Робоча навчальна програма з дисципліни «Криміналістика» icon

Робоча навчальна програма з дисципліни «Криміналістика»
НазваРобоча навчальна програма з дисципліни «Криміналістика»
Сторінка1/6
Дата10.09.2012
Розмір1.03 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

Кафедра адміністративного права


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни «Криміналістика»

для студентів галузі знань 0304 «Право»,

напряму підготовки 6.030401 «Право»

освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр

форма навчання – денна

курс – IV


ЗАТВЕРДЖЕНА

на засіданні кафедри

адміністративного права

Протокол № 8 від 06.01.12 р.


Донецьк – 2012

Робоча навчальна програма дисципліни «Криміналістика» для студентів галузі знань 0304 «Право», напряму підготовки 6.030401 «Право» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» денної форми навчання / Укладач: Кудлай Н.М. – Донецьк: ДонДУУ, 2012. – с.


Укладач Н.М. Кудлай, ст. викл.


Голова ПМК

Протокол № 4 від 30.12.11 р. Н. С. Ракша, к.ю.н., доцент


Завідувач кафедри

адміністративного права І.Л. Олійник, к.ю.н., доцент

1. Мета і завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі


Подана робоча програма є основним документом, яка містить питання по вивченню курсу студентами та відображає методичні вказівки і рекомендації кафедри. При складанні програми врахована освітньо-професійна програма для студентів галузі знань 0304 «Право», напряму підготовки 6.030401 «Право» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» і методика викладання.

Криміналістика, поряд з іншими науками кримінально-правового циклу служить виконанню основних вимог закону про те, щоб кожен злочин було швидке і цілком розкрите. Основне призначення криміналістики – активна участь у розслідуванні і попередженні злочинів. Вона виконує службову роль у кримінальному процесі. Криміналістика бере участь у розслідуванні і тим самим допомагає здійсненню вимог кримінально-процесуального закону своїми спеціальними засобами, прийомами і методами, розробленими на основі природних, технічних і деяких інших спеціальних наук, а також вивчення і узагальнення слідчої практики.

Криміналістика, як навчальна дисципліна будується на базі кримінально-процесуального права, науки криміналістики, природних, технічних і інших спеціальних наук.

Завдання дисципліни полягає у тому, щоб озброїти студентів знаннями в питаннях теорії і методології науки, що мають визначальне значення для усіх видів криміналістичної діяльності, про можливості і методи досліджень у криміналістичній техніці, про основи вивчення особистості обвинувачуваного (підозрюваного), тактики і методики розслідування окремих видів злочинів, правового самовизначення з використанням діючого законодавства.

Ціль викладання дисципліни: вивчення тем, що викладаються в численних підручниках по криміналістиці і монографіях, присвячених окремим питанням розкриття і розслідування злочинів, виробити у студентів систему знань і умінь у використанні криміналістичних засобів і методів у розкритті, розслідуванні і запобіганні злочинів.

Система криміналістики - це складові її розділи, які мають поміж собою стійкі, взаємопов’язані зв’язки. Її система (структура) включає чотири чітко виражених галузі: методологія криміналістики; криміналістична техніка; слідча тактика; методика розслідування окремих видів злочинів.

Вивчивши розділ 1 «Методологія криміналістики» студенти повинні знати:

 • предмет, систему, задачі і методи криміналістики;

 • теоретичні основи і методику криміналістичної ідентифікації, діагностики і встановлення групової приналежності;

уміти:

 • використовувати теоретичні знання розділу;

 • володіти методикою криміналістичної ідентифікації, установлення групової приналежності і діагностики.

Вивчивши розділ П «Криміналістична техніка» студенти повинні знати:

 • сучасні технічні засоби, використовувані підрозділами ОВС у процесі розкриття і розслідування злочинів;

 • механізм утворення слідів і класифікацію;

 • характеристику і класифікацію вогнепальної і холодної зброї;

 • способи підробки документів;

 • основні положення криміналістичного дослідження рукописних документів, методи техніко-криміналістичного дослідження документів;

 • класифікацію ознак зовнішнього вигляду людини;

уміти:

 • володіти техніко-криміналістичними засобами;

 • виявляти, оглядати різні сліди, речовинні докази, описувати їх;

 • виявляти способи підробки документів, грошових знаків і т.д.;

 • описувати людину по методу «словесного портрета»;

 • користатися деякими видами криміналістичних обліків.

Вивчивши розділ Ш «Слідча тактика» студенти повинні знати:

систему і задачі криміналістичної тактики;

тактичні прийоми провадження окремих слідчих дій;

уміти:

 • використовувати тактичні прийоми при провадженні окремих слідчих дій;

 • зафіксувати результати слідчої дії, у тому числі з використанням техніко-криміналістичних засобів.

Вивчивши розділ 1У « Методика розслідування окремих видів злочинів» студенти повинні знати:

 • найбільш розповсюджені способи здійснення окремих видів злочинів;

 • методику планування розслідування;

 • методику організації розслідування окремих видів злочинів;

уміти:

 • дати криміналістичну характеристику окремим видам злочинів;

 • використовувати сучасні досягнення психології, кримінології, соціології при організації розслідування злочинів;

 • висувати і перевіряти слідчі версії; складати плани розслідування;

 • виявляти причини й умови, що сприяють здійсненню злочинів.Підсумковий контроль здійснюється у формі – іспиту.


Структура робочої навчальної програми

 1. Мета і завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі.

 2. Розподіл дисципліни (навчального модуля) на змістові модулі, її обсяг і форми модульного контролю.

 3. Бальна шкала рейтингової оцінки дисципліни (навчального модуля).

 4. Засоби контролю знань студентів з кожного залікового модуля.

 5. Критерії оцінювання знань студентів з кожного залікового модуля.

 6. Перелік питань до підсумкового контролю знань студентів.

 7. Методичні матеріали (рекомендації) для проведення семінарських занять.

 8. Методичні матеріали (рекомендації) для організації самостійної роботи студентів.

 9. Список методичної літератури, нормативних матеріалів.
Дисципліна

Криміналістика

Семестр

VІІІ

Курс

IV

Тип дисципліни

Нормативна

Кількість кредитів:

5,25

Змістових модулів

21

Залікових модулів

3

Форми та методи навчання

Лекції, семінари, індивідуальні заняття, самостійна робота студентів

Загальна кількість годин

189

Форми та засоби контролю знань

Модульний контроль, підсумковий контроль – іспит.

Технологія їх проведення – рейтингова оцінка за 100-бальною шкалою.


^ Розподіл дисципліни на змістові модулі,її обсяг і форми модульного контролю

Кількість годинНазва змістового модулю

Всього

Лекції

Семінари

Інд. завдання

СРС

Форма контролю (модульний, підсумковий, контрольна робота та ін.

1

2

3

4

5

6

7

Заліковий модуль 1

Методологія криміналістики.

^ Криміналістична техніка.

1. Предмет, система, завдання, методи криміналістики

10

2

2

3

3

Усне опитування, виконання індивідуальних завдань, доповіді, складання структурно-логічних схем, реферати

2. Криміналістична ідентифікація і діагностика

8

2

2

2

2

3. Загальні положення криміналістичної техніки

Криміналістичні фотографія і відеозапис

10

2

2

3

3

4. Криміналістична трасологія

8

2

2

2

2

5. Криміналістичне зброєзнавство

8

2

2

2

2

6. Криміналістичне документознавство

8

2

2

2

2

7. Криміналістична габітологія

8

2

2

2

2

8. Криміналістичні обліки

8

2

2

2

2

Разом з залікового модуля 1

68

16

16

18

18

Тестування

Заліковий модуль 2

Слідча тактика

9. Загальні положення криміналістичної тактики

10

2

2

3

3

Усне опитування, виконання індивідуальних завдань, доповіді, складання структурно-логічних схем, реферати

10. Тактика огляду і освідування

8

2

2

2

2

11. Тактика обшуку і виїмки

8

2

2

2

2

12. Тактика допиту та очної ставки

8

2

2

2

2

13. Тактика пред’явлення для впізнання

10

2

2

3

3

14. Тактика відтворення обстановки і обставин події

8

2

2

2

2

15. Тактика використання спеціальних знань

10

2

2

3

3

Разом з залікового модуля 2

62

14

14

17

17

Тестування

Заліковий модуль 3

Методика розслідування окремих видів злочинів

16. Загальні положення криміналістичної методики

10

2

2

3

3

Усне опитування, виконання індивідуальних завдань, доповіді, складання структурно-логічних схем, реферати

17. Основи методики розслідування злочинів, учинених проти людини

10

2

2

3

3

18. Основи методики розслідування крадіжок

10

2

2

3

3

19. Основи методики розслідування грабежів і разбоїв

9

2

2

2

3

20. Основи методики розслідування екологічних злочинів.

10

2

2

3

3

21. Основи методика розслідування злочинів у сфері службової діяльності

10

2

2

3

3

Разом з залікового модуля 3

59

12

12

17

18

Тестування

Разом

189

42

42

52

53


Бальна шкала рейтингової оцінки дисципліни


При організації навчання за кредитно-модульною системою для визначення рівня знань студентів, тобто встановлення їх академічних успіхів, використовується модульно-рейтинговая система оцінювання навчальних досягнень і успішності навчання студентів, яка передбачає послідовне і систематичне накопичення балів за виконання всіх запланованих видів робіт у перебігу вивчення дисципліни.

Академічні успіхи студента (досягнення в набутті знань, опануванні навичок та вмінь в межах конкретної навчальної дисципліни) оцінюються за бально-рейтинговою шкалою (max 100 балів), що прийнята в ДонДУУ з обов’язковим переведенням оцінок до національної шкали та шкали ECTS. Оцінювання знань відбувається одночасно за двома системами, що відображено у таблиці відповідності оцінювання ECTS з національною системою оцінювання в Україні і системою ДонДУУ.


Оцінка за шкалою ЕСТS


Визначення

За

національною системою

За

Системою

ДонДУУ

А

Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

5

(відмінно)

90-100

В

Дуже добре – виконання роботи з незначними помилками (до 5 %)

4 (добре)

82-89

C

Добре – взагалі правильна робота, відповідь з кількома незначними помилками (до 10%)

75-81

D

Задовільно – непогано, але з певною кількістю помилок, які не заважають достатньо повному висвітленню питання, відповіді (до 25 %)

3

(задовільно)

69-74

Е

Достатньо – виконання робіт задовольняє мінімальні критерії для позитивної оцінки (до 40%)

60-68

FX

Незадовільно – потрібно додатково працювати для отримання позитивної оцінки

2 (незадовільно)

35-59

X

Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота для отримання позитивної оцінки

1-34


Вивчення навчальної дисципліни «Криміналістика» передбачає виконання студентом конкретних видів роботи, перелік яких зазначено у нижче наведеній таблиці, та отримання відповідної кількості балів за кожний вид роботи, окремий заліковий модуль і за всю навчальну дисципліну разом.


^ Розподіл балів за рейтинговою системою оцінювання


Модулі

Кількість балів за видами роботи

Сума балів, макс.

Відвідування лекцій, семінарів, наявність конспекту

Виступи на

Семінарах

Самостійна робота (вивчення нормативних актів, підготовка рефератів, доповідей, складання структурно-логічних схем)

Індивідуальні заняття з викладачем

Модульний контроль за заліковий модуль

1

2

3

4

5

6

7

Змістовий модуль 1

1

1

1

1

4

4

Змістовий модуль 2

1

1

1

1

4

Змістовий модуль 3

2

2

2

2

8

Змістовий модуль 5

1

1

1

1

4

Змістовий модуль 6

1

1

1

1

4

Змістовий модуль 7

1

1

1

1

4

Змістовий модуль 8

1

1

1

1

4

Змістовий модуль 9

1

1

1

1

4

Заліковий модуль 1

9

9

9

9
36

загальна кількість балів за 1 заліковий модуль 40

Змістовий модуль 10

1

1

1

1

4

4

Змістовий модуль 11

1

1

1

1

4

Змістовий модуль 12

1

1

1

1

4

Змістовий модуль 13

1

1

1

1

4

Змістовий модуль 14

1

1

1

1

4

Змістовий модуль 15

1

1

1

1

4

Змістовий модуль 16

1

1

1

1

4

Заліковий модуль 2

7

7

7

7
28

Загальна кількість балів за 2 заліковий модуль 32

Змістовий модуль 17

1

1

1

1

4

4

Змістовий модуль 18

1

1

1

1

4

Змістовий модуль 19

1

1

1

1

4

Змістовий модуль 20

1

1

1

1

4

Змістовий модуль 21

1

1

1

1

4

Змістовий модуль 22

1

1

1

1

4

Заліковий модуль 3

6

6

6

6
24

Загальна кількість балів за 3 заліковий модуль 28

Всього

22

22

22

22

12

100Примітка: 1 бал за кожну лекцію передбачає обов’язкову присутність студента на даному виді навчальних занять. У разі відсутності студент має представити викладачу відпрацьований матеріал за дану тему у довільній формі, після чого студенту зараховується цей бал.


  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Робоча навчальна програма з дисципліни «Криміналістика» iconРобоча навчальна програма з дисципліни «Криміналістика»
Робоча навчальна програма дисципліни «Криміналістика» для студентів галузі знань 0304 «Право», напряму підготовки 030401 «Право»...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Криміналістика» iconО. В. Шкурко програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма з дисципліни
Програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма з дисципліни «Ціноутворення у жкг» (для студентів 4 курсу денної форми...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Криміналістика» iconО. В. Шкурко програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма з дисципліни
Програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма з дисципліни «Ціноутворення у жкг» (для студентів 3 курсу заочної форми...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Криміналістика» iconВ. М. Тюріна Василевська Н.Є. Програма навчальноі дисципліни І робоча навчальна програма з дисципліни
Програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів 3 курсу денної форми...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Криміналістика» iconВ. М. Тюріна Карпушенко М. Ю. Програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма з дисципліни
Програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма з дисципліни «Облікова політика підприємства» (для студентів 3 курсу денної...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Криміналістика» iconВ. М. Тюріна Василевська Н.Є., Левченко Н. А. Програма навчальноі дисципліни І робоча навчальна програма з дисципліни
Програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів 3 курсу заочної форми...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Криміналістика» iconД. В. Сисоєв програма навчальної дисципліни та робоча навчальна програма
Програма навчальної дисципліни та робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансова діяльність підприємств» (для студентів 5 курсу...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Криміналістика» iconД. В. Сисоєв програма навчальної дисципліни та робоча навчальна програма
Програма навчальної дисципліни та робоча навчальна програма з дисципліни «Методика викладання економіки» (для студентів 3 курсу денної...
Робоча навчальна програма з дисципліни «Криміналістика» iconРобоча навчальна програма дисципліни Історія України
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму іеск- 2
Робоча навчальна програма з дисципліни «Криміналістика» iconРобоча навчальна програма дисципліни Міжнародні відносини
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму ”Культура”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи