Методичні рекомендації для проходження практики з клінічної фармації для студентів фармацевтичного факультету icon

Методичні рекомендації для проходження практики з клінічної фармації для студентів фармацевтичного факультету
Скачати 134.76 Kb.
НазваМетодичні рекомендації для проходження практики з клінічної фармації для студентів фармацевтичного факультету
Дата27.08.2012
Розмір134.76 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Міністерство охорони здоров`я України

Донецький державний медичний університет ім. М. Горького

кафедра клінічної фармакології, клінічної фармації та фармакотерапії

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

для проходження практики з клінічної фармації

для студентів фармацевтичного факультету.


Методичні рекомендації складено на підставі робочої програми з клінічної фармації

Автори: д.мед.н., професор Нальотов С.В., к.мед.н., доцент Галаєва Я.Ю.

Донецьк 2006


Клінічна фармація — завершальна ланка в ланцюзі вивчення медико-біологічних дисциплін у фармацевтичному вузі. Вона спирається на знання з ана­томії, нормальної і патологічної фізіології, мікробіології, біохімії, фармакології, фармакокінетики, лабораторної діагностики і тісно пов'язана з цими науками. Як інтегративний предмет клінічна фармація поєднує в собі ряд логічно зв'язаних дисциплін.

Теоретичною базою для проведення провізорами консультативної роботи се­ред лікарів і населення з широкого кола питань, що стосуються раціональної лікарської терапії і для здійсненні фармацевтичної опіки відвідувачів аптеки є клінічна фармація.

В сучасних умовах у більшості країн світу спостерігається тенденція до збільшення переліку препаратів, дозволених до безрецептурного відпуску, так зва­них ОТС - препаратів (від англ. оver the соunt). Препарати безрецептурного відпуску - це велика група ліків, які пацієнт може купити для самолікування в ап­теці без рецепта лікаря, тобто під відповідальність самого пацієнта. Самолікування, відповідно до визначення Всесвітньої організації охорони здоров'я, - це викори­стання споживачем лікарських препаратів, що знаходяться у вільному продажі, для профілактики і лікування порушень самопочуття і усунення симптомів, розпізнаних їм самим. У зв'язку з цим наприкінці XX століття стратегічний напрямок розвитку охорони здоров'я в усьому світі було визначено трьома словами: "Фокус на пацієнта".

Це положення докорінно змінює роль провізора в системі охорони здоров'я. Основною метою його професійної діяльності стає не стільки підвищення кількості і якості лікарських препаратів на ринку, скільки підвищення ефективності і безпеки лікарської терапії конкретного хворого, здійснення фармацевтичної опіки кожного відвідувача аптеки.

Фармацевтична опіка — поняття, що припускає відповідальність конкретного індивідуального провізора перед індивідуальним пацієнтом за результат лікування лікарськими препаратами. Для цього провізор повинний: з'ясувати для лікування якого захворювання необхідний лікарський препарат, чи є у пацієнта симптоми, що вимагають термінової консультації лікаря, порадити не тільки лікарський препарат, але і вибрати оптимальну лікарську форму, розповісти про особливості прийому препарату, вплив препарату залежно від віку, статі, стану супутніх органів, про час доби, оптимальний для прийому даних ліків, попередити про можливі побічні ефекти, взаємодію препарату з їжею та іншими лікарськими препаратами, і т.ін., тобто здій­снити повноцінну фармацевтичну опіку.

Фармацевтична опіка - це комплексна програма взаємодії провізора і пацієнта протягом усього періоду лікарської терапії, починаючи від моменту відпуску лікарського препарату до повного закінчення його дії.

В даний час у світлі концепції відповідального самолікування на провізора по­кладається обов'язок не тільки забезпечити хворого якісними ліками і виробами медичного призначення, але і сприяти їхньому раціональному використанню.

Контрольна функція провізора зна­ходить своє вираження в спілкуванні, коли через консультаційну бесіду він одержує від самого пацієнта надійну інформацію, необхідну для початку самолікування. При цьому провізор ні в якій мірі не є конкурентом лікаря, а навпаки, диференційовано відбирає контингент пацієнтів, що потребують саме лікарської допомоги.

Крім цього контрольна функція провізора спрямована на інформаційно-роз'яснювальну роботу з населенням, основними складовими якої є:

- попередження прийому лікарських засобів, що не відповідають показанням;

- вказівка умов раціонального застосування ліків;

- роз'яснення ризику виникнення побічних явищ при прийомі лікарських за­собів;

- перерахування обмежень (протипоказань, супутніх захворювань, індивідуальної чутливості та іи.) при застосуванні лікарських засобів у конкретного пацієнта.

При проведенні лікарської терапії успішний результат рівною мірою залежить від дотримання умов раціональної терапії і від позитивного відношення (прихиль­ності, комплаєнтності) хворого до даного лікарського препарату. Прихильність до лікування має на увазі точне виконання хворим розпоряджень лікаря чи провізора (у випадку самолікування і застосування ОТС-препаратів).

На відношення хворого до лікарської терапії може істотно впливати цілий ряд факторів: рівень освіти хворого, його вік, психоемоційний стан, лікарська форма препарату і багато іншого.

Але найбільше значення серед усіх факторів, що визначають успіх лікування, має авторитет лікаря, що призначив лікування, а у випадку придбання препарату в аптеці — авторитет провізора, взаємини хворого і фармацевта.

Саме провізор є сполучною ланкою між лікарем, ліками і хворою людиною. Ще більше роль провізора підвищується при призначенні амбулаторним хворим ліків безрецептурного відпуску, які покликані полегшити страждання хворого без допомоги лікаря, тільки завдяки пораді і рекомендаціям фармацевта.

Важливою складовою навчальної практики є ознайомлення з основними поло­женнями фармацевтичної опіки пацієнтів — як при призначенні рецептурних, так і, особливо, безрецептурних препаратів різних фармакологічних груп. Препарати без­рецептурного відпуску надходять до хворого безпосередньо з рук провізора, ми­наючи лікаря. Студенти повинні придбати навички вибору оптимального безрецептурного препарату для конкретного хворого і навчитися на практиці застосовувати алгоритм розподілу пацієнтів на "потребуючих" і "не потребуючих" лікарської консультації. Вони також повинні придбати навички здійснення фармацевтичної опіки окремих категорій пацієнтів (старі, діти, вагітні і т.п.), які жадають від фармацевта підвищеної уваги, тому що ризик розвитку побічної дії ліків у них значно вище, а наслідки для здоров'я можуть бути значно більш важкими, ніж для пересічного пацієнта.

У процесі проходження практики студенти також повинні освоїти принципи віднесення препаратів до категорії безрецептурних, навчитися використовувати з практичній діяльності Перелік безрецептурних препаратів.


^ МЕТА ТА ЗАДАЧІ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

Основна мета навчальної практики з клінічної фармації — закріплення тео­ретичних знань з клінічної фармації і придбання практичних навичок їхнього використання в процесі здійснення фармацевтичної опіки відвідувачів аптеки.

У підсумку проходження практики студент повинний

ЗНАТИ;

- основні діючі накази та іншу нормативну документацію МОЗ України щодо прийому рецептів і відпуску лікарських препаратів з аптеки;

- сучасний асортимент і класифікацію лікарських засобів;

- перелік безрецептурних препаратів, дозволених до застосування в Україні, номенклатуру ОТС-препаратів;

- правила безрецептурного відпуску лікарських препаратів;

- особливості брендових і генеричних препаратів, поняття про генеричну і терапевтичну заміну препарату;

- характерні клінічні симптоми найбільш розповсюджених захворювань, що вимагають обов'язкової консультації лікаря;

- перелік захворювань і патологічних станів, при яких можливе са­молікування;

- характерні клінічні симптоми найбільш розповсюджених захворювань і патологічних станів;

- принципи збору анамнезу захворювання, анамнезу життя, лікарського анамнезу;

- алгоритм вибору оптимального безрецептурного препарату для лікування захворювань і патологічних станів, при яких можливе самолікування;

- принципи фармацевтичної опіки відвідувачів аптеки при відпуску без рецептурних препаратів;

- категорії відвідувачів аптеки, що вимагають особливо пильної фармацев­тичної опіки — (групи ризику),

- організацію інформаційної і консультативної роботи в аптеці;

- правила охоронні праці і техніки безпеки. :

УМІТИ:

- користатися нормативною і довідковою літературою по лікарських препарати;

- орієнтуватися в номенклатурі вітчизняних і закордонних лікарських препа-

ратів;

- визначати серед відвідувачів аптеки категорію пацієнтів, яка вимагає обов'язкової консультації лікаря;

- визначати серед відвідувачів аптеки категорію пацієнтів, у якої можливе проведення самолікування;

- відносити лікарські препарати у категорію "рецептурних" і "безрецептур-них";

- консультувати відвідувачів аптеки з усіх питань, які стосуються лікарської терапії (як рецептурними, так і безрецептурними засобами);

- збирати анамнез (хвороби, життя, лікарський анамнез);

- вибирати оптимальний безрецептурний препарат для конкретного відвідувача аптеки;

- здійснювати фармацевтичну опіку відвідувачів аптеки при відпуску безре-цептурних препаратів;

- виконувати правила охорони праці і техніки безпеки.


Навчальна практика з клінічної фармації здійснюється в аптеках на 5 курсі (X семестр) протягом 36 годин — 1 робочого тижня (5 робочих днів при п'ятиден­ному робочому тижні). Практика закінчується заліком.


Студенти 5 курсу спеціальності «Фармація» фармацевтичного факультету проходять практику з клінічної фармації на робочому місці провізора «у першого столу». Вони здійснюють відпуск лікарських препаратів з аптеки і кон­сультативну роботу з питань раціонального застосування лікарського препарату (правила застосування конкретної лікарської форми, режим його дозування, сумісність і несумісність з харчовими продуктами та іншими лікарськими засобами, можливі побічні ефекти та ін.).


^ ГРАФІК РОЗПОДІЛУ РОБОЧОГО ЧАСУ СТУДЕНТІВ
З/Р

Найменування роботи

Кількість днів при п'ятиденному тижні

1.

Знайомство з базою проходження навчальної практики. Оснащення робочого місця провізора (описа­ти його відповідно до вимог відповідного наказу МОЗ України, наявність довідкової літератури, оформлення вітрин І торгового залу), вивчити асор­тимент ліків, які є в аптеці. Інструктаж з техніки безпеки, санітарно-гігієнічним заходам, дотриман­ню фармацевтичного порядку.

1

2.

Опис у щоденнику навчальної практики (за встано­вленою схемою) 3 - 5 практичних ситуацій, що ви­никають при спілкуванні провізора і хворого, який звернувся за консультацією до провізора аптеки. Запропонувати свої шляхи рішення й відзначити за­мічені помилки з боку провізора (при наявності та­ких).

Щодня

3.

Здійснення рецептурного і без рецептурного відпус­ку лікарських препаратів (навести приклади ОТС-препаратів і фармацевтичної опіки при їхньому від­пуску).

Щодня

4.

Знайомство з організацією інформаційної роботи в аптеці. Привести приклад у щоденнику практики заповненого інформаційного листа про новий лі­карський препарат, який надійшов в аптеку, відзна­чити його переваги перед іншими препаратами з цієї групи, які є в аптечному асортименті.

Щодня

5.

Знайомство з етичними і деонтологічними аспекта­ми спілкування провізора і відвідувача аптеки. При­дбання навичок індивідуального підходу до кожно­го хворого з урахуванням вікового критерію і важ­кості захворювання: коротке опитування пацієнта і збір анамнезу, вибір безрецептурного препарату з урахуванням фармакологічних властивостей, пока­зань і протипоказань до призначення препарату, можливих побічних ефектів (описати в щоденнику 2-3 конкретних приклади з клініко-фармакологічним обґрунтуванням вибору препарату.


Щодня


^ ЗВІТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНУ ПРАКТИКУ З КЛІНІЧНОЇ ФАРМАЦІЇ


ЩОДЕННИХ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

Студенти ведуть щодня щоденник своєї роботи. Щоденник є офіційним документом і повинний бути наданий в університет на відповідну кафедру. Без щоденника чи при несвоєчасному його оформленні навчальна практика не може бути зарахована. У щоденнику по днях варто відбивати всю роботу практиканта (її характер і обсяг): кількість практичних ситуацій з фармацевтичної опіки з коротким викладом суті проблеми і пропозиціями її рішен­ня.

Щоденник повинен дати чітке уявлення про ступінь самостійності студента при виконанні тієї чи іншої роботи.

На початку щоденника варто охарактеризувати організацію роботи з аптеці, описати розташування і оснащення робочих місць.

В період практики на робочому місці провізора аптеки студенти-практиканти щодня описують у щоденнику три-п'ять практичних ситуацій з фармацевтичної опіки і пропонують свої шляхи їхнього рішення.

Практикант повинен аргументувати вибір того чи іншого препарату, викорис­товуючи теоретичні знання і уміння, отримані при вивченні дисципліни «Клінічна фармація» і інших дисциплін.

Ситуація повинна бути коротко описана з чітким викладом суті проблеми і дій провізора з її вирішення. Студент-практикант пропонує свої шляхи рішення при визначенні помилок з боку провізора (при наявності таких).

Для обґрунтування прийнятого рішення щодо вибору того чи іншого препара­ту студент може керуватися фармакотерапевтичним довідником, різними довідни­ками про лікарські препарати, довідковою літературою з внутрішніх хвороб, навча­льними посібниками з клінічно: фармації, записами лекцій і всією доступною дові­дковою літературою про ліки, які є у аптеці.

Щоденник заповнюють по закінченні робочого дня і зберігають в аптеці. Він повинен бути доступний керівнику практики від кафедри в будь-який час робочого дня. Студенти зобов'язані що­дня надавати щоденник безпосередньому керівнику практики, який ставить підпис і дату контролю. До моменту закінчення практики щоденник необхідно завірити під­писом керівника аптеки і печаткою закладу.

Наприкінці щоденника надається коротка характеристика на студента, завірена підписом керівника практики від бази, висновки та зауваження комісії.

Зразок титульного листа надані в додатку 1. Схеми заповнювання інформаційних листків та приклади запису у щоденнику – у додатках 2 і 3.

^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ

 1. Медична документація. Лікарський анамнез.

 2. Фармакодинаміка та фармакокінетика лікарських засобів.

 3. Характерні клінічні симптоми найбільш поширених захворювань, які потребують обов’язкової консультації лікаря.

 4. Принципи збору анамнезу хвороби, анамнезу життя, алергологічного анамнезу.

 5. Організація і сучасні форми інформаційно-консультативної роботи в аптеці.

 6. Принципи взаємодії лікарських засобів.

 7. Показання та протипоказання при виборі лікарських засобів.

 8. Побічні ефекти ліків.

 9. Принципи безпечності фармакотерапії.

 10. Номенклатура вітчизняних та зарубіжних лікарських препаратів.

 11. . Використання нормативної і довідкової літератури про лікарські засоби.

 12. Правила охорони праці і техніки безпеки.

 13. Клінічна фармакологія протикашльових, муколітичних та відхаркуючи препаратів.

 14. Клінічна фармакологія стимуляторів бета-адренорецепторів.

 15. Клінічна фармакологія інгаляційних кортикостероїдів.

 16. Клінічна фармакологія бета-адреноблокаторів.

 17. Клінічна фармакологія блокаторів кальцієвих каналів.

 18. Клінічна фармакологія нітратів.

 19. Клінічна фармакологія антитромбоцитарних засобів.

 20. Клінічна фармакологія діуретинів.

 21. Клінічна фармакологія ЦАПФ та БАР.

 22. Клінічна фармакологія серцевих глікозидів.

 23. Клінічна фармакологія гіпотензивних центральної дії.

 24. Принципи клініко-фармацевтичного підходу до вибору антигіпертензивного лікарського засобу для лікування АГ.

 25. Принципи клініко-фармацевтичного підходу до вибору лікарських засобів для лікування серцевої недостатності.

 26. Клінічна фармакологія анти аритмічних препаратів.

 27. Клінічна фармакологія антацидних препаратів.

 28. Клінічна фармакологія гастроцитопротекторів.

 29. Клінічна фармакологія Н2-блокаторів.

 30. Клінічна фармакологія М-холінолітиків.

 31. Клінічна фармакологія холеретиків та холекінетиків.

 32. Клінічна фармакологія гепатопротекторів.

 33. Клінічна фармакологія ферментних препаратів.

 34. Принципи клініко-фармацевтичного підходу до вибору лікарських засобів при лікуванні виразкової хвороби.

 35. Принципи клініко-фармацевтичного підходу до вибору лікарських засобів для лікування патології гепатобіліарної системи.

 36. Клінічна фармакологія імунодепресантів.

 37. Клінічна фармакологія НПЗП.

 38. Клінічна фармакологія протигрибкових та противірусних препаратів.

 39. Клінічна фармакологія вітамінів.

 40. Клінічна фармакологія препаратів заліза.

 41. Клінічна фармакологія антибіотиків групи пеніцилінів.

 42. Клінічна фармакологія антибіотиків групи макролидів.

 43. Клінічна фармакологія антибіотиків групи цефалоспоринів.

 44. Клінічна фармакологія антибіотиків групи аміноглікозидів.

 45. Клінічна фармакологія антигістамінних препаратів.

 46. Клінічна фармакологія препаратів інсуліну.

 47. Клінічна фармакологія пероральних гіполіпідемічних засобів.

 48. Клінічна фармакологія антитиреоїдних препаратів.

 49. Клінічна фармакологія препаратів гормонів щитовидної залози.

 50. Клінічна фармакологія урикозуричних засобів.

Література

Обов’язкова:

1. Налетів С.В. Клиническая фармакология и фармакотерапія//Севастополь.: «Вебер», 2006., 672 с.

1. Компендіум 2003 – Лекарственные препараты /Под ред. В.Н. Коваленко, а.П. Викторова.-К.: Марион, 2003.- 1388 с.

2. Лекарственные препарати Украины. 1999-2000. В 3-х томах. - X.: Прапор, 1999. -Т.1.-б22с.,Т.2.-638с.,Т.З.-464 с.

3. Основи внутренних болезней /Под ред. ИА.Зупанец. — X: Прапор, 1999.— 83 с.

4. Основи клинической фармакологии и рациональиой фармакотерапии: Рук. для практикующих врачей /Ю.Б. Белоусов, М.В. Леонова, Д.Ю. Белоусов и др.; Под общ. ред. Ю.Б. Белоусова, М.В. Леоновой. - М.: Бионика, 2002. - 368 с.

5. ОТС: ответственное самолечение /Под ред. И.А.Зупанца, И.С. Чекмана. - К.: «Фармацевт Практик», 2004. - 192 с.


Додаткова:

1. Фармацевтическая опека: атлас /И.А. Зупанец, В.П. Черных, В.Ф. Москаленко и др.; Под ред. И.А. Зупанца, З.П. Черныха. - К.: «Фармацевт Практик», 2004. -192 с.

2. Фармацевтическая опека: Курс лекций для провизороз и семейных врачей /И.А. Зупанец, В.П. Черных, С.Б.Попов и др-.; Под ред. В.П. Черных, И.А. Зупанца, Б.А. Усенко. - X.: Мегаполис, 2003.- 608 с.

Додаток 1.


^ ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

кафедра клінічної фармакології і фармакотерапії


ЩОДЕННИК

навчальної практики з клінічної фармації

студента 5 курсу групи фармацевтичного факультету


(прізвище, ім'я, по батькові)


Місце навчальної практики

(номер аптеки, адреса, телефон)


Час навчальної практики

з « » 200 р.

по « « 200 р.


Керівник аптечної установи

(прізвище, ім'я, по батькові)

Керівник навчальної практики від кафедри

(прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 2

Інформаційний листок

Назва нового препарату, який надійшов до аптеки.

 1. Фармакологічна група

 2. Механізм дії

 3. Фармакокінетика

 4. Фармакодинаміка

 5. Показання для застосування

 6. Побічні ефекти та ускладнення

 7. Протипоказання

 8. Форми випуску та режим дозування.


Додаток 3

 1. П.І.П. хворого, вік.

 2. Анамнез захворювання (коротко), клінічні симптоми (які потребують або не потребують консультації лікаря.).

 3. Алергологічний анамнез.

 4. Діагноз, етіопатогенетичні механізми.

 5. Лікарські засоби, що коригують ланки патогенезу захворювання.

 6. Обґрунтування базисних препаратів (механізм дії, фармакокінетика, фармакодинаміка, стан організму хворого)

 7. Обґрунтування вибору без рецептурного препарату.

 8. Обґрунтування режиму дозування.

 9. Виділення критеріїв терапевтичної ефективності та безпечності застосування препарату (методи, бажані ефекти, небажані ефекти)

 10. Методи профілактики та усунення можливих побічних ефектів.

 11. Обґрунтування необхідності комбінованої терапії.

 12. Поясніть сумісність призначеної комбінованої терапії.

Схожі:

Методичні рекомендації для проходження практики з клінічної фармації для студентів фармацевтичного факультету iconМетодичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для студентів економічного факультету
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для студентів економічного факультету денної форми навчання зі спеціальності...
Методичні рекомендації для проходження практики з клінічної фармації для студентів фармацевтичного факультету iconМетодичні рекомендації щодо проходження навчальної (ознайомчої) практики для студентів факультету економіки І управління
Методичні рекомендації щодо проходження навчальної (ознайомчої) практики для студентів факультету економіки І управління денної форми...
Методичні рекомендації для проходження практики з клінічної фармації для студентів фармацевтичного факультету iconМетодичні рекомендації щодо проходження навчальної практики для студентів 3 курсу (6 семестр) економічного факультету
Методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики для студентів 3 курсу (6 семестр) економічного факультету денної форми...
Методичні рекомендації для проходження практики з клінічної фармації для студентів фармацевтичного факультету iconМетодичні рекомендації щодо проходження навчальної практики для студентів 3 курсу (6 семестр) економічного факультету
Методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики для студентів 3 курсу (6 семестр) економічного факультету денної форми...
Методичні рекомендації для проходження практики з клінічної фармації для студентів фармацевтичного факультету iconМетодичні рекомендації до проходження переддипломної практики магістра з економіки підприємства для студентів економічного факультету
Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики магістра з економіки підприємства для студентів денної форми навчання...
Методичні рекомендації для проходження практики з клінічної фармації для студентів фармацевтичного факультету iconМетодичні рекомендації до проходження переддипломної практики для студентів спеціальності
Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики для студентів спеціальності 050107 „Економіка підприємства”. – Полтава:...
Методичні рекомендації для проходження практики з клінічної фармації для студентів фармацевтичного факультету iconМетодичні рекомендації щодо проходження виробничої практики з організації обліку І аудиту для студентів 5 курсу
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики з організації обліку і аудиту для студентів 5 курсу спеціальності 050106...
Методичні рекомендації для проходження практики з клінічної фармації для студентів фармацевтичного факультету iconМетодичні розробки з гігієни у фармації для студентів 3 курсу фармацевтичного факультету
Тема №1. Місце і значення гігієни в системі медичних наук та практичній діяльності провізора. Матеріальні та екологічні потоки в...
Методичні рекомендації для проходження практики з клінічної фармації для студентів фармацевтичного факультету iconМетодичні рекомендації для проходження виробничо-економічної практики: Запоріжжя: зну, 2009 с. 21
Навчальним планом підготовки фахівців зі спеціальності 030601 Менеджмент передбачається проходження студентами управлінської практики...
Методичні рекомендації для проходження практики з клінічної фармації для студентів фармацевтичного факультету iconМетодичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи