Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право»
Скачати 425.41 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право»
Сторінка4/4
Дата10.09.2012
Розмір425.41 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   4

^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ


 1. Історія виникнення міжнародного приватного права (МПрП) як науки та галузі знань.

 2. Предмет та методи правового регулювання МПрП.

 3. Система МПрП.

 4. Колізійно-правовий та матеріально-правовий методи у МПрП.

 5. Тенденції розвитку та особливості предмета МПрП зарубіжних держав.

 6. Співвідношення МПП з міжнародним публічним правом.

 7. Загальна характеристика джерел МПрП та їх співвідношення.

 8. Конституція України і МПрП.

 9. Міжнародні двосторонні договори за участю України і норми МПрП в них.

 10. Міжнародні багатосторонні договори за участю України і норми МПрП в них.

 11. Міжнародні організації та уніфікація норм МПрП.

 12. Нормативно-правові акти України та норми МПрП у них.

 13. Законодавство іноземних держав, що містить норми з МПрП.

 14. Судові рішення та нормотворча діяльність у МПрП.

 15. Доктрина як джерело МПрП.

 16. Поняття колізійної норми та її побудова.

 17. Види колізійних норм та формули прикріплення.

 18. Типи колізійних прив'язок.

 19. Інтерлокальні, інтерперсональні та інтертемпоральні колізії у МПрП.

 20. Односторонні та двосторонні колізійні норми.

 21. Колізійні норми, що визначають особистий статус фізич­них та юридичних осіб.

 22. Колізійні норми, що застосовуються до правочинів.

 23. Взаємність та реторсія у МПрП.

 24. Тлумачення, кваліфікація та «конфлікт кваліфікацій» у МПрП.

 25. Основні способи вирішення проблеми кваліфікації.

 26. Позитивне застереження про публічний порядок.

 27. Негативне застереження про публічний порядок.

 28. Законодавство України про публічний порядок.

 29. Зворотне відсилання у МПрП.

 30. Відсилання до закону третьої держави.

 31. Обхід закону у МПрП.

 32. Правові режими, що надаються фізичним особам.

 33. Поняття «іноземний громадянин» та умови, що змінюють їх правовий статус.

 34. Правоздатність та дієздатність іноземних громадян, які на­ділені імунітетами та привілеями.

 35. Цивільно-правова відповідальність іноземних громадян, які наділені імунітетами та привілеями.

 36. Правосуб'єктність громадян України за кордоном.

 37. Особливості правового статусу біпатридів у цивілістичних відносинах з «іноземним елементом».

 38. Правосуб'єктність біженців у цивілістичних. відносинах з «іноземним елементом».

 39. Особистий закон фізичної особи.

 40. Поняття: «юридична особа» та її особистий статут.

 41. Діяльність іноземних юридичних осіб в Україні.

 42. Правові режими, що надаються юридичним особам.

 43. Правовий статус представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності.

 44. Правовий статус суб'єктів господарювання України за кор. доном.

 45. Особистий закон юридичної особи.

 46. Держава як суб'єкт цивільно-правових відносин з «іноземним елементом».

 47. Міжнародно-правові основи та види імунітету держави.

 48. Колізійні питання речових прав.

 49. Власність України, що знаходиться за кордоном.

 50. Об'єкти права власності іноземних суб'єктів в Україні.

 51. Об'єкти, що не можуть перебувати у власності іноземних громадян, юридичних осіб інших держав, міжнародних об'єднань.

 52. Іноземні інвестиції в Україні (міжнародний приватно-пра­вовий аспект).

 53. Правосуб'єктність осіб у вільних економічних зонах.

 54. Поняття зовнішньоекономічної діяльності та акти, що ре­гулюють її.

 55. Міжнародні договори України про торговельно-економіч­не та інші види співробітництва.

 56. Міжнародний факторинг: поняття, види, національне регулювання інституту та колізійні питання.

 57. Договір франчайзингу: поняття, види, національне регулювання інституту та колізійні питання.

 58. Міжнародний лізінг: поняття, види, національне регулювання інституту та колізійні питання.

 59. Національне законодавство про міжнародні автомобільні перевезення.

 60. Національне законодавство про міжнародні залізничні пе­ревезення.

 61. Національне законодавство про міжнародні морські пере­везення.

 62. Національне законодавство про міжнародні повітряні пе­ревезення.

 63. Міжнародно-правове регулювання міжнародних автомо­більних перевезень.

 64. Міжнародно-правове регулювання міжнародних залізнич­них перевезень.

 65. Міжнародно-правове регулювання міжнародних морських перевезень.

 66. Міжнародно-правове регулювання міжнародних повітря­них перевезень.

 67. Трудові відносини з «іноземним елементом» та джерела їх правового регулювання.

 68. Колізії у трудових правовідносинах та їх правове вирі­шення.

 69. Праця громадян України за кордоном.

 70. Праця іноземців в Україні.

 71. Відшкодування шкоди працівникові за нормами міжна­родних договорів.

 72. Міжнародні договори України з питань трудової діяльності та соціального захисту працівників.

 73. Поняття шлюбу і сім'ї та їх значення у МПрП.

 74. Матеріальні умови вступу в шлюб.

 75. Формальні умови вступу в шлюб.

 76. Правове регулювання особистих відносин між подружжям.

 77. Правове регулювання майнових прав та обов'язків подружжя.

 78. Розірвання шлюбу.

 79. Реалізація аліментних зобов'язань у МПрП.

 80. Усиновлення і норми МПрП.

 81. Міжнародно-правове регулювання сімейних відносин;

 82. Визнання дійсності та недійсності шлюбів у МПрП

 83. Визнання розірвання шлюбу у МПрП.

 84. Колізійні питання спадкування в МПрП.

 85. Особливості спадкування нерухомого майна.

 86. Спадкування за заповітом.

 87. Спадкування за законом.

 88. «Виморочне» майно.

 89. Особи, які мають право на обов'язкову частку у спадщи­ні, та негідні спадкоємці.

 90. Міжнародно-правове регулювання питань спадкування.

 91. Питання судочинства у цивільних справах з «іноземним елементом».

 92. Визнання і виконання рішень іноземних судів.

 93. Поняття міжнародного комерційного арбітражу та йол

види.

 1. Арбітражна угода.

 2. Виконання іноземних арбітражних рішень.

 3. Міжнародний комерційний арбітраж в Україні.

^ СПИСОК МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ,

НОРМАТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ


Основна література:


1. Конституция Украины от 28.06.1996р. // ВВРУ. – 1996. – №30. – Ст.141.

2. Про міжнародне приватне право: Закон України від 23 червня 2005 року № 2709-IV // Відомості Верховної Ради України. - № 32. – 2005. – Ст.422.

3. Богуславський М.М. Международное частное право. Ученик. -5-е изд. перераб. и доп. –М., Юрист. 2004. -604 с.

4. Богуславський М.М. Международное частное право. Ученик. -2-е изд. перераб. и доп. –М., Международные отношения. 1994. - 416 с.

5. Дахно І.І. Міжнародне приватне право. Навчальний посібник. –К., МАУП. 2004. -212 с.

6. Баштанник В. Регламентація захисту прав людини у системі права ЄС: організаційно-правовий аспект // Право України. – 2006. - № 9. - С. 58-64.

7. Белякович Н.Н. Права человека: Практикум – Минск: Амалфея, 2006. – 195 с.

8. Гасанов К.К. Основные права человека. Вопросы неотчуждаемости: Монография – М.: Юнити: Закон и право, 2003.- 64 с.

9. Лашинцев А.А. Международное частное право в вопросах и ответах. Учебное пособие. –М., ТК Велби. 2004, -224 с.

10. Международное частное право. Учебник / под ред. Г.К. Дмитриевой. -2-е изд. перераб. и доп. – М., Издательство Проспект. 2004. -688 с.

11. Международное частное право. Учебное пособие / сост. Д.В. Задыхайло. –Х., Фирма «Консул», 1998. -725 с.

12. Фединяк Г.С., Фединяк Л.С. Міжнародне приватне право. Підручник. – 3-е вид. –К., АТІКА, 2003. – 544 С.

13. Фединяк Г.С. Міжнародне приватне право у запитаннях та відповідях. Навчальний посібник. – К., АТІКА. 2000. -336 с.

14. Фединяк Г.С., Фединяк Л.С. Міжнародне приватне право. Підручник. – 2-е вид. –К., АТІКА, 2000. -416 с.

15. Юлдашев О.Х. Міжнародне приватне право. Академічний курс. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. –К., Ін Юре. 2004. - 352 с.

16. Чубарєв В.Л. Міжнародне приватне право: Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2008. – 608 с.


Додаткова література:


1. Віденська конвенція про правонаступництво держав стосовно договорів 1978 року // Закони України. Міжнародні договори України. Том 14.-К., 1998.-С.66-87.

2. Угода про порядок вирішення спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності від 20 березня 1992 року // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - №9. - Ст.66.

3. Конвенція про правову допомогу і правовідносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах з участю держав СНД від 22 січня 1993 року // Відомості Верховної Ради України. - 1994. -№46.-Ст.417.

4. Кодекс Бустаманте (Конвенция о Международном частном праве) 1928 года // Международное частное право. Сборник документов. - М.: Изд-во БЕК, 1997. - С.3-40.

5. Устав Гаагской конференции по международному частному праву 1955 года.// Там же. -С.1-3.

6. Устав Международного института унификации частного права 1940 года // Там же. - С.69-74.

7. Комиссия Организации Обьединенных Наций по праву международной торговки (ЮНСИТРАЛ) // Там же. - С.160-163.

8. Унифицированные правила по инкассо (редакция 1978 года) // Международное торговое право: расчета по контрактам. Сборник международных документов. - М.: Московский независимый институт международного права, 1996. -С.55-62.

9. Унифицированные правила по договорным гарантиям (редакция 1978 года) // Там же. - С.233-244.

10. Унифицированные правила для гарантий по первому требованию 1992 года // Там же. - С.245-251.

11. Унифицированные правила и обычаи для документарних аккредитивов (редакция 1993 года) // Там же. - С.63-96.

12. ІНКОТЕРМС. Офіційні правила тлумачення торговельних термінів Міжнародної Торгової Палати (редакція 2000 року) // Урядовий кур'єр. - 2002. - 3 квітня; - 2002. - 10 квітня.

13. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року // Відомості Верховної Ради України. - 1990. - №31. -Ст.429.

14. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. - 1991. -№29.-Ст.377.

15. Закон України «Про правонаступництво України» від 12 вересня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. - 1991. -№46.-Ст.617.

16. Закон України «Про дію міжнародних договорів на території України» від 10 грудня 1991 року // Відомості Верховної Ради України.- 1992. -№10. -Ст. 137.

17. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 4 лютого 1994року // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - №23. - Ст. 161.

18. Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж» від 24 лютого 1994року // Відомості Верховної Ради України. - 1994. -№25.-Ст.198.

19. Закон України «Про виключну (морську) економічну зону України» від 16 травня 1995року // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - №21. - Ст. 152.

20. Закон України «Про міжнародні договори України» від 29 червня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. - 2004. -№50. - Ст.540.

21. Закон України "Про міжнародне приватне право" від 23 червня 2005 року // Урядовій кур'єр. - 2005. - 31 серпня.

22. Водний кодекс України 1995 року // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - №24. - Ст. 189.

23. Господарський кодекс України 2003 року // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - №18, №19-20, №21-22. - Ст.144.

24. Господарський процесуальний кодекс України 1991 року // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №6. - Ст.56.

25. Земельний кодекс України 2001 року // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - №3-4. - Ст.27.

26. Кодекс законів про працю України 1971 року // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1971, додаток до №50. - Ст.375.

27. Кодекс торговельного мореплавства 1995 року // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - №№47, 48, 49, 50, 51, 52. -Ст.349.

28. Митний кодекс України 2002 року // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - №38-39. - Ст.288.

29. Повітряний кодекс України 1993 року // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - №25. - Ст.274.

30. Сімейний кодекс України 2002 року // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - №21 -22. - Ст. 135.

31. Цивільний кодекс України – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 328 с.

32. Цивільний процесуальний кодекс України – К.: Велес, 2007. – 128 с.

33. Про визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів: Закон України від 29 листопада 2001 р. № 2860-III // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 10. — Ст. 76.

34. Про приєднання України до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах: Закон України від 19 жовтня 2000 р., № 2052-III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 49. – Ст. 424.

35. Про ратифікацію Конвенції про прядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами: Закон України від 16 березня 2000 р. № 1547-III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 17. – Ст. 161.

36. Про ратифікацію Конвенції про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу 1974 р.: Постанова Верховної Ради України від 14 липня 1993 р. № 3382-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 36. – Ст. 368.

37. Про практику розгляду судами клопотань про визнання і виконання рішень іноземних судів та арбітражів і про скасування рішень постановлених у порядку міжнародного комерційного арбітражу на території України: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 грудня 1999 р. № 19 // Вісник Верховного Суду України. – 2000. – № 1.

38. Бабаев М. Х. Проблемы публичного порядка в международном частном праве // Международное частное право: Современные проблемы. – М., 1993. – Кн. 2.

39. Брунцева Е. В. Международный коммерческий арбитраж. – СПб.: Юр. Лит., 2001.

40. Буроменский М. В. Обращение в Европейский Суд по правам человека; Практика суда и особенности украинского законодательства / Харьк. Правозащит. Группа. – Х.; Фолио, 2000.

41. Васильченко В.В. Науково-практичний коментар Закону України „Про міжнародне приватне право” – К.: Істина, 2007. – 200 с.

42. Галенская Л.Н. Международное частное право. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1983. – 233с.

43. Галнская Л.Н., Дубасов Д.В. Адмиралтейская юрисдикция судов Великобритании //Вестник Ленингр. Ун-та. Сер. 6 – 1989. Вып.1

44. Гражданское и семейное право развивающихся стран /Под ред. В.К. Пучинского, В.В. Безбаха В.В. – М.: Изд-во УДН, 1989. – 413с.

45. Гражданское и торговое право капиталистических государств /Отв. ред. Е.А. Васильев. – М., 1993. – 544с.

46. Гражданское и торговое право капиталистических стран /Под ред. В.П. Мозолина, М.И. Кулагина. – М.: Высшая школа, 1980.

47. Демиденко В.В. Міжнародно-правова основа національного морського права України (теоретичні аспекти). – Одеса: АТ БАХВА, 1995. – 103с.

48. Демиденко В.В., Шемякин А.Н., Балобанов А.О. и др. Морское право Украины. – Одесса: АО БАХВА, 1996. – 138с.

49. Денисов В.Н. Системы права в развивающихся странах. – К.: Наукова думка, 1978.

50. Дзера О.В. Розвиток права власності громадян в Україні. – К.: Вентурі, 1996. – 216с.

51. Довгерт А.С. Правовое регулирование международных трудовых отношений. К.: УМК ВО. – 1992.

52. Зенин И.А. Гражданское и торговое право капиталистических стран. – М.: Изд-во МГУ, 1992. – 192с.

53. Зенкин И.В. Правовое регулирование предупреждения столкновений судов. – М.: В/о «Мортехинформреклама», 1988.

54. Зобов’язальне право. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 910с.

55. Ефремов Л. О. О некоторых вопросах применения международных договорово взаимном оказании правовой помощи в работе арбитражных судов // Хозяйство и право. – 1998. – № 3. – С. 99.

56. Дахно І. І. Міжнародне приватне право. Навч. посібник – К.: МАУП, 2001. – 312 с.

57. Комаров В. В. Международный коммерческий арбитраж. – Х.: Консул, 1999.

58. Корабельников Е. Р. Проблемы публичного порядка при приведении в исполнение решений

международных коммерческих арбитражей // Журн. рос. права. – 2001. – № 8.

59. Корецкий В.М. Очерки англо-американской доктрины и практики международного частного права. – М., 1948. – 396с.

60. Кудряшов С. М. Международый коммерческий арбитраж в Швеции // Журнал международного частного права. – 1994. № 4(6). – С. 30–39.

61. Лунц Л. А. Международное частное право. Особенная часть. – М., 1973.

62. Матвійчик В.К., Хар І.О. Міжнародний комерційний арбітраж: Практикум у семи книгах: Навчальний посібник. – К.: КНТ, 2007. – 244.

63. Міжнародний арбітражний суд в Україні: теорія і законодавство \ Торгово-промислова палата України; Під заг. ред. І.Г. Побірченка – К.: Вид. Дім „Ін Юре”, 2007. – 584 с.

64. Международное частное право. Учебник / Под ред. Г. К. Дмитриевой. – ПБОЮЛ Гриженко Е. М., 2001. – 656 с.

65. Мачуський В. В. Правове забезпечення підприємницької діяльності. Курс лекцій. – К.: КНЕУ, 2002. – 384 с.

66. Международный коммерческий арбитраж. Законы Украины. Международные конвенции. Инкотермс 1990. – К.: ТПП Украины, 1995.

67. Международный коммерческий арбитраж в Украине: Законодательство и практика; Науч.- практ. изд. / Под ред. И.Г. Побирченко. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2000.

68. Мосс Д. К. Автономия воли в практике международного коммерческого арбитража. — М.: Бек, 1996.

69. Носырева Е. Коммерческий арбитраж в США // Хозяйство и право. – 1998. – № 11. – 110–116.

70. Опришко В. Ф. Міжнародне економічне право. Підручник. — Вид. 2-е, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2003. – 311 с.

71. Очерки международного частого права / Под ред. Проф.. А. Довгерта. – Х.: «Одиссей», 2007. – 816 с.

72. Розенберг М.И. Международный договор купли-продажи. М., 1990.

73. Розенберг М.Г. Международный договор и иностранное право в практике Международного коммерческого арбітражного суда. М., 1998.

74. Розенберг М. Г. Контракт международной купли-продажи. — М., 1998. – С. 726–745.

75. Чубарев В.Л. Міжнародне приватне право: Навч. посібник – К.: Атака, 2006. – 608 с.

76. Шимон С. І. Цивільне та торгове право зарубіжних країн: Навч. посібник (Курс лекцій). – К.: КНЕУ, 2006. – 240 с.


1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма дисципліни «Митне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма дисципліни «Митне право» для студентів 2 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма дисципліни «Кримінальне право» (Особлива частина) для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма дисципліни «Кримінальне право» (Особлива частина) для студентів 3 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма
Робоча навчальна програма з дисципліни «Адміністративний процес та адміністративна відповідальність» для студентів 3 курсу денної...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» iconМіністерство освіти І науки, молоді та сполту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робча навчальна програма з дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Державне (конституційне) право зарубіжних країн» (для студентів денної форми навчання напряму...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» iconМіністерство освіти І науки, молоді та сполту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робча навчальна програма з дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Державне (конституційне) право зарубіжних країн» (для студентів денної форми навчання напряму...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» iconМіністерство освіти І науки, молді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма
Проте починаючи з 1920г ряд державами проголосив пряму дію загальновизнаних норм міжнародного права на їх території І пріоритет таких...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародне приватне право» iconПрограма з дисципліни Міжнародне приватне право для студентів галузі знань 0304 «Право»
Робоча навчальна програма з дисципліни Міжнародне приватне право» для студентів галузі знань 0304 «Право», напряму підготовки 030401...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи