Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право»
Скачати 425.41 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право»
Сторінка3/4
Дата10.09.2012
Розмір425.41 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   4
^

Питання до семінарського заняття:

 1. Власність та інвестиції.

 2. Іноземні інвестиції.

 3. Поняття авторського права та суміжних прав.

 4. Міжнародно-правова охорона авторського права та суміжних прав.


Література:


[основна 3; 4; 6-8; 10-12; додаткова 40]


Питання для самоконтролю знань студентів, підготовки рефератів:

 1. Якими нормативними актами визначаються загальні питання права власності у відносинах з “іноземним елементом” за законодавством України ?

 2. Які особливості відрізняють право власності від інших речових прав?

 3. Назвіть об’єкти, що не можуть перебувати у власності іноземних громадян, юридичних осіб інших держав, міжнародних об'єднань.

 4. Чим відрізняється націоналізація від конфіскації?

 5. У які способи заохочуються або обмежуються іноземні інвестиції в економіку держав?

 6. Яким чином здійснюється правове регулювання іноземних інвестицій?

 7. У чому особливості правового регулювання міжнародних інвестицій у вільних економічних зонах?


Теми рефератів:


1. Право промислової власності та його основні поняття.

2. Система міжнародної охорони промислової власності.

3. Колізійні проблеми права власності і засоби їх вирішення у МПП?


Індивідуальні завдання:


Завдання 1. Надати характеристику правовим підставам набуття та втрати речових прав іноземними громадянами та особами без громадянства.

Завдання 3. Надати характеристику правовим підставам набуття права власності на майно і немайнові права іноземними громадянами та особами без громадянства.

Завдання 3. Визначити проблемні питання уніфікації правових норм з питань власності в рамках СНД.


Змістовий модуль 5. Міжнародний цивільний процес. Міжнародний комерційний арбітраж ( 2 год.)

^

Питання до семінарського заняття:

  1. Поняття міжнародного цивільного процесу. Міжнародна підсудність.

  2. Положення іноземців у міжнародному цивільному процесі.

  3. Взаємна цивільно-процесуальна допомога.

  4. Визнання та виконання іноземних судових рішень у практиці держав.

  5. Поняття міжнародного комерційного арбітражу.

  6. Виконання арбітражних рішень.

  7. Законодавство України про міжнародний комерційний арбітраж.


Література:

[основна 1-4; 5-8; 10-12; додаткова 2; 3; 24; 33; 35; 36; 39; 43; 53; 57; 60; 62; 63; 67; 73]


^ Питання для самоконтролю знань студентів, підготовки рефератів:


 1. Процесуальна правоздатність та дієздатність іноземних фізичних та юридичних осіб у судах загальної юрисдикції та господарських судах України: порівняльний аналіз.

 2. Цивільно-процесуальні права громадян України та юридичних осіб, інкорпорованих в Україні, у судах іноземних держав.

 3. Процесуальне становище іноземних держав у судах України.

 4. Процесуальне становище України у судах іноземних держав.

 5. Визнання іноземних офіційних документів.

 6. Визнання і виконання іноземних судових рішень.

 7. Характеристика внутрішнього законодавства з питань міжнародного комерційного арбітражу України та інших держав.

 8. Визнання і виконання рішень міжнародних комерційних арбiтражів.


Теми рефератів:

1. Процесуальний порядок збирання доказів у міжнародному цивільному процесі.

2. Загальна характеристика конвенцій світового та регіонального значення з питань міжнародного комерційного арбітражу.


Індивідуальні завдання:


Завдання 1.Сформулюйте переваги та недоліки розгляду комерційного спору у міжнародних комерційних арбітражах порівняно з таким розглядом у державних судах.

Завдання 2. Визначте, які функції стосовно міжнародного комерційного арбітражу можуть, а які зобов’язані здійснювати державні суди України.


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

Кафедра адміністративного права


^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

з дисципліни «Міжнародне приватне право»


Затверджено

на засіданні кафедри

адміністративного права

протокол № 8 від 06.01.2012р.


Донецьк – 2012

^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

«МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО»


Головною умовою успішного оволодіння змістом дисципліни «Міжнародне приватне право» є систематична робота, яка здійснюється студентами згідно з навчальною програмою та тематичним планом. Після навчальних лекцій, які розкривають основні проблеми міжнародної теорії та практики, студентам необхідно продовжити самостійний аналіз шляхом вивчення відповідного національного законодавства України та міжнародно-правових актів.

Кожному студентові доцільно завести словник основних понять і термінів із міжнародного приватного права, також небхідно мати особистий конспект законів та інших нормативних актів, що регулюють міжнародну діяльність.

Особливу увагу слід приділити підготовці та участі у семінарах, які проводяться по кожному змістовому модулю курсу. Згідно з рекомендаціями викладача, студенти повинні готувати реферати з повідомленнями (до 5-7 хв.). Вони також повинні бути у готовності вести дискусію, відстоювати свою точку зору. Під час семінарів викладачем проводиться поточний контроль знань, за підсумками кожного семінарського заняття студент одержує особисту оцінку (бали).

^ Метою проведення семінарських занять з курсу «Міжнародне приватне право» є не тільки контроль за виконанням студентами навчального плану, але й поглиблене вивчення та засвоєння найскладніших і найважливіших питань з тем курсу.

Задачами семінарського заняття, як ефективної форми навчання виступає закріплення теоретичних знань у рамках навчальної програми та формування у студентів певних навичок правильного формулювання та висловлювання своїх думок під час обговорення теми.

У ході семінарів доцільно викладати свою думку відносно стану та способів вирішення сучасних проблем міжнародного приватного права, опираючись на діючу правову базу, накопичений практичний досвід міжнародної діяльності, а також слід висловлювати пропозиції та рекомендації щодо поліпшення та удосконалення цієї діяльності.

Деякі питання студенти мають можливість викласти письмово у вигляді реферату (доповіді), основний зміст якого необхідно доповісти у ході семінару. Доцільно використовувати наочні матеріали, ілюструвати виступи прикладами, а при необхідності і схемами.

При підготовці до семінару слід переглянути рекомендовану літературу, перелік якої наведено в методичних рекомендаціях до відповідної теми. На основі отриманого матеріалу потрібно сформулювати суть проблеми, причини виникнення та можливі тенденції розвитку.

Під час підготовки до семінару студентам необхідно:

 • уважно прослуховувати і конспектувати лекції з наступним доопрацюванням їх під час самопідготовки;

 • своєчасно та повно виконувати індивідуальні завдання викладача щодо підготовки рефератів, доповідей, інформативних повідомлень;

 • глибоко опрацьовувати та конспектувати літературні джерела, що рекомендовані до кожної теми з курсу;

 • готувати виступи за питаннями, які винесені для розгляду на семінарське заняття;

 • здійснювати самоконтроль шляхом відповідей на контрольні питання.

Виступ студента на семінарі повинен відповідати наступним вимогам:

 • бути логічним, лаконічним, розкривати теоретичну сторону та практичне значення проблеми;

 • ґрунтуватися на конкретних фактичних прикладах і документах;

 • містити висновки теоретичного та практичного характеру;

 • включати сучасні дидактичні прийоми та засоби, у тому числі - наукові, які дозволяють аудиторії глибоко вияснити і осмислити зміст виступу.

На семінарському занятті контролюється виконання завдань з самостійної роботи. Питання за темами, що заплановані на самостійне вивчення, включені до завдань для перевірки знань студентів.

Під час проведення семінарського заняття можуть застосовуватися такі засоби активного навчання: тестові завдання; аналіз практичних ситуацій; завдання за роздатковими матеріалами, проведення письмового чи усного «експрес» опитування та ін.

Самостійна систематична робота студентів з навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право» є основним засобом закріплення навчального матеріалу.

Самостійна робота студентів полягає у вивченні та опрацюванні відповідної літератури, нормативно-правових актів, виконанні практичних завдань, написанні рефератів та доповідей за відповідними темами, участі на студентських наукових конференціях.

При самостійній роботі над матеріалом студентам рекомендується особливу увагу звернути на засвоєння нових понять та термінів з метою зрозуміння змісту міжнародного приватного права.

Більшість тем, за якими за навчальним планом передбачається самостійна робота, включається до лекційного курсу, і за цими темами заплановані семінарські заняття для закріплення отриманих знань. Отже в ході самостійної роботи за такими темами студенту необхідно опрацювати додатково рекомендовану літературу та виконати завдання за вказівкою викладача з метою розширення та поглиблення знань. Навчальні завдання з самостійної роботи виконуються у письмовій формі та подаються на перевірку викладачеві в установлений термін.

Рівень підготовки студентів до відповідних тем контролюється у наступних формах:

- усне опитування у ході проведення семінарського заняття;

- написання самостійних та контрольних робіт (питання за темами, запланованими на самостійне вивчення, включені до завдань з перевірки знань студентів);

- написання та виступ з рефератом за однією із запропонованих тем на вибір студента.

Написання реферату сприяє розвитку у студентів аналітичного мислення, вміння самостійно працювати з нормативно-правовими актами та систематизувати отриману інформацію.

Реферат складається з двох частин: теоретичної та практичної (в ній наводяться статистичні матеріали й узагальнення міжнародної приватної практики, консультації фахівців тощо). Реферат повинен мати наступну структуру: вступ (1 сторінка), теоретична частина (5-7 сторінок), практична частина (5-7 сторінок), список використаної літератури (10-12 джерел), додатки (таблиці, схеми, розрахунки). Загальний обсяг реферату становить 10-15 сторінок формату А4 друкованого тексту.

Перед написанням реферату студентам слід ретельно ознайомитися з інформацією теоретичних джерел, проаналізувати практичні данні, пов’язуючи їх з теорією; рекомендується у вступній частині навести ключові слова та розкрити їх зміст, розкрити актуальність обраної теми.

Завершуючим етапом вивчення курсу «Міжнародне приватне право» є залік. Досвід показує, що успішно складають залік лише ті студенти, які систематично вивчають рекомендовану учбову літературу та нормативно-правові акти, беруть активну участь у семінарах протягом семестру. Тому необхідно уяснити зміст питань для заліку, систематично вивчати їх на семінарах та під час самостійної роботи.


^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Змістовий модуль № 1

Завдання 1. Охарактеризуйте судову та арбітражну практику як джерело МПрП.

Завдання 2. Охарактеризуйте міжнародні угоди та звичаї як джерело МПрП.

Завдання 3. Охарактеризуйте доктрину як джерело МПрП.

Завдання 4. Проаналізуйте та визначте, чи є вітчизняне законодавство в сфері МПрП кодифікованим.

Завдання 5. Знайдіть приклади нормативних актів в українському законодавстві, які повністю присвячені регулюванню відносини з іноземним елементом.


Змістовий модуль № 2

Завдання 1. Визначте поняття “юридична особа” за законодавством різних країн.

Завдання 2. Дайте загальну характеристику правового статусу іноземних суб’єктів господарської діяльності в Україні.

Завдання 3. Визначте правовий статус суб’єктів господарювання України за кордоном.

Завдання 4. Охарактеризуйте положення держави у цивільних правовідносинах з «іноземним елементом».


Змістовий модуль № 3

Завдання 1. Складіть, за довільною фабулою, договір застави, який би регламентував відносини по забезпеченню виконання зобов’язання між двома сторонами, одна з яких є юридичною особою і має приналежність до іноземної держави. У договорі застосуйте посилання на норми права певної правової системи.

Завдання 2. Визначити порядок усиновлення дитини іноземними громадянами.

Змістовий модуль № 4

Завдання 1. Надати характеристику правовим підставам набуття та втрати речових прав іноземними громадянами та особами без громадянства.

Завдання 3. Надати характеристику правовим підставам набуття права власності на майно і немайнові права іноземними громадянами та особами без громадянства.

Завдання 3. Визначити проблемні питання уніфікації правових норм з питань власності в рамках СНД.

Змістовий модуль № 5

Завдання 1.Сформулюйте переваги та недоліки розгляду комерційного спору у міжнародних комерційних арбітражах порівняно з таким розглядом у державних судах.

Завдання 2. Визначте, які функції стосовно міжнародного комерційного арбітражу можуть, а які зобов’язані здійснювати державні суди України.

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

Кафедра адміністративного права


^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

з дисципліни «Міжнародне приватне право»


Затверджено

на засіданні кафедри

адміністративного права

протокол № 8 від 06.01.2012р.


Донецьк – 2012

Змістовий модуль № 1

Теми рефератів:

1. Роль міжнародних організацій в уніфікації МПрП.

2. Внутрішнє законодавство України як джерело МПрП.


Змістовий модуль № 2

Теми рефератів:

1. Міжнародні організації як суб’єкти міжнародного приватного права

2. Основні види цивільно-правових відносин з участю держави.

3. Імунітет держави у цивільно-правових відносинах з «інозем­ним елементом».


Змістовий модуль № 3

Теми рефератів:

1. Міжнародні договори, укладені в рамках СНД з питань зобов’язального права.

2. Правове регулювання працевлаштування громадян України в Росії; Білорусі; Польщі; Італії; Аргентині; Німеччині; США.

3. Відповідальність працедавця за шкоду, заподіяну працівникові за міжнародними угодами.

4Піклування над дітьми: правові джерела регулювання; форми піклування; правові наслідки встановлення піклування над дітьми.

5. Порядок отримання спадщини за кордоном.


Змістовий модуль № 4

Теми рефератів:

1. Право промислової власності та його основні поняття.

2. Система міжнародної охорони промислової власності.

3. Колізійні проблеми права власності і засоби їх вирішення у МПП?


Змістовий модуль № 5

Теми рефератів:

1. Процесуальний порядок збирання доказів у міжнародному цивільному процесі.

2. Загальна характеристика конвенцій світового та регіонального значення з питань міжнародного комерційного арбітражу.


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

Кафедра адміністративного права


^ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

з дисципліни «Міжнародне приватне право»


Затверджено

на засіданні кафедри

адміністративного права

протокол № 8 від 06.01.2012р.


Донецьк – 2012

 1. Історія виникнення міжнародного приватного права (МПрП) як науки та

 2. Загальна характеристика джерел МПрП та їх співвідношення.

 3. Конституція України і МПрП.

 4. Міжнародні двосторонні договори за участю України і норми МПрП в них.

 5. Міжнародні багатосторонні договори за участю України і норми МПрП в них.

 6. Міжнародні організації та уніфікація норм МПрП.

 7. Нормативно-правові акти України та норми МПрП у них.

 8. Законодавство іноземних держав, що містить норми з МПрП.

 9. Судові рішення та нормотворча діяльність у МПрП.

 10. Доктрина як джерело МПрП.

 11. Поняття колізійної норми та її побудова.

 12. Види колізійних норм та формули прикріплення.

 13. Типи колізійних прив'язок.

 14. Інтерлокальні, інтерперсональні та інтертемпоральні колізії у МПрП.

 15. Односторонні та двосторонні колізійні норми.

 16. Колізійні норми, що визначають особистий статус фізич­них та юридичних осіб.

 17. Колізійні норми, що застосовуються до правочинів.

 18. Взаємність та реторсія у МПрП.

 19. Тлумачення, кваліфікація та «конфлікт кваліфікацій» у МПрП.

 20. Основні способи вирішення проблеми кваліфікації.

 21. Позитивне застереження про публічний порядок.

 22. Негативне застереження про публічний порядок.

 23. Законодавство України про публічний порядок.

 24. Зворотне відсилання у МПрП.

 25. Відсилання до закону третьої держави.

 26. Обхід закону у МПрП.

 27. Правові режими, що надаються фізичним особам.

 28. Поняття «іноземний громадянин» та умови, що змінюють їх правовий статус.

 29. Правоздатність та дієздатність іноземних громадян, які на­ділені імунітетами та привілеями.

 30. Цивільно-правова відповідальність іноземних громадян, які наділені імунітетами та привілеями.

 31. Правосуб'єктність громадян України за кордоном.

 32. Особливості правового статусу біпатридів у цивілістичних відносинах з «іноземним елементом».

 33. Правосуб'єктність біженців у цивілістичних. відносинах з «іноземним елементом».

 34. Особистий закон фізичної особи.

 35. Поняття: «юридична особа» та її особистий статут.

 36. Діяльність іноземних юридичних осіб в Україні.

 37. Правові режими, що надаються юридичним особам.

 38. Правовий статус представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності.

 39. Правовий статус суб'єктів господарювання України за кор. доном.

 40. Особистий закон юридичної особи.

 41. Держава як суб'єкт цивільно-правових відносин з «іноземним елементом».

 42. Міжнародно-правові основи та види імунітету держави.

 43. Колізійні питання речових прав.

 44. Власність України, що знаходиться за кордоном.

 45. Об'єкти права власності іноземних суб'єктів в Україні.

 46. Об'єкти, що не можуть перебувати у власності іноземних громадян, юридичних осіб інших держав, міжнародних об'єднань.

 47. Іноземні інвестиції в Україні (міжнародний приватно-пра­вовий аспект).

 48. Правосуб'єктність осіб у вільних економічних зонах.

 49. Поняття зовнішньоекономічної діяльності та акти, що регулюють її.

 50. Міжнародні договори України про торговельно-економічне та інші види співробітництва.

 51. Міжнародний факторинг: поняття, види, національне регулювання інституту та колізійні питання.

 52. Договір франчайзингу: поняття, види, національне регулювання інституту та колізійні питання.

 53. Міжнародний лізінг: поняття, види, національне регулювання інституту та колізійні питання.

 54. Національне законодавство про міжнародні автомобільні перевезення.

 55. Національне законодавство про міжнародні залізничні перевезення.

 56. Національне законодавство про міжнародні морські перевезення.

 57. Національне законодавство про міжнародні повітряні перевезення.

 58. Міжнародно-правове регулювання міжнародних автомобільних перевезень.

 59. Міжнародно-правове регулювання міжнародних залізничних перевезень.

 60. Міжнародно-правове регулювання міжнародних морських перевезень.

 61. Міжнародно-правове регулювання міжнародних повітряних перевезень.

 62. Праця громадян України за кордоном.

 63. Праця іноземців в Україні.

 64. Міжнародні договори України з питань трудової діяльності та соціального захисту працівників.

 65. Правове регулювання особистих відносин між подружжям.

 66. Правове регулювання майнових прав та обов'язків подружжя.

 67. Розірвання шлюбу.

 68. Реалізація аліментних зобов'язань у МПрП.

 69. Усиновлення і норми МПрП.

 70. Міжнародно-правове регулювання сімейних відносин.

 71. Визнання дійсності та недійсності шлюбів у МПрП

 72. Визнання розірвання шлюбу у МПрП.

 73. Колізійні питання спадкування в МПрП.

 74. Особливості спадкування нерухомого майна.

 75. Міжнародно-правове регулювання питань спадкування.

 76. Питання судочинства у цивільних справах з «іноземним елементом».

 77. Визнання і виконання рішень іноземних судів.

 78. Арбітражна угода.

 79. Виконання іноземних арбітражних рішень.

 80. Міжнародний комерційний арбітраж в Україні.

1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма дисципліни «Митне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма дисципліни «Митне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма дисципліни «Кримінальне право» (Особлива частина) для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма дисципліни «Кримінальне право» (Особлива частина) для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративний процес та адміністративна відповідальність» для студентів 3 курсу денної...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» iconМіністерство освіти І науки, молоді та сполту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робча навчальна програма з дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Державне (конституційне) право зарубіжних країн» (для студентів денної форми навчання напряму...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» iconМіністерство освіти І науки, молоді та сполту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робча навчальна програма з дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Державне (конституційне) право зарубіжних країн» (для студентів денної форми навчання напряму...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» iconМіністерство освіти І науки, молді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма
Проте починаючи з 1920г ряд державами проголосив пряму дію загальновизнаних норм міжнародного права на їх території І пріоритет таких...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» iconПрограма з дисципліни Міжнародне приватне право для студентів галузі знань 0304 «Право»
Робоча навчальна програма з дисципліни Міжнародне приватне право» для студентів галузі знань 0304 «Право», напряму підготовки 030401...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи