Додаток 1 Показники кваліфікаційного потенціалу викладача (рейтинг «кпв»), які використовуються для розрахунку його абсолютного рейтингу icon

Додаток 1 Показники кваліфікаційного потенціалу викладача (рейтинг «кпв»), які використовуються для розрахунку його абсолютного рейтингу
Скачати 155.29 Kb.
НазваДодаток 1 Показники кваліфікаційного потенціалу викладача (рейтинг «кпв»), які використовуються для розрахунку його абсолютного рейтингу
Дата27.08.2012
Розмір155.29 Kb.
ТипДокументи

Додаток 1

Показники кваліфікаційного потенціалу викладача (рейтинг «КПВ»),

які використовуються для розрахунку його абсолютного рейтингу

з/п

Найменування показника

досягнутої кваліфікації

Розрахункова одиниця

Кількість балів

за розрахункову одиницю

1. Посада, яку обіймає викладач

1.1

Завідувач кафедри

1 повна ставка

25

1.2

Професор

1 повна ставка

20

1.3

Доцент

1 повна ставка

15

1.4

Старший викладач

1 повна ставка

10

1.5

Викладач

1 повна ставка

5

1.6

Асистент

1 повна ставка

3

Кількість балів за блок =

Сума балів показників, яка помножена на ваговий коефіцієнт блоку

^ 2. Наявність наукового ступеня, вченого звання

2.1

Доктор наук, професор

Диплом +

атестат = 1

10 + 10 = 20

2.2

Доктор наук, доцент /

Кандидат наук, професор

10 + 5 або

5 + 10 = 15

2.3

Кандидат наук, доцент

5 + 5 = 10

2.4

Кандидат наук (без вченого звання)

Диплом = 1

5

2.5

Доцент (без наукового ступеня)

Атестат = 1

5

2.6

Відсутність і наукового ступеня, і вченого звання
0

Кількість балів за блок =

Сума балів показників, яка помножена на ваговий коефіцієнт блоку

^ 3. Стаж науково-педагогічної роботи і підвищення кваліфікації

3.1

Загальний стаж безпосередньо науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах

Повний

навчальний рік

(12 місяців)

1

3.2

Стаж науково-педагогічної роботи на посаді, яку зараз обіймає викладач

Повний місяць

0,2

3.3

Підвищення кваліфікації, що підтверджено документально:

- здобування наукового ступеня;

- навчання на курсах підвищення кваліфікації або участь в спеціалізованих семінарах;

- стажування в іншому ВНЗ або певній організації, установіОдин рік

Одні курси або один семінар

Одне

стажування5

3


2

Кількість балів за блок =

Сума балів показників, яка помножена на ваговий коефіцієнт блоку

^ 4. Суспільне визнання кваліфікації і досягнутих результатів

4.1

Членство в НАН України, інших міжнародних, закордонних та галузевих академіях наук (наявність відповідного вченого звання)

Ставка

Академік НАН Ук-раїни, інших міжна-родних або закор-донних академій наук – 25

Член-кореспондент НАН України, ін-ших міжнародних або закордонних академій наук – 20

Академік галузевої академії наук – 10

Член-кореспондент галузевої академії наук – 5

4.2

Звання «Заслужений працівник освіти», «Заслужений діяч науки і техніки», «Заслужений тренер України» та інші подібні почесні звання державного рівня

1 нагорода

15

4.3

Звання за спортивні досягнення («Майстер спорту», «Кандидат у майстри спорту» тощо) або звання судді відповідної категорії (міжнародної, національної)

1 нагорода

10

4.4

Державні премії і державні нагороди України або інших країн

1 нагорода

20

4.5

Нагороди (дипломи, грамоти, подяки) і премії протягом навчального року за вагомі досягнення в навчально-методичній, науковій, виховній роботі або перемогу в конкурсах чи спортивних змаганнях на будь-якому рівні - університетський, місцевий, обласний і національний

1 нагорода

(премія)

5

Кількість балів за блок =

Сума балів показників, яка помножена на ваговий коефіцієнт блоку

^ 5. Виконання додаткових посадових обов`язків на кафедрі (факультеті)

5.1

Виконання обов`язків заступника завідувача кафедри з навчально-методичної, наукової або виховної роботи

Окремий

напрямок

діяльності

20

5.2

Виконання обов`язків відповідального на кафедрі за профорієнтаційну роботу, практичну підготовку студентів, науково-дос-лідну роботу зі студентами, за роботу з випускниками кафедри, за міжнародні зв`язки на кафедрі

Окремий

напрямок

діяльності

15

5.3

Виконання обов`язків декана факультету (директора центру) - тільки за умовами сумісництва

1 повна ставка

10

5.4

Виконання обов`язків заступника декана факультету (директора центру) – тільки за умовами сумісництва

1 повна ставка

5

Кількість балів за блок =

Сума балів показників, яка помножена на ваговий коефіцієнт блоку

^ Кваліфікаційний потенціал викладача (рейтинг «КПВ») =

Сума (∑) загальної кількості балів всіх 5 (п`яти) блоків показників КПВ


^ Показники активності та результативності роботи викладача

за основними напрямками діяльності (рейтинг «АРД»),

які використовуються для розрахунку його абсолютного рейтингу

№№ з/п

Найменування показника

за напрямком діяльності

Розрахункова

одиниця

Кількість балів

за розрахункову одиницю

^ 1. Навчальна робота

1.1

Загальний обсяг навчального навантаження за навчальний рік - фактичне виконання (лекції, семінарські (практичні) заняття, індивідуальні заняття тощо), тобто кількість всіх аудиторних годин

10 годин

навчального

навантаження

0,1

1.2

Проведення консультацій з навчальних дисциплін (поточних, екзаменаційних)

Одна

консультація

0,5

1.3

Проведення заходів семестрового контролю (залік, диференційований залік, екзамен)

Один контрольний захід

1

1.4

Проведення заходів державної атестації студентів (державний екзамен, захист випускних / дипломних / магістерських робіт)

Один контрольний захід

2

1.5

Керівництво практичною підготовкою студентів

Кількість

закріплених

студентів

0,5

1.6

Керівництво випускними / дипломними / магістерськими роботами студентів

Кількість

закріплених

студентів

0,5 / 1,0 / 1,5

1.7

Керівництво курсовими роботами студентів з навчальних дисциплін кафедри

Кількість

закріплених

студентів

0,2

1.8

Керівництво докторантами / аспірантами, здобувачами

Один докторант / аспірант,

здобувач

Докторант – 2

Аспірант, здобувач - 1

1.9

Прийом вступних екзаменів до ДонДУУ або до аспірантури

Одне засідання екзаменаційної комісії

До ДонДУУ – 3

До аспірантури – 5

1.10

Прийом кандидатських екзаменів

Одне засідання екзаменаційної комісії

7

Кількість балів за блок =

Сума балів показників, яка помножена на ваговий коефіцієнт блоку

^ 2. Методична робота

2.1

Підготовка та видання навчальної літератури для вищої школи:

- підручник;

- навчальний посібник;

- навчально-методичний посібник;

- курс (конспект) лекцій;

- методичні матеріали (рекомендації)

1 друк. арк.10

8

6

4

2

2.2

Розробка та впровадження в навчальний процес нових нормативних методичних матеріалів з навчальної дисципліни / поновлення та коригування існуючих:

- навчальної програми;

- робочої навчальної програми;

- курсу (конспекту) лекцій;

- методичних матеріалів (рекомендацій) для проведення семінарських (або практичних) занять;

- методичних матеріалів (рекомендацій) для організації самостійної роботи студентів;

- засобів діагностики якості вищої освіти з навчальної дисципліни;

- методичних вказівок і тематики контрольних, курсових робіт.

Окремий

складовий

елемент

навчально-

методичного комплексу

дисципліни, спеціальності

Кожний окремий новий елемент НМКД (НМКС) – 10

Кожний окремий поновлений елемент НМКД (НМКС) – 5

2.3

Підготовка методичних матеріалів до лекційних, семінарських (або практичних) занять (плану, план-конспекту або конспекту лекції, методичної розробки для проведення семінарського або практичного заняття, модульно-рейтингового контролю) зі студентами освітньо-кваліфікаційного рівня:

- бакалавр;

- магістр (спеціаліст)

1 план, план-конспект або конспект лекції, методична розробка для прове-дення семінар-ського або практичного заняття, модульно-

рейтингового контролю0,2

0,4

2.4

Розробка складових галузевого стандарту вищої освіти (ОКХ, ОПП, засобів діагностики якості вищої освіти тощо)

Окрема

складова

25


2.5

Підготовка матеріалів щодо ліцензування або акредитації спеціальності (напряму підготовки)

Окрема

завершена

справа

50

(на всіх

виконавців)

2.6

Розробка матеріалів для використання мультимедійного обладнання під час проведення занять в межах одного змістового модуля

Одна

презентація

0,5

2.7

Підготовка і проведення викладачем методичного (науково-методичного) семінару в якості його організатора або керівника

Один семінар

5

2.8

Доповідь на методичному (науково-мето-дичному) семінарі кафедри / міжкафедральному методичному (науково-методичному) семінарі

Одна доповідь

2 / 3

2.9

Проведення науково-педагогічним працівником відкритого / показового заняття

Одне заняття

5 / 10

2.10

Розробка науково обґрунтованих методичних рекомендацій науково-педагогічним працівникам щодо вдосконалення їх педагогічної діяльності та підвищення рівня педагогічної майстерності

Одна розробка, яка схвалена на засіданні

навчально-методичної ради

25

2.11

Рецензування підручників, навчальних (навчально-методичних) посібників, методичних матеріалів (рекомендацій), наукових статей тощо

Одна

рецензія

5

Кількість балів за блок =

Сума балів показників, яка помножена на ваговий коефіцієнт блоку

^ 3. Наукова робота

3.1

Виконання викладачем планової науково-дослідної роботи за кафедральною тематикою на суму:

- до 20 тис. грв.

- від 21 до 50 тис. грв.

- від 51 до 100 тис. грв.

- понад 101 тис. грв.

Реальна частка участі викладача, яка визначена завідувачем кафедри50

100

150

200

3.2

Захист докторської дисертації
50

3.3

Захист кандидатської дисертації
25

3.4

Участь в роботі оргкомітету з підготовки і проведенні наукової (науково-практичної) конференції

Склад

оргкомітету

5

3.5

Підготовка і проведення викладачем наукового (науково-практичного) семінару в якості його організатора або керівника

Один семінар

5

3.6

Доповідь викладача на науковій (науково-практичній) конференції

Одна доповідь

3

3.7

Доповідь викладача на науковому (науково-практичному) семінарі

Одна доповідь

2

3.8

Публікації у видавництвах тези доповідей / статті / інтернет-публікації

Одна публікація

2 / 5 / 10

3.9

Участь викладача у національних, міжнародних науково-дослідних проектах, програмах або аналогічних формах наукової діяльності, що підтверджено документально

Учасник

проекту,

програми

5

3.10

Керівництво науковою роботою студента:

- публікація статті викладача у співавторстві зі студентом;

- підготовка студента до участі в предметній або фаховій олімпіаді;

- наукове керівництво викладача у підготовці статті студентом для публікації у збірнику наукових праць студентів або прийняття участі у студентській конференції


Одна стаття


Один студент


Один студент


3


2


2

Кількість балів за блок =

Сума балів показників, яка помножена на ваговий коефіцієнт блоку

^ 4. Організаційна та виховна робота

4.1

Членство у вченій раді, навчально-методичній раді ДонДУУ

Членство в раді

2

4.2

Робота в експертних радах МОН і ВАК України

Ставка

7

4.3

Робота у редакційних колегіях друкованих видань

Ставка

1

4.4

Робота (членство) у спеціалізованих радах із захисту дисертацій

Ставка

5

4.5

Виконання обов`язків куратора академічної групи

Одна група

5

4.6

Виконання обов`язків голови предметно-методичної комісії

Одна ПМК

3

4.7

Відвідування студентських гуртожитків та проведення з ними бесід виховної спрямованості

Відвідування + бесіда

2

4.8

Проведення рекламних бесід на зустрічах з випускниками середніх шкіл, ліцеїв та технікумів або з їх батьками

Одна зустріч

2

4.9

Участь у роботі конкурсних (відбіркових) комісій, журі, оргкомітетів, робочих груп з підготовки заходів виховного, культурно-масового, спортивно-масового характеру, суддівство змагань тощо (членство)

Одна ставка

2

4.10

Участь в роботі громадських організацій та рухів України

Членство в одній організації

2

Кількість балів за блок =

Сума балів показників, яка помножена на ваговий коефіцієнт блоку

^ 5. Додаткові характеристики

(використовуються в разі наявності підсумкових даних конкретного дослідження)

5.1

Рівень професійної придатності викладача за оцінками експертів

Узагальнена

кількісна оцінка
5.2

Оцінка за підсумками анкетування «Викладач очима студентів»

Узагальнена

кількісна оцінка
Кількість балів за блок =

Сума балів показників, яка помножена на ваговий коефіцієнт блоку

Активність та результативність роботи викладача (рейтинг «АРД») =

Сума (∑) загальної кількості балів всіх 5 (п`яти) блоків показників АРД


Абсолютний рейтинг викладача (АРВ) =

0,33 х КПВ + 0,67 х АРД

Схожі:

Додаток 1 Показники кваліфікаційного потенціалу викладача (рейтинг «кпв»), які використовуються для розрахунку його абсолютного рейтингу iconДодаток 1 Показники кваліфікаційного потенціалу викладача (рейтинг «кпв»), які використовуються для розрахунку його абсолютного рейтингу
Загальний стаж безпосередньо науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах
Додаток 1 Показники кваліфікаційного потенціалу викладача (рейтинг «кпв»), які використовуються для розрахунку його абсолютного рейтингу iconМетодичні вказівки щодо розрахунку рейтингу викладача Укладач: к т. н., доцент Сергієнко С. А. Рецензент: Затверджено методичною радою університету
Первинні показники, необхідні для розрахунку рейтингу викладача, подають наступні відділи
Додаток 1 Показники кваліфікаційного потенціалу викладача (рейтинг «кпв»), які використовуються для розрахунку його абсолютного рейтингу iconДодаток 2
Рейтингове оцінювання діяльності конкретного науково-педагогічного працівника полягає у визначенні його абсолютного рейтингу
Додаток 1 Показники кваліфікаційного потенціалу викладача (рейтинг «кпв»), які використовуються для розрахунку його абсолютного рейтингу iconДодаток 2
Рейтингове оцінювання діяльності конкретного науково-педагогічного працівника полягає у визначенні його абсолютного рейтингу
Додаток 1 Показники кваліфікаційного потенціалу викладача (рейтинг «кпв»), які використовуються для розрахунку його абсолютного рейтингу iconТаблиця розрахунку індивідуального рейтингу викладача

Додаток 1 Показники кваліфікаційного потенціалу викладача (рейтинг «кпв»), які використовуються для розрахунку його абсолютного рейтингу iconТаблиця Показники та критерії для розрахунку рейтингу кафедр
В – кількість дипломованих викладачів на кафедрі (доктор, кандидат, професор, доцент)
Додаток 1 Показники кваліфікаційного потенціалу викладача (рейтинг «кпв»), які використовуються для розрахунку його абсолютного рейтингу iconІнформаційно-діагностичні системи
Розглянуто можливі причини розходження думки вчених в оцінці оптимального значення гемодіалізного індексу дози. Доведено, що сучасні...
Додаток 1 Показники кваліфікаційного потенціалу викладача (рейтинг «кпв»), які використовуються для розрахунку його абсолютного рейтингу iconМетоди діагностики та оцінювання інноваційного потенціалу підприємства
Діагностика потенціалу інноваційного розвитку і його підсистеми – інноваційного потенціалу – дозволяє оцінити його достатність чи...
Додаток 1 Показники кваліфікаційного потенціалу викладача (рейтинг «кпв»), які використовуються для розрахунку його абсолютного рейтингу iconРейтинг вищих навчальних закладів України за показниками наукометричної бази даних Scopus станом на 22. 12. 2010
Нижче наведено наукометричні показники вищих навчальних закладів України, впорядкованих за h-індексом (h — кількість статей, на які...
Додаток 1 Показники кваліфікаційного потенціалу викладача (рейтинг «кпв»), які використовуються для розрахунку його абсолютного рейтингу iconРейтинг вищих навчальних закладів України за показниками наукометричної бази даних Scopus станом на 17. 12. 2009
Нижче наведено наукометричні показники вищих навчальних закладів України, впорядкованих за h-індексом (h — кількість статей, на які...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи