З клінічної фармації icon

З клінічної фармації
Скачати 159.61 Kb.
НазваЗ клінічної фармації
Дата10.09.2012
Розмір159.61 Kb.
ТипРобоча програма

Міністерство охорони здоров`я України

Донецький державний медичний університет ім. М. Горького


Затверджую:

Перший проректор ДонГМУ

проф. _____________ О.М. Талалаєнко

“___________” 2005 р.


Робоча програма


з клінічної фармації


Для спеціальності 7.110201 «Фармація»

Факультет: фармацевтичний, 5 років навчання

Кафедра фармакології, клінічної фармакології і фармакотерапії

Нормативні дані:
Форма навчанняКурсСеместр

Кількість годинІспити


(семестр)


Всього

Аудиторних

СПРС


Лекції

Практ.

заняття

Денна

IV-V

VIII-X

243

34

128

81

12


Робочу програму склали: д.м.н. професор Нальотов С.В.,

к.мед.н., доцент Галаєва Я.Ю.


Програму обговорено на засіданні кафедри: 10.01.06

Протокол № 5


Завідуючий кафедрою фармакології, клінічної фармакології

і фармакотерапії, д.мед.н., професор О.М. Талалаєнко

Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії

“____” ________ 200___ р. Протокол № ___.


Голова циклової методичної комісії,

д.мед.н., професор Н.Б. Губергріц


Пояснювальна записка.


Стратегічним напрямком розвитку охорони здоров'я в усьому світі є фокусування всіх галузей медицини на потребах пацієнта. Це положення закріплене в документах Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) і лежить в основі Програми дій по основних лікарських препаратах, затвердженої Європейським Регіональним Бюро ВООЗ.

У світлі цієї стратегії докорінно змінюється роль фармацевта в системі охорони здоров'я. Основною метою його професійної діяльності стає, не стільки збільшення асортименту і якості лікарських препаратів на ринку, скільки підвищення ефективності і безпеки лікарської терапії конкретного хворого. Поняття "фармацевтичної опіки" містить у собі, у першу чергу, залучення фармацевта разом з лікарем в активну діяльність по збереженню здоров'я і запобіганню захворюваності населення. На фармацевта покладається обов'язок забезпечити пацієнта не тільки якісними ліками і виробами медичного призначення, але і сприяти їхньому раціональному використанню. Для цього фармацевт повинний надати хворому повну інформацію про ліки, лікарські форми й особливості їх застосування, вплив на фармакодинамічні ефекти препарату віку, статі, захворювань нирок, печінки то що, взаємодії ліків з іншими лікарськими препаратами та їжею, можливому несприятливому впливу ліків на організм хворої людини.

Для здійснення належної фармацевтичної опіки необхідно, щоб провізор володів достатнім обсягом медичних знань, що дозволяють взаємодіяти з лікарем на рівні "рівноправного терапевтичного партнерства", здійснювати контрольну функцію щодо виявлення серед відвідувачів аптеки осіб з «загрозливими» симптомами, що вимагають обов'язкового відвідування лікаря, надавати консультативну допомогу хворому при відпустці безрецептурних препаратів для самолікування.

Теоретичною базою при проведенні консультативної роботи серед лікарів та населення з питань раціональної лікарської терапії та при здійсненні провізорами фармацевтичної опіки пацієнтів є клінічна фармація.

Клінічна фармація - інтегративна прикладна наука, що поєднує фармацевтичні і клінічні аспекти лікознавства, головною задачею якої є створення надійних теоретичних основ і методологічних підходів раціонального застосування лікарських препаратів.

Участь провізора в проведенні лікарської терапії сприяє вчасному доведенню до хворого лікарських засобів оптимальної якості, встановленню максимально раціональних шляхів та режимів введення, попередженню призначення несумісних лікарських препаратів, зведенню до мінімуму побічної дії ліків, а також зменшенню поліпрагмазії.

В процесі вивчення клінічної фармації на основі теоретичного матеріалу отриманого на кафедрах фізіології, патологічної фізіології, біохімії, мікробіології, фармакології поєднуються знання по етіології, патогенезу основних нозологічних одиниць в клініці внутрішніх хвороб, принципам їх лікарської терапії. На базі теоретичних знань по фармакології та фармакотерапії студенти придбають теоретичні та практичні навички в області клінічної фармакології основних фармакологічних груп лікарських препаратів, навчаються проводити корекцію лікарської терапії, вибір найбільш раціональних лікарських препаратів та їх комбінацій для конкретного хворого. Саме клінічна фармація надає провізору необхідні знання та навички для здійснення фармацевтичної опіки.


^ МЕТА ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ


Клінічна фармація як предмет має своєю метою підготовку спеціалістів-провізорів, які володіють достатнім обсягом теоретичних знань та практичних навичок для проведення сумісно з лікарем роботи по забезпеченню максимально раціональної лікарської терапії у конкретного хворого, а також для здійснення фармацевтичної опіки пацієнтів в аптеці.

В процесі навчання клінічної фармації студенти повинні:

- засвоїти ознаки основних захворювань внутрішніх органів людини;

- засвоїти ознаки основних синдромів, що можуть лікуватися за допомогою безрецептурних препаратів в межах концепції самолікування (нежить, головний біль, діарея тощо);

- засвоїти ознаки основних синдромів, що потребують обов'язкового втручання лікаря;

- засвоїти методологію диференціальної діагностики захворювань внутрішніх органів;

- засвоїти основні принципи симптоматичної лікарської терапії захворювань і патологічних станів, при яких можливе самолікування;

- засвоїти основні принципи та придбати основні навички здійснення фармацевтичної опіки пацієнтів при лікування безрецетпурними та рецептурними ліками;

- сформувати системні знання з клінічної фармакології, питань взаємозаміни препаратів; поєднання та взаємодії лікарських засобів при проведенні комплексної лікарської терапії захворювань внутрішніх органів;

- засвоїти основні принципи та закономірності підвищення ефективності та зниження побічної дії лікарських препаратів при призначенні їх конкретним хворим;

- навчитися методології порівняльної оцінки окремих лікарських препаратів;

- придбати павички проведення інформаційної роботи серед медичних працівників про лікарські препарати;

- навчитися консультувати лікаря з питань фармакологічних властивостей різноманітних лікарських препаратів, показанням та протипоказанням до їх застосування;

- придбати основні навички проведения клінічних випробувань нових лікарських препаратів;

- придбати навички проведення консультаційної роботи серед різних верств населення з широкого кола питань, що стосуються лікарських препаратів.


^ ЗАДАЧІ ВИВЧЕНЯ ДИСЦИПЛІНИ


Головними задачами при вивченні теоретичного та практичного курсу клінічної фармації є :

- засвоєння загальної синдромології та клінічної симптомології найбільш поширених захворювань в клініці внутрішніх хвороб;

- засвоєння основних принципів симптоматичної лікарської терапії захворювань і патологічних станів, при яких можливе самолікування;

- засвоєння загальної методології та принципів вибору лікарських препаратів для ефективної та безпечної лікарської терапії, враховуючи функціональний стан хворого та фармакологічні особливості препарату;

- придбання необхідних теоретичних знань та навичок для здійснення фармацевтичної опіки пацієнтів;

- вивчення факторів ризику розвитку та клінічних проявів побічної дії лікарських засобів та їх комбінацій;

- засвоєння принципів оцінки ефективності та безпечності застосування конкретних фармакологічних груп та лікарських препаратів під час проведення їх клінічної апробації;

- засвоєння навичок придбання, аналізу та подання інформації про фармакологічні властивості лікарських препаратів;

- ознайомлення з принципами медичної деонтології, етичними нормами поведінки провізора в клініці, взаємовідношеннями провізора та лікаря, провізора та хворого;

- ознайомлення з основними видами медичної документації та методами клінічного обстеження хворих.


^ ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК,

ЯКИМИ ПОВИНЕН ОВОЛОДІТИ СТУДЕНТ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ

КЛІНІЧНОЇ ФАРМАЦІЇ


Вивчивши клінічну фармацію студент повинен знати:


• Основи деонтології, етика спілкування з медичним персоналом, хворими.


• Основні клінічні симптоми та синдроми найбільш поширених захворювань, патогенетичні підходи до їх лікарської терапії.


• Принципи лікарської терапії найбільш поширених захворювань.


• Характерні клінічні симптоми найбільш розповсюджених захворювань, що вимагають обов'язкової консультації лікаря.


• Перелік захворювань і патологічних станів, при яких можливе самолікування, та характерні для них клінічні прояви.


• Основні принципи симптоматичної лікарської терапії захворювань і патологічних станів, при яких можливе самолікування.


• Клініко-фармацевтичну характеристику сучасних лікарських препаратів різних фармакологічних груп.


• Вплив фізико-хімічних властивостей на фармакокінетичні та фармакологічні параметрами лікарських засобів.


• Переваги та недоліки тієї чи іншої лікарської форми конкретних лікарських препаратів різних фармакологічних груп


• Принципи взаємодії лікарських препаратів в організмі хворого.


• Методи та критерії оцінки клінічної ефективності препаратів основних фармакологічних груп.


• Критерії проявлення можливих побічних дій різних лікарських засобів, засоби їх корекції та профілактики.


• Обов'язки та ступінь відповідальності фармацевта за ефективність лікарської терапії при здійсненні фармацевтичної опіки.


• Принципи класифікації лікарських препаратів на рецептурні і безрецептурні та критерії добору препаратів для включення їх у категорію безрецептурних.


• Особливості брендових і генеричних препаратів, вимоги, пропоновані до генеричних препаратів.


• Алгоритм вибору оптимального безрецептурного препарату для лікування захворювань і патологічних станів, при яких можливе самолікування.


Вивчивши клінічну фармацію студент повинен вміти:


• Дотримуватися правил фармацевтичної етики та деонтології; вирішувати комплекс задач, що пов'язані з взаємовідношеннями між лікарем та хворим


• Ідентифікувати відомі лікарські засоби за допомогою міжнародної, торгової, хімічної назви щодо їх віднесення до певної фармакологічної та фармакотерапевтичної групи.


• Користуватися нормативною і довідковою літературою до лікарських препаратах.


• Визначати необхідні для порівняння характеристики лікарських препаратів та проводити порівняльну характеристику лікарських засобів з урахуванням хімічної будови, механізму дії та фармакологічних властивостей на підставі даних літературою та супроводжуючої документації.


• Здійснювати збір лікарського анамнезу у хворого.


• Здійснювати разом з лікарем в конкретній клінічній ситуації вибір оптимальних лікарських препаратів в кожній фармакологічній групі, їх лікарської форми, дози та шляхів введення враховуючи особливості їх фармакодинаміки та фармакокінетики, їх взаємодії з одночасно або раніш призначеними ліками, їжею та ін..


• На підставі клінічного діагнозу, враховуючи індивідуальні особливості хворого (стать, вік, наявність супутніх захворювань) здійснювати аналіз листів лікарських призначень та їх корекцію.


• Визначати взаємозв'язок фізико-хімічних властивостей з фармакокінетичними та фармакологічними параметрами лікарських засобів (біодоступність, шлях уведення, можливість проникнення через гісто-гематичні бар'єри тощо).


• Враховуючи фармакологічні властивості ліків та особливості клінічної патології, визначати основні види можливої взаємодії (фізичної, хімічної, фармакологічної, фармакодинамічної) лікарських препаратів для оптимізації комбінованої терапії. Виявляти несумісність лікарських препаратів за їх фізико-хімічними фармакологічними та біофармацевтичними властивостями.


• Здійснювати, в разі необхідності, разом з лікарем заміну одного лікарського препарату іншим.


• Визначати модулюючий вплив їжі на фармакокінетичні та фармакологічні властивості лікарських засобів (час та кількість всмоктування, тривалість дії, шлях виведення, можливість прояву небажаної дії та ін.)


• Визначати переваги та недоліки тієї чи іншої лікарської форми конкретних лікарських препаратів різних фармакологічних груп з урахуванням біофармацевтичних, фармакокінетичних та фармакологічних особливостей лікарського засобу, а також анатомо-фізіологічних особливостей хворого (вік, стать, фізичний стан та ін.).


• Враховуючи індивідуальні особливості людини (вік, стать, маса тіла, важкість захворювання, суміжна патологія та інш.) розраховувати разові, добові та курсові дози з використанням нормативної документації.


• Інтерпретувати вказівки лікаря, що стосуються можливої взаємодії лікарських препаратів, призначених хворому, враховуючи історію розвитку хвороби, клінічний діагноз, стан хворого та результати його лабораторних аналізів.


• Здійснювати консультації хворих та лікарів з широкого кола питань використання лікарських препаратів.


• Визначати серед відвідувачів аптеки категорію осіб, що вимагають обов'язкової консультації лікаря та осіб, у яких можливе проведення самолікування.


• Здійснювати фармацевтичну опіку пацієнтів, консультувати лікарів та хворих з питань раціонального використання безрецептурних препаратів різних фармакологічних груп: прояви клінічної дії, спосіб і час приймання, взаємодія з їжею та ін.


• Інформувати лікарів про всі випадки нераціонального вживання лікарських засобів.


^ ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ З КЛІНІЧНОЇ ФАРМАЦІЇ


1. Фактори, що впливають на клінічну ефективність ліків.

2. Лікарський моніторинг.

3. Взаємодія лікарських речовин при комбінованому застосуванні.

4. Переваги і хиби комбінованих препаратів.

5. Клінічні прояви негативного впливу лікарських засобів.

6. Лікарській анамнез.

7. Самолікування та роль провізора в здійсненні самолікування.

8. Комплаєнс. Фактори, що впливають на комплаєнс.

9. Оригінальні (брендові) та генеричні препарати — переваги та вади.

10. Вимоги до генеричних препаратів.

11. Рецептурні та безрецептурні ліки. Вимоги до безрецептурних ліків.

12. Анатомо-фізіологічні особливості організму людини в різні періоди, які впливають на фармакокінетику та фармакодинаміку лікарських засобів.

13. Фактори, що впливають на біодоступність.

14. Біоеквівалентність. Клінічні методи дослідження біоеквівалентності.

15. Симптоми та синдроми основних захворювань органів дихання.

16. Симптоми та синдроми основних захворювань серцево-судинної системи.

17. Симптоми та синдроми основних захворювань суглобів.

18. Симптоми та синдроми системних захворювань сполучної тканини.

19. Симптоми та синдроми основних захворювань системи травлення.

20. Симптоми та синдроми основних захворювань сечовивідної системи.

21. Симптоми та синдроми основних захворювань системи крові.

22. Симптоми та синдроми основних захворювань ендокринної системи.

23. Симптоми та синдроми основних гострих алергозів.

24. Клінічна фармакологія лікарських препаратів, що використовуються в пульмонології.

25. Клінічна фармакологія антиангінальних засобів.

26. Клінічна фармакологія гіпотензивних засобів.

27. Клінічна фармакологія ліків, що виливають на мозковий кровообіг.

28. Клінічна фармакологія стероїдних та нестероїдних протизапальних засобів.

29. Клінічна фармакологія лікарських препаратів, що використовуються в гастроентерології.

30. Клінічна фармакологія основних лікарських препаратів, що застосовуються в нефрології.

31. Клінічна фармакологія препаратів заліза та інших антианемічних препаратів.

32. Клінічна фармакологія препаратів інсуліну та пероральних протидіабетичних засобів.

33. Клінічна фармакологія пероральних контрацептивів.

34. Клінічна фармакологія лікарських засобів, що впливають на регуляцію імунної системи.

35. Клінічна фармакологія водорозчинних та жиророзчинних вітамінів.

36. Лікарська хвороба.

^ ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ ДО ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ З КЛІНІЧНОЇ ФАРМАЦІЇ

1. Фармацевтична опіка як відповідальність фармацевта за ефективність терапії лікарськими засобами.

2. Основні положення сучасної концепції самолікування.

3. Практичні функції фармацевта необхідні для здійснення опіки.

4. Принципи симптоматичного лікування найбільш поширених синдромів (болю у горлі, нежиті, підвищеної температури, кашлю, диспепсичних явищ, головного та суглобового болю).

5. Алгоритм оптимального безрецептурного препарату, лікарської форми та шляху введення для симптоматичного лікування найбільш поширених синдромів (кашель, підвищення температури, головний біль, біль у суглобах, диспепсичні явища, закріп).

6. Фармацевтична опіка хворих з патологією бронхів та легенів.

7. Фармацевтична опіка хворих з патологією серцево-судинної системи.

8. Фармацевтична опіка хворих з патологією шлунковою тракту.

9. Фармацевтична опіка дітей в різні періоди розвитку дитини.

10. Взаємодія ліків з їжею та алкоголем.

11. Основні принципи лікування гострих отруть лікарськими препаратами.

12. Вплив лікарських засобів на клініко-лабораторні показники та результати функціональних проб.


Л І Т Е Р А Т У Р А


^ А. ОСНОВНА


1. Фармацевтическая опека/ Под ред. И.А.Зупанец, В.П.Черных. - X.: Изд-во НФАУ, 2000. - 60с.

2. Фармацевтические и медико-биологические аспекты лекарств/ Под ред. И.М.Перцева, И.А.Зупанец. - X.: Изд-во НФАУ, 1999. - В 2 т.-Т.1. - 464 с, Т.2.- 448 с.

3. Шаповалова В.М., Даниленко В.С., Шаповалов В.В., Бухтиарова Т.А. Лекарствен­ные средства, отпускаемые без рецепта врача. X.: Торсинг, 1998. 528 с

4. Федина Е.А., Таточенко В.К. Фармацевт и самопомощь. - М: Классик-Консалтинг. 2000. - 116 с.

5. Компендиум 2001/2002 - лекарственные препараты/ Под ред. В.Н.Коваленко, А.П.Викторова. - К.: Морион, 2001. 1536 с.

6. Лекарственные препараты Украины. 1999-2000. В трех томах. X.: Прапор, 1999. -Т.1. - 622 с; Т.2. - 638 с; Т.З. 464 с.

7. Основы внутренних болезней/ Под ред. И.А.Зупанец. X.: Прапор, 1999. - 83 с.

8. Основи медичних знань та методи лікування за Девідсоном. У 2-х томах /за ред. Кристофера Р.В. Едвардза, А.Д. Бавчера. - К.: УКСП "Кобза", 1993. Т.1 584с; Т.2 652 с.

9. Ивашкин В.Т., Султанов В.К. Пропедевтика внутренних болезней: практикум. СПб.: Издательство «Питер», 2000. - 384 с.

10. Налётов С.В. Клиническая фармакология. Донецк: Донбасс, 1997. 4.1. - 288с; 4.2.-289с.

11. Викторов А.П., Передерий В.Г., Щербак А.Г Взаимодействие лекарств и пищи. -К.: Здоровье, 1991. - 240 с.


^ Б. ДОДАТКОВА


1. Андрущенко Е.В., Красовская Н.А. Клиническая фармакология в терапевтической практике. - Киев: Вища школа, 1992. - 367 с.

2. Антибактериальная терапия. Практическое руководство/ Под ред. Страчунского Л.С., Белоусова Ю.Б., Козлова СИ. М., 2000. - 190 с,

3. Базисная и клиническая фармакология. Под ред. Бертрама Г.Катцунга. - М.-СПб: Бином-Невский Диалект, 1998. - 670 с.

4. Балткайс Я.Я., Фатеев В.А. Взаимодействие лекарственных веществ. - М: Меди­цина, 1992. - 304 с.

5. Белоусов Ю.В., Моисеев В.С., Лепахин П.К. Клиническая фармакология и фарма­котерапия. Москва: Универсум паблишинг, 1997, 531 с.

6. Бороян Р.Г. Клиническая фармакология: психиатрия, неврология, эндокринология, ревматология. М; 2000, 422 с.

7. Внутренние болезни / Под ред. Б.И.Шулутко. - СПб. 1992, 592 с.

8. Грэхам-Смит Д.Г., Аронсон Дж.К. Оксфордский справочник по клинической фармакологии и фармакотерапии: Пер. с англ. - М.: Медицина. 2000, 744 с.

9. Каркищенко Н.Н., Хоронько В.В., Сергеева С.Л., Каркищенко В.Н. Фармакокинетика. - Ростов н/Д: Феникс, 2001, 384 с.

10. Комаров Ф.И., Рапопорт С.И. Хронобиология и хрономедицина. - М.: «Триада-Х», 2000. – 488 с.

11.Латогуз И.К., Телегина П.Д., Михалин М.Л. Внутренние болезни (клинические лекции). - Харьков, 1994. 584 с.

12. Лоуренс Д.П., Беннитт П.Н. Клиническая фармакология. - М: Медицина, 1993. -В 2-х томах. - Т. I. С.247-253.

13. Лужников В.Л. Клиническая токсикология. - М.: Медицина, 1994. - 256 с.

14. Лукьянова Е.М., Тараховский М.Л. Фармакотерапия в педиатрии. К.: Здоровье, 1993. 350 с.

15.Мазур П.Л. Основы клинической фармакологии и фармакотерапии в кардиологии. М: Медицина, 1992. - 304 с.

16. Макаров В.Л., Кудрин Л.П., Черних В.П., Дроговоз СМ. Фармакотерапія сульфаниламідними и сульфамідними препаратами. К.: Здоров'я, 1991. 191с.

17. Машковский М.Д. Лекарственные средства. X : Торсинг, 1997. Т.1.- 560с; Т.2. - 592 с.

18. Окороков Л.П. Лечение болезней внутренних органов. В 4х томах. Минск: Вышейшая школа, 1997. - Т. 1 - 552 с, Т.2 - 596 с, Т.З - 164с, Т.4 - 480 с

19. Передерий В.Г., Ткач С.М. Клинические лекции по внутренним болезням. Киев, 1998.-

Т.1 - 512с.; Т.2--574с.

20. Радбиль О.С. Фармакология в гастроэнтерологии: справочник. - М: Медицина, 1991. - 416с.

21.Руководство по иммунофармакологии: Пер. с англ./ Под ред. М.М.Дейла, Дж.К.Формена. - М.: Медицина, 1998. - 332 с: ил.

22. Сатоскар Р.С., Бандаркар С.Д. Фармакология и фармакотерапия: в 2-х т. (пер. с англ.). - М.: Медицина, 1986.

23. Сиги дин А.Я., Шварц Г.Я., Арзамасцев А.П., Либерман С.С. Лекарственная тера­пия воспалительного процесса. - М: Медицина, 1990. - 384 с.

24. Справочник Видаль. Лекарственные препараты в России. М., 1998. - 1168 с.

25. Терапия: пер. с англ. доп. // гл. ред. А.Г.Чучалин М.: ГЭОТАР Медицина, 1997. 1032 с.

26. Фармакология /Дроговоз СМ., Зупанец И.Л., Бездетко П.В. и др.- X.: Основа, 1994. 300 г.

27. Черномордик Л.Б. Применение антибиотиков и других химиотерапевтических препаратов. К.: Вища школя, 1988. - 320 с

28. Чиркин А.Л., Окороков Л.Н., Гончарик И.И. Диагностический справочник тера­певта. Минск: Беларусь. 1992. - 668 с.

Схожі:

З клінічної фармації iconМетодичні рекомендації для проходження практики з клінічної фармації для студентів фармацевтичного факультету
Методичні рекомендації складено на підставі робочої програми з клінічної фармації
З клінічної фармації iconПерелік питань до державного іспиту з клінічної фармації
Види побічних ефектів лікарських засобів, клінічні появи негативного впливу ліків на організм людини
З клінічної фармації iconПерелік контрольних питань до іспиту з клінічної фармації фактори, що впливають на клінічну ефективність ліків
Анатомо-фізіологічні особливості організму людини в різні періоди, які впливають на фармакокінетику та фармакодинаміку лікарських...
З клінічної фармації iconЗ клінічної фармації
Сучасна концепція самолікування. Безрецептурні (отс препарати). Роль провізора в системі самолікування. Значення клінічних та лабораторно-інструментальних...
З клінічної фармації iconТематичний план самостійної роботи студентів
Розвиток клінічної фармації в світі, її роль у системі охорони здоров’я. Місце клінічного провізора в системі охорони здоров’я
З клінічної фармації iconНа І семестр 2010/20 1 1 навчального року
Регіональна історія медицини та фармації. Професійна діяльність фахівців фармації
З клінічної фармації iconНа І семестр 2010/2011 навчального року
Регіональна історія медицини та фармації. Професійна діяльність фахівців фармації
З клінічної фармації iconПрограма 74-го міжнародного медичного
Вас до участі у роботі 74-ого міжнародного медичного конгресу молодих учених «Актуальні проблеми клінічної, теоретичної, профілактичної...
З клінічної фармації iconПравила організації підприємницької діяльності у фармації. Умови отримання ліцензії на роздрібну торгівлю. 6 Принципи фармацевтичної етики І деонтології. 6
Мененджмент та методи управління у фармації. Аналіз економічної ефективності діяльності аптеки
З клінічної фармації iconМетодичні розробки з гігієни у фармації для студентів 3 курсу фармацевтичного факультету
Тема №1. Місце і значення гігієни в системі медичних наук та практичній діяльності провізора. Матеріальні та екологічні потоки в...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи