Додаток 2 icon

Додаток 2
Скачати 271.49 Kb.
НазваДодаток 2
Дата27.08.2012
Розмір271.49 Kb.
ТипДокументи

Додаток 2

Пояснення

щодо заповнення викладачем індивідуального рейтинг-листа

та його представлення рейтинговій комісії ДонДУУ


I. Рейтингове оцінювання діяльності конкретного науково-педагогічного працівника полягає у визначенні його абсолютного рейтингу.

Абсолютний рейтинг викладача (АРВ) складається з двох компонентів: рейтингу «КПВ», який свідчить про кваліфікаційний потенціал викладача, і рейтингу «АРД», який характеризує активність та результативність роботи викладача за основними напрямками діяльності за конкретний навчальний рік.

Кожний компонент містить певне число показників та оцінку їх значущості в балах.

Визначення абсолютного рейтингу викладача передбачає виконання ним певного набору операцій (процедур) різного характеру:

- завантаження з веб-сайту університету (http://dsum.edu.ua) вихідної форми індивідуального рейтинг-листа у вигляді файлу ind_rating_2011.xls і збереження його на ПК у вигляді файлу з назвою Іваненко_2011.xls (тобто Прізвище викладача_2011.xls) для подальшого внесення особисто викладачем своїх індивідуальних даних за звітній навчальний рік;

- особисте заповнення викладачем завантаженої і збереженої на ПК форми індивідуального рейтинг-листа відповідно до вимог, правил і роз`яснень, відображених в даній Інструкції;

- представлення викладачем заповненої форми індивідуального рейтинг-листа (в електронному вигляді) координатору рейтингового оцінювання на кафедрі (в коледжі, центрі) для перевірки і коригування невірно внесених даних;

- друкування перевіреної координатором і заповненої викладачем форми індивідуального рейтинг-листа та засвідчення власним підписом та підписом завідувача кафедри вказаних в ній фактичних даних за звітній навчальний рік. Роздруковані матеріали підшиваються в окрему справу і зберігаються на кафедрі.

Після виконання всім професорсько-викладацьким складом кафедри (коледжу, центру) зазначених вище операцій (процедур) координатор рейтингового оцінювання на кафедрі (в коледжі, центрі) всі електронні версії індивідуальних рейтинг-листів групує в окрему папку, яка повинна мати назву Кафедра_АБВГ_2011 (де замість літер АБВГ вказується прийнята в університеті абревіатура назви кафедри – наприклад, МВ, МЗД, СУ, ЕП і т.д.). Після цього створена папка архівується за допомогою відповідного архіватора, в результаті чого створений файл типу Кафедра_АБВГ_2011.rar або Кафедра_АБВГ_2011.zip електронною поштою відправляється на електронну адресу rating@dsum.edu.ua, де вона буде зберігатися і використовуватися рейтинговою комісією університету.

Звіт викладача з рейтингу заповнюється лише штатними викладачами (включаючи штатних внутрішніх сумісників) кафедр, коледжів і МННЦ ДонДУУ.

Визначення рейтингу викладача проводиться один раз на рік в терміни, затверджені наказом ректора.

^ II. Заповнення викладачем індивідуального рейтинг-листа.

1. Вказати повністю своє прізвище, ім`я та по-батькові (державною мовою і в родовому відмінку).

^ 2. Вводити поступово необхідні дані у відповідні клітинки стовпчику «Значення (кількість балів)» спочатку до розділу «Показники кваліфікаційного потенціалу викладача», що розкриває його накопичений і реалізований потенціал, який підтверджується документально (трудовою книжкою, атестатами, свідоцтвами, сертифікатами, дипломами, грамотами тощо), а потім до розділу «Показники активності та результативності роботи викладача за основними напрямками діяльності», що відображає фактичні результати роботи науково-педагогічного працівника за окремий навчальний рік в конкретній галузі – навчальній, методичній, науковій, організаційній і виховній.

Детально це розкривається у наведених нижче схемах внесення даних.

^ 1). Показники кваліфікаційного потенціалу викладача

1. Посада, яку обіймає викладач.^ Розрахункова одиниця

Кількість балів

за розрахункову одиницю

1.1

Завідувач кафедри

1 повна ставка

25

1.2

Професор

1 повна ставка

20

1.3

Доцент

1 повна ставка

15

1.4

Старший викладач

1 повна ставка

10

1.5

Викладач

1 повна ставка

5

1.6

Асистент

1 повна ставка

3

Викладач проставляє ту кількість балів, яка відповідає його штатній (основній) посаді. В разі сумісництва (для штатних внутрішніх сумісників) вживається коефіцієнт, який відображає долю ставки викладача (0,25; 0,33; 0,5; 0,75; 1,0 повної ставки).

^ 2. Наявність наукового ступеня, вченого звання.

Науковий ступінь, вчене звання, наявність яких документально підтверджується дипломом, атестатом, оцінюються наступною кількістю балів, які (або сума яких) проставляються у бланку:

- доктор наук - 10 балів;

- професор - 10 балів;

- кандидат наук - 5 балів;

- доцент - 5 балів.^ Розрахункова одиниця

Кількість балів

за розрахункову одиницю

2.1

Доктор наук, професор

Диплом + атестат


10 + 10 = 20

2.2

Доктор наук, доцент / Кандидат наук, професор

10 + 5 або 5 + 10 = 15

2.3

Кандидат наук, доцент

5 + 5 = 10

2.4

Кандидат наук (без вченого звання)

Диплом

5

2.5

Доцент (без наукового ступеня)

Атестат

5

2.6

Відсутність і наукового ступеня, і вченого звання
0

^ 3. Стаж науково-педагогічної роботи і підвищення кваліфікації.^ Розрахункова одиниця

Кількість балів

за розрахункову одиницю

3.1

Загальний стаж безпосередньо науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах

Повний

навчальний рік

(12 місяців)

1

Значення в клітинці дорівнює загальній кількості років. Для підрахування загального стажу безпосередньо науково-педагогічної роботи в системі вищій освіті (на підставі даних трудової книжки) враховується лише діяльність у вищих навчальних закладах на посадах, вказаних в п. 2 ст. 48 Закону України «Про вищу освіту». Кожний повний навчальний рік (12 місяців) дорівнює 1. В разі неповного навчального року кількість відпрацьованих місяців поділяється на 12 (наприклад, 5 : 12 = 0,4), що додається до повної кількості років.

3.2

Стаж науково-педагогічної роботи на посаді, яку зараз обіймає викладач

Повний місяць

0,2

Вказується загальна кількість місяців перебування на посаді, відповідно до якої викладач заповнює індивідуальний рейтинг-лист. Обчислення стажу здійснюється з дати призначення на посаду, про яку звітує викладач (згідно даних трудової книжки), до дати заповнення бланку.

3.3

Підвищення кваліфікації, що підтверджено документально:

- здобування наукового ступеня;

- навчання на курсах підвищення кваліфікації або участь в спеціалізованих семінарах;

- стажування в іншому ВНЗ або певній організації, установіОдин рік

Одні курси або один семінар


Одне стажування5

3


2

Щодо підвищення кваліфікації, яке здійснюється різними шляхами, то по кожній позиції вказується загальна кількість кожного з видів (форм) підвищення кваліфікації.

^ 4. Суспільне визнання кваліфікації і досягнутих результатів.

По кожній позиції вказується фактична кількість конкретних видів (форм) суспільного визнання кваліфікації і досягнутих результатів. Ця кількість визначається отриманими протягом звітного навчального року нагородами, преміями, дипломами, іншими офіційними документами (посвідченнями, свідоцтвами, витягами з наказу тощо) і членством (на повну ставку) у відповідних академіях.^ Розрахункова одиниця

Кількість балів

за розрахункову одиницю

4.1

Членство в НАН України, інших міжнародних, закордонних та галузевих академіях наук (наявність відповідного вченого звання)

Ставка

Академік НАН Ук-раїни, інших міжна-родних або закор-донних академій наук – 25

Член-кореспондент НАН України, ін-ших міжнародних або закордонних академій наук – 20

Академік галузевої академії наук – 10

Член-кореспондент галузевої академії наук – 5

4.2

Звання «Заслужений працівник освіти», «Заслужений діяч науки і техніки», «Заслужений тренер України» та інші подібні почесні звання державного рівня

1 нагорода

15

4.3

Звання за спортивні досягнення («Майстер спорту», «Кандидат у майстри спорту» тощо) або звання судді відповідної категорії (міжнародної, національної)

1 нагорода

10

4.4

Державні премії і державні нагороди України або інших країн

1 нагорода

20

4.5

Нагороди (дипломи, грамоти, подяки) і премії протягом навчального року за вагомі досягнення в навчально-методичній, науко-вій, виховній роботі або перемогу в кон-курсах чи спортивних змаганнях на будь-якому рівні - університетському, місце-вому, обласному і національному

1 нагорода

(премія)

5

5. Виконання додаткових посадових обов`язків на кафедрі (факультеті)

Нарахування балів за виконання додаткових посадових обов`язків на кафедрі (факультеті) або в університеті здійснюється лише за умов наявності відповідного рішення ректора або першого проректора - проректора з науково-педагогічної роботи, яке документально підтверджено наказом чи розпорядженням, або завідувача кафедри, що зафіксовано у книзі протоколів засідання кафедри.

В разі виконання визначених додаткових обов`язків викладач проставляє у відповідній клітинці цифру 1.^ Розрахункова одиниця

Кількість балів

за розрахункову одиницю

5.1

Виконання обов`язків заступника завіду-вача кафедри з навчально-методичної, наукової або виховної роботи

Окремий

напрямок

діяльності

20

5.2

Виконання обов`язків відповідального на кафедрі за профорієнтаційну роботу, прак-тичну підготовку студентів, науково-дослідну роботу зі студентами, за роботу з випускниками кафедри, за міжнародні зв`язки на кафедрі

Окремий

напрямок

діяльності

15

5.3

Виконання обов`язків декана факультету (директора центру) - тільки за умовами сумісництва

1 повна ставка

10

5.4

Виконання обов`язків заступника декана факультету (директора центру) – тільки за умовами сумісництва

1 повна ставка

5

^ 2). Показники активності та результативності роботи викладача

за основними напрямками діяльності

1. Навчальна робота.^ Розрахункова одиниця

Кількість балів

за розрахункову одиницю

1.1

Загальний обсяг навчального навантаження за навчальний рік - фактичне виконання (лекції, семінарські (практичні) заняття, індивідуальні заняття тощо), тобто кількість всіх аудиторних годин

10 годин

навчального

навантаження

0,1

Нарахування балів за загальний обсяг навчального навантаження за навчальний рік визначається загальною кількістю всіх аудиторних годин на лекції, семінарські (практичні) заняття, індивідуальні заняття за розкладом, які проводив викладач протягом навчального року. В разі проведення викладачем тієї чи іншої кафедри факультативних занять вони додаються до загальної кількості аудиторних годин. Таким чином викладач проставляє лише загальну кількість всіх аудиторних годин за розкладом навчальних занять.

1.2

Проведення консультацій з навчальних дисциплін (поточних, екзаменаційних)

Одна консультація

0,5

1.3

Проведення заходів семестрового контролю (залік, диференційований залік, екзамен)

Один контрольний захід

1

1.4

Проведення заходів державної атестації студентів (державний екзамен, захист випускних / дипломних / магістерських робіт)

Один контрольний захід

2

1.5

Керівництво практичною підготовкою студентів

Кількість закріпле-них студентів

0,5

1.6

Керівництво випускними / дипломними / магістерськими роботами студентів

Кількість закріпле-них студентів

0,5 / 1,0 / 1,5

1.7

Керівництво курсовими роботами студентів з навчальних дисциплін кафедри

Кількість закріпле-них студентів

0,2

1.8

Керівництво докторантами / аспірантами, здобувачами

Один докторант / аспірант, здобувач

Докторант – 2

Аспірант,

здобувач - 1

1.9

Прийом вступних екзаменів до ДонДУУ або до аспірантури

Одне засідання екзаменаційної комісії

До ДонДУУ – 3

До аспірантури – 5

1.10

Прийом кандидатських екзаменів

Одне засідання екзаменаційної комісії

7

По всім дев`яти позиціям (1.2 – 1.10) до таблиці вносяться дані про кількість навчальних заходів (консультації, заліки, екзамени), про кількість закріплених за викладачем студентів, аспірантів, здобувачів, про кількість проведення засідань екзаменаційної комісії. Застосовувати і використовувати будь-які інші величини або значення, що характеризують вказані види робіт професорсько-викладацького складу, не потрібно.

^ 2. Методична робота.^ Розрахункова одиниця

Кількість балів

за розрахункову одиницю

2.1

Підготовка та видання навчальної літератури для вищої школи:

- підручник;

- навчальний посібник;

- навчально-методичний посібник;

- курс (конспект) лекцій;

- методичні матеріали (рекомендації)1 друк. арк.10

8

6

4

2

Нарахування балів за підготовку та видання навчальної літератури для вищої школи визначається обсягом конкретного надрукованого видання в друкованих аркушах, який зазначено у самому виданні. В разі співавторства потрібно вказувати той обсяг, який відповідає відсотку праці викладача (наприклад, при 60 % у виданні загальним обсягом 1,5 др.арк. викладач вписує у відповідну клітинку значення 0,9. Тобто, 1,5 х 0,6 = 0,9).

За умов наявності у навчальному виданні грифу МОН України додатково до отриманої кількості балів за нього нараховується ще 10 балів.

Дані вказуються лише за всі навчальні видання, які були підготовлені викладачем і видані протягом звітного навчального року.

2.2

Розробка та впровадження в навчальний процес нових нормативних методичних матеріалів з навчальної дисципліни / поновлення та коригування існуючих:

- навчальної програми;

- робочої навчальної програми;

- курсу (конспекту) лекцій;

- методичних матеріалів (рекомендацій) для проведення семінарських (або практичних) занять;

- методичних матеріалів (рекомендацій) для організації самостійної роботи студентів;

- засобів діагностики якості вищої освіти з навчальної дисципліни;

- методичних вказівок і тематики контрольних, курсових робіт.

Окремий

складовий елемент навчально-методичного

комплексу дисципліни, спеціальності

Кожний окремий новий елемент НМКД (НМКС) – 10

Кожний окремий поновлений елемент НМКД (НМКС) – 5

Кількість балів за розробку та впровадження в навчальний процес нових нормативних методичних матеріалів з навчальної дисципліни або поновлення (коригування) існуючих визначається кількістю повністю оформлених (нових або поновлених) елементів НМКД (НМКС) безпосередньо самим викладачем (тобто він являється укладачем цього елементу, що засвідчується його підписом). У відповідну клітинку заноситься значення, яке розкриває характер роботи і кількість опрацьованих елементів. Для цього буде потрібно кількість тих чи інших елементів помножити на відповідну кількість балів. Результат множення і заноситься в таблицю.

Наприклад, за розробку 2 нових і коригування 1 існуючої навчальних програм викладач вписує цифру 25 (2х10 + 1х5 = 25).

Повністю оформлений елемент НМКД (НМКС) – це елемент, який за всіма характеристиками відповідає вимогам чинного Положення про НМК дисципліни, спеціальності в ДонДУУ.

2.3

Підготовка методичних матеріалів до лекційних, семінарських (або прак-тичних) занять (плану, план-конспекту або конспекту лекції, методичної розробки для проведення семінарського або практичного заняття, модульно-рейтингового контролю) зі студентами освітньо-кваліфікаційного рівня:

- бакалавр;

- магістр (спеціаліст)

1 план, план-конспект або конспект лекції, методична розробка для проведення семі-нарського або прак-тикного заняття, мо-дульно-рейтингового контролю0,2

0,4

^ Вказується загальна кількість всіх аудиторних занять за розкладом навчальних занять, які викладач провів протягом звітного начального року зі студентами певного ОКР.

2.4

Розробка складових галузевого стандарту вищої освіти (ОКХ, ОПП, засобів діагностики якості вищої освіти тощо)

Окрема складова

25


Оцінювання розробки складових галузевого стандарту вищої освіти (ОКХ, ОПП, засобів діагностики якості вищої освіти тощо) здійснюється окремо за кожну складову.

Якщо робота виконувалася самостійно, то кожна окрема складова дорівнює 1, і викладач може вписати цифри 1, 2 або 3.

Якщо робота виконувалася робочою групою, то визначається частка участі викладача у складі робочої групи, і в такому випадку вписується дробне значення (0,05 - 0,95).

У наведеному нижче прикладі викладач самостійно розробив варіативну частину ОКХ і був членом робочої групи по розробці засобів діагностики (15 % обсягу робіт).

2.5

Підготовка матеріалів щодо ліцен-зування або акредитації спеціальності (напряму підготовки)

Окрема

завершена

справа

50

(на всіх

виконавців)

Враховуючи, що підготовка матеріалів щодо ліцензування або акредитації спеціальності (напряму підготовки) зазвичай виконується на кафедрі робочою групою, обсяг роботи кожного викладача («масштаб його індивідуального внеску») визначається часткою його безпосередньої участі в підготовці акредитаційної або ліцензійної справи, саме тому в клітинку потрібно вписувати дробне значення (від 0,05 до 0,95).

Загалом всі виконавці робіт по підготовці окремої завершеної справи в сумі отримують 50 балів. Якщо на кафедрі одночасно готуються дві або більше справ, то окремо вираховується частка участі кожного викладача по кожній справі, а в клітинку вписується загальне значення (наприклад, 0,17 + 0,86 = 1,03).

2.6

Розробка матеріалів для використання мультимедійного обладнання під час проведення занять в межах одного змістового модуля

Одна презентація

0,5

^ Вказується кількість презентацій. Одна презентація – це демонстрування за допомогою мультимедійного обладнання слайдів (окремих файлів), які були підготовлені із використанням програми PowerPoint, під час проведення навчального заняття.

2.7

Підготовка і проведення викладачем методичного (науково-методичного) семінару в якості його організатора або керівника

Один семінар

5

^ Вказується кількість методичних (науково-методичних) семінарів, в яких за дорученням завідувача кафедри, декана факультету або проректора викладач був організатором або керівником методичного (науково-методичного) семінару на кафедрі, факультеті або в масштабах університету. Організація або керівництво підтверджується (засвідчується) відповідними документами (накази, програми, повідомлення тощо).

2.8

Доповідь на методичному (науково-методичному) семінарі кафедри / між-кафедральному методичному (науково-методичному) семінарі

Одна доповідь

2 / 3

^ Вказується кількість методичних (науково-методичних) семінарів, на яких викладач виступав з доповіддю. Будь-яка доповідь підтверджується роздрукованим матеріалом.

Міжкафедральний методичний (науково-методичний) семінар – це семінар, який проводиться за участю двох і більше кафедр.

2.9

Проведення науково-педагогічним пра-цівником відкритого / показового заняття

Одне заняття

5 / 10

^ Вказується кількість проведених відкритих або показових занять.

Враховуються лише ті заняття, які увійшли до представленого кафедрою в Методичний центр графіку проведення відкритих і показових занять, і результати яких були обговорені на засіданні кафедри (згідно протоколів засідання кафедри).

2.10

Розробка науково обґрунтованих мето-дичних рекомендацій науково-педаго-гічним працівникам щодо вдосконалення їх педагогічної діяльності та підвищення рівня педагогічної майстерності

Одна розробка,

схвалена на засіданні навчально-методичної ради

25

Враховуються лише ті методичні рекомендації (незалежно від їх обсягу, тиражу, мови тощо) науково-педагогічним працівникам щодо вдосконалення їх педагогічної діяльності та підвищення рівня педагогічної майстерності, які були розглянуті і схвалені на засіданні навчально-методичної ради ДонДУУ протягом звітного навчального року.

В разі одноосібної розробки значення клітинки дорівнює 1, а в разі співавторства викладача вказується частка його безпосередньої участі в загальній роботі (0,05 – 0,95).

2.11

Рецензування підручників, навчальних (навчально-методичних) посібників, методичних матеріалів (рекомендацій), наукових статей тощо

Одна рецензія

5

^ Вказується загальна кількість оформлених і підписаних викладачем рецензій. Враховуються всі офіційні рецензії (і внутрішні, і зовнішні), які надані викладачем.

^ 3. Наукова робота


^ Розрахункова одиниця

Кількість балів

за розрахункову одиницю

3.1

Виконання викладачем планової науково-дослідної роботи за кафед-ральною тематикою на загальну суму:

- до 20 тис. грн.

- від 21 до 50 тис. грн.

- від 51 до 100 тис. грн.

- понад 101 тис. грн.

Реальна частка участі викладача, яка визна-чена йому завідува-чем кафедри50

100

150

200

В загальному масштабі планова науково-дослідна робота за кафедральною тематикою визначається як 1, тобто це значення складається із сукупності діяльності всіх залучених викладачів. Діяльність кожного викладача характеризується часткою його участі, яка визначається особисто заступником завідувача кафедри з наукової роботи.

До клітинки значення вписується саме доля участі викладача (в діапазоні 0,01 – 0,95) у виконанні планової науково-дослідної роботи за кафедральною тематикою на відповідну суму.

3.2

Захист докторської дисертації
50

В разі захисту викладачем протягом звітного навчального року докторської дисертації до клітинки проставляється цифра 1. Якщо захисту не було, то клітинка залишається порожньою.

3.3

Захист кандидатської дисертації
25

В разі захисту викладачем протягом звітного навчального року кандидатської дисертації до клітинки проставляється цифра 1. Якщо захисту не було, то клітинка залишається порожньою.

3.4

Участь в роботі оргкомітету з підготовки і проведенні наукової (науково-практичної) конференції

Склад оргкомітету

5

В клітинці вказується кількість включення викладача до складу оргкомітету з підготовки і проведенні наукової (науково-практичної) конференції будь-якого рівня. Участь в роботі оргкомітету засвідчується відповідним наказом, розпорядженням, програмою конференції, інформаційним повідомленням або рішенням засідання кафедри.

3.5

Підготовка і проведення викладачем наукового (науково-практичного) семі-нару в якості його організатора або керівника

Один семінар

5

За дорученням завідувача кафедри, декана факультету або проректора викладач може бути організатором або керівником наукового (науково-практичного) семінару на кафедрі, факультеті або в масштабах університету. Організація або керівництво підтверджується відповідними документами.

В клітинці вказується кількість наукових (науково-практичних) семінарів будь-якого рівня, де викладач виконував обов`язки організатора або керівника. Інший характер діяльності викладача не зараховується.

3.6

Доповідь викладача на науковій (науково-практичній) конференції

Одна доповідь

3

3.7

Доповідь викладача на науковому (науково-практичному) семінарі

Одна доповідь

2

У відповідній клітинці вказується кількість доповідей на конференціях або семінарах. Зазначена кількість доповідей і виступів підтверджується надрукованими матеріалами конференцій або семінарів. Обсяг надрукованих матеріалів не враховується.

3.8

Публікації у видавництвах тези доповідей / статті / інтернет-публікації

Одна публікація

2 / 5 / 10

У відповідній клітинці вказується кількість конкретних публікацій. Зазначена кількість публікацій підтверджується надрукованими матеріалами. Обсяг, рівень і характер публікацій не враховується.

3.9

Участь викладача у національних, міжнародних науково-дослідних проект-тах, програмах або аналогічних формах наукової діяльності

Учасник

проекту,

програми

5

В разі участі викладача протягом звітного навчального року в проекті, програмі тощо до клітинки проставляється відповідна цифра, яка характеризує кількість проектів, програм.

Участь викладача (незалежно від характеру залучення) має бути підтверджена документально.

3.10

Керівництво науковою роботою студента:

- публікація статті викладача у співавторстві зі студентом;

- підготовка студента до участі в предметній або фаховій олімпіаді;

- наукове керівництво викладача у підготовці статті студентом для публікації у збірнику наукових праць студентів або прийняття участі у студентській конференціїОдна стаття


Один студент


Один студент3


3


3

У відповідній клітинці вказується показник кількості: надрукованих у співавторстві статей, підготовлених особисто викладачем студентів до олімпіади, надання допомоги студенту у підготовці наукової статті. Зазначена кількість участі і публікацій підтверджується відповідними документами або роздрукованими матеріалами.

^ 4. Організаційна та виховна робота^ Розрахункова одиниця

Кількість балів

за розрахункову одиницю

4.1

Членство у вченій раді, навчально-методичній раді ДонДУУ

Членство в раді

2

4.2

Робота в експертних радах МОН і ВАК України

Ставка

7

4.3

Робота у редакційних колегіях друкованих видань

Ставка

1

4.4

Робота (членство) у спеціалізованих радах із захисту дисертацій

Ставка

5

4.5

Виконання обов`язків куратора академічної групи

За одну групу

5

4.6

Виконання обов`язків голови предметно-методичної комісії

Одна ПМК

3

4.7

Відвідування студентських гуртожитків та проведення з ними бесід виховної спрямованості

Відвідування + бесіда

2

4.8

Проведення рекламних бесід на зустрічах з випускниками середніх шкіл, ліцеїв та технікумів або з їх батьками

Одна зустріч

2

4.9

Участь у роботі конкурсних (відбір-кових) комісій, журі, оргкомітетів, робо-чих груп з підготовки заходів виховного, культурно-масового, спортивно-масово-го характеру, суддівство змагань тощо (членство)

Одна ставка

2

Рівень і характер діяльності комісії, журі, оргкомітету, робочої групи, тривалість їх роботи тощо значення не мають.

4.10

Участь в роботі громадських організацій та рухів України

Членство в одній організації

2

Членство підтверджується документально. Статус і посада в тій чи іншій громадській організації значення не мають.

По всім десяти позиціям (4.1 – 4.10) до таблиці вносяться дані, що характеризують кількість ставок у колегіальних структурах (навчальні, навчально-методичні, експертні, спеціалізовані ради, редакційні колегії тощо), виконання певних навчально-виховних обов`язків (куратора академічної групи або голови ПМК), кількість виховних, профорієнтаційних і організаційних заходів, ступінь участі у суспільно-політичному житті країни.

Застосовувати і використовувати будь-які інші величини або значення, що характеризують організаційну і виховну роботу професорсько-викладацького складу, не потрібно.

^ 5. Додаткові характеристики (використовуються в разі наявності підсумкових даних конкретного дослідження)^ Розрахункова одиниця

Кількість балів

за розрахункову одиницю

5.1

Рівень професійної придатності викладача за оцінками експертів

Узагальнена

кількісна оцінка
Оцінювання професійної придатності викладача здійснюється за окремо розробленою методикою в межах кафедри і за встановленим в університеті порядком. Експертами виступають окремі члени кафедри.

До даних рейтингового оцінювання заноситься лише узагальнена кількісна оцінка в балах, яка є остаточною за результатами роботи експертів. Якщо рівень професійної придатності викладача експертами не оцінено, то ставиться 0 балів.

5.2

Анкетування «Викладач очима студентів»

Узагальнена

кількісна оцінка
До даних рейтингового оцінювання заноситься узагальнена індивідуальна кількісна оцінка в балах, яка в цілому характеризує відношення студентів до викладача.

Якщо викладач не потрапив до анкетування у звітному навчальному році і він не був оцінений студентами, то ставиться 0 балів.

IІІ. Оформлення результатів рейтингового оцінювання.

Після заповнення індивідуального рейтинг-листа (даних рейтингового оцінювання) і отримання відповідної кількості балів по кожному з блоків показників потенціалу викладача, сума яких автоматично переведеться у формат його абсолютного рейтингу, потрібно зберегти заповнену форму на персональному комп`ютері, а потім роздрукувати її у двох примірниках. На кожному примірнику обов`язково повинні стояти дата заповнення, вказано прізвище і ініціали викладача, а також його підпис.

Обидва роздруковані примірники представляються для ознайомлення завідувачу кафедри, який на обох примірниках вказує свою посаду, вписує від руки своє прізвище і ставить свій підпис на останньому аркуші звіту викладача. Нижче позначається дата підпису завідувачем кафедри.

Після цього другий примірник індивідуального рейтинг-листа підшивається до справи «Дані рейтингового оцінювання викладачів кафедри за 2010 / 2011 навчальний рік», а перший передається до рейтингової комісії університету для подальшого затвердження і прийняття відповідного рішення.

Всі електронні версії індивідуальних рейтинг-листів, які заповнили викладачі кафедри, зберігаються на персональному комп`ютері старшого лаборанта кафедри і представляються для ознайомлення або перевірки за першою вимогою членам рейтингової комісії.
Схожі:

Додаток 2 iconДокументи
1. /Додаток 1 ОРГКОМ-ТЕТ.doc
2. /Додаток 10...

Додаток 2 iconOverview Додаток 1 Додаток 2 Додаток 3 Sheet 1: Додаток 1
Такса для обчислення розміру компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодженням тварин з числа видів, занесених до Червоної...
Додаток 2 iconПоложення про проведення (додаток 1) і календаря змагань (додаток 2). Затвердити склад організаційного комітету щодо підготовки та проведення спартакіади (додаток 3)
Севастополя, підготовки їх до служби в Збройних Силах України, виявлення кращих команд для участі у Всеукраїнських змаганнях
Додаток 2 iconO. S. Popov ukraine diploma supplement додаток до диплом
Додаток. Додаток не повинен містити жодних оцінювальних суджень, тверджень щодо еквівалентності чи пропозицій щодо визнання. Інформація...
Додаток 2 iconДокументи
1. /1_9-426/Додаток до листа/_нформатика.doc
2. /1_9-426/Додаток...

Додаток 2 iconДодаток а склад робочої комісії Сумського державного університету
Додаток к угода з охорони праці
Додаток 2 iconДокументи
1. /10. Додаток 8 - Акт здач_-прийм. роб_т.doc
2. /11....

Додаток 2 iconПро нову форму «додаток до диплома кандидата наук»
Вак україни нову форму "Додаток до диплома кандидата наук" (далі за текстом "Додаток"), що засвідчує відповідність наукових ступенів...
Додаток 2 iconДокументи
1. /Вказивки 2012.doc
2. /Додаток 1.doc
Додаток 2 iconДокументи
1. /Наказ про ведення д_ловодства/Додаток 10 Зразок розпорядження проректора.doc
Додаток 2 iconДокументи
1. /1/2007МУМФ.doc
2. /1/Додаток А_1.doc
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи