Положення про роботу предметно-методичних комісій кафедр Донецького державного університету управління icon

Положення про роботу предметно-методичних комісій кафедр Донецького державного університету управління
Скачати 102.39 Kb.
НазваПоложення про роботу предметно-методичних комісій кафедр Донецького державного університету управління
Дата13.09.2012
Розмір102.39 Kb.
ТипПоложення


ПРОЕКТ


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Донецький державний університет управління


П О Л О Ж Е Н Н Я


про роботу предметно-методичних комісій кафедр Донецького державного університету управління


Розглянуто та ухвалено

на засіданні навчально-

методичної ради ДонДУУ

Протокол № ___________

від _____________ 2012р


Донецьк – 2012
ПОЛОЖЕННЯ

про роботу предметно-методичних комісій кафедр

Донецького державного університету управління


Положення про роботу предметно-методичних комісій кафедр Донецького державного університету управління (далі Положення), розроблене та поновлене у відповідності до вимог Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», наказу Міністерства освіти України №161 від 2 червня 1993 року «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», Постанови Кабінету Міністрів України від 05.09.96р. №1074 «Про затвердження Положення про державний вищий заклад освіти», iнших нормативно-правових актів, що стосуються методичного напрямку роботи кафедр.

Положенням визначається порядок створення та роботи предметно-методичних комісій кафедр Донецького державного університету управління.

Положення є внутрішнім документом університету, дія якого розповсюджується на діяльність всіх предметно-методичних комісій кафедр ДонДУУ.

^ 1. Загальні положення


Предметно-методичні комісії (далі – ПМК) є постійнодіючими навчально-методичними одиницями кафедр ДонДУУ, що проводять виховну, навчальну, методичну роботу з декількох навчальних дисциплін.

1.1. ПМК створюються з метою виконання основних принципів і механізмів практичної реалізації наукового, навчального, методичного забезпечення навчального процесу та його вдосконалення на кафедрах університету.

1.2. Предметно-методичні комісії утворюються на всіх кафедрах ДонДУУ, які ведуть навчання за декількома навчальними дисциплінами. У разі, якщо діяльність кафедри ведеться за кількома напрямами підготовки фахівців, керівництво кафедри може ініціювати створення ПМК з відповідних напрямів, за умови, якщо до їх складу входить не менше ніж три науково-педагогічних працівника.

1.3. Всі викладачі кафедри, які ведуть навчання з навчальної дисципліни за напрямом діяльності ПМК, та/або за суміжними навчальними дисциплінами, залучаються до складу ПМК та є її членами.

1.4. ПМК очолює голова, який обирається з числа найбільш досвідчених членів ПМК. Кандидатура голови ПМК ухвалюється на засіданні кафедри та, за поданням завідувача кафедри, надається до призначення наказом ректора ДонДУУ.

1.5. В своїй діяльності голова ПМК підпорядковується безпосередньо завідувачу кафедри. Функціональні обов’язки голови предметно-методичної комісії кафедри ДонДУУ надаються у додатку 1 даного Положення.

1.6. Основними робочими та звітними документами ПМК є «План роботи предметно-методичної комісії кафедри» та Протоколи засідань предметно-методичної комісії. Перелік документів та нормативно-правові акти, що регламентують діяльність ПМК надаються у додатках 2, 3 даного Положення.

1.7. Загальний контроль за діяльністью предметно-методичних комісій кафедр здійснюється Методичним центром ДонДУУ.


^ 2. Організація роботи ПМК

Робота предметно-методичних комісій кафедр ґрунтується на базі виконання навчальних, робочих навчальних планів та навчальних, робочих навчальних програм; основних заходів річного плану роботи кафедри.

2.1. ПМК здійснює свою діяльність відповідно до Плану роботи предметно-методичної комісії кафедри, який складається головою ПМК за семестрами або на поточний навчальний рік.

2.2. План роботи ПМК має охоплювати основні спрямування методичної роботи кафедри та є складовою Плану роботи кафедри на поточний навчальний рік.

2.3. План роботи предметно-методичної комісії обговорюється на першому засіданні ПМК поточного навчального року та надається на затвердження завідувачем кафедри. Голова ПМК має право протягом року вносити певні зміни до Плану роботи ПМК, в тому числі за обґрунтованими пропозиціями членів ПМК.

2.4. Аналіз виконання Плану роботи ПМК та наданих рекомендацій здійснюється щосеместрово. Результати роботи за семестрами заслуховуються на черговому засіданні ПМК, що проводиться після звітного семестру за рік – на останньому засіданні кафедри поточного навчального року.

2.5. Звіт про роботу ПМК за семестрами та аналітичний звіт щодо діяльності ПМК за поточний навчальний рік голова комісії надає до Методичного центру ДонДУУ.

^ 3. Основні спрямування роботи ПМК

У своїй діяльності предметно-методичні комісії кафедр мають дотримуватись наступних основних напрямів навчально-методичної роботи:

3.1. Підготовка пропозицій щодо визначення пріоритетних напрямів діяльності кафедри.

3.2. Організація та взаємовідвідування занять. Голова та викладачі ПМК, мають право відвідувати заняття колег своєї та інших ПМК кафедри (або кафедр) згідно з графіками взаємовідвідувань та проведення відкритих занять. Мета взаємовідвідувань – обмін досвідом організації та методики проведення занять.

3.3. Аналіз проведених викладачами ПМК занять (у тому числі відкритих, пробних та інших).

3.4. Розвиток та удосконалення навчально-методичної бази навчальних дисциплін, закріплених за ПМК.

3.5. Розробка методичних матеріалів з навчальних дисциплін за спрямуванням ПМК. Організація внутрішнього рецензування навчально-методичних матеріалів, підготовлених членами ПМК та за умов отримання позитивної оцінки – підготовки до обговорення на засіданні кафедри.

3.6. Здійснення експертної оцінки навчально-методичної літератури з навчальних дисциплін, що розробляється викладачами ПМК.

3.7. Надання рекомендацій щодо розроблення навчальних, робочих навчальних програм та інших навчально-методичних матеріалів з дисциплін, які викладаються професорсько-викладацьким складом ПМК.

3.8. Розробка й обговорення методичних матеріалів з курсових та дипломних і магістерських робіт з дисциплін, закріплених за ПМК.

3.9. Аналіз проведення різних видів практичної підготовки студентів.

3.10. Розробка методичних матеріалів щодо проведення поточного та підсумкового контролю знань студентів за навчальними дисциплінами ПМК, аналіз підсумків їх проведення.

3.11. Забезпечення участі членів ПМК у експериментальній роботі з удосконалення навчального процесу/ підготовки конкурентоспроможних фахівців.

3.12. Узагальнення досвіду викладання та впровадження у навчальний процес результатів науково-методичних досліджень/надбань професорсько-викладацького складу ПМК – здійснюється після їх обговорення та ухвалення на засіданні кафедри.

^ 4. Форма роботи ПМК

Основною формою роботи предметно-методичних комісій кафедр є засідання ПМК, які проводяться відповідно до Плану роботи ПМК на поточний навчальний рік, але не рідше одного разу на місяць.

4.1. Засідання ПМК проводить голова.

4.2. Матеріали для розгляду на засіданні ПМК готуються головою або членом ПМК, відповідальним за розробку документації/питання для впровадження в навчальний процес.

4.3. Засідання ПМК вважається чинним, якщо на ньому присутні не менше половини її складу.

4.4. На своїх засіданнях ПМК обговорюють навчально-методичні аспекти, які входять до їх компетенції, з питань:

- визначення методичних прийомів та заходів з викладання навчальних дисциплін;

- підготовки підручників, навчальних та навчально-методичних посібників, конспектів(курсів) лекцій;

- складання навчальних, робочих навчальних програм;

- підготовки методичного забезпечення семінарських/практичних занять з певних навчальних дисциплін;

- підготовки методичного забезпечення до самостійної роботи студентів з певних навчальних дисциплін;

- підготовки тестових завдань/тестів, задач, завдань, ситуацій, контрольних питань (білетів) тощо для поточного/підсумкового контролю знань студентів за певними навчальними дисциплінами;

- підготовки методичного забезпечення з виконання студентами курсових та дипломних і магістерських робіт;

- виконання методичного забезпечення з практичної підготовки студентів;

- визначення доцільності використання наочних приладів, ПЕОМ, інших видів ТЗН у викладанні навчальних дисциплін;

- виконання наочних матеріалів та дидактичних матеріалів з технічних засобів навчання.

5. Рішення ПМК приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос голови ПМК.

6. Усі заходи, які проводяться на ПМК, рішення засідань ПМК оформлюються у вигляді Протоколів за підписом голови предметно-методичної комісії.

Додаток 1

Функціональні обов’язки голови

предметно-методичної комісії кафедри ДонДУУ


Голова ПМК обирається з числа найбільш досвідчених викладачів кафедри за певним напрямом діяльності. Процедура обирання здійснюється на першому засіданні кафедри поточного навчального року. Кандидатура голови ПМК рекомендується до затвердження належним чином, про що свідчить запис у Протоколі №1 засідання кафедри. Кандидатура голови ПМК затверджується наказом ректора ДонДУУ строком на один навчальний рік.


Голова ПМК кафедри зобов’язаний:

1. Чітко й конкретно визначати зміст роботи ПМК відповідно до цілей і завдань методичної роботи, визначених Планом роботи кафедри на навчальний рік та за науково-методичною проблематикою комісії.

2. Брати активну участь у підготовці та проведенні засідань кафедри.

3. Складати план роботи ПМК за пріоритетними напрямами науково-методичної діяльності комісії (на поточний семестр або навчальний рік).

4. Організовувати реалізацію запланованих заходів та функ­ціональних зобов'язань комісії.

5. Організовувати методичну, науко­во-дослідницьку, інноваційну роботу професорсько-викладацького складу, що входить до ПМК.

6. Відповідати за належне ведення ділової документації ПМК.

7. Проводити загальні засі­дання ПМК (один раз на місяць та не менше 10 разів на навчальний рік).

8. Проводити інфор­маційно-оперативні наради з чле­нами (професорсько-викладацьким складом) ПМК.

9. Планувати та контролювати графік взаємовідвідування занять викладачів ПМК, а також відвідувати заняття ПВС комісії поза графіком.

10. Організовувати та проводити методичні заходи (семінари, вистав­ки; забезпечення готовності студентів (або академічних груп) до участі в олімпіадах, студентських конференціях тощо) або здійснювати контроль за їх виконанням.

11. Здійснювати контроль за видавничою діяльністю членів (професорсько-викладацького складу) ПМК.

12. Аналізувати стан навчально-методичного забезпечення викладання навчальних дисциплін; здійснювати перевірку виконання навчальних, робочих навчальних програм у відповідності до робочих навчальних планів та інших нормативних документів.

13. Контролювати організацію та проведення позааудиторної роботи з навчальних дисциплін (завдання до самопідготовки студентів, фа­культативи, спецкурси, гуртки, олімпіади тощо).

14. За результатами роботи ПМК надавати до Методичного центру ДонДУУ звіти за семестрами та аналітичний звіт за навчальний рік.

Додаток 2


Перелік документації щодо організації діяльності

предметно-методичної комісії кафедри


1. Наказ ректора університету про затвердження ПМК кафедри та призначення голови певної ПМК (на поточний навчальний рік).

2. Положення про роботу предметно-методичних комісій кафедр ДонДУУ, розглянуте/затверджене навчально-мето­дичною радою університету та введене в дію наказом ректора ДонДУУ.

3. Витяг з протоколу засідання кафедри щодо організації роботи ПМК та призначення голови певної ПМК (на поточний навчальний рік).

4. План роботи ПМК на поточний на­вчальний рік (або за семестрами).

5. Протоколи засідань ПМК.

6. Банк даних професорсько-викладацького складу ПМК: кіль­кісний і якісний склад ПМК (ПІБ, посада, педагогічне звання, методична проблематика, над якою працює викладач, фахова проблема).

7. Графік проведення методичних заходів ПМК на рік.

8. Перелік навчальних дисциплін за напрямом діяльності ПМК.

9. Примірники навчальних про­грам, робочих навчальних програм дисциплін, іншого навчально-методичного за­безпечення.

10. Звіт роботи ПМК (за семестрами; аналітичний звіт за навчальний рік).


Додаток 3

Нормативно-правові акти, що регламентують

діяльність предметно-методичноі комісії ДонДУУ

- Закон України «Про вищу освіту»;

- Положення про державний вищий навчальний заклад (затверджене КМУ від 05.09.96р. №107);

- наказ МОУ від 02 червня 1993р. №161 «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 05 вересня 1996 року №1074 «Про затвердження Положення про державний вищий заклад освіти»;

- наказ МОНУ від 31 липня 1998 року №285 «Про порядок розробки складових нормативного та навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року №978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах»;

- наказ МОНУ від 30 грудня 2005р. №774 «Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу»;

- наказ МОНУ від 27 червня 2008р. №588 «Методичні рекомендації щодо структури, змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів і Порядок надання навчальній літературі грифів Міністерства освіти і науки України»;

- Статут ДонДУУ;

- Положення про кафедру ДонДУУ (затверджене ректором університету);

- наказ ректора університету від 26 січня 2006р. №76 «Про впровадження КМСОНП в Донецькому державному університеті управління»;

- наказ ректора університету від 26 квітня 2010 №452 «Про затвердження Положення про навчально-методичний комплекс дисципліни, спеціальності в Донецькому державному університеті управління»;

- наказ ректора університету від 07 липня 2011р. №816 «Про затвердження Положення про організацію самостійної роботи студентів ДонДУУ»;

- Положення про роботу предметно-методичних комісій кафедр Донецького державного університету управління (введене в дію наказом ректора університету).


Схожі:

Положення про роботу предметно-методичних комісій кафедр Донецького державного університету управління iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», «Положення про роботу предметно-методичних комісій кафедр Донецького державного університету управління» наказую
Про призначення відповідальних за організацію навчально-методичної роботи на кафедрах та голів пмк на 2012-2013 навчальний рік
Положення про роботу предметно-методичних комісій кафедр Донецького державного університету управління iconПоложення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Херсонського державного університету загальні положення
Це Положення визначає порядок обрання за конкурсом осіб на вакантні посади науково-педагогічних працівників університету, а саме:...
Положення про роботу предметно-методичних комісій кафедр Донецького державного університету управління iconПоложення про оцінювання знань студентів Донецького державного університету управління Загальні положення. 1
Донецькому державному університеті управління впроваджується і реалізується новий порядок оцінювання знань студентів всіх освітньо-кваліфікаційних...
Положення про роботу предметно-методичних комісій кафедр Донецького державного університету управління iconПоложення про організацію самостійної роботи студентів донецького державного університету управління розглянуто на засіданні навчально-методичної ради Дондуу І рекомендовано до затвердження
«Про впровадження кмсонп в Донецькому державному університеті управління», Концепції самостійної роботи студентів у Дондуу (в контексті...
Положення про роботу предметно-методичних комісій кафедр Донецького державного університету управління iconПро організацію самостійної роботи студентів донецького державного університету управління
«Про впровадження кмсонп в Донецькому державному університеті управління», Концепції самостійної роботи студентів у Дондуу (в контексті...
Положення про роботу предметно-методичних комісій кафедр Донецького державного університету управління iconПро зміни у складі навчально-методичної ради університету
У зв’язку зі змінами в організаційній структурі Донецького державного університету управління (наказ №1 від 02. 01. 2013р.)
Положення про роботу предметно-методичних комісій кафедр Донецького державного університету управління iconПоложення про нагородження медаллю "70-річчя Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка" І. Загальні положення
Франка” (далі – Медаль) нагороджуються: а) працівники університету; б) трудові колективи лабораторій, бібліотеки, кафедр, факультетів...
Положення про роботу предметно-методичних комісій кафедр Донецького державного університету управління iconНаказ № Про зміни у складі навчально-методичної ради університету в 2011-2012 навчальному році
У зв’язку зі змінами у штатному розкладі Донецького державного університету управління
Положення про роботу предметно-методичних комісій кафедр Донецького державного університету управління iconНаказ № Про зміни у складі навчально-методичної ради університету в 2011-2012 навчальному році
У зв’язку зі змінами у штатному розкладі Донецького державного університету управління
Положення про роботу предметно-методичних комісій кафедр Донецького державного університету управління iconПоложення про студентське наукове товариство медичного інституту сумського державного університету (проект) Обговорено та схвалено на зборах 30. 03. 2010 Загальні положення
Аукове товариство (далі – снт) Медичного інституту Сумського державного університету (далі – Інститут) є добровільною та самостійною...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи