Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля icon

Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля
НазваМетодичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля
Сторінка1/4
Дата10.09.2012
Розмір0.53 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

Кафедра адміністративного права


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни «Кримінологія»

спеціальність 6.060304 «Право»

освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

форма навчання – денна

курс – ІІІ


ЗАТВЕРДЖЕНА

на засіданні кафедри

адміністративного права

Протокол № 8 від 06.01.12 р.


Донецьк – 2012

Робоча навчальна програма курсу “Кримінологія” для студентів 3-го курсу денної форми навчання спеціальності “Право”) / Укладач: Кудлай Н.М. – Донецьк: ДонДУУ, 2012. – 31с.


Укладач Н.М. Кудлай, ст. викладач


Голова ПМК

Протокол № 4 від 30.12.11 р. Н.С. Ракша, к.ю.н., доцент


Завідувач кафедри

адміністративного права І.Л. Олійник, к.ю.н., доцент


Структура робочої навчальної програми


 1. Мета і завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі.

 2. Розподіл дисципліни (навчального модуля) на змістові модулі, її обсяг і форми модульного контролю.

 3. Бальна шкала рейтингової оцінки дисципліни (навчального модуля).

 4. Засоби контролю знань студентів з кожного змістового модуля.

 5. Критерії оцінювання знань студентів з кожного змістового модуля.

 6. Перелік питань до підсумкового контролю знань студентів.

 7. Плани проведення лекційних та практичних занять з кожного залікового модуля з визначенням літературних джерел, індивідуальних завдань, переліку питань до самоконтролю студентів та тестові завдання.

 8. Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля.

 9. Перелік нормативних матеріалів і літератури.
 1. ^ МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ,

ЇЇ МІСЦЕ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ


Програма складена у відповідність з навчальним планом, затвердженим Міністерством освіти і науки України.

Навчальна дисципліна «Кримінологія» - одна з найважливіших базових дисциплін кримінально-правового циклу, без вивчення й освоєння якої неможливо вирішити на високому рівні задачі, що стають перед юристом.

Кримінологія є загальнотеоретичною професійно-орієнтованою дисципліною, обов'язкової для вивчення в системі вищої юридичної освіти.

Задачі вивчення курсу полягають у тому, щоб дати студентам міцні знання про кримінологію як науку, про зміст її предмета, про основні напрямки боротьби зі злочинністю на сучасному етапі розвитку України.

У число задач вивчення курсу входять: вивчення стану, рівня, структури і динаміки злочинності в Україні, країнах СНД і інших закордонних державах, способи і методи боротьби зі злочинністю в цих країнах, форми координації наукових досліджень і обміну досвідом по попередженню і розкриттю злочинів; засвоєння студентами кримінологічної характеристики: рецидивної злочинності, злочинності неповнолітніх і молоді, насильницької, економічної й організованої злочинності й ін.

При вивченні курсу особлива увага приділяється засвоєнню студентами поняття «організована і професійна злочинність» її види, способи і засоби боротьби з нею.

Вивчення курсу «Кримінологія» покликано сприяти придбанню у студентів навичок визначення основних напрямків боротьби зі злочинністю, особливо в організації профілактичної діяльності.

У результаті вивчення і засвоєння курсу, студенти зобов'язані:

ЗНАТИ:

 • основні нормативні акти, що регулюють організацію боротьби зі
  злочинністю;

 • кримінологічні поняття і категорії, теоретичні положення науки;

 • поняття основних кількісних і якісних характеристик злочинності;

 • методологію, методику і методи, використовувані при проведенні кримінологічних досліджень;

 • кримінологічну характеристику окремих видів злочинів.

УМІТИ:

 • визначати рівень, структуру і динаміку злочинності на окремому об'єкті, у районі, місті, області й Україні;

 • застосовувати загальнонаукові і частнонаукові методи кримінології для здійснення прогнозування і планування боротьби зі злочинністю;

 • правильно оцінювати статистичну інформацію про кількісні і якісні характеристики злочинності;

 • вирішувати конкретні задачі про причини злочинності, способах і засобах її попередження по архівних кримінальних справах;

 • визначати методику рівня латентної злочинності, її види, способи визначення;

 • знаходити відповіді на всі питання, зв'язані з визначенням і станом злочинності.

Практичні (семінарські) заняття по кримінології проводяться у формі розгляду й обговорення груп проблемних питань по темах, рішення практичних задач, визначення правової оцінки конкретних кримінологічних ситуацій.

^ 2. Розподіл дисципліни на змістові модулі,

її обсяг і форми модульного контролю


Дисципліна

Кримінологія

Семестр

VI

Курс

IІІ

Тип дисципліни

Професійно-орієнтована

Кількість кредитів:

3

Змістових модулів

9

Залікових модулів

2

Форми та методи навчання

Лекції, семінари, індивідуальні заняття, самостійна робота студентів

Загальна кількість годин

81

Форми та засоби контролю знань

Модульний контроль, підсумковий контроль – іспит.

Технологія їх проведення – рейтингова оцінка за 100-бальною шкалою.


^ 3. Бальна шкала рейтингової оцінки


Оцінка за шкалою ЕСТS


Визначення

За

національною системою

За

Системою

ДонДУУ

А

Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

5

(відмінно)

90-100

В

Дуже добре ( з кількома помилками) (до 5%)

4 (добре)

82-89

C

Добре з певною кількістю значних помилок (до 10%)

75-81

D

Задовільно – непогано, але зі значною кількістю помилок (до 25%)

3

(задовільно)

69-74

Е

Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії (до 40%)

60-68

FX

Незадовільно – потрібно попрацювати для отримання позитивної оцінки

2 (незадовільно)

35-59

X

Незадовільно – необхідний обов’язковий повторний курс

1-34

^ 4. Засоби контролю знань студентів з кожного залікового модуля


Назва змістового модуля

Кількість годин

Форма контролю (модульний, підсумковий, контрольна робота)

Всього

Лекції

Семінари

СРС

Індивідуальні заняття

1

2

3

4

5

6

7

Заліковий модуль1 «Загальна частина»

Змістовий модуль1.

Поняття, предмет, система і задачі кримінології. Методика кримінологічних досліджень.

10

2

2

3

3

Усне опитування, виконання індивідуальних завдань, доповіді, складання структурно-логічних схем, реферати

Змістовий модуль 2.

Вивчення злочинності. Особистість злочинця.

10

2

2

3

3

Змістовий модуль 3.

Причини злочинності. Причини і умови здіснення конкретного злочину.

10

2

2

3

3

Змістовий модуль 4.

Попередження злочинності. Кримінологічне планування і прогнозування боротьби зі злочинністю.

8

2

2

2

2

Разом з модулем 1.

38

8

8

11

11

Тестування

Заліковий модуль 2 «Особлива частина»

Змістовий модуль 5.

Кримінологічна характеристика злочинності неповнолітніх і молоді.

10

2

2

3

3

Усне опитування, виконання індивідуальних завдань, доповіді, складання структурно-логічних схем, реферати

Змістовий модуль 6.

Кримінологічна характеристика насильницьких злочинів і хуліганства.

9

2

2

3

2

Змістовий модуль 7.

Кримінологічна характеристика рецидивної злочинності.

8

2

2

2

2

Змістовий модуль 8.

Кримінологічна характеристика екологічної і корупційної злочинності.

8

2

2

2

2

Змістовий модуль 9.

Кримінологічна характеристика організованої і професіональної злочинності.

8

2

2

2

2

Разом з модулем 2.

43

10

10

12

11

Тестування

Всього

81

18

18

23

22

Залік^ 5. Критерії оцінювання знань студентів з кожного модуляМодулі

Кількість балів за видами робіт

Сума балів максимальнаВідвідування лекцій, семінарів, наявність конспекту

Виступи на семінарах

Самостійна робота (вивчення нормативних актів, підготовка рефератів, доповідей, складання структурно-логічних схем)

Індивідуальні заняття

Тестування за відповідним модулем

1

2

3

4

5

6

7

Змістовий модуль1.

1

2

3

2

3

11

Змістовий модуль 2.

1

2

3

2

3

11

Змістовий модуль 3.

1

2

3

2

3

11

Змістовий модуль 4.

1

2

3

2

3

11

Заліковий модуль 1.

4

8

12

8

12

44

Змістовий модуль 5.

2

2

3

2

3

12

Змістовий модуль 6.

1

2

3

2

3

11

Змістовий модуль 7.

1

2

3

2

3

11

Змістовий модуль 8.

1

2

3

2

3

11

Змістовий модуль 9.

1

2

3

2

3

11

Заліковий модуль 2.

6

10

15

10

15

56

Разом

10

18

27

18

27

100

Всього

10

18

27

18

27

100^ 6. Питання для підсумкового контролю з дисципліни "Кримінологія"

 1. Поняття кримінології.

 2. Предмет кримінології.

 3. Система курсу кримінології.

 4. Основні задачі кримінології.

 5. Етапи розвитку кримінології. Зародження кримінологічної думки. Біологічний напрямок.

 6. Сучасний стан кримінології і кримінологічних досліджень.

 7. Соціологічний напрямок.

 8. Поняття методики кримінологічних досліджень

 9. Задача кримінологічних досліджень.

 10. Класифікація кримінологічних досліджень.

 11. Джерела кримінологічної інформації і методи їхній пізнання.

 12. Організація кримінологічних досліджень

13.Поняття карної статистики, її зв'язок із загальною теорією статистики. Специфічні методи статистики.

 1. Статистичне спостереження, його види, форми, методи.

 2. Програма статистичного спостереження.

 3. Зведення й угруповання статистичного спостереження.

 4. Використання матеріалів карної статистики в роботі правоохоронних органів

 5. Кількісні характеристики злочинності.

 6. Загальна формула визначення коефіцієнта злочинності. Питома вага злочинності.

 7. Якісні показники злочинності.

 8. Структура злочинності.

 9. Латентна злочинність. Формула обчислення латентної злочинності. Види латентної злочинної.

 10. Відмітні риси особистості злочинця.

 11. Соціологічне і біологічне в особистості злочинця.

 12. Кримінологічна класифікація особистості злочинця.

 13. Категорії кримінологічної класифікації злочинців.

 14. Причини злочинності.

 15. Економічні відношення в товаристві і злочинність.

 16. Соціально - правовий стан товариства і злочинність.

 17. Причини й умови вчинення конкретного злочину.

 18. Соціально-психологічний механізм учинення конкретного злочину.

 19. Мотивація конкретного злочину.

 20. Віктимологічний аспект конкретного злочину

 21. Наукові основи віктимології.

 22. Класифікація потерпілих від злочину.

 23. Кримінологічний аспект проблеми суіцидальної поведінки.

 24. Класифікація мір попередження злочинності.

 25. Поняття кримінологічного планування боротьби зі злочинністю.

 1. Поняття кримінологічного прогнозування боротьби зі злочинністю.

 2. Використання кримінологічних прогнозів у плануванні боротьби зі злочинністю.

 3. Особистість неповнолітнього злочинця.

 4. Основні напрямки попередження злочинів неповнолітніх і молоді.

 5. Кримінологічна характеристика насильницьких злочинів.

 6. Особистість насильницького злочинця.

 7. Причини й умови вчинення насильницьких злочинів.

 8. Кримінологічна характеристика хуліганських дій.

 9. Причини й умови хуліганства.

 10. Кримінологічна характеристика рецидивної злочинності.

 11. Особистість кримінального рецидивіста.

 12. Класифікація рецидивістів.

 13. Кримінологічна характеристика злочинів у сфері економіки.

52. Зв'язку тіньової економіки й економічної злочинності.

53. Причини й умови економічної і корупційної злочинності.

 1. Правові міри боротьби з економічною і корупційною злочинністю.

 2. Попередження економічних злочинів.

 3. Кримінологічна характеристика жіночої злочинності.

 4. Причини й умови жіночої злочинності.

 5. Організована злочинність: поняття і сутність.

 6. Боротьба з організованою злочинністю як міжнародна проблема.

 7. Основні ознаки організованої злочинності.

 8. Причини й умови організованої злочинності.

 9. Правові міри боротьби з організованою злочинністю

 10. Ознаки злочинного професіоналізму.

 11. Сучасна тенденція фахової злочинності.

 12. Кримінологічна характеристика необережних злочинів.

66. Поняття, соціально-правова і кримінологічна характеристика злочинності, пов'язаної з наркотизмом.

67. Кримінологічна характеристика особистості злочинця, що споживає наркотичні засоби, психотропні речовини й осіб, що займаються злочинним наркобізнесом.

68. Міжнародні договори - правова основа співробітництва держав у боротьбі зі злочинністю.

69. Співробітництво держав у боротьбі зі злочинністю в рамках ООН.

  1   2   3   4

Схожі:

Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля iconМетодичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля
Розподіл дисципліни (навчального модуля) на змістові модулі, її обсяг І форми модульного контролю
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля iconМетодичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля
Робоча навчальна програма дисципліни «Кримінальний процес» для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля iconМетодичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля
Проте починаючи з 1920г ряд державами проголосив пряму дію загальновизнаних норм міжнародного права на їх території І пріоритет таких...
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля iconСтислий конспект лекцій з методичними рекомендаціями для самостійного вивчення змістового модуля «Історія соціології» для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 030504 – «Економіка підприємства»
Стислий конспект лекцій з методичними рекомендаціями для самостійного вивчення змістового модуля «Історія соціології» (для студентів...
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля iconГ. В. Стадник методичні рекомендації та програма до самостійного вивчення курсу «страхування»
Методичні рекомендації та програма до самостійного вивчення курсу «Страхування» (для студентів 3-5 курсів усіх форм навчання з економічних...
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля iconЗавдання для контрольної роботи методичні рекомендації для виконання контрольної роботи
Контрольна робота є формою самостійного опанування навчального матеріалу курсу студентами заочної форми навчання та підсумковим завданням,...
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Пiд'йомно-транспортнi машини» для студентів напряму 050503...
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Основи конструювання» для студентів напрямів 010104 професійна...
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Прикладна механіка» для студентів напрямів 010104 професійна...
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи