М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина 1 Донецьк, 2008 icon

М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина 1 Донецьк, 2008
НазваМ. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина 1 Донецьк, 2008
Сторінка1/26
Борзенко Б.Г
Дата23.08.2012
Розмір1.81 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


Міністерство охорони здоров'я України


Донецький державний медичний університет ім. М. Горького


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З БІОЛОГІЧНОІ ХІМІЇ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ


Частина 1


Донецьк, 2008


УДК


Автори: Борзенко Б.Г., Богатирьова Е.В., Ніконова А.О., Скоробогата Т.Г.,

Скоробогатова З.М., Соколовська Л.В., Швець Т.А.


За редакцією зав. кафедрою біохімії, доктора біологічних наук, професора

Борзенко Б.Г


Даний учбово-методичний посібник призначений для самопідготовки по біохімії студентів 3 курсу фармацевтичного факультету, робота з яким підвищує мотивацію вивчення предмета. Цей курс біохімії для керованої позааудиторної підготовки студентів-фармацевтів до практичних занять по кожній темі дає ретельно підібраний літературний матеріал. Це дозволить студентам краще зрозуміти відповідні розділи в обов´язковій і додатковій літературі.

Для самоперевірки засвоєння матеріалу по досліджуваній темі пропонується вирішити цільові навчальні задачі. Правільність рішень можна перевірити, зіставивши їх з еталонами відповідей. Знання по біохімії є фундаментом для вивчення медико-біологічних та фармацевтичних дисциплін, таких як патологічна фізіологія, патологічна анатомія, фармакологія, фармакотерапія та фармацевтична хімія а також необхідні для засвоєння клінічних дисциплін. Це конкретно підкреслюють всі розділи посібника, указуючи на тісний взаємозв'язок медико-біологічних і клінічних наук.


Рецензенти:

Ельський В.М. – зав.кафедрою пат.фізіології ДонДМУ, д.м.н., член-кор. АМН України,

професор

Матвієнко А.Г. – зав. кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, д.х.н, професор

^ Басій Р.В.- зав. УМК, доц.кафедри анатомії людини


Учбово-методичний посібник затверджено на засіданні Вченої Ради ДонДМУ

(Протокол № від 2006 р.)


ПЕРЕДМОВА.


Сучасна біохімія не обмежується простим переліком ферментативних реакцій, що протікають з численними органічними сполуками, а розглядає живий організм як систему взаємозалежних хімічних процесів. На молекулярному рівні вивчається регуляція метаболізму речовин і порушення, що приводять до різних патологій. Нові відкриття ряду найважливіших закономірностей, з одного боку, зробили біохімію більш цікавою для майбутніх клініцистів, з іншого боку - ускладнили її сприйняття. Більш складна навчальна програма вимагає удосконалювання якості аудиторної і позааудиторної роботи студентів і відповідний оптимізації методів навчання.

Кафедра біохімії завжди приділяла велику увагу самостійній роботі студентів. З цією метою на кафедрі були підготовлені методичні вказівки за всім курсом біохімії. Узявши за основу вже наявну методичну літературу і, з огляду на зрослі сучасні вимоги до якості навчання студентів, колектив кафедри підготував розширені методичні вказівки за курсом біологічної хімії. Цей методичний посібник може бути використаний на заняттях і для організації самостійної роботи студентів у позааудиторний час. Для того, щоб підвищити інтерес і мотивацію студентів до аудиторної та позааудиторної роботи, співробітники кафедри прагнули по можливості об'єднати фундаментальне знання по біохімії людини з використанням їх у клінічній практиці.

Методичні вказівки написані відповідно до “Програми по біологічній хімії ” для студентів медичних і стоматологічних факультетів вищих навчальних закладів і на основі досвіду проведення практичних занять на кафедрі біохімії Донецького Державного Медичного Університету. Практичний посібник складається з двох частин. У першу частину включені розділи біохімії, досліджувані студентами в першому семестрі: «Ферменти і вітаміни»; «Енергетичний обмін»; «Обмін вуглеводів»; «Обмін ліпідів». Друга частина методичних вказівок по темам, які досліджувались у другому семестрі, містить розділи: «Біохімічні основи молекулярної генетики»; «Обмін простих і складних білків»; «Гормональна регуляція обміну речовин»; «Біохімія крові»; «Біохімія печінки». Структура методичних вказівок уніфікована (маються деякі особливості у структурі вказівок для підсумкових і семінарських занять) і включає наступні розділи:

^ 1. Актуальність теми. У цій частині вказівок чітко виділяється значення досліджуваних з'єднань, процесів і їхніх перетворень для життєдіяльності людини, встановлюється взаємозв'язок з дисциплінами наступних етапів навчання, підкреслюється можливість застосування в клінічній практиці – усе це обумовлює мотиваційну характеристику теми.

^ 2. Мети навчання. Як загальні мети пропонується уміння інтерпретувати властивості, функції, особливості метаболізму різних з'єднань у нормі та патології для вирішення питань діагностики і лікування. Конкретні цілі відбивають дії, необхідні для досягнення загальної мети. Вони розташовуються в потрібній для цього послідовності.

^ 3. Перевірка вихідного рівня знань-умінь. Для перевірки вихідного рівня знань-умінь підготовлені спеціальні завдання, що дозволяють студенту згадати матеріал за курсом біоорганічної хімії. Правильність рішень перевіряється за допомогою підготовлених еталонів відповідей.

 1. Зміст навчання.

4.1. Позааудиторна підготовка студентів. Цей розділ забезпечує досягнення цілей навчання. Він містить основні питання, що дозволяють виконати цільові види діяльності. Матеріал для освоєння цих питань міститься в приведеній обов'язковій і додатковій літературі. Для самоперевірки засвоєння матеріалу по досліджуваній темі пропонується вирішити цільові навчальні задачі. Правильність рішень можна перевірити, зіставивши їх з еталонами відповідей.

Правильному сприйняттю досліджуваного матеріалу допомагає спеціально розроблений граф логічної структури (додаток 1).

^ 4.2 Самостійна робота студентів на практичному занятті. Розроблені інструкції до практичних занять, вони містять алгоритм виконання лабораторної роботи, необхідні для розрахунків формули, систему координат для побудови графіків. Студент повинний проробити дослідження, одержати результати, обміркувати їх і написати висновки. Підпис викладача завершує пророблену роботу.

Час, що відводиться на практичну роботу, необхідні реактиви, посуд приведені в технологічній карті.

Методичні вказівки, підготовлені для семінарських і підсумкових занять, містять більше цільових навчальних задач, ретельно підібрану основну і додаткову літературу по досліджуваній темі.

Колектив кафедри біохімії сподівається, що підготовлений методичний посібник буде сприяти сприйняттю найбільш складних метаболічних перетворень в організмі людини, особливостей їхньої регуляції, полегшить розуміння молекулярних основ спадкоємних хвороб людини.

Підготовлені численні ситуаційні задачі, на наш погляд, допоможуть майбутнім клініцистам у процесі обстеження хворого обмежуватися невеликим, але достатнім переліком лабораторних аналізів. Ми впевнені, що ефективний діагностичний процес неможливий без індивідуального підходу до лабораторного обстеження кожного хворого.


Зав. кафедрою біохімії ДонДМУ,

д. б. н. професор Б.Г. Борзенко


ЗМІСТ

Стор.

 1. Передмова 3

 2. Методичні вказівки по темах:

  1. Кількісне визначення білка біуретовим методом(склала доц.

О.В.Богатирьова). 6

  1. Ферменти. Природа і властивості (склала доц.З.М.Скоро-

богатова ). 11

2.3. Регуляція активності ферментів. Активатори й інгібітори

ферментів(склала доц. О.В.Богатирьова). 19

2.4. Коферментна функція вітамінів (склала доц.А.О.Ніконова). 25

  1. Кількісне визначення вітамінів С и Р у харчових

продуктах (склала доц.Швець Т.А.). 32

2.6. Ферменти і вітаміни (підсумкове заняття) (склала доц.

З.М.Скоробогатова ). 39

  1. Тканинне дихання і окисне фосфорилювання (склала асс.

О.О.Верхова). 47

  1. Цикл трикарбонових кислот (склала доц. Л.В.Соколовська). 55

2.9. Енергетичний обмін (підсумкове заняття) (склала доц.З.М.Скоро-

богатова ). 62

2.10. Визначення активності амілази слини (склала асс.

О.О.Верхова). 69

  1. Анаеробне окислювання вуглеводів. Глікогеноліз (склала доц.

Т.Г.Скоробогата). 76

  1. Кількісне визначення піровиноградної кислоти в сечі (склала доц.

Т.Г.Скоробогата). 82

2.13. Обмін вуглеводів (підсумкове заняття) (склала доц.А.О.Ніконова). 88

2.14. Вивчення кінетики дії ліпази підшлункової залози (склала доц.

Т.Г.Скоробогата). 91

2.15. Якісне і кількісне визначення холестерину у крові і кетонових тіл

у сечі (склала доц. Л.В.Соколовська). 97

2.16. Визначення загальних ліпідів у сироватці крові (склала доц.

А.О.Ніконова). 104

2.17. Будова та обмін ліпідів (підсумкове заняття) (склала доц.

А.О.Ніконова). 111

2.18. Структура і функція клітинних мембран (склала доц.

Л.В.Соколовська). 115


^ КІЛЬКІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ БІЛКА БІУРЕТОВИМ МЕТОДОМ


Актуальність теми.

Білки відіграють центральну роль у процесах життєдіяльності клітин і формуванні клітинних структур. Аналіз вмісту в крові визначених білків і ферментів широко використовується в діагностичних цілях. При захворюваннях печінки діагностичне обстеження неодмінно включає електрофоретичне визначення відносного вмісту альбумінів і глобулінів у плазмі крові. Аналіз вмісту ліпопротеінів і імуноглобулінів звичайно використовується при діагностиці специфічних типів гіперліпопротеінеміі та імунних порушень. Виявлення в сечі навіть невеликих кількостей білка спостерігається при захворюванні бруньок.

Після цього вам треба ознайомитися з цілями заняття та обміркувати іх , усвідомити необхідність вивчення цієї теми.

^ Загальна мета.

Уміти використовувати данні про структурно-функціональний і кількісний склад білків у нормі і патології з метою діагностики і контролю лікування.

^ Конкретні цілі: Вихідний рівень знань-умінь:

Уміти:

1. Аналізувати властивості білків на основі їх структурно-функціональних особливостей.

1. Інтерпретувати данні про будову білків (каф. біоорганічної хімії).


2. Інтерпретувати методи кількісного визначення білків.

2. Інтерпретувати данні про наявність білка в біологічних рідинах (каф. біоорганічної хімії).

3. Інтерпретувати зміни білкового складу організму при патологіях (протеінопатіях) і для контролю лікування.
^ Для перевірки вихідного рівня знань-умінь пропонується виконати ряд завдань.

Завдання для самоперевірки і самокорекції вихідного рівня знань-умінь.

Завдання 1. Методом ЯМР у білковому гідролізаті підтвердили наявність приведених нижче радикалів. Вказати амінокислоти, яким вони належать.

1. СН 2 -СН 2 -С -NН2 А.Метіонін


2. СН2 – СН - СН3 В. Тирозин

І

СН3

3. -(СН2 )2 -S- СН3 С. Глутамін

4.- СН2 - С 6Н5 – ОН Д. Лейцин

5.- (СН2 )3СН2 – NН2 Е. Лізин

Завдання 2. При дослідженні амінокислотного складу гідролізату білка, застосовуваного в клініці для параентерального білкового харчування, був використаний хроматографічний метод. При цьому амінокислоти були поділені на кислі й основні. Виберіть з даного переліку кислу амінокислоту (негативно заряджену)

А. Лейцин

В. Гліцин

С. Серин

D. Лізин

Е. Аспартат

Завдання 3. При гідролізі білка крові був виділений фрагмент, що складається з залишків глютамінової кислоти й аланіну. Укажіть тип зв'язку між компонентами фрагмента?

А. Складноефірна

В. Іонна

С. Пептидна

D. N-глікозидна

Е. Воднева

Завдання 4. Для перевірки ступеня очищення фільтрату від білкових домішок провели біуретову реакцію. Яке фарбування проби підтверджує необхідність повторного очищення?

А. Зелена

В. Фіолетова

С. Червона

Д. Жовта

Е. Чорна.

Правильність рішення перевірте, зіставивши їх з еталонами відповідей.

Еталони відповідей до рішення завдань для самоперевірки і самоконтролю вихідного рівня знань-умінь:

Завдання 1.

1.-С, 2.-Д, 3.-А, 4.- В, 5.-Е.

Завдання 2. – Е.

Завдання 3.- С.


Інформацію для заповнення вихідних знань-умінь можна знайти в наступній літературі.

1. Тюкавкина Н.А., Бауков Ю.И. Биоорганическая химия.-М.: “Медицина”, 1991.-С.313-361.

2. Лекції по біоорганічній хімії.

Зміст навчання.

Зміст навчання повинен забезпечувати досягнення цілей навчання, чому сприяє граф логічної структури досліджуваної теми (Додаток 1).


Основні теоретичні питання, що дозволяють виконати цільові види діяльності:

1. Структура білкових молекул (первинна, вторинна, третинна і четвертинна).

2. Зв'язок структури з біологічною функцією білків.

3. Фізико-хімічні властивості білків.

4. Методи поділу, очищення і кількісного визначення білків.

5. Зміни білкового складу організму при патологіях.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Схожі:

М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина 1 Донецьк, 2008 iconМ. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина п донецьк, 2007
Цей курс біохімії для керованої позааудиторної підготовки студентів-фармацевтів до практичних занять по кожній темі дає ретельно...
М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина 1 Донецьк, 2008 iconКалендарно-тематичний план самостійної роботи з англійської мови (за професійним спрямуванням) для студентів ІI курсу фармацевтичного факультету 2012-2013
...
М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина 1 Донецьк, 2008 iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії Донецьк, 2011
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина 1 Донецьк, 2008 iconМетодичні вказівки для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету з фармацевтичної хімії Донецьк 2008
За загальною редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина 1 Донецьк, 2008 iconГорького методичні вказівки з біохімії для самостійної роботи студентів медичного факультету з кредитно-модульної системи навчання частина IІ донецьк 2011
Автори: Турсунова Ю. Д., Скоробогатова З. М., Богатирьова О. В., Хомутов Є. В., Бакурова О. М.,,Соколовська Л. В., Швець Т. А
М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина 1 Донецьк, 2008 iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету із самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії
Методичні вказівки призначені для самостійної підготовки до практичних занять з аналітичної хімії студентів 2-го курсу фармацевтичного...
М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина 1 Донецьк, 2008 iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету з аналітичної хімії (весінній семестр) Донецьк, 2008
Знання з аналітичної хімії є фундаментом для вивчення фармацевтичних дисциплін, таких як фармацевтична хімія, токсикологічна хімія,...
М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина 1 Донецьк, 2008 iconМетодичні вказівки для студентів 2-го курсу фармацевтичного факультету з органічної хімії Донецьк, 2007
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, доктора хімічних наук Матвієнко А. Г
М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина 1 Донецьк, 2008 iconДекан фармацевтичного факультету
...
М. Горького методичні вказівки для самостійної роботи з біологічноі хімії для студентів фармацевтичного факультету частина 1 Донецьк, 2008 iconМетодичні вказівки для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету до практичних занять з токсикологічної хімії (осінній семестр) Донецьк 2009
За редакцією зав кафедрою фармацевтичної та токсикологічної хімії, д Х. н Матвієнко А. Г
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи