Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма
Сторінка1/13
Дата10.09.2012
Розмір0.96 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ


Кафедра адміністративного права


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни «Кримінальне право» (Особлива частина)

галузь знань 0304 «Право»

напрям підготовки 6.030401 «Право»

освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

форма навчання – денна

курс – 3


ЗАТВЕРДЖЕНА

на засіданні кафедри

адміністративного права

Протокол №8 від 06.01.2012


Донецьк – 2011

Робоча навчальна програма дисципліни «Кримінальне право» (Особлива частина) для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030401 «Право» / укладач А.Г. Заяц. – Донецьк: ДонДУУ, 2011. – 60 с.

Вміщує тематичний план, способи проведення поточного і підсумкового контролю знань, перелік методичної літератури.


Укладач

Ст. викладач кафедри

адміністративного права А.Г. Заяц


Програму розглянуто та ухвалено на засіданні

ПМК публічно-правових дисциплін

Протокол № 4 від 30.12.2011


Завідувач кафедри

адміністративного права,

к.ю.н., доцент І.Л. Олійник

ЗМІСТ

Робочої навчальної програми


Стор.


1. Мета і завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі

2. Розподіл дисципліни (навчального модуля) на змістові модулі,

її обсяг і форми модульного контролю

3. Бальна шкала рейтингової оцінки дисципліни

(навчального модуля)

4. Засоби контролю знань студентів з кожного залікового модуля

5. Критерії оцінювання знань студентів з кожного залікового модуля

6. Перелік питань до підсумкового контролю знань студентів

7. Плани проведення семінарських занять з кожного змістового

модуля з визначенням літературних джерел, індивідуальних завдань

та переліку питань для самоконтролю

8. Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та підготовки до семінарських занять, засоби його контролювання з кожного змістового модуля…………………………………………………...34

9. Список методичної літератури, нормативних матеріалів……………37

^ 1. Мета і завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі


Програма складена відповідно до діючого на факультеті права та соціального управління ДонДУУ навчального плану. Який передбачає підготовку фахівців з освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» господарсько-правовий профіль.

Навчальна дисципліна «Кримінальне право України» (Особлива частина) належить до нормативного циклу фундаментальних і професійно-орієнтованих навчальних дисциплін. На його базі розвиваються інші науки кримінального циклу (кримінальний процес, криміналістика, кримінологія, кримінально-виконавче право та ін.).

Приступаючи до вивчення особливої частини кримінального права варто мати на увазі, що саме Особлива частина кримінального права є ключем до всього курсу, основою його успішного освоєння.

При підготовці до занять і на заняттях необхідно керуватися Кримінальним Кодексом України, навчальною, науковою літературою, практикою роботи судів України по кримінальних справах, що керуються роз'ясненнями Пленуму Верховного Суду України, робочою і навчальною програмою, теоретичний матеріал вказувати з практикою роботи суду, прокуратури.

Метою досліджуваного курсу є одержання студентами необхідних і достатніх знань і первинних практичних навичок для проведення самостійних наукових досліджень, юридичного аналізу фактичних обставин зроблених суспільно небезпечних діянь і прийняття правильних рішень по досліджуваних питаннях.

Засвоївши всі теми в обсязі програми, студенти зобов'язані знати:

 1. діюче кримінальне законодавство України;

 2. загальнотеоретичні положення науки кримінальне право;

 3. практику його застосування судами, органами дізнання, прокуратурою, адвокатами.

Зобов'язані вміти:

 1. Правильно тлумачити і застосовувати норми кримінального права до конкретних життєвих фактів.

 2. Орієнтуватися в діючому кримінальному законодавстві, ознаках окремих складів злочинів.

 3. Відмежовувати одне суспільно небезпечне діяння від іншого.

 4. Відрізняти одні склади діянь від інших подібних з ними по деяких ознаках складів злочинів, щоб безпомилково кваліфікувати вчинене.

 5. Самостійно поповнювати і поглиблювати свої знання.

 6. Юридично правильно обґрунтовувати і відстоювати свою позицію, захищати права, свободи і законні інтереси громадян, юридичних осіб, суспільства і держави.


^ 2. Розподіл дисципліни на змістові модулі,

її обсяг і форми модульного контролю


Дисципліна

Кримінальне право

(Особлива частина)

Семестр

2

Курс

3

Тип дисципліни

професійно-орієнтована

Кількість кредитів:

6

Змістових модулів

21

Залікових модулів

4

Форми та методи навчання

Лекції, семінари, індивідуальні заняття, консультації

Загальна кількість годин

216

Форми та засоби контролю знань

Модульний контроль, підсумковий контроль –іспит.

Технологія їх проведення – рейтингова оцінка за 100-бальною шкалою.


^ 3. Бальна шкала рейтингової оцінки


Оцінка за шкалою

ЕСТS


Визначення

За

національною системою

За

Системою

ДонДУУ

А

Відмінно – відмінне виконання роботи або відповіді без помилок

5

(відмінно)

90-100

В

Дуже добре – виконання роботи з незначними помилками (до 5%)

4 (добре)

82-89

C

Добре – в загалі правильна робота, відповідь з кількома незначними помилками (до 10%)

75-81

D

Задовільно – непогано, але з певною кількістю помилок, які не заважають достатньо повному висвітленню питання, відповіді (до 25%)

3

(задовільно)

69-74

Е

Достатньо – виконання робіт задовольняє мінімальні критерії для позитивної оцінки (до 40%)

60-68

FX

Незадовільно – потрібно додатково працювати для отримання позитивної оцінки

2 (незадовільно)

35-59

F

Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота для отримання позитивної оцінки

1-34^ 4. Засоби контролю знань студентів з кожного залікового модуля

Розподіл дисципліни на змістові модулі, їх обсяг і форми модульного контролю

Кримінальне право (Особлива частина)

Модуль

Всього годин

Лекції

Семінари

Індивідуальні заняття

СРС

Консультації

Форми контролю (модульна, підсумкова, контрольна робота, тести)

1

2

3

4

5

6

7

8

Заліковий модуль 1


Змістовий модуль 1. Поняття і система Особливої частини кримінального права . Наукові основи кваліфікації злочинів

4

2
2

2
Вирішення ситуаційних задач, складання структурно-логічних схем

Змістовий модуль 2. Злочини проти основ національної безпеки України

7

2

2

2

2

1

Усне опитування, рішення ситуаційних задач, доповіді, складання структурно-логічних схем, реферати, тести

Змістовий модуль 3. Злочини проти життя та здоров’я особи

14

4

2

4

4

2

Усне опитування, рішення ситуаційних задач, доповіді, складання структурно-логічних схем, реферати, тести

Змістовий модуль 4. Злочини проти волі, честі та гідності особи

8

2

2

4

2

2

Усне опитування, рішення ситуаційних задач, доповіді, складання структурно-логічних схем, реферати, тести


Заліковий модуль 2


Змістовий модуль 5. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи

7

2

2

2

2

1

Усне опитування, рішення ситуаційних задач, доповіді, складання структурно-логічних схем, реферати, тести

Змістовий модуль 6. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини та громадянина

9

2

2

4

4

1

Усне опитування, рішення ситуаційних задач, доповіді, складання структурно-логічних схем, реферати, тести

Змістовий модуль 7. Злочини проти власності

16

6

2

4

4

2

Усне опитування, рішення ситуаційних задач, доповіді, складання структурно-логічних схем, реферати, тести

Змістовий модуль 8. Злочини у сфері господарської діяльності

14

4

2

4

4

2

Усне опитування, рішення ситуаційних задач, доповіді, складання структурно-логічних схем, реферати, тести


Заліковий модуль 3Змістовий модуль 9. Злочини проти довкілля

10

2

2

2

4

2

Усне опитування, рішення ситуаційних задач, доповіді, складання структурно-логічних схем, реферати, тести

Змістовий модуль 10. Злочини проти громадської безпеки

9

2

2

4

3

2

Усне опитування, рішення ситуаційних задач, доповіді, складання структурно-логічних схем, реферати, тести


Змістовий модуль 11. Злочини проти безпеки виробництва

7

2

2

4

2

1

Усне опитування, рішення ситуаційних задач, доповіді, складання структурно-логічних схем, реферати, тести

Змістовий модуль 12. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту

12

2

2

2

4

2

Усне опитування, рішення ситуаційних задач, доповіді, складання структурно-логічних схем, реферати, тести


Заліковий модуль 4Змістовий модуль 13. Злочини проти громадського порядку та моральності

7

2

2

2

2

1

Усне опитування, рішення ситуаційних задач, доповіді, складання структурно-логічних схем, реферати, тести

Змістовий модуль 14. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення

12

4

2

4

4

2

Усне опитування, рішення ситуаційних задач, доповіді, складання структурно-логічні схем, реферати, тести

Змістовий модуль 15. Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призиву по мобілізації

9

2

2

3

2

1

Усне опитування, рішення ситуаційних задач, доповіді, складання структурно-логічних схем, реферати, тести

Змістовий модуль 16. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громади

12

2

2

2

4

2

Усне опитування, рішення ситуаційних задач, доповіді, складання структурно-логічних схем, реферати, тести


Заліковий модуль 5


Змістовий модуль 17. Злочини в сфері службової діяльності та професіональної діяльності, пов’язані з наданням публічних послуг

16

6

2

2

4

2

Усне опитування, рішення ситуаційних задач, доповіді, складання структурно-логічних схем, реферати, тести

Змістовий модуль 18. Злочини проти правосуддя

11

2

2

2

4

2

Усне опитування, рішення ситуаційних задач, доповіді, складання структурно-логічних схем, реферати, тести

Змістовий модуль 19. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів) , систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку

6

1

2

2

2

1

Усне опитування, рішення ситуаційних задач, доповіді, складання структурно-логічних схем, реферати, тести

Змістовий модуль 20. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини).


42


32


Вирішення ситуаційних задач, складання структурно-логічних схем

Змістовий модуль 21. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку

3

1
3

2
Вирішення ситуаційних задач, складання структурно-логічних схем


Всього

216

54

36

63

63
^ 5. Критерії оцінювання знань студентів з кожного модуля


Модулі

Кількість балів за видами роботиВідвідування лекцій, семінарів, наявність конспекту

Виступи на

семінарах

Самостійна робота (вивчення нормативних актів, підготовка рефератів, доповідей, складання структурно-логічних схем)

Індивідуальні заняття з викладачем

Тестування за відповідним модулем

Ннауково-дослідницька робота (участь у конференціях, дослідницьких проектах, наукових статей тощо)

1

2

3

4

5

6

7

8

Заліковий

модуль 1


Змістовий модуль 1

1
1

1

-Змістовий модуль 2

1

1

1

1

-

-
Змістовий модуль 3

2

1

1

1

-

-
Змістовий модуль 4

1

1

1

1

-

-
Разом


5

3

4

4

4
20

Заліковий

модуль 2Змістовий модуль 5

1

1

1

1


Змістовий модуль 6

1

1

1

1
-Змістовий модуль 7

3

1

1

1
-
Змістовий модуль 8

2

1

1

1


Разом


7

4

4

4

4
23

Заліковий

модуль 3


Змістовий модуль 9

1

1

1

1

-

-
Змістовий модуль 10

1

1

1

1

-

-
Змістовий модуль 11

1

1

1

1

-

-
Змістовий модуль 12

1

1

1

1

-

-
Разом


4

4

4

4

4
20

Заліковий

модуль 4


Змістовий модуль 13

1

1

1

1
-Змістовий модуль 14

2

1

1

1


Змістовий модуль 15

1

1

1

1


Змістовий модуль 16

1

1

1

1


Разом

5

4

4

4

4
21

Заліковий

модуль 5Змістовий модуль 17

3

1
Змістовий модуль 18

1

1
Змістовий модуль 19

1

1
Змістовий модуль 20

1
1

1


Змістовий модуль 21

1
1

1


Разом

7

3

2

2

4
16

Всього за курс28

18

14

18

22

-

100


Примітка: за науково-дослідницьку роботу додається до 6 балів.


6. Перелік питань до підсумкового контролю знань студентів з дисципліни «Кримінальне право» (Особлива частина) 1. Особлива частина кримінального права.

 2. Визначення кваліфікації злочинів.

 3. Види кваліфікації злочинів.

 4. Склад злочину – законодавча модель для кваліфікації злочинів.

 5. Об'єкт посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

 6. Поняття державної зради. Форми державної зради.

 7. Поняття посягання на життя державного або громадського діяча. Момент закінчення цього злочину.

 8. Поняття диверсії. Види диверсійних дій. Суб'єктивна сторона диверсії. Мета диверсії.

 9. Поняття шпигунства.

 10. Відмінність шпигунства від державної зради.

 11. Поняття вбивства. Види вбивства.

 12. Способи умисного вбивства і їх вплив на кваліфікацію.

 13. Відмежування умисного вбивства від спричинення тяжкого тілесного ушкодження, унаслідок якого наступила смерть потерпілого.

 14. Кваліфіковані види умисного вбивства.

 15. Поняття сильного душевного хвилювання (фізіологічний афект).

 16. Поняття тілесного ушкодження.

 17. Кваліфіковані види умисного тяжкого тілесного ушкодження.

 18. Ознаки умисного середній тяжкості тілесні ушкодження.

 19. Ознаки умисного середній тяжкості тілесні ушкодження.

 20. Стійка втрата працездатності не менше чим на одну третину (ст.122 УК).

 21. Перерахуєте кваліфіковані види умисного середній тяжкості тілесного ушкодження.

 22. Підстави і умови кваліфікації злочину передбаченого ст. 133 УК (зараження венеричною хворобою).

 23. Завідоме залишення в небезпеці.

 24. Кваліфікуючі ознаки незаконного проведення дослідів над людиною.

 25. Умова кримінальної відповідальності за насильницьке донорство.

 26. Поняття незаконного позбавлення волі. Поняття викрадання людини.

 27. Відмінність незаконного позбавлення волі від свідомо незаконного кримінально

 28. Статева свобода і статева недоторканність.

 29. Кваліфікуючі ознаки зґвалтування.

 30. Кваліфікуючі ознаки розбещення неповнолітніх.

 31. Форми ухилення від сплати аліментів на утримання дітей (ст.164 УК)

 32. Підстави кримінальної відповідальності при ухиленні від сплати аліментів на утримання дітей.

 33. Підстави залучення особи до кримінальної відповідальності за ухилення від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків (ст. 165 УК).

 34. Підстави і умови притягання до кримінальної відповідальності за порушення недоторканності приватного життя (ст. 182 УК)

 35. Специфічні ознаки предмету злочину проти власності: фізичного, економічного і юридичного характеру.

 36. Проникнення в житло, інше приміщення або сховище з метою здійснення крадіжки, грабежу або розбою.

 37. Відмінність насильницького грабежу від розбою?

 38. Кваліфіковані види грабежу.

 39. Поняття нападу у складі розбою.

 40. Психічне насильство при розбої.

 41. Шахрайство. Способи здійснення шахрайства.

 42. Форми об'єктивної сторони при порушенні законодавства про референдум.

 43. Розуміння дій, направлених на розпалювання расової або релігійної вражи і ненависті, приниження національної честі і гідності? (ст. 161 УК)

 44. Кваліфіковані і особливо кваліфіковані види злочину, передбаченого ст. 161 УК.

 45. Характеристика форм об'єктивної сторони порушення недоторканності житла (ст. 162 УК). Кваліфікуючі ознаки порушення недоторканності житла.

 46. Предмет порушення таємниці листування, телефонних переговорів, телеграфної або іншої кореспонденції, передаваних засобами зв'язку або через комп'ютер.

 47. Кваліфікуючі ознаки ст. 163 УК

 48. Поняття і види злочинів у сфері господарської діяльності.

 49. Кваліфікуючі ознаки контрабанди.

 50. Кваліфікуючі ознаки фіктивного підприємництва.

 51. Зміст складу злочину при легалізації (відмиванні) доходів, отриманих злочинним шляхом.

 52. Альтернативні форми об'єктивної сторони злочині при порушенні законодавства про бюджетну систему України.

 53. Об'єкт і предмет злочину при ухиленні від сплати податків, зборів і інших обов'язкових платежів.

 54. Характеристика ознак об'єктивної сторони злочину при ухиленні від сплати податків, зборів і інших обов'язкових платежів.

 55. Незаконне виготовлення, підробка, використання або збут незаконно виготовлених, отриманих або підроблених марок акцизного збору або контрольних марок.

 56. Незаконне виготовлення, збут або використання державного пробірного клейма. Юридичний аналіз складу.

 57. Фіктивне банкрутство. Особливості законодавчої конструкції цього складу. Доведення до банкрутства. Особливості об'єктивної сторони.

 58. Відмінність шахрайства з фінансовими ресурсами від злочинів проти власності.

 59. Аналіз складу злочину «обман покупців і замовників».

 60. Особливості предмету і ознак Об'єктивної сторони випуску при реалізації недоброякісної продукції.

 61. Поняття комерційної таємниці, як предмету злочину.

 62. Кваліфікуючі ознаки діяння, передбаченого ст.212 УК; вплив засобів не надходження до бюджетів або державні цільові фонди на кваліфікацію злочину.

 63. Момент закінчення злочину, передбаченого ст. 212 УК.

 64. Порушення здійснення операцій з металобрухтом.

 65. Заховання стійкої фінансової неспроможності. Юридичний аналіз складу.

 66. Поняття і види злочинів проти навколишнього середовища.

 67. Злочини проти екологічної безпеки.

 68. Порушення правил екологічної безпеки. Поняття і склад цього злочину.^ 7. Плани проведення семінарських занять
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма дисципліни «Митне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма дисципліни «Митне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративний процес та адміністративна відповідальність» для студентів 3 курсу денної...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма дисципліни «Кримінальне право» (Особлива частина) для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма iconМіністерство освіти І науки, молді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма
Проте починаючи з 1920г ряд державами проголосив пряму дію загальновизнаних норм міжнародного права на їх території І пріоритет таких...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма iconМіністерство освіти І науки, молоді та сполту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робча навчальна програма з дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Державне (конституційне) право зарубіжних країн» (для студентів денної форми навчання напряму...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма iconМіністерство освіти І науки, молоді та сполту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робча навчальна програма з дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Державне (конституційне) право зарубіжних країн» (для студентів денної форми навчання напряму...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма iconКонкурс наукових робіт (есе)
Організатори: Донецький державний університет управління, Управління освіти та науки Донецької обласної державної адміністрації,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи