Г.М. Тарасюк, Л.І. Шваб. - 2-ге вид. - К.: Каравела, 2005. - 312 с.

 43. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств. – К.: КНЕУ, 2000. – 412 с.

 44. Тян Р.Б. Планирование деятельности предприятия. – К.: МАУП, 1998. – 156с.

 45. Фатхутдинов Р.А. Менеджмент конкурентоспособности товара. – М.: А/О «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1995. – 55с.

 46. Федоренко В.Г. Інвестування: підручник для вузів/ В.Г. Федоренко. - К. : Алерта, 2006. - 442 с.

 47. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. професора А.М. Поддєрьогіна. – К.: КНЕУ, 1998. – 368с.

 48. Фінанси підприємств: підручник/ А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк та ін.]. - 6-те вид. - К. : КНЕУ, 2006. - 552 с.

 49. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) бухгал-терського обліку. – К.: Лібра, 1999. – 336с.

 50. Харів П.С. Економіка підприємства: Збірник задач і тестів. – К.: Знаня- Прес, 2001. – 301 с.

 51. Цівільний кодекс України. Х.: „Одіссей”, 2003. – 408 с.

 52. Чурсин А.А. Инновации и рынок: Учеб. пособие для студентов вузов обучающихся по спец. 061100 - "Менеджмент орг." и 060200 - "Экономика труда и социал. отношений"/ А.А. Чурсин. - М.: Машиностроение, 2004. – 242

 53. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навч. посіб. для вузів/ Л.І. Шваб. - К.: Каравела, 2004. - 568 с.

 54. Шеремет А.Д. Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 343с.

 55. Шкварчук Л.О. Ціноутворення: підруч. для вузів/ Л.О. Шкварчук. - К.: Кондор, 2006. - 459 с.

 56. Экономика и статистика фирм: Учебник / В.Е. Адамов, С.Д. Ильенкова, Т.П.Сиротина, С.А.Смирнов. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 288с.

 57. Экономика предприятия / Под ред. В.Я. Хрипача; Академия управления при Призиденте Республики Беларусь. Кафедра экономики и организации прои-зводства. – Мн.: 1997. – 448с.

 58. Экономика предприятия. Учебник / Под общ.ред. С.Ф.Покропивного. – К.: КНЭУ, 2003. – 608 с.

 59. Экономика предприятия: Задачи. Ситуации. Решения / С.Ф. Покропивный, Г.А. Швиданенко, А.С. Федорин и др. / Под ред. С.Ф. Покропивного. К.: Знання-Прес, 2001. – 343 с.

 60. Экономика предприятия: Тесты, задачи, ситуации. / Под ред. В.А.Швандара. – 3-е изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 254 с.

 61. Экономика предприятия: Учебник / Под общ. ред. С.Ф.Покропивного. К.: КНЭУ, 2003. – 608 с.

 62. Экономика предприятия: Учебник / Под ред. проф. О.И. Волкова. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 416с.

 63. Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.П. Грузинова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 535с.

 64. Экономика предприятия: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.Я. Горфин-келя, проф. В.А. Швандара. – М.: Банки и Биржи, ЮНИТИ, 1998. – 742с.

Видання кафедри «Економіка підприємства»

 1. Бычкова О.В. Учебно-методический комплекс по курсу «Основы предпринимательства». - Донецк: ДонНУ. – 2003. – 60с.

 2. Егорова Л.И., Жнякин Б.А. Учебно-методические материали по курсу «Управление потенциалом предприятия». - Донецк: ДонНУ. – 2005. – 34с.

 3. Егорова Л.И., Жнякин Б.А. Учебно-методические материали по курсу «Экономическая диагностика». - Донецк: ДонНУ. – 2005. – 32с.

 4. Егорова Л.И., Жнякин Б.А. Учебно-методические материали по курсу «Экономика предприятия». - Донецк: ДонНУ. – 2003. – 52с.

 5. Жнякин Б.А., Бычкова О.В. Учебно-методический комплекс по курсу «Экономика предприятий социальной инфраструктуры». - Донецк: ДонНУ. – 2002. – 42с.

 6. Жнякин Б.А., Краснова В.В. Учебное пособие. «Экономика предприятия». - Донецк: ДонНУ. – 2003.

 7. Жнякин Б.А., Краснова В.В., Бычкова О.В. Учебное пособие. «Экономика предприятий социальной инфраструктуры». - Донецк: ДонНУ. – 2003.

 8. Жнякин Б.А., Трегубов А.С. Учебно-методический комплекс по курсу «Организация производства».

 9. Краснова В.В., Кошелева Е.В., Ахновська И.О. Навчально-методичні матеріали з дисципліни «Державне регулювання економіки» - Донецк, ДонНУ, 2007. – 80 с.

 10. Краснова В.В., Стрелина Е.Н., Сисой Ю.В. Методические указания к написанию магистерской работы (для студ. Спец. 0107 д/о и з/о) - Донецк: ДонНУ. – 2003.- 23с.

 11. Лях. О.В., Сисой Ю.В., Тофан А.Л. Навчально-методичний комплекс «Економічне обґрунтування господарських рішень» - Донецьк: ДонНУ, 2007. – 48 с.

 12. Саратикянц Э.С. Методические указания к изучению курса «Методология и методика разработки бізнес-плана». - Донецк: ДонНУ. – 2003. – 67с.

 13. Саратикянц Э.С., Стрелина Е.Н. Учебно-методическое пособие к изучению дисциплин «Методология разработки бизнес-плана и Проектный анализ» - Донецк: ДонНУ, 2007. – 60 с.

 14. Сисой Ю.В. Методические материалы к изучению курса «Финансово-промышленные группы и ассоциации». - Донецк: ДонНУ. – 2003. – 19с.

 15. Сталинская Е.В. Учебно-методические материали по курсу «Стратегия предприятия» - Донецк, ДонНУ. – 49с.

 16. Сталинская Е.В. Учебно-методические материали по курсу «Ценообразование». – Донецк: ДонНУ. – 2006. – 37с.

 17. Цесарук Л.И., Цесарук В.А. Учебно-методические материали по курсу «Внутренний экономический механизм предприятия». - Донецк: ДонНУ. – 2005. – 34с.


Схожі:

Міністерство освіти І науки iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської...
Міністерство освіти І науки iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Україна. Міністерство освіти І науки. Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи:...
Міністерство освіти І науки iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки iconМ. С. Барчій // Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2009. № С. 102-110
Україна. Міністерство освіти і науки. Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи:...
Міністерство освіти І науки iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи