З клінічної фармації icon

З клінічної фармації
Скачати 327.37 Kb.
НазваЗ клінічної фармації
Дата10.09.2012
Розмір327.37 Kb.
ТипРобоча програма

Міністерство охорони здоров`я України

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького


Затверджую:

Перший проректор ДонГМУ

проф. _____________ О.М. Талалаєнко

“___________” 2005 р.


Робоча програма


з клінічної фармації


Для спеціальності 7.110201 «Фармація»

Факультет: фармацевтичний, 5 років навчання

Кафедра фармакології, клінічної фармакології і фармакотерапії

Нормативні дані:
Форма навчанняКурсСеместр

Кількість годинІспити


(семестр)


Всього

Аудиторних

СПРС


Лекції

Практ.

заняття

Денна

IV-V

VIII-X

243

34

128

81

12


Робочу програму склали: д.м.н. професор Нальотов С.В.,

к.мед.н., доцент Галаєва Я.Ю.


Програму обговорено на засіданні кафедри: 10.01.06

Протокол № 5


Завідуючий кафедрою фармакології, клінічної фармакології

і фармакотерапії, д.мед.н., професор О.М. Талалаєнко

Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії

“____” ________ 200___ р. Протокол № ___.


Голова циклової методичної комісії,

д.мед.н., професор Н.Б. ГубергріцТеми занять і вузлові питання до них

Всьго годин

У тому числі кількість годин

по видах занять

Лекції

Прак-тичні заняття

Поза-ауди-торна сам.

робота

Тема №1 ^ ВСТУП ДО КЛІНІЧНОЇ ФАРМАЦІЇ

Заняття №1. Зміст клінічної фармації та її задачі. Зв'язок клінічної фармації з суміжними дисциплінами. Роль клінічної фармації в системі фармацевтичної освіти. Світовий досвід розвитку клінічної фармації. Етика та деонтологія в медицині та фармації. Деонтологічні аспекти взаємовідношень провізор-лікар, провізор - хворий. Роль клінічного провізора в проведенні раціональної медикаментозної терапії, в підвищенні ефективності та безпечності лікарської терапії. Визначення понять "хімічна назва", "міжнародна непатентована назва", "торгова назва", "фірмова назва". Оригінальні (брендові) та генеричні препарати — переваги та недоліки, вимоги до генеричних препаратів. Сучасна концепція самолікування. Безрецептурні (ОТС препарати). Роль провізора в системі самолікування. Значення клінічних та лабораторно-інструментальних методів дослідження хворого як критеріїв ефективності та безпечності лікарської терапії.

5

2

3
Тема №2 ^ ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ПОЛОЖЕННЯ КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ

Заняття №2. ^ Фармакодинаміка та побічна дія ліків. Визначення понять фармакодинаміка, клінічний ефект, побічна дія. Види фармакологічної дії ліків. Сучасні методи оцінки фармакологічної дії лікарських засобів. Клінічні аспекти фармакодинаміки. Дія лікарських засобів при одноразовому та курсовому призначенні. Фактори, що впливають на клінічну ефективність ліків. Поняття про терапевтичну широту, мінімальну та максимальну дозу. Принципи контролю ефективності та безпеки застосування лікарських засобів. Методичні підходи до вибору адекватних методів контролю ефективності призначення ліків різних фармакологічних груп.

3
3
Заняття №3. ^ Взаємодія лікарських речовин при комбінованому застосуванні. Види взаємодії ЛЗ (фармацевтичне, фармакокінетичне, фармакодинамічне) та характер проявлення взаємодії (адитивне, сенситивне, антагоністичне та інші). Клінічні прояви взаємодії лікарських засобів. Комбіновані лікарські засоби. Переваги і хиби комбінованих препаратів. Види побічної дії ліків. Залежність негативного впливу від дози, шляху та режиму введення. Поняття про токсикодинаміку та токсикокінетику ліків. Профілактика виникнення та шляхи корекції негативного впливу лікарських засобів. Лікарській (медикаментозний) анамнез, правила та методика збору, значення лікарського анамнезу для підвищення ефективності лікарської терапії.

3
3
Тема №3.^ КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ В КАРДІОЛОГІЇ

Заняття №4. ^ Клінічна фармакологія нітратів та бета-блокаторів. Симптоми та синдроми при ішемічній хворобі серця. Захворювання серцево-судинної системи, що потребують обов'язкового нагляду лікаря, клінічні критерії їх визначення. Сучасні лікарські форми нітратів. Нітрати - їх клініко-біофармацевтичні особливості, раціональне застосування, Поняття про нітратну толерантність, побічні дії нітратів та засоби їх усування. Особливості різних підгруп бета-адреноблокаторів, побічні дії, принципи їх запобігання.

5

2

3
Заняття №5. ^ Клінічна фармакологія антагоністів кальцію та інших антиангінальних засобів. Основні підгрупи АК. Сучасні фармакологічні форми, особливості фармакологічних ефектів різних поколінь антагоністів кальцію, особливості побічної дії. Методи запобігання розвитку побічної дії антагоністів кальцію. Роль інших антиангінальних засобів у лікуванні стенокардії (молсидомін, триметазидін). Принципи сумісного застосування антиангінальних засобів у хворих на ІХС. Особливості використання антиангінальних засобів у хворих із супутньою патологією.

3
3
Заняття №6. ^ Клінічна фармакологія антигіпертензивних препаратів. Симптоми при гіпертонічній хворобі. Клінічна фармакологія гіпотензивних засобів: блокаторів альфа-адренорецепторів, агоністів імідазолінових рецепторів, гіпотензивних засобів центральної дії, інгібіторів АПФ та блокаторів рецепторів ангіотензину. Можливі побічні ефекти. Раціональні комбінації гіпотензивних засобів. Можливі побічні дії при їх сумісному прийомі та принципи їх усунення. Особливості використання гіпотензивних засобів у хворих із супутньою патологією.

5

2

3
Заняття №7. ^ Клінічна фармакологія серцевої недостатності. Симптоми та синдроми серцевої недостатності. Клінічна фармакологія лікарських препаратів, що застосовують при серцевій недостатності (серцеві глікозиди та діуретини). Клінічна фармакологія серцевих глікозидів, неглікозидних позитивних інотропних агентів. Проблема ефективності та безпеки застосування серцевих глікозидів. Глікозидна інтоксикація – ознаки, лікування та її профілактика. Широта терапевтичної дії. Аритмогенність. Синергізм серцевих глікозидів з адреноміметиками та кальцієм. Взаємодія серцевих глікозидів з іншими лікарськими засобами (насамперед з діуретиками). Клінічна фармакологія антиаритмічних засобів з різних фармакологічних груп: бета-адреноблокаторів, антагоністів кальцію, місцевих анестетиків, блокаторів натрієвих каналів. Поняття про проаритмічний ефект, принципи застосування протиаритмічних препаратів, можливі побічні дії, принципи комбінування з серцевими глікозидами. Побічні дії при застосувані діуретиків та засоби запобігання.

3
3
Тема № 4. ^ КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ ЛІКІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА МОЗКОВІ СУДИНИ ТА МОЗКОВИЙ КРОВООБІГ.

Заняття № 8. Клінічна фармакологія ліків, що поліпшують кровообіг мозку (периферічні вазодилятатори, антагоністи кальцію, ангіопротектори та антиоксиданти). Клінічна фармакологія антикоагулянтів, антиагрегантів, фібрінолітичних, тромболітичних засобів. Принципи профілактики тромбоемболічних ускладнень. Сумісне застосування антитромботичних засобів, методи контролю безпеки. Особливості комбінованої терапії лікарськими засобами у хворих після порушень мозкового кровообігу та хворих на церебральний атеросклероз. Лікарські засоби, що можуть негативно впливати на стан мозкового кровообігу.

3
3
Тема №6. ^ КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ В РЕВМАТОЛОГІЇ

Заняття №9. ^ Клінічна фармакологія гострої ревматичної лихоманки. Симптоми та синдроми гострої ревматичної лихоманки, при ураженнях суглобів (деформуючий остеоартроз, ревматизм, системний червоний вовчак, ревматоїдний артрит). Принципи профілактики (первинної та вторинної) ревматизму. Побічні дії пеніцилінів, засоби запобігання. Захворювання суглобів, що потребують обов'язкового нагляду лікаря, клінічні критерії їх визначення.

3
3
Заняття №10. Клінічна фармакологія нестероїдних протизапальних засобів (НПЗП). Сучасні лікарські форми НПЗП, що використовуються при захворюваннях суглобів, їх клініко-біофармацевтичні особливості, засоби раціонального застосування. Клінічна фармакологія НПЗП. Основні побічні ефекти НПЗП (алергічні реакції, нефро-гепатотоксичність, вплив на ШКТ, артеріальний тиск) та методи запобігання цих ускладнень. Взаємодії НПЗП з антиангінальними, гіпотензивними засобами та стероїдними протизапальними препаратами. Доцільні комбінації.

5

2

3
Заняття №11. ^ Клінічна фармакологія стероїдних протизапальних засобів, похідних хіноліну, сульфосалазо-препаратів, препаратів золота. Небажані наслідки тривалої терапії стероїдними протизапальними засобами. Комбіноване та сумісне застосування лікарських засобів при системних захворюваннях сполучної тканини. Ускладнення лікарської терапії системних захворювань сполучної тканини, методи їх профілактики.

3
3
Тема №6. ^ КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ В ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ ТА ГЕПАТОЛОГІЇ

Заняття №12. ^ Клінічна фармакологія при захворюваннях жовчного міхура та підшлункової залози. Симптоми та синдроми холециститу, панкреатиту. Захворювання системи травлення, що потребують обов'язкового нагляду лікаря, клінічні критерії їх визначення. Клінічна фармакологія холеретиків, холекінетиків, взаємодія ліків та особливості їх використання при наявності супутньої патології. Принципи замісної терапії в панкреатології та при захворюваннях жовчного міхура (постхолецистектомічний синдром). Взаємодія ліків та особливості їх використання при наявності супутньої патології.

3
3
Заняття №13. ^ Клінічна фармакологія засобів, що використовуються при виразковій хворобі шлунку та дванадцятипалій кишки. Симптоми при виразковій хворобі та гастритах. Клінічна фармакологія гастроцитопротекторів, селективних та неселективних М-холінолітиків, Н2-гістаміноблокаторів, інгібіторів Н+,К+-АТФази, засобів, що підвищують резистентність слизової оболонки шлунку, засобів, що впливають на Helicobacter pylori. Основні схеми лікування виразкової хвороби. Побічна дія противиразкових препаратів, взаємодія з іншими лікарськими засобами.

5

2

3
Заняття №14. ^ Клінічна фармакологія гепатитів та цирозів печінки. Симптоми при гепатитах та цирозі печінки. Клініко-біофармацевтичні підходи до вибору лікувальних засобів при захворюваннях печінки. Сумісне застосування засобів що впливають на функцію органів травлення, засоби раціонального застосування, можливі ускладнення. Критерії ефективності лікарської терапії в гастроентерології та гепатології. Вплив функціонального стану шлунку та печінки на клінічну ефективність фармакологічних препаратів. Вплив лікарських препаратів на функцію шлунку, кишечнику та печінки.

5

2

3
^ Тема №7. ВІКОВІ АСПЕКТИ КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ

Заняття №15. Терапевтичні особливості при лікуванні різних вікових верст населення: різниця і поширеність окремих захворювань серед різних верств населення, різниця в клінічному перебігу захворювань у дітей різного віку. Фактори ризику розвитку побічної дії ліків та ускладнень лікарської терапії в похилому віці. Особливості токсикодинаміки ліків в похилому віці. Можливі ускладнення лікарської терапії у хворих похилого віку, шляхи їх запобігання. Клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів, що застосовуються для запобігання процесів старіння та нормалізації змін метаболічних процесів, що притаманні похилому та старому віку. Контрольна робота. Залік.

2
2
Тема № 8. ^ КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ В ПУЛЬМОНОЛОГІЇ

Заняття №16. ^ Клінічна фармакологія бактеріальних захворювань легенів. Симптоми та синдроми при основних захворюваннях органів дихання (бронхит, гостра пневмонія, плеврит). Захворювання дихальної системи, що потребують обов'язкового нагляду лікаря, клінічні критерії їх визначення. Клінічна фармакологія антимікробних ліків що використовуються при захворюваннях бронхів та легенів. Клініко-біофармацевтичні підходи до вибору антибактеріальних засобів при захворюваннях бронхів та легенів. Критерії ефективності антибіотикотерапії. Принципи комбінованого лікування. Побічні дії сучасних груп антибактеріальних препаратів, методи їх прогнозування та профілактики. Клінічна фармакологія відхаркувальних, протикашльових засобів центральної та периферичної дії, муколітиків, мукорегуляторів.

5
5
Заняття №17. ^ Клінічна фармакологія бронхообструктивних захворювань. Симптоми бронхообструкції. Клінічна фармакологія бронходилятаторів (інгаляційних глюкокртикоїдів, холінолітиків, симпатоміметиків, ксантинових похідних), антигістамінних та антибрадикінінових засобів, стабілізаторів мембран тучних клітин. Взаємодія ліків, що використовуються при захворюваннях бронхів та легенів. Найбільш доцільні комбінації лікарських засобів при різних ступенях бронхообструкції. Критерії ефективності лікарської терапії бронхообструкції, можливі ускладнення і методи їх прогнозування та профілактики.

7

2

5
Тема №9. ^ КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ В НЕФРОЛОГІЇ

Заняття №18. ^ Клінічна фармакологія основних лікарських препаратів, що застосовуються в нефрології. Симптоми та синдроми при основних захворюваннях сечовивідної системи (пієлонефрит, гломерулонефрит, набряки, ниркова артеріальна гіпертензія, ниркова недостатність). Захворювання сечовивідної системи, що потребують обов'язкового нагляду лікаря, клінічні критерії їх визначення. Діуретичні засоби (салуретикі, калійзбережуючи, осмотичні діуретикі, інгібітори карбоангідрази), протизапальні та імуносупресивні (стероїдні препарати, хінолінові похідні, імунодепресанти). Принципи раціональної комбінованої протизапальної терапії Основні ускладнення цієї терапії, методи прогнозування та профілактики. Застосування антиагрегантів та нефропротекторів (інгібітори АПФ, антагоністи кальцію) в нефрології.

5
5
Заняття №19. ^ Клініко-біофармацевтичні підходи до вибору антибіотиків та хіміотерапевтичних засобів при захворюваннях сечовивідної системи Симптоми циститу, пієлонефриту. Сумісна комбінована терапія лікарськими засобами при захворюваннях нирок та сечовивідних шляхів. Взаємодія ліків. Можливі ускладнення лікарської терапії, методи їх прогнозування та профілактики. Критерії ефективності лікарської терапії. Сучасні лікарські форми, що використовуються при захворюваннях сечовивідної системи, їх клініко-біофармацевтичні особливості, засоби рационального застосування.

7

2

5
Тема № 10. ^ КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ В ЕНДОКРИНОЛОГІЇ

Заняття №20. ^ Клінічна фармакологія захворювань щитовидної залоз. Симптоми та синдроми при основних захворюваннях ендокринної системи (тиреотоксикоз, статеві порушення, порушення обміну речовин). Захворювання ендокринної системи, що потребують обов'язкового нагляду лікаря, клінічні критерії їх визначення. Клінічні аспекти застосування гормональних препаратів в замісної, стимулюючої та гальмуючої терапії при патології щитовидної залози. Клінічна фармакологія препаратів гормонів передньої, середньої, задньої долі гіпофізу, гіпотиреоїдних засобів. Сучасні фармакологічні форми препаратів. Основні побічні дії при застосуванні цих препаратів, методи прогнозування та профілактики ускладнень терапії. Критерії ефективності терапії.

5
5
Заняття № 21. ^ Клінічна фармакологія препаратів інсуліну та пероральних протидіабетичних засобів. Симптоми цукрового діабету. Вибір інсуліну залежно від ваги захворювання та стану хворого (короткої, середньої або тривалої дії), індивідуалізація терапії. Можливі ускладнення інсулінотерапії, методи профілактики. Антагоністи інсуліну. Групи пероральних протидіабетичних засобів. Комбіноване використання препаратів. Побічні дії пероральних протидіабетичних засобів, методи прогнозування та профілактики. Взаємодія сахарознижуючих препаратів з іншими групами лікарських засобів (бета-адреноблокатори, інгібітори АПФ та інш.). Методи профілактики та лікування наслідків цукрового діабету (ангіопатія, нефропатія).

5
5
Заняття № 22. ^ Клінічна фармакологія пероральних контрацептивів. Симптоми статевих порушень. Сучасні лікарські форми контрацептивних засобів їх клініко-біофармацевтичні особливості, засоби раціонального застосування. Взаємодія контрацептивів з іншими лікарськими засобами. Вплив контрацептивів на лабораторні показники. Негативні явища при терапії гормональними препаратами, їх прогнозування та профілактика. Клінічна фармакологія коректорів метаболізму з'єднуваючої тканини, препаратів урікозуричної дії. Клінічна фармакологія сучасних анарексичних препаратів, побічні дії при прийомі цих препаратів та методи їх профілактики

7

2

5
Тема № 11. ^ КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ В ГЕМАТОЛОГІЇ

Заняття № 23. Симптоми та синдроми при основних захворюваннях системи крові (анемії залізодефіцитна, В12-дефіцитна, фолієводефіцитна, гемолітична; гемобластози). Захворювання системи крові, що потребують обов'язкового нагляду лікаря, клінічні критерії їх визначення. Синдроми при захворюваннях системи крові, що можуть лікуватися хворими самостійно за допомогою безрецептурних препаратів при консультативній допомозі провізора. Клінічна фармакологія препаратів заліза та інших антианемічних препаратів. Клінічна фармакологія лікарських засобів, що впливають на згортання крові та фібриноліз (антикоагулянтів прямої та непрямої дії, тромболітичних засобів, гепарину та антагоністів гепарину; засобів, що впливають на агрегацію тромбоцитів, гемостатичних та антигеморагічних засобів). Клінічна фармакологія засобів, що стимулюють та пригнічують еритро- та лейкопоез. Сумісне застосування лікарських засобів при захворюваннях крові. Взаємодія ліків. Можливі ускладнення лікарської терапії в гематології, методи їх прогнозування та профілактики. Критерії ефективності лікарської терапії з гематології. Вплив лікарських засобів різних фармакологічних груп на систему крові. Зміни фармакодинаміки та фармакокінетики ліків у пацієнтів з хворобами крові.

5
5
Тема № 12. ^ КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ В ІМУНОАЛЕРГОЛОГІЇ. ЛІКАРСЬКИ ХВОРОБА.

Заняття №24. Симптоми та синдроми при основних гострих алергозах (кропив'янка, алергійний набряк, набряк Квінке, анафілактичний шок). Захворювання алергійної природи, що потребують обов'язкового нагляду лікаря, клінічні критерії їх визначення. Синдроми алергійної природи, що можуть лікуватися хворими самостійно за допомогою безрецептурних препаратів при консультативній допомозі провізора. Клінічна фармакологія протиалергійних лікарських засобів (глюкокортикоїди, антигістамінних). Сучасні лікарські форми, що використовуються при захворюваннях алергійної природи, їх клініко-біофармацевтичні особливості, засоби раціональною застосування. Покоління антигістамінних препаратів – їх переваги та недоліки, принципи індивідуального вибору препарату, можливі ускладнення, методи їх прогнозування та профілактики. Комбіноване застосування лікарських засобів то впливають па регуляцію імунної системи, між собою та препаратами інших фармакологічних груп. Загальне поняття лікарської хвороби, її відмінність від інших, що викликаються ліками, станів (передозування, інтоксикації, дисбактеріоз та ін). Причини виникнення, основні клінічні варіанти прояву лікарської хвороби. Синдроми, що виникають у відповідь на застосування лікарських засобів як прояв лікарської хвороби (синдром Лайелла, Стивенса-Джонсона). Місце поліпрагмазії серед причин ускладнень лікарської терапії. Фармакологічна характеристика препаратів, що найчастіше викликають лікарську хворобу. Роль провізора в профілактиці лікарської хвороби

7

2

5
Тема № 13^ . КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ В ПЕДІАТРІЇ

Заняття № 25. Анатомо-фізіологічні особливості організму дитини в різні періоди його розвитку, які виливають на фармакокінетику та фармакодинаміку лікарських засобів. Фармацевтичні особливості лікарської терапії у дитячому віці (шляхи введення, дитячі лікарські форми). Фармакокінетичні фактори: особливості всмоктування, метаболізму, розподілу та дії ліків у різні вікові періоди. Фармакодинамічні фактори: чутливість різних органів, тканин, клітин, рецепторів до фармакологічної дії ліків. Терапевтичні особливості: різниця і поширення окремих захворювань серед різних верств населення, різниця в клінічному перебігу захворювань у дітей різного віку. Медико-деонтологічні та психологічні особливості лікарської терапії у дітей. Принципи дозування ліків дітям. Вікові особливості токсикокінетики ліків у детей

5
5
Тема № 14. ^ КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ В ГЕРІАТРІЇ ТА ГЕРОНТОЛОГІЇ

Заняття № 26. Основні понятті геріатрії та геронтології. Анатомо-фізіологічні особливості організму в старому та похилому віці, що виливають на фармакокінетику та фармакодинаміку лікарських засобів. Фармацевтичні особливості використання ліків у похилому віці. Фармакокінетичні та фармакодинамічні фактори, що обумовлюють особливості використання ліків у похилому віці (особливості всмоктування, розподілу, метаболізму та екскреції ліків, зміна чутливості різних структур організму до дії ліків). Різниця в перебігу захворювань у осіб похилого віку. Основні захворювання у похилому віці (ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба, церебральний атеросклероз, деформуючий остеоартроз, захворювання сечовивідних шляхів, передміхурової залози), особливості лікування. Особливості дозування ліків в похилому та старому віці. Медико-деонтологічні та психологічні особливості лікарської терапії осіб похилого та старого віку. Фактори ризику розвитку побічної дії ліків та ускладнень лікарської терапії в похилому віці. Особливості токсикодинаміки ліків в похилому віці. Можливі ускладнення лікарської терапії у хворих похилого віку, шляхи їх запобігання

7

2

5
Тема № 15. ^ КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ ЖІНОК ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ ТА ЛАКТАЦІЇ.

Заняття № 27. Механізми прямого та непрямого впливу лікарських засобів на ембріон і плід. Проникнення різних лікарських засобів до організму плода. Вплив терміну вагітності на прояв тератогеної дії ліків. Вплив дози та тривалості використання ліків на плід. Основні групи лікарських засобів, небезпечних під час вагітності (гіпотензивні, імуносупресивні, антибіотики та інш.), угрупування їх за ступенем небезпеки для плоду. Значення виведення ліків з молоком матері для новонародженої дитини. Ліки, що протипоказані жінкам під час лактації, ліки, які можна використовувати лактуючим жінкам.

7

2

5
Тема №16. ^ ОСНОВИ КЛІНІЧНОЇ БІОФАРМАЦІЇ

Заняття №28. Клінічна біофармація - новий науковий напрямок у розробці та удосконаленні лікарських засобів. Основні задачі біофармацевтичних досліджень на сучасному розвитку фармації та їх роль для медичної практики. Поняття про терапевтичну ефективність лікарських препаратів. Фактори, що впливають на ефективність ліків (вік, стать, біоритми, генетичні фактори то що). Поняття про біодоступність. Біологічна доступність як фактор оцінки терапевтичної цінності ліків. Фактори, що впливають на біодоступність. Біоеквівалентність. Клінічні методи дослідження біоеквівалентності. Терапевтична нееквівалентність лікарських форм, її причини. Основні біофармацевтичні методи вивчення лікарських препаратів. Класифікація сучасних лікарських форм, їх значення для медицини. Традиційні лікарські форми, традиційні лікарські форми з контролюємим визволенням, системи доставки лікарських засобів, системи направленого транспорту лікарських речовин в мішені (органи, тканини, клітини). Сучасні лікарські форми пролонгованої дії. Трансдермальні терапевтичні системи. Клініко-фармацевтичні особливості сучасних лікарських форм. Вплив допоміжних речовин на клініко-біологічні властивості ліків. Коригенти запаху та смаку, їх клініко-фармацевтичне значення. Критерії вибору лікарської форми для конкретного хворого в залежності від віку, статі, клінічних особливостей захворювання то що. Шляхи удосконалення існуючих та нових лікарських препаратів. Захист курсової роботи. Залік.

4
4
Тема № 17. ^ ФАРМАЦЕВТИЧНА ОПІКА: ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ТА ПОЛОЖЕННЯ.

6

2

4
Фармацевтична опіка як відповідальність фармацевта за ефективність терапії лікарськими засобами перед конкретним індивідуальним пацієнтом. Місце фармацевтичної опіки в загальній системі охорони здоров'я населення. Взаємовідносини фармацевта з іншими професіями (лікар, медична сестра та ін.) при здійсненні фармацевтичних опіки. Категорії проблем, що виникають у пацієнта при терапії лікарськими засобами, проблеми, що належать до компетенції фармацевта та лікаря, алгоритм їх визначення. Практичні функції фармацевта, необхідні для здійснення опіки (методика збору лікарського аналізу, розробка плану моніторингу, профілактичні заходи що до можливого прояву побічної дії та інше). Поняття про генеричну та терапевтичні заміну. Компетентність провізора при виборі безрецептурного препарату для самолікування та при здійсненні заміни безрецептурних препаратів. Психологічні аспекти взаємовідношень між фармацевтом та пацієнтом. Комплаєнс, фактори, то впливають на комплаєнтнісгь пацієнтів під час лікарської терапії, шляхи підвищення комплаєнтності. Поняття якості життя стосовно хворих з хронічними захворюваннями. Значення фармацевтичної опіки для покращання якості життя хворих та стану здоров'я населення. Категорії верств населення, що потребують особливої уваги під час самолікування.

Тема № 18. ^ ФАРМАЦЕВТИЧНА ОПІКА ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ ОРГАНІВ ДИХАННЯ.

6

2

4
Фармацевтична опіка хворих з патологією органів дихання. "Погрозливі" симптоми при патології органів дихання. Алгоритм вибору хворих для обов'язкового направлення до лікаря та для призначення безрецептурних ліків в рамках самолікування. Алгоритм вибору фармакологічної групи та оптимального безрецептурного препарату з певної фармакологічної групи, лікарської форми та шляху введення. Шляхи та засоби симптоматичної лікарської терапії кашлю, риніту, болю в горлянці, лихоманки, симптомів застуди. Сучасні лікарські форми препаратів, що використовуються при патології дихальної системи, їх клініко-фармацевтична характеристика. Особливості спеціальних лікарських форм для застосування у хворих з патологією органів дихання (спінхайлери, турбохайлери, небулайзери то що), правила їх раціонального використання. Взаємодія безрецептурних препаратів з їжею, алкоголем. Особливості використання безрецептурних препаратів в різні вікові періоди. Вимоги до зберігання препаратів в домашніх умовах. Терміни використання безрецептурних препаратів. Критерії ефективності терапії безрецептурними препаратами при захворюваннях органів дихання.

Тема № 19. ^ ФАРМАЦЕВТИЧНА ОПІКА ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ.

4
4
Фармацевтична опіка хворих з патологією серцево-судинної системи. "Погрозливі" симптоми при патології серцево-судинної системи. Алгоритм вибору хворих для обов'язкового направлення до лікаря та для призначення безрецептурних ліків. Алгоритм вибору фармакологічної групи та оптимального безрецептурного препарату з певної фармакологічної групи, лікарської форми та шляху введення препаратів, що впливають на тонус судин, артеріальний тиск, кровообіг мозку. Поняття "подовження терміну життя" та "покращання якості життя" в відношенні критеріїв лікарської терапії хворих з серцево-судинною патологією. Сучасні лікарські форми безрецептурних препаратів, що використовуються в кардіології.

Тема № 20. ^ ФАРМАЦЕВТИЧНА ОПІКА ХВОРИХ З ПАТОЛОГІЄЮ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ

6

2

4
Фармацевтична опіка хворих з патологією шлункового тракту. "Погрозливі" симптоми при патології органів травлення. Синдроми та симптоми патології органів травленні, які можливо лікувати безрецептурними препаратами. Шляхи та засоби симптоматичної лікарської терапії печії, запору, блювоти. Алгоритм вибору хворих для обов'язкового направлення до лікаря та для призначення безрецептурних ліків. Алгоритм вибору фармакологічної групи та оптимального безрецептурного препарату з певної фармакологічної групи, лікарської форми та шляху введення. Сучасні лікарські форми препаратів та особливості їх використання при хворобах органів травлення. Взаємодія безрецептурних препаратів з їжею, алкоголем. Особливості використання безрецептурних препаратів в різні вікові періоди. Вимоги до зберігання препаратів в домашніх умовах. Терміни використання безрецептурних препаратів. Критерії ефективності терапії безрецептурними препаратами при захворюваннях органів травлення.

Тема № 21. ^ ФАРМАЦЕВТИЧНА ОПІКА ПРИ ЗАСТУДАХ, БОЛЬОВОМУ СИНДРОМІ

6

2

4
Фармацевтична опіка при застудах (нежить, лихоманка, риніт, кашель). Сучасні лікарські форми. Сучасні дитячі лікарські форми, їх переваги, особливості використання. Алгоритм вибору фармакологічної групи та оптимального безрецептурного препарату з певної фармакологічної групи, лікарської форми та шляху введення. Види больового синдрому, які можуть лікуватися безрецептурними препаратами. Сучасні лікарські форми знеболюючих засобів, використання окремих груп лікарських засобів для усування больового синдрому

Тема №22. ^ КЛІНІЧНА ФАРМАКОГЕНЕТИКА ТА ХРОНОФАРМАКОЛОГІЯ.

1111

Генетичні фактори, що впливають на індивідуальну реакцію організму на лікарські речовини. Роль генетичних факторів щодо дії лікарських речовин як індукторів та інгібіторів лікарських препаратів. Фармакокінетичні дефекти. Фармакодинамічні дефекти. Генетичні порушення при яких зростає фармакологічна дія лікарських речовин. Генетичні порушення при яких суттєво зростає токсичність лікарських препаратів. Генетичні порушення при яких лікарські речовини провокують розвиток захворювань внутрішніх органів. Генетично обумовлена резистентність організму людини до дії ліків. Вплив ліків на генетичний апарат людини. Мутагенна дія ліків, види мутагенної дії. Хронобіологія як один з найважливіших напрямків сучасної біології та медицини. Методологічні основи біоритмології. Основні поняття хронобіології, хрономедицини та хронофармакології. Поняття про фізіологічні ритми — добові, місячні, сезонні. Методи дослідження біоритмів. Біологічні ритми в період новонародженності, дитинства. Хронофізіологія статевої та репродуктивної системи. Хронобіологічні аспекти чутливості та резистентності організму. Хронофізіологічні аспекти фармакокинетичних чинників. Хронофізіологія та хронопатофізіологія адаптації. Зміни біоритмів в екстремальних умовах. Теоретичні основи та методи хронотерапії. Вплив фізіологічних ритмів на фармакодинаміку та фармакокінетику ліків, їх токсичність. Вплив лікарських речовин на фізіологічні ритми. Роль хронофармакології в підвищенні ефективності та безпечності лікарської терапії.

Тема №23. ^ КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧІИ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ЛІКІВ

ПРИ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ

1515

Основні принципи антибактеріальної терапії. Спектри антимікробної активності. Профілактика розвитку стійкості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів. Особливості фармакокінетики антибактеріальних препаратів різних фармакологічних та різних хімічних груп. Клінічна фармакологія сульфаніламідів, похідних нітрофурану, похідних оксихіноліну, хінолінів, противірусних препаратів. Режим дозування різних груп препаратів. Взаємодія сульфаніламідів, комбінування з антибіотиками та іншими лікарськими засобами. Клінічна фармакологія препаратів бензілпеніциліну швидкої та довготривалої дії, полусинтетичних пеніцилінів, цефалоспорінів, тетрациклінів для ентерального та парентерального введення, антибіотиків — аміиоглікозидів, хлорамфеніколу, антибіотиків - макролідив та антибіотиків інших груп. Сучасні лікарські форми антибактеріальних препаратів. Клініко-біофармацевтичні підходи до вибору антибактеріальних препаратів. Можливі ускладнення антибіотикотерапії, методи їх прогнозування та профілактики. Специфічні побічні ефекти антибактеріальних препаратів різних груп. Комбіноване застосування антибактеріальних препаратів. Взаємодія антибактеріальних препаратів з іншими фармакологічними групами. Принципи вибору препаратів при захворюваннях інфекційної природи. Вибір оптимального шляху введення та режиму дозування. Умови, що впливають на клінічний ефект.

Тема № 24. ^ КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ В ОНКОЛОГІЇ

1515

Принципи лікарської терапії онкологічних захворювань. Засоби, що застосовуються для лікування злоякісних новоутворень. Клінічна фармакологія синтетичних протипухлинних препаратів. Алкіліруючі препарати, антиметаболіти. Клінічна фармакологія протипухлинних препаратів природного походження, протипухлинних антибіотиків, алкалоїдів, ферментів. Гормонотерапія злоякісних новоутворень. Клінічна фармакологія кортикостероїдів, андрогенів, естрогенів та їх аналогів. Особливості застосування гормональних препаратів в комплексній хіміотерапії злоякісних новоутворень. Принципи хіміотерапії злоякісних новоутворень різної органної локалізації та тканинного походження. Комплексне та комбіноване застосування хіміотерапевтичних засобів. Показання до призначення схем хіміотерапії (ВАМ, ВАМП, ЦВАМП та ітш.). Ускладнення хіміо- та гормонотерапії злоякісних новоутворень, методи їх профілактики та корекції. Особливості фармацевтичної опіки хворих з онкологічними захворюваннями (фармацевтичні, медичні, деонтологічні, психологічні аспекти).

Тема № 25. ^ КЛІНІКО-ФАРМАЦЕВТИЧІП АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ВІТАМІНІВ

1515

Фізіологічна роль вітамінів. Принципи вітамінотерапії: специфічне та неспецифічне, лікувальне та профілактичне призначення вітамінних та коферментних препаратів. Значення вітамінних та коферментних препаратів у комплексній терапії інфекційних та неінфекційних захворювань, інтоксикації, атеросклерозу. Клінічна фармакологія водорозчинних, жиророзчинних вітамінів та коферментних препаратів. Полівітамінні препарати. Дозування, тривалість застосування. Сучасні лікарські форми вітамінних препаратів, їх клініко-біофармацевтичні особливості, засоби раціонального застосування. Клініко-біофармацевтичні підходи до вибору вітамінних засобів для різних верств населення. Інтоксикація вітамінними препаратами. Комбіноване застосування вітамінних препаратів. Взаємодія вітамінних препаратів з іншими фармакологічними групами. Безрецептурні та рецептурні вітамінні препарати. Принципи фармацевтичної опіки при використанні вітамінних препаратів у різних верств населення.

Тема № 26^ . КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ В ДЕРМАТОЛОГІЇ

1515

Основні прояви захворювань шкіри, загальні синдроми в дерматології. Клінічна фармакологія лікарських засобів для лікування захворювань шкіри Особливості фармакокінетики лікарських речовин у шкірі. Значення складових частин лікарської форми при місцевому призначенні ліків. Основні принципи лікування пошкоджень шкіри. Клінічна фармакологія місцевих антисептіків, кератолітиків, відволікаючих засобів. Специфічні види побічної дії лікарських препаратів на шкіру (фотосенсибілізація, опіки, висипи та ін.). Сучасні лікарські форми, що використовуються у дерматології, їх клініко-біофармацевтичні особливості, засоби раціонального застосування. Принципи фармацевтичної опіки пацієнтів з дерматологічними захворюваннями. Безрецептурні препарати, що використовуються у дерматології

Тема № 27. ^ ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ЛІКУВАННЯ ГОСТРИХ ОТРУЄНЬ

ЛІКАРСЬКИМИ ІІРЕПАРАТАМИ

12

2
10

Механізми дії отруйних речовин (вплив на медіаторні системи, шляхи метаболізму ліків, то що). Токсикосиндроми органної недостатності (пошкодження нервової системи, системи дихання, травлення то що). Клінічні особливості перебігу гострих отруєнь лікарськими речовинами у різному віці. Основні принципи лікування гострих отруєнь лікарськими препаратами. Ідентифікація токсичної речовини. Запобігання всмоктуванню, прискорення метаболізму та елімінації токсичної речовини. Методи активної дезинтоксикації організму. Антидоти та антагоністи. Специфічна антидотна терапія. Клінічна фармакологія лікарських засобів для лікування гострих отруєнь. Симптоматична терапія. Шляхи запобігання гострих отруїш, лікарськими речовинами. Безрецептурні ліки, що можуть викликати гостре отруєння, умови, при яких можливе отруєння безрецептурними ліками. Шляхи запобігання гострих отруєнь безрецептурними ліками

Всього:

243

34

128

81Зав. кафедри фармакології, клінічної фармакології

та фармакотерапії д.мед.н., професор О.М. Талалаєнко

Схожі:

З клінічної фармації iconМетодичні рекомендації для проходження практики з клінічної фармації для студентів фармацевтичного факультету
Методичні рекомендації складено на підставі робочої програми з клінічної фармації
З клінічної фармації iconПерелік питань до державного іспиту з клінічної фармації
Види побічних ефектів лікарських засобів, клінічні появи негативного впливу ліків на організм людини
З клінічної фармації iconЗ клінічної фармації
Це положення закріплене в документах Всесвітньої організації охорони здоров'я (вооз) І лежить в основі Програми дій по основних лікарських...
З клінічної фармації iconПерелік контрольних питань до іспиту з клінічної фармації фактори, що впливають на клінічну ефективність ліків
Анатомо-фізіологічні особливості організму людини в різні періоди, які впливають на фармакокінетику та фармакодинаміку лікарських...
З клінічної фармації iconТематичний план самостійної роботи студентів
Розвиток клінічної фармації в світі, її роль у системі охорони здоров’я. Місце клінічного провізора в системі охорони здоров’я
З клінічної фармації iconНа І семестр 2010/20 1 1 навчального року
Регіональна історія медицини та фармації. Професійна діяльність фахівців фармації
З клінічної фармації iconНа І семестр 2010/2011 навчального року
Регіональна історія медицини та фармації. Професійна діяльність фахівців фармації
З клінічної фармації iconПрограма 74-го міжнародного медичного
Вас до участі у роботі 74-ого міжнародного медичного конгресу молодих учених «Актуальні проблеми клінічної, теоретичної, профілактичної...
З клінічної фармації iconПравила організації підприємницької діяльності у фармації. Умови отримання ліцензії на роздрібну торгівлю. 6 Принципи фармацевтичної етики І деонтології. 6
Мененджмент та методи управління у фармації. Аналіз економічної ефективності діяльності аптеки
З клінічної фармації iconМетодичні розробки з гігієни у фармації для студентів 3 курсу фармацевтичного факультету
Тема №1. Місце і значення гігієни в системі медичних наук та практичній діяльності провізора. Матеріальні та екологічні потоки в...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи