Положення про проведення конкурсу „краще навчальне видання в донецькому державному університеті управління icon

Положення про проведення конкурсу „краще навчальне видання в донецькому державному університеті управління
Скачати 95.79 Kb.
НазваПоложення про проведення конкурсу „краще навчальне видання в донецькому державному університеті управління
Дата13.09.2012
Розмір95.79 Kb.
ТипПоложення
ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Донецького державного

університету управління


О.С. Поважний


« » 2011 рокуПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ „КРАЩЕ НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ”

В ДОНЕЦЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ УПРАВЛІННЯ


Положення про проведення конкурсу „Краще навчальне видання” в Донецькому державному університеті управління розроблено з урахуванням Законів України „Про освіту”, „Про вищу освіту”, „Про видавничу справу”, відповідно до вимог наказу МОНУ №588 від 27.06.2008 року „Щодо видання навчальної літератури для вищої школи” та „Методичних рекомендацій щодо структури, змісту та обсягів підручників і навчальних посібників для вищих навчальних закладів”, Постанови Кабінету Міністрів України „Про вдосконалення роботи із забезпечення учнів і студентів навчальних закладів підручниками та посібниками”, Державного стандарту України „Видання. Основні види. Терміни та визначення”.


1. Загальні положення

1.1. Положення про проведення конкурсу „Краще навчальне видання” в Донецькому державному університеті управління (в подальшому Положення) визначає мету, задачі, організацію, порядок і умови його проведення.

1.2. Конкурс „Краще навчальне видання” (в подальшому Конкурс) спрямований на стимулювання навчально-методичної роботи професорсько-викладацького складу університету, активізацію дослідницької діяльності та підвищення професійної майстерності, популяризацію педагогічних здобутків й вдосконалення якості підготовки висококваліфікованих фахівців сучасного рівня.

1.3. На Конкурс приймаються навчальні видання, які розроблені авторами/авторськими колективами університету, видані державною мовою в період за останні три навчальні роки, а також безпосередньо використовуються в навчально-виховному процесі підготовки фахівців всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів і форм навчання та передані в бібліотеку ДонДУУ.

1.4. Конкурс проводиться один раз на рік (у другому навчальному семестрі).

1.5. Склад конкурсної комісії затверджується наказом ректора ДонДУУ.


^ 2. Мета і задачі Конкурсу

2.1. Конкурс проводиться з метою підвищення якості підготовки фахівців в системі вищої освіти, покращення процесу розробки і видання навчальної літератури в університеті та вдосконалення навчально-методичного забезпечення навчального процесу.

Головною метою Конкурсу є виявлення кращих навчальних видань, які всебічно та якісно забезпечують навчально-виховний процес, в повному обсязі відповідають вимогам кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

2.2. Основні задачі Конкурсу:

- підвищення наукового та методичного рівня навчальних видань, забезпечення навчального процесу і наукової діяльності якісними сучасними навчальними виданнями;

- сприяння творчим педагогічним пошукам щодо оновлення змісту підручників, навчальних посібників, методичних матеріалів для вищої школи відповідно до вимог модернізації сучасної системи освіти України та реалізації курсу до європейського освітнього і наукового простору;

- стимулювання наукової та навчально-методичної роботи професорсько-викладацького складу щодо створення конкурентоспроможних навчальних видань з використанням інноваційних методів в навчальному процесі;

- впровадження результатів наукових досліджень в навчально-виховний процес університету, актуалізація соціально значущого педагогічного досвіду;

- виявлення творчого потенціалу професорсько-викладацького складу, підтримка ініціативних, творчих викладачів університету ректоратом, вченою і навчально-методичною радою;

- розповсюдження прогресивних форм наукової творчості, поширення перспективного педагогічного досвіду, здійснення морального та матеріального заохочення авторів, які досягли найбільших успіхів в підготовці навчальних видань.

^ 3. Терміни і визначення

3.1. На Конкурс приймаються наступні види навчальних видань: підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники, курси (конспекти) лекцій, методичні матеріали (рекомендації, практикуми, хрестоматії, словники тощо), які відповідають чинним вимогам.

3.2. Навчальне видання – видання, яке містить систематизовані відомості наукового або прикладного характеру, що викладені в зручній для вивчення і засвоєння формі та розраховані на осіб різного віку та ступенів навчання в умовах певної системи освіти.

3.3. Підручник – навчальне видання, що містить систематизоване викладення змісту навчальної дисципліни (її частини, розділу), відповідає навчальній програмі дисципліни та офіційно затверджене як такий вид видання.

3.4. Навчальний посібник – навчальне видання, що доповнює або частково замінює підручник у викладі навчального матеріалу з певного предмету, навчальної дисципліни або окремого їх розділу та офіційно затверджене як такий вид видання.

3.5. Навчально-методичний посібник – навчальне видання, яке, окрім викладу навчального матеріалу, містить методичні вказівки, рекомендації щодо викладання предмету, навчальної дисципліни (їх розділів, частин) або розвитку та виховання особистості (методику виховання).

3.6. Курс (конспект) лекцій – навчально-теоретичне видання, що повністю висвітлює зміст навчальної дисципліни (предмету) і відображає матеріал, який викладається певним викладачем.

3.7. Методичні матеріали (рекомендації, практикуми, хрестоматії, словники тощо) – вид навчально-методичної роботи, в якому надаються послідовні поради (пояснення, вказівки) щодо вивчення навчального матеріалу та вирішення певної проблеми у практичній діяльності, орієнтований на самостійне виконання роботи студентами.


^ 4. Загальні вимоги до конкурсних робіт

4.1 Висунуті на Конкурс навчальні видання повинні:

- відповідати чинному стандарту вищої професійної освіти та вимогам кредитно-модульної системи організації навчального процесу;

- чітко формулювати освітні задачі, які вирішуються в процесі підготовки фахівців всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів;

- відповідати сучасному рівню розвитку знань відповідної галузі або напрямку;

- навчати студентів використовувати наукові методи при розв`язанні задач теорії і практики майбутньої професійної діяльності;

- орієнтувати студентів на повне і якісне розуміння матеріалу, який вони вивчають, на осмислення причинно-наслідкових зв`язків, на відпрацювання вміння співставляти та порівнювати явища, події та процеси, що розглядаються, на формування здатності відрізняти головне від другорядного, на бачення теоретичного і практичного значення матеріалу, який опановується;

- містити методичний апарат, що сприяє організації самостійної роботи студентів, розвиває їх творчі здібності;

- доступно і послідовно викладати навчальний матеріал.

4.2 Представлені на Конкурс навчальні видання до початку роботи конкурсної комісії повинні знаходитися в бібліотеці університету.


^ 5. Учасники Конкурсу

5.1. В Конкурсі приймають участь професорсько-викладацький склад університету та відокремлених структурних підрозділів ДонДУУ.

5.2. До участі в Конкурсі надаються навчальні видання, розглянуті й ухвалені на засіданні вченої або навчально-методичної ради ДонДУУ.

5.3. До участі в Конкурсі допускаються навчальні видання, підготовлені і видані як окремим автором, так і авторськими колективами ДонДУУ.

5.4. До участі в Конкурсі не допускаються навчальні видання, які приймали участь у попередніх конкурсах на визначення кращого навчального видання.


^ 6. Порядок організації та проведення Конкурсу

6.1. Конкурс здійснюється за наступними номінаціями:

- кращий підручник;

- кращий навчальний посібник;

- кращий навчально-методичний посібник;

- кращий курс (конспект) лекцій;

- кращі методичні матеріали (рекомендації, практикуми, хрестоматії, словники тощо).

6.2. Терміни та етапи проведення:

6.2.1. Матеріали на Конкурс приймаються не пізніше ніж за два тижні до оголошеної дати його проведення.

6.2.2. Конкурс здійснюється в два етапи:

Перший етап (організаційно-підготовчий) відбувається в структурних підрозділах університету. На засіданнях кафедр, циклових комісій відокремлених структурних підрозділів розглядаються навчальні видання, які потім висуваються як кращі роботи й подаються до Методичного центру ДонДУУ для подальшого відбору. Для участі в другому етапі конкурсу пропонується по одному виданню з кожної номінації від одного автора або авторського колективу (загалом до конкурсної комісії від кожного структурного підрозділу подається не більше 15 робіт - по три в кожній номінації).

^ Другий етап (експертний) відбувається на засіданнях конкурсної комісії. Протягом двох тижнів конкурсною комісією здійснюється аналіз та оцінка відібраних на попередньому етапі навчальних видань, підводяться підсумки і визначаються переможці з кожної номінації.

6.3. Для проведення Конкурсу наказом ректора щорічно призначається конкурсна комісія.

Для експертизи навчальних видань, з номінацій чинного Положення (п. 6.1.), в разі необхідності можуть бути створені профільні підкомісії, до складу яких залучаються окремі члени конкурсної комісії та незалежні експерти – провідні фахівці відповідних галузей.

Член конкурсної комісії не може приймати участь в оцінюванні навчальних видань з тієї номінації, на яку висунута його робота (у тому числі як співавтор).

6.4. Розгляд представлених на Конкурс навчальних видань здійснюється конкурсною комісією шляхом організації індивідуальної експертизи матеріалів, виставлення кожним членом комісії оцінок в бланк експертного оцінювання навчального видання (додаток 1). Під час експертизи (оцінювання) встановлюється ступінь відповідності представленого на Конкурс навчального видання пунктам 4 та 7 чинного Положення.

На підставі середнього балу за кожну роботу, який визначається діленням загальної суми балів (100 балів), виставленої експертами (членами конкурсної комісії), на кількість експертів, приймається рішення про присудження I, II і III місць з кожної номінації, що оформлюється відповідним протоколом (додаток 2).

Конкурсна комісія правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше 2/3 списочного складу комісії. Рішення вважається прийнятим, якщо воно отримало просту більшість голосів списочного складу членів комісії.


6.5. Конкурсна комісія має право відстороняти від участі в Конкурсі навчальне видання, яке не відповідає вимогам Конкурсу.

6.6 Документи, які надаються до конкурсної комісії:

- заява про участь в конкурсі (додаток 3);

- примірник навчально-методичної розробки, виданий належним чином;

- копії зовнішніх та внутрішніх рецензій;

- витяг з протоколу засідання кафедри, циклової комісії відокремленого структурного підрозділу щодо рекомендації певного видання на Конкурс.


^ 7. Критерії оцінки навчального видання

7.1. При розгляді представлених до конкурсної комісії навчальних видань особлива увага приділяється змістовному і методичному аспектам навчального матеріалу.


^ Основні критерії (максимально – 70 балів):

- відповідність змісту навчального видання змістові державних та галузевих стандартів вищої освіти (за напрямами і спеціальностями), навчальній програмі дисципліни, вимогам кредитно-модульної системи організації навчального процесу – до 20 балів;

- високий науково-методичний рівень – до 30 балів:

  • актуальність і оригінальність навчальної книги;

  • об'єктивність, чітка логічна послідовність, доступність викладання змісту навчального видання;

  • простеження тісних міжпредметних зв'язків;

  • методично вірно поставлені питання та завдання;

  • пов'язання навчального матеріалу з практичним завданням;

  • обумовленість використання технічних засобів навчання;

- методичний рівень представлення матеріалу: загальна композиція, дидактичний апарат, дотримання психолого-педагогічних вимог до трактування матеріалу, який викладається, наявність необхідного довідкового апарату тощо – до 10 балів;

- рівень оформлення навчального видання (бібліографічний опис, ілюстративний матеріал, предметний та іменний покажчики, додатки) та дотримання умов щодо обсягу, належного технічного оформлення – до 10 балів.

^ Додаткові критерії (максимально – 30 балів):

- якісний рівень використаних засобів контролю знань (розмаїття та повнота тестових завдань або питань для самоконтролю) – до 10 балів;

- наявність та науково-методичний рівень рецензій на навчальне видання (не більше 2): кандидат наук – 3 бали за кожну рецензію,

доктор наук – 5 балів за кожну рецензію;

- наявність грифу МОНУ – 10 балів.


^ 8. Підведення підсумків та заохочення переможців

8.1. При підведенні підсумків конкурсна комісія визначає I, II і III місця з кожної номінації.

8.2. Затвердження результатів Конкурсу здійснюється на підсумковому засіданні конкурсної комісії. Результати Конкурсу оформлюються протоколом, який підписується всіма членами конкурсної комісії та незалежними експертами, які приймали участь в засіданні.

Протокол представляється ректору університету з пропозиціями щодо підготовки відповідного наказу про визначення і заохочення переможців конкурсу.

8.3. Переможці Конкурсу (авторські колективи) можуть нагороджуватися почесними грамотами (дипломами), відзначатися подяками і заохочуватися грошовими винагородами або цінними подарунками. Розмір премій встановлюється наказом ректора університету в межах коштів, виділених на проведення Конкурсу.

8.4. Підсумки Конкурсу доводяться до відома професорсько-викладацького складу, співробітників університету, розміщуються на офіційному веб-сайті ДонДУУ та публікуються в друкованому органі «За академічні знання». В бібліотеці університету за підсумками Конкурсу організується виставка кращих навчальних видань-переможців.


Схожі:

Положення про проведення конкурсу „краще навчальне видання в донецькому державному університеті управління iconРішення №3 Положення про рейтингове оцінювання в Донецькому державному університету управління
Дане Положення про рейтингове оцінювання (в подальшому «Положення») вводиться з метою створення І впровадження в Донецькому державному...
Положення про проведення конкурсу „краще навчальне видання в донецькому державному університеті управління iconНаказ №463-к Про нагородження переможців конкурсу на краще навчально-методичне видання
Положення про конкурс на краще навчально-методичне видання в Національному університеті дпс україни, затверджене наказом Національного...
Положення про проведення конкурсу „краще навчальне видання в донецькому державному університеті управління iconПоложення про оцінювання знань студентів Донецького державного університету управління Загальні положення. 1
Донецькому державному університеті управління впроваджується і реалізується новий порядок оцінювання знань студентів всіх освітньо-кваліфікаційних...
Положення про проведення конкурсу „краще навчальне видання в донецькому державному університеті управління iconПоложення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу (кмсонп) в Донецькому державному університеті управління Розглянуто та ухвалено на засіданні навчально методичної ради Дондуу
Тимчасове положення є основним нормативним документом, що регламентує організацію та проведення в Дондуу навчального процесу за кредитно-модульною...
Положення про проведення конкурсу „краще навчальне видання в донецькому державному університеті управління iconНаказ №933/06 Про підсумки конкурсу монографій
«Про Фестиваль науки у ДонНУ», наказу від 20. 04. 2011 №49/05 «Про проведення конкурсу на кращу монографію», «Положення про конкурс...
Положення про проведення конкурсу „краще навчальне видання в донецькому державному університеті управління iconНаказ №933/06 Про підсумки конкурсу монографій
«Про Фестиваль науки у ДонНУ», наказу від 20. 04. 2011 №49/05 «Про проведення конкурсу на кращу монографію», «Положення про конкурс...
Положення про проведення конкурсу „краще навчальне видання в донецькому державному університеті управління iconПоложення про організацію самостійної роботи студентів донецького державного університету управління розглянуто на засіданні навчально-методичної ради Дондуу І рекомендовано до затвердження
«Про впровадження кмсонп в Донецькому державному університеті управління», Концепції самостійної роботи студентів у Дондуу (в контексті...
Положення про проведення конкурсу „краще навчальне видання в донецькому державному університеті управління iconРішення №3 Положення про рейтингове оцінювання в Донецькому державному університету управління
move to 0-16594870
Положення про проведення конкурсу „краще навчальне видання в донецькому державному університеті управління iconПро організацію самостійної роботи студентів донецького державного університету управління
«Про впровадження кмсонп в Донецькому державному університеті управління», Концепції самостійної роботи студентів у Дондуу (в контексті...
Положення про проведення конкурсу „краще навчальне видання в донецькому державному університеті управління iconПоложення про конкурс на краще навчально-методичне видання в Національному університеті дпс україни, затверджене наказом Національного університету дпс україни №2028 від 30. 12. 2010 р., Наказую
Положення про конкурс на краще навчально-методичне видання в Національному університеті дпс україни, затверджене наказом Національного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи