«Використання лікарських препаратів в клінічній практиці» icon

«Використання лікарських препаратів в клінічній практиці»
Скачати 136.1 Kb.
Назва«Використання лікарських препаратів в клінічній практиці»
Дата27.08.2012
Розмір136.1 Kb.
ТипМетодичні рекомендаціїМіністерство охорони здоров`я України

Донецький державний медичний університет ім. М. Горького

Кафедра клінічної фармакології, клінічної фармації та фармакотерапії


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


для проходження практики із спеціалізації «Використання лікарських препаратів в клінічній практиці» для студентів фармацевтичного факультету


Методичні рекомендації складено

на підставі робочої програми із спеціалізації «Використання лікарських препараті в клінічній практиці»


Автори: д.мед.н., професор Нальотов С.В.,

к.мед.н., доцент Галаєва Я.Ю.


Методичні рекомендації ухвалено на засіданні циклової методичної комісії

8 лютого 2007 р. Протокол №4


Донецьк 2007

Спеціалізація «Використання лікарських препаратів в клінічній практиці» є базою при проведенні консультативної роботи спільно з лікарями серед населення з питань раціональної лікарської терапії та при здійсненні провізорами фармацевтичної опіки пацієнтів.

Участь провізора в проведенні лікарської терапії сприяє вчасному доведенню до хворого лікарських засобів оптимальної якості, встановленню максимально раціона­льних шляхів та режимів введення, попередженню призначення несумісних лікарсь­ких препаратів, зведенню до мінімуму побічної дії ліків, а також зменшенню поліпрагмазії.

Суттєвою складовою частиною проходження спеціалізації "Використання лікарсь­ких препаратів в клінічній практиці" є виробнича практика, під час якої студенти по­винні ознайомитися зі структурою та організацією роботи багатопрофільного лікува­льного закладу, допоміжними структурами, що входять до його складу, методами оці­нки клінічної ефективності ліків різних фармакологічних груп, можливими клінічни­ми проявами побічної дії лікарських препаратів, засобами їх профілактики та корекції.

Під час проходження виробничої практики студенти повинні також ознайомитися з основами деонтології, етики спілкування з медичним персоналом, хворими, придба­ти навички спілкування, збору лікарського анамнезу у хворого, аналізу листів лікарсь­ких призначень та їх корекції.

Важливою складовою виробничої практики є ознайомлення з основними поло­женнями фармацевтичної опіки пацієнтів — як стаціонарних, так в особливості, амбу­латорних, обов'язками та ступеню відповідальності фармацевта за ефективність лі­карської терапії при здійсненні опіки. Студенти повинні також придбати навички здійснення фармацевтичної опіки пацієнтів, консультативної роботи серед лікарів та хворих з питань раціонального використання безрецептурних препаратів різних фар­макологічних груп.


^ МЕТА ТА ЗАДАЧІ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Метою виробничої практики "Використання лікарських препаратів в клінічній практиці" є ознайомлення зі структурою багатопрофільного лікувального закладу та особливостями роботи провізора в окремих спеціалізованих відділеннях та багатопрофільному стаціонарі в цілому, ознайомлення з найважливішими принципами та правилами фармацевтичної етики, ознайомлення з організацією роботи міжлікарняної аптеки.

У підсумку проходження практики студент повинний

ЗНАТИ;

- основні діючі накази та іншу нормативну документацію МОЗ України щодо прийому рецептів і відпуску лікарських препаратів з аптеки;

- сучасний асортимент і класифікацію лікарських засобів;

- особливості брендових і генеричних препаратів, поняття про генеричну і терапевтичну заміну препарату;

- принципи збору анамнезу захворювання, анамнезу життя, лікарського анамнезу;

- характерні клінічні симптоми найбільш розповсюджених захворювань серцево-судинної, дихальної систем, захворювань шлунково-кишкового тракту;

- алгоритм вибору оптимального лікарського засобу з урахуванням особливостей хворого (вік, стать, супутні захворювання);

- принципи комбінованого лікування, можливі наслідки взаємодії лікарських засобів;

- найважливіші побічні ефекти при застосуванні певних груп лікарських засобів й принципи їх уникання;

- організацію інформаційної і консультативної роботи в аптеці;

- правила охоронні праці і техніки безпеки.


УМІТИ:

- користатися нормативною і довідковою літературою по лікарських препаратах;

- орієнтуватися в номенклатурі вітчизняних і закордонних лікарських препаратів;

- визначати основні симптоми/синдроми розповсюджених захворювань сесрцево-судинної, дихальної систем, патології шлунково-кишкового тракту;

- збирати анамнез (хвороби, життя, лікарський анамнез);

- визначати основні терапевтичні та побічні ефекти при застосуванні лікарських препаратів, консультувати хворих з питань правильного прийому препаратів;

- визначати оптимальні безпечні комбінації лікарських засобів;

- здійснювати фармацевтичну опіку відвідувачів аптеки при відпуску препаратів;

- виконувати правила охорони праці і техніки безпеки.


Навчальна практика «Використання лікарських препаратів в клінічній практиці» здійснюється в багатопрофільному лікувальному закладі на 5 курсі (X семестр) протягом 36 годин — 1 робочого тижня (5 робочих днів при п'ятиденному робочому тижні). Практика закінчується заліком.


Студенти 5 курсу спеціальності «Фармація» фармацевтичного факультету проходять практику «Використання лікарських препаратів в клінічній практиці» у спеціалізованих відділеннях багатопрофільного клінічного закладу й у міжлікарняній аптеці. Вони здійснюють консультативну роботу з питань раціонального застосування лікарського препарату (правила застосування конкретної лікарської форми, режим його дозування, сумісність і несумісність з харчовими продуктами та іншими лікарськими засобами, можливі побічні ефекти та ін.) і відпуск лікарських препаратів з аптеки.

^ ГРАФІК РОЗПОДІЛУ РОБОЧОГО ЧАСУ СТУДЕНТІВз/р

Найменування роботи

Кількість днів при п'ятиденному тижні

1.

Ознайомлення з структурою та організацією роботи багатопрофільного лікувального закладу (описати). Знайомство з допоміжними структурами, що вхо­дять до складу багатопрофільного лікувального закладу (клінічна, біохімічна, функціональної діагностики то що), їх призначенням в даному закладі, можливостям та обсягом досліджень, принципами використання лабораторно-інструментальних досліджень як критеріїв ефективності та безпечності лікарської терапії (описа­ти) Інструктаж з техніки безпеки, санітарно-гігієнічним заходам, дотриман­ню порядку у стаціонарі.

1

2.

Ознайомлення з роботою спеціалізованого кардіологічного відділення. Опис у щоденнику навчальної практики (за встано­вленою схемою) 3 - 5 практичних ситуацій, що ви­никають при спілкуванні провізора і хворого з кардіологічною патологією. Проаналізувати призначення лікарських засобів, визначити можливі шляхи покращення лікування хворого й спрогнозувати можливі побічні ефекти терапії.

1

3.

Ознайомлення з роботою спеціалізованого пуль монологічного відділення, особливостями обстеження та лікування хворих цього профілю. Опис у щоденнику навчальної практики (за встано­вленою схемою) 3 - 5 практичних ситуацій, що ви­никають при спілкуванні провізора і хворого з бронхо-легеневою патологією. Проаналізувати призначення лікарських засобів, визначити можливі шляхи покращення лікування хворого й спрогнозувати можливі побічні ефекти терапії.

1

4.

Ознайомлення з роботою спеціалізованого гастроентерологічного відділення. Опис у щоденнику навчальної практики (за встано­вленою схемою) 3 - 5 практичних ситуацій, що ви­никають при спілкуванні провізора і хворого з кардіологічною патологією. Проаналізувати призначення лікарських засобів, визначити можливі шляхи покращення лікування хворого (переваги та недоліки призначених препаратів) й спрогнозувати можливі побічні ефекти терапії.

1

5.

Ознайомлення з організацією роботи міжлікарняної аптеки, професійними обов'язками провізора в окремих спеціалізованих відділеннях та багатопрофільному стаціонарі в цілому. Знайомство з етичними і деонтологічними аспекта­ми спілкування провізора і відвідувача аптеки. При­дбання навичок індивідуального підходу до кожно­го хворого з урахуванням вікового критерію і важ­кості захворювання (описати в щоденнику 2-3 конкретних приклади з клініко-фармакологічним обґрунтуванням вибору препарату).


1^ САМОСТІЙНА ПОЗААУДИТОРНА РОБОТА СТУДЕНТІВ


№ п/п

Зміст роботи в період практики

Освоєння навичків

Всього часів

Аудиторна робота

СПРС

1.

Клінічна фармакологія лікарських засобів, які використовують при захворюваннях серцево-судинної системи: бета-блокатори, антагоністи кальцію, нітрати, діуретики, серцеві глікозиди, ЦАПФ, БАР, антитромбоцитарні засоби

Удосконалення знань фармкокінетичних та фармакодинамічних особливостей бета-блокаторів, антагоністів кальцію, нітратів, діуретиків, серцевих глікозидів, ІАПФ, БАР, антитромбоцитарних засобів, побічних дій цих груп препаратів, можливих комбінацій6

2.

Клінічна фармакологія лікарських засобів, які використовують при захворюваннях ШКТ: антациди, Н2-блокатори, М-холінолітики, холер етики, холекинетики, гепатопротектори

Удосконалення знань фармакокінетичних і фармакодинамічних особливостей антацидів, Н2-блокаторів, М-холінолітиків, холеретиків, гепатопротекторів, їх взаємодій з їжею, можливих побічних ефектів.6

3.

Клінічна фармакологія лікарських засобів, які використовують при захворюваннях бронхо-легеневої системи: антибіотики, відхаркуючи, муколітики, прортикашльові

Удосконалення знань фармакокінетичних й фармакодинамічних особливостей антибіотиків, відхаркуючих, муколітиків, протикашлбових, можливих побічних ефектів та раціональних комбінацій цих груп препаратів6
ВСОЬГО


18


^ ЗВІТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНУ ПРАКТИКУ

«Використання лікарських препаратів в клінічній практиці»


ЩОДЕННИК ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Студенти ведуть щодня щоденник своєї роботи. Щоденник є офіційним документом і повинний бути наданий в університет на відповідну кафедру. Без щоденника чи при несвоєчасному його оформленні навчальна практика не може бути зарахована. У щоденнику по днях варто відбивати всю роботу практиканта (її характер і обсяг): кількість практичних ситуацій з раціонального та безпечного застосування ліків з коротким викладом суті проблеми і пропозиціями її рішен­ня.

Щоденник повинен дати чітке уявлення про ступінь самостійності студента при виконанні тієї чи іншої роботи.

На початку щоденника варто охарактеризувати організацію роботи багатопрофільного стаціонару, описати розташування і оснащення відділень, допоміжних діагностичних служб й аптеки.

В період практики на робочому місці студенти-практиканти щодня описують у щоденнику три-п'ять практичних ситуацій використання лікарських препаратів при певних захворюваннях у профільному стаціонарі і пропонують свої шляхи їхнього рішення.

Практикант повинен аргументувати вибір того чи іншого препарату, викорис­товуючи теоретичні знання і уміння, отримані при вивченні дисципліни «Клінічна фармація» і інших дисциплін.

Ситуація повинна бути коротко описана з чітким викладом суті проблеми і дій провізора з її вирішення. Студент-практикант пропонує свої шляхи рішення при визначенні помилок (при наявності таких).

Для обґрунтування прийнятого рішення щодо вибору того чи іншого препара­ту студент може керуватися фармакотерапевтичним довідником, різними довідни­ками про лікарські препарати, довідковою літературою з внутрішніх хвороб, навча­льними посібниками з клінічно: фармації, записами лекцій і всією доступною дові­дковою літературою про ліки, які є у лікувальному закладі й аптеці.

Щоденник заповнюють по закінченні робочого дня і зберігають в лікувальному закладі. Він повинен бути доступний керівнику практики від кафедри в будь-який час робочого дня. Студенти зобов'язані що­дня надавати щоденник безпосередньому керівнику практики, який ставить підпис і дату контролю. До моменту закінчення практики щоденник необхідно завірити під­писом керівника лікувального закладу і печаткою закладу.

Наприкінці щоденника надається коротка характеристика на студента, завірена підписом керівника практики від бази, висновки та зауваження комісії.

Зразок титульного листа надані в додатку 1. Приклади запису у щоденнику – у додатку 2.

^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ

 1. Медична документація у стаціонарі.

 2. Фармакодинаміка та фармакокінетика лікарських засобів.

 3. Характерні клінічні симптоми найбільш поширених захворювань, які потребують обов’язкової консультації лікаря.

 4. Принципи збору анамнезу хвороби, анамнезу життя, алергологічного анамнезу.

 5. Принципи взаємодії лікарських засобів.

 6. Показання та протипоказання при виборі лікарських засобів.

 7. Побічні ефекти ліків.

 8. Принципи безпечності фармакотерапії.

 9. Номенклатура вітчизняних та зарубіжних лікарських препаратів.

 10. Клінічна фармакологія протикашльових, муколітичних та відхаркуючи препаратів.

 11. Клінічна фармакологія стимуляторів бета-адренорецепторів.

 12. Клінічна фармакологія інгаляційних кортикостероїдів.

 13. Клінічна фармакологія бета-адреноблокаторів.

 14. Клінічна фармакологія блокаторів кальцієвих каналів.

 15. Клінічна фармакологія нітратів.

 16. Клінічна фармакологія антитромбоцитарних засобів.

 17. Клінічна фармакологія діуретинів.

 18. Клінічна фармакологія ІАПФ та БАР.

 19. Клінічна фармакологія серцевих глікозидів.

 20. Клінічна фармакологія гіпотензивних центральної дії.

 21. Принципи клініко-фармацевтичного підходу до вибору антигіпертензивного лікарського засобу для лікування АГ.

 22. Принципи клініко-фармацевтичного підходу до вибору лікарських засобів для лікування серцевої недостатності.

 23. Клінічна фармакологія антиаритмічних препаратів.

 24. Клінічна фармакологія антацидних препаратів.

 25. Клінічна фармакологія гастроцитопротекторів.

 26. Клінічна фармакологія Н2-блокаторів.

 27. Клінічна фармакологія М-холінолітиків.

 28. Клінічна фармакологія холеретиків та холекінетиків.

 29. Клінічна фармакологія гепатопротекторів.

 30. Клінічна фармакологія ферментних препаратів.

 31. Принципи клініко-фармацевтичного підходу до вибору лікарських засобів при лікуванні виразкової хвороби.

 32. Принципи клініко-фармацевтичного підходу до вибору лікарських засобів для лікування патології гепатобіліарної системи.

 33. Клінічна фармакологія НПЗП.

 34. Клінічна фармакологія вітамінів.

 35. Клінічна фармакологія препаратів заліза.

 36. Клінічна фармакологія антибіотиків групи пеніцилінів.

 37. Клінічна фармакологія антибіотиків групи макролидів.

 38. Клінічна фармакологія антибіотиків групи цефалоспоринів.

 39. Клінічна фармакологія антибіотиків групи аміноглікозидів.

 40. Клінічна фармакологія антигістамінних препаратів.

Література

^ А. ОБОВ’ЯЗКОВА:

1. Налетов С.В. Клиническая фармакология и фармакотерапия//Севастополь.: «Вебер», 2006., 672 с.

2. Викторов А.П., Передерий В.Г., Щербак А.Г Взаимодействие лекарств и пищи. -К.: Здоровье, 1991. - 240 с.

3. Ивашкин В.Т., Султанов В.К. Пропедевтика внутренних болезней: практикум. СПб.: Издательство «Питер», 2000. - 384 с.

4. Компендіум 2003 – Лекарственные препараты /Под ред. В.Н. Коваленко, а.П. Викторова.-К.: Марион, 2003.- 1388 с.

5. Лекарственные препарати Украины. 1999-2000. В 3-х томах. - X.: Прапор, 1999. -Т.1.-б22с.,Т.2.-638с.,Т.З.-464 с.

6. Мазур П.Л. Основы клинической фармакологии и фармакотерапии в кардиологии. М: Медицина, 1992. - 304 с.

7.Основи внутренних болезней /Под ред. ИА.Зупанец. — X: Прапор, 1999.— 83 с.

8. Основи клинической фармакологии и рациональиой фармакотерапии: Рук. для практикующих врачей /Ю.Б. Белоусов, М.В. Леонова, Д.Ю. Белоусов и др.; Под общ. ред. Ю.Б. Белоусова, М.В. Леоновой. - М.: Бионика, 2002. - 368 с.


^ Б. ДОДАТКОВА


1. Антибактериальная терапия. Практическое руководство/ Под ред. Страчунского Л.С., Белоусова Ю.Б., Козлова СИ. М., 2000. - 190 с,

2. Балткайс Я.Я., Фатеев В.А. Взаимодействие лекарственных веществ. - М: Меди­цина, 1992. - 304 с.

3. Белоусов Ю.В., Моисеев В.С., Лепахин П.К. Клиническая фармакология и фарма­котерапия. Москва: Универсум паблишинг, 1997,

531 с.

4. Внутренние болезни / Под ред. Б.И.Шулутко. - СПб. 1992, 592 с.

5. Грэхам-Смит Д.Г., Аронсон Дж.К. Оксфордский справочник по клинической фармакологии и фармакотерапии: Пер. с англ. - М.: Медицина. 2000, 744 с.

6.Латогуз И.К., Телегина П.Д., Михалин М.Л. Внутренние болезни (клинические лекции). - Харьков, 1994. 584 с.

7. Макаров В.Л., Кудрин Л.П., Черних В.П., Дроговоз СМ. Фармакотерапія сульфаниламідними и сульфамідними препаратами. К.: Здоров'я, 1991. 191с.

8. Окороков Л.П. Лечение болезней внутренних органов. В 4х томах. Минск: Вышейшая школа, 1997. - Т. 1 - 552 с, Т.2 - 596 с, Т.З - 164с, Т.4 - 480 с

9. Радбиль О.С. Фармакология в гастроэнтерологии: справочник. - М: Медицина, 1991. - 416с.

10. Справочник Видаль. Лекарственные препараты в России. М., 1998. - 1168 с.

11. Черномордик Л.Б. Применение антибиотиков и других химиотерапевтических препаратов. К.: Вища школя, 1988. - 320 с

Додаток 1.


^ ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

кафедра клінічної фармакології і фармакотерапії


ЩОДЕННИК

навчальної практики з клінічної фармації

студента 5 курсу __ групи фармацевтичного факультету


(прізвище, ім'я, по батькові)


Місце навчальної практики

(адреса, телефон)


Час навчальної практики

з « » 200_ р.

по « « 200_ р.


Керівник лікувальної установи

(прізвище, ім'я, по батькові)

Керівник навчальної практики від кафедри

(прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 2

 1. П.І.П. хворого, вік.

 2. Анамнез захворювання (коротко), клінічні симптоми (які потребують або не потребують консультації лікаря.).

 3. Алергологічний анамнез.

 4. Діагноз, етіопатогенетичні механізми.

 5. Лікарські засоби, що коригують ланки патогенезу захворювання.

 6. Обґрунтування базисних препаратів (механізм дії, фармакокінетика, фармакодинаміка, стан організму хворого)

 7. Обґрунтування режиму дозування.

 8. Виділення критеріїв терапевтичної ефективності та безпечності застосування препарату (методи, бажані ефекти, небажані ефекти)

 9. Методи профілактики та усунення можливих побічних ефектів.

 10. Обґрунтування необхідності комбінованої терапії.

 11. Поясніть сумісність призначеної комбінованої терапії.

 12. Обґрунтування тривалості терапії.Схожі:

«Використання лікарських препаратів в клінічній практиці» iconНормування біофармацевтичних аспектів розробки препаратів на основі рослинної сировини Грицик А. Р., Свірська С. П., Стасів Т. Г., Ференц Н.І
Чного ринку значна увага приділяється забезпеченню якості лікарських засобів. Біофармацевтичні дослідження лікарських препаратів...
«Використання лікарських препаратів в клінічній практиці» iconПравила приймання, зберігання, відпуску отруйних, наркотичних, одурманюючих лікарських засобів та етанолу
Основні діючі накази та інші нормативні документи моз україни щодо приймання рецептів, виготовлення, контролю якості та відпуску...
«Використання лікарських препаратів в клінічній практиці» iconРевматизм, неревматичні ендокардити
Мета (загальна): вміти виявляти та інтерпретувати макро- та мікроскопічні ознаки ревматизму та неревматичних ендокардитів та застосовувати...
«Використання лікарських препаратів в клінічній практиці» iconУмови завдань інтернет-олімпіади з хімії
С = 3,05; %Н = 0,25. Останню реакцію часто використовують у клінічній практиці для виявлення кетонових тіл при цукровому діабеті
«Використання лікарських препаратів в клінічній практиці» iconКліматичні ресурси України та їх використання в лікувальній практиці Гараздюк Іван Васильович, Гараздюк Олександр Іванович Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці
Внаслідок прийому лікарських засобів у ХХ столітті сформувалося поняття „медикаментозної хвороби”. Це потребує нових підходів до...
«Використання лікарських препаратів в клінічній практиці» iconБілетна програма з психотерапії та психокорекції у клінічній практиці
Предмет та завдання психотерапії. Сучасний стан психотерапевтичної служби в Україні та перспективи подальшого розвитку
«Використання лікарських препаратів в клінічній практиці» iconКалендарно-тематичний план
Клінічна фармакологія основних лікарських препаратів, що застосовуються в нефрології
«Використання лікарських препаратів в клінічній практиці» iconЗ міжнародного маркетингу у фармації
Процес управління фармацевтичним маркетингом. Вивчення ринку лікарських препаратів
«Використання лікарських препаратів в клінічній практиці» iconОснови маркетингу та менеджменту у фармації
Процес управління фармацевтичним маркетингом. Вивчення ринку лікарських препаратів
«Використання лікарських препаратів в клінічній практиці» iconОснов маркетингу та менеджменту у фармації
Процес управління фармацевтичним маркетингом. Вивчення ринку лікарських препаратів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи