Міністерство охорони здоров’я україни icon

Міністерство охорони здоров’я україни
НазваМіністерство охорони здоров’я україни
Сторінка1/15
Дата23.08.2012
Розмір1.73 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ


ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. М.ГОРЬКОГО


КАФЕДРА ІНОЗЕМНИХ МОВ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ І КУРСУ

МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ


ДОНЕЦЬК-2011


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ СКЛАДЕНО колективом кафедри іноземних мов ДонНМУ ім. М.Горького: к.ф.н., доц. Пузік А.А., доц. Шульгіна А.О., ст.викл. Колесникова О.Ю., Агафонова О.І., Мариненко Л.О., Мороз Т.В., Пономарьова С.П., Чудін О.Г., викл. Єромянц І.С., Карабач О.В., Нестеренко М.М.


ЗМІСТ


^ МОДУЛЬ 1. ВИЩА МЕДИЧНА ОСВІТА В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ
Вищий медичний навчальний заклад…………………………………………………...

4

ДонНМУ…………………………………………………………………………………..

11

Професія, яку я обираю…………………………………………………………………..

18

Перша екзаменаційна сесія……………………………………………………………....

26

Робочий день студента-медика………………………………………………………….

35

Україна…………………………………………………………………………………….

42

Вища медична освіта в Україні………………………………………………………….

52

Велика Британія…………………………………………………………………………..

57

Вища медична освіта у Великій Британії……………………………………………….

66

Вища медична освіта в США……………………………………………………………

73

^ МОДУЛЬ 2. АНАТОМІЯ ТА ФІЗІОЛОГІЯ
Будова тіла людини……………………………………………………………………....

80

М’язи………………………………………………………………………………………

87

Серце та судинна система………………………………………………………………..

95

Легені……………………………………………………………………………………...

103

Система травлення……………………………………………………………………….

109

Кров. Система кровообігу……………………………………………………………….

117

Корпускулярні елементи крові…………………………………………………………..

124

Тони серця………………………………………………………………………………...

131

Гази крові…………………………………………………………………………………

139

Мозок……………………………………………………………………………………...

146

Кора головного мозку……………………………………………………………………

152

Мікроорганізми…………………………………………………………………………..

158

Зародження вірусології…………………………………………………………………..

166^ МОДУЛЬ 1. ВИЩА МЕДИЧНА ОСВІТА В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ

Методичні вказівки з самостійної підготовки до практичного заняття

за темою:Higher medical educational establishment”


Актуальність теми

Ви починаєте вивчення теми «Вищий навчальний медичний заклад», яка пов’язана з вашою навчальною діяльністю. Оскільки завданням курсу навчання іноземної мови на першому етапі є удосконалення навичок читання та корекція знань з граматики та словотворення, набутих у середній школі, вам необхідно засвоїти правила читання незнайомих слів у текстах, пов’язаних зі спеціальністю, основні засоби словотворення, які допоможуть вам розширити ваш пасивний словник, а також засвоїти модель побудови часової групи Indefinite. Це допоможе вам зорієнтуватися в структурах тексту, грамотно будувати висловлювання з навчальної теми. Система післятекстових завдань має за мету навчити вас трансформувати прочитане та передавати його в усній формі спілкування (монолог, діалог), використовувати навчальний текст як ситуацію для підготовленого та непідготовленого мовлення.


^ Цілі навчання

Загальна мета: вміти вести діалог та монолог за темою “Higher medical educational establishment”.

Конкретні цілі:

1.Розпізнавати суфікси дієприслівників та прикметників, утворювати заперечні та питальні речення.

2. Читати та перекладати текст “Higher medical educational establishment”.

3. Володіти матеріалом на мовному та змістовному рівнях.

4. Вести діалог та монолог за темою “Higher medical educational establishment”.


Зміст навчання у відповідності з цілями:


1. Теоретичні питання

1. Словотворення.

1.1. Утворення дієприслівників із закінченням –ly.

1.2. Утворення прикметників із закінченням –al, -ic.

2. Граматика.

2.1. Утворення заперечних речень.

2.2. Утворення питальних речень.

3. Лексика.

3.1. Лексичні одиниці РТ “Higher medical educational establishment”.

3.2. Читання та переклад “Higher medical educational establishment”.

3.3. Будування діалогу та монологу за РТ “Higher medical educational establishment”.

^ 2. Граф логічної структури теми “Higher medical educational establishment”. (додаток 1)

3. Джерела інформації

Основні:

1. Бережкова С.П. Підручник англійської мови для студентів стоматологічного факультету. – Сімферополь: КДМУ, 2002.

2. Англійська мова. Навчальний посібник для стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів. – Донецьк, 2008.

3. Граф логічної структури (додаток 1).

4. Утворення прислівників (додаток 2).

5. Утворення прикметників (додаток 3).

6. Утворення питальних речень (додаток 4).

7. Утворення заперечних речень (додаток 5).

8. Ключі до завдань та тестів формату А (додаток 6).

Додаткові:

1. И.М. Клементьева. Повторяем времена глагола. М., ВШ., 1990г.

2. Обучающие программы по грамматике англ. языка. Киев РМК МОЗ Украины, 1989г. (частина 1, стор. 3-14).


^ Орієнтована основа дії (ООД):

Набір навчаючих завдань

Для перевірки отриманих знань вам пропонується виконати наступні навчаючі завдання згідно з цілями та змістом навчання

Ex. I. ^ Form the adverbs by adding the suffix -ly and translate them:

day, great, beautiful, friend, normal, bad, real, short, year, part.


Ex. II. Translate the words:

experimental, economic, practical, democratic, social.


Ex.III. Match the English words with their Ukrainian equivalents.

1. attention 1. збільшувати

2. join 2. вступати

3. increase 3. родич

4. enter 4. гуртожиток

5. relative 5. означати

6. hostel 6. єднати

7. care 7. дорослий

8. mean 8. ставати

9. become 9. увага

10. adult 10.турбота


Ex.IV. Match the Ukrainian words with their English equivalents.

1. звичайний 1. entrance

2. дія 2. heart

3. дорослий 3. responsibility

4. гуртожиток 4. society

5. вступ 5. hostel

6. серце 6. subject

7. відповідальність 7. adult

8. суспільство 8. observant

9. спостережливий 9. ordinary

10. предмет 10. action


Ex.V. Choose the correct form of the verb to complete the sentences.

  1. 1. She…this article yesterday.

A. writes

B. wrote

C. will write


2. We…the Anatomy scientific Society last month.

A. shall joining

B. are joining

C. joined


3. I…go to the library tomorrow

A. am

B. did

C. shall


  1. 4. Last year he…at a hostel.

  2. A. lives

  3. B. lived

  4. C. will live  5. 5. You…first year students now.

  6. A. were

  7. B. is

C. are


Ex. VI. Choose the correct auxiliary verb to complete the interrogative sentences:

1. …you receive an increased or ordinary stipend now?

A. does

B. do

C. have


2. How many questions … you ask last time?

A. has

B. did

C. was


3. What subjects… they study next year?

A. do

B. will

C. does


4. How many years ago …she finish secondary school?

A. did

B. will

C. do

5.… the work in the Scientific Socitietie help medical students treat patients?

A. will

B. do

C. did


Ex.VІI. Read and translate the text “Higher medical educational establishment”. Англійська мова. Навчальний посібник для стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів. – Донецьк, 2008, с. 12


^ Тести формату А за темою “Higher medical educational establishment”.

Завдання 1. Виберіть з 5 запропонованих слів український еквівалент до англійського слова.

1. to found


A. будувати

B. знаходити

C. засновувати

D. шукати

E. складати

2. department


A. квартира

B. філія

C. відділення

D. спільнота

E. керівництво


3. society


A. предмет

B. порада

C. стипендія

D. громадянство

E. товариство


4. dean


A. ректор

B. керівник

C. доцент

D. декан

E. викладач


5. faculty


A. можливість

B. факультет

C. сила

D. здатність

E. деканат


6. scientific


A. науковий

B. суспільний

C. громадський

D. учбовий

E. методичний


7. important


A. хворий

B. важливий

C. імпортний

D. помірний

E. можливий


8. term


A. терминал

B. ріс

C. семестр

D. предмет

E. аудиторія


9. to enter


A. здавати

B. повертати

C. надходити

D. закінчувати

E. вступати


10. education


A. утворення

B. освіта

C. підприємство

D. ерудиція

E. єдність


Завдання 2. Вживайте правильну граматичну структуру в реченнях.

1. Medical students … general subjects during the first year of study.

A. studies

B. study

C. to study


2. Yesterday I … a medical article.

A. read

B. will read

C. reads

3. Your brother … to study English at the University.

A. continue

B. shall continue

C. continues


4. The day after tomorrow … Sunday.

A. shall be

B. will be

C. is


5. My friend … at this hotel.

A. live

B. shall live

C. lives


Завдання 3. Виберіть правильний переклад речень.

1. The students get stipend.

А. Студенти отримали стипендію.

В. Студенти отримують стипендію.

С. Стипендія отримана студентами.


2. My father wrote some article.

А. Декілька статей написані моїм батьком.

В. Мій батько написав статтю.

С. Мій батько написав декілька статей.

3. We pay much attention to special subjects.

А. Ми звертаємо багато уваги на спеціальні дисципліни.

В. Спеціальні дисципліни займають багато нашої уваги.

С. Ми не звертаємо багато уваги на спеціальні дисципліни.


4. It is useful to us to listen to the lectures.

А. Нам важко слухати лекції.

В. Нам корисно слухати лекції.

С. Було корисно прослухати лекції.


5. The teachers deliver lectures.

А. Викладачі читають лекції.

В. Лекції читаються викладачами

С. Лекції читають студентам.


^ Короткі методичні вказівки до проведення заняття

На початку заняття буде перевірено виконання домашніх завдань. Потім ви отримаєте завдання для самостійної роботи. Після перевірки та обговорення правильності вирішення завдань для самостійної роботи буде проведено тестовий контроль з підведенням його підсумків.

Додаток 1

Граф логічної структури теми


Тема: “Higher medical educational establishment”.Лексика

Словотворення

суф. імен.-er

суф. прикм-ic, -al
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я України
Міністерство охорони здоров'я України, Київ, 1994 р.) та "Програми виробничої та переддипломної практики" за спеціальністю 11020101...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни
Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської
Міністерство охорони здоров’я україни iconЛекція: “ Правові основи організації охорони здоров'я
Міністерство охорони здоров‘я україни вднзу «українська медична стоматологічна академія» Кафедра соціальної медицини, організації,...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національн ий медичн ий університет ім ені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Ки ївської міської держа вної а дміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України Національний медичний університет імені О. О. Богомольця Головне управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Науково-практичний семінар
Начальник Головного управління охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я україни
Пропедевтики дитячих хвороб. Програми навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації”...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров’я України
Дитяча неврологія”, схваленої Кординаційною науково-методичною радою з післядипломної освіти лікарів І провізорів при Головному управлінні...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров'я україни донецький національний медичний університет ім. М. Горького збірник алгоритмів стоматологічних маніпуляцій
Рекомендовано цмк з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров`я України як навчальний посібник для студентів стоматологічних...
Міністерство охорони здоров’я україни iconМіністерство охорони здоров`я України Міністерство охорони здоров’я України дз ”Луганський державний медичний університет”
«Актуальні питання експериментальної, клінічної медицини та фармації», яка відбудеться 25-26 жовтня 2012 р у Дз ”Луганський державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи