Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля icon

Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля
НазваМетодичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля
Сторінка1/4
Дата10.09.2012
Розмір0.66 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4

Структура робочої навчальної програми


1. Мета і завдання дисципліни, її місце у навчальному процесі.

2. Розподіл дисципліни (навчального модуля) на змістові модулі, її обсяг і форми модульного контролю.

3. Бальна шкала рейтингової оцінки дисципліни (навчального модуля).

4. Засоби контролю знань студентів з кожного залікового модуля.

5. Критерії оцінювання знань студентів з кожного залікового модуля.

6. Перелік питань до підсумкового контролю знань студентів.

7. Плани проведення практичних та семінарських занять з кожного змістового модуля та переліку питань для самоконтролю.

8. Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля.

9. Список рекомендованих джерел.
1. Мета і завдання дисципліни «Земельне право», її місце у навчальному процесі

В сучасних умовах існування «Земельне право» є однією з найважливіших галузей права нашої держави. Воно вивчає суспільні відносини між субєктами стосовно реалізації права власності на землю, а також з питань володіння, користування та розпорядження землею.

Метою земельного права є регулювання земельно-правових відносин між субєктами. Ця галузь права має властиву йому структуру, предмет, методи, принципи та джерела. Відповідно до системи земельного права розрізняють земельно-правові інститути, це насамперед право власності на землю, види землекористування, земельні сервітути, добросусідство, гарантії прав на землю, відповідальність за порушення земельного законодавства, правові режими земель України у відповідності за їх категоріями тощо.

Наука земельне право займає важливе місце серед інших юридичних наук. Вона здійснює свою діяльність у взаємодії з іншими юридичними галузями. Відповідно до цього, вона є комплексною галуззю права. Комплексність земельного права полягає в тому, що регулювання окремих питань здійснюється нормами цивільного, адміністративного, еоклогічного, аграрного права тощо. Але питому вагу в діяльності земельно-правових відносин здійснює Земельний кодекс та інші нормативно-правові акти.


^ 2. Розподіл дисципліни на змістові модулі,

її обсяг і форми модульного контролю


Опис предмета навчальної дисципліни «ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО»


Дисципліна

Земельне право

Семестр

6

Курс

3

Тип дисципліни

Нормативна

Кількість кредитів

1,5

Змістових модулів

9

Залікових модулів

2

Форма та методи навчання

Лекції, практичні та індивідуальні заняття

Загальна кількість годин

54

Форми та засоби контролю знань

Модульний контроль, підсумковий контроль – залік, технологія проведення контролю – бальна, рейтингова шкала – 100 балів^ Структура залікового кредиту дисципліни^ Назва змістового модулю

Кількість годин

Форма контролю (модульний, підсумковий, контрольна робота та ін.)

Всього

Лекції

Семінари

СРС

Індивідуальні завдання

1

2

3

4

5

6

7

Заліковий модуль 1. Предмет, право власності, види землекористування та право земельного сервітуту

Змістовий модуль 1. Предмет, метод, система, джерела і принципи земельного права


6

2

2

1

1

Усне опитування, виконання індивідуальних завдань, вирішення задач, реферати

Змістовий модуль 2. Землі України

6

2

2

1

1

Змістовий модуль 3. Право власності на землю


6

2

2

1

1

Змістовий модуль 4. Право землекористування в Україні

6

2

2

1

1

Змістовий модуль 5. Право земельного сервітуту та правове забезпечення добросусідства в Україні


6

2

2

1

1
Разом з модуля 1

30

10

10

5

5

Тестування

Заліковий модуль 2. Гарантії прав на землю, форми управління, відповідальність за порушення земельного законодавства

Змістовий модуль 6.

Правові засади угод щодо земельних ділянок


6

2

2

1

1

Усне опитування, реферати, доповіді, складання структурно-логічних схем

Змістовий модуль 7.

Гарантії прав на землю

6

2

2

1

1

Змістовий модуль 8.

Державне регулювання земельних відносин


6

2

2

1

1

Змістовий модуль 9. Відповідальність за порушення земельного законодавства

6

2

2

1

1

Разом з модуля 2

24

8

8

4

4

Тестування

Всього

54

18

18

9

9

залікМетоди навчання: за джерелом інформації – словесні, наочні, практичні; за рівнем включення у пізнавальну самостійну діяльність – пояснювально-ілюстративний, проблемного викладу, частково-пошуковий, дослідницький; за компонентами навчальної діяльності – організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності, стимулювання, мотивації навчальної діяльності, контролю, аналізу, оцінювання навчальної діяльності.


^ Методи контролю: поточне опитування, тестування, виконання завдань самостійної роботи (ведення словника, складання схем та таблиць, вирішення ситуаційних задач, завдань, застосування електронної бази законодавства тощо), ознайомлення з науковими статтями, їх обговорення, оцінка за ІНДЗ, виконання модульних контрольних робіт.


^ Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, навчальна та навчальна робоча програма, методичні рекомендації до семінарських занять, самостійної роботи, виконання індивідуально-дослідницьких завдань, ілюстративні матеріали тощо.


^ 3. Бальна шкала рейтингової оцінки дисципліни

(навчального модуля).


Оцінка за шкалою ЕСТS


Визначення

За

національною системою

За

Системою

ДонДУУ

А

Відмінно – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

5

(відмінно)

90-100

В

Дуже добре ( з кількома помилками) (до 5%)

4 (добре)

82-89

C

Добре з певною кількістю значних помилок (до 10%)

75-81

D

Задовільно – непогано, але зі значною кількістю помилок (до 25%)

3

(задовільно)

69-74

Е

Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії (до 40%)

60-68

FX

Незадовільно – потрібно попрацювати для отримання позитивної оцінки

2 (незадовільно)

35-59

X

Незадовільно – необхідний обов’язковий повторний курс

1-34
  1   2   3   4

Схожі:

Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля iconМетодичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля
Робоча навчальна програма курсу “Кримінологія” для студентів 3-го курсу денної форми навчання спеціальності “Право” / Укладач: Кудлай...
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля iconМетодичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля
Робоча навчальна програма дисципліни «Кримінальний процес» для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля iconМетодичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля
Проте починаючи з 1920г ряд державами проголосив пряму дію загальновизнаних норм міжнародного права на їх території І пріоритет таких...
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля iconСтислий конспект лекцій з методичними рекомендаціями для самостійного вивчення змістового модуля «Історія соціології» для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 030504 – «Економіка підприємства»
Стислий конспект лекцій з методичними рекомендаціями для самостійного вивчення змістового модуля «Історія соціології» (для студентів...
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля iconГ. В. Стадник методичні рекомендації та програма до самостійного вивчення курсу «страхування»
Методичні рекомендації та програма до самостійного вивчення курсу «Страхування» (для студентів 3-5 курсів усіх форм навчання з економічних...
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля iconЗавдання для контрольної роботи методичні рекомендації для виконання контрольної роботи
Контрольна робота є формою самостійного опанування навчального матеріалу курсу студентами заочної форми навчання та підсумковим завданням,...
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Пiд'йомно-транспортнi машини» для студентів напряму 050503...
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Основи конструювання» для студентів напрямів 010104 професійна...
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Прикладна механіка» для студентів напрямів 010104 професійна...
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи