З клінічної фармакології icon

З клінічної фармакології
Скачати 178.68 Kb.
НазваЗ клінічної фармакології
Дата27.08.2012
Розмір178.68 Kb.
ТипДокументи

Міністерство охорони здоров`я України

Донецький національиий медичний університет ім. М. Горького


Затверджую:

Перший проректор ДонНМУ

проф. _____________ О.М. Талалаєнко

“____”___________________ 2009 р.


Робоча програма


з клінічної фармакології


Для спеціальності 7.110101 «Лікувальна справа», 7.110104 «Педіатрія»,

7.110105 «Медико-профілактична справа»

Факультет: медичний №1, медичний №2, медичний №3, міжнародний медичний

Кафедра клінічної фармакології, клінічної фармації і фармакотерапії

Нормативні дані:


Форма навчання

Курс

Кількість годин

Кредитів

ВСЬОГО годин

аудиторних

СПРС

лекцій

практич.

Денна

5

1,5

45

-

30

15

Робочу програму склали: д.м.н. професор Нальотов С.В.,

к.мед.н., доцент Галаєва Я.Ю.


Програму обговорено на засіданні кафедри: 26.12.2008

Протокол № 4


Завідуючий кафедри клінічної фармакології,

клінічної фармації і фармакотерапії,

д.мед.н., професор С.В. Нальотов

Програму ухвалено на засіданні циклової комісії

“____” ________ 200___ р. Протокол № ___.


Голова циклової методичної комісії,

д.мед. н., професор Н.Б. Губергріц


Програму розроблено на підставі типової програми, затвердженої на засіданні Центрального методичного кабінету з вищої медичної освіти МОЗ України, 16 червня 2008 р.


Мета вивчення дисципліни.

Програма з клінічної фармакології базується на типовій програмі з дисципліни для вищих медичних закладів України III-IV рівнів для спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія» та «Медико-профілактична справа». Програму складено на принципах кредитно-модульної системи навчання . Згідно з програмою вивчення клінічної фармакології здійснюється на 5 курсі протягом занять, що складають 1 змістовий модуль (30 годин практичних занять, 15 годин для самостійної позааудиторної роботи ). Протягом вивчення дисципліни студенти вчаться обирати раціональні лікарські засоби та їхні комбінації для лікування основних патологічних станів, аналізувати ефективність та безпечність лікування, а також прогнозувати небажані ефекти терапії. Протягом вивчення дисципліни студенти виконують самостійну роботу «Протокол раціональної та безпечної фармакотерапії», яка дозволяє оцінити здобуті практичні навички. Складання модульного контролю здійснюється шляхом вирішення підсумкових тестових завдань й ситуаційної задачі.

Клінічна фармакологія – це наука, що займається вивченням лікарських засобів (ЛЗ) в застосуванні до людини. Знання з клінічної фармакології базується як на експериментальних даних і теоретичних положеннях фармакології й інших медикобіологічних наук, так і на фактичному матеріалі клінічних дисциплін. Вона вчить вибрати з усіх існуючих найефективніший й найбезпечніший препарат для індивідуалізованої терапії і профілактики з урахуванням супутніх захворювань. Знання з клінічної фармакології дозволять визначити правильний режим застосування ЛЗ, його лікарську форму і шляхи введення, запобігти розвиненню побічних реакцій і передбачати небажану взаємодію ліків між собою.

Викладання клінічної фармакології проводиться з урахуванням етіології, патогенетичних механізмів формування й клінічного перебігу захворювання, а також порівняльного аналізу й вибору потрібного ЛЗ. Головним завданням при викладанні предмета є підготовка спеціаліста з достатнім обсягом теоретичних знань і практичних навичок для проведення максимально раціональної терапії у конкретного хворого. Студент повинен вміти розробити план лікування у конкретного хворого і здійснювати динамічний контроль ефективності й безпеки медикаментозної терапії.

1. Структурований план підготовки з дисципліни «Клінічна фармакологія»

Структура навчальної програми

Кількість годин

Рік навчання

Вид контролю

Всього годин/

кредит

аудиторних

СПРС

лекц

практичн

всього

45/1,5

0

30

15

5

Поточний та підсумковий тестовий контроль, контроль практичних навичок

Модуль 1

Змістових модулів -3

45/1,5

0

27

15
Поточний тестовий контроль

Підсумковий модульний контроль3Підсумковий тестовий контроль, контроль практичних навичок
Модулі, змістові модулі, теми

Кількість годин (кредитів)

Рік навчання

Вид контролю

Всього год/кред

аудиторних

лекцій

практичн

СПРС

Всього

45/1,5

0

30

15

5

Поточний та підсумковий тестовий контроль, контроль практичних навичок

Модуль 1

«Клінічна фармакологія»

45/1,5

0

30

15Цілі модуля:

1. Вміти вибирати необхідні лікарські засоби, адекватну лікарську форму та режим дозування при призначенні хворому з патологічним станом.

2. Визначати методи клінічного та лабораторного контролю для оцінки ефективності та безпечності лікування

3. Інтерпретувати та враховувати у клінічній практиці особливості клінічної фармакокінетики та фармакодинаміки, побічної дії та взаємодії основних груп лікарських засобів.

4. Передбачати наслідки взаємодії ліків при комбінованому використанні, володіти навичками профілактики і корекції небажаних ефектів лікарських засобів.Змістові модулі:1. Клінічна фармакологія лікарських засобів, що впливають на серцево-судинну систему

20

-

20Поточний тестовий контроль, контроль практичних навичок

    1. Тема №1.

Предмет і завдання клінічної фармакології. Основні положення фармакокінетики та фармакодинаміки. Визначення предмету «Клінічна фармакологія». Шляхи введення, розподілення, біотрансформація, виведення лікарських засобів. Механізми дії лікарських речовин, їх фармакологічні ефекти та зміни стану функції організму у відповідь на вплив лікарських препаратів.

3

-

31.2.Тема №2

Взаємодія лікарських препаратів, види побічної дії ліків, ускладнення медикаментозної терапії.

Взаємодія лікарських препаратів при комплексній лікарській терапії. Види і характер проявів взаємодії. Переваги і недоліки комбінованих препаратів. Ускладнення медикаментозної терапії. Класифікація видів побічної дії ліків. Токсичні ускладнення. Алергійні та псевдоалергійні реакції. Ідіосинкразія. Загальне поняття про лікарську хворобу. Місце поліпрагмазії серед причин ускладнень лікарської терапії. Система фармакологічного нагляду в Україні. Робота над «Протоколом оцінки ефективності та безпеки застосування лікарських засобів»

3

-

31.3.Тема №3

Клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів, які використовують при ішемічній хворобі серця та хронічній серцевій недостатності.

Класифікація антиангінальних лікарських засобів. Особливості поєднаного застосування органічних нітратів, бета-блокаторів та блокаторів кальцієвих каналів. Лікарські засоби, що вливають на зсідання крові і фібриноліз. Антитромботичні препарати (антиагреганти, антикоагулянти прямої та непрямої дії). Класифікація гіполіпідемічних препаратів. Обґрунтування вибору препарату залежно від класу дисліпідемії. Клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів, які впливають на скорочувальну функцію міокарду (ІАПФ, серцеві глікозиди). Роль бета-блокаторів та діуретинів у лікуванні ХСН. Дозовий режим. Взаємодія з іншими групами препаратів. Показання й протипоказання до призначення. Основні побічні ефекти, які виникають при застосуванні цих груп препаратів. Фактори формування резистентності до препаратів, методи її профілактики. Методи оцінки ефективності та безпеки терапії. Робота над «Протоколом…»

7

-

71.4. Тема №4

Клініко-фармакологічна характеристика антигіпертензивних лікарських засобів

Принципи лікування гіпертонічної хвороби. Класифікація антигіпертензивних лікарських засобів. Обгрунтування вибору препаратів залежно від ступеню артеріальної гіпертензії. Характеристика препаратів першої та другої лінії. Сумісність препаратів при різних варіантах перебігу і наявності супутньої патології. Дозовий режим. Взаємодія з іншими групами препаратів. Показання й протипоказання до призначення. Основні побічні ефекти, які виникають при застосуванні цих груп препаратів. Методи оцінки ефективності та безпеки терапії. Вибір препарату та дозового режиму залежно від віку хворого та при вагітності. Робота над «Протоколом…»

7

-

71.5. Тема №5

Клініко-фармакологічна характеристика антиаритмічних лікарських засобів.

Класифікація антиаритмічних препаратів. Порівняльна характеристика окремих груп. Особливості вибору препарату для лікування і профілактики різних видів аритмій. Роль серцевих глікозидів в лікуванні фібриляції передсердь. Дозовий режим. Взаємодія з іншими групами препаратів. Показання й протипоказання до призначення. Основні побічні ефекти, які виникають при застосуванні цих груп препаратів. Методи оцінки ефективності та безпеки терапії.

3

-

-

32. Клінічна фармакологія лікарських засобів, що впливають на бронхіальну прохідність. Протизапальні лікарські засоби. Антибактеріальні лікарські засоби.

12,5

-

3,5

92.1. Тема №6

Клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів, що впливають на бронхіальну прохідність.

Класифікація лікарських засобів, що впливають на бронхіальну прохідність. Терапевтична ефективність бета2-агоністів, М-холіноблокаторів, теофілінів. Роль інгаляційних глюкокортикоїдів в лікуванні бронхіальної астми. Вибір лікарського засобу для лікування нападу бронхообструкції й тривалої профілактичної терапії. Класифікація мукорегуляторів та відхаркуючих лікарських засобів, їх роль у лікуванні ХОЗЛ. Дозовий режим. Взаємодія з іншими групами препаратів. Показання й протипоказання до призначення. Основні побічні ефекти, які виникають при застосуванні цих груп препаратів. Методи оцінки ефективності та безпеки терапії. Робота над «Протоколом…»

3,5

-

3,5Поточний тестовий контроль, контроль практичних навичок

2.2. Тема №7

Клініко-фармакологічна характеристика антибактеріальних лікарських засобів.

Принципи сучасної антибактеріальної терапії. Класифікація антибіотиків та хіміотерапевтичних засобів. Вибір антимікробного засобу відповідно чутливості мікроорганізмів, важкості захворювання. Вікові особливості антибактеріальної терапії. Антибіотикорезистентність та шляхи її профілактики. Дозовий режим. Взаємодія з іншими групами препаратів. Основні побічні ефекти, які виникають при застосуванні цих груп препаратів. Принципи емпіричної антибіотикотерапії, раціональні комбінації антибактеріальних засобів. Методи оцінки ефективності та безпеки терапії.

9

-

-

93. Клінічна фармакологія лікарських засобів, що впливають на органи травлення.

3,5

0

3,5


3.1. Тема №8

Клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів, що впливають на функції травного тракту.

Визначення принципів терапії при гастритах, виразковій хворобі, гастроезофагеальной рефлюксной хворобі. Класифікація препаратів, що вплвають на секреторну функцію шлунку. Гастроцитопротектори. Медикаментозна корекція моторики травного тракту. Антихелікобактерна терапія. Дозовий режим. Взаємодія з іншими групами препаратів. Основні побічні ефекти, які виникають при застосуванні цих груп препаратів. Методи оцінки ефективності та безпеки терапії. Захист індивідуальної самостійної роботи студентів «Протоколу…».
Поточний тестовий контроль, контроль практичних навичок

Підсумковий модульний контроль

3

-

3Підсумковийтестовий контроль, контроль практичних навичок

2. Тематичний план практичних занять

№ з/р

Тема

Кількість годин

1

Предмет і завдання клінічної фармакології. Основні положення фармакокінетики та фармакодинаміки. Взаємодія лікарських препаратів, види побічної дії ліків, ускладнення медикаментозної терапії.

6

2

Клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів, які використовують при ішемічній хворобі серця та хронічній серцевій недостатності.

7

3

Клініко-фармакологічна характеристика антигіпертензивних лікарських засобів

7

4

Клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів, що впливають на бронхіальну прохідність. Клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів, що впливають на функції травного тракту.

7

5

Підсумковий модульний контроль

3
Всього

30


3. Тематичний план позааудиторної роботи студентівз/р

Тема

Кількість годин

1

Клініко-фармакологічна характеристика антиаритмічних лікарських засобів.

6

2

Клініко-фармакологічна характеристика антибактеріальних лікарських засобів.

9
Всього

15


4. Перелік питань до підсумкового модульного контролю


1. Основні поняття фармакокінетики та фармакодинаміки.

2. Види взаємодії лікарських засобів.

3. Види побічної дії та побічних ефектів лікарських засобів.

4. Класифікація гіполіпідемічних препаратів.

5. Механізм дії, фармакокінетика, фармакодинаміка, показання та протипоказання до призначення статинів.

6. Механізм дії, фармакокінетика, фармакодинаміка, показання та протипоказання до призначення фібратів.

7. Механізм дії, показання та протипоказання до призначення омега-3-поліненасичених жирних кислот.

8. Диференційований підхід .до застосування гіполіпідемічних засобів.

9. Механізм дії, фармакокінетика, фармакодинаміка, показання та протипоказання до призначення нітратів. Побічні ефекти, особливості застосування. Контроль ефективності терапії.

10. Методи профілактики розвинення нітратної толерантності.

11. Механізм дії, фармакокінетика, фармакодинаміка, показання та протипоказання до призначення бета-блокаторів. Побічні ефекти, особливості застосування. Контроль ефективності терапії.

12. Механізм дії, фармакокінетика, фармакодинаміка, показання та протипоказання до призначення блокаторів кальцієвих каналів. Побічні ефекти, особливості застосування. Контроль ефективності терапії.

13. Антиагреганти, антикоагулянти, тромболітичні засоби. Механізм дії. Побічні ефекти. Схеми призначення. Контроль ефективності та безпеки терапії.

14. Класифікація антигіпертензивних препаратів (перша та друга лінія).

15. Механізм антигіпертензивної дії, фармакологічні та терапевтичні ефекти, побічні явища при призначенні антагоністів кальцію.

16. Механізм антигіпертензивної дії, фармакологічні та терапевтичні ефекти, побічні явища при призначенні бета-блокаторів.

17. Механізм антигіпертензивної дії, фармакологічні та терапевтичні ефекти, побічні явища при призначенні інгібіторів ангіотензин-перетворюючого ферменту.

18. Механізм антигіпертензивної дії, фармакологічні та терапевтичні ефекти, побічні явища при призначенні блокаторів рецепторів ангіотензину II.

19. Механізм антигіпертензивної дії, фармакологічні та терапевтичні ефекти, побічні явища при призначенні діуретиків (ті азидних та тіазидоподібних)

20. Механізм дії, фармакологічні та терапевтичні ефекти, побічні явища при призначенні петльових діуретиків.

21. Механізм дії, фармакологічні та терапевтичні ефекти, побічні явища при призначенні калійзберегаючих діуретиків.

22. Диференційований підхід до вибору діуретичного препарату залежно від супутніх станів (ліпідний профіль, вуглеводний обмін)

23. Принципи комбінованого застосування антигіпертензивних засобів.

Диференційований підхід до призначення антигіпетензивних препаратів при супутніх захворюваннях (цукровий діабет, бронхіальна астма), залежно від віку та вагітності.

24. Класифікація антиаритмічних препаратів. Диференційований підхід до застосування цих препаратів.

25. Механізм дії, фармакологічні та терапевтичні ефекти, побічні явища при призначенні серцевих глікозидів.

26. Клінічні та ЕКГ-ознаки інтоксикації серцевими глікозидами.

27. Не глікозидні ізотропні лікарські засоби, Показання до застосування.

28. Механізм дії, показання та протипоказання до призначення, побічні ефекти бета2-агоністів короткої дії.

29. Механізм дії, показання та протипоказання до призначення, побічні ефекти бета2-агоністів тривалої дії.

30. Механізм дії, показання та протипоказання до призначення, побічні ефекти метилксантинів.

31. Механізм дії, показання та протипоказання до призначення, побічні ефекти М-холіноблокаторів та антілейкотрієнових препаратів.

32. Механізм дії, показання та протипоказання до призначення, побічні ефекти, переваги при призначенні інгаляційних глюкокортикоїдів.

33. Побічні явища при тривалому застосуванні інгаляційних та системних глюкокортикоїдів.

34. Механізм дії, побічні ефекти муко регуляторів та відхаркуючи.

35. Класифікація спектр активності. Механізм дії, особливості застосування. Основні побічні ефекти при призначенні пеніциліні..

36. Класифікація спектр активності. Механізм дії, особливості застосування. Основні побічні ефекти при призначенніцефалоспоринів.

37. Поняття про перехресну алергійну реакцію бета-лактамних антибіотиків.

38. Класифікація спектр активності. Механізм дії, особливості застосування. Основні побічні ефекти при призначенні карбапенемів.

39. Класифікація спектр активності. Механізм дії, особливості застосування. Основні побічні ефекти при призначенні макролітів.

40. Класифікація спектр активності. Механізм дії, особливості застосування. Основні побічні ефекти при призначенні аміноглікозидів.

41. Класифікація спектр активності. Механізм дії, особливості застосування. Основні побічні ефекти при призначенні фторхінолонів.

42. Механізм дії, фармакокінетика, фармакодинаміка, показання та протипоказання до призначення, основні побічні ефекти селективних блокаторів дофамінових рецепторів.

43. Класифікація лікарських засобів з анти секреторною активністю.

44. Класифікація, механізм дії, фармакокінетика, фармакодинаміка, показання та протипоказання до призначення інгібіторів протонної помпи. Основні побічні ефекти.

45. Класифікація, механізм дії, фармакокінетика, фармакодинаміка, показання та протипоказання до призначення Н2-блоаторів. Основні побічні ефекти.

46. Механізм дії, фармакологічні властивості, основні побічні ефекти антацидів.

47. Механізм дії, фармакологічні властивості, основні побічні ефекти гастроцитопротекторів.

48. Механізм дії, фармакологічні властивості, основні побічні ефекти препаратів вісмуту.

49. Основні схеми антихелікобактерної терапії.

50. Контроль ефективності та безпечності проведення проти виразкової терапії та терапії кислото залежних захворювань.


5. Перелік літератури

Обов’язкова:

1. Залюбовська О.І., Коваль С.М., Литвинова О.М. Клінічна фармакологія. Харків.: «ІНЖЕНЕК», 2003, 688 с.

2. Клінічна фармакологія: Підручник/За ред. О.М. Біловола, І.К., Латогуза, А.Я. Циганенка: у 2 т. – К. Здоров’я, 2005

3. Клінічна фармакологія/Під ред.. Нальотова С.В., Жупанця І.А., Бахтєєвої Т.Д. у 2 т. Харків.:Золоті сторінки, 2007, 448 с.

4. Клиническая фармакология: учебник/Под ред.. В.Г. Кукеса.-3-е издание, перераб. доп.-М.:ГЭОТАР, 2006, 944 с.

5. Михайлив И.Б. Клиническая фармакология: Учебник.-4е изд. Пере раб и доп..- М.:АСТ СПб: Сова, 2005, 518 с.


Додаткова:

1. Бедоусов Ю.Б., Моисеев В.С., Лепехин В.К. Клиническая фармакология и фармакотерапия.-М.: Универсам паблишинг, 1997, 531 с.

2. Метелица В.И. Справочник по клинической фармакологии сердечно-сосудистых лекарственных средств.-М.:Медпрактика, 1996.-784 с.Схожі:

З клінічної фармакології iconТематичний план лекцій з клінічної фармакології для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності “Клінічна фармація” на 2008-2009 навчальний рік
Предмет, завдання та основні розділи клінічної фармакології. Рецептори клітинних мембран: клініко-фармакологічні та фармакотерапевтичні...
З клінічної фармакології iconБілетна програма перевідного іспиту з клінічної фармакології для студентів 4-го курсу фармацевтичного факультету загальні питання клінічної фармакології
Програма доклінічного вивчення нових лікарських засобів з урахуванням вимог системи glp (Good Laboratories Practice)
З клінічної фармакології iconТематичний план практичних занять з клінічної фармакології для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності “клінічна фармація” на 2008-2009 навчальний рік
Предмет та задачі клінічної фармакології. Процеси лікарської терапії (фармацевтичний, фармакокінетичний, фармакоди-намічний, терапевтичний)....
З клінічної фармакології iconКритерії оцінки теоретичної І практичної підготовки студентів 4-го курсу на перевідному іспиті з клінічної фармакології оцінка «відмінно»
Білета та додаткові запитання, правильно проводить вибір оптимальних напрямків лікування хворого, вільно володіє навичками, передбаченими...
З клінічної фармакології iconМіністерство охорони здоров'я україни буковинський державний медичний університет робоча навчальна програма з клінічної фармакології (4 курс) на 2008-2009 навчальний рік
Схвалено на методичній нараді кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб 21 травня 2008 року (протокол...
З клінічної фармакології iconПерелік препаратів, що виносяться на підсумковий модульний контроль з клінічної фармакології для студентів 5-го курсу Гіполіпідемічні лікарські засоби
Перелік препаратів, що виносяться на підсумковий модульний контроль з клінічної фармакології для студентів 5-го курсу
З клінічної фармакології iconЗміст навчальної програми з клінічної фармакології 4 курс (VІI, VІII семестри)
Вибір типу дослідження. Плацебо. Критерії ефективності лікарських засобів. Клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів....
З клінічної фармакології iconКритерії оцінки теоретичної І практичної підготовки студентів 4-го курсу фармацевтичного факультету на практичних заняттях з клінічної фармакології

З клінічної фармакології iconДвнз «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра клінічної фармакології й фармакотерапії з курсом основ біоетики й біобезпеки
З клінічної фармакології iconДвнз «Івано-Франківський національний медичний університет»
Кафедра клінічної фармакології й фармакотерапії з курсом основ біоетики й біобезпеки
З клінічної фармакології iconТематичний план практичних занять модуля «Клінічна фармакологія»
Предмет та завдання клінічної фармакології. Фармакокінетика та фармакодинаміка. Взаємодія та побічні дії ліків
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи