Форма № н 04 Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Кафедра радіології icon

Форма № н 04 Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Кафедра радіології
Скачати 447.9 Kb.
НазваФорма № н 04 Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Кафедра радіології
Сторінка1/4
Дата05.04.2013
Розмір447.9 Kb.
ТипРобоча програма
  1   2   3   4


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н - 3.04


Міністерство охорони здоров’я України

Донецький національний медичний університет ім. М. Горького

Кафедра радіології


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор ДонНМУ

професор О.М. Талалаєнко

___________________________

“____” _______________2012 року


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


з радіології

напрям підготовки 1101 – «Медицина»

спеціальність 7.110101 – Лікувальна справа, 7.110104 - Педіатрія, 7.110105 - Медико-профілактична справа

факультет медичний №1, медичний №2, медичний №3, міжнародний медичний

курс третій


Донецьк, 2012


Робоча програма з радіології для студентів за напрямом підготовки 1101 «Медицина»,

спеціальністю 7.110101 – Лікувальна справа, 7.110104 - Педіатрія, 7.110105 - Медико-профілактична справа, третього курсу медичного №1, медичного №2, медичного №3, міжнародного медичного факультетів

“______”____________2012 року


Розробники: зав.кафедри радіології, д.м.н., професор Вакуленко І.П.;

професор, д.м.н., професор Первак М.Б.;

професор, д.м.н., професор Танасічук – Гажиєва Н.В.,

доцент к.м.н., доцент Губенко О.В.;

доцент, к.м.н., доцент Котлубєй О.В.;

доцент, к.м.н., доцент Скриннікова І.П.,

доцент, к.м.н., доцент Оборнєв О.Л.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри радіології


Протокол від. “____”________________2012 року № ___


Завідувач кафедри радіології, професор __________________________ (Вакуленко І.П.)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ року


Схвалено методичною комісією ДонНМУ по терапевтичним дисциплінам

Протокол від “____”________________2012 року № ___


Голова, завідувач кафедри

внутрішніх хвороб №2, професор ___________________ (Дорофєєв А.Е.)


“_____”________________2012 року

 1. ^

  Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 4,0

Галузь знань

1101 – «Медицина»

(шифр і назва)

Нормативна

Напрям підготовки

1101 – «Медицина»

(шифр і назва)

Модулів – 3

Спеціальність (професійне

спрямування):

7.110101 - Лікувальна справа, 7.110104 - Педіатрія,

7.110105 - Медико-профілактична справа

Рік підготовки:

Змістових модулів – 6

3-й

Семестр

Загальна кількість годин - 120

5-й

6-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 86

самостійної роботи студента – 34

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст

10 год.

10 год.

^ Практичні, семінарські

32 год.

34 год.

Лабораторні

-

^ Самостійна робота

22 год.

12 год.
Вид контролю:

поточний та

підсумковий модульний

контроль


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить:

72% до 28% 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета:

 • Аналізувати променеву семіотику функціонально-морфологічних змін

 • Обирати оптимальний метод променевого дослідження при патології різних органів і систем.


Завдання:

 • Обирати оптимальний метод променевого дослідження різних органів та систем: - легень та середостіння; - серця та судин; - шлунково-кишкового тракту; - гепатобіліарної системи; - сечової системи; - статевої системи; - кісток та суглобів; - центральної нервової системи; - щитоподібної залози.

 • Оцінювати загальну променеву семіотику: - рентгенологічну (у тому числі комп’ютерно-томографічну); - радіонуклідну; - ультразвукову; - магнітно-резонансно-томографічну.

 • Аналізувати променеву семіотику функціонально-морфологічних змін при патології різних органів і систем.

 • Обирати оптимальний метод променевого дослідження для виявлення функціонально-морфологічних змін при патології різних органів і систем.

- Оцінювати можливості та обирати метод променевої терапії пухлин на прикладі:

пухлин легень, стравоходу, шлунку, товстої кишки, молочних залоз, матки.

 • Оцінювати можливості та обирати метод променевої терапії непухлинних захворювань на прикладі: радикулітів, запальних захворювань прямої кишки, пальців та кисті, шкіри та підшкірної клітковини, остеомієліту.


У результаті вивчення даної дисципліни студенти повинні:

 1. Знати:

 • променеву семіотику: - рентгенологічну (в тому числі комп’ютерно-томографічну); - радіонуклідну; - ультразвукову; - магнітно-резонансно-томографічну.

 1. Уміти:

 • інтерпретувати принципи отримання медичного зображення різними променевими методами дослідження і їх призначення.

 • аналізувати загальну променеву семіотику: - рентгенологічну (в тому числі комп’ютерно-томографічну); - радіонуклідну; - ультразвукову; - магнітно-резонансно-томографічну захворювань внутрішніх органів.

 • Обирати оптимальний метод променевого дослідження для виявлення функціонально-морфологічних змін при патології: легень та середостіння; серця та судин; шлунково-кишкового тракту; гепатобіліарної системи; сечовидільної системи; статевої системи і молочної залози; кісток та суглобів; центральної нервової системи; щитоподібної залози.

 • Аналізувати променеву семіотику функціонально-морфологічних змін при патології: легень та середостіння; серця та судин; шлунково-кишкового тракту; гепатобіліарної системи; сечовидільної системи; статевої системи і молочної залози; кісток та суглобів; центральної нервової системи; щитоподібної залози.

 • на підставі клінічної картини невідкладних станів обрати оптимальний метод променевого дослідження для їх діагностики та оцінити результати обстеження.

 • інтерпретувати принципи променевої терапії, оцінювати лікувальні можливості та вплив на організм різних методів променевої терапії пухлин.

 • вибрати найбільш раціональний засіб захисту медперсоналу та пацієнтів при проведенні діагностичних та лікувальних процедур, пов'язаних з використанням іонізуючих випромінювань.
 1. Програма навчальної дисципліни


Модуль 1. Основи променевої терапії

Змістовий модуль 1. . Основи променевої терапії

Тема 1. Введення в радіологію. Клінічна дозиметрія іонізуючих випромінювань. Принципи променевої терапії.

Задачі клінічної дозиметрії іонізуючих випромінювань. Види випромінювань, що застосовуються у медичній практиці. Іонізуючи та неіонізуючі випромінювання. Джерела випромінювань. Гранично допустимі дози (ГДД) для різних категорій населення і в аварійних ситуаціях. Одиниці вимірювання ГДД. Проникаюча здатність іонізуючих випромінювань. Захист від іонізуючих випромінювань часом, відстанню, екраном. Фізичні та біологічні основи променевої терапії. Механізми радіаційного пошкодження пухлинних клітин. Радіочутливість тканин і органів. Радіочутливість пухлин. Радикальне, паліативне, симптоматичне лікування. Самостійна променева терапія. Комбінована, комплексна променева терапія. Вибір вогнищевої дози, ритму, полів опромінення. Радіотерапевтичний інтервал та засоби його поширення (оксигенація і гіпоксія; синхронізація циклів ділення клітин; гіпертермія тощо). Радіомодифікуючі засоби (радіосенсибілізатори та радіопротектори). Загальні і місцеві променеві реакції, променеві пошкодження. Засоби їх профілактики.


Тема 2. Методи променевої терапії.

Закриті і відкриті джерела іонізуючого випромінювання. Зовнішнє і внутрішнє опромінення. Дальньо- та близько дистанційний методи зовнішнього опромінення. Основні методи контактної променевої терапії: аплікаційний, внутрішньопорожнинний, внутрішньотканинний, метод виборчого накопичення радіонуклідів. Використання джерел високих енергій для лікування злоякісних пухлин (бетатрон, лінійні та циклічні прискорювачі).


Тема 3. Основи променевої терапії пухлин і не пухлинних захворювань. Тестовий контроль.

Основи променевої терапії пухлин на прикладі: пухлин легень, стравоходу, шлунку, товстої кишки, молочних залоз, матки. Основи променевої терапії непухлинних захворювань на прикладі: радикулітів, запальних захворювань прямої кишки, пальців та кисті, шкіри та підшкірної клітковини, остеомієліту. Протизапальний, анальгезуючий, антиспастичний ефекти променевої терапії.


Тема 4. Підсумковий модульний контроль.


Модуль 2. Методи променевого дослідження і основи променевої семіотики

Змістовий модуль 2. Методи променевого дослідження і основи променевої семіотики.


Тема 1. Рентгенологічні методи дослідження.

Принципи отримання зображення при рентгенологічних методах дослідження (джерело та детектор випромінювання); природне і штучне контрастування; призначення методів – вивчення морфології або (та) функції; біологічна дія, протипоказання до виконання; проекції та зрізи дослідження. Основи інтерпретації зображення.


Тема 2. Ультразвукові та радіонуклідні методи дослідження

Принципи отримання зображення при ультразвукових методах дослідження (джерело та детектор випромінювання); природне і штучне контрастування; призначення методів – вивчення морфології або (та) функції; біологічна дія, протипоказання до виконання; зрізи дослідження. Принципи отримання зображення. Основи інтерпретації зображення.

Принципи отримання зображення при радіонуклідних методах дослідження (джерело та детектор випромінювання); призначення методів – вивчення функції або функції і морфології; біологічна дія, протипоказання до виконання; проекції та зрізи дослідження. Основи інтерпретації зображення.


Тема 3. Магнітно-резонансна томографія

Принципи отримання зображення при магнітно-резонансній томографії (джерело та детектор випромінювання); природне і штучне контрастування; призначення методів – вивчення морфології або (та) функції; біологічна дія, протипоказання до виконання; зрізи дослідження. Основи інтерпретації зображення.


Тема 4. Методи променевого дослідження легень та середостіння.

Флюорографія, рентгенографія, рентгеноскопія, томографія, комп’ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія, перфузійна та інгаляційна сцинтиграфія, сонографія плевральної порожнини та середостіння.

Принципи отримання зображення (джерело та детектор випромінювання); природне і штучне контрастування; призначення методів – вивчення морфології або (та) функції; біологічна дія, протипоказання до виконання; проекції та зрізи дослідження. Променева анатомія і фізіологія легенів і середостіння.


Тема 5. Методи променевого дослідження серцево-судинної системи.

Рентгенографія, рентгеноскопія, ехокардіографія, допплерографія, сонографія серця, магнітно-резонансна томографія, ОФЕКТ, ПЕТ серця та судин, міокардіосцинтиграфія, радіонуклідна вентрикулографія, ангіокардіографія, коронарографія.

Принципи отримання зображення (джерело та детектор випромінювання); природне і штучне контрастування; призначення методів – вивчення морфології або (та) функції; біологічна дія, протипоказання до виконання; проекції та зрізи дослідження. Променева анатомія і фізіологія серця.


Тема 6. Методи променевого дослідження травної системи.

Рентгеноскопія (у т.ч. ірігоскопія), оглядова рентгенографія, холеграфія, холангіографія (холецистохолангіографія), комп’ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія, сонографія, гепатосцинтиграфія, гепатобілісцинтиграфія. Принципи отримання зображення (джерело та детектор випромінювання); природне і штучне контрастування; призначення методів – вивчення морфології або (та) функції; біологічна дія, протипоказання до виконання; проекції та зрізи дослідження. Променева анатомія і фізіологія травної системи.


Тема 7. Методи променевого дослідження сечової та статевої системи.

Оглядова рентгенографія, екскреторна та інфузійна урографія, ретроградна пієлографія, метросальпінгографія, мамографія, дуктографія, комп’ютерна томографія, сонографія, магнітно-резонансна томографія, нефросцинтиграфія (статична та динамічна), радіоренографія. Принципи отримання зображення (джерело та детектор випромінювання); природне і штучне контрастування; призначення методів – вивчення морфології або (та) функції; біологічна дія, протипоказання до виконання; проекції та зрізи дослідження. Променева анатомія і фізіологія сечовидільної і статевої системи.


Тема 8. Методи променевого дослідження кісток та суглобів, ЦНС та щитоподібної залози.

Рентгенографія, комп’ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія, сцинтиграфія, ОФЕКТ, ПЕТ, радіонуклідне сканування, радіометрія, сонографія. Принципи отримання зображення (джерело та детектор випромінювання); природне і штучне контрастування; призначення методів; біологічна дія, протипоказання до виконання; проекції та зрізи дослідження. Променева анатомія кісток та суглобів, ЦНС та щитоподібної залози.


Тема 9. Основи рентгенологічної семіотики патології різних органів і систем.

Локалізація, кількість, форма, розміри, структура, контури патологічного осередку (осередків). Характер осередку при природному контрастуванні – тінь, просвітлення. Інтенсивність тіні (мала, середня, висока). Характер осередку при штучному контрастуванні – зміни розмірів тіні (загальне або обмежене збільшення та зменшення), зміни форми та положення тіні.


Тема 10. Основи магнітно-резонансно-томографічної та комп'ютерно-томографічної семіотики патології різних органів і систем.

Локалізація, кількість, форма, розміри, структура, контури патологічного осередку (осередків). Характер осередку при комп'ютерно-томографічній томографії - денсивність осередку (гіпо-, гіпер-, ізо). Характер осередку при магнітно-резонансній томографії – інтенсивність сигналу у магнітному полі (гіпо-, гіпер-, ізо).


Тема 11. Основи радіонуклідної та ультразвукової семіотики патології різних органів і систем.

Локалізація, кількість, форма, розміри, структура, контури патологічного осередку (осередків). Характер осередку при радіонуклідному дослідженні – ступінь накопичення РФП (звичайна, підвищена, знижена). Характер осередку при ультразвуковому дослідженні – ехогенність (гіпо-, гіпер-, ізо-, ан-).


Тема 12. Підсумковий модульний контроль.


Модуль 3. Основи променевої діагностики

Змістовий модуль 3. Променева семіотика патології органів грудної порожнини.

Тема 1-2. Рентгенологічна семіотика захворювань легень та середостіння.

Рентгенологічна семіотика патології легень і середостіння – запальних, пухлинних захворювань, порушень бронхіальної прохідності, порожнинних утворень, дисемінованих та інтерстиційних процесів у легенях, гідротораксу, пневмотораксу. Основні рентгенологічні синдроми патології легень та середостіння, їх морфологічний субстрат.


Тема 3. УЗ-, МРТ-, РН- семіотика захворювань легень та середостіння.

Магнітно-резонансно-томографічна семіотика патології легень і середостіння – запальних, пухлинних захворювань, порушень бронхіальної прохідності, порожнинних утворень, гідротораксу, пневмотораксу. Основні магнітно-резонансно-томографічні синдроми патології легень та середостіння, їх морфологічний субстрат. Радіонуклідна семіотика патології легень – порушень легеневої перфузії та вентиляції, дифузних та вогнищевих процесів у легенях, патологічного вмісту у плевральній порожнині. Основні радіонуклідні синдроми патології легень, їх морфологічний субстрат. Ультразвукова семіотика патології легень (субплевральних відділів), плевральної порожнини і середостіння – пухлин, порожнинних утворень, збільшених лімфатичних вузлів. Основні ультразвукові синдроми патології легень та середостіння, їх морфологічний субстрат.


Тема 4. Рентгенологічна семіотика захворювань серцево-судинної системи.

Рентгенсеміотика захворювань серця і великих судин: вад серця, гідроперикарду, уражень міокарду, патології малого кола кровообігу (венозна і артеріальна гіпертензія, гіпо- і гіперволемія), атеросклерозу. Основні рентгенологічні синдроми патології серця і судин, їх морфологічний субстрат.


Тема 5. УЗ-, МРТ-, РН- семіотика захворювань серцево-судинної системи. Тестовий контроль.

Ультразвукова та магнітно-резонансно-томографічна семіотика патології серця і великих судин: вад серця, гідроперикарду, уражень міокарду, об’ємних утворень у камерах серця. Основні ультразвукові та магнітно-резонансно-томографічні синдроми патології серця і судин, їх морфологічний субстрат.

Радіонуклідна семіотика патології серця - порушень міокардіальної перфузії, зон некрозу. Основні синдроми патології серця, їх морфологічний субстрат.


^ Змістовий модуль 4. Променева семіотика патології органів черевної порожнини і заочеревинного простору.

Тема 1. Рентгенологічна семіотика захворювань травної системи.

Рентгенологічна семіотика патології травного каналу (ТК) – виразок, пухлин, стенозів, пенетрації та перфорації виразок, кишкової непрохідності, сторонніх тіл у ТК, функціональних порушень. Основні рентгенологічні синдроми ураження ТК, їх морфологічний субстрат. КТ-ознаки пухлин ТК. Рентгенологічна семіотика патології гепатобіліарної системи (ГБС) – звапнень у паренхімі, рентгенпозитивних і рентгеннегативних конкрементів у жовчовивідних шляхах (ЖВШ), стенозів та функціональних змін ЖВШ. КТ-ознаки патології печінки – дифузного та вогнищевого ураження. Основні рентгенологічні синдроми ураження гепатобіліарної системи, їх морфологічний субстрат.


Тема 2. УЗ-, МРТ-, РН- семіотика захворювань травної системи.

Магнітно-резонансно-томографічна семіотика патології травної системи – дифузного та вогнищевого уражень паренхіми печінки (запалення, пухлини, метастази, кісти, цироз), конкрементів у жовчовивідних шляхах, стенозів і функціональних змін. Основні ультразвукові синдроми ураження травної системи, їх морфологічний субстрат.

Ультразвукова семіотика патології травної системи – дифузного та вогнищевого уражень паренхіми печінки (запалення, пухлини, метастази, звапнення, порожнинні утворення, цироз), конкрементів у жовчовивідних шляхах. Основні ультразвукові синдроми патології травної системи, їх морфологічний субстрат.

Радіонуклідна семіотика патології травної системи – дифузних та вогнищевих уражень паренхіми печінки, функціональних змін. Основні радіонуклідні синдроми патології травної системи, їх морфологічний субстрат.


Тема 3. Рентгенологічна семіотика захворювань сечової і статевої систем.

Рентгенологічна семіотика патології сечової системи – звапнень у паренхімі, рентгенопозитивних і рентгенонегативних конкрементів у сечовивідних шляхах (СВШ), стенозів та функціональних змін СВШ, аномалій і вад розвитку. КТ-ознаки уражень паренхіми нирок. Основні рентгенологічні синдроми ураження сечової системи, їх морфологічний субстрат. Рентгенологічна семіотика патології матки, маткових труб (пухлин, аномалій та вад розвитку, непрохідності маткових труб) і грудних залоз (вогнищевих та дифузних уражень). Основні рентгенологічні синдроми ураження статевої системи, їх морфологічний субстрат.


Тема 4. УЗ-, МРТ-, РН- семіотика захворювань сечової і статевої систем. Тестовий контроль.

Ультразвукова семіотика патології сечової системи – уражень паренхіми (пухлини, метастази, звапнення, порожнинні утворення, зморщення), конкрементів у СВШ, стенозів та функціональних змін СВШ. Основні ультразвукові синдроми патології сечової системи, їх морфологічний субстрат.

Магнітно-резонансно-томографічна семіотика патології сечової системи – уражень паренхіми (пухлини, метастази, порожнинні утворення, зморщення). Основні МРТ-синдроми ураження сечової системи, їх морфологічний субстрат.

Радіонуклідна семіотика патології нирок – дифузних та вогнищевих уражень паренхіми, зморщення, зниження функції. Основні радіонуклідні синдроми патології нирок, їх морфологічний субстрат. Типи ренографічних кривих.

Ультразвукова, магнітно-резонансна семіотика захворювань матки (пухлин, аномалій та вад розвитку), грудних залоз, яєчників, передміхурової залози, яєчок – вогнищевих (об’ємних та порожнинних утворень) та дифузних уражень. Основні ультразвукові і магнітно-резонансно-томографічні синдроми патології статевої системи, їх морфологічний субстрат.


^ Змістовий модуль 5. Променева семіотика патології кісток та суглобів, ЦНС і щитоподібної залози.

Тема 1. Променева діагностика травматичних пошкоджень кісток та суглобів.

Рентгенологічна діагностика травматичних ушкоджень кісток і суглобів – переломів, вивихів, підвивихів, їх ускладнень. Рентгенологічні ознаки зрощення переломів.


Тема 2. Рентгенологічна семіотика захворювань кісток та суглобів.

Рентгенологічна семіотика патології кісток і суглобів - запальних, пухлинних, дегенеративно-дистрофічних процесів. Основні рентгенологічні синдроми ураження кісток і суглобів, їх морфологічний субстрат.


Тема 3. КТ-, МРТ-, радіонуклідна і ультразвукова семіотика захворювань кісток та суглобів.

Комп’ютерно-томографічна семіотика уражень кісток і суглобів - пухлинних, травматичних. Основні КТ- синдроми ураження кісток і суглобів, їх морфологічний субстрат. Радіонуклідна семіотика уражень кісток - запальних, пухлинних, травматичних. Основні радіонуклідні синдроми ураження кісток, їх морфологічний субстрат. Магнітно-резонансно-томографічна семіотика уражень кісток і суглобів - пухлинних, травматичних. Основні магнітно- резонансно-томографічні синдроми ураження кісток і суглобів, їх морфологічний субстрат. Сонографічна семіотика уражень суглобів – наявності рідини в порожнині суглобу.


Тема 4. Променева семіотика захворювань ЦНС та щитоподібної залози. Тестовий контроль.

Комп’ютерно-томографічна та магнітно-резонансно-томографічна семіотика патології ЦНС – пухлин, порожнинних утворень, травматичних ушкоджень, порушень мозкового кровообігу, порушень відтоку спинномозкової рідини. Ультразвукова семіотика патології щитоподібної залози – пухлин, порожнинних утворень, дифузних змін. Основні ультразвукові синдроми ураження щитоподібної залози, їх морфологічний субстрат. Радіонуклідна семіотика патології щитоподібної залози – вогнищевих і дифузних уражень; зниження, підвищення функції. Основні радіонуклідні синдроми ураження щитоподібної залози, їх морфологічний субстрат.


^ Змістовий модуль 6. Променева діагностика невідкладних станів. Тактика променевого обстеження пацієнтів з патологією різних органів та систем.

Тема 1. Променева діагностика невідкладних станів. Тестовий контроль.

Рентгенологічні, радіонуклідні, ультразвукові, магнітно- резонансно- томографічні ознаки невідкладних станів – інфаркту міокарду, набряку легенів, гідроперикарду, гідротораксу, пневмотораксу, тромбоемболії легеневої артерії, сторонніх тіл у бронхах, травному каналі, кишкової непрохідності, перфорації порожнинного органу у черевній порожнині, травматичних ушкоджень. Вибір методу променевого дослідження для діагностики певного невідкладного стану.


Тема 2. Вибір оптимального методу променевого дослідження пацієнтів з патологією різних органів та систем. Тестовий контроль.

Критерії вибору методу променевого дослідження – інформативність, біологічна дія, доступність та економічність. Вибір променевого методу в залежності від мети дослідження.


Тема 3. Алгоритми променевого дослідження при патології різних органів і систем.

Самостійне створення студентом алгоритму променевого дослідження пацієнта з заданою викладачем патологією.


Тема 4. Підсумковий модульний контроль.


^ 4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

^ Модуль 1. Основи променевої терапії

15/0,5

2

8

-

-

5

Змістовий модуль 1. Основи променевої терапії

15/0,5

2

8

-

-

5

Тема 1. Введення в радіологію. Клінічна дозиметрія іонізуючих випромінювань. Принципи променевої терапії.

3,5

0,5

2

-

-

1

Тема 2. Методи променевої терапії.

3,5

0,5

2

-

-

1

Тема 3. Основи променевої терапії пухлинних і непухлинних захворювань.

4

1

2

-

-

1

Тема 4. Підсумковий модульний контроль

4
2

-

-

2

Разом за змістовим модулем 1

15/0,5

2

8

-

-

5

^ Усього годин

15/0,5

2

8

-

-

5

Модуль 2. Методи променевого дослідження і основи променевої семіотики

45/1,5

4

24

-

-

17

^ Змістовий модуль 2. Методи променевого дослідження і основи променевої семіотики

45/1,5

4

24

-

-

17

Тема 1. Рентгенологічні методи дослідження

4

1

2

-

-

1

Тема 2. Ультразвукові та радіонуклідні методи дослідження.

4,5

0,5

2

-

-

2

Тема 3. Магнітно-резонансна томографія

3,5

0,5

2

-

-

1

Тема 4. Методи променевого дослідження легень та середостіння

3
2

-

-

1

Тема 5. Методи променевого дослідження серцево-судинної системи.

3
2

-

-

1

Тема 6. Методи променевого дослідження травної системи.

3
2

-

-

1

Тема 7. Методи променевого дослідження сечовидільної та статевої систем.

3
2

-

-

1

Тема 8. Методи променевого дослідження кісток та суглобів, ЦНС та щитоподібної залози.

3
2

-

-

1

Тема 9. Основи рентгенологічної семіотики патології різних органів і систем.

5

1

2

-

-

2

Тема 10. Основи комп’ютерно- томографічної та магнітно-резонансно-томографічної семіотики патології різних органів і систем.

4,5

0,5

2

-

-

2

Тема 11. Основи радіонуклідної та ультразвукової семіотики патології різних органів і систем.

4,5

0,5

2

-

-

2

Тема 12. Підсумковий модульний контроль

4
2

-

-

2

Разом за змістовим модулем 2

45/1,5

4

24

-

-

17

^ Усього годин

45/1,5

4

24

-

-

17
  1   2   3   4

Схожі:

Форма № н 04 Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Кафедра радіології iconФорма № н 04 Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Кафедра радіології
Робоча програма з радіології для студентів за напрямом підготовки 1101 – «Медицина»
Форма № н 04 Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Кафедра радіології iconМіністерство охорони здоров'я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Київський національний медичний університет ім. А. А. Богомольця
Автори: Нагорна Н. В., Волосовець О. П., Острополець С. С., Бордюгова О. В., Дудчак О. П., Марченко К. М
Форма № н 04 Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Кафедра радіології iconФорма № н 04а міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
...
Форма № н 04 Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Кафедра радіології iconФорма № н 04 Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Робоча програма з анатомії людини для студентів 1 курсу за напрямом підготовки «фармація» спеціальністю 12020101 фармація, фармацевтичного...
Форма № н 04 Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Кафедра радіології iconМіністерство охорони здоров’я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Ся вузу. Як приклад, підтримання належного стану ся в своєму структурному підрозділі
Форма № н 04 Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Кафедра радіології iconМіністерство охорони здоров’я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Ся вузу. Як приклад, підтримання належного стану ся в своєму структурному підрозділі
Форма № н 04 Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Кафедра радіології iconМіністерство охорони здоров’я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Ся вузу. Як приклад, підтримання належного стану ся в своєму структурному підрозділі
Форма № н 04 Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Кафедра радіології iconМіністерство охорони здоров’я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Ся вузу. Як приклад, підтримання належного стану ся в своєму структурному підрозділі
Форма № н 04 Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Кафедра радіології iconМіністерство охорони здоров'я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького збірник алгоритмів стоматологічних маніпуляцій
Рекомендовано цмк з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров`я України як навчальний посібник для студентів стоматологічних...
Форма № н 04 Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Кафедра радіології iconФорма № н 04а міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Н. В. Нагорна; к м н., доцент О. В. Бордюгова; к м н., доцент О. П. Дудчак; к м н., доцент О. В. Пшенична; к м н., доцент М. П. Лимаренко;...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи