Протокол №1 від «23» вересня 2011 р. Голова ради Черніченко Г. О icon

Протокол №1 від «23» вересня 2011 р. Голова ради Черніченко Г. О
Скачати 99.53 Kb.
НазваПротокол №1 від «23» вересня 2011 р. Голова ради Черніченко Г. О
Дата03.08.2012
Розмір99.53 Kb.
ТипПротокол


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ


ЗАТВЕРДЖЕНО:

на засіданні Вченої Ради

економічного факультету

протокол № 1

від «23» вересня 2011 р.

Голова ради


___________Черніченко Г.О.


ПРОГРАМА

ВСТУПНОГО ІСПИТУ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
ЗА ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИМ РІВНЕМ «МАГІСТР»


(спеціальність 8.030507 - «Маркетинг»)


Донецьк 2011


ЗМІСТ

ВСТУП 3

Загальні положення 4

Перелік ПИТАНЬ 5

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ НА ІСПИТі 7

Список рекомендованої літератури 9

^ ВСТУПМета вступного іспиту – з’ясування рівня знань та вмінь, необхідних для опанування програми магістра, а також для проходження конкурсу.

^ Характеристика змісту програми. Вступний іспит має міждисциплінарний синтетичний характер. У програмі, розробленій на підставі освітньо-професійної програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики бакалавра за спеціальністю 6.030507 «Маркетинг» відбиваються основі теоретичні та практичні аспекти таких начальних дисциплін як «Маркетинг», «Маркетингові дослідження», «Комерційна діяльність», «Маркетингова цінова політика», «Маркетингова політика комунікацій», «Логістика», «Основи маркетингового управління».

^ Вимоги до абітурієнтів. Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми магістра абітурієнти повинні мати освіту за рівнем «бакалавр» за галуззю «Економіка та підприємництво» та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі загальноекономічних та професійних знань.

Порядок проведення іспиту визначається Положенням про приймальну комісію Донецького національного університету.
^

Загальні положенняКомплекс питань і завдань охоплює дисципліни, включені в освітньо-професійну програму підготовки бакалавра за спеціальністю «Маркетинг».

Іспит зі спеціальності проводиться у формі письмового тестування. Екзаменаційний білет включає 20 тестових завдань, які підготовлено згідно переліку екзаменаційних питань. Тривалість письмового іспиту – 1,5 години (90 хвилин). Відлік часу починається після заповнення титульного аркуша листа відповідей. При розв’язанні тестів абітурієнту заборонено користуватися довідковими матеріалами, підручниками, а також технічними засобами.

У кожному білеті поєднується матеріал теоретичного та прикладного характеру з операційними завданнями, покликаними виявити вміння використовувати категоріальний апарат, методи даної спеціальності, а також здійснювати відповідні розрахунки. Тобто в змісті екзаменаційного білету відбито основні функції, що виконує магістр: аналітичну, організаційну, обліково-статистичну, контрольну та інформаційну.

^

Перелік ПИТАНЬ

 1. Види маркетингових досліджень.

 2. Інструментарій маркетингових досліджень.

 3. Використання інструментів маркетингу на різних стадіях життєвого циклу товарів.

 4. Дослідження мотивації споживачів.

 5. Історичні аспекти й сучасний стан маркетингових досліджень.

 6. Історичні та економічні передумови виникнення сучасної концепції маркетингу.

 7. Концептуальні підходи до управління фірмою в ринкових умовах.

 8. Маркетинг у сфері послуг і некомерційної діяльності.

 9. Маркетингові дослідження.

 10. Маркетинговий аналіз кон'юнктури ринку.

 11. Метод портфельного аналізу.

 12. Оптова й роздрібна торгівля.

 13. Організація та планування рекламних кампаній.

 14. Організація маркетингових досліджень на підприємстві.

 15. Організація персональних продажів.

 16. Організація сервісного обслуговування на комерційних підприємствах.

 17. Основні концепції управління маркетингом.

 18. Основні етапи розвитку концепції маркетингу.

 19. Оцінка конкурентного середовища організації.

 20. Оцінка стратегічного положення фірми.

 21. Позиціонування та просування товару.

 22. Структура плану маркетингу.

 23. Реклама та стимулювання збуту.

 24. Сегментація ринку та дослідження мотивів поведінки споживачів.

 25. Сучасна концепція маркетингу.

 26. Стратегічний і тактичний контроль маркетингової діяльності підприємства.

 27. Стратегічне планування та управління маркетинговою діяльністю.

 28. Сутність маркетингової політики комунікацій.

 29. Сутність товарної маркетингової політики.

 30. Сутність цінової маркетингової політики

 31. Сутність маркетингової політики розподілу.

 32. Запаси товарів виробничого призначення.

 33. Організаційні форми управління матеріальними ресурсами.

 34. Ринок засобів виробництва, умови його формування й регулювання.

 35. Теоретичні основи управління матеріальними ресурсами

 36. Територіальні аспекти управління матеріальними ресурсами

 37. Види оптових посередників. Оптова та роздрібна торгівля

 38. Організаційні форми оптової торгівлі

 39. Ринок товарів і послуг, його інфраструктура.

 40. Теоретичні основи оптової торгівлі

 41. Формування оптового ринку засобів виробництва

 42. Мети завдання й функції біржової торгівлі. Види біржових угод

 43. Бізнес-план підприємства, умови його розробки.

 44. Види й джерела доходів комерційних підприємств. Фактори, що визначають основу формування валового доходу комерційного підприємства.

 45. Види прибутку комерційного підприємства й механізм його формування. Система факторів, що впливають на прибуток комерційного підприємства.

 46. Призначення, структура й особливості функціонування оборотних коштів комерційних підприємств. Показники, що характеризують ефективність використання оборотних коштів.

 47. Основні принципи й етапи формування цінової політики комерційного підприємства.

 48. Основні етапи процесу планування прибутку на комерційному підприємстві.

 49. Планування доходів комерційного підприємства, етапи й заходи щодо забезпечення його виконання.

 50. Планування обсягу й структури реалізації товарів.

 51. Показники фінансово-економічної діяльності комерційних підприємств.

 52. Склад витрат обігу комерційного підприємства й фактори, що впливають на їх формування.

 53. Товарообіг основний оціночний показник обсягу діяльності й формування ресурсного потенціалу комерційного підприємства, його види й форми.

 54. Характеристика, призначення та структура основних фондів комерційних підприємств. Показники, що характеризують ефективність використання основних фондів.

 55. Економічна сутність, мети завдання й функції комерційної діяльності.

 56. Управління фінансовим станом комерційного підприємства.

 57. Значення універсальності логістичних цілей. Перелік основних логістичних функцій.

 58. Інтерпретація сучасної концепції логістика як наукового напрямку.

 59. Логістичні ланки і їх сутність. Основні показники, які враховуються при створенні логістичних систем.

 60. Основні елементи системи логістики і їх сутність. Поліструктурність та особливості логістичних систем.

 61. Система цілеспрямованої логістики. Інтеграція цілей логістики й підприємства.

 62. Схема розробки й оцінки варіантів логістичної системи.

 63. Формування логістичних систем у сфері виробництва й обороту на мікро- та макрорівні.

 64. Цілі, завдання, забезпечення та функції логістики.

 65. Елементи логістики й створення логістичних систем.

 66. Зв’язки із громадськістю.

 67. Організаційні аспекти міжнародного бізнесу.

 68. Організація зовнішньоторговельних операцій.

 69. Проблеми інтернаціоналізації діяльності підприємств у сучасних умовах.

 70. Стратегічне планування в міжнародному маркетингу.^

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ НА ІСПИТі


Оцінювання здійснюється за 5-, 100-, 200 бальною шкалою.

Кожна вірна відповідь на тестове завдання оцінюється в 5 балів за 100-бальною шкалою. Як що у роботі є виправлення з невірних на вірні відповіді знімається 2 бали.

Абітурієнти, які отримали оцінку «незадовільно» (100-123 бали за 200-бальною шкалою) до подальшого конкурсу не допускаються.


Шкала переводу отриманих абітурієнтами балів у п’ятибальну систему

^ 100-бальна шкала

200-бальна шкала

П’ятибальна шкала

0-49

100-123

«2» (незадовільно)

50-69

124-139

«3» (задовільно)

70-89

140-179

«4» (добре)

90-100

180-200

«5» (відмінно)^

Список рекомендованої літератури

 1. Акимова И.М. Промышленный маркетинг / И. М. Акимова. - 2. изд. -К. : Знання, 2001. - 294 с.

 2. Амблер Т. Практический маркетинг / Тим Амблер. - СПб. и др. : Питер, 2001. -394 с.

 3. Багиев Г.Л. Маркетинг : Учеб. для студентов вузов, обучающ. по экон. специальностям / Г. Л. Багиев, В. М. Тарасевич, X. Анн. - 2-е изд. - М. : Экономика, 2001. - 718 с.

 4. Балабанова Л.В. Маркетинг: Підручник / Л.В. Балабанова. – К.: Знання-Прес, 2004. – 645 с.

 5. Барроу К. Бізнес-план : Практ. посіб. / Колін Барроу, Пол Барроу, Роберт Браун. - 3-тє вид. - К. : Знання, 2001. - 285 с.

 6. Белявцев М.И. Маркетинговый менеджмент : Учеб.пособие / М.И. Белявцев, В.Н. Воробьев. - Донецк: ДонНУ, 2006.-545 с.

 7. .Беляевский И.К. Маркетинговое исследование : информ., анализ, прогноз : Учеб. пособие для студентов вузов / И. К. Беляевский. - М. : Финансы и статистика, 2001. - 319 с.

 8. Бизнес-планирование : Учеб. для студентов вузов, обучающ. по экон спец. / В. М. Попов, С. И. Ляпунов, С. Ю. Муртузалиева и др. - М. : Финансы и статистика, 2001.-672 с.

 9. Болт Г. Дж. Практическое руководство по управлению сбытом : Пер. с англ. / Г. Дж. Болт. - М. : МТ-Пресс, 2001. - 268 с.

 10. Васильев Г.А. Маркетинг : Учеб. пособие для студентов вузов /Г. А. Васильев, Т. А. Гайдаенко. - М. : ЮНИТИ, 2001. - 238 с.

 11. Гаркавенко С.С. Маркетинг : Підруч. для студ. екон. спец, вузів /
  С. С. Гаркавенко. - К. : Лібра, 2002. - 708 с

 12. Гембл П. Маркетинг взаимоотношений с потребителями / П. Гембл,
  М. Стоун, Н. Вудкок. - М. : Фаир-Пресс, 2002

 13. Гончарук Я.А. Маркетинг : Навч. посіб. у тестах / Я. А. Гончарук, А. Ф. Павленко, С. В. Скибінський. - К. : КНЕУ, 2002. - 315 с.

 14. Гордон Ян X. Маркетинг партнерских отношений / Я. X. Гордон. - СПб. и др. : Питер, 2001. - 384 с.

 15. Гузь Н.Г. Моделирование маркетинговых решений в управлении производством / Н. Г. Гузь, А. Г. Ремпель. - Донецк : ИЭП НАН Украины, 1998. - 24 с

 16. Дибб С. Практическое руководство по маркетинговому планированию / С. Дибб, Л. Симкин, Дж. Брэдли. - СПб. и др.:Питер, 2001.-256 с.

 17. Дибб, Салли. Практическое руководство по сегментированию рынка / Дибб С., Симкин Л. - СПб. и др. : Питер, 2001. - 239 с.

 18. Дойль П. Маркетинг, ориентированный на стоимость : Маркетинговые стратегии для обеспечения роста компании и увеличение ее акционерной стоимости / Питер Дойль. - СПб. и др. : Питер, 2001. - 479 с.

 19. Карпова С.В. Международный маркетинг : Учеб. пособие для студентов специальности "Мировая экономика" : Курс лекций / С. В. Карпова. - М. : Экзамен, 2005. – 287 с.

 20. Клофер П. Многоуровневый маркетинг : как преуспеть в сетевом бизнесе / Питер Клофер. - М. : ФАИР-Пресс, 2001. - 336 с.

 21. Корінєв В.Л. Цінова політика підприємства / В. Л. Корінєв. - К. : КНЕУ, 2001. - 257 с.

 22. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент : Экспресс-курс / Филип Котлер. - СПб. : Питер, 2001. - 496 с.

 23. Крофт М. Дж. Сегментирование рынка : Пошаговое руководство по созданию прибыльного бизнеса / М. Дж. Крофт. - СПб. и др. : Питер, 2001. - 123 с

 24. Куденко Н.В. Маркетингові стратегії фірми / Н. В. Куденко. - К.: КНЕУ, 2002. - 245 с.

 25. Майдебура Е.В. Маркетинг услуг / Е. В. Майдебура. - К. : ВИРА-Р, 2001. - 574 с.

 26. Мак-Куэрри Э.Ф. Методы маркетингового исследования : Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальностям психологии / Э. Ф. Мак-Куэрри, Ф. Эдвард. - СПб. : Питер, 2005. - 176 с.

 27. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : Учеб. для студентов вузов, обучающ. по экон. специальностям / В. А. Алексунин, Е. Н. Балыко, А. М. Годин и др. - М. : Маркетинг, 2001. - 516 с.

 28. .О'Шонесси Дж. Конкурентный маркетинг : стратег, подход / Дж. О'Шонесси. -СПб. : Питер, 2001. - 257 с.

 29. Перцовский Н.И. Международный маркетинг : Учеб. для студентов, обу-чающ. по экон. специальностям и направлениям / Н. И. Перцовский, И. А. Спиридонов, С. В. Барсукова. - М. : Высш. шк., 2001. - 239 с.

 30. Постма П. Новая эра маркетинга : Будущее маркетинга в век новых технологий / Пол Постма. - СПб. и др. : Питер, 2002. - 208 с.

 31. Промисловий маркетинг : Навч. посіб. для студ. вузів / О. О. Шубін, О. М. Азарян, Б. 3. Воробйов та ін. - К. : Студцентр, 2002. - 432 с.

 32. Пэйтел К. Секреты успеха в электронном бизнесе / К. Пэйтел, М. П. Мак-Картни. - СПб. и др. : Питер, 2001. - 120 с.

 33. Ромат Е.В. Реклама : Учеб, для вузов / Е. В. Ромат. – 4-е. изд. -СПб. : Питер, 2001. - 492 с.

 34. Святненко В.Ю. Промисловий маркетинг : Навч. посібник / В.Ю. Святненко. - К. : МАУП, 2001. - 262 с.

 35. Смирнов Э.А. Управление качеством рекламы : Учеб. пособие для студентов вузов, обучающ. специальности 350700 "Реклама" / Э. А.
  Смирнов. - М. : РИП-холдинг, 2001. - 263 с.

 36. Смит П. Коммуникации стратегического маркетинга : Учеб. пособие для студентов вузов / П. Смит, К. Бэрри, А. Пулфорд. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 415с.

 37. Товарна інноваційна політика : Підруч. / В. Я. Кардаш, І. А. Павленко, О. К.Шафалюк. - К. : КНЕУ, 2002. - 266 с.

 38. Траут Дж.. Маркетинговые войны / Джек Траут, Эл Райс. - М. и др. : Питер ; СПб. : Питер Принт, 2005. - 254 с.

 39. Федосеев В.В. Экономико-математические методы и модели в маркетинге : Учеб. пособие для студентов вузов, обучающ. по спец. "Маркетинг" / В. В. Федосеев, Н. Д. Эриашвили. - 2-е изд. - М. : ЮНИТИ, 2001. - 159 с.

 40. Федько В.П. Основы маркетинга : Учеб. пособие для студентов вузов / В. П. Федько, Н. Г. Федько. - 2. изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2002. - 480 с.

 41. Федько Н.Г. Маркетинговые коммуникации чУчеб. Пособие для студентов вузов / Н. Г. Федько, В. П. Федько. - Ростов н/Д : Феникс, 2002. - 383с.

 42. Фоксол Г. Психология потребителя в маркетинге / Г. Фоксол, Р. Голдсмит, С. Браун. - СПб. и др. : Питер, 2001. - 352 с

 43. Циганкова Т.М. Управління міжнародним маркетингом :Навч. посіб. /
  Т. М. Циганкова. - К. : КНЕУ, 2001. - 132 с.

 44. Чевертон П. Теория и практика современного маркетинга : Поли, наборстратегий, инструментов и техник / Питер Чевертон. - М. : ФАИР-Пресс, 2002. - 608с.

 45. Шмитт Б. Эмпирическиий маркетинг : Как заставить клиента чувствовать, думать, действовать, а также соотносить себя с вашей компанией / БерндШмитт. - М. : ФАИР-Пресс, 2001. - 390 с.

 46. Эткинсон Дж. Стратегический маркетинг : ситуации, примеры : Учеб. пособие для студентов вузов / Дж. Эткинсон, И. Уилсон. - М. : ЮНИТИ, 2001. - 471 с.

 47. Чевертон П. Теория и практика современного маркетинга : Поли, набор стратегий, инструментов и техник / Питер Чевертон. - М. : ФАИР-Пресс, 2004. - 608с.

 48. Шмитт Б. Эмпирическиий маркетинг : Как заставить клиента чувство
  вать, думать, действовать, а также соотносить себя с вашей компанией / Бернд Шмитт. - М. : ФАИР-Пресс, 2003. - 390 с.

 49. Эткинсон Дж. Стратегический маркетинг : ситуации, примеры : Учеб. пособие для студентов вузов / Дж. Эткинсон, И. Уилсон. - М. : ЮНИТИ, 2003. - 471 с.


Схожі:

Протокол №1 від «23» вересня 2011 р. Голова ради Черніченко Г. О iconПротокол №1 від «23» вересня 2011 р. Голова ради Черніченко Г. О
...
Протокол №1 від «23» вересня 2011 р. Голова ради Черніченко Г. О iconПротокол №1 від «23» вересня 2011 р. Голова ради Черніченко Г. О
Мета вступного іспиту – з’ясування рівня знань та вмінь, необхідних для опанування програми спеціаліста, а також для проходження...
Протокол №1 від «23» вересня 2011 р. Голова ради Черніченко Г. О iconПротокол №1 від «23» вересня 2011 р. Голова ради Черніченко Г. О
Мета вступного іспиту – з’ясування рівня знань та вмінь, необхідних для опанування програми спеціаліста, а також для проходження...
Протокол №1 від «23» вересня 2011 р. Голова ради Черніченко Г. О iconПротокол № від 2011 р. Голова д е. н., проф. Черніченко Г. О
Методичні рекомендації ухвалені на засіданні кафедри менеджменту, протокол № від 2011 р
Протокол №1 від «23» вересня 2011 р. Голова ради Черніченко Г. О iconПротокол №1 від 31. 08. 2009 р. Голова Ради Черніченко Г. О
Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи (для студентів економічного факультету) – Донецьк: ДонНУ, 2010. – 44 с
Протокол №1 від «23» вересня 2011 р. Голова ради Черніченко Г. О iconПротокол №1 від 31. 08. 2009 р. Голова Ради Черніченко Г. О
Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи (для студентів економічного факультету) – Донецьк: ДонНУ, 2010. – 44 с
Протокол №1 від «23» вересня 2011 р. Голова ради Черніченко Г. О iconПротокол №3 від 18. 11. 11 Голова Ради д е. н., проф. Черніченко Г. О
«інноваційний менеджмент» для напряму підготовки 030601 «Менеджмент організацій»
Протокол №1 від «23» вересня 2011 р. Голова ради Черніченко Г. О iconПротокол № від 20 р. Голова ради Черніченко Г. О
...
Протокол №1 від «23» вересня 2011 р. Голова ради Черніченко Г. О iconПротокол № від 20 р. Голова ради Черніченко Г. О
...
Протокол №1 від «23» вересня 2011 р. Голова ради Черніченко Г. О iconПротокол № від 20 р. Голова ради Черніченко Г. О
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи