Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля icon

Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля
НазваМетодичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля
Сторінка2/4
Дата10.09.2012
Розмір0.66 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4Основні критерії оцінювання


відмінно” виставляється студентам, яки виявили різнобічні системні глибокі знання програмного матеріалу, уміння бездоганно виконувати завдання, визначенні програмою навчання, продемонстрували творчі здібності.

добре” заслуговують студенти які виявили повне знання програмного матеріалу, успішно виконують завдання, передбачені навчальною програмою, засвоїли зміст основних джерел (літератури, нормативно-правових актів тощо).

задовільно” виставляється студентам, які виявили знання основного навчального матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання і майбутньої роботи за професією, справляються з виконанням завдань, передбачених навчальною програмою, ознайомлені з джерелами (літературою, нормативно-правовими актами тощо)..

незадовільно” отримують студенти, які виявили прогалини у знаннях основного навчально-програмового матеріалу, припустили принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань.


Оцінка здійснюється по 100-бальній шкалі. Структура оцінки з кожного модуля наступна:


 • 40% - оцінки складає самостійна та індивідуальна робота;

 • 30% оцінки – виконання контрольних робіт за заліковими модулями;

 • 30% оцінки – індивідуальна робота на заняттях4. Засоби контролю знань студентів.

З метою виявлення загального рівня підготовки та характеру мислення студентів на першому занятті проводиться вхідний контроль у формі тестів (ВК). Протягом семестру засвоєння студентами елементів навчального матеріалу контролюється для виявлення недоліків та проблем процесу засвоєння, пробілів у знаннях та подальшої роботи з їхнього усунення.

Формами поточного контролю є:

 • співбесіди (С) – для перевірки засвоєння загальнотеоретичних знань з даної дисципліни;

 • захист розв’язання завдань та проблемних ситуацій (РЗ) – для контролю практичних навичок;

 • активність на заняттях (АЗ) – для розвитку комунікаційних навичок;

 • контрольні роботи за модулями (КР) – для проміжного контролю повноти, комплексності знань.

Поточний і підсумковий контроль по заліковим модулям здійснюється за допомогою наступних видів робіт:^

Види робіт


Кількість балів (мах)

1

Доповідь на семінарському занятті,співбесіда

3

2

Доповнення виступу, участь у дискусії

1

3

Участь у тренінгу

5

4

Виконання індивідуального завдання

10

5

Самостійна робота за змістовий модуль

3

6

Модульна контрольна робота

15


Підсумковий контроль навчального модулю – залік).

Зараховується заліковий модуль, за яким студент виконав і отримав позитивні оцінки з усіх видів завдань, передбачених індивідуальним планом студента і робочою навчальною програмою дисципліни. Визначення підсумкової оцінки за заліковий модуль здійснюється з урахуванням модульного контролю. В разі відсутності студента на контрольному заході без поважних причин йому виставляється оцінка «незадовільно». У випадку, коли студент отримує незадовільну оцінку, він має можливість повторно перескласти модуль, але не більше одного разу. У разі невдалого повторного складання залікового модулю, студенту виставляється незадовільна оцінка, яка враховується при визначенні підсумкової оцінки. Результати модульного контролю доводяться до відома студентів не пізніше трьох днів після його проведення. Повторне складання відбувається на поза аудиторних заняттях.

Підсумкова оцінка з дисципліни виставляється як сума балів за кожний модуль без організації екзаменаційної сесії. Студенти, які мають намір підвищити підсумкову оцінку, отриману за результатами модульного контролю, мають право складати іспит.

^ Таблиця відповідності шкали оцінювання ECTS з національною системою оцінювання в Україні

Критерії оцінювання активності на заняттях (АЗ):

1” – засвоєно більше 60% матеріалу; студент знайомий з основними засадами теми, має навички розв’язання проблемних ситуацій, вміє самостійно працювати над навчальним матеріалом з використанням навчальних літературних джерел;

2” – засвоєно більше 75% матеріалу; студент добре обізнаний у теоретичному матеріалі, добре володіє категоріальним та пояснювальним апаратом, має навички розв’язання ситуаційних вправ, навички проблемного аналізу, вміє самостійно працювати над навчальним матеріалом з використанням навчальних та наукових літературних джерел;

3” – засвоєно більше 90% матеріалу; студент обізнаний у теоретичному матеріалі, володіє законами, категоріями та пояснювальним апаратом конкретно-економічних наук, у змозі розв’язувати усі види задач, здатний до оригінального творчого мислення, здатний критично оцінити явища, процеси та тенденції в міжнародних фінансах, вміє самостійно працювати над навчальним матеріалом з використанням навчальних та наукових літературних джерел.


^ Оцінка за індивідуальні завдання у вигляді есе, аналітичних оглядів і реферативних повідомлень здійснюється за наступними критеріями (ІЗД):

Характеристика

Бали

Повнота викладення матеріалу і ступінь розкриття проблеми

0,5

Дослідницькі навички

0,5

Аналітичні навички і критичне мислення

0,5

Оригінальність висновків

0,5

Дотримання вимог до оформлення

0,5

Індивідуальна презентація

0,5

Усього

3


Основні залікові модулі дисципліни


1 модуль - Предмет, право власності, види землекористування та право земельного сервітуту

2 модуль - . Гарантії прав на землю, форми управління, відповідальність за порушення земельного законодавства


- поточний контроль знань студентів (здійснюється під час проведення практичних та семінарських занять);

- виконання індивідуальних завдань з поглибленого вивчення окремих питань з галузі та їх наступного обговорювання під час консультації з викладачем (у порядку самоконтролю знань студентів з допомогою викладача);

- підсумковий контроль (здійснюється з метою оцінки результатів навчання студентів на певному освітньо-кваліфікаційному рівні шляхом проведення підсумкового контролю знань студентів наприкінці семестру).

Поточний контроль: оцінювання усних відповідей на семінарах, докладів, рефератів, тест-контроль, виконання завдань для самостійної роботи , вирішення задач.

Модульний контроль: модульна контрольна робота, виконання та захист індивідуального науково-дослідницького завдання, надання опублікованої статті, тезисів докладу на конференції.

Підсумковий контроль: ЗАЛІК

^ 5. Критерії оцінювання знань студентів з кожного модуля


Заліковий модуль 1. Предмет, право власності, види землекористування та право земельного сервітуту

Змістовий модуль 1.

Змістовий модуль 2.

Змістовий модуль 3.

Змістовий модуль 4.

Змістовий модуль 5.

Модульний контроль

Кількість балів за видами робіт

Лекція - 1

Лекція - 1

Лекція - 1

Лекція - 1

Лекція - 112

Семінарське

заняття - 3

Семінарське

заняття - 4

Семінарське

заняття - 3

Семінарське

заняття - 3

Семінарське

заняття - 3

Індивідуальне заняття -

Індивідуальне заняття -

Індивідуальне заняття -

Індивідуальне заняття - 2

Індивідуальне заняття -

СРС - 3

СРС - 3

СРС - 3

СРС - 3

С9РС - 3

Всього - 7

Всього - 8

Всього - 7

Всього - 9

Всього - 7

Загальна кількість балів за заліковий модуль 1 - 50

Заліковий модуль 2. Гарантії прав на землю, форми управління, відповідальність за порушення земельного законодавства

Змістовий модуль 6.

Змістовий модуль 7.

Змістовий модуль 8.

Змістовий модуль 9.
Модульний контроль

Лекція - 1

Лекція - 1

Лекція - 1

Лекція - 112

Семінарське

заняття - 3

Семінарське

заняття - 3

Семінарське

заняття - 3

Семінарське

заняття - 3

Індивідуальне заняття -

Індивідуальне заняття -

Індивідуальне заняття -

Індивідуальне заняття -

СРС - 3

СРС - 3

СРС - 3

СРС - 3

Всього - 7

Всього - 7

Всього - 7

Всього - 7

Загальна кількість балів за заліковий модуль 2 - 40

Науково-дослідницька робота (участь у конференціях, дослідницьких проектах, олімпіадах, конкурсах наукових робіт, підготовка наукових статей) - 10

Загалом за навчальну дисципліну – 100 балів^ 6. Питання до підсумкового контролю знань з дисципліни

«Земельне право»

    1. Поняття і предмет земельного права

    2. Методи регулювання в земельному праві

    3. Принципи земельного права

    4. Система земельного права

    5. Співвідношення земельного права з суміжними галузями права

    6. Джерела земельного права:поняття та класифікація

    7. Земля як обєкт права власності

    8. Субєкти права власності на землю

    9. Склад і цільове призначення земель України

    10. Землі сільськогосподарського призначення

    11. Землі несільськогосподарського призначення

    12. Поняття та основні ознаки права власності на землю

    13. Форми власності на землю

    14. Підстави та порядок виникнення і припинення права власності на землю

    15. Право власності на землю іноземних громадян, іноземних юридичних осіб та іноземних держав

    16. Право спільної власності на землю

    17. Поняття і принципи права землекористування

    18. Право постійного землекористування

    19. Право орендного землекористування

    20. Договір оренди землі

    21. Право концесійного землекористування

    22. Права і обовязки землекористувачів

    23. Поняття і види земельних сервітутів

    24. Поняття і зміст добросусідства у земельному праві

    25. Поняття і види обмежень прав на землю

    26. Правовий режим зон, які підлягають спеціальній охороні.

    27. Основні підстави й умови набуття прав на землю громадянами та юридичними особами.

    28. Особливості набуття прав на землю територіальними громадянами і державою.

    29. Умови і порядок придбання та передачі земельних ділянок громадя­нам.

    30. Умови і порядок надання земельних ділянок юридичним особам у постійне користування та в оренду.

    31. Виникнення та посвідчення прав на земельну ділянку.

    32. Поняття та особливості цивільно-правового обігу земельних ділянок.

    33. Види та зміст цивільно-правових угод щодо земельних ділянок.

    34. Правові засади купівлі-продажу земельних ділянок

    35. Право дарування, успадкування, обміну та застави земельних ділянок

    36. Продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення

    37. Окремі види договорів щодо земельних ділянок.

    38. Поняття, зміст і функції управління у галузі використання та охоро­ни земель

    39. Правове регулювання застави земельних ділянок.

    40. Земельний фонд України як об'єкт правового регулювання

    41. Безоплатна передача земельних ділянок у власність громадян

    42. Особливості спадкування земельних ділянок.

    43. Продаж земельних ділянок на конкурентних засадах.

    44. Загальні підстави припинення права власності на землю та права ко­ристування земельною ділянкою.

    45. Способи і порядок припинення права власності на землю та права ко­ристування земельною ділянкою.

    46. Особливості застосування спеціальних підстав припинення права власності на землю.

    47. Умови припинення права постійного землекористування.

    48. Порядок погодження вилучення та викупу земельних ділянок.

    49. Загальна характеристика гарантій прав на землю.

    50. Способи захисту прав на земельні ділянки.

    51. Поняття гарантій прав на землю

    52. Правове забезпечення відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам.

    53. Умови та порядок відшкодування збитків власникам землі та земле­користувачам.

    54. Причини виникнення, визначення видів та правові засади вирішення

    55. земельних спорів.

    56. Органи, що вирішують земельні спори, умови та порядок їх розгляду

    57. і вирішення.

    58. Правове забезпечення відшкодування збитків власникам земельних ділянок і землекористувачам

    59. Вирішення земельних спорів

    60. Система органі в управління у галузі використання та охорони зе­мель і їхні повноваження

    61. Поділ земельного фонду на категорії земель

    62. Землеустрій

    63. Державний земельний кадастр

    64. Контроль за використанням та охороною земель. Моніторинг земель­них ресурсів та його значення

    65. Поняття юридичної відповідальності за земельні правопорушення

    66. Земельне правопорушення як підстава юридичної відповідальності

    67. Види юридичної відповідальності за земельні правопорушення.

    68. Кримінальна відповідальність за земельні правопорушення.

    69. Адміністративна відповідальність за земельні правопорушення.

    70. Цивільно-правова відповідальність за земельні правопорушення.

    71. Дисциплінарна відповідальність за земельні правопорушення.

    72. Майнова відповідальність за земельні правопорушення.

    73. Суб'єкти земель сільськогосподарського призначення.

    74. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення.

    75. Які землі належать до земель сільськогосподарського призначення?

    76. Кому і з якою метою передаються у власність і користування землі сільськогосподарського призначення?

    77. Підстави визначення земель придатних для сільського господарства.

    78. Пріоритетність земель сільськогосподарського призначення.

    79. Правовий режим земельних ділянок державних І комунальних сіль­ськогосподарських підприємств.

    80. Порядок приватизації земельних ділянок державних і комунальних сільськогосподарських підприємств.

    81. Склад земель фермерського господарства.

    82. Особливості використання земельних ділянок для садівництва.

    83. Особливості використання земельних ділянок для городництва.^ 7. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ1.

Предмет, право власності, види землекористування та право земельного сервітуту


Змістовий модуль 1.

Предмет, метод, система, джерела і принципи земельного права


^ ПЛАН СЕМІНАРУ

1. Предмет та метод земельного права

2. Принципи та система земельного права

3. Поняття і види джерел земельного права

4. Конституція України і закони як основні джерела земельного права


^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 1. Дайте поняття земельного права і предмета земельного права.

 2. Чому землю, як обєкт правового регулювання, розглядають у кількох значеннях? Які особливості цього обєкта?

 3. Дайте загальне визначення методів земельного права?

 4. В чому полягає суть імперативного метода?

 5. В чому полягає суть диспозитивного метода?

 6. На які методи поділяється диспозитивний метод?

 7. В чому полягає рекомендаційний метод?

 8. В чому полягає санкціонуючий метод?

 9. В чому полягає делегуючий метод?

 10. Яке значення принципів у земельному праві?

 11. Які основні (загальні) принципи земельного права?

 12. Які спеціальні принципи земельного права?

 13. Які принципи земельного права закріплені в Земельному кодексі?

 14. Дайте визначення системи земельного права?

 15. Які ви знаєте правові інститути земельного права?

 16. Які інститути становлять загальну і особливу частину земельного права?

 17. Дайте поняття джерел земельного права та їх класифікацію.

 18. Які норми Конституції України безпосередньо регулюють земельні правовідносини?


^ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ ТА ДОПОВІДЕЙ

 1. Історичні аспекти виникнення земельних відносин на території України

 2. Земельні відносини на українських землях у ХVІ –ХVІІІ ст.

 3. Земельні відносини на українських землях у ХІХ –ХХ ст.

 4. Сучасний період розвитку земельного права

 5. Земельне право як наукова галузь


^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1. Згідно із Законом України «Про оренду землі» розмір, форма та строки внесення орендної плати встановлюються за згодою сторін – орендаря й орендодавця. А в Указі Президента № 830 (2002) йдеться про те, що запроваджується плата за оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) у розмірі, не меншому як 1,5 відсотка від визначеної відповідно до законодавства вартості земельної ділянки, паю.

Запитання: Чи може сільська рада відмовити орендареві й орендодавці у державній реєстрації договору оренди землі, оскільки орендну плату визначено в натуральній, а не у грошовій формі, і її розмір становить не 1,5, а 1,0 відсоток від вартості земельної ділянки.


2. Чи може земельна ділянка знаходитись у власності декількох людей? Як у такому випадку здійснюються права власників?


3. Надайте юридичну консультацію громадянину А. за наступним зверненням: « Хочу, щоб мені виділили землю під будівництво гаража біля багатоповерхового дому.В який орган і з якою заявою треба звернутись?»


4. Між господарями двох сусідніх земельних ділянок виник спір, відповідно до плодових дерев вишень та абрикосів, які росли на межі. Громадянин Климчук не дозволяв збирати врожай громадянину Маляренку, мотивуючи це тим, що він власноруч саджав ці дерева на межі. Відповідно до цього громадянин Маляренко звернувся до сільської ради з проханням вирішити спір, а саме чи має він право на збір врожаю з дерев, що ростуть на межі.


5. Надайте юридичну консультацію вчителю-пенсіонеру Л. за наступним зверненням: «Чи мають право на земельні паї вчителі, які працювали у сільській місцевості? Я написав до органу місцевої влади заяву про виділення земельного паю, але мені було відмовлено на підставі того, що немає такого Закону. Чи правильно це?»


1   2   3   4

Схожі:

Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля iconМетодичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля
Робоча навчальна програма курсу “Кримінологія” для студентів 3-го курсу денної форми навчання спеціальності “Право” / Укладач: Кудлай...
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля iconМетодичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля
Робоча навчальна програма дисципліни «Кримінальний процес» для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля iconМетодичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля
Проте починаючи з 1920г ряд державами проголосив пряму дію загальновизнаних норм міжнародного права на їх території І пріоритет таких...
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля iconСтислий конспект лекцій з методичними рекомендаціями для самостійного вивчення змістового модуля «Історія соціології» для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 030504 – «Економіка підприємства»
Стислий конспект лекцій з методичними рекомендаціями для самостійного вивчення змістового модуля «Історія соціології» (для студентів...
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля iconГ. В. Стадник методичні рекомендації та програма до самостійного вивчення курсу «страхування»
Методичні рекомендації та програма до самостійного вивчення курсу «Страхування» (для студентів 3-5 курсів усіх форм навчання з економічних...
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля iconЗавдання для контрольної роботи методичні рекомендації для виконання контрольної роботи
Контрольна робота є формою самостійного опанування навчального матеріалу курсу студентами заочної форми навчання та підсумковим завданням,...
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Пiд'йомно-транспортнi машини» для студентів напряму 050503...
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Основи конструювання» для студентів напрямів 010104 професійна...
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Прикладна механіка» для студентів напрямів 010104 професійна...
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи