Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля icon

Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля
НазваМетодичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля
Сторінка3/4
Дата10.09.2012
Розмір0.66 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4
ГЛОСАРІЙ

Бедленд, грошова оцінка земель, грунт, земельні відносини, земельна ділянка, земельне законодавство, земельний кадастр, земельний пай, земельне право, земельний сервітут, моніторинг землі, нерухоме майно (нерухомість), територія, родючість грунту.


ТЕСТИ

Виберіть правильний варіант відповіді

1. Предмет земельного права це:

а) всі суспільні відносини

б) суспільні земельні відносини

в) суспільні відносини, що регулюються нормами природоохоронного за­конодавства.

2. Диспозитивний метод правового регулювання проявляється:

а) у встановленні обов'язків правосуб'єктів;

б) у затвердженні прийнятого рішення суб'єкта земельних правовідно­син відповідним державним органом;

в) у наданні свободи суб 'єктам правовідносин у питаннях реалізації ними своїх завдань.

3.Можливість альтернативної поведінки суб'єктів земельних пра­вовідносин передбачена таким методом правового регулювання:

а) делегуючим;

б) рекомендаційним;

в) санкціонуючим.

4.Під принципами земельного права розуміють:

а) керівні засади у земельному законодавстві, що виражають сутність норм земельного права;

б) дію його інститутів;

в) поняття, що узагальнюють правову характеристику землі.

5.Принцип реальності і гарантування суб'єктивних прав суб'єктів земельних правовідносин проявляється:

а) у цільовому і раціональному використанні земель;

б) у нормах Конституції, що визначає права і свободи людини та їх гаранти;

в) у встановленні змісту і порядку здійснення державного контролю за використанням та охороною земель.

6. Принцип пріоритетності земель сільськогосподарського призна­чення полягає:

а) у їх раціональному та ефективному використанні;

б) у погодженні проектів землеустрою;

в) у наданні їх насамперед для сільськогосподарських потреб.

7. Система земельного права — це...

а) сукупність нормативно-правових актів, що регулюють земельні від­носини;

б) сукупність правових інститутів, кожен з яких складається з групи юридичних норм, що регулюють однорідні земельні відносини.

в) єдність принципів і функцій земельного права.

8. Інститутами земельного права є:

а) цивільно-правові та земельно-правові відносини, в які вступають гро­мадяни, юридичні особи і держава;

б) історичні юридичні джерела регулювання земельних відносин;

в) групи однорідних правових норм у земельній сфері, що об'єднуються за змістом.

9. Система земельного права містить інститут:

а) юридичної відповідальності за порушення земельного законодавства

б) розірвання шлюбу;

в)надання громадянства.

10.Норми, що регулюють земельні відносини, за змістом можна розцінювати як цивільно-правові у разі:

а) притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності за вчи­нення земельних правопорушень;

б) купівлі-продажу землі;

в) поділу земельного фонду на категорії земель.


Змістовий модуль 2.

Землі України


^ ПЛАН СЕМІНАРУ

 1. Склад і цільове призначення земель України

 2. Землі сільськогосподарського призначення

 3. Землі несільськогосподарського призначення


^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

  1. Перелічіть категорії земель України

  2. За якими критеріями здійснюється поділ земель України на кате­горії?

  3. Рішенням яких органів здійснюється зміна цільового призначення
   земель?

  4. Які землі належать до складу земель сільськогосподарського
   призначення?

  5. Як передаються іноземним громадянам земельні ділянки несіль-
   ськогосподарського призначення?

 1. Як здійснюється використання земель житлової і громадської
  забудови?

 2. Які природні території і об'єкти входять до складу земель природо-
  заповідного фонду?

 3. Чому земельні ділянки водно-болотних угідь мають міжнародне
  значення?

 4. Дайте визначення поняття «смуга відведення».

10. Які категорії земель України можуть перебувати тільки в держав­ній власності?


^ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ ТА ДОПОВІДЕЙ

 1. Землі житлової та громадської забудови

 2. Землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення

 3. Землі оздоровчого призначення

 4. Землі рекреаційного призначення

 5. Землі історико-культурного призначення

 6. Землі лісового фонду

 7. Землі водного фонду

 8. Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення

 9. Землі промисловості

 10. Землі транспорту

 11. Землі оборони


^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1. За рішенням голови сільської ради у фермерів Чорваня і Білоуса було вилучено по 5,0 га орних земель, а у сільгоспкооперативу «Слава України» - 10 га орних земель для будівництва лікарняного комплексу. Із зазначеними фізичними і юридичними особами вилучення земель попередньо не було узгоджено, а також не розвязано питання щодо відшкодування збитків.

Завдання: 1. Чи відповідають дії голови сільської ради нормам земельного законодавства?

2. Які особи, в якому порядку і в якому обсязі зобовязані відшкодувати шкоду фермерам і сільгоспкооперативу?

3. Назвіть субєктів права на землі сільськогосподарського призначення.


2. В прибережній захисній смузі річки Ірпень (класифікуйте як мала річка) фермерське господарство влаштувало літній табір для худоби.

^ Завдання:Кваліфікуйте правомірність цих дій.


3. Складіть схему з теми: « Категорії земель України»


ГЛОСАРІЙ

Агроландшафт, агрохімікати,агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення, акваторія, біосферні заповідники, ботанічні сади, гірничий відвод, грунтова маса, гумус, заказники, заповідна зона, зона особливого режиму, зона регульованої рекреації, зона санітарної охорони, зона стаціонарної рекреації.


ТЕСТИ

Виберіть правильний варіант відповіді

1. До земель сільськогосподарського призначення належать:

а) земельні ділянки фермерських господарств;

б) земельні ділянки особистих господарств;

в) несільськогосподарські угіддя (шляхи, прогони);

г) сільськогосподарські угіддя (рілля, пасовища, сіножаті, перелоги);

д) полезахисні лісові смуги.

2. ^ Землі фермерського господарства складаються з:

а) земельної ділянки, що належить на праві власності фермерському госпо­
дарству як юридичній особі;

б) земельної ділянки, що належить громадянам—членам фермерського гос­
подарства на праві приватної власності;

в) земельної ділянки, що використовується фермерським господарством на
умовах оренди;

д) земельної ділянки для садівництва і городництва.

3. ^ Громадською забудовою вважається земельна ділянка, на який
розташовані:


а) будинки дошкільних і навчальних закладів;

б) будинки для охорони здоров'я та відпочинку;

в) шляхи;

г) пляжи;

д) будинки підприємств торгівлі та громадського харчування.

4. ^ До земель іншого природоохоронного призначення належать:

а) земельні ділянки водно-болотних угідь;

б) земельні ділянки національних парків і біосферних заповідників;

в) земельні ділянки, у межах яких є природні об'єкти, що мають особливу
природну цінність.


Змістовий модуль 3.

Право власності на землю


^ ПЛАН СЕМІНАРУ

1.Поняття права власності на землю

2. Земля як обєкт права власності

3. Субєкти права власності на землю

4. Форми власності на землю в Україні

3.1 Право приватної власності

3.2 Право комунальної власності

3.3 Право державної власності

5. Підстави та порядок виникнення і припинення права власності на землю


^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 1. Перелічіть форми власності на землю.

 2. Через які економічні елементи розкривається структура права власності?

 3. Чи може власник земельної ділянки передати свої правомочності ін­шій особі?

 4. Яке володіння називається титульним?

 5. Чому землю, як об'єкт правового регулювання, розглядають у кіль­кох значеннях? Які особливості цього об'єкта?

 6. Хто є суб'єктами права власності на землю?

 7. За яких умов громадяни України можуть бути суб'єктами права влас­ності на землю?

 8. Що означає термін "спільна сумісна власність" на землю? Які осо­бливості цієї власності?

 9. За яких умов земельні ділянки можуть набуватися у приватну влас­ність?

 10. Як проводиться розмежування форм державної і комунальної влас­ності?

 11. Які органи здійснюють правомочності суб'єкта права державної влас­ності на землі господарського та іншого призначення?

 12. Якими повноваженнями щодо розпоряджання і управління землею наділено органи державної виконавчої влади?

 13. Назвіть підстави припинення права приватної власності на землю.

 14. Які землі можуть перебувати лише у комунальній власності і їх не можна передавати у приватну власність?

 15. Які землі державної власності не можна передавати у комунальну власність?

 16. Що є підставою виникнення права власності на землю?

 17. На основі яких юридичних фактів виникає право приватної власності на землю?

 18. В якому порядку здійснюється набуття права власності на землю гро­мадянами?

 19. Які підстави припинення права державної власності на землю?

 20. Які підстави припинення права комунальної власності на землю?


^ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ ТА ДОПОВІДЕЙ

  1. Земельний фонд України і його складові

  2. Правова основа земельної реформи в Україні

  3. Фізичні особи – громадяни як субєкти земельних відносин

  4. Правовий статус іноземців та осіб без громадянства як учасників земельних відносин


^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 1. Дайте відповідь на питання: « Чи є предметом мораторію земельні ділянки для ведення садівництва?»; «Чи підпадають під дію мораторію землі особистого сільськогосподарського призначення у разі отримання довідки, що вони не є паями?»
 1. Надайте юридичну консультацію: « Чи може іноземець купити земельну ділянку для будівництва в межах міста?»
 1. Громадянин Цушко звернувся до сільської ради з проханням передати йому на безоплатній основі 0,15 га земель для ведення садівництва. Сільрада відмовила йому. Кваліфікуйте дії сільради.
 1. Чоловічий монастир який розташований на околиці міста Золочева, в особі наставника звернувся до органів місцевого самоврядування виділити їм 2 га земель сільськогосподарського призначення у власність для ведення підсобного сільського господарства. Органи відмовили в цьому. Чи правомірні дії органів?
 1. До районної ради звернувся мешканець села Вишняки Юшко у звязку з тим, що частина його земельної ділянки має бути викуплена сільрадою у звязку з розбудовою приміщення сільради. Термін підготовки і передачі до викупу було встановлено півроку. Кваліфікуйте правомірність дій сільради.ГЛОСАРІЙ

Власність, власник земельної ділянки, державний акт про право приватної власності на землю, земельний пай, земельні ресурси, земельний фонд, конфіскація, межа, особисте селянське господарство, спільна сумісна власність на землю, спільна часткова власність на землю, територіальна громада, реквізиція, установлення меж

ТЕСТИ

Виберіть правильний варіант відповіді

1. Право власності на землю набувається громадянами з метою:

а) пошуку корисних копалин;

б) її продажу;

в) для облаштування житла, садівництва, городництва, виробництва сільськогосподарської продукції для власних потреб.

2. Титульне земельне володіння це:

а) володіння землею особи, що має титул;

б) володіння земельною ділянкою на законних підставах: на умовах орен­ди, підряду тощо;

в) земельне володіння державного сільськогосподарського підприємства.

3. Суб'єктами спільної сумісної власності на земельні ділянки мо­жуть бути:

а) подружжя;

б) підприємства;

в) державні органи.

4. Однією з форм власності на землю є:

а) акціонерна;

б) сільськогосподарська;

в) державна.

5. Компетенцією щодо розпоряджання державними землями наділено

а) Кабінет Міністрів України;

б) Верховну Раду України;

в) Верховну Раду Автономної Республіки Крим.

6. Право припинення приватної власності на землю відбувається у разі:

а) передачі її в оренду;

б)з мотивів суспільної необхідності та для суспільних потреб;

в) у випадках вчинення кримінального злочину.

7. Підставами припинення права державної власності є:

а) передача земельної ділянки державної власності у комунальну влас­ність;

б)забруднення землі;

в) її конфіскація чи рішенням суду.

8. Право на безоплатну приватизацію землі мають:

а) іноземні громадяни;

б) громадяни України;

в) юридичні особи.

9. Хто виступає суб'єктом права державної власності на землю в Україні?

а) держава;

б) Кабінет Міністрів України;

в) Фонд державного майна України.

10. Громадяни України можуть бути суб'єктами права власності на землю за таких обставин:

а) за наявності у них іншого майна;

б) при погашеній або знятій судимості;

в)за наявності у них цивільної правоздатності.


Змістовий модуль 4.

Право землекористування в Україні


^ ПЛАН СЕМІНАРУ

 1. Право постійного землекористування

 2. Порядок надання земельних ділянок у постійне користування юридичним особам

 3. Правові засади оренди землі

 4. Права та обов'язки землекористувачів

 5. Зміна, припинення і поновлення договору оренди землі

 6. Концесійне право землекористування


^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Що таке право постійного користування?

2. Хто є суб'єктами права постійного землекористування?

3. Чи можуть надаватися релігійним установам у постійне землекорис­тування земельні ділянки?

4. З яких земель надаються земельні ділянки у право постійного корис­тування землею?

5. З якою метою ці землі можуть надаватись для юридичних осіб?

6. В чому полягає різниця між тимчасовим короткостроковим та тим­часовим довгостроковим землекористуванням?

7. Чи можна вважати оренду землі одним із видів тимчасового користу­вання землею?

8. Хто є орендодавцями земельних ділянок приватної форми власності?

9. Хто є орендодавцями земельних ділянок які перебувають у кому­нальній формі власності?

10. Хто є орендодавцями земельних ділянок які перебувають у держав­ній формі власності?

11. Хто може бути орендарями земельних ділянок?

12. Які права мають землекористувачі?

13. Чи є правомірним припинення права землекористування у зв'язку з вилученням земельної ділянки для суспільних потреб? Чи можна цей факт оспорювати в судовому порядку?

14. Які обмеження стосуються оренди земель сільськогосподарського призначення?

15. Які обов'язки мають землекористувачі?

16. Як здійснюється порядок надання земельних ділянок у постійне зем­лекористування юридичним особам?

17. В чому суть поняття оренди землі?

18. Що є об'єктами оренди землі?

19. Що таке договір оренди землі?

20. Які терміни оренди земельних ділянок передбачені?

21. Що таке суборенда?

22. Які істотні умови договору оренди землі?

23. Як здійснюється механізм здійснення договору оренди?

24. Які права має орендодавець?

25. Які права має орендар?

26. Які обов'язки має орендодавець?

27. Які обов'язки має орендар?

28. В яких випадках припиняється договір оренди земельної ділянки?

29. Що таке концесія?

31. Назвіть суб'єктів концесії?

32. Що є об'єктом концесії?


^ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ ТА ДОПОВІДЕЙ

 1. Поняття і принципи права землекористування

 2. Права і обовязки землекористувачів

 3. Умови суборенди земельних ділянок

 4. Автомобільна (позаміська)дорога загального користування як обєкт концесії


^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 1. Складіть схеми з тем: «Процесуальний порядок укладення договору оренди земельної ділянки» ; « Порядок надання земельних ділянок у постійне користування юридичним особам».
 1. На підставі рішення місцевої держадміністрації юридичній особі було надано в користування земельну ділянку для будівництва тваринницької ферми з відгодівлі худоби, проте попередньо не було складено проект відведення земельної ділянки.

Завдання: - чи законне це рішення?

  • які повноваження місцевих державних адміністрацій у галузі земельних відносин?

  • Який порядок складання проекту відведення земельної ділянки передбачено Земельним кодексом України?
 1. ТОВ «Краков» є юридичною особою, співзасновниками якої є два громадянина Польщі. Метою створення ТОВ є будівництво швейної фабрики на території України. В даний час ТОВ орендує земельну ділянку, на якій ведеться будівництво. Після закінчення будівництва і набуття прав власності на майно керівництво ТОВ має намір викупити земельну ділянку у власність.

Завдання: - чи може набути у власність земельну ділянку юридична особа України, заснована з участю іноземних громадян або іноземними юридичними особами?

  • якщо може, то який порядок і підстави набуття у власність земельної ділянки такої юридичної особи?

  • чи мають іноземні громадяни право власності на землю в Україні?


ГЛОСАРІЙ

Грунт, деградація земель, екологічна експертиза в Україні, земельний аукціон, консервація земель, концесія, меліоративні заходи, меліорація земель, надра, обтяження на використання землі, титульне земельне володіння, родючість грунту.


ТЕСТИ

Виберіть правильний варіант відповіді

1. Право землекористування це:

а) право спадкоємця користуватися земельною ділянкою;

б) право державних органів використовувати корисні властивості зе­мельного фонду України;

в) гарантована державою можливість конкретної особи використовувати у встановленому порядку корисні властивості землі.

2. Які земельні ділянки передаються у постійне користування?

а) які перебувають у державній та комунальній власності;

б) які перебувають у власності фізичних осіб;

в) які перебувають у власності юридичних осіб.

3. До прав землекористувачів належать:

а) право змінювати цільове призначення землі;

б) самостійно господарювати на землі;

в) передавати земельну ділянку у користування будь-яким особам на необмежений строк.

4. Право землекористування припиняється:

а) у разі використання земельної ділянки способами, що суперечать еко­логічним вимогам;

б) у разі невикористання її взагалі;

б) у разі здійснення на ній права земельного сервітуту.

5. Орендодавцями землі є громадяни і юридичні особи, в яких пере­бувають земельні ділянки:

а) на праві повного господарського відання;

б) на праві довічного користування;

в) у власності.

6. Орендарями землі сільськогосподарського призначення можуть бути:

а)Кабінет Міністрів України;

б)фізичні особи, що мають необхідну кваліфікацію або досвід роботи в сільському господарстві;

в)будь-які фізичні і юридичні особи.

7. Договір оренди земельної ділянки припиняється у разі:

а) одержання орендарем земельної ділянки у власність;

б) хвороби орендаря;

в) вступу його на військову службу,

8. Який найдовший строк довгострокового надання землі в оренду передбачає чинне законодавство (у роках)?

а) двадцять;

б) двадцять п 'ять;

в) п'ятдесят;

г) сімдесят п 'ять.

9. При яких обставинах може бути укладено договір суборенди зе­мельної ділянки сільськогосподарського призначення?

а) у випадку хвороби орендаря;

б) у випадку одруження орендаря;

в) у випадку виїзду орендаря у відрядження.

10. Коли виникає право земельного сервітуту?

а) з моменту його державної реєстрації;

б) з моменту підписання сторонами договору;

в) з моменту досягнення домовленості між сторонами.


Змістовий модуль 5.

Право земельного сервітуту та правове забезпечення добросусідства в Україні


^ ПЛАН СЕМІНАРУ

 1. Поняття та види земельних сервітутів

 2. Правовий режим земельних сервітутів

 3. Обмеження щодо використання земельних ділянок

 4. Добросусідство в земельному законодавстві


^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. У чому полягає право земельного сервітуту?

2. Хто є суб'єктами земельного сервітуту?

3. Хто є об'єктами земельного сервітуту?

4. Назвіть найбільш поширені види земельного сервітуту?

5. Як здійснюється встановлення земельного сервітуту?

6. На яких підставах може бути встановлено земельний сервітут, якщо власники (користувачі)двох сусідніх земельних ділянок не досягли згоди щодо його встановлення?

7. Чи с земельний сервітут предметом купівлі "Продажу, застави та ін.?

8. В яких випадках дія земельного сервітуту припиняється на вимогу власника?

9. Як відбувається захист права сервітуту, якими способами?

10. В яких випадках право на земельну ділянку може бути обмежене?

11. Що таке охоронна зона, зона особливого режиму, зона санітарної охо­рони?

12. Поняття та суб'єкти добросусідства.

13. Загальні обов'язки суб'єктів добросусідства.

14. Попередження шкідливого впливу на сусідню земельну ділянку.

15. Наслідки проникнення на земельну ділянку гілок і коренів дерев.

16. Обов'язки сусідів щодо визначення спільних меж.

17. Межові знаки.

18. Відновлення меж.


^ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ ТА ДОПОВІДЕЙ


 1. Добросусідство: поняття і зміст.

 2. Загальні обовязки субєктів добросусідства

 3. Наслідки проникнення на земельну ділянку гілок і коренів дерев


^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


 1. Між господарями двох сусідніх земельних ділянок виник спір, відповідно до плодових дерев вишень і абрикосів, які росли на межі. Громадянин Климчук не дозволяв збирати врожай громадянину Маляренку, мотивуючи це тим, що він власноруч саджав ці дерева на межі. Відповідно до цього громадянин Маляренко звернувся до сільської ради з проханням вирішити спір, а саме чи має він право на збір врожаю з дерев, що ростуть на межі.
 1. Громадянин Сівальов запропонував своєму сусіду Ляшку зрізати гілки дерев, які звисають на земельну ділянку Сівальова, мотивуючи це тим, що дерева затіняють частину його земельної ділянки. Той відмовився це зробити, після чого Сівальов сам зрізав звисаючи гілки дерев. Ляшко звернувся до суду на неправомірні дії Сівальова.

Кваліфікуйте зазначені дії і як повинна бути вирішена ця справа.


ГЛОСАРІЙ

Емфітевзис, корисні копалини, курорт, національні природні парки, Нерухомий обєкт культурної спадщини, пестициди, рекреаційні зони, сервітут, смуга відведення, суперфіцій.


ТЕСТИ

Виберіть правильний варіант відповіді

1. Право земельного сервітуту це:

а) право власника земельної ділянки на необмежене платне користуван­ня суміжною земельною ділянкою;

б) право власника земельної ділянки на необмежене безоплатне користу­вання суміжною земельною ділянкою;

в) право власника земельної ділянки на обмежене платне або безоплатне користування суміжною земельною ділянкою;

2. Встановлення земельного сервітуту:

а) веде до позбавлення власника земельної ділянки, щодо якої встановлено земельний сервітут прав володіння нею;

б) не веде до позбавлення власника земельної ділянки, щодо якої встанов­лено земельний сервітут прав володіння, користування та розпоря­дження нею;

в) веде до позбавлення власника земельної ділянки, щодо якої встановлено земельний сервітут прав користування та розпорядження нею;

3. Земельні сервітути за строком можуть бути:

а) лише постійними і тимчасовими;

б) лише тимчасовими;

в) лише постійними і строковими.

4.Кого слід вважати суб'єктами сервітуту:

а) орендаря з одного боку, та орендодавця з іншого боку;

б) власника майна з одного боку, та особи що здійснює право сервітуту з іншого боку;

в) органи місцевого самоврядування з одного боку та приватного підпри­ємця з іншого.

5. Чи зберігається дія земельного сервітуту разі переходу правна земельну ділянку до іншої особи?

а)зберігається;

б)не зберігається;

в)буде збережена після його перереєстрації.

б.Чи має право вимагати власник чи користувач земельної ділянки на яку встановлено земельний сервітут відповідної винагороди за його встановлення?

а) не мають права;

б) мають право;

в) має право лише власник.

7. Як здійснюється визначення меж обмеження земельної ділян­ки?

а)проектами землеустрою;

б) за рішенням суду;

в) власником земельної ділянки.

8. Право на земельну ділянку може бути обмежене:

а) договором;

б) усною домовленістю;

в) державним актом.

9. Обмеження використання земельної ділянки підлягають держав­ній реєстрації?

а) не підлягають;

б) за бажанням правовласника;

в) підлягають.

10.Чи може припинятися дія земельного сервітуту на вимогу влас­ника?

а) не може;

б) може у разі поєднання в одній особі особи, в інтересах якої встановлено земельний сервітут;

в) може на вимогу власника якщо строк його дії не закінчився.


^ ЗАЛІКОВИЙ МОДУЛЬ 2

Гарантії прав на землю, форми управління, відповідальність за порушення земельного законодавства


Змістовий модуль 6.

Правові засади угод щодо земельних ділянок


^ ПЛАН СЕМІНАРУ

 1. Правові засади купівлі-продажу земельних ділянок

 2. Продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення

 3. Безоплатна передача земельних ділянок у власність громадян

 4. Право дарування, успадкування, обміну та застави земельних

ділянок


^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1.Який порядок здійснення купівлі-продажу земельних ділянок?

2.Які передбачені способи відчуження земельної ділянки?

3.Як вирішується питання купівлі-продажу земельної ділянки якщо договір обтяжений заставою землі?

4.Як здійснюється купівля-продаж земельних ділянок несільськогос-подарського призначення?

5.Які земельні ділянки несільськогосподарського не дозволено прода­вати?

6.Хто є продавцями земельних ділянок несільськогосподарського при­значення?

7.Що є підставою для укладення договору купівлі-продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення?

8.Коли виникає право власності на придбану земельну ділянку несіль­ськогосподарського призначення?

9.Як розподіляються кошти від продажу земельних ділянок несіль­ськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності?

10.Які відомості зазначаються в заяві громадянина що бажає придбати земельну ділянку несільськогосподарського призначення?

11.Які документи додаються до заяви купівлю-продаж земельних діля­нок несільськогосподарського призначення?

12.За яких підстав може бути прийняте рішення у відмові в продажу зе­мельних ділянок несільськогосподарського призначення?

13.Який механізм отримання безоплатно земельної ділянки у власність громадян?

14.В яких розмірах передбачена безоплатна передача земельних ділянок у власність громадян?

15.Що зазначається у заяві на відведення земельної ділянки?

16.Як здійснюється право дарування земельних ділянок?

17. Як здійснюється право успадкування земельних ділянок?

18.Як здійснюється обмін земельних ділянок?

19. Що таке іпотека?


^ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ ТА ДОПОВІДЕЙ

Продаж земельних ділянок на конкурентних засадах.

Порядок безоплатної передачі земельних ділянок у власність громадян


^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1.Складіть схеми: «Процесуальний порядок укладання договору оренди земельної ділянки»

« Приватизація земельної ділянки, яка знаходиться у користуванні громадянина».


ГЛОСАРІЙ

Акредитовані біржи, застава, застава землі, інфраструктура ринку зерна, іпотека, оренда землі, орендна плата за землю, орендодавці земельних ділянок.


ТЕСТИ

Виберіть правильний варіант відповіді

1. В яких випадках виникає право власності на земельну ділянку?

а) після встановлення землевпорядними організаціями меж земельної ді­лянки в натурі;

б) після реєстрації у відповідних органах місцевого самоврядування;

в) після одержання державного акта на земельну ділянку.

2. Що є підставою для укладання договору купівлі-продажу земель­ної ділянки?

а) його нотаріальне посвідчення;

б) рішення відповідної ради;

в) довідка органу землевпорядкування.

3. Чи мають право громадяни продавати частку (пай) земельної ді­лянки?

а) не мають право;

б) мають право якщо є сертифікат;

в) мають право лише дарувати.

4.В який термін відповідна рада має розглянути заяву і прийняти рішення відносно продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення?

а) до 10 діб;

б) до 20 діб;

в) до 30 діб;

5.Кошти, одержані від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у комунальній або держав­ній власності зараховуються:

а) до державного бюджету;

б) до бюджетних рахунків рад;

в) до державного бюджету і до державних органів земельних ресурсів.

6.Який відсоток коштів, від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, зараховується до Державного бю­джету?

а) 90%;

б) 50%;

в) 30%.

7. Який відсоток коштів, від продажу земельних ділянок не сіль­ськогосподарського призначення, зараховується до державних органів земельних ресурсів?

а) 50%;

б) 30%;

в) 10%.

8. Які норми безоплатної передачі земельних ділянок - для ведення селянського господарства - громадянам з державної або комунальної власності?

а) до 1га;

б) до 2 га;

в) до 3 га.

9. Які норми безоплатної передачі земельних ділянок - для інди­відуального дачного будівництва - громадянам з державної або кому­нальної власності?

а) до 0,5 га;

б) до 0,12 га;

в) до 0,1 га,

10. Який документ є підставою дарування земельної ділянки?

а) нотаріально посвідчений договір дарування земельної ділянки;

б) державний акт на земельну ділянку;

в) сертифікат на право володіння земельною ділянкою.


Змістовий модуль 7.

Гарантії прав на землю


^ ПЛАН СЕМІНАРУ

 1. Поняття гарантій прав на землю

 2. Способи захисту прав на землю

 3. Правове забезпечення відшкодування збитків власникам земель­них ділянок і землекористувачам

 4. Вирішення земельних спорів


^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Як ви розумієте термін «гарантії» щодо права власності на землю?

2. Які ви знаєте різновиди гарантій захисту правна землю?

3. Назвіть випадки, коли власник може бути позбавлений права влас­ності на землю.

4. Якими є підстави звернення до суду за вирішенням земельних спо­рів?

5. Які ви знаєте способи захисту земельних прав?

6. Які дії згідно з земельним законодавством неправомірно обмежують права власників землі і землекористувачів?

7. У якому порядку здійснюється захист прав на землю?

8.У чому полягає сутність речово-правових способів захисту прав на землю?

9. Які способи захисту прав є зобов'язально-правовими?

10.Назвіть коло суб'єктів, на яких закон покладає обов'язок відшко­довувати збитки власникам землі та землекористувачам.

11.Що прийнято розуміти під збитками?

12.Що означає "відшкодування збитків в натурі"?

13.Як класифікують земельні спори?

14.Що може стати предметом земельного спору?

15.Які права, визначені земельним законодавством, мають сторони зе­мельного спору?

16.Які спори вважають спорами екологічного спрямування?

17.Які органи вирішують земельні спори?

18. Які органи вирішують спори в адміністративному порядку?

19. Назвіть суб'єктів земельного спору.

20. Які суди вирішують земельні спори, сторонами у яких виступають юридичні особи або громадяни-підприємці?


^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

1.Голова районної ради Пухляк прийняв рішення виділити землі сільськогосподарського призначення для потреб не повязаних з веденням сільського господарства під забудівлю.

Кваліфікуйте правомірність його дій та яка має бути відповідальність якщо дії неправомірні?


ГЛОСАРІЙ

Земельні спори, земельні торги, медичний (бальнеологічний) висновок, неподільні земельні ділянки, поземельна книга, регіональні правила забудови, реверсія.


ТЕСТИ

Виберіть правильний варіант відповіді

1. Захист земельних прав громадян та юридичних осіб здійснюєть­ся шляхом:

а) відшкодування заподіяних збитків;

б) видання розпоряджень компетентними органми виконавчої влади;

в) притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

2. Способи захисту земельних прав це:

а) дії державних органів, що безпосередньо спрямовані на захист прав громадян;

б) варіанти звернення громадян за захистом свого порушеного права, обумовлені різницею діяльності державних та інших органів по захис­ту прав у цілому;

в) дії уповноваженої особи, за допомогою яких вона може вимагати здій­снення захисту своїх земельних прав від посягань інших суб'єктів.

3. Недійсність угоди має місце:

а) за наявності всіх істотних умов;

б) при її укладенні дієздатним громадянином;

в) при її укладенні внаслідок помилки

4. Підставами відшкодування збитків є:

а) недійсність укладеної угоди;

б) встановлення обмежень щодо використання земельних ділянок;

в) факт звернення з позовом до суду.

5. Збитки власникам земельних ділянок і земле відшкодовують:

а) Мінекоресурсів України;

б) особи, що їх заподіяли;

в) органи земельних ресурсів.

6. Які органи розглядають земельні спори?

а) адміністрація підприємств, установ, організацій;

б) прокуратура;

в) місцеві ради.

7. Правами сторін при розгляді земельних спорів є:

а) заперечувати клопотання і докази іншої сторони;

б) брати участь у дослідженні доказів;

в) користуватись різними процесуальними правами, що надаються законом.

8. Виконання рішення щодо земельних спорів здійснюють:

а) апеляційний суд;

б) орган, який прийняв це рішення;

в) особи, на яких буде покладено обов'язок його виконання.

9. Який орган вирішує майнові спори, пов'язані із земельними від­носинами?

а) суд;

б) сільська рада;

в) органи місцевої виконавчої влади.

10.Участь експертів при розгляді земельного спору є:

а) обов'язковою;

б) допоміжною;

в) можливою, за бажанням сторін спору.


Змістовий модуль 8.

Державне регулювання земельних відносин


^ ПЛАН СЕМІНАРУ

 1. Земельний фонд України як об'єкт правового регулювання

 2. Поняття, зміст і функції управління у галузі використання та охо­рони земель

 3. Система органів управління у галузі використання та охорони зе­мель і їхні повноваження

 4. Поділ земельного фонду на категорії земель

 5. Землеустрій

 6. Державний земельний кадастр

 7. Контроль за використанням та охороною земель

 8. Моніторинг земельних ресурсів та його значення


^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Дайте визначення державному управлінню.

2. Назвіть основні функції державного управління.

3.Які функції державного управління у сфері земельних відносин ви знаєте?

4.Назвіть органи загальної компетенції, які здійснюють відповідні управлінські функції у галузі земельних відносин.

5.Які органи є спеціальними органами державного управління в зе­мельній сфері?

6.Назвіть повноваження Верховної Ради України у галузі управління використання та охорони земель.

7. Які повноваження належать Кабінетові Міністрі України у галузі зе­мельних відносин?

8. Який державний орган є центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів?

9. Які управлінські функції у сфері земельних відносин виконують ор­гани місцевого самоврядування?

10.На які категорії земель поділяється земельний фонд України?

11.Яка мета здійснення землеустрою?

12.Що таке Державний земельний кадастр?

13.Дайте визначення моніторингу земель.

14. Назвіть складові моніторингу земель.

15.Чим моніторинг земель відрізняється від земельного кадастру?

16.Які органи здійснюють моніторинг земель?

17. Чому моніторинг земель є складового моніторингу довкілля?

18. Сформулюйте завдання державного контролю за використанням та охороною земель.

19. Які органи здійснюють державний контроль?

20.Які повноваження мають державні інспектори при здійсненні контр­олю за використанням та охороною земель?


^ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ ТА ДОПОВІДЕЙ

 1. Планування використання земель.

 2. Регіональні програми використання та охорони земель.

 3. Природно-сільськогосподарське районування земель.

 4. Поділ земельного фонду на категорії земель. Зонування земель.

 5. Землеустрій і землевпорядний процес.

 6. Державний земельний кадастр

 7. Контроль за використанням та охороною земель

 8. Моніторинг земельних ресурсів та його значення


^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 1. Складіть схеми за наступними темами:

  • Система органів управління у галузі використання та охорони зе­мель і їхні повноваження

  • Поділ земельного фонду на категорії земельГЛОСАРІЙ

Бонітування грунтів, гідротехнічна меліорація земель, деградація грунтів, кадастровий номер, кадастровий план земельної ділянки, моніторинг земель, охорона грунтів.


ТЕСТИ

Виберіть правильний варіант відповіді

1. Відповідно до цільового призначення усі землі України поділя­ються на:

а) землі сільськогосподарського призначення;

б) землі особистого використання громадянами;

в) землі ботанічних садів.

2. До функцій державного управління належать:

а) передача землі в оренду уповноваженими на те органами;

б) ведення державного земельного кадастру;

в) обмеження прав на землю.

3. До органів міжгалузевого управління у сфері охорони і раціо­нального використання земель належать:

а) Кабінет Міністрів України;

б) місцеві ради та місцеві державні адміністрації;

в) Мінекоресурсів України.

4. Державний комітет України по земельних ресурсах є:

а) центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів;

б) органом загальної компетенції, що здійснює управління в земельній сфері;

з) органом міжгалузевого управляння у сфері охорони і використання зе­мель.

5. Метою здійснення землеустрою є:

а) підготовка земель до їх використання;

б)охорона земель;

в) збір даних про використання земель.

6. Контроль за використанням та охороною земель це:

а) діяльність компетентних органів держави, спрямована на додержан­ня вимог земельного законодавства;

б) діяльність громадян — суб'єктів земельних відносин, спрямована на охорону землі;

в) виконання рішень місцевої влади з питань охорони довкілля.

7. Головними державними інспекторами по використанню та охо­роні земель є:

а) голови місцевих державних адміністрацій;

б) голова Держкомзему;

в) начальники районних відділів земельних ресурсів.


8.Система спостережень за станом земельного фонду це:

а) землеустрій;

б) земельний кадастр;

в) моніторинг земель.

9. Повноваженнями державних інспекторів у сфері державного контролю є:

а) складати акти перевірки чи протоколи про адміністративні правопорушення;

б) вилучати земельні ділянки для суспільних потреб;

в) давати вказівки із земельних питань для вищих органів державної влади.

10.Повноваженням якого державного органу, що здійснює управ­ління в земельній сфері, є давати обов'язкові для виконання приписи:

а) Державної служби охорони родючості грунтів;

б) Держземінспекції;

в) Мінекоресурсів.


Змістовий модуль 9.

Відповідальність за порушення земельного законодавства


^ ПЛАН СЕМІНАРУ

 1. Поняття юридичної відповідальності за земельні правопорушення

 2. Земельне правопорушення як підстава юридичної відповідаль­ності

 3. Види юридичної відповідальності за земельні правопорушення

 4. Цивільно-правова відповідальність

 5. Адміністративна відповідальність за порушення земельного за­конодавства

 6. Кримінальна відповідальність


^ КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Назвіть функції юридичної відповідальності за порушення земельно­го законодавства.

2. Які види юридичної відповідальності передбачено за вчинення пра­вопорушень у сфері земельних відносин?

3. Які види правопорушень передбачає ЗК України?

4. Дайте визначення земельного правопорушення.

5. Що розуміють під бездіяльністю суб'єкта земельного правопорушен­ня, за яке настає юридична відповідальність?

6. Назвіть складові земельного правопорушення.

7. За якими ознаками класифікують земельні правопорушення?

8. Які види юридичної відповідальності передбачені за порушення зе­мельного законодавства?

9. Що розуміють під майновою відповідальністю за порушення земель­ного законодавства?

10. За які злочини у сфері земельних відносин настає кримінальна від­повідальність?

11.Хто є суб'єктами земельних правопорушень?

12.Яка різниця у суб'єктному складі адміністративного проступку та злочину у сфері земельних відносин?

13.У чому полягає правова колізія стосовно юридичної відповідальності юридичних осіб за порушення норм земельного права?

14.Зробіть аналіз об'єктно-суб'єктного складу земельного правопорушення

15. Проаналізуйте склад правопорушення, передбаченого ст. 52 КУпАП.

16. Проаналізуйте склад правопорушення, передбаченого ст. 53 КУпАП.

17. Проаналізуйте склад правопорушення, передбаченого ст. 53і КУпАП

18. Проаналізуйте склад правопорушення, передбаченого ст. 532 КУпАП

19. Проаналізуйте склад правопорушення, передбаченого ст. 54 КУпАП.

20. Проаналізуйте склад правопорушення, передбаченого ст. 55 КУпАП.

21. Проаналізуйте склад правопорушення, передбаченого ст. 56 КУпАП


^ ТЕМИ РЕФЕРАТІВ ТА ДОПОВІДЕЙ

 1. Визнання угод щодо земель недійсними.

 2. Відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення земельного законодавства.

 3. Особливості відповідальності за самовільне заволодіння земельною ділянкою.


^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


 1. Громадянин міста Судак (АРК) Мірзоєв самовільно захопив земельну ділянку для власних потреб. Яка відповідальність передбачена за ці дії?
 1. Громадянин села Яблунівка незаконно вирубив ялинку у лісовому розсаднику. Яка відповідальність передбачена за ці дії?


ГЛОСАРІЙ

Дисциплінарний проступок, кримінальна відповідальність,позасудовий порядок вирішення земельних спорів, рекультивація порушених земель.


ТЕСТИ

Виберіть правильний варіант відповіді

1. Юридична відповідальність - це:

а) юридичний обов'язок;

б) юридична можливість;

в) моральний обов'язок.

2. Юридична відповідальність є:

а) видом моральної відповідальності;

б) видом соціальної відповідальності;

в) видом кримінальної відповідальності.

3. До функцій юридичної відповідальності за порушення норм зе­мельного законодавства, зокрема» належать:

а) вона є елементом механізму гарантій земельних прав суб 'єктів право­відносин;

б) вона є можливістю притягнення до відповідальності винних осіб;

в) забезпечення реалізації норм права.

4. До видів юридичної відповідальності за земельні правопорушен­ня належать:

а) кримінальна, адміністративна;

б) цивільно-правова, дисциплінарна;

в) адміністративна, цивільно-правова, дисциплінарна;

г) кримінальна, адміністративна, цивільно-правова, дисциплінарна.

5. Юридична відповідальність за порушення земельного законодав­ства є:

а) міжгалузевим правовим інститутом;

б) галузевим правовим інститутом;

в) спеціальним правовим інститутом.

6. До складу земельного правопорушення входять:

а) об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт правопорушення;

б) об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єктивна сторона правопорушення;

в) об'єкт, об 'єктивна сторона, суб 'єкт і суб 'єктивна сторона правопору­шення;

г) об'єкт, суб 'єкт правопорушення.

7. Суб'єктивна сторона правопорушення характеризується:

а) наявністю вини, тобто психічним ставленням суб'єкта до вчиненого ним протиправного діяння та його шкідливих наслідків;

б) наявністю вини;

в) психічним ставленням суб'єкта до вчиненого ним протиправного діян­ня та його шкідливих наслідків.

8. Земельні правопорушення залежно від об'єктів умовно поділя­ють на:

а) власне земельні правопорушення та земельні правопорушення кримі­нальної спрямованості;

б) власне земельні правопорушення та земельні правопорушення еколо­гічної спрямованості;

в)власне земельні правопорушення та земельні правопорушення адміні­стративної спрямованості.

9. Суб'єктом земельного правопорушення є:

а) особа, яка його вчинила;

б) фізична особа, яка його вчинила;

в) деліктоздатна особа, яка його вчинила

10.Цивільно-правова відповідальність за земельне правопорушен­ня являє собою форму державного примусу, що полягає у:

а) невигідних моральних наслідках для правопорушника;

б)застосуванні до нього примусових санкцій;

в) невигідних майнових наслідках для правопорушника.

11.Підставою юридичної відповідальності за земельні правопору­шення є:

а) вчинення земельного правопорушення;

б) вчинення злочину;

в) вчинення адміністративного проступку.


 1. ^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ СТУДЕНТАМИ МАТЕРІАЛУ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЩОДО ПОШИРЕННЯ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО»
1   2   3   4

Схожі:

Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля iconМетодичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля
Робоча навчальна програма курсу “Кримінологія” для студентів 3-го курсу денної форми навчання спеціальності “Право” / Укладач: Кудлай...
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля iconМетодичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля
Робоча навчальна програма дисципліни «Кримінальний процес» для студентів 4 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного...
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля iconМетодичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля
Проте починаючи з 1920г ряд державами проголосив пряму дію загальновизнаних норм міжнародного права на їх території І пріоритет таких...
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля iconСтислий конспект лекцій з методичними рекомендаціями для самостійного вивчення змістового модуля «Історія соціології» для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 030504 – «Економіка підприємства»
Стислий конспект лекцій з методичними рекомендаціями для самостійного вивчення змістового модуля «Історія соціології» (для студентів...
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля iconГ. В. Стадник методичні рекомендації та програма до самостійного вивчення курсу «страхування»
Методичні рекомендації та програма до самостійного вивчення курсу «Страхування» (для студентів 3-5 курсів усіх форм навчання з економічних...
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля iconЗавдання для контрольної роботи методичні рекомендації для виконання контрольної роботи
Контрольна робота є формою самостійного опанування навчального матеріалу курсу студентами заочної форми навчання та підсумковим завданням,...
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Пiд'йомно-транспортнi машини» для студентів напряму 050503...
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Основи конструювання» для студентів напрямів 010104 професійна...
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення кожного з розділів і література для підготовки, варіанти індивідуальних (контрольних) завдань для виконання студентами у процесі вивчення дисципліни, також методичні вказівки до виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Прикладна механіка» для студентів напрямів 010104 професійна...
Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення матеріалу, індивідуальні завдання та методичні вказівки до їх виконання
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни ²Міжнародний маркетинг² для студентів напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи