Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля icon

Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля
НазваМетодичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля
Сторінка1/4
Дата10.09.2012
Розмір0.7 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

Кафедра адміністративного права


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни: «Міжнародне право»

для студентів галузі знань 0304 «Право»

напряму підготовки 6.030401 «Право»

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

форма навчання – денна


Затверджено

на засіданні кафедри

адміністративного права

Протокол №8 від 06.01.12 р.


Донецьк 2012


Структрура робочої навчальної програми


1. Мета і завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі

2. Розподіл дисципліни (навчального модуля) на змістові модулі,

її обсяг і форми модульного контролю

3. Бальна шкала рейтингової оцінки дисципліни (навчального модуля)

4. Засоби контролю знань студентів з кожного залікового модуля

5. Критерії оцінювання знань студентів з кожного залікового модуля

6. Перелік питань до підсумкового контролю знань студентів

7. Плани проведення практичних та семінарських занять з

кожного змістового модуля та переліку питань для самоконтролю

8. Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами

матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля

9. Список методичної літератури, нормативних матеріалів


1. Мета і завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі.

Міжнародне право представлено системою договірних і звичайних норм і принципів, що виражають злагоджену волю держав і регулюючих відносини між ними, міжнародними організаціями і деякими іншими суб'єктами міжнародного права. Міжнародне право як особлива система норм не входить в яку іншу національну систему і не включає норми національного права. Проте починаючи з 1920г.ряд державами проголосив пряму дію загальновизнаних норм міжнародного права на їх території і пріоритет таких норм над національним законодавством. В інших країнах норми міжнародного права включаються в національну правову систему опосередковано.

Сфера міжнародно-правового регулювання охоплює дипломатичні, військові, гуманітарні, екологічні, культурні, науково-дослідні питання і тенденції до подальшого розширення.

^ Метою навчального курсу «Міжнародне право» є дослідження процесу становлення та розвитку міжнародного права як особливу систему норм, виявлення проблем розвитку законодавства і науки з метою їх подальшого вдосконалення.

Опанування курсом «Міжнародне право» передбачає відпрацювання тем на лекційних, семінарських та індивідуальних заняттях, під час самостійного оволодіння теоретичними матеріалами, поточний контроль у формі письмових контрольних робіт та підсумковий контроль у формі іспиту.

Лекція – основна форма проведення навчальних занять з дисципліни, призначена для засвоєння теоретичного матеріалу. Тематика курсу лекцій визначається цією програмою.

^ Семінарські заняття з аграрного права проводяться з метою:

  • поглиблення і закріплення теоретичних знань, одержаних в процесі відпрацювання лекцій, самостійної роботи над рекомендованою літературою і нормативними джерелами;

  • більш глибокого ознайомлення з основними нормативними актами;

  • вдосконалення навичок логічного мислення, уміння аргументовано відстоювати свою точку зору по конкретному питанню, а також самостійно виступати перед аудиторією, вести творчі дискусії;

  • прищеплення навичок працювати з законодавчими і нормативними актами, і іншими спеціальними джерелами, які стосуються тем, що вивчаються;

  • розгляду під безпосереднім керівництвом викладача окремих питань, які носять дискусійний характер, а також виконання контролю за успішністю студентів, їх професійної підготовки і відношення до навчання;

  • перевірки рівня знань оволодіння матеріалом;

  • відпрацювання навичок вирішення конкретної ситуації, виходячи з діючого законодавства.

^ Контрольні роботи за підсумками вивчення залікового модулю є необхідною і складовою частиною навчального процесу і дають можливість оцінити якість теоретичної і практичної підготовки студентів з вивчених тем курсу.

Контрольна робота здійснюються під час проведення останнього семінарського заняття з залікового модулю; виконується у формі тестових завдань.

^ Самостійна робота студентів, в основному, здійснюється у позанавчальний час. Її метою є глибоке, всебічне, самостійне оволодіння теоретичними положеннями, подальший розвиток навичок роботи з літературними джерелами і нормативними актами, а також вмінь аналізувати, узагальнювати емпіричні матеріали, готувати довідки, доповіді, реферати тощо. У рамках самостійної роботи кожному студенту, спираючись на основні і додаткові джерела, а також лекційний матеріал, необхідно опрацювати кожну із запропонованих тем. Найважливіші положення бажано законспектувати.

Згідно з вимогами, пред’явленими до організації навчального процесу у вузах, семінарські заняття з окремих тем можуть бути проведені з використанням рефератної форми розгляду обговорюваних питань, письмове контрольно-перевірочне опитування з різних питань тем курсу. По окремим темам курсу можуть бути використані такі форми вивчення, як проведення дискусій, круглих столів, вікторин, у тому числі з притягненням до них практичних працівників.

Вивчення курсу закінчується складанням іспиту.

При підготовці робочої програми використовувались роботи М.О. Баймуратова, И.И. Лукашук, Г.Г. Шинкарецкой, М.Е. Черкес, Н.Г.Диденко, С.А. Михеева, И.И. Дахно, А.Х. Саидова, К.А. Бекяшева, М.Е. Волосова, Н.Н. Беляковича и др.


2. Розподіл дисципліни (навчального модуля) на змістові модулі, її обсяг і форми модульного контролю.

^ Назва змістового модулю

Кількість годин

Форма контролю (модульний, підсумковий, контрольна робота та ін.)

Лекції

Семінари
СРС

Індивідуал.

^ ЗА ЛІКОВИЙ МОДУЛЬ І. Загальні положення міжнародного права. Право міжнародних договорів

Зм 1. Поняття та особливості міжнародного права

2

2
2

2

Усне опитування, виконання самостійної роботи та індивідуальних завдань, вирішення задач, реферати.


Зм 2. Право міжнародних договорів

4

4
2

2

Зм 3. Відповідальність в міжнародному праві

2

2
2

2

Разом

8

8
6

6

Тестування

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Міжнародно-правовий захист прав людини та головних свобод

Зм 4. Міжнародні конференції та міжнародні організації

4

4
2

2

Усне опитування, виконання самостійної роботи та індивідуальних завдань, вирішення задач, реферати.


Зм 5. Міжнародний захист прав і свобод людини


4


4
2

2

Зм 6. Громадянство в міжнародному праві


2

2
2

2

Зм 7. Правове регулювання зовнішніх зносин суб’єктів міжнародного права

2

2
2

2

Разом

12

12
8

8

Тестування

ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. Правовий статус територій в міжнародному праві. Міжнародне морське, повітряне право та космічне прав

Зм 8. Територія в міжнародному праві


2

2
2

3

Усне опитування, виконання самостійної роботи та індивідуальних завдань, вирішення задач, реферати.


Зм 9. Міжнародне морське права

2

2
2

3

Зм 10. Міжнародне повітряне право. Міжнародно-правове регулювання космічної діяльності

4

4
2

3

Разом

8

8
6

9

Тестування


МОДУЛЬ IV. Міжнародне економічне, кримінальне, гуманітарне

і екологічне право

Зм 11. Міжнародне економічне право

2

2
3

2

Усне опитування, виконання самостійної роботи та індивідуальних завдань, вирішення задач, реферати.


Зм12.

Міжнародне кримінальне право

2

2
3

2

Зм 13.

Міжнародне гуманітарне право

2

2
3

2

Зм 14.

Міжнародне екологічне право

2

2
3

2

Разом

8

8
12

8

Тестування

Всього(135 год.)

36

36
32

31

ІСПИТ^ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛІНИДИСЦИПЛІНАМІЖНАРОДНЕ ПРАВО

Семестр


4

Курс

2

Тип дисципліни


Цикл професійно-орієнтованих дисциплін

Кількість кредитів


3,75

Змістових модулів


14

Залікових модулів


4

Форми та методи навчання

Лекції, семінарські, практичні та індивідуальні заняття, самостійна робота студентів


Загальна кількість годин


135

Форми та засоби контролю знань

Модульний контроль, підсумковий контроль-іспит.

Технологія їх проведення – рейтингова оцінка за 100 бальною шкалою.3. Бальна шкала рейтингової оцінки дисципліни

(навчального модуля).

Оцінка за шкалою

ECTS

Визначення

За національною системою

За системою ДонДУУ

A

Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

5

(відмінно)

90-100

B

Дуже добро – вище середнього рівня з кількома помилками (до 50%)

4

(добре)

82-89

C

Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок (до 10%)

75-81

D

Задовільно – непогано, але зі значною кількістю недоліків

(до 25%)

3

(задовільно)

69-74

E

Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії (до 40%)

60-68

FX

Незадовільно – потрібно попрацювати перед тим, як отримати залік

2

(незадовільно)

35-59

F

Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота

1-34
  1   2   3   4

Схожі:

Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля iconМетодичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля
Розподіл дисципліни (навчального модуля) на змістові модулі, її обсяг І форми модульного контролю
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля iconМетодичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля
Робоча навчальна програма курсу “Кримінологія” для студентів 3-го курсу денної форми навчання спеціальності “Право” / Укладач: Кудлай...
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля iconМетодичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля
Робоча навчальна програма дисципліни «Кримінальний процес» для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля iconСтислий конспект лекцій з методичними рекомендаціями для самостійного вивчення змістового модуля «Історія соціології» для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 030504 – «Економіка підприємства»
Стислий конспект лекцій з методичними рекомендаціями для самостійного вивчення змістового модуля «Історія соціології» (для студентів...
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля iconГ. В. Стадник методичні рекомендації та програма до самостійного вивчення курсу «страхування»
Методичні рекомендації та програма до самостійного вивчення курсу «Страхування» (для студентів 3-5 курсів усіх форм навчання з економічних...
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля iconЗавдання для контрольної роботи методичні рекомендації для виконання контрольної роботи
Контрольна робота є формою самостійного опанування навчального матеріалу курсу студентами заочної форми навчання та підсумковим завданням,...
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Пiд'йомно-транспортнi машини» для студентів напряму 050503...
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Основи конструювання» для студентів напрямів 010104 професійна...
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Прикладна механіка» для студентів напрямів 010104 професійна...
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи