Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет програма вступного іспиту до магістратури icon

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет програма вступного іспиту до магістратури
Скачати 286.07 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет програма вступного іспиту до магістратури
Дата03.08.2012
Розмір286.07 Kb.
ТипДокументи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ПРОГРАМА

ВСТУПНОГО ІСПИТУ ДО МАГІСТРАТУРИ

спеціальності 0103 "Міжнародна економіка"

(для освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки "бакалавр")


ЗАТВЕРДЖЕНА:

на засіданні Вченої Ради

економічного факультету

протокол № __

від “____” _________ 2_____ р.

Голова Ради

______________Г.О. Черніченко


ОБГОВОРЕНА ТА УХВАЛЕНА

на засіданні кафедри

Міжнародна економіка”

протокол № ____

від __________ 2______ р.

Зав. кафедрою

______________Ю.В. Макогон


Донецьк – 2010

ЗМІСТ


ВСТУП 3

^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 3

ПРОГРАМА 6

МОДУЛЬ 1. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА.........................6

1.1. “Міжнародна економіка”.........................................................6

1.2. “економіка зарубіжних країн”..............................................6

1.3. “міжнародна економічна діяльність України”...........6


1.4. “зовнішньоекономічна діяльність підприємств”.....6

1.5. “Міжнародне економічне право“ та “Міжнародні організації“........................................................................................................6

^ МОДУЛЬ 2. ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН..7

2.1. «РЕГІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ І ВІЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ»......................................................................................................................7

2.2. “транснаціональні КОРПОРАЦІЇ”............................................7

2.3. “митна справа”..............................................................................7

2.4. “МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ”................................................................7


^ СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА .8

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ НА ІСПИТІ.10

ПРИКЛАД ВІДПОВІДІ НА ТИПОВИЙ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ....12

^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 13


ВСТУП


Мета вступного іспиту – з’ясування рівня знань та вмінь, необхідних для опанування магістерської програми і спеціальності, а також проходження конкурсу.

^ Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми магістра абітурієнти повинні мати базову вищу освіту за однойменною спеціальністю та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі природничо-наукових, загальноекономічних та конкретно-економічних наук. Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.

^ Характеристика змісту програми. Вступний іспит побудовано за міжпредметним принципом. У програмі, розробленої на підставі освітньо-професійної програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра спеціальності «Міжнародна економіка» за напрямом 0501 – «Економіка і підприємництво», як у відносно цілісному утворенні відбиваються окремі сторони спеціальності «Міжнародна економіка» та інтегруються знання з кількох дисциплін. Підґрунтям для визначення змісту програми є передбачені кваліфікаційною характеристикою бакалавра відносно самостійні напрямки його практичної діяльності.

У програмі поєднується матеріал теоретичного та прикладного характеру з тестовими завданнями, покликаними виявити вміння використовувати категоріальний апарат, методи даної спеціальності, а також здійснювати відповідні розрахунки та моделі. Тобто в змісті програми відбито основні функції, що виконує бакалавр: аналітичну, організаційну, обліково-статистичну, контрольну та інформаційну.

Порядок проведення іспиту визначається Положенням про приймальну комісію Донецького національного університету.


^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Особливістю програми є те, що вона побудована за функціональними модулями і має між предметний синтетичний характер. Модулі програми відповідають функціям, для виконання яких має бути підготовлений бакалавр за спеціальністю «Міжнародна економіка». Згідно з чинною освітньо-кваліфікаційною характеристикою зазначеної спеціальності для таких функцій належать: аналітична, планова, організаційна, обліково-статистична, контрольна та інформаційна.

У кожному модулі інтегруються матеріали певного функціонального спрямування з різних дисциплін. При цьому органічно поєднуються теоретичні, питання та матеріал операційного характеру, що дає можливість виявити знання й уміння використовувати категоріальний апарат, методи обґрунтувань і розрахунків за окремими функціями економіста з міжнародної економіки.

Програму складено на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалавра з міжнародної економіки, передбачених Освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра напряму 0501 – «Економіка і підприємництво» (2002 р.). Разом з цим програма передбачає й певні знання із циклу дисциплін загально-економічної та професійної підготовки, передусім таких як:

 • Міжнародна економіка;

 • Економіка зарубіжних країн;

 • Міжнародна економічна діяльність України

 • Зовнішньоекономічна діяльність підприємств;

 • Регіональні економічні зв’язки і вільні економічні зони;

 • Міжнародні фінанси;

 • Транснаціональні корпорації,

 • Митна справа;

 • Міжнародне економічне право;

 • Міжнародні організації.

Перелік теоретичних питань, що наводиться у цій програми, вимагає від абітурієнта вміння достатньо вірного та повного викладення матеріалу: про соціально-економічний зміст функціонування світового ринку та тенденції його розвитку у сучасних умовах, про планування та управління трудовими ресурсами на всіх рівнях світової економічної системи, про принципи та функції підприємства, з умовах ЗЕД, про методологічні та науково-практичні заходи щодо функціонування світової системи, про концептуальні підходи щодо розвитку світового економічного потенціалу, оцінювання зовнішньоекономічної діяльності підприємства, обґрунтування управлінських рішень у зовнішньоекономічній сфері сучасного суспільства.

Задачі білетів відрізняють багатоплановістю. За їх допомогою моделюються можливі умови роботи майбутнього економіста на підприємстві та в умовах, коли необхідно знайти вірну лінію поведінки, оптимальне рішення проблеми, визначити оцінку реального положення ситуації, що склалася. Під час вирішення розрахункових завдань претендент повинен показати вміння узагальнювати отримані теоретичні та практичні знання на основі аналітичних розрахунків, знання нормативно-законодавчих актів, аргументовано приймати управлінські рішення в області міжнародних відносин на макро- та мікро- рівнях, а також у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Порядок проведення іспиту визначається Положенням про приймальну комісію.

Іспит із спеціальності проводиться у письмовій формі. Екзаменаційний білет складається з 2 типів завдань: 17 теоретичних тестів та 3 тестів розрахункового характеру. Екзаменаційний білет визначається у початку іспиту в процесі жеребкування. Усього один пакет завдань для проведення державних іспитів містить 30 варіантів. Кожний варіант передбачає перевірку теоретичних знань та практичних навиків розрахунку та аналізу показників ефективності зовнішньоекономічної діяльності.

Тривалість письмового іспиту – 3 години (120 хвилин). Відлік часу починається після заповнення титульного аркушу листу відповідей. При складанні іспиту абітурієнту забороняється користуватися підручниками, довідниками. Дозволяється використання технічних засобів обчислення – калькуляторів.


ПРОГРАМА


^ МОДУЛЬ 1. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА

СИСТЕМА


1.1. “Міжнародна економіка”

Сутність та форми міжнародного розподілу праці. Неокласичні теорії міжнародної торгівлі. Міжнародні аукціони. Міжнародні торги. Міжнародна біржева торгівля. Неотехнологічні теорії міжнародної торгівлі.

Ціноутворення в міжнародній торгівлі. Міжнародний рух капіталів як форма міжнародних економічних відносин. Причини, сутність, мета і чинники. Світовий ринок позичкових капіталів: функціональна та інституціональна структура.

Міжнародний кредит та його основні види. Міжнародна трудова міграція: суть, причини та види. Суть, причини і форми міжнародної економічної інтеграції. Характеристика основних форм міжнародного бізнесу. Глобальні проблеми в контексті світового господарства.


1.2. “економіка зарубіжних країн”

Місце США в світовому господарстві і зовнішньоекономічна стратегія США. Японія в системі міжнародного поділу праці. Місце країн Західної Європи в світовому господарстві. Надати характеристику економіці Китаю.

^

1.3. “міжнародна економічна діяльність України


Зовнішньоекономічна діяльність України в сучасних умовах (на прикладі Донецької області). Розкрити роль торговельно-промислових палат та інших організацій у сприянні щодо розвитку зовнішньоекономічної діяльності. Рівні управління зовнішньоекономічною діяльністю. Види зовнішньоекономічної діяльності в Україні.

Лібералізація зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Перспективні напрямки розвитку зовнішньоекономічних зв`язків України.


1.4. “зовнішньоекономічна діяльність підприємств

Дослідження ринку у зовнішньоекономічній діяльності підприємства. Базисні умови постачання по системі «Incoterms». Ціни зовнішньоторговельних контрактів. Види комерційних пропозицій в області зовнішньоекономічної діяльності. Типові контракти в міжнародній торгівлі. Типові помилки, що зустрічаються у зовнішньоторговельних контрактах.


1.5. “Міжнародне економічне право“ та “Міжнародні організації“

Членство України у міжнародних організаціях. Сутність сучасних міжнародних організацій. Їх типізація. Охарактеризувати діяльність спеціалізованих фінансових установ ООН. Міжнародні організації в області регулювання світової торгівлі.

Міжнародні неурядові економічні організації. Поняття, види і стадії укладання міжнародних договорів.


^ МОДУЛЬ 2. ФОРМИ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ

ВІДНОСИН


2.1. «РЕГІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗВ'ЯЗКИ І ВІЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ»

Види вільних економічних зон. Світовий досвід утворення і функціонування вільних економічних зон. Досвід країн Європи щодо створення та функціонування вільних економічних зон. Розвиток інноваційних та науково-технологічних зон. Транскордонне співробітництво та формування Єврорегіонів. Участь у цих процесах України. Досвід КНР у створенні та функціонуванні вільних економічних зон. Розвиток співробітництва країн в межах Організації чорноморського економічного співробітництва.


2.2. “транснаціональні КОРПОРАЦІЇ”

Етапи інтернаціоналізації діяльності фірми. Сутність ТНК, їх види, особливості та критерії приналежності. Сутність процесу інтернаціоналізації та його переваги щодо діяльності ТНК. Структура транснаціональних фінансово-промислових груп і функції їх основних блоків. Види і форми внутрішнього фінансування ТНК. Види і форми залучення зовнішніх джерел інвестування діяльності ТНК.


2.3. “митна справа”

Основні положення та принципи митного регулювання в Україні. Види митних режимів, які застосовуються в Україні. Види мита, які застосовуються в Україні. Визначення “країни походження товару”. Ставки мита в Україні та умови їх застосування. Порядок і методи визначення митної вартості товару.

^

2.4. “МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ”


Еволюція світової валютної системи. Валютні операції та їх характеристика. Характеристика валютної політики розвинутих країн та країн, що розвиваються. Валютний ринок: структура, функції та учасники. Види режимів валютних курсів та їх характеристики. Роль значення та класифікація міжнародного фондового ринку. Професіонали та учасники ринку. Міжнародні розрахунки та їх різновиди. Валютний курс: поняття, фактори та функції.


^ СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА


ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ


^ ВСТУПНИЙ ІСПИТ

Спеціальність: 8.050103 «Міжнародна економіка»

(освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»), всіх форм навчання


Екзаменаційний білет № 1


1. Надайте відповідь на тестові запитання:

1.1. Початок формування світового господарства, як правило, датується:

а) кінець XIX - початок XX;

б) початок XVIII;

в) XV-XVI;

г) середина XX (після другої світової війни).

1.2. Відкритість національної економіки виражається:

а) обсяг іноземних інвестицій в національну економіку;

б) числом зайнятих в експортному виробництві;

в) зовнішньоторговельною квотою;

г) всіма вищепереліченими показниками.

1.3. Що таке міжнародна регіональна економічна інтеграція:

а) політичне об’єднання держав;

б) процес створення міжнаціональних органів державного управління в рамках одного регіону;

в) процес наближення, взаємопроникнення, зрощення національних економік у спільних територіальних кордонах держав одного регіону, що об’єднуються;

г) процес формування союзу підприємців одного регіону.

1.4. Митний союз – це:

а) інтеграційне угрупування країн, яке передбачає повне скасування митних тарифів за взаємної торгівлі зі збереженням національних митних тарифів щодо третіх країн;

б) інтеграційне угрупування країн, яке передбачає узгоджене скасування групою країн національних митних тарифів та введення загального митного тарифу і єдиної системи нетарифного регулювання торгівлі щодо третіх країн;

в) інтеграційне угрупування країн, яке передбачає передачу національними урядами більшої частини своїх функцій у відносинах з третіми країнами наддержавним органам;

г) інтеграційне угрупування країн, яке передбачає неповне скасування митних тарифів за взаємної торгівлі.

1.5. Зовнішньоекономічна діяльність України здійснюється відповідно до принципів:

а) верховенство закону, юридична рівність, об’єктивність, суверенітет народів;

б) створення сприятливих умов для промислового співробітництва, лібералізація транспортних послуг, верховенство закону, захист прав суб’єктів ЗЕД;

в) свобода ЗЕД, юридична рівність і недискримінація, верховенство закону, суверенітет, захист прав суб’єктів ЗЕД, неприпустимість демпінгу;

г) свобода ЗЕД, юридична рівність, захист інтересів суб’єктів ЗЕД, неприпустимість демпінгу.

1.6. Причиною відмовлення підприємствам у державній реєстрації як суб'єкта ЗЕЗ може бути через:

а) нестабільної роботи підприємства;

б) невідповідність установчих документів чинному законодавству;

в) недолік кваліфікованого керівництва фірми, що приймають участь у ЗЕЗ;

г) всі вище перелічені фактори.

1.7. Які з нижче перерахованих функцій виконує Верховна Рада України:

а) приймає, змінює та скасовує закони, що стосуються ЗЕД;

б) укладає міжнародні договори України;

в) встановлює спеціальні режими ЗЕД на території України;

г) всі відповіді вірні.

1.8. Типові контракти частіше за все використовуються при укладанні угод:

а) на стандартні види машин і устаткування, споживчі товари;

б)на промислову сировину, постачання якої здійснюється на довгострокових засадах;

в) на біржах на масові сировинні та продовольчі товари;

г) всі відповіді вірні.

1.9. Які з країн ЄС-15 не входять до Спільного валютного союзу?

а) Велика Британія, Швейцарія, Греція;

б) Швеція, Данія, Велика Британія;

в) Данія, Польща, Австрія;

г) Греція, Італія, Данія.

1.10. Цей вид ВЕЗ ґрунтується не тільки на застосуванні пільгового торговельного і митного режиму, але і на пільговому фінансуванні і податковому режимі:

а) експортні промислові зони;

б) банківські і страхові зони;

в) транзитні зони;

г) вільні торговельні зони.

1.11. Яке з нижче приведених відповідає правильному поняттю "регіон":

а) регіон - це територіально-господарське сполучення, що відрізняється високим ступенем територіальної концентрації промисловості, інфраструктури і щільності населення;

б) регіон виникає на базі декількох міст і створює значну зону урбанізації;

в) регіон - це територіальне утворення, що має чітко обкреслені адміністративні границі, у межах яких відтворюються соціальні й економічні процеси забезпечення життя населення, обумовлені місцем регіону в системі територіального і суспільного поділу праці;

г) регіон - це значна територія, де розташована група взаємозалежних підприємств і організацій.

1.12. Функціонування єврорегионів як форми трансграничного співробітництва характеризується наступними особливостями:

а) створення єврорегіона не приводить до виникнення нового адміністративно-територіального утворення зі статусом юридичної особи;

б) правове регулювання на території кожного з членів єврорегіона здійснюється відповідно до діючого законодавства країни, до складу якої він входить;

в) організаційна структура єврорегіона здійснює координуючу функцію і не має власних повноважень, а також не може заміняти органи влади, що діють на території кожного з його членів;

г) усе перераховане вірно.

1.13. Які юридично значимі дії необхідно здійснити для того, щоб міжнародний договір став частиною національного законодавства України?

а) направити його текст на експертизу в Міністерство закордонних справ України;

б) направити його текст на підпис Прем'єр-міністрові України;

в) здійснити його ратифікацію;

г) опублікувати текст договору в офіційному виданні Верховної Ради України.

1.14. Релевантні витрати - це:

а) витрати, які змінюються у результаті рішення, яке приймається;

б) витрати, на які рішення, що приймаються, впливу не мають;

в) сума зовнішніх та внутрішніх витрат;

г) не має вірної відповіді.

1.15. Економічні витрати – це:

а) витрати, які обов’язково виникають при здійсненні будь-яких дій і яких можна уникнути, якщо не здійснювати будь-яких дій;

б) витрати, на які рішення, що приймаються, впливу не мають;

в) сума зовнішніх та внутрішніх витрат;

г) не має вірної відповіді.

1.16. Етап розвитку світової економіки, який почався в 70-е роки ХХ століття характеризується:

а) кризовими явищами, які підсилили тенденції до автаркії;

б) початком переходу промислово-розвинених країн до інтенсивного типа економічного зростання|зросту| на основі сучасних наукоємких|наукоємних| і ресурсозберігаючих виробництв;

в) розпадом колоніальної системи і виникнення найбільших транснаціональних корпорацій, які стали важливим|поважним| елементом світової економіки;

г) захопленням|захватом| найбільшими компаніями основних світових джерел сировини і ринків збуту.

1.17. Політика автаркії полягає у:

а) посиленні експортної орієнтації національної економіки;

б) встановленні економічних санкцій відносно країни з боку інших країн;

в) добровільній самоізоляції економіки країни від світової економіки;

г) відкритості економіки.


^ 2.Надайте відповідь на розрахункові завдання та наведіть розрахунки:

2.1. Німецький банк продає імпортеру 100 тисяч доларів США на форвардній основі з постачанням через три місяці за ставками ЛІБОР по долару 7,5 %, по ЄВРО - 6%. Курс-спот складає USD/UAH=4,8515-4,9050 та EUR/UAH=7,8015-7,9025. Визначити форвардний курс угоди і вартість продажів, якщо у майбутньому середній спот-курс впаде на 300 пунктів.

а) П(Д) пр.=-0,0033; Кф пр.=0,6244; Вартість продажів = 62840 євро; Кс= 0,5997 або 59970 євро (збиток банку;

б) П(Д) пр.=-0,0023; Кф пр.=0,6264; Вартість продажів = 62640 євро; Кс= 0,5987 або 59870 євро (збиток банку;

в) П(Д) пр.=-0,0035; Кф пр.=0,6254; Вартість продажів = 62740 євро; Кс= 0,5967 або 59670 євро (збиток банку;

г) П(Д) пр.=-0,0123; Кф пр.=0,6264; Вартість продажів = 62640 євро; Кс= 0,5987 або 59870 євро (збиток банку.

2.2. В Україну із Італії надходить товар – “взуття”. Відповідно до зовнішньоторговельного контракту товар доставляється на умовах EXW Мелан. Вартість одиниці товару 10 євро за пару. Загальна кількість одиниць 2000 пар. Співвідношення євро/грн. – 1/7,5.

Таблиця 1. Структура витрат в ціні

№ з/п

Витрати

Питома вага

1.

Ціна товару на умовах поставки EXW

100%

2.

Перевірка якості

0,1%

3.

Пакування і маркування

0,3%

4.

Навантаження на транспортний засіб

0,2%

5.

Доставка до основного перевізника

4,0%

6.

Експортне мито

3,0%

7.

Навантаження на основний транспорт

0,2%

8.

Страхування перевезення

1,5%

9.

Оплата основного транспорту

6,0%

10.

Розвантаження

0,2%

11.

Доставка від основного транспорту

2,0%

12.

Розвантаження на складі підприємства

0,2%

1.Визначте фактурну вартість даного контракту;

2.Визначте митну вартість даного контракту;

3.На основі якої вартості будуть розраховуватись митні платежі?

а) 100630 грн.; 153073,85 грн.; митної вартості;

б) 150630 грн.; 173073,87 грн.; митної вартості.

в) 150630 грн.; 13082,22 грн.; фактурної вартості;

г) 150630 грн.; 173073,87 грн.; фактурної вартості.

2.3. Банк уклав контракт на купівлю франків в обмін на 1 мільйон євро. Розрахуйте форвардний курс швейцарського франка за такими умовами: курс USD/CHF=2,0815-2,0920 та EUR/USD=1,0632-1,0950, термін контракту на купівлю швейцарських франків - 3 місяця, процентна ставка за валютою ціни складає 16,5 % річних, за базовою валютою – 6,5 %.

а) 0,0105; 0,8207;

б) 0,0225; 0,5307;

в) 0,0125; 0,5207;

г) 0,0425; 0,5210.


^ Голова приймальної комісії В.П. Шевченко

Голова атестаційної комісії Г.О. Черніченко

Затверджено на засіданні кафедри «Міжнародна економіка»

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ НА ІСПИТ


Попередньо результати вступного іспиту оцінюються за двохсотбальною системою за наступною шкалою:

Таблиця 1

^ Оцінювання навчальних досягнень студентів

Оцінка за шкалою ЕСТS

Оцінка за 200-бальною шкалою

^ Оцінка за 4-бальною
шкалою


А

185 - 200

5 (відмінно)

В

170 - 184

4 (добре)

С

156 - 169

4 (добре)

D

140 - 155

3 (задовільно)

E

124 - 139

3 (задовільно)0 – 124

2 (незадовільно)


Максимальна кількість балів присвоюється, якщо абітурієнт у повному обсязі засвоїв програмний матеріал, виявляє творчий підхід при виконанні практичних завдань.

Кількість оціночних балів знижується на 20% у разі, якщо абітурієнт знає програмний матеріал, але припускає незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій, при цьому абітурієнт повинен володіти необхідними уміннями та навичками для виконання практичних завдань.

Кількість балів знижується на 50% за умови знання абітурієнтом лише основного програмного матеріалу, припускання ним неточностей, недостатньо чітких формулювань, непослідовності у відповідях. При цьому абітурієнт недостатньо володіє навичками вирішення практичних завдань.

Кількість балів зменшується на 80%, якщо абітурієнт не знає значної частини програмного матеріалу, припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач.

Бали взагалі не нараховуються, якщо компетентність з навчальної програми практично відсутня, абітурієнт не може відповісти на контрольні запитання, відмовляється від відповіді на практичні запитання.


^ Критерії оцінки екзаменаційних завдань:


Критерії оцінювання завдання № 1 (0 – 146 балів )

Кожна вірна відповідь на тестове завдання 1-4 оцінюється в 6 балів; 5-8 оцінюється в 8 балів; 9-17 оцінюється в 9 балів. Максимально претендент може набрати 146 балів.


Критерії оцінювання завдання № 2 (0 – 54 балів )

Тестові розрахункові завдання оцінюються максимум в 18 балів кожне. Максимально претендент може набрати 54 бали.


^ ПРИКЛАД ВІДПОВІДІ НА ТИПОВИЙ ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ


1. Відповідь на тестові запитання:


1.1

1.2

1.3

1.4

Г

В

В

Б
1.5

1.6

1.7

1.8

А

А

В

Г
1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

А

Г

В

А

А
1.14

1.15

1.16

1.17

А

Г

В

Б^ 2. Надайте відповідь на розрахункові завдання та наведіть розрахунки


2.1

2.2

2.3

А

В

В


Розрахунки:

2.1:

1) П(Д) пр.=0,6287*(6-7,5)*90/360*100+7,5*90=-84,8745/36675=-0,0023

2) Кф пр.=0,6287-0,0023=0,6264

3) Вартість продажів = 100000*0,6264=62640 євро

4) Кс=0,6287-0,0300=0,5987 або 59870 євро (збиток банку)


2.2:

 1. Вфакт= 2000*10*7,5*(1+(0,1+0,32)/100) = 150630 грн.

 2. Вмитна= 150630*(1+(0,2+4+3+1,5+0,2+6)/100)=173073,87 грн.

 3. митної вартості.


2.3:

1) П(Д) пок. =0,5082*(16,5-6,5)*90/360*100+6,5*90 =457,38/36585=0,0125

2) Кф пок. 0,5082+0,0125=0,5207


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: Учеб. пособие. - М.: ИВЦ «Маркетинг», 1996.

 1. Акопова Е.С., Воронкова О.Н., Гаврилко Н.Н. Мировая экономика и международные экономические отношения. - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2000. - 416 с.

 2. Буглай В.Б., Ливенцев Н.Н. Международные экономические отношения. - М.: Финансы и статистика, 1996.

 3. Бударина Н.А., Кравченко М.И., Яценко А.Б. Мировая экономика и международные экономические отношения. - Донецк: ДонГУ, 1999. - 253 с.

 4. Булатов А.С. Мировая экономика. - М.: Юристъ, 1999. - 734 с.

 5. Герчикова И.Н. Маркетинг и международное коммерческое дело. - М.: Внешторгиздат, 1990.

 6. Даниель Джон Д., Рацеба Ли Х. Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции /Пер. с англ. - М.: Дело, 1994.

 7. Иголкин А.А., Мотылев В.В. Международное разделение труда: модели, тенденции, прогнозы. - М., 1988.

 8. Киреев А. Международная экономика. В 2-х частях. - М.: Международные отношения, 1997. Ч.1, 1999. Ч.2.

 9. Ломакин В.К. Мировая экономика: Учебник для ВУЗов. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998. -727 с.

 10. Макогон Ю.В. Некоторые проблемы вступления Украины во всемирную торговую организацию// Сборник научных трудов/ Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект/ 1 ч. - Донецк, 2002. - С. 19-37.

 11. Макогон Ю.В., Миронов В.С., Кравченко М.И. Международная экономика (учебное пособие). - Донецк: ДонНУ, 2001. -110 с.

 12. Макогон Ю.В., Козак Ю.Г. Міжнародні організації// навчальний посібник (с грифом МОУ). - Одеса: ОДЕУ. - 288 с.

 13. Макогон Ю.В., Пашко Е.А. Валютне операции. // учебное пособие.- Донецк: ДонНУ, 2006. – 220с.

 14. Международные экономические отношения. /Под общ. ред. Р.И.Хасбулатова. - М.: Новости, 2001, т.1-2.

 15. Международные экономические отношения. /Под общ. ред. В.Е. Рыбалкина. - М.: Бизнес-школа, 1998.

 16. Недужий И.И. Международные торги. - М.: Международные отношения, 1991.

 17. Основы внешнеэкономической деятельности. / Под ред. И.П. Фаминского. - М.: Международные отношения, 1990.

 18. Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений. / Под ред. В.В.Круглова. - М.:Инфра-М, 1998.

 19. Пебро М. Международные экономические, валютные и финансовые отношения. Пер. с франц. /Общ. ред. Н.С.Бабинцевой. - М.: Прогресс, универс, 1994.

 20. Поручник А.М. Интеграция Украины в мировое хозяйство. - К.: КГЭУ, 1994.

 21. Ведута Е.Н. Государственные экономические стратегии. Москва, 1998.

 22. Глобальные проблемы мировой экономики: МЭ и МО, 1998, № 10.

 23. Колесов Е.А. Экономика зарубежных стран М., 1990.

 24. Козак Ю.Г., Лук`яненко Д.Г., Макогон Ю.В. та ін. Міжнародна економіка. Одеса, 1998.

 25. Коломойцев В.Е. Сучасний етап економічного розвитку країн та світовий досвід структурних зрушень. Київ, 1997.

 26. Кудров В.М. Мировая экономика: Учебник. Москва, 1999.

 27. Ломакин В.К. Мировая экономика: Учебник. Москва, 1998.

 28. Масленников М.И. Региональный опыт экономического реформирования в зарубежных странах. Екатеринбург, 1999.

 29. Миклашевская Н.А., Холопов А.В. Международная экономика. Москва,1998.

 30. Міжнародні валютно-кредитні відносини / За ред. А.С. Філіпенка. Київ, 1997.

 31. Мурадов А.Д. Мировое хозяйство и переходная экономика. Киев, 1998.

 32. Овчинников Г.П. Международная экономика. Санкт-Петербург, 1998.

 33. Пахомов Ю.В. та ін. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі. Київ, 1997.

 34. Родионова И.А. Экономическая география отдельных зарубежных стран. М., 1997.

 35. Рогач О.І., Шнирков О.І. Транснаціоналізація світового господарства та перехідні економіки. Київ, 1999.

 36. Ростов Є.Ф. Економіка країн світу: Довідник. Київ, 1998.

 37. Румянцев А.П., Румянцева Н.С. Международная экономика. Киев, 1999.

 38. Соколенко С.І. Глобалізація і економіка України. Київ, 1999.

 39. Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посібник / За заг. ред. А.І. Кредисова. Київ, 1998.

 40. Філіпенко А.С. Економічний розвиток сучасної цивілізації: Навч. посібник. Київ, 2000.

 41. Халевинская Е., Крозе И. Мировая экономика: Учебник. Москва, 1999.

 42. Якубовский С.А. Современные тенденции корпорации: регулирование деятельности и роль в мировой экономике. Одесса, 1998.

 43. Аникин А. «Экономика США на исходе века: итоги и проблемы» // МЭ и МО. 1998. №11.

 44. Богачева О. США: шестой год стабильного экономического подъема // МЭ и МО. 1998. №8.

 45. Бирюлев В. Франция: вялое оживление // МЭ и МО. 1997. №6.

 46. Ломакин В. Мировая экономика. М., 1998.

 47. Леонтьева Е. Финансовая ситуация в Японии // МЭ и МО. 1999. №4.

 48. Леонтьева Е. Япония: сложные задачи // МЭ и МО. 1998. №8.

 49. Пороховский А. Экономически эффективное государство: американский опыт // Вопросы экономики. 1998. №3.

 50. Перегудов С. Анатомия британского консерватизма // МЭ и МО. 1996.

 51. Авилова А.В. Реформа системы образования и подготовки кадров в Италии // Труд за рубежом. – 2005. - №3. – С.89-95.

 52. Драгун Л.Н., Виниченко Е.Н. Основные направления развития менеджмента персонала: заимствование зарубежного опыта // Социально-экономические аспекты промышленной политики. – Т.4, ч.2 / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти. – Донецк. – 2003. – С.129-134.

 53. Лукьянченко Н.Д., Гуменюк М.М. Критерии оценки качества труда работников промышленных предприятий Украины и за рубежом // Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків і залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект. – Ч.3. – Донецьк, ДонНУ. – 2006. – С.1160-1164.

 54. Лукьянченко Н.Д., Макогон Ю.В., Шилец Е.С. Труд за рубежом: Учебное пособие. – Донецк: ДонНУ, 2002. - 381 с.

 55. Лутай Л.А. Зарубежный опыт укрепления трудовой дисциплины // Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків і залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект. – Ч.1. – Донецьк, ДонНУ. – 2003.- С.150-153.

 56. Матрусова Т.Н. Японская система управления трудом в условиях глобализации экономики. – 2001. - № 1. – С.83-90.

 57. Палиця С.В. Оцінка якості конкурентоспроможності персоналу: зарубіжний досвід // Регіональні перспективи. – 2002. – № 3-4. – С.286 -288.

 58. Святенко А.А. Зарубежный опыт управления безопасностью труда // Проблеми формування ринкової економіки: Міжвід.наук.зб. Спец.вип. Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики. – К.: КНЕУ, 2001. – С.449 -455.

 59. Цыганкова И.В. Современные подходы к оценке персонала (опыт ФРГ)// Труд за рубежом. – 2002. - №2. – С.74-83.

 60. Шилец Е.С. Методы формирования корпоративной культуры и компетенции персонала в зарубежных компаниях // Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків і залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект. – Ч.2. – Донецьк, ДонНУ. – 2005. – С.889 – 895.

 61. Шмидт В.Р. Организация обучения на производстве в развитых странах Запада // Труд за рубежом. – 2005. - №3. – С.56-68.

 62. Шульга В.Г. Управление персоналом: зарубежный аспект // Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків і залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект. – Ч.1. – Донецьк, ДонНУ. – 2003.- С.147-150.

 63. Баб’як Г., Прохоровська С. Пріоритетні напрямки розвитку політики зайнятості на ринку праці України з урахуванням світового досвіду // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. Вип.9.– Тернопіль. – 2004. – С.172-176.

 64. Біляцький С., Хахлюк А., Мірошниченко Г. Європейський ринок праці: уроки для України // Політика і час. – 2004. - № 1. – С.70-75.

 65. Богиня Д.П. Регулювання зайнятості в розвинутих країнах: сутність і основні елементи соціально-економічного механізму // Социально-экономические аспекты промышленной политики. Социально-трудовые отношения в современных экономических условиях. – Т.1 / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти. – Донецк. – 2001. – С. 29 – 37.

 66. Генгало Н. Вплив соціальної політики на розвиток ринку праці Європейського Союзу (досвід Європейського союзу) // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. Вип.9.– Тернопіль. – 2004. – С.299-301.

 67. Говорова Н. Занятость в постиндустриальном мире // Международная экономика и международные отношения. – 2003. - №12. – С.35-41.

 68. Емельяненко Л.М. Система регулирования занятости в условиях рынка: особенности и возможности применения международной практики // Проблеми формування ринкової економіки: Міжвід.наук.зб. Спец.вип. Управління людськими ресурсами: проблеми теорії та практики.– К.: КНЕУ, 2001. – С.313 -321.

 69. Зезюлин А.Н. Современные подходы к регулированию рынка труда Италии // Труд за рубежом. – 2003. - № 4. – С.18-22.

 70. Исаенко Т.М.Основные принципы формирования европейской стратегии занятости. – 2001. - №4. – С.3-17.

 71. Калініна С.П. Особливості державного регулювання зайнятості в умовах ринкової економіки (зарубіжний досвід) // Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків і залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект. – Ч.1. – Донецьк, ДонНУ. – 2003.- С.112-119.

 72. Калініна С.П. Ринок праці та зайнятість: теоретико-методологічний аспект: Монографія. – Донецьк, 2005. – С.127 – 157.

 73. Калініна С.П. Роль держави в подоланні проблеми безробіття: зарубіжний досвід // Социально-экономические аспекты промышленной политики: Управление человеческими ресурсами: государство, регион, предприятие. – Т.1 / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти. – Донецк. – 2004. – С.158-165.

 74. Костюнина Г.М. Гибкие формы занятости: мировой опыт и практика Сингапура // Труд за рубежом. – 2004. - № 2. – С.93-97.

 75. Лукьянченко Н.Д., Макогон Ю.В., Шилец Е.С. Труд за рубежом: Учебное пособие. – Донецк: ДонНУ, 2002. - 381 с.

 76. Лукьянченко Н.Д., Хромов Н.И. Зарубежный опыт программного регулирования занятости и возможности его использования в Украине // Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків і залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект. – Ч.1. – Донецьк, ДонНУ. – 2003.- С.69-73.

 77. Лях А.В., Коваль В.М. Местные инициативы по смягчению безработицы в Польше // Социально-экономические аспекты промышленной политики. Социально-трудовые отношения в современных экономических условиях. – Т.2 / НАН Украины. Ин-т экономики пром-сти. – Донецк. – 2001. – С.327 – 330.

 78. Макогон Ю.В., Фомичева Н.В., Шилец Е.С., Джастус Э.Ю. Экономика зарубежны стран. –Донецкю – 2007. – 420 с.

 79. Уманский А.М., Сумцов В.Г. Международные трудовые нормы и рекомендации – Луганск: Изд-во Восточноукраинского гос. ун-та, 1999.- 247 с.

 80. Чентуков Ю.И. Экономические проблемы сбалансированности рабочих мест с ресурсами труда на примере промышленно развитых стран мира // Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв’язків і залучення іноземних інвестицій: регіональний аспект. – Ч.2. – Донецьк, ДонНУ. – 2006. – С.897 – 902.

 81. Шлихтер А.А. Государственные программы в сфере труда и занятости (опыт США) // Труд за рубежом. – 2004. - №3. – С.45 - 48.

 82. Якобинчук В. Політика зайнятості та її вплив на зменшення рівня бідності в Україні з огляду на досвід США та країн ЄС // Україна: аспекти праці. – 2002. – №3. – С. 13-17.ЗАТВЕРДЖЕНО:

на засіданні Вченої Ради

економічного факультету

протокол № __

від “____” ________ 2______ р.

Голова Ради

______________Г.О. Черніченко


КРИТЕРІЇ

оцінки знань абітурієнтів

при проведенні вступних іспитів на ОКП „магістр ”

з напряму підготовки 8.050103 «Міжнародна економіка»


Попередньо результати вступного іспиту оцінюються за двохсотбальною системою за наступною шкалою:

Таблиця 1

^ Оцінювання навчальних досягнень студентів

Оцінка за шкалою ЕСТS

Оцінка за 200-бальною шкалою

^ Оцінка за 4-бальною
шкалою


А

185 - 200

5 (відмінно)

В

170 - 184

4 (добре)

С

156 - 169

4 (добре)

D

140 - 155

3 (задовільно)

E

124 - 139

3 (задовільно)0 – 124

2 (незадовільно)


Максимальна кількість балів присвоюється, якщо абітурієнт у повному обсязі засвоїв програмний матеріал, виявляє творчий підхід при виконанні практичних завдань.

Кількість оціночних балів знижується на 20% у разі, якщо абітурієнт знає програмний матеріал, але припускає незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій, при цьому абітурієнт повинен володіти необхідними уміннями та навичками для виконання практичних завдань.

Кількість балів знижується на 50% за умови знання абітурієнтом лише основного програмного матеріалу, припускання ним неточностей, недостатньо чітких формулювань, непослідовності у відповідях. При цьому абітурієнт недостатньо володіє навичками вирішення практичних завдань.

Кількість балів зменшується на 80%, якщо абітурієнт не знає значної частини програмного матеріалу, припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач.

Бали взагалі не нараховуються, якщо компетентність з навчальної програми практично відсутня, абітурієнт не може відповісти на контрольні запитання, відмовляється від відповіді на практичні запитання.


Критерії оцінки екзаменаційних завдань:

Критерії оцінювання завдання № 1 (0 – 146 балів )

Кожна вірна відповідь на тестове завдання 1-4 оцінюється в 6 балів; 5-8 оцінюється в 8 балів; 9-17 оцінюється в 9 балів. Максимально претендент може набрати 146 балів.


Критерії оцінювання завдання № 2 (0 – 54 балів )

Тестові розрахункові завдання оцінюються максимум в 18 балів кожне. Максимально претендент може набрати 54 бали.Схожі:

Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет програма вступного іспиту до магістратури iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет програма вступного іспиту до магістратури
Міжнародне економічне право“ та “Міжнародні організації“
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет програма вступного іспиту до магістратури iconПрограма підготовки до вступного іспиту до магістратури з іноземної мови (природничі спеціальності)
Згідно з положенням про магістратуру, затвердженим Міністерством освіти І науки України, прийом до магістратури відбувається на конкурсній...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет програма вступного іспиту до магістратури iconПрограма вступного іспиту до магістратури Основна мова
Програма вступного іспиту до магістратури (напрям 0203 – філологія, спеціальність 020303 іноземна мова і література) складена на...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет програма вступного іспиту до магістратури iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет кафедра міжнародної економіки програма вступного іспиту спеціальності 0503 «Міжнародна економіка»
Вступні іспити проводяться з метою перевірки рівня теоретичних знань та практичних навиків студентів випускників спеціальності 030503...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет програма вступного іспиту до магістратури iconМіністерство освіти І науки україни донецький національний університет кафедра міжнародної економіки програма вступного іспиту спеціальності 0503 «Міжнародна економіка»
Вступні іспити проводяться з метою перевірки рівня теоретичних знань та практичних навиків студентів випускників спеціальності 030503...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет програма вступного іспиту до магістратури iconДонецький національний університет програма вступного іспиту для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»
...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет програма вступного іспиту до магістратури iconДонецький національний університет програма вступного іспиту для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»
...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет програма вступного іспиту до магістратури iconДонецький національний університет програма вступного іспиту для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр»
Мета вступного іспиту – з’ясування рівня знань та вмінь, необхідних для опанування магістерської програми І спеціальності, а також...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет програма вступного іспиту до магістратури iconДонецький національний університет програма вступного іспиту для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр»
Мета вступного іспиту – з’ясування рівня знань та вмінь, необхідних для опанування магістерської програми І спеціальності, а також...
Міністерство освіти І науки україни донецький національний університет програма вступного іспиту до магістратури iconПрограма вступного іспиту до магістратури Основна мова Спеціальність 020303 "Іноземна мова ( французька ) та література"
Програма вступного іспиту до магістратури (напрям 020303 – філологія, спеціальність 02030302 іноземна мова і література) складена...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи