Форма № н 04 Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького icon

Форма № н 04 Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Скачати 275.58 Kb.
НазваФорма № н 04 Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Дата27.09.2014
Розмір275.58 Kb.
ТипРобоча програмаЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н - 3.04

Міністерство охорони здоров’я України

Донецький національний медичний університет ім.М.Горького

Кафедра анатомії людини
ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор ДонНМУ

проф. Б.Б.Івнєв

___________________________

“______”__________2013 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИнапрям підготовки: 1202 - фармація

спеціальність 7.12020101 - фармація
форма навчання: заочна
факультет: фармацевтичний.
курс 1

м.Донецьк– 2013 рік


Робоча програма з анатомії людини для студентів 1 курсу за напрямом підготовки «фармація» спеціальністю 7.12020101 - фармація, фармацевтичного факультету
. „___” ________, 20__ року
Розробники: д.мед.н., професор Кірьякулов Г.С., к.мед.н. професор Басій Р.В., к.мед.н. доцент Дугадко Л.М.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри анатомії людини
Протокол від. “__”_ _2013 року № __
Завідувач кафедри анатомії
__________________ проф.Кірьякулов Г.С.
“_____”___________________ 2013 року

Схвалено методичною комісією ДонНМУ з медіко-біологічних дісциплин

Протокол від. “____”________________2013 року № ___

“_____”___________2013_ року Голова ___________ проф. Василенко І.В.

 1. ^

  Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

заочна форма навчання

Кількість кредитів 3,5

Галузь знань

1202


Нормативна

Напрям підготовки

фармація

Модулів – 1

Спеціальність (професійне

спрямування):

7.12020101

фармація


^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

1-й

Індивідуальне завдання контрольна робота


Семестр


Загальна кількість годин - 126

1-й

Лекції

Годин для заочної форми навчання:

аудиторних – 12

самостійної роботи студента - 114

Освітньо-кваліфікаційний рівень:
спеціаліст

4 год.

Практичні

8 год.

Лабораторні

год.

^ Самостійна робота

114 год.

Вид контролю: (контрольна робота, ПМК)


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить: 1:10, ауд -9,5 %, СПРС -90,5 %

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Загальна ціль процесу:

 1. Вміти аналізувати інформацію щодо будови органів та систем.

 2. Трактувати закономірності пренатального та раннього постнатального розвитку органів та систем, варіанти мінливості, вади розвитку.

 3. Інтерпретувати статеві, вікові та індивідуальні особливості будови органів та систем тіла людини.

 4. Інтерпретувати статеві, вікові та індивідуальні особливості будови серце-судинної системи.


У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

Знати:

1. Загальний план будови кісток, м’язів і фасцій тулуба, черепа, кінцівок.

2. Знати загальний план будови трубчастих і паренхіматозних органів, ендокринних залоз.

 1. Знати загальний план будови ЦНС і органів чуття, вегетативної нервової системи, головних нервів.

 2. Загальний план будови спинно-мозкових нервів, серцево-судинної системи.


Уміти:

1.Аналізувати інформацію про будову тіла людини, систем, що його складають, органи, тканини.

2. Інтерпретувати статеві, вікові та індивідуальні особливості будови серце-судинної системи.

3.Трактувати закономірності пренатального та раннього постнатального розвитку опорно-рухового апарату, варіанти мінливості, вади розвитку.

4. Передбачити взаємозалежність і єдність структур і функцій органів людини, їх мінливість під впливом екологічних факторів. 1. Програма навчальної дисципліни

(зміст програми)

Модуль 1. Анатомія людини.

Змістовий модуль 1. Анатомія людини.

 1. Вступне заняття. Організація навчального процесу на кафедрі анатомії людини. Анатомічна термінологія. Осі та площини тіла людини. Класифікація кісток. Анатомія кісток тулуба.

 2. Анатомія кісток черепа. Череп в цілому.

 3. Загальна артросиндесмологія. Види з'єднання кісток. З'єднання хребтового стовпа. Будова суглобів. Класифікація кісток. Рухи в суглобах. Будова окремих суглобів.

 4. Загальні відомості про м'язи. М'яз як орган. Будова м'язів, класифікація. М'язи і фасції тулуба, кінцівок та голови. Топографічні утворення.

 5. Будова органів травної системи. Відділи травного тракту. Слинні залози. Печінка, жовчовивідні шляхи. Підшлункова залоза. Селезінка.

 6. Дихальна система. Загальний план будови дихальної системи: порожнина носа, гортань, трахея, бронхи, легені. Особливості кровообігу в легенях. Плевра. Середостіння.

 7. Сечова система. Загальний план будови. Нирки, сечовід, сечовий міхур, сечівник (чоловічий і жіночий).

 8. Статеві системи. Чоловічі і жіночі статеві органи (внутрішні і зовнішні). Залози внутрішньої секреції. Промежина.

 9. Загальні відомості про НС. Розвиток нервової системи у філо- і онтогенезі, похідні мозкових міхурів. Спинний мозок, зовнішня і внутрішня будова. Головний мозок, зовнішня будова. Оболонки спинного мозку. Підоболонкові простори. Кровопосточання спинного мозку.

 10. Загальний огляд головного мозку, його частини, як похідні мозковх міхурів, кінцевий мозок.. Оболонки головного мозку, підоболонкові простори, цистерни, кровопосточання, венозні синуси. Вихід 12 пар черепних нервів.

 11. Кінцевий мозок. Частки, борозни і звивини великих півкуль головного мозку. Біла і сіра речовина, базальні ядра. Бічні шлуночки. Будова кори. Локалізація функцій у корі великих півкуль.Нюховий мозок. Лімбічна система.

 12. Проміжний мозок, III шлуночок. Гіпотолямус. Середній мозок, відділи, будова.

 13. Ромбоподібний мозок, будова, функції. Провідні шляхи головного і спинного мозку.

 14. Орган зору. Будова очного яблука, акомодаційний апарат. Допоміжний апарат органа зору. Провідні шляхи зорового аналізатора. Орган слуху, гравітації і рівноваги. Відділи, будова. Внутрішня будова органа слуху, гравітації і рівноваги. провідні шляхи аналізаторів слуху, гравітації і рівноваги.

 15. Периферійна нервова система. Головні нерви. Загальний план вивчення головних нервів, класифікація. Характеристика кожного нерва, зони іннервації, з’язок з іншими нервами.

 16. Периферійна нервова система. Спинномозкові нерви, утворення, гілки. Шийне, плечове сплетення, їх гілки, ділянки іннервації. Симпатичний стовбур (шийний і грудний відділи). X пара (грудний відділ).

 17. Черевний відділ симпатичного стовбура. Вегетативні сплетення черевної порожнини і таза. Поперекове, крижове і куприкове сплетення. Їх гілки, ділянки іннервації.

 18. Серцево-судинна система. Серце, кола кровообігу. Будова камер і стінок серця, клапанний апарат. Кровопостачання, венозний відтік, іннервація, провідна система серця. Перикард. Топографія серця. Особливості кровообігу плоду.

 19. Судинна система (артеріальна, венозна, лімфатична) голови, шиї і верхнії кінцівок. Гілки дуги аорти. Яремні вени. Формування верхньої порожнистої вени.

 20. Судинна система (артеріальна, венозна, лімфатична) середостіння, черевної порожнини, таза та нижніх кінцівок. Порто-кавальні і кава-кавальні анастомози. Грудна протока.^ 4. Структура навчальної дисципліниз/п

Назва модулів і тем

^ Кількість годин

усього

у тому числі

лекц

практ

лаб

СРС

1

2

3

4

5

6

7Модуль 1 Анатомія людини.

 

 

 

 

 Змістовий модуль 1. Анатомія людини

 

 

 

 

 Організація навчального процесу на кафедрі анатомії людини. Анатомія кісток тулуба. Анатомія кісток черепа. Череп в цілому. Загальна артросиндесмологія. Види з'єднання кісток. З'єднання хребтового стовпа. Будова суглоба. Класифікація суглобів. Рухи в суглобах. Загальні відомості про м'язи. М'яз як орган. Будова м'язів. Класифікація. М'язи і фасції тулуба та голови. Топографічні утворення.

2

2
Анатомічна термінологія. Осі та площини тіла людини. Класифікація кісток. Анатомія кісток тулуба.

4


4Анатомія кісток черепа. Череп в цілому.

4


4Загальна артросиндесмологія. Види з'єднання кісток. З'єднання хребтового стовпа. Будова та класифікація суглобів. Рухи в суглобах. Будова окремих суглобів.

4


4Загальні відомості про м'язи. М'яз як орган. Будова м'язів, класифікація. М'язи і фасції тулуба та голови. Топографічні утворення.

5


5Спланхнологія – навчання про внутрішні органи. Загальні дані про будову трубчастих і паренхіматозних органів. План будови травної системи. Поняття про залози, їх будова. Залозиста тканина травної трубки. Великі залози травного тракту. Загальний план будови дихальної системи. Особливості кровообігу в легенях. Плевра. Загальний план будови сечової системи. Чоловічі і жіночі статеві органи. Залози внутрішньої секреції.

3
3

Будова органів травної системи. Відділи травного тракту. Слинні залози. Печінка, жовчовивідні шляхи. Підшлункова залоза. Селезінка. Очеревина: порожнина та утворення очеревини.

5


5Дихальна система. Загальний план будови дихальної системи: порожнина носа, гортань, трахея, бронхи, легені. Особливості кровообігу в легенях. Плевра. Середостіння.

5


5Сечова система. Загальний план будови. Нирки, сечоводи, сечовий міхур, сечівник (чоловічий і жіночий).

4


4Статеві системи. Чоловічі і жіночі статеві органи (внутрішні і зовнішні).

5


5Залози внутрішньої секреції. Промежина.

5


5Загальні відомості про нервову систему. Розвиток нервової системи у онтогенезі, похідні мозкових міхурів. Спинний мозок, зовнішня і внутрішня будова. Головний мозок, зовнішня будова. Загальний огляд головного мозку, його частини як похідні мозкових міхурів, кінцевий мозок.. Оболонки головного мозку, підоболонкові простори, цистерни, кровопосточання, венозні синуси. Вихід 12 пар черепних нервів.

3
3

Загальні відомості про нервову систему. Розвиток нервової системи у філо- і онтогенезі, похідні мозкових міхурів. Спинний мозок, зовнішня і внутрішня будова. Головний мозок, зовнішня будова. Оболонки спинного мозку. Підоболонкові простори. Кровопосточання спинного мозку.

5


5Загальний огляд головного мозку, його частини як похідні мозковх міхурів, кінцевий мозок.. Оболонки головного мозку, підоболонкові простори, цистерни, кровопосточання, венозні синуси. Вихід 12 пар черепних нервів.

5


5Кінцевий мозок. Частки, борозни і звивини великих півкуль головного мозку. Біла і сіра речовина, базальні ядра. Бічні шлуночки. Будова кори. Локалізація функцій у корі великих півкуль.Нюховий мозок. Лімбічна система.

5


5Проміжний мозок, III шлуночок. Гіпотолямус. Середній мозок, відділи, будова.

4


4Ромбоподібний мозок, будова, функції. Провідні шляхи головного і спинного мозку.

5


5Орган зору. Будова очного яблука, акомодаційний апарат. Допоміжний апарат органа зору. Провідні шляхи зорового аналізатора.

4


4Орган слуху, гравітації і рівноваги. Відділи, будова. Внутрішня будова органа слуху, гравітації і рівноваги. Провідні шляхи аналізаторів слуху, гравітації і рівноваги.

5


5Периферійна нервова система. Головні нерви. Загальний план вивчення головних нервів, класифікація. Характеристика кожного нерва, зони іннервації, з’язок з іншими нервами.

5


5Периферійна нервова система. Спинномозкові нерви, їх утворення, гілки. Шийне, плечове сплетення, їх гілки, ділянки іннервації. Симпатичний стовбур (шийний і грудний відділи). X пара головних нервів (грудний відділ).

6


6Черевни5й відділ симпатичного стовбура. Вегетативні сплетення черевної порожни5ни і таза. Поперекове, крижове і куприкове сплетення. Їх гілки, ділянки ін6нервації.

6


6Серцево-судинна система. Серце, кола кровообігу. Будова камер і стінок серця. Клапанний апарат. Кровопостачання, венозний відтік, іннервація. Провідна система серця. Перикард. Топографія серця. Особливості кровообігу плоду. Наука про судинну систему, розвиток. Магістральні, екстраорганні та інтраорганні судини. Мікроциркуляторне русло. Лімфатична система. Грудна протока. Ангіоархітектоніка лімфатичного русла окремих органів.

2

2
Серцево-судинна система. Серце, кола кровообігу. Будова камер і стінок серця, клапанний апарат. Кровопостачання, венозний відтік, іннервація, провідна система серця. Перикард. Топографія серця. Особливості кровообігу плоду.

5


5Судинна система (артеріальна, венозна, лімфатична) голови, шиї і верхньої кінцівки. Гілки дуги аорти. Яремні вени. Формування верхньої порожнистої вени.

5


5Судинна система (артеріальна, венозна, лімфатична) середостіння, черевної порожнини, таза та нижньої кінцівки. Порто-кавальні і кава-кавальні анастомози. Грудна протока.

6


6Підготовка до підсумкового модульного контролю

7


7^ Підсумковий модульний контроль

2
2


^ Усього годин

 126

 4 

 114


5.Теми лекційлекції

Назва теми

Кількість

годинОрганізація навчального процесу на кафедрі анатомії людини. Анатомія кісток тулуба. Анатомія кісток черепа. Череп в цілому. Загальна артросиндесмологія. Види з'єднання кісток. З'єднання хребтового стовпа. Будова суглоба. Класифікація суглобів. Рухи в суглобах. Загальні відомості про м'язи. М'яз як орган. Будова м'язів. Класифікація. М'язи і фасції тулуба та голови. Топографічні утворення.

2Серцево-судинна система. Серце, кола кровообігу. Будова камер і стінок серця. Клапанний апарат. Кровопостачання, венозний відтік, іннервація. Провідна система серця. Перикард. Топографія серця. Особливості кровообігу плоду. Наука про судинну систему, розвиток. Магістральні, екстраорганні та інтраорганні судини. Мікроциркуляторне русло. Лімфатична система. Грудна протока. Ангіоархітектоніка лімфатичного русла окремих органів.

2
Разом:

4^ 6. Теми практичних занятьзаняття

Назва теми

Кількість

годин

1

Спланхнологія – навчання про внутрішні органи. Загальні дані про будову трубчастих і паренхіматозних органів. План будови травної системи. Поняття про залози, їх будова. Залозиста тканина травної трубки. Великі залози травного тракту. Загальний план будови дихальної системи. Особливості кровообігу в легенях. Плевра. Загальний план будови сечової системи. Чоловічі і жіночі статеві органи. Залози внутрішньої секреції.

3

2

Загальні відомості про нервову систему. Розвиток нервової системи у онтогенезі, похідні мозкових міхурів. Спинний мозок, зовнішня і внутрішня будова. Головний мозок, зовнішня будова. Загальний огляд головного мозку, його частини як похідні мозкових міхурів, кінцевий мозок.. Оболонки головного мозку, підоболонкові простори, цистерни, кровопосточання, венозні синуси. Вихід 12 пар черепних нервів.

3

3

Підсумковий модульний контроль

2

...

Разом:

8


^ 7. Самостійна роботаз/п

Назва теми

Кількість

годинАнатомічна термінологія. Осі та площини тіла людини. Класифікація кісток. Анатомія кісток тулуба.

4Анатомія кісток черепа. Череп в цілому.

4Загальна артросиндесмологія. Види з'єднання кісток. З'єднання хребтового стовпа. Будова та класифікація суглобів. Рухи в суглобах. Будова окремих суглобів.

4Загальні відомості про м'язи. М'яз як орган. Будова м'язів, класифікація. М'язи і фасції тулуба та голови. Топографічні утворення.

5Будова органів травної системи. Відділи травного тракту. Слинні залози. Печінка, жовчовивідні шляхи. Підшлункова залоза. Селезінка. Очеревина: порожнина та утворення очеревини.

5Дихальна система. Загальний план будови дихальної системи: порожнина носа, гортань, трахея, бронхи, легені. Особливості кровообігу в легенях. Плевра. Середостіння.

5Сечова система. Загальний план будови. Нирки, сечоводи, сечовий міхур, сечівник (чоловічий і жіночий).

4Статеві системи. Чоловічі і жіночі статеві органи (внутрішні і зовнішні).

5Залози внутрішньої секреції. Промежина.

5Загальні відомості про нервову систему. Розвиток нервової системи у філо- і онтогенезі, похідні мозкових міхурів. Спинний мозок, зовнішня і внутрішня будова. Головний мозок, зовнішня будова. Оболонки спинного мозку. Підоболонкові простори. Кровопосточання спинного мозку.

5Загальний огляд головного мозку, його частини як похідні мозковх міхурів, кінцевий мозок.. Оболонки головного мозку, підоболонкові простори, цистерни, кровопосточання, венозні синуси. Вихід 12 пар черепних нервів.

5Кінцевий мозок. Частки, борозни і звивини великих півкуль головного мозку. Біла і сіра речовина, базальні ядра. Бічні шлуночки. Будова кори. Локалізація функцій у корі великих півкуль.Нюховий мозок. Лімбічна система.

5Проміжний мозок, III шлуночок. Гіпотолямус. Середній мозок, відділи, будова.

4Ромбоподібний мозок, будова, функції. Провідні шляхи головного і спинного мозку.

5Орган зору. Будова очного яблука, акомодаційний апарат. Допоміжний апарат органа зору. Провідні шляхи зорового аналізатора.

4Орган слуху, гравітації і рівноваги. Відділи, будова. Внутрішня будова органа слуху, гравітації і рівноваги. Провідні шляхи аналізаторів слуху, гравітації і рівноваги.

5Периферійна нервова система. Головні нерви. Загальний план вивчення головних нервів, класифікація. Характеристика кожного нерва, зони іннервації, з’язок з іншими нервами.

5Периферійна нервова система. Спинномозкові нерви, їх утворення, гілки. Шийне, плечове сплетення, їх гілки, ділянки іннервації. Симпатичний стовбур (шийний і грудний відділи). X пара головних нервів (грудний відділ).

6Черевний відділ симпатичного стовбура. Вегетативні сплетення черевної порожни5ни і таза. Поперекове, крижове і куприкове сплетення. Їх гілки, ділянки ін6нервації.

6Серцево-судинна система. Серце, кола кровообігу. Будова камер і стінок серця, клапанний апарат. Кровопостачання, венозний відтік, іннервація, провідна система серця. Перикард. Топографія серця. Особливості кровообігу плоду.

5Судинна система (артеріальна, венозна, лімфатична) голови, шиї і верхньої кінцівки. Гілки дуги аорти. Яремні вени. Формування верхньої порожнистої вени.

5Судинна система (артеріальна, венозна, лімфатична) середостіння, черевної порожнини, таза та нижньої кінцівки. Порто-кавальні і кава-кавальні анастомози. Грудна протока.

6^ Підготовка до підсумкового модульного контролю

7
Разом

114


8. Індивідуальні завдання

Контрольна робота
^ 9. Методи навчання

Лекція, практичні заняття, СПРС
10. Методи контролю

Контрольна робота, підсумковий модульний контроль
11. Оцінювання дисципліни та конвертація результату вивчення студентом дисципліни в оцінки за шкалою ECTS і за національною шкалою.

Здійснюється відповідно до «Інструкції з оцінювання навчальної діяльності студентів при кредитно-модульній організації навчального процесу у донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького» (затверджено 13.07.2012)

^ Механізм конвертації результатів вивчення студентом модуля

у оцінки за традиційною шкалою та шкалою ЕСТS

Середній бал за модуль

Відношення отриманого студентом середнього балу за модуль до максимально можливої величини цього показника

Оцінка за модуль за

4-бальною шкалою

Оцінка за модуль за шкалою ЕСТS

4,5-5,0

90 -100%

5

А

4,0-4,45

80-89 %

4

В

3,75-3,95

75-79%

4

С

3,25-3,7

65-74 %

3

D

3,0-3,2

60-64%

3

Е
не склав підсумковий модульний контроль

2

FX
не допущений до підсумкового модульного контролю через низький рейтинг

2

F


^ Механізм конвертації результатів вивчення студентом дисципліни

у оцінки за традиційною шкалою та шкалою ЕСТS

Середній бал за дисципліну

Відношення отриманого студентом середнього балу за дисципліну до максимально можливої величини цього показника

Оцінка з дисципліни за

4-бальною шкалою

Оцінка з дисципліни за шкалою ЕСТS

4,5-5,0

90 -100%

5

А

4,0-4,45

80-89 %

4

В

3,75-3,95

75-79%

4

С

3,25-3,7

65-74 %

3

D

3,0-3,2

60-64%

3

Е
якщо хоча б один з модулів оцінено на «2»

2

FX, F


^ 12. Методичне забезпечення

1. Методичні вказівки для студентів із самостійної підготовки до практичних занять.

2. Методичні рекомендації для викладачів до проведення практичних занять.
^ 13. Рекомендована література

Базова

 1. Анатомія людини. В трьох томах./ під ред.. В.Г. Ковєшнікова, 2008

 2. О.І. Свиридов. Анатомія людини. Київ, 2000

 3. Анатомия человека : учебник / М.Г. Привес, Н.К. Лысенков, В.И. Бушкович . 12-е изд., перераб., и доп. СПб. : СПбМАПО, 2010

 4. Анатомия человека.: учебник в 2-х кн. / М.Р. Сапин . 5-е изд., перераб. и доп. М. : ОНИКС 21 век, 2003

 5. Атлас анатомии человека. (по Р.Д. Синельникову) : в 3-х т. К., 2006Допоміжна

 1. И.И. Бобрик, В.И. Минаков. Атлас анатомии новорожденного. Киев, Здоровье, 1990.

 2. I.I. Бобрик, В.Г. Черкасов. Сучасні аспекти функціональної анатомії центральної нервової системи. Київ, НМУ. 2001.

 3. I.I. Бобрик. В.Г. Черкасов. Особливості функціональної анатомії дитячого віку. Київ. НМУ. 2002.


14. Інформаційні ресурси


 1. http://www.anatomy.dsmu.edu.ua

 2. http://www.anatomka.odmu.edu.ua/books.htmСхожі:

Форма № н 04 Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького iconМіністерство охорони здоров'я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Київський національний медичний університет ім. А. А. Богомольця
Автори: Нагорна Н. В., Волосовець О. П., Острополець С. С., Бордюгова О. В., Дудчак О. П., Марченко К. М
Форма № н 04 Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького iconФорма № н 04 Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Кафедра радіології
Робоча програма з радіології для студентів за напрямом підготовки 1101 – «Медицина»
Форма № н 04 Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького iconФорма № н 04 Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького Кафедра радіології
Робоча програма з радіології для студентів за напрямом підготовки 1101 «Медицина»
Форма № н 04 Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького iconФорма № н 04а міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
...
Форма № н 04 Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького iconМіністерство охорони здоров’я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Ся вузу. Як приклад, підтримання належного стану ся в своєму структурному підрозділі
Форма № н 04 Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького iconМіністерство охорони здоров’я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Ся вузу. Як приклад, підтримання належного стану ся в своєму структурному підрозділі
Форма № н 04 Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького iconМіністерство охорони здоров’я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Ся вузу. Як приклад, підтримання належного стану ся в своєму структурному підрозділі
Форма № н 04 Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького iconМіністерство охорони здоров’я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Ся вузу. Як приклад, підтримання належного стану ся в своєму структурному підрозділі
Форма № н 04 Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького iconМіністерство охорони здоров'я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького збірник алгоритмів стоматологічних маніпуляцій
Рекомендовано цмк з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров`я України як навчальний посібник для студентів стоматологічних...
Форма № н 04 Міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького iconФорма № н 04а міністерство охорони здоров’я України Донецький національний медичний університет ім. М. Горького
Н. В. Нагорна; к м н., доцент О. В. Бордюгова; к м н., доцент О. П. Дудчак; к м н., доцент О. В. Пшенична; к м н., доцент М. П. Лимаренко;...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи