Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет кафедра прикладної економіки І бізнес-адміністрування програма вступного екзамену в магістратуру за спеціальністю 000013 «Бізнес-адміністрування» icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет кафедра прикладної економіки І бізнес-адміністрування програма вступного екзамену в магістратуру за спеціальністю 000013 «Бізнес-адміністрування»
Скачати 178.11 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет кафедра прикладної економіки І бізнес-адміністрування програма вступного екзамену в магістратуру за спеціальністю 000013 «Бізнес-адміністрування»
Дата03.08.2012
Розмір178.11 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ПРИКЛАДНОЇ ЕКОНОМІКИ І БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ


ПРОГРАМА


вступного екзамену

в магістратуру

за спеціальністю 8.000013 «Бізнес-адміністрування»


Затверджена на засіданні

кафедри прикладної економіки,

протокол № __1___

від _21 вересня _ 2010 р.


Донецьк 2010

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНАПретенденти на навчання мають орієнтуватися у загальній теорії менеджменту, володіти питаннями, пов’язаними з організацією виробництва, економікою підприємства, податковою системою і т.п., тому програма державного екзамену складається з блоків теоретичних питань за наступними напрямками: «Менеджмент», «Інноваційний менеджмент», «Економіка підприємства», «Операційний менеджмент», «Планування діяльності підприємства», «Інвестиційний менеджмент», «Антикризове управління», «Стратегічне управління», «Державне регулювання економіки», «Податки і податкова політика в Україні», «Прогнозування».


^ ПИТАННЯ ПРОГРАМИ ЗА НАПРЯМКАМИ


 1. МЕНЕДЖМЕНТ
 1. Поняття, сутність і зміст менеджменту. Предмет і об’єкт менеджменту як науки.

 2. Організація як об’єкт менеджменту.

 3. Внутрішня і зовнішня середа організації. Характеристика її елементів.

 4. Життєвий цикл організації, задачі менеджменту на кожному з етапів циклу.

 5. Поняття стратегії, характеристика стратегічних альтернатив. Чинники, що впливають на вибір стратегії.

 6. Зростання і розвиток. Внутрішнє і зовнішнє зростання організації. Зливання і поглинання як форми зовнішнього росту фірми.

 7. Організація як загальна функція менеджменту.

 8. Мотивація як загальна функція управління.

 9. Контроль як загальна функція управління.

 10. Комунікації в управлінні організацією. Чинники, що знижують ефективність комунікацій.

 11. Поняття впливу і власті в організації.

 12. Управління конфліктами в організації.

 13. Системний підхід в управлінні.ЛІТЕРАТУРА

 1. Кузнецов Ю.В., Подлесных В.И. Основы менеджмента. – М.: ОЛБИС, 1997. – 192 с.

 2. Киржнер Л.А., Киенко Л.П., Лепейко Т.И., Тимонин А.М. Менеджмент организаций: Учебное пособие. – К.: КНТ, 2006, - 688 с.

 3. . Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. – М.: Дело, 1992. – 702 с.

 4. Менеджмент организации: теория и практика / Кол. авторов /. Донецк: ДонНУ, 2002. – 235 с.

 5. Мартиненко М.М. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Каравела, 2005. – 496 с.^

2. ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

 1. Зміст процесу «наука-техніка-виробництво».

 2. Типи інноваційних стратегій.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Василенко О.М. Инновационный менеджмент. – К.: КНЭУ, 2005.

 2. Инновационный менеджмент: Учебник вузов / С.Д. Ильенкова, Л.М. Гохберг, С.Ю. Ягудник и др. / Под ред. С.Д. Ильенковой. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. - 327 с.

3. Економіка пІДПРИЄМТСВА


 1. Нормування оборотних коштів.

 2. Складання кошторису витрат на виробництво.

 3. Ціль і послідовність складання кошторису витрат на виробництво.ЛІТЕРАТУРА

 1. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. Підручник. – К.: КНЕУ, 2005.

 2. Примак Т.О. Економіка підприємства: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 2006.

 3. Україна. Закони. Господарський кодекс України: Офіційний текст. – К.: Кондор, 2004. – 208 с.^

4. ОперацІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

 1. Зміст операційної діяльності і порядок формування операційного прибутку.

 2. Управління формуванням операційного прибутку.

 3. Поняття операційного леверіджу.ЛІТЕРАТУРА

 1. Алексеев Б.И., Солопихин В.В., Алексеев С.Б. Стратегическое управление. Учебное пособие. Донецк, ДонНУ, 2005.

 2. Курочкин А.С. Операционный менеджмент: Учеб. пособие. - К.: МАУП, 2000, 144 с.

 3. Орлов О.А. Планування діяльності промислового підприємства. – К.: Видавничий дім «Скарби», 2002.

 4. Саврунов Н.Т., Закиров Ш.М. Организация производства. - СПб, 2002.

 5. Сытник Л.С. Фінансовий менеджмент: Навч.посіб. – Донецьк: ДонНУ, 2005.

 6. Экономика предприятий. Учебник под ред. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЭУ, 2005.


^ 5. ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ


 1. Планування собівартості на промисловому підприємстві: складання кошторису витрат, калькулювання собівартості, зниження собівартості за чинниками.

 2. Структура і показники фінансового плану підприємства.

 3. Розрахунок фінансових бюджетів і їх роль у фінансовому плануванні.ЛІТЕРАТУРА

 1. Ильин А.И. Планирование на предприятии: Учеб. пособие. В 2 ч. – Мн.: ООО «Новое знание», 2000. – 312 с.

 2. Іванова В.В. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 472 с.

 3. О.О. Орлов. Планування діяльності промислового підприємства. – Київ, Видавн. дім «Скарби», 2002.

 4. Організація і планування на підприємстві: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006, - 528 с.^

6. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

 1. Поняття інвестиції. Необхідність і значення визначення вартості грошей у часі. Чинники, що впливають на зміну вартості грошей у часі.

 2. Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошей за простими і складними відсотками. Ануїтет. Використання відсоткового чинника при обґрунтуванні інвестиційних проектів.

 3. Базові принципи і методи оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів.

 4. Цінні папери. Управління фінансовими інвестиціями.

 5. Інвестиційні ризики.ЛІТЕРАТУРА

 1. Пересада А.А. та ін. Інвестування: Навч-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2001. – 251 с.

 2. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. – К. – 2002.

 3. Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні. – К.: Лібра, 1998. – 392 с.

 4. Закони України «Про інвестиційну діяльність» (1991 р.), «Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні» (2003 р.)^

7. АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ

 1. Ознаки неплатоспроможності підприємства і банкрутства.

 2. Антикризове управління підприємством.

 3. Причини виникнення кризи підприємства.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства. Наказ Міністерства економіки України № 14 від 19 січня 2006 р.

 2. Антикризисное управление: Учебник/Под ред. Э.М. Короткова. – М. – 2000. – 432 с.

 3. Ситник Л.С. Організаційно-економічний механізм антикризового управління підприємством. – Донецьк: ІЕП НАН України. – 2000. – 504 с.

 4. Терещенко О.О. Антикризове фінансове управління на підприємстві. – К.: КНЕУ. – 2006. – 268 с.


8. СтратегІчне управління


 1. Системи збалансованих показників.

 2. Конкурентні стратегії підприємства. Конкурентні переваги підприємства.

 3. Метод оцінки інформації про зовнішнє і внутрішнє середовище (SWOT-аналіз).ЛІТЕРАТУРА

 1. Ансофф И. Стратегическое управление. – Москва: Экономика, 1988. – 265 с.

 2. Кинг У., Клиланд Д. Стратегическое планирование и хозяйственная политика. – М.: Прогресс, 1982.

 3. Винокуров В.А. Организация стратегического управления на предприятии. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. – 160 с.^

9. державне РЕГУЛюВАНня еКОНОМіКИ

 1. Об’єкти, суб’єкти і функції державного регулювання економіки. Методи державного регулювання економіки.

 2. Поняття, цілі і інструменти державної грошово-кредитної політики.ЛІТЕРАТУРА

 1. Панасюк Б.Я. Прогнозування та регулювання розвитку економіки. – К.: Поліграфкнига, 1998.

 2. Стеченко Д. Державне регулювання економіки. – К.: МАУП, 2000.

 3. Чистов С.М. Державне регулювання економіки. – К.: КНЕУ, 2002.


10. ПРОГНОЗУВАННЯ


 1. Моделі прогнозування соціально-економічних явищ і об’єктів.

 2. Застосування моделей лінійної регресії для прогнозування соціально-економічних явищ.ЛІТЕРАТУРА

 1. Холдек К., Піл Д.А., Томпсон Дж. А. Економічне прогнозування: вступ. _ К.: Інформатика-емц, 1996. - 216с.

 2. Эддоус З.М., Стенсфилд Р. Методы принятия решений /Пер. с англ. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. - 590с.

 3. Александров И.А. Экономический рост и окружающая среда (введение в методологию измерения и анализа). - Донецк: ИЭП НАН Украины, 1996. - 158 с.^ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ


ДЛЯ ПОСТУПАЮЧИХ НА МАГІСТЕРСЬКУ ПРОГРАМУ МБА


Тест 1. До якого з видів управління відноситься менеджмент?

 1. Управління основним виробництвом.

 2. Управління людьми у політичній сфері.

 3. Управління технологічними процесами.

 4. Управління людьми у процесі суспільного виробництва.


Тест 2. Назвіть вимоги до організації:

 1. Наявність, принаймні, двох людей, що вважають себе членами групи.

 2. Наявність, принаймні, трьох людей, що вважають себе членами групи.

 3. Наявність, принаймні, однієї цілі, яку приймають як загальну усі члени групи.

 4. Наявність членів групи, що працюють разом, щоб досягти значимої для усіх цілі.


Тест 3. Назвіть ресурси, які складають об’єкт перетворення у корисний результат в організації:

 1. Матеріальні.

 2. Національні.

 3. Демографічні.

 4. Трудові.

 5. Фінансові.

 6. Природні.

 7. Інформаційні.


Тест 4. Сконструюйте визначення поняття «організація»:

 1. Яка переслідує досягнення певних цілей.

 2. Об’єкт і суб’єкт управління.

 3. Свідоме об'єднання людей.

 4. Горизонтальний розподіл праці.


Тест 5. Перелічить загальні характеристики організації:

 1. Наявність ресурсів.

 2. Взаємозв’язок з зовнішньою середою.

 3. Відсутність взаємозв’язку з зовнішньою середою.

 4. Горизонтальний розподіл праці.

 5. Вертикальний розподіл праці.

 6. Відсутність внутрішньої структури.

 7. Необхідність управління.


Тест 6. Назвіть чинники зовнішньої середи прямого впливу на організацію:

 1. Економіка.

 2. Споживачі.

 3. Екологія.

 4. Конкуренти.

 5. Науково-технічний прогрес.

 6. Постачальники.

 7. Адміністративні органи.


Тест 7. Стратегічне планування вирішує такі важливі проблеми як:

 1. Адаптація підрозділу до зовнішньої середи.

 2. Забезпечення нововведень в організації.

 3. Внутрішня координація.

 4. Сприятливість організації підрозділів.

 5. Розподіл ресурсів.


Тест 8. У якому порядку реалізуються основні (загальні) функції управління?

 1. Організація, планування, контроль, мотивація.

 2. Планування, організація, контроль, мотивація.

 3. Планування, організація, мотивація, контроль.

 4. Організація, контроль, мотивація, планування.


Тест 9. Що слід розуміти під організаційною структурою управління?

1. Склад ланок управління організацією.

2. Супідрядність управлінських взаємозалежних ланок управління.

3. Результат розподілу управлінських дій.


Тест 10. На що переважно направлені функції менеджменту?

1. На розподіл виробничих завдань.

2. На досягнення певної цілі організації.

3. На досягнення відповідних соціально-економічних показників діяльності організації.

4. На досягнення запланованого прибутку (доходу).


Тест 11. Хто розподіляє функції управління в організації?

1. Керівник організації.

2. Фахівці.

3. Робочі.

4. Фахівці і робочі.


Тест 12. Розподіл функцій у підрозділі здійснює:

1. Керівник підрозділу.

2. Керівник підприємства.

3. Відділ персоналу.

4. Економісти.


Тест 13. Які функції менеджменту слід вважати загальними?

1. Контроль і організація.

2. Планування, організація, мотивація і контроль.

3. Планування і мотивація.

4. Організація і контроль.


Тест 14. Які аспекти діяльності організації охоплюють функції менеджменту?

1. Усі аспекти.

2. Окремі аспекти.

3. Тільки окремі.

4. Усі відповіді вірні.


Тест 15. Що таке функції менеджменту?

1. Конкретний особливий вид діяльності, який визначає напрямки або

стадії процесу управління.

2. Вид управлінської діяльності.

3. Стадії процесу управління.

4. Вид діяльності.

Тест 16. Що повинні відображати функції менеджменту?

1. Основні закономірності управління системами.

2. Основні властивості, зв'язки і відносини управління.

3. Основні завдання системи, яка управляє і якою управляють.

4. Відносини, що складаються між системами, яка управляє і якою управляють.


Тест 17. За допомогою аналізу зовнішнього середовища організації її керівник може:

1. Визначити стратегію і тактику своїх конкурентів.

2. Визначити і оцінити зміни, які можуть сприяти або перешкоджати досягненню цілей організації.

3. Оцінити зміни, які перешкоджають досягненню цілей.

4. Вивчити зміни, які відбуваються навколо організації.


Тест 18. Цілі організації повинні задовольняти таким основним вимогам:

1. Досяжність, конкретність, орієнтація в часі.

2. Досяжність і орієнтація в часі.

3. Орієнтація в часі і конкретність.


Тест 19. На поведінку чоловіка в організації роблять вплив функції управління:

1. Організація.

2. Планування.

3. Мотивація.

4. Координація.


Тест 20. Що слід розуміти під функцією планування?

1. Постановка цілей організації.

2. Постановка задач.

3. Визначення напрямків розвитку організації.

4. Постановка цілей і задач розвитку об’єктів управління, визначення шляхів і засобів їх досягнення.


Тест 21. Планування – це:

 1. Засіб, за допомогою якого забезпечується єдиний напрям зусиль членів організації для досягнення її цілей.

 2. Розробка можливих варіантів розвитку організації.

 3. Розробка завдань для підлеглих.

 4. Аналіз можливих змін в діяльності організації.


Тест 22. Під стратегією організації слід розуміти:

1. Комплексний план отримання прибутку у перспективному періоді

2. План реалізації цілей.

3. Всебічний комплексний план, призначений для реалізації місії і досягнення мети.

4. Поточні плани для досягнення мети.


Тест 23. Під функцією мотивації слід розуміти:

1. Процес спонуки себе і інших до ефективнішої діяльності і досягнення поставленої перед організацією мети.

2. Процес досягнення поставленої перед адміністрацією мети.

3. Спонука себе до ефективної діяльності.

4. Спосіб впливу на персонал з метою досягнення мети організації.


Тест 24. Повноваження – це:

1. Право розпоряджатися всіма ресурсами.

2. Право видавати завдання.

3. Право приймати рішення.

4. Обмежене право використовувати всі види ресурсів організації для досягнення поставленої мети.


Тест 25. Коли здійснюється поточний контроль в організації?

1. В ході проведення певних робіт.

2. Після проведення певних робіт.

3. До фактичного початку певних робіт.

4. Тоді, коли зручно керівникові.


Тест 26. Як в організації оформляється делегування повноважень?

1. Видається наказ, розробляється посадова інструкція.

2. Існує усна домовленість між керівником і підлеглим.

3. Керівник у письмовій формі дає підлеглому завдання.

4. Підлеглий бере їх сам, погоджуючись виконувати ту або іншу справу.


Тест 27. Суть якої системи організації полягає в тому, що керівник є одноосібним керівником:

1. Функціональної.

2. Лінійної.

3. Лінійно-функціональної.

4. Секційної.


Тест 28. Про який тип взаємозв'язків в організації йдеться? Це взаємодія не між окремими посадами, а між окремими індивідами:

1. Лінійні.

2. Горизонтальні.

3. Функціональні.

4. Неформальні


Тест 29. Цінність винагороди працівника організації - це:

 1. Передбачення поведінки працівника, що отримав винагороду.

 2. Передбачення відношення працівника до виконання своїх функцій.

 3. Передбачення поведінки працівника.

 4. Передбачення ступеня відносного задоволення, яке відчуває працівник, що отримав певну винагороду.


Тест 30. Чому необхідно здійснювати контроль за виконанням управлінських рішень?

 1. Щоб своєчасно виявити відхилення з приводу управлінських рішень і прийняти відповідні заходи по усуненню.

 2. Тому, що є працівники, які безвідповідально відносяться до своїх обов'язків.

 3. Щоб виконавці боялися і добре їх виконували.

 4. Щоб виконавці своєчасно виконували завдання.


Тест 31. Що передбачає функція контролю?

1. Виявлення відхилень від встановлених норм і правил.

2. Спостереження за дотриманням об'єктами управління певних норм і правил.

3. Спостереження за роботою людей.

4. Систематичне спостереження за діяльністю об'єкту управління з метою виявлення відхилень від встановлених норм і правил в процесі виконання певних завдань.


Тест 32. Управлінське рішення - це:

 1. Форма управлінської діяльності менеджера з метою виконання завдань.

 2. Результат діяльності менеджерів.

 3. Форма управління організацією.

 4. Основна форма впливу менеджера на об’єкт управління з метою досягнення поставлених цілей.


Тест 33. Які існують види контролю?

 1. Попередній і завершальний.

 2. Попередній і поточний.

 3. Попередній, поточний і підсумковий.

 4. Поточний і завершальний.


Тест 34. Контроль повинен бути:

 1. Об'єктивним, діловим, ефективним, систематичним і голосним.

 2. Об'єктивним і голосним.

 3. Голосним і дієвим.

 4. Ефективним.


Тест 35. Що слід розуміти під контролем як функцією менеджменту?

 1. Систему спостереження за виконанням персоналом виробничих завдань.

 2. Систему спостереження за дотриманням персоналом відповідних нормативів.

 3. Систему спостереження за дотриманням персоналом встановлених стандартів.

 4. Систему спостереження і перевірки відповідності функціонування підприємства встановленим стандартам і іншим нормативам, прийнятим планом, програмами.


Тест 36. Метод мозкового штурму в ухваленні рішень полягає в організації:

 1. Колективного обговорення тільки окремих проблем і вироблення рішення.

 2. Колективного обговорення проблем і вироблення оптимального рішення.

 3. Переважно колективного обговорення окремих проблем.

 4. Обговорення актуальних проблем.


Тест 37. Які з приведених параметрів відносяться до повністю керованим?

1. Продуктивність праці.

2. Міжособові відносини в колективі.

3. Кон'юнктура цін на продукцію, що випускається.


Тест 38. Що таке рішення в загальному вигляді?

1. Будь-який результат розумової діяльності людини.

2. Дії керівника в рамках своїх функцій.

3. Розпорядження керівника, підтримане колективом.


Тест 39. Що таке «проблема»?

1. Розузгодження між метою і відповідною їй конкретною ситуацією.

2. Невирішені завдання.

3. Набір причин, що заважають досягненню мети організації.


Тест 40. Чи є відмінності терміну «потреби» від терміну «інтереси людини»?

1. Так. Потреби відображають життєво важливі для людини категорії, а інтереси – це суб'єктивні для людини категорії.

2. Немає. Це синоніми. Наприклад, потреба в хорошій музиці є у кожної людини, що аналогічно інтересу до хорошої музики.

3. Так. Це залежить від конкретної людини, його розвитку, життєвого досвіду.


Тест 41. Аналіз є:

 1. Виявлення зв'язку і залежності між окремими частинами предмету, що вивчається, розділення явища або предмету на елементи.

 2. Усунення дії зовнішнього оточення.


Тест 42. По рівню інформаційного забезпечення виділяють:

1. Перспективний аналіз.

2. Аналіз стадій розширеного відтворення.

3. Зовнішній фінансовий аналіз.


Тест 43. За змістом процесу управління виділяють:

1. Внутрішній управлінський аналіз.

2. Зовнішній фінансовий аналіз.

3. Оперативний аналіз.


Тест 44. По характеру об'єктів управління виділяють:

1. Внутрішній управлінський аналіз.

2. Оперативний аналіз.

3. Підсумковий аналіз.

4. Аналіз складових елементів виробництва і виробничих відносин.

5. Аналіз за завданням контрагентів.


Тест 45. По критерію періодичності виділяють:

1. Річний аналіз.

2. Оперативний аналіз.

3. Підсумковий аналіз.


Тест 46. Ринкова вартість всіх кінцевих товарів і послуг, вироблених в економіці протягом даного року, за мінусом чистого чинника доходу від іноземного сектора означає:

 1. ВНП.

 2. Національний дохід.

 3. ВВП.

 4. ЧНП.


Тест 47. Природний рівень (норма) безробіття характеризує ситуацію, коли:

1. Є тільки циклічне безробіття;

2. Відсутні резерви зростання об'єму виробництва;

3. Економіка знаходиться на рівні потенційного ВНП;

4. Відсутнє структурне і циклічне безробіття.


Тест 48. Постійні витрати, пов'язані з виробництвом певного товару даною фірмою, ділені на різницю між ціною цього товару і змінними витратами на виробництво одиниці товару, визначають:

1. Точку беззбиткової фірми в натуральному виразі;

2. Природну норму прибутковості;

3. Витрати на одиницю вартості продукції, що випускається;

4. Питома вага граничного (маржінального) доходу в ціні товару.


Тест 49. Яка з перерахованих подій є прикладом структурного безробіття?

1. Будівельний робочий не має роботи в зимовий період;

2. Працівник машинобудівного заводу звільнений з роботи із-за скорочення попиту;

3. Випускник Вузу, програміст за фахом шукає роботу;

4. Сталевар заміщений на робочому місці роботом.


Тест 50. При приведенні поточних грошових вартостей до майбутнього моменту часу здійснюється процедура, яка називається:

1. Нарахування складних відсотків.

2. Дисконтування.

3. Дефлірованіє.

4. Індексування.

^
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬЗнання претендентів на навчання оцінюються за 200-бальною шкалою:


 1. Оцінка «відмінно» ставиться за 180-200 набраних балів,

 2. Оцінка «добре» ставиться за 150-179 набраних балів,

 3. Оцінка «задовільно» ставиться за 120-149 набраних балів,

 4. Оцінка «незадовільно» ставиться за набрані 1-119 балів.


Кількість балів, які проставляються за відповідь на питання завдання, залежать від кількості правильних відповідей.

Тестове завдання складається з 20 питань, і правильна відповідь на кожний з них еквівалентна 10 балам.

Для отримання оцінки «відмінно» необхідно правильно відповісти на 19-20 питань, оцінки «добре»  на 15-18 питань, оцінки «задовільно»  12-14 питань.


Зав. кафедри Т.В.Орехова

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет кафедра прикладної економіки І бізнес-адміністрування програма вступного екзамену в магістратуру за спеціальністю 000013 «Бізнес-адміністрування» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет кафедра прикладної економіки І бізнес-адміністрування програма вступного екзамену в магістратуру за спеціальністю 000013 «Бізнес-адміністрування»
«Інноваційний менеджмент», «Економіка підприємства», «Операційний менеджмент», «Планування діяльності підприємства», «Інвестиційний...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет кафедра прикладної економіки І бізнес-адміністрування програма вступного екзамену в магістратуру за спеціальністю 000013 «Бізнес-адміністрування» iconПрограма фахового вступного випробування, спеціальність 18010016 «Бізнес-адміністрування», освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»
Вступний іспит до магістратури за спеціальністю «Бізнес-адміністрування» проходитиме у вигляді співбесіди по підготовленому есе
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет кафедра прикладної економіки І бізнес-адміністрування програма вступного екзамену в магістратуру за спеціальністю 000013 «Бізнес-адміністрування» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Тернопільський національний економічний університет Факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки
Оцінка знань вступників із фахового вступного випробування з бізнес-адміністрування проводиться за програмою, яка затверджена на...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет кафедра прикладної економіки І бізнес-адміністрування програма вступного екзамену в магістратуру за спеціальністю 000013 «Бізнес-адміністрування» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Тернопільський національний економічний університет Факультет довузівської, післядипломної та магістерської підготовки «затверджую»
Оцінка знань вступників із фахового вступного випробування з бізнес-адміністрування проводиться за програмою, яка затверджена на...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет кафедра прикладної економіки І бізнес-адміністрування програма вступного екзамену в магістратуру за спеціальністю 000013 «Бізнес-адміністрування» iconРобоча програма навчальної дисципліни «фінансовий менеджмент» для студентів спеціальності 000013 «Бізнес-адміністрування»
Робоча програма ухвалена на засіданні кафедри прикладної економіки, протокол №2 від 20. 10. 2009 р
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет кафедра прикладної економіки І бізнес-адміністрування програма вступного екзамену в магістратуру за спеціальністю 000013 «Бізнес-адміністрування» iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 18010016 “Бізнес-адміністрування” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр
Підготовка магістрів з „Бізнес-адміністрування” здійснюється на основі базової або повної вищої освіти будь-якого напряму підготовки...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет кафедра прикладної економіки І бізнес-адміністрування програма вступного екзамену в магістратуру за спеціальністю 000013 «Бізнес-адміністрування» iconПрограма фахового вступного випробування на спеціальність 18010016 “Бізнес-адміністрування” освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр
Підготовка магістрів з „Бізнес-адміністрування” здійснюється на основі базової або повної вищої освіти будь-якого напряму підготовки...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет кафедра прикладної економіки І бізнес-адміністрування програма вступного екзамену в магістратуру за спеціальністю 000013 «Бізнес-адміністрування» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни полтавський національний технічний університет імені юрія кондратюка факультет менеджменту та бізнесу
Ключові переваги магістерської програми «Бізнес-адміністрування» (мба) в Полтнту
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет кафедра прикладної економіки І бізнес-адміністрування програма вступного екзамену в магістратуру за спеціальністю 000013 «Бізнес-адміністрування» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики затверджую
Моделювання бізнес-процесів на прикладі системи адміністрування конференцій з використанням windows workflow foundation
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький національний університет кафедра прикладної економіки І бізнес-адміністрування програма вступного екзамену в магістратуру за спеціальністю 000013 «Бізнес-адміністрування» iconМетодичні вказівки до виконання практичних, самостійних робіт та контрольної роботи з курсу „Маркетинг інновацій" для слухачів фпф спеціальності 000013 "Бізнес-адміністрування" усіх форм навчання
Маркетинг інновацій” для слухачів фпф спеціальності 000013 "Бізнес-адміністрування" усіх форм навчання
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи