Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма
Сторінка1/5
Дата10.09.2012
Розмір0.64 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

Кафедра адміністративного права


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни «Митне право»

галузь знань 0304 «Право»

напрям підготовки 6.030401 «Право»

освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

форма навчання – денна

курс – 2


ЗАТВЕРДЖЕНА

на засіданні кафедри

адміністративного права

Протокол


Донецьк – 2011

Робоча навчальна програма дисципліни «Митне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030401 «Право» / укладач Н.С. Ракша. – Донецьк: ДонДУУ, 2011. – 43 с.

Вміщує тематичний план, способи проведення поточного і підсумкового контролю знань, перелік методичної літератури.


Укладач

Доцент кафедри

адміністративного права,

кандидат юридичних наук Н.С. Ракша


Програму розглянуто та ухвалено на засіданні

ПМК публічно-правових дисциплін

Протокол № 4 від 30.12.2011


Завідувач кафедри

адміністративного права,

к.ю.н., доцент І.Л. Олійник

ЗМІСТ

Робочої навчальної програми


Стор.


1. Мета і завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі………….4

2. Розподіл дисципліни (навчального модуля) на змістові модулі,

її обсяг і форми модульного контролю………………………………………….5

3. Бальна шкала рейтингової оцінки дисципліни

(навчального модуля)……………………………………………………………..5

4. Засоби контролю знань студентів з кожного залікового модуля……....6

5. Критерії оцінювання знань студентів з кожного залікового модуля…..8

6. Перелік питань до підсумкового контролю знань студентів…………...9

7. Плани проведення семінарських занять з кожного змістового

модуля з визначенням літературних джерел, індивідуальних завдань

та переліку питань для самоконтролю………………………………………...11

8. Тестові завдання поточного контролю знань до Модулю 1…………..18

9. Тестові завдання поточного контролю знаньдо Модулю 2…………...22

10. Тестові завдання до підсумкового контролю знань……………...…..26

11. Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та підготовки до семінарських занять, засоби його контролювання з кожного змістового модуля…………………………………………………...35

12. Список методичної літератури, нормативних матеріалів……………38

^ 1. Мета і завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі


У системі права України митне право як самостійна галузь права перебуває у стадії реформування. Наявність відповідного законодавства, а також завершення тривалої дискусії у правовій науці й насамперед реальне життя усувають сумніви щодо визнання такої галузі права й надання їй у демократичній, соціальній, правовій державі особливого значення.

Виникнення і становлення митного права України пов’язане з розбудовою незалежної держави та активізацією її зовнішньоекономічних відносин. Саме з цією метою було проведено реформу законодавства України у сфері митного регулювання, результатом якої стало прийняття нового Митного кодексу України. Митний кодекс України містить самостійне нормативне регулювання як за складом адміністративних правопорушень у митній сфері (митні правопорушення), так і за провадженням по них (митний процес).

Митне право відіграє важливу роль у здійсненні процесу захисту економічних інтересів України, створенні сприятливих умов для розвитку її економіки, захисту прав та інтересів суб’єктів підприємницької діяльності і громадян, інтеграції його у світове економічне співтовариство, а також удосконалення митного регулювання.

Курс митного права передбачає вивчення складного комплексу теоретичних положень, правових інститутів, державних структур, широкого діапазону суспільних відносин у сфері митної справи. Законодавство з митної справи дуже нестійке в умовах переходу до ринкових відносин, через що студенти повинні приділяти підвищену увагу до змін і доповнень, які вносяться до чинного законодавства, активно самостійно опрацьовувати основні розділи курсу.

Мета дисципліни - сформувати у студентів відповідні правові знання, уміння і навички, пов’язані з професійною підготовкою.

Основні завдання курсу:

- ознайомлення з базовими принципами митного права;

- вивчення особливостей правового регулювання митних відносин;

- ознайомлення студентів із системою митних органів та ін.;

- формування навичок роботи з нормативними матеріалами, вміння застосовувати здобуті теоретичні знання у вирішенні практичних питань.

У програмі курсу „Митне право України” розглядаються предмет, метод, функції, принципи митного права, його системи і джерела, структура правовідносин у митній сфері, види та форми митного контролю та ін.

По закінченню вивчення дисципліни студенти складають залік.


^ 2. Розподіл дисципліни на змістові модулі,

її обсяг і форми модульного контролю


Дисципліна

Митне право

Семестр

2

Курс

2

Тип дисципліни

професійно-орієнтована

Кількість кредитів:

1,5

Змістових модулів

9

Залікових модулів

2

Форми та методи навчання

Лекції, семінари, індивідуальні заняття, консультації

Загальна кількість годин

66

Форми та засоби контролю знань

Модульний контроль, підсумковий контроль –залік.

Технологія їх проведення – рейтингова оцінка за 100-бальною шкалою.


^ 3. Бальна шкала рейтингової оцінки


Оцінка за шкалою

ЕСТS


Визначення

За

національною системою

За

Системою

ДонДУУ

А

Відмінно – відмінне виконання роботи або відповіді без помилок

5

(відмінно)

90-100

В

Дуже добре – виконання роботи з незначними помилками (до 5%)

4 (добре)

82-89

C

Добре – в загалі правильна робота, відповідь з кількома незначними помилками (до 10%)

75-81

D

Задовільно – непогано, але з певною кількістю помилок, які не заважають достатньо повному висвітленню питання, відповіді (до 25%)

3

(задовільно)

69-74

Е

Достатньо – виконання робіт задовольняє мінімальні критерії для позитивної оцінки (до 40%)

60-68

FX

Незадовільно – потрібно додатково працювати для отримання позитивної оцінки

2 (незадовільно)

35-59

F

Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота для отримання позитивної оцінки

1-34^ 4. Засоби контролю знань студентів з кожного залікового модуля
з/пНазва змістовного модуля


К І Л Ь К І С Т Ь Г О Д И Н

всь

ого

лек

ції

Сем.

зан.

С

Р

С

Консіндивід

заняття

форма

контролю


1


2


3


4


5


6

7


8
ЗАЛІКОВИЙ

МОДУЛЬ 1

^ ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА МИТНОГО ПРАВА
1.

Загальні положення митного права та митної справи в Україні

2


2


1
усне опитування, доповіді2.


Митні органи України

2


2усне опитування, доповіді


3.

Працівники митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій
1

1


усне опитування, доповіді


4.

Митне регулювання зовнішньої торгівлі у зарубіжних країнах

1


1


усне опитування, доповіді


5.

Митні режими. Митний контроль.


2


2

1


1

усне опитування, доповіді

^ Всього за 1 модуль
8

8
2

1ЗАЛІКОВИЙ

МОДУЛЬ 2

^ ОСОБЛИВА ЧАСТИНА МИТНОГО ПРАВА
6.

Митне оформлення та декларування товарів

2


2

1
усне опитування, доповід

7.

Основи переміщення через митний кордон пасажирів, товарів та інших предметів

4


4

1


1

усне опитування, доповіді


8.

Правоохоронна діяльність митних органів України

2

2
1
усне опитування, доповід

9.

Провадження у справах про порушення митних правил

2


2

1
усне опитування, доповіді

^ Всього за 2 модуль
10

10
4

1Всього

66

18

18
6

2^ ВСЬОГО ЗА КУРС

НАВЧАННЯ

66

18

18
6

2

д/залік

4
З А Л І К^ 5. Критерії оцінювання знань студентів з кожного модуля


Модулі

Кількість балів за видами роботиВідвідування лекцій, семінарів, наявність конспекту

Виступи на

семінарах

Самостійна робота (вивчення нормативних актів, підготовка рефератів, доповідей, складання структурно-логічних схем)

Індивідуальні заняття з викладачем

Тестування за відповідним модулем

Ннауково-дослідницька робота (участь у конференціях, дослідницьких проектах, наукових статей тощо)

1

2

3

4

5

6

7

8

Заліковий

модуль 1


Змістовий модуль 1

1

8

1

1

-

-

11

Змістовий модуль 2

1

8

1

1

-

-

11

Змістовий модуль 3

1

4

1

1

-

-

11

Змістовий модуль 4

1

4

1

1

-

-

11

Змістовий модуль 5

1

8


5

32

4

4

5

-

50

Разом

5

32

4

4

5

-

50

Заліковий

модуль 2


Змістовий модуль 6

1

8

1

1

-

-

12

Змістовий модуль 7

2

8

1

1

-

-

11

Змістовий модуль 8

1

8

1

1

-

-

11

Змістовий модуль 9

1

8

1

1

-

-

11
5

32

4

4

5

-

50

Разом

5

32

4

4

5

-

50

Всього за курс

10

64

8

8

10

-

100


Примітка: за науково-дослідницьку роботу додається до 6 балів.


6. Перелік питань до підсумкового контролю знань студентів з дисципліни «Митне право»


 1. Історичний розвиток митного права в Україні.

 2. Митна політика України.

 3. Основні принципи митної політики України.

 4. Предмет та метод митного права.

 5. Функції митного права України.

 6. Принципи митного права.

 7. Поняття та система джерел митного права.

 8. Поняття митно-правової норми. Дія митно-правової норми у часі та просторі.

 9. Поняття митної території.

 10. Поняття митного кордону.

 11. Поняття та склад митних правовідносин.

 12. Суб`єкти митних правовідносин.

 13. Об`єкти митних правовідносин.

 14. Класифікація митних правовідносин.

 15. Підстави виникнення митних правовідносин.

 16. Митні органи України.

 17. Державна митна служба.

 18. Тарифне регулювання в митному праві.

 19. Нетарифне регулювання в митному праві.

 20. Основні види митних платежів.

 21. Митна вартість товарів.

 22. Методи визначення митної вартості.

 23. Поняття та зміст митного режиму.

 24. Функції митного режиму.

 25. Характеристика митних режимів.

 26. Класифікація товарів при митному оформленні.

 27. Документи для проведення митного оформлення.

 28. Вантажна митна декларація.

 29. Основні етапи митного оформлення товарів.

 30. Декларування товарів. Діяльність митного брокера.

 31. Товари, які не підлягають пропуску через митний кордон України.

 32. Контракт – як документ, необхідний для митного оформлення вантажу.

 33. Міжнародні правила «Інкотермс».

 34. Сертифікація товарів при митному оформленні.

 35. Митне оформлення інвестиційної діяльності.

 36. Митне оформлення бартерної діяльності.

 37. Митне оформлення операцій з давальницькою сировиною.

 38. Порядок розпорядження товарами та іншими предметами, які знаходяться під митним контролем.

 39. Перетинання пасажирів через митний кордон України.

 40. Особисті речі пасажирів.

 41. Митне оформлення пасажирського багажу та його переміщення через митний кордон.

 42. Порядок переміщення через митний кордон валюти.

 43. Порядок переміщення через митний кордон транспортних засобів.

 44. Поняття, зміст і форми правоохоронної діяльності митних органів.

 45. Контрабанда та боротьба з нею митних органів.

 46. Особливі, контрольні поставки через митний кордон контрабандних наркотичних засобів та інших подібних речовин.

 47. Види порушень митного законодавства.

 48. Поняття та загальна характеристика порушення митних правил.

 49. Відповідальність за порушення митних правил

 50. Провадження у справах про порушення митних правил.

 51. Адміністративне затримання.

 52. Процесуальні дії у справі про порушення митних правил та порядок їх проведення.

 53. Порядок проведення процесуальних дій у справі про порушення митних правил.

 54. Оскарження постанов у справах про порушення митних правил.

 55. Внесення до постанови подання прокурора.

 56. Порядок виконання постанови митних органів України про нкладання адміністративного стягнення.

 57. Посадові особи митної служби України.

 58. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників митної служби України.

 59. Правовий захист працівників митної служби України.

 60. Застосування фізичної сили, спеціальних засобів та зброї посадовими особами митної служби України.

 61. Соціальний захист працівників митних органів.

 62. Підрозділи власної безпеки митних органів.

 63. Тарифні заходи регулювання зовнішньої торгівлі у зарубіжних країнах.

 64. Нетарифні заходи регулювання зовнішньої торгівлі у зарубіжних країнах.

 65. Нетарифне регулювання експорту в зарубіжних країнах.

 66. Нетарифне регулювання імпорту в зарубіжних країнах.

 67. Підстави для митного оформлення іноземної інвестиції.

 68. Особливості організації митної справи та митних процесів у зарубіжних країнах.


^ 7. Плани проведення семінарських занять
  1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма дисципліни «Митне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративний процес та адміністративна відповідальність» для студентів 3 курсу денної...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма дисципліни «Кримінальне право» (Особлива частина) для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма дисципліни «Кримінальне право» (Особлива частина) для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма iconМіністерство освіти І науки, молді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма
Проте починаючи з 1920г ряд державами проголосив пряму дію загальновизнаних норм міжнародного права на їх території І пріоритет таких...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма iconМіністерство освіти І науки, молоді та сполту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робча навчальна програма з дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Державне (конституційне) право зарубіжних країн» (для студентів денної форми навчання напряму...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма iconМіністерство освіти І науки, молоді та сполту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робча навчальна програма з дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Державне (конституційне) право зарубіжних країн» (для студентів денної форми навчання напряму...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма iconКонкурс наукових робіт (есе)
Організатори: Донецький державний університет управління, Управління освіти та науки Донецької обласної державної адміністрації,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи